Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Генеральний директор

 

 

 

Цимбал Олексiй Юрiйович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

30.04.2014

(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2013 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Сумське машинобудiвне науково-виробниче об'єднання iм.М.В.Фрунзе"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

05747991

4. Місцезнаходження

Сумська обл., Ковпакiвський район, 40004, м.Суми, вул.Горького, 58

5. Міжміський код, телефон та факс

(0542) 78-68-20 (0542) 78-68-21

6. Електронна поштова адреса

snpo@frunze.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

30.04.2014

 

(дата)

 

2. Річна інформація опублікована у

"Вiдомостi НКЦПФР" № 82

 

30.04.2014

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

 

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

www.frunze.com.ua

в мережі Інтернет

 

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Зміст

1. Основні відомості про емітента:

X

2. інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

X

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

 

5. Інформація про рейтингове агентство

 

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

 

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

4) інформація про похідні цінні папери

 

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

 

13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

 

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

23. Основні відомості про ФОН

 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

27. Правила ФОН

 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність

 

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

33. Примітки

4. Посади корпоративного секретаря в ПАТ "Сумське НВО iм.М.В.Фрунзе" немає. Функцiї корпоративного секретаря виконує департамент правового забезпечення.
5. Договiр з рейтинговим агентством не укладався.
6. Публiчне акцiонерне товариство «Сумське машинобудiвне науково-виробниче об’єднання iм. М.В. Фрунзе» (надалi – Товариство) є новим найменуванням Вiдкритого акцiонерного товариства «Сумське машинобудiвне науково-виробниче об’єднання iм. М.В. Фрунзе» вiдповiдно до вимог Закону України «Про акцiонернi товариства». Вiдкрите акцiонерне товариство «Сумське машинобудiвне науково-виробниче об’єднання iм. М.В. Фрунзе» було засновано вiдповiдно до наказу Мiнмашпрому України вiд «25» лютого 1994 року № 285 шляхом перетворення Державного пiдприємства «Сумське машинобудiвне науково-виробниче об’єднання iм. М.В. Фрунзе» у вiдкрите акцiонерне товариство згiдно з Указом Президента України вiд «15» червня 1993 року № 210/93 «Про корпоратизацiю державних пiдприємств». На момент створення Товариства його єдиним засновником була держава в особi Мiнiстерства машинобудування, вiйськово-промислового комплексу i конверсiї України. На теперiшнiй час акцiонерами Товариства є фiзичнi та юридичнi особи, якi набули право власностi на акцiї Товариства у процесi приватизацiї та у iнших випадках, передбачених законодавством. Держава акцiями Товариства не володiє.
7. 1) ПАТ "Сумське НВО iм.М.В.Фрунзе" не отримано згоди посадових осiб на розголошення вiдомостей про паспортнi данi таких осiб.
7. 2) ПАТ "Сумське НВО iм.М.В.Фрунзе" не отримано згоди посадових осiб на розголошення вiдомостей про паспортнi данi таких осiб.
10. Дивiденди за пiдсумками роботи акцiонерного товариства у звiтному та попередньому роках не виплачуються.
12. 2) Облiгацiї не випускались.
12. 3) Iншi цiннi папери не випускались.
12. 4) Похiднi цiннi папери не випускались.
12. 5) Власнi акцiї протягом звiтного перiоду не викупались.
15. Борговi цiннi папери не випускались.
16. Iпотечнi цiннi папери не випускались.
18, 19, 20. Iпотечнi облiгацiї не випускались.
21, 22. Iпотечнi сертифiкати не випускались.
23, 24, 25, 26, 27. Сертифiкати ФОН не випускались.
32. Цiльовi облiгацiї не випускались.


III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Публiчне акцiонерне товариство "Сумське машинобудiвне науково-виробниче об'єднання iм.М.В.Фрунзе"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

серiя А00 №111229

3. Дата проведення державної реєстрації

28.03.1994

4. Територія (область)

Сумська

5. Статутний капітал (грн)

710850000.00

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

12348

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

28.13 Виробництво iнших помп i компресорiв

28.99 Виробництво iнших машин i устаткування спецiального призначення, н.в.i.у.

42.99 Будiвництво iнших споруд, н.в.i.у.

10. Органи управління підприємства

Органи управлiння ПАТ «Сумське НВО iм. М.В.Фрунзе»:

1) Загальнi збори акцiонерiв – Вищий орган Товариства. Компетенцiя, порядок скликання, проведення (регламент) та прийняття рiшень, а також iншi питання дiяльностi Загальних зборiв визначаються законодавством, Статутом та Положенням «Про Загальнi збори акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Сумське машинобудiвне науково-виробниче об’єднання iм. М.В. Фрунзе», що затверджується Загальними зборами.

2) Наглядова рада Товариства: - Марков М.О. - Голова; - Малинiн М.Ю. - Секретар; - Сарапулов Є.Є.; - Шумилова Е.А.; - Артюшина А.А. Наглядова рада – орган, який здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної законодавством, Статутом та Положенням «Про Наглядову раду Публiчного акцiонерного товариства «Сумське машинобудiвне науково-виробниче об’єднання iм. М.В. Фрунзе», контролює та регулює дiяльнiсть генерального директора Товариства. Наглядова рада складається з дев’яти членiв, якi обираються загальними зборами з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних осiб – акцiонерiв. Голова та Секретар Наглядової ради обираються членами Наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право у будь-який час переобрати Голову чи Секретаря Наглядової ради. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених Статутом, а також переданих на вирiшення Наглядової ради Загальними зборами.

3) Генеральний директор Цимбал О.Ю. Генеральний директор Товариства – одноосiбний виконавчий орган Товариства, який в межах компетенцiї, визначеної законодавством та Статутом, здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. Генеральний директор одноосiбно, на свiй розсуд та пiд власну вiдповiдальнiсть, ухвалює усi рiшення щодо питань, якi входять до його компетенцiї, несе вiдповiдальнiсть за результати господарської дiяльностi Товариства згiдно з принципами та порядком, встановленими Статутом, рiшеннями Загальних зборiв та Наглядової ради. Генеральний директор пiдпорядкований та пiдзвiтний Загальним зборам та Наглядовiй радi i органiзовує виконання їх рiшень. Обрання та припинення повноважень Генерального директора, а також прийняття рiшення про його вiдсторонення здiйснює Наглядова рада у порядку, передбаченому законодавством та Статутом. Строк повноважень Генерального директора складає 3 (три) роки з дати прийняття рiшення про його обрання. У випадку закiнчення визначеного Статутом строку повноважень Генерального директора i вiдсутностi рiшення про обрання (переобрання) Генерального директора, строк його повноважень продовжується до моменту обрання (переобрання) Генерального директора у порядку, передбаченому законодавством та Статутом. Повноваження Генерального директора можуть бути припиненi вiдповiдно до рiшення Наглядової ради у будь-який час та з будь-яких пiдстав. До компетенцiї Генерального директора належать усi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради.

4) Ревiзiйна комiсiя Товариства: - Турiй О.В. – Голова; - Дерев’янко О.М. - Секретар; - Кадурiна М.I. Ревiзiйна комiсiя Товариства – орган Товариства, який в межах компетенцiї, визначеної законодавством, Статутом та Положенням «Про ревiзiйну комiсiю Публiчного акцiонерного товариства «Сумське машинобудiвне науково-виробниче об’єднання iм. М.В. Фрунзе», здiйснює перевiрку господарської дiяльностi Товариства. Ревiзiйна комiсiя товариства здiйснює перевiрки господарсько-фiнансової дiяльностi товариства та пiдзвiтна Загальним зборам акцiонерiв. Ревiзiйна комiсiя обирається Загальними зборами в кiлькостi 3 (трьох) осiб строком на 3 (три) роки з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних осiб — акцiонерiв. У разi, якщо пiсля закiнчення строку повноважень Ревiзiйної комiсiї Загальними зборами з будь-яких причин не ухвалено рiшення про обрання нового складу Ревiзiйної комiсiї, її повноваження продовжуються до моменту обрання нового складу Ревiзiйної комiсiї. Повноваження Голови та/або членiв Ревiзiйної комiсiї можуть бути припиненi достроково вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв у будь-який час та з будь-яких пiдстав.

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

Публiчне акцiонерне товариство «Перший Український Мiжнародний Банк»

2) МФО банку

334851

3) поточний рахунок

26001962504789

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

Публiчне акцiонерне товариство «Перший Український Мiжнародний Банк»

5) МФО банку

334851

6) поточний рахунок

26001962504789

 

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

Господарська дiяльнiсть, пов'язана iз створенням об'єктiв архiтектури

АВ № 595391

26.10.2011

Державна архiтектурно-будiвельна iнспекцiя України

26.10.2016

Опис

Планується продовження строку дiї лiцензiї (дозволу).

 

Виробництво теплової енергiї (крiм конкретних видiв господарської дiяльностi)

АГ № 578304

13.10.2011

Нацiональна Комiсiя Регулювання Електроенергетики України

12.10.2016

Опис

Планується продовження строку дiї лiцензiї (дозволу).

 

Виробництво теплової енергiї (крiм дiяльностi з виробництва теплової енергiї на теплоелектроцентралях, теплоелектростанцiях, атомних електростанцiях i когенерацiйних установках та установках з використанням нетрадицiйних або поновлюваних джерел енергiї)

АГ № 578305

13.10.2011

Нацiональна Комiсiя Регулювання Електроенергетики України

12.10.2016

Опис

Планується продовження строку дiї лiцензiї (дозволу).

 

Свiдоцтво про допуск до певних видiв робiт, якi впливають на безпеку об'єктiв капiтального будiвництва

100.02.-2010-0574799

04.07.2011

Федеральна служба з екологiчного, технологiчного та атомного нагляду (РФ)

Необмежена

Опис

№ Свiдоцтва: 100.02.-2010-057479918286-С-172. Свiдоцтво дiйсне безстроково.

 

Надання освiтнiх послуг навчальними закладами, пов'язаних з одержанням професiйної освiти на рiвнi квалiфiкацiйних вимог до професiйно-технiчного навчання, перепiдготовки, пiдвищення квалiфiкацiї.

АВ № 585776

29.06.2011

Мiнiстерство освiти i науки, молодi та спорту України

07.05.2014

Опис

Планується продовження строку дiї лiцензiї (дозволу).

 

Придбання, зберiгання, використання прекурсорiв (списку 2 таблицi IV) "Перелiку наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв"

АВ № 611826

19.01.2012

Державна служба України з контролю за наркотиками

19.01.2017

Опис

Планується продовження строку дiї лiцензiї (дозволу).

 

Медична практика

АГ № 602702

07.07.2011

Мiнiстерство охорони здоров'я України

Необмежена

Опис

Лiцензiя дiє безстроково.

 

Провадження дiяльностi з використанням джерел iонiзуючого випромiнювання

АА № 000151

01.02.2012

Схiдна державна iнспекцiя з ядерної та радiацiйної безпеки державної iнспекцiї ядерного регулювання

22.06.2016

Опис

Планується продовження строку дiї лiцензiї (дозволу).

 

Посередницька дiяльнiсть митного брокера

АГ № 594297

29.07.2011

Державна митна служба України

28.09.2014

Опис

Планується продовження строку дiї лiцензiї (дозволу).

 

Заготiвля, переробка металобрухту чорних металiв

АВ № 611332

17.10.2012

Мiнiстерство економiчного розвитку i торгiвлi України

05.07.2017

Опис

Планується продовження строку дiї лiцензiї (дозволу).

 

Свiдоцтво про компетентнiсть

№ 80.3-2508.10

30.08.2010

Держгiрпромнагляд України (ДП «Український центр пiдтвердження вiдповiдностi «Промбезпека»)

30.08.2015

Опис

Планується продовження строку дiї свiдоцтва.

 

Дозвiл на виконання робiт пiдвищеної небезпеки

№ 1331.13.30-74.30.0

09.09.2010

Держгiрпромнагляд України

09.09.2015

Опис

Планується продовження строку дiї дозволу.

 

Дозвiл на виконання робiт пiдвищеної небезпеки

№ 184.11.59-29.12.1

06.09.2011

Держгiрпромнагляд України

24.09.2015

Опис

Планується продовження строку дiї дозволу.

 

Дозвiл на виконання робiт пiдвищеної небезпеки

№ 3361.11.30-29.12.1

22.09.2011

Держгiрпромнагляд України

18.10.2015

Опис

Планується продовження строку дiї дозволу.

 

Свiдоцтво про атестацiю енергетичної лабораторiї ПАТ на проведення вимiрiв в областях робiт iз забезпечення захисту життя та здоров'я громадян i контролю безпеки умов працi

№ РУ – 1162/13

07.06.2013

Мiнiстерство Економiчного розвитку та торгiвлi України

07.06.2016

Опис

Планується продовження строку дiї свiдоцтва.

 

Дозвiл на виконання робiт пiдвищеної небезпеки (застосування шкiдливих небезпечних речових 1 класу небезпеки (фтористоводнева кислота згiдно ГОСТ 12.1.007-76)

№ 463.13.30

13.05.2013

Держгiрпромнагляд України

13.05.2018

Опис

Планується продовження строку дiї дозволу.

 

Дозвiл на виконання робiт пiдвищеної небезпеки (ТО, крiм первинного та позачерг. у разi закiнчення граничного строку експлуатацiї, виникнення аварiї), випробування, експертне обстеження, техн. дiагностув. машин, механiзмiв, устаткування пiдвищ. небезпеки

№ 311.11.30

21.12.2011

Держгiрпромнагляд України

21.12.2016

Опис

Планується продовження строку дiї дозволу.

 


13. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб

1) найменування

ТОВ «Фрунзе-Електрод»

2) організаційно-правова форма

240

3) код за ЄДРПОУ

36066802

4) місцезнаходження

Україна, 40004, м. Суми, вул. Горького, 58

5) опис

Частка ПАТ "Сумське НВО iм.М.В.Фрунзе" в статутному капiталi ТОВ «Фрунзе-Електрод» складає 99,98%.
Види дiяльностi ТОВ «Фрунзе-Електрод»:
- холодне волочiння пруткiв i профiлiв;
- холодне волочiння дроту;
- виробництво будiвельних металевих конструкцiй i частин конструкцiй;
- виробництво iнших металевих бакiв, резервуарiв i контейнерiв;
- оброблення металiв та нанесення покриттiв на метали;
- виробництво виробiв iз дроту, ланцюгiв i пружин.

1) найменування

ТОВ «Фрунзе-Ювiлейна»

2) організаційно-правова форма

240

3) код за ЄДРПОУ

36066836

4) місцезнаходження

Україна, 40004, м. Суми, пл. Привокзальна, 9А

5) опис

Частка ПАТ "Сумське НВО iм.М.В.Фрунзе" в статутному капiталi ТОВ "Фрунзе-Ювiлейна" складає 99,98%.
Види дiяльностi ТОВ "Фрунзе-Ювiлейна":
- дiяльнiсть готелiв i подiбних засобiв тимчасового розмiщення;
- складське господарство;
- надання iнших послуг iз бронювання та пов'язана з цим дiяльнiсть;
- роздрiбна торгiвля iншими невживаними товарами в спецiалiзованих магазинах;
- обслуговування напоями;
- дiяльнiсть ресторанiв, надання послуг мобiльного харчування.

1) найменування

ТОВ «Фрунзе-Сервiс»

2) організаційно-правова форма

240

3) код за ЄДРПОУ

34012218

4) місцезнаходження

Україна, 40004, м.Суми, вул.Горького, 58

5) опис

Частка ПАТ "Сумське НВО iм.М.В.Фрунзе" в статутному капiталi ТОВ «Фрунзе-Сервiс» складає 99,00%.
Види дiяльностi ТОВ «Фрунзе-Сервiс»:
- iнша дiяльнiсть iз прибирання будинкiв i промислових об'єктiв;
- функцiювання театральних i концертних залiв;
- оптова торгiвля iншими машинами й устаткуванням;
- допомiжне обслуговування наземного транспорту;
- дiяльнiсть засобiв розмiщування на перiод вiдпустки та iншого тимчасового проживання;
- постачання iнших готових страв.

1) найменування

ТОВ „Фрунзе-Профiль”

2) організаційно-правова форма

240

3) код за ЄДРПОУ

34013206

4) місцезнаходження

Україна, 40004, м.Суми, вул.Горького, 58

5) опис

Частка ПАТ "Сумське НВО iм.М.В.Фрунзе" в статутному капiталi ТОВ „Фрунзе-Профiль” складає 99,00%.
Види дiяльностi ТОВ „Фрунзе-Профiль”:
- виробництво алюмiнiю;
- виробництво гiдравлiчного та пневматичного устаткування;
- виробництво машин i устаткування для металургiї;
- виробництво чавуну, сталi та феросплавiв;
- виробництво будiвельних металевих конструкцiй i частин конструкцiй;
- вiдновлення вiдсортованих вiдходiв.

1) найменування

ТОВ «Сумиспортiнвест»

2) організаційно-правова форма

240

3) код за ЄДРПОУ

37282737

4) місцезнаходження

Україна, 40000, м.Суми, вул.Гагарiна, 9

5) опис

Частка ПАТ "Сумське НВО iм.М.В.Фрунзе" в статутному капiталi ТОВ «Сумиспортiнвест» складає 99,98%.
Види дiяльностi ТОВ «Сумиспортiнвест»:
- функцiювання спортивних споруд;
- органiзування iнших видiв вiдпочинку та розваг;
- iнша дiяльнiсть у сферi спорту;
- надання iнших послуг iз бронювання та пов'язана з цим дiяльнiсть;
- роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами.

1) найменування

ТОВ «ПФК «Суми»

2) організаційно-правова форма

240

3) код за ЄДРПОУ

37186368

4) місцезнаходження

Україна, 40004, м.Суми, вул.Горького, 58

5) опис

Частка ПАТ "Сумське НВО iм.М.В.Фрунзе" в статутному капiталi ТОВ «ПФК «Суми» складає 99,89%.
Види дiяльностi ТОВ «ПФК «Суми»:
- iнша дiяльнiсть у сферi спорту;
- роздрiбна торгiвля iншими непродовольчими товарами, не вiднесеними до iнших групувань;
- дiяльнiсть спортивних об'єктiв;
- iншi види оптової торгiвлi.

1) найменування

ТОВ „Сумське машинобудiвне науково-виробниче об’єднання”

2) організаційно-правова форма

240

3) код за ЄДРПОУ

34013028

4) місцезнаходження

Україна, 40004, м.Суми, вул.Горького, 58

5) опис

Частка ПАТ "Сумське НВО iм.М.В.Фрунзе" в статутному капiталi ТОВ "СМНВО" складає 21,678%.
Види дiяльностi ТОВ "СМНВО":
- оптова торгiвля хiмiчними продуктами;
- виробництво промислових газiв;
- дiяльнiсть посередникiв у торгiвлi товарами широкого асортименту;
- iншi види роздрiбної торгiвлi поза магазинами;
- купiвля i продаж власного майна;
- надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна.

1) найменування

ТОВ «Фрунзе-Будiндустрiя»

2) організаційно-правова форма

240

3) код за ЄДРПОУ

34013232

4) місцезнаходження

Україна, 40004, м.Суми, вул.Горького, 58

5) опис

Протягом 2013 року господарська дiяльнiсть не здiйснювалась.
Перебуває в процесi лiквiдацiї.

1) найменування

ТОВ «Фрунзе-Авто»

2) організаційно-правова форма

240

3) код за ЄДРПОУ

34013080

4) місцезнаходження

Україна, 40004, м.Суми, вул.Горького, 58

5) опис

Протягом 2013 року господарська дiяльнiсть не здiйснювалась.
Перебуває в процесi лiквiдацiї.

1) найменування

ТОВ „Фрунзе-Спецпошиття”

2) організаційно-правова форма

240

3) код за ЄДРПОУ

34013054

4) місцезнаходження

Україна, 40031, м.Суми, пр-кт Курський, 30

5) опис

Протягом 2013 року господарська дiяльнiсть не здiйснювалась.
19.09.2013р. проведена державна реєстрацiя припинення юридичної особи ТОВ «Фрунзе-Спецпошиття».

1) найменування

Консорцiум "Атоммашпроект"

2) організаційно-правова форма

530

3) код за ЄДРПОУ

34592533

4) місцезнаходження

Україна, 40004, м.Суми, вул.Горького, 58

5) опис

ПАТ "Сумське НВО iм.М.В.Фрунзе" є одним iз засновникiв Консорцiуму з часткою участi - 50%. Консорцiум заснований з метою координацiї виробничої, наукової та iншої дiяльностi учасникiв консорцiуму для вирiшення спiльних економiчних та соцiальних завдань у зв'язку з їх участю у реалiзацiї цiльових програм, науково-технiчних, будiвельних проектiв, спрямованих на продаж товару (продукцiї, робiт, послуг) суб'єктам господарювання вiльної економiчної зони "Славутич" в Українi та/або реалiзацiї державних програм, пов'язаних з зняттям з експлуатацiї енергоблокiв Чорнобильської АЕС та будiвництво об'єктiв атомної енергетики у тридцятикiлометровiй зонi вiдчуження ЧАЕС.
Протягом 2013 року господарська дiяльнiсть не здiйснювалась.

1) найменування

ТОВ «ЄВIФРУСIЧ»

2) організаційно-правова форма

240

3) код за ЄДРПОУ

104618536

4) місцезнаходження

Республiка Болгарiя, м.Велико-Тирново, 5000, вул. Ком. №8

5) опис

Частка ПАТ "Сумське НВО iм.М.В.Фрунзе" в статутному капiталi ТОВ «ЄВIФРУСIЧ» складає 34,00%.
Види дiяльностi ТОВ «ЄВIФРУСIЧ»:
- реконструкцiя та модернiзацiя газоперекачувальних агрегатiв на КС «Кардам -2» та КС «Лозенець».

1) найменування

ТОВ «Iскра-Турбогаз»

2) організаційно-правова форма

240

3) код за ЄДРПОУ

02734966

4) місцезнаходження

РФ, 614014, м.Перм, вул.Новозвягiнська, 57

5) опис

Частка ПАТ "Сумське НВО iм.М.В.Фрунзе" в статутному капiталi ТОВ «Iскра-Турбогаз» складає 33,29%.
Види дiяльностi ТОВ «Iскра-Турбогаз»:
- виготовлення та реалiзацiя газоперекачувальних агрегатiв;
- монтаж, пуско- налагоджувальнi роботи та сервiсне обслуговування.

1) найменування

Концерн "Бронетехнiка України"

2) організаційно-правова форма

540

3) код за ЄДРПОУ

30654941

4) місцезнаходження

Україна, 61001, м.Харкiв, вул. Плеханiвська, 126

5) опис

ПАТ "Сумське НВО iм.М.В.Фрунзе" є одним iз учасникiв Концерну, з часткою участi 2,44%. Основними цiлями створення Концерну є координацiя спiльної дiяльностi учасникiв Концерну при освоєннi, виробництвi та реалiзацiї спiльної продукцiї Концерну; розробка рекомендацiй в галузi стратегiї розвитку наукової та виробничої бази учасникiв Концерну; реалiзацiя спiльних проектiв з освоєння, виробництва та реалiзацiї спiльної продукцiї Концерну, їх фiнансування та iн.

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Юридичнi особи

-

-

98.3

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Фiзичнi особи

 -

1.7

Усього

100.00

 

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада

Голова Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Марков Максим Олександрович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

-

4) рік народження**

1970

5) освіта**

вища

6) стаж керівної роботи (років)**

15

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "Сумське НВО iм.М.В.Фрунзе", Секретар Наглядової ради.

8) дата обрання та термін, на який обрано

24.12.2010 до переобрання

9) Опис

Обрано Членом Наглядової ради згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.12.2010р., протокол №23.
Обрано Головою Наглядової ради згiдно з рiшенням Наглядової ради вiд 31.12.2010р., протокол №31/12-2010.
Повноваження та обов'язки членiв Наглядової ради, розмiр виплаченої винагороди визначаються згiдно зi Статутом та Положенням про Наглядову раду.
Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Товариством не отримано згоди посадової особи на розголошення вiдомостей про паспортнi данi такої особи.

1) посада

Секретар Нагдядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Малинiн Максим Юрiйович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

-

4) рік народження**

1972

5) освіта**

вища

6) стаж керівної роботи (років)**

4

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Представництво Компанiї з обмеженою вiдповiдальнiстю "Енерджi Стандарт Фанд Менеджмент Лiмiтед" (Республiка Кiпр), м. Москва, начальник вiддiлу внутрiшнього облiку.

8) дата обрання та термін, на який обрано

24.12.2010 до переобрання

9) Опис

Обрано Членом Наглядової ради згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.12.2010р., протокол №23.
Обрано Секретарем Наглядової ради згiдно з рiшенням Наглядової ради вiд 11.08.2013р., протокол №11/08-2013/1.
Повноваження та обов'язки членiв Наглядової ради, розмiр виплаченої винагороди визначаються згiдно зi Статутом та Положенням про Наглядову раду.
Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Товариством не отримано згоди посадової особи на розголошення вiдомостей про паспортнi данi такої особи.

1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Сарапулов Євген Євгенович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

-

4) рік народження**

1952

5) освіта**

вища

6) стаж керівної роботи (років)**

4

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Компанiя з обмеженою вiдповiдальнiстю "ОЗIАТ МАРIТАЙМ ЛIМIТЕД", Голова Представництва в РФ.

8) дата обрання та термін, на який обрано

24.12.2010 до переобрання

9) Опис

Обрано Членом Наглядової ради згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.12.2010р., протокол №23.
Повноваження та обов'язки членiв Наглядової ради, розмiр виплаченої винагороди визначаються згiдно зi Статутом та Положенням про Наглядову раду.
Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Товариством не отримано згоди посадової особи на розголошення вiдомостей про паспортнi данi такої особи.

1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Артюшина Аелiта Анатолiївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

-

4) рік народження**

1965

5) освіта**

вища

6) стаж керівної роботи (років)**

8

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Представництво Компанiї з обмеженою вiдповiдальнiстю "Енерджi Стандарт Фанд Менеджмент Лiмiтед" (Республiка Кiпр), м. Москва, провiдний спецiалiст вiддiлу платежiв.

8) дата обрання та термін, на який обрано

24.12.2010 до переобрання

9) Опис

Обрано Членом Наглядової ради згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.12.2010р., протокол №23.
Повноваження та обов'язки членiв Наглядової ради, розмiр виплаченої винагороди визначаються згiдно зi Статутом та Положенням про Наглядову раду.
Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Товариством не отримано згоди посадової особи на розголошення вiдомостей про паспортнi данi такої особи.

1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Шумилова Ельвiра Анатолiївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

-

4) рік народження**

1965

5) освіта**

вища

6) стаж керівної роботи (років)**

4

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Представництво Компанiї з обмеженою вiдповiдальнiстю "Енерджi Стандарт Фанд Менеджмент Лiмiтед" (Республiка Кiпр), м. Москва спецiалiст вiддiлу платежiв.

8) дата обрання та термін, на який обрано

24.12.2010 до переобрання

9) Опис

Обрано Членом Наглядової ради згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.12.2010р., протокол №23.
Повноваження та обов'язки членiв Наглядової ради, розмiр виплаченої винагороди визначаються згiдно зi Статутом та Положенням про Наглядову раду.
Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Товариством не отримано згоди посадової особи на розголошення вiдомостей про паспортнi данi такої особи.

1) посада

Член Нагдядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Микуленко Сергiй Євгенович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

-

4) рік народження**

1972

5) освіта**

вища

6) стаж керівної роботи (років)**

4

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Колегiя адвокатiв "Група правових консультантiв", керуючий адвокат.

8) дата обрання та термін, на який обрано

24.12.2010 15.03.2013р. за власним бажанням був звiльнений з посади

9) Опис

Обрано Членом Наглядової ради згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.12.2010р., протокол №23.
Обрано Секретарем Наглядової ради згiдно з рiшенням Наглядової ради вiд 31.12.2010р., протокол №31/12-2010.
15.03.2013р. за власним бажанням був звiльнений з посади.
Повноваження та обов'язки членiв Наглядової ради, розмiр виплаченої винагороди визначаються згiдно зi Статутом та Положенням про Наглядову раду.
Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Товариством не отримано згоди посадової особи на розголошення вiдомостей про паспортнi данi такої особи.

1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Фролова Марiя Сергiївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

-

4) рік народження**

1979

5) освіта**

вища

6) стаж керівної роботи (років)**

3

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Московське представництво Акцiонерна Компанiя "Торберг Бетайлiгунген АГ", директор.

8) дата обрання та термін, на який обрано

24.12.2010 15.03.2013р. за власним бажанням була звiльнена з посади.

9) Опис

Обрано Членом Наглядової ради згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.12.2010р., протокол №23.
15.03.2013р. за власним бажанням була звiльнена з посади.
Повноваження та обов'язки членiв Наглядової ради, розмiр виплаченої винагороди визначаються згiдно зi Статутом та Положенням про Наглядову раду.
Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Товариством не отримано згоди посадової особи на розголошення вiдомостей про паспортнi данi такої особи.

1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Фролова Iрина Володимирiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

-

4) рік народження**

1967

5) освіта**

вища

6) стаж керівної роботи (років)**

4

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ "ДВ-2004" , Генеральний директор.

8) дата обрання та термін, на який обрано

24.12.2010 15.03.2013р. за власним бажанням була звiльнена з посади.

9) Опис

Обрано Членом Наглядової ради згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.12.2010р., протокол №23.
15.03.2013р. за власним бажанням була звiльнена з посади.
Повноваження та обов'язки членiв Наглядової ради, розмiр виплаченої винагороди визначаються згiдно зi Статутом та Положенням про Наглядову раду.
Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Товариством не отримано згоди посадової особи на розголошення вiдомостей про паспортнi данi такої особи.

1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Iльїна Дiана Олександрiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

-

4) рік народження**

1980

5) освіта**

вища

6) стаж керівної роботи (років)**

4

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Колегiя адвокатiв "Група правових консультантiв", провiдний юрисконсульт.

8) дата обрання та термін, на який обрано

24.12.2010 15.03.2013р. за власним бажанням була звiльнена з посади.

9) Опис

Обрано Членом Наглядової ради згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.12.2010р., протокол №23.
15.03.2013р. за власним бажанням була звiльнена з посади.
Повноваження та обов'язки членiв Наглядової ради, розмiр виплаченої винагороди визначаються згiдно зi Статутом та Положенням про Наглядову раду.
Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Товариством не отримано згоди посадової особи на розголошення вiдомостей про паспортнi данi такої особи.

1) посада

Генеральний директор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Цимбал Олексiй Юрiйович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

-

4) рік народження**

1971

5) освіта**

вища

6) стаж керівної роботи (років)**

17

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

До 18.03.2011р. - фiнансовий директор ДП НВКГ "Зоря - Машпроект"; з 18.03.2011р. - виконуючий обов'язки генерального директора ВАТ "Сумське НВО iм.М.В.Фрунзе".

8) дата обрання та термін, на який обрано

15.04.2011 3 роки, але до переобрання

9) Опис

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 15.04.2011р., протокол №24 обрано на посаду Генерального директора Товариства.
Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Товариством не отримано згоди посадової особи на розголошення вiдомостей про паспортнi данi такої особи.

1) посада

Голова Ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Турiй Олена Василiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

-

4) рік народження**

1978

5) освіта**

вища

6) стаж керівної роботи (років)**

9

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Начальник вiддiлу планування та звiтностi ТОВ "КУА "Сварог Ессет Менеджмент".

8) дата обрання та термін, на який обрано

15.04.2011 3 роки, але до переобрання

9) Опис

Обрано Членом Ревiзiйної комiсiї згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 15.04.2011р., протокол №24.
Обрано Головою Ревiзiйної комiсiї рiшенням Ревiзiйної комiсiї вiд 15.04.2011р., протокол №1.
Повноваження та обов'язки членiв Ревiзiйної комiсiiї, розмiр виплаченої винагороди визначаються згiдно зi Статутом та Положенням про Ревiзiйну комiсiю.
Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Товариством не отримано згоди посадової особи на розголошення вiдомостей про паспортнi данi такої особи.

1) посада

Секретар Ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Дерев'янко Олександр Миколайович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

-

4) рік народження**

1983

5) освіта**

вища

6) стаж керівної роботи (років)**

2

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Начальник бюро УБух ПАТ «Сумське НВО iм.М.В.Фрунзе».

8) дата обрання та термін, на який обрано

15.04.2011 3 роки, але до переобрання

9) Опис

Обрано Членом Ревiзiйної комiсiї згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 15.04.2011р., протокол №24.
Обрано Секретарем Ревiзiйної комiсiї рiшенням Ревiзiйної комiсiї вiд 15.04.2011р., протокол №1.
Повноваження та обов'язки членiв Ревiзiйної комiсiiї, розмiр виплаченої винагороди визначаються згiдно зi Статутом та Положенням про Ревiзiйну комiсiю.
Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Товариством не отримано згоди посадової особи на розголошення вiдомостей про паспортнi данi такої особи.

1) посада

Член Ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кадурiна Марiя Iванiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

-

4) рік народження**

1956

5) освіта**

вища

6) стаж керівної роботи (років)**

14

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Начальник ревiзiйного вiддiлу ПАТ «Сумське НВО iм.М.В.Фрунзе».

8) дата обрання та термін, на який обрано

15.04.2011 3 роки, але до переобрання

9) Опис

Обрано Членом Ревiзiйної комiсiї згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 15.04.2011р., протокол №24.
Повноваження та обов'язки членiв Ревiзiйної комiсiiї, розмiр виплаченої винагороди визначаються згiдно зi Статутом та Положенням про Ревiзiйну комiсiю.
Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Товариством не отримано згоди посадової особи на розголошення вiдомостей про паспортнi данi такої особи.

1) посада

Начальник УБух - Головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Клименко Володимир Миколайович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

-

4) рік народження**

1963

5) освіта**

вища

6) стаж керівної роботи (років)**

21

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "Сумське НВО iм.М.В.Фрунзе", член Правлiння - Головний бухгалтер.

8) дата обрання та термін, на який обрано

10.03.1998 -

9) Опис

Повноваження та обов'язки начальника УБух-головного бухгалтера, розмiр виплаченої винагороди визначаються згiдно з посадовими обов'язками та трудовою угодою.
Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Товариством не отримано згоди посадової особи на розголошення вiдомостей про паспортнi данi такої особи.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.


2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Голова Наглядової ради

Марков Максим Олександрович

-

31.03.2005

25

0.000035

25

0

0

0

Секретар Нагдядової ради

Малинiн Максим Юрiйович

-

19.12.2010

5

0.000007

5

0

0

0

Член Наглядової ради

Сарапулов Євген Євгенович

-

13.12.2010

5

0.000007

5

0

0

0

Член Наглядової ради

Артюшина Аелiта Анатолiївна

-

13.12.2010

5

0.000007

5

0

0

0

Член Наглядової ради

Шумилова Ельвiра Анатолiївна

-

13.12.2010

5

0.000007

5

0

0

0

Член Нагдядової ради

Микуленко Сергiй Євгенович

-

09.12.2010

1

0.000001

1

0

0

0

Член Наглядової ради

Фролова Марiя Сергiївна

-

13.12.2010

1

0.000001

1

0

0

0

Член Наглядової ради

Фролова Iрина Володимирiвна

-

13.12.2010

1

0.000001

1

0

0

0

Член Наглядової ради

Iльїна Дiана Олександрiвна

-

13.12.2010

1

0.000001

1

0

0

0

Генеральний директор

Цимбал Олексiй Юрiйович

-

 

0

0

0

0

0

0

Голова Ревiзiйної комiсiї

Турiй Олена Василiвна

-

13.04.2011

1

0.000001

1

0

0

0

Секретар Ревiзiйної комiсiї

Дерев'янко Олександр Миколайович

-

11.04.2011

1

0.000001

1

0

0

0

Член Ревiзiйної комiсiї

Кадурiна Марiя Iванiвна

-

11.04.2011

1

0.000001

1

0

0

0

Начальник УБух - Головний бухгалтер

Клименко Володимир Миколайович

-

02.03.2011

445

0.0006

445

0

0

0

Усього

497

0.00067

497

0

0

0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.


VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Просцено Трейдiнг Лiмiтед

157082

Кiпр м.Лiмассол вул.Зiнас Кантер енд Орiгенус, п/с 3035

 

9605315

13.5124

9605315

0

0

0

Stremvol Holdings Limited

HE 216157

Кiпр м.Лiмассол

Lenos Botsari, 7 Kato Polemidia, P.C.4156

 

59523733

83.736

59523733

0

0

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

-

-

 

0

0

0

0

0

0

Усього

69129048

97.2484

69129048

0

0

0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.


VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X

 

Дата проведення

16.04.2013

Кворум зборів**

13.88

Опис

Рiчнi загальнi збори акцiонерiв ПАТ «Сумське НВО iм.М.В.Фрунзе» були призначенi на 16.04.2013р. (далi – Збори) згiдно з рiшенням Наглядової ради ПАТ (протокол №25/02-2013 вiд 25.02.2013р.). Повiдомлення про проведення Зборiв опублiковано в бюлетенi «Вiдомостi НКЦПФР» вiд 12.03.2013р. №48, на сайтi stockmarket.gov.ua 15.03.2013р. та на сайтi ПАТ. Повiдомлення про внесення додаткових питань до порядку денного Зборiв опублiковано в бюлетенi «Вiдомостi НКЦПФР» вiд 05.04.2013р. №66 та на сайтi ПАТ.
Особи (акцiонери), що подавали пропозицiї до перелiку питань до порядку денного:
– компанiя УМС ХОЛДIНГ ЛТД;
– компанiя «ПРОСЦЕНО ТРЕЙДIНГ ЛIМIТЕД».
Згiдно з Протоколом № 2 вiд 16.04.2013 р. засiдання Реєстрацiйної комiсiї Зборiв загальна кiлькiсть осiб (акцiонери, представники акцiонерiв), якi зареєструвалися для участi та присутнi на Зборах, 47 (сорок сiм) осiб, яким у сукупностi належить 9 871 209 (дев’ять мiльйонiв вiсiмсот сiмдесят одна тисяча двiстi дев’ять) простих iменних акцiй, що вiдповiдає 9 871 209 (дев’яти мiльйонам вiсiмсот сiмдесят однiй тисячi двомста дев’яти) голосам i складає 13,88 вiдсотка (тринадцять цiлих вiсiмдесят вiсiм сотих вiдсотка) вiд загальної кiлькостi простих iменних акцiй, емiтованих ПАТ «Сумське НВО iм.М.В.Фрунзе». Вiдповiдно до частини 2 статтi 41 Закону України «Про акцiонернi товариства» рiчнi Загальнi збори акцiонерiв ПАТ «Сумське НВО iм.М.В.Фрунзе» були визнанi неправомочними, оскiльки у них беруть участь акцiонери (у тому числi через своїх представникiв), якi сукупно є власниками менше як 60 вiдсоткiв голосуючих акцiй.
У зв’язку з тим, що Реєстрацiйною комiсiєю не зафiксовано наявнiсть кворуму Загальних Зборiв 16.04.2013 року, питання порядку денного не розглядалися i рiшення з питань порядку денного не приймалися.

 


IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Український Енергетичний Реєстр"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

21656006

Місцезнаходження

01010 Україна - м.Київ вул.Суворова, буд.4/6, 10-й поверх

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АЕ № 286614

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

02.04.2014

Міжміський код та телефон

(044) 499-90-08

Факс

(044) 499-90-08

Вид діяльності

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть. Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи.

Опис

Послуги емiтенту надаються згiдно з Договором вiд 20.01.2011р. №10-Е про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам iменних цiнних паперiв

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Публiчне акцiонерне товариство «Розрахунковий центр з обслуговування договорiв на фiнансових ринках»

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

35917889

Місцезнаходження

04107 Україна - м.Київ вул.Тропiнiна, буд.7-Г

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ №498004

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

22.11.2009

Міжміський код та телефон

(044) 585-42-40

Факс

(044) 585-42-40

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв

Опис

Публiчне акцiонерне товариство «Розрахунковий центр з обслуговування договорiв на фiнансових ринках» - нове найменування Приватного акцiонерного товариства «Всеукраїнськiй депозитарiй цiнних паперiв».
Послуги емiтенту надавались згiдно з Договором №Е22/12 вiд 18.01.2012р. про обслуговування емiсiї цiнних паперiв.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Енергетичний стандарт (Україна)"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

36018342

Місцезнаходження

01015 Україна - м.Київ вул.I.Мазепи, 34-В

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

-

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

-

Дата видачі ліцензії або іншого документа

02.04.2014

Міжміський код та телефон

н/д

Факс

н/д

Вид діяльності

Надання юридичних послуг

Опис

Дiяльнiсть не пiдлягає лiцензуванню. Послуги надаються згiдно з Договором № 01-10/2009 вiд 01.09.2009р. Дата видачi лiцензiї зазначена через технiчну неможливiсть залишити поле незаповненим.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Київаудит»

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

01204513

Місцезнаходження

01033 Україна - м.Київ вул. Саксаганського, 53/80, офiс 306

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

1970

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

23.02.2001

Міжміський код та телефон

+380 (044) 287-42-94

Факс

+380 (044) 287-70-55

Вид діяльності

69.20 – Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку й аудиту; консультування з питань оподаткування

Опис

Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв №1970.
Послуги емiтенту надаються згiдно з Договором № 223/13-14 вiд 18.11.2013р.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

01001 Україна - м.Київ вул. Б. Грiнченка, буд. 3

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

-

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

-

Дата видачі ліцензії або іншого документа

12.10.2013

Міжміський код та телефон

(044) 279-65-40

Факс

(044) 279-13-22

Вид діяльності

Забезпечує формування та функцiонування системи депозитарного облiку цiнних паперiв.

Опис

Дiяльнiсть ПАТ "НДУ" не пiдлягає лiцензуванню вiдповiдно до статтi 29 Закону України "Про депозитарну систему України".
Послуги Товариству надаються згiдно з Заявою про приєднання до умов договору про обслуговування випускiв цiнних паперiв вiд 25.11.2013р. №ОВ-2264

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Приватне акцiонерне товариство «Страхова компанiя «Каштан»

Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

32071894

Місцезнаходження

01021 Україна - м. Київ Кловський узвiз, б.12, оф.37

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ №546949

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг

Дата видачі ліцензії або іншого документа

15.10.2010

Міжміський код та телефон

+38 (044)-246-28-46

Факс

+38 (044)-249-01-11

Вид діяльності

Страхова компанiя

Опис

Лiцензiї: АВ №546949, АВ №546954 та iншi.
ПАТ «Сумське НВО iм.М.В.Фрунзе» укладено 32 договори страхування в т.ч страхування: iпотеки, майна, вантажiв, ОСЦПВВНЗТЗ, виїжджаючих за кордон, добровiльних пожежних дружин та iншi.

 


X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

06.12.2010

1149/1/10

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку України

UA4000143317

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

10.00

71085000

710850000.00

100

Опис

Торгiвля акцiями Товариства здiйснюється в ПАТ «Українська бiржа». За даними ПАТ «Українська бiржа» ринкова капiталiзацiя Товариства станом на 30.12.2013р. становить близько 177,6 млн. грн.

 


XI. Опис бізнесу

Сумське машинобудiвне науково-виробниче об'єднання iм.М.В.Фрунзе почало свою дiяльнiсть вiд заснування в 1896 роцi на кошти мiсцевих цукрозаводчикiв i бельгiйських iнвесторiв Сумських машинобудiвних майстерень. За роки свого розвитку машинобудiвнi майстернi перетворились у велике пiдприємство, вiдоме як "Сумське машинобудiвне науково-виробниче об'єднання iм.М.В.Фрунзе".
Публiчне акцiонерне товариство «Сумське машинобудiвне науково-виробниче об’єднання iм. М.В. Фрунзе» (далi – Товариство, ПАТ, ПАТ «Сумське НВО iм. М. В. Фрунзе») є новим найменуванням Вiдкритого акцiонерного товариства «Сумське машинобудiвне науково-виробниче об’єднання iм. М.В. Фрунзе» вiдповiдно до вимог Закону України «Про акцiонернi товариства».
Вiдкрите акцiонерне товариство «Сумське машинобудiвне науково-виробниче об’єднання iм. М.В. Фрунзе» було засновано вiдповiдно до наказу Мiнмашпрому України вiд «25» лютого 1994 року № 285 шляхом перетворення Державного пiдприємства «Сумське машинобудiвне науково-виробниче об’єднання iм. М.В. Фрунзе» у вiдкрите акцiонерне товариство згiдно з Указом Президента України вiд «15» червня 1993 року № 210/93 «Про корпоратизацiю державних пiдприємств».
На момент створення Товариства його єдиним засновником була держава в особi Мiнiстерства машинобудування, вiйськово-промислового комплексу i конверсiї України. На теперiшнiй час акцiонерами Товариства є фiзичнi та юридичнi особи, якi набули право власностi на акцiї Товариства у процесi приватизацiї та у iнших випадках, передбачених законодавством. Держава акцiями Товариства не володiє.
Товариство по всьому майну, правах та обов‘язках є правонаступником Вiдкритого акцiонерного товариства «Сумське машинобудiвне науково-виробниче об’єднання iм. М.В. Фрунзе», правонаступника Державного пiдприємства «Сумське машинобудiвне науково-виробниче об’єднання iм. М.В. Фрунзе».
Сьогоднi ПАТ є одним з найкрупнiших в Європi виробникiв як серiйних, так i ексклюзивних сучасних технологiчних лiнiй i унiкальних комплексiв для хiмiчної, газової та iнших галузей промисловостi. Протягом останнiх рокiв ПАТ постiйно нарощує обсяги випуску продукцiї та валового доходу, розширює номенклатуру виготовляємого обладнання.
Торгiвля акцiями Товариства здiйснюється в ПАТ «Українська бiржа». За даними ПАТ «Українська бiржа» ринкова капiталiзацiя Товариства станом на 30.12.2013р. становить близько 177,6 млн. грн.

 

В акцiонерному товариствi склалася i дiє органiзацiйна структура управлiння, характерна для великих пiдприємств машинобудiвної галузi. Виробничий процес у ПАТ органiзовано в цехах та окремих структурних пiдроздiлах, якi об'єднанi в спецiалiзованi виробництва:
•хiмiчного машинобудування,
•газоперекачувальних агрегатiв та компресорiв,
•атомних енергетичних насосiв та комплектуючого обладнання,
•заготiвельне та мiжзаводської кооперацiї.
ПАТ має ряд асоцiйованих пiдприємств: ТОВ "СМНВО"; ТОВ "Фрунзе - Авто"; ТОВ "Фрунзе - Спецпошиття"; ТОВ "Фрунзе - Будiндустрiя"; ТОВ "Фрунзе - Профiль"; ТОВ "Фрунзе -Сервiс"; ТОВ "Фрунзе - Електрод"; ТОВ "Фрунзе - Ювiлейна"; ТОВ "Сумиспортiнвест"; ТОВ "ПФК "Суми". В теперiшнiй час ТОВ "Фрунзе-Авто", ТОВ "Фрунзе-Будiндустрiя" перебувають в процесi лiквiдацiї.
19.09.2013р. проведена державна реєстрацiя припинення юридичної особи ТОВ «Фрунзе-Спецпошиття».
З метою виконання виробничих замовлень створенi i функцiонують фiлiї в Туркменiстанi, Азербайджанськiй республiцi, Республiцi Казахстан.
ПАТ має представництва в м.Київ та м.Москва, завданням яких є проведення маркетингових дослiджень з просування продукцiї ПАТ на вiтчизняному та закордонних ринках, взаємодiя з партнерами в частинi укладання контрактiв тощо.
До складу ПАТ входять дитячий оздоровчий центр «Чайка» i санаторiй-профiлакторiй.

 

ПАТ «Сумське НВО iм. М. В. Фрунзе» проводить цiлеспрямовану кадрову полiтику, яка направлена на рацiональний розподiл робiтникiв i спецiалiстiв всерединi пiдприємства, укомплектування його висококвалiфiкованими кадрами, створення мотивацiйних засад для продуктивної трудової дiяльностi.
Невiд’ємною складовою роботи, яка спрямована на удосконалення виробничого процесу та пiдвищення його ефективностi у ПАТ, є впровадження нових пiдходiв до органiзацiї оплати працi.
За звiтний перiод пiдприємством вживалися заходи щодо збереження чисельностi персоналу з метою пiдвищення ефективностi виробництва. У зв’язку з природною плиннiстю кадрiв середньооблiкова кiлькiсть штатних працiвникiв на ПАТ за 2013 рiк скоротилася на 182 особи i склала 12 348 осiб.
Середнiй вiк робiтникiв пiдприємства на кiнець 2013 року склав 42,6 року.
У колективi ПАТ працюють професiйнi та висококвалiфiкованi робочi й спецiалiсти. У порiвняннi з минулим роком загальноосвiтнiй рiвень працiвникiв пiдприємства збiльшився на 1,2 % за рахунок осiб, якi закiнчили вищi учбовi заклади. Частка працюючих, якi мають неповну середню освiту – 1,1 %, загальну середню освiту мають 51,7 % працюючих, вищу базову – 17,7 % та 29,5 % працiвникiв мають повну вищу освiту.
Також слiд вiдзначити, що на ПАТ «Сумське НВО iм. М. В. Фрунзе» є значний науковий потенцiал, серед якого видiляються доктори наук – 2 чоловiки, кандидати наук – 13 чоловiк.
У 2013 роцi фрунзенський колектив поповнили 750 працiвникiв, з яких 74,6 % склали робiтники, 25,4 % – iнженерно-технiчнi працiвники, а молодих людей у вiцi до 35 рокiв з числа всiх прийнятих – 392 чоловiка. Коефiцiєнт плинностi працюючих за 2013 рiк склав 5 %, тодi як у 2012 роцi його значення було на рiвнi 5,01 %.
У 2013 роцi пiдприємство виконало вимоги законодавства України по працевлаштуванню в ПАТ iнвалiдiв, i вона склала 4% вiд середньоспискової чисельностi, що вiдповiдає нормативу.
У звiтному роцi на пiдприємствi був проведений цiлий ряд заходiв, направлених на досягнення бiльш високих результатiв продуктивностi працi, лiквiдацiї необґрунтованих витрат виробничої дiяльностi, пiдвищення вiдповiдальностi керiвникiв i трудових колективiв структурних пiдроздiлiв за кiнцевi результати їх роботи, пiдвищення загальної ефективностi роботи акцiонерного товариства.
У ПАТ «Сумське НВО iм. М.В. Фрунзе» у 2013 роцi була запроваджена нова редакцiя Положення про почасово-премiальну оплату працi робiтникiв. Головна його мета – посилити матерiальне заохочення колективу та змiцнити взаємозв’язок мiж розмiром бонусу та результатами працi. Документ набув чинностi з липня 2013 року. Його дiя поширилась на всi категорiї працюючих в об’єднаннi: виробничих i допомiжних робiтникiв, службовцiв, спецiалiстiв та керiвникiв. Як вiдзначається в Положеннi, почасово-премiальна оплата працi базується на кiлькох ключових засадах. Серед них: орiєнтацiя на виконання цiлей i завдань пiдприємства, поєднання особистого та колективного iнтересiв, оплата залежно вiд об’єктивних показникiв кiлькостi й якостi працi, заохочення за високу квалiфiкацiю i розширення зони обслуговування, а також персональна вiдповiдальнiсть за низькi iндивiдуальнi трудовi показники або ж бригадна вiдповiдальнiсть за неналежну ефективнiсть колективної працi. Почасово-премiальна система оплати працi передбачає оплату працi робiтникiв ПАТ згiдно зi встановленими окладами, надбавками й доплатами, визначеними законодавством України та колективним договором, а також заохочення за високi результати працi. Пiд останнiм розумiється додаткова винагорода: бонус та разова премiя. У новому Положеннi частково переглянуто оцiночнi показники премiювання. Для основних робiтникiв, що працюють за нормованими завданнями, все залишилося без змiн. Тобто основною умовою для нарахування бонусу є виконання оцiночного показника «продуктивнiсть працi» безпосередньо кожним робiтником чи бригадою.
У роботi з колективом значна увага придiлялася додатковiй мотивацiї. Крiм пiдвищення зарплати, передбаченого законодавчими нормами, активно застосовувалося точкове пiдвищення окладiв працiвникам, якi по праву належать до «золотого фонду» пiдприємства. Заводчани отримали так звану 13-ту зарплату у розмiрi 20% вiд окладу, чого не було вже багато рокiв. Дiє Положення «Про мотивацiю керiвникiв середньої управлiнської ланки», вiдповiдно до якого додатковi засоби мотивування розповсюджуються на очiльникiв ПДБ, техбюро, начальникiв, старших майстрiв та майстрiв дiльниць, введено доплату учням. Водночас i моральним, i матерiальним стимулом є для заводчан конкурси iменi Сухиненка на кращу наукову розробку з-помiж молодих спецiалiстiв, «Кращий працiвник», «Лауреат премiї ПАТ», змагання з професiйної майстерностi серед робiтничої молодi.
У 2013 роцi було здiйснено перехiд на новi умови оплати працi, якi вiдповiдали Галузевiй угодi. З 01.01.2013 р. були впровадженi тарифнi ставки та оклади, якi вiдповiдали мiнiмальнiй заробiтнiй платi по Українi – 1 176 грн. Темп росту тарифiв ПАТ з 01.01.2013 р. в порiвняннi з тарифами, якi дiяли з 01.04.2012 р., склав 107,5 %.
У звiтному роцi проводилося навчання у «Школi лiнiйного керiвника». Цей курс навчання охоплював широкий спектр дисциплiн. Зокрема, слухачi школи дiзналися про основи менеджменту персоналу, ключовi засади системи менеджменту якостi пiдприємства, методи управлiння виробництвом. Крiм того, у ходi навчання розглядалися шляхи досягнення ефективностi виробничих процесiв, основи охорони працi на виробництвi, трудового законодавства, корпоративної культури та кодексу дiлової етики. По завершенню циклу навчання завжди проводиться перевiрка знань шляхом тестування та усних iспитiв.
Слiд вiдзначити, що основне завдання «Школи лiнiйного керiвника» – допомогти пiдвищити управлiнську компетенцiю кожному, хто опинився в її «стiнах» за рахунок узагальнення знань та систематизацiї напрацювань, здобутих безпосередньо на робочому мiсцi. Сумлiнне навчання в «Школi лiнiйного керiвника» дає чимало переваг. По-перше, можна отримати новi та систематизувати вже здобутi знання. По-друге, є можливiсть не тiльки одержати сертифiкат, а й потрапити до кадрового резерву ПАТ. До всього, найкращi, продемонструвавши належну обiзнанiсть, будуть «вiдзначенi» грошовою винагородою.
У звiтному роцi на фонд оплати працi робiтникiв ПАТ було витрачено 529,4 млн. грн. Темп росту фонду оплати працi у цiлому по об’єднанню склав 104,1 %. Середньомiсячна заробiтна плата одного працiвника в 2013 роцi склала 3 533,3 грн. i пiдвищилась порiвнюючи з 2012 роком на 5,6 %.
У вiдповiдностi до Колективного договору додатково до заробiтної плати працiвникам ПАТ надавався цiлий ряд пiльг:
- одноразова допомога прийнятим на роботу з числа звiльнених з лав вiйськових сил;
- допомога при народженi дитини та жiнкам, якi знаходяться у вiдпустцi по догляду за дитиною, одиноким i багатодiтним;
- одноразова допомога при виходi на пенсiю;
- доплата за проживання по договору найму житла;
- матерiальна допомога по заявам працiвникiв;
- здешевлення вартостi харчування обрубникам ливарного цеху;
- iншi виплати та пiльги.
ПАТ «Сумське НВО iм. М. В. Фрунзе» – одне з небагатьох пiдприємств мiста, яке стабiльно без затримок виплачує заробiтну плату.

 

Належнiсть ПАТ «Сумське НВО iм. М. В. Фрунзе» до будь-яких об'єднань пiдприємств:
Асоцiацiя компресорникiв i пневматикiв "АСКОМП".
Мiсцезнаходження: Росiйська Федерацiя, 195251, м.Санкт- Петербург, вул.Полiтехнiчна, 29.
Асоцiацiя компресорникiв i пневматикiв "АСКОМП" (далi - Асоцiацiя) - є некомерцiйною органiзацiєю. ПАТ "Сумське НВО iм.М.В.Фрунзе" є одним iз членiв Асоцiацiї. Метою Асоцiацiї є об'єднання творчого потенцiалу наукових працiвникiв, iнженерiв та iнших спецiалiстiв для розвитку науково-технiчного прогресу в областi компресорної технiки та пневматики, а також захист iнтересiв та авторських прав членiв Асоцiацiї, сприяння вдосконаленню пiдготовки та перепiдготовки технiчних, iнженерних, наукових кадрiв.
Некомерцiйне партнерство сприяння розвитку нафтопереробної та нафтохiмiчної промисловостi "Нафтохiмпрогрес".
Мiсцезнаходження: Росiйська Федерацiя, 123557, м.Москва, вул.Мала Грузинська, 38, будiвля 1.
Некомерцiйне партнерство сприяння розвитку нафтопереробної та нафтохiмiчної промисловостi "Нафтохiмпрогрес" (далi - Партнерство) є некомерцiйною органiзацiєю. ПАТ "Сумське НВО iм.М.В.Фрунзе" є одним iз членiв Партнерства. Основними цiлями створення Партнерства є об'єднання кращих наукових, проектно-конструкторських та виробничих ресурсiв Росiї та iнших країн для розробки та впровадження новiтнiх технологiй виробництва широкого спектру технологiчного обладнання та надання широкого спектру сервiсних послуг для пiдприємств паливно-енергетичного комплексу та нафтохiмiчної промисловостi; сприяння членам Партнерства в отриманнi замовлень та їх оптимального та своєчасного виконання, а також забезпечення максимально ефективного використання iснуючих потужностей.
Мiжнародне некомерцiйне партнерство виробникiв промислових газiв "IГМА".
Мiсцезнаходження: Росiйська Федерацiя, 107140, м.Москва, вул.Верхня Красносельська, 2/1, будiвля 1.
Мiжнародне некомерцiйне партнерство виробникiв промислових газiв "IГМА" (далi - Партнерство) - некомерцiйна органiзацiя. ПАТ "Сумське НВО iм.М.В.Фрунзе" є одним iз асоцiйованих членiв Партнерства. Предметом дiяльностi Партнерства є пiдвищення рiвня безпеки та ефективностi в технологiї виробництва, реалiзацiї та використання промислових, медичних та спецiальних газiв, спрямоване на зниження кiлькостi нещасних випадкiв, зниження шкiдливих викидiв та забруднення навколишнього середовища та iн.
Спiлка цукровиробникiв "Союзроссахар".
Мiсцезнаходження: Росiйська Федерацiя, 125047, м.Москва, 1-й Тверський-Ямський пров., 18/3.
ПАТ "Сумське НВО iм.М.В.Фрунзе" є одним iз учасникiв Спiлки цукровиробникiв "Союзроссахар" (далi - Спiлка). Метою дiяльностi Спiлки є сприяння розвитку буряко-цукрового комплексу Росiйської Федерацiї, ефективному функцiонуванню ринку цукру, а також координацiя пiдприємницької дiяльностi учасникiв, надання та захист загальних майнових iнтересiв учасникiв Спiлки в органах державної влади та управлiння, росiйських та мiжнародних органiзацiях.
Об'єднання юридичних осiб у формi асоцiацiї “ Казахстанско-Українська Асоцiацiя пiдприємцiв”
Юридична адреса: 010000, район “САРИАРКА”, м. Астана, вул. Ш.АЙМАНОВА, 6.
Мета Асоцiацiї:
- захищати права Членiв Асоцiацiї;
- представляти та захищати загальнi iнтереси та колективну думку Членiв Асоцiацiї в органах державної влади, судових та iнших органiзацiях;
- сприяти захисту iнтересiв Членiв Асоцiацiї перед органами влади та управлiння, казахстанськими та українськими органiзацiями та iнститутами;
- сприяти розвитку рамкових умов для пiдприємницької дiяльностi, пiдвищення рiвня менеджменту та конкурентоспроможностi продукцiї;
- гуманiтарне спiвробiтництво української етнiчної групи.

 

Спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами емiтент не проводить.

 

Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не було.

 

Суттєвi положення облiкової полiтики.
1. Основнi засоби.
Для облiку та складання звiтностi основнi засоби подiляються на наступнi класи (групи):
•земельнi дiлянки;
•будiвлi, споруди i передавальнi пристрої;
•машини та обладнання (у т.ч. обчислювальна технiка);
•транспортi засоби;
•iнструменти, прилади, iнвентар (меблi);
•iншi основнi засоби.
Первiсна оцiнка об’єктiв всiх груп основних засобiв здiйснюється за собiвартiстю, що включає цiну придбання (у т.ч. iмпортнi мита, податки, якi не вiдшкодовуються); будь-якi витрати, якi безпосередньо пов’язанi з доставкою активу до мiсця розташування та приведення його в стан, необхiдний для експлуатацiї; попередньо оцiненi витрати на демонтаж, перемiщення об’єкта та вiдновлення територiї, зобов’язання за якими товариство на себе бере.
Товариство, станом на 01.01.2012 року (дату переходу на МСФЗ) використало переоцiнку основних засобiв, що була проведена ТОВ «Консалтингова компанiя «УВЕКОН» станом на 01.01.2011 року, як доцiльну собiвартiсть основних засобiв.
Подальша оцiнка основних засобiв здiйснюється за моделлю переоцiнки. Частота переоцiнок залежить вiд змiн справедливої вартостi активiв. При переоцiнцi об'єкту основних засобiв накопичена амортизацiя на дату переоцiнки вiднiмається iз загальної балансової вартостi активу, а чиста вартiсть трансформується в переоцiнену вартiсть цього активу. Якщо балансова вартiсть активу збiльшилася в результатi переоцiнки, збiльшення визнається в iншому сукупному доходi та накопичується у власному капiталi пiд назвою «Капiтал у дооцiнках». Зменшення балансової вартостi активу вiдображається в iншому сукупному доходi, якщо iснує кредитове сальдо дооцiнки щодо цього активу. Якщо кредитового сальдо дооцiнки недостатньо, то зменшення балансової вартостi активу визнається через прибуток (збиток). Дооцiнка, що входить до власного капiталу об'єкта основних засобiв, що використовується, переноситься на нерозподiлений прибуток частинами в розмiрi рiзницi мiж амортизацiєю, що базується на переоцiненiй балансовiй вартостi активу, та амортизацiєю, що базується на первiснiй вартостi активу. У разi, якщо актив вибуває з використання або лiквiдується сума дооцiнки цього активу, що залишилась, переноситься прямо на нерозподiлений прибуток.
Витрати на поточний ремонт i обслуговування вiдносяться на витрати у мiру здiйснення. Вартiсть замiни значних компонентiв основних засобiв капiталiзується, а компоненти, якi були замiненi, списуються.
На кожну звiтну дату керiвництво оцiнює наявнiсть ознак зменшення корисностi основних засобiв. Якщо такi ознаки зменшення корисностi iснують, керiвництво переглядає балансову вартiсть своїх активiв у вiдповiдностi до МСБО 36 «Зменшення корисностi активiв».
Прибуток i збитки вiд вибуття активiв визначаються шляхом порiвняння отриманих коштiв i балансової вартостi цих активiв i визнаються в звiтi про фiнансовi результати.
Амортизацiя об'єктiв основних засобiв нараховується iз застосуванням прямолiнiйного методу протягом термiну їх експлуатацiї:
Групи основних засобiв, Залишковi термiни експлуатацiї, роки
Будинки та споруди, 3 - 60
Виробниче та iнше обладнання, 2 - 25
Транспортнi засоби, 1 - 25
Iншi основнi засоби, 1 - 15
Лiквiдацiйна вартiсть основного засобу – це розрахункова сума, яку б товариство отримало в даний час вiд вибуття активу, за вирахуванням витрат на вибуття, якби стан i перiод використання об'єкту основних засобiв були такими, якi очiкуються в кiнцi термiну його експлуатацiї. Коли товариство має намiр використовувати актив до кiнця перiоду його фiзичного iснування, лiквiдацiйна вартiсть такого активу дорiвнює нулю.
Амортизацiя за всiма групами основних засобiв нараховується iз застосуванням прямолiнiйного методу. Термiн корисного використання та метод амортизацiї переглядаються один раз на рiк.
2. Нематерiальнi активи.
Нематерiальнi активи – немонетарнi активи, якi не мають фiзичної субстанцiї та можуть бути iдентифiкованi, тобто можуть бути вiдокремленi або вiддiленi вiд товариства або виникають внаслiдок договiрних або iнших юридичних прав (незалежно вiд того, чи можуть вони бути вiдокремленi). Нематерiальнi активи визнаються лише тодi, коли iснує ймовiрнiсть того, що майбутнi економiчнi вигоди, що вiдносяться до активу, надходитимуть товариству та собiвартiсть активу можна достовiрно оцiнити.
В момент первiсного визнання нематерiальнi активи оцiнюються за собiвартiстю. Наступна оцiнка здiйснюється за собiвартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi.
Амортизацiя всiх класiв (груп) нематерiальних активiв нараховується iз застосуванням прямолiнiйного методу. Термiн корисного використання та метод амортизацiї переглядаються один раз на рiк.
3. Iнвестицiйна нерухомiсть.
Iнвестицiйна нерухомiсть – це нерухоме майно, яким товариство володiє для здобуття доходу вiд здачi його в оренду або вiд збiльшення його вартостi, або для обох цих цiлей, i яке саме товариство не займає. Первiсна оцiнка проводиться за собiвартiстю, включаючи витрати на операцiю. Подальша оцiнка здiйснюється за моделлю справедливої вартостi.
Прибутки або збитки в результатi змiн справедливої вартостi iнвестицiйної нерухомостi вiдносяться на прибуток або збиток.
Критерiї, що застосовуються товариством для вiддiлення iнвестицiйної нерухомостi вiд нерухомостi, зайнятою власником (основнi засоби):
-частку, яка утримується з метою отримання орендної плати або для збiльшення капiталу, та частку, яка утримується для використання в основнiй дiяльностi товариства, можна продати окремо;
-якщо такi частки не можна продати окремо, нерухомiсть є iнвестицiйною нерухомiстю, якщо тiльки незначна, не бiльше 10%, її частка утримується для використання в основнiй дiяльностi.
4. Незавершенi капiтальнi iнвестицiї.
Незавершеними капiтальними iнвестицiями є вартiсть основних засобiв, будiвництво яких ще не завершене. Амортизацiя на цi активи не нараховується до моменту їх введення в експлуатацiю. Незавершене капiтальне будiвництво включає вартiсть будiвельних робiт, суму iнжинiрингових робiт, iншi прямi витрати та загальновиробничi витрати.
По закiнченню будiвництва актив буде переведену у вiдповiдну групу основних засобiв. Амортизацiя буде нараховуватись з дати, коли актив буде побудований та стане придатним до використання.
Незавершене будiвництво активiв, якi призначенi для продажу, вiдображається в складi запасiв.
Незавершене будiвництво iнвестицiйної нерухомостi вiдображається як iнвестицiйна нерухомiсть.
5. Дебiторська заборгованiсть.
Дебiторська заборгованiсть є непохiдним фiнансовим активом та визнається тiльки коли товариство стає стороною контрактних положень. Первiсна оцiнка дебiторської заборгованостi здiйснюється за справедливою вартiстю плюс витрати на операцiю, якi прямо вiдносяться до цього фiнансового активу. Справедливою вартiстю дебiторської заборгованостi є справедлива вартiсть наданої (отриманої) компенсацiї. Подальша оцiнка здiйснюється за амортизованою собiвартiстю, з урахуванням збиткiв вiд зменшення корисностi.
Станом на кожну звiтну дату товариство оцiнює, чи iснують об’єктивнi свiдчення того, що кориснiсть дебiторської заборгованостi зменшилася. Балансова вартiсть дебiторської заборгованостi зменшується через рахунок резерву з одночасним визнанням збитку за звiтний перiод. Якщо в наступному перiодi величина збитку вiд зменшення корисностi зменшується i це зменшення може бути об’єктивно спiввiднесено iз подiєю, що має мiсце пiсля визнання зменшення корисностi, то ранiше визнаний збиток вiд зменшення корисностi сторнується. Сторнування не повинне призводити до такої балансової вартостi, яка перевищує суму, що її мала б амортизована вартiсть у разi невизнання зменшення корисностi на дату сторнування. Резерв пiд зменшення корисностi дебiторської заборгованостi визначається розрахунковим методом на пiдставi iсторичних даних щодо дебiторської заборгованостi товариства.
6. Запаси.
Запаси при первiсному визнаннi облiковуються за собiвартiстю придбання. Собiвартiсть запасiв включає всi витрати на придбання, витрати на переробку та iншi витрати, понесенi пiд час доставки запасiв до їх теперiшнього мiсцезнаходження та приведення їх у теперiшнiй стан. В Консолiдованому балансi (Звiтi про фiнансовий стан) запаси вiдображаються за найменшою з двох величин: первiсною вартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї. Зменшення вартостi запасiв (уцiнки) вiдображається з одночасним визнаннями збиткiв. Вартiсть готової продукцiї i незавершеного виробництва включає вартiсть сировини, прямi витрати на оплату працi, iншi прямi витрати i вiдповiднi виробничi накладнi витрати, розрахованi на пiдставi нормативної виробничої потужностi.
Вартiсть рекламних запасiв вiдноситься на витрати в момент придбання. Собiвартiсть одиниць запасiв визначається шляхом використання конкретної iдентифiкацiї їх iндивiдуальної собiвартостi.
7. Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та групи вибуття.
Необоротнi активи, утримуванi для продажу та групи вибуття визнаються в тому випадку, коли товариство не використовує їх в господарськiй дiяльностi, керiвництво має твердi намiри їх продати протягом одного року з дати класифiкацiї, ймовiрнiсть продажу висока, актив чи група можуть бути негайно проданi в поточному станi. Необоротнi активи, утримуванi для продажу та групи вибуття оцiнюються по найменшiй з двох величин – балансовiй вартостi чи справедливiй вартостi за виключенням затрат на продаж.
Доходи та витрати вiд припиненої дiяльностi облiковуються окремо вiд доходiв та витрат вiд дiяльностi, що продовжується. Результат, за виключенням податкiв, вiдображається в звiтi про сукупнi доходи та витрати.
Основнi засоби та нематерiальнi активи, якi класифiкуються як необоротнi активи, утримуванi для продажу, не амортизуються.
8. Грошi та їх еквiваленти.
Кошти на депозитних рахунках з термiном погашення бiльше 3 мiсяцiв вiдображається в звiтностi як поточнi фiнансовi iнвестицiї, з термiном погашення бiльше 12 мiсяцiв – як iншi довгостроковi фiнансовi iнвестицiї.
9. Iнвестицiї в асоцiйованi компанiї.
Iнвестицiї в асоцiйованi компанiї облiковуються за методом участi в капiталi. Асоцiйованою компанiєю є компанiя, на яку товариство здiйснює суттєвий вплив, як правило, така ситуацiя передбачає володiння вiд 20% до 50% прав голосу.
Суб’єкт господарювання втрачає суттєвий вплив на об’єкт iнвестування, коли вiн втрачає повноваження брати участь у прийняттi рiшень щодо фiнансових та операцiйних полiтик цього об’єкта iнвестування. Втрата суттєвого впливу може вiдбуватися зi змiною або без змiни абсолютних чи вiдносних прав власностi. У разi втрати суттєвого впливу товариство оцiнює i визнає iнвестицiї за справедливою вартiстю. Рiзниця мiж балансовою вартiстю iнвестицiї на момент втрати суттєвого впливу i її справедливою вартiстю визнаються в складi прибуткiв чи збиткiв. Якщо частка товариства в збитках асоцiйованої компанiї рiвна або перевищує її частку в цiй асоцiйованiй компанiї, товариство не визнає подальшi збитки, крiм випадкiв, коли вона узяла на себе зобов'язання або здiйснила платежi вiд iменi асоцiйованої компанiї.
10. Фiнансовi активи, доступнi для продажу.
Фiнансовi активи, доступнi для продажу, визнаються коли товариство стає стороною за договором у вiдношеннi таких активiв. Первiсна їх оцiнка здiйснюється за справедливою вартiстю, до якої додаються витрати на операцiю, якi прямо вiдносяться до придбання фiнансових активiв. Справедлива вартiсть визначається на базi котирувальної ринкової цiни. Якщо фiнансовий актив не має котирувань, то такий фiнансовий актив оцiнюється за справедливою вартiстю, яка базується на результатах нещодавнього продажу непов’язаним третiм сторонам, або шляхом розрахунку дисконтованих грошових потокiв (лише для боргових цiнних паперiв). Виняток складають iнвестицiї в iнструменти власного капiталу, за якими вiдсутнi котирувальнi ринковi цiни на активному ринку та чия справедлива вартiсть не може бути надiйно оцiнена, а також пов’язанi з ними похiднi iнструменти, якi оцiнюються за собiвартiстю. Проценти за фiнансовими активами, доступними для продажу, розрахованi за методом ефективної ставки, вiдображаються в Консолiдованому Звiтi про фiнансовi результати (Звiтi про сукупний дохiд) за статтею «Iншi фiнансовi доходи». Дивiденди за доступним для продажу iнструментом власного капiталу визнаються як прибуток, коли встановлено право товариства на отримання платежу.
Змiни справедливої вартостi вказаної категорiї фiнансових активiв вiдображаються в iншому сукупному доходi (та, вiдповiдно, у власному капiталi) у тому перiодi, у якому вони виникли. Якщо зменшення справедливої вартостi доступного для продажу фiнансового активу визнано в iншому сукупному доходi та є об’єктивне свiдчення зменшення корисностi активу, кумулятивний збиток, який був визнаний в iншому сукупному доходi, виключається з власного капiталу i визнається у прибутку чи збитку як коригування внаслiдок перекласифiкацiї в сумi, яка дорiвнює рiзницi мiж вартiстю його придбання i поточною справедливою вартiстю, за вирахуванням збитку вiд зменшення корисностi цього фiнансового активу, ранiше визнаного у прибутку чи збитку.
Якщо в наступному перiодi справедлива вартiсть боргового iнструмента, класифiкованого як доступний для продажу, збiльшується i це збiльшення може бути об’єктивно пов’язаним iз подiєю, що має мiсце пiсля визнання збитку вiд зменшення корисностi, то збиток вiд зменшення корисностi сторнується i визнається у прибутку чи збитку. Збитки вiд зменшення корисностi iнвестицiй в iнструменти власного капiталу, визнанi в прибутку чи збитку, не сторнуються.
11. Iнвестицiї, утримуванi до погашення.
Iнвестицiї, утримуванi до погашення, визнаються, коли товариство стає стороною за договором щодо таких активiв. Первiсна оцiнка здiйснюється за справедливою вартiстю плюс витрати на операцiю, якi прямо вiдносяться до цих фiнансових активiв. Подальша оцiнка здiйснюється за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної ставки вiдсотка. Наприкiнцi кожного звiтного перiоду товариство оцiнює, чи iснують об’єктивнi свiдчення того, що кориснiсть iнвестицiй, утримуваних до погашення, зменшилася. При наявностi об’єктивних свiдчень того, що вiдбувся збиток вiд зменшення корисностi iнвестицiй, утримуваних до погашення, величина збитку визначається як рiзниця мiж балансовою вартiстю активу та теперiшньою вартiстю попередньо оцiнених майбутнiх грошових потокiв, дисконтованих за первiсною ефективною ставкою вiдсотка. Сума втрат вiд зменшення корисностi за iнвестицiями, утримуваними до погашення (iнвестицiї в борговi цiннi папери) визначається як рiзниця мiж їх балансовою вартiстю та теперiшньою вартiстю попередньо оцiнених майбутнiх грошових потокiв, дисконтованих за первiсною ефективною ставкою вiдсотка. Ця рiзниця визнається витратами звiтного перiоду.
Зменшення корисностi фiнансових активiв, що облiковуються за амортизованою собiвартiстю.
Збитки вiд зменшення корисностi визнаються у складi прибутку або збитку у мiру їх виникнення в результатi однiєї або бiльше подiй («збиткових подiй»), що вiдбулися пiсля первинного визнання фiнансового активу i що впливають на суми або термiни розрахункових майбутнiх грошових потокiв, якi пов'язанi з фiнансовим активом або з групами фiнансових активiв, якщо данi збитки можна оцiнити з достатньою мiрою точностi. Якщо товариство визначає, що не iснує об'єктивних ознак зменшення корисностi для фiнансового активу, що оцiнений на iндивiдуальнiй основi, незалежно вiд того, є актив iндивiдуально iстотним чи нi, вiн включається в групу фiнансових активiв з подiбними характеристиками кредитного ризику i ця група оцiнюється на предмет зменшення корисностi на колективнiй основi.
Основними факторами, якi враховує товариство при оцiнцi фiнансового активу на предмет його знецiнення, є прострочений статус, значнi фiнансовi труднощi контрагента, погiршення платоспроможностi та iншi, що здiйснюють негативний вплив на контрагента.
Якщо в подальшому сума збитку вiд зменшення корисностi зменшується, i це зменшення може бути об'єктивно вiднесене до подiї, яка вiдбулася пiсля визнання зменшення корисностi (як, наприклад, пiдвищення кредитного рейтингу дебiтора), ранiше визнаний збиток вiд знецiнення сторнується. Активи, погашення яких неможливе, списуються за рахунок сформованого резерву пiд знецiнення пiсля завершення всiх необхiдних процедур для вiдшкодування i пiсля визначення остаточної суми збитку. Повернення ранiше списаних сум вiдображається через прибутки.
12. Забезпечення.
Забезпечення визнаються тодi, коли товариство має поточне юридичне або конструктивне зобов’язання, яке виникло у результатi минулих подiй i ймовiрно, що для погашення цього зобов’язання потрiбне використання ресурсiв, котрi втiлюють у собi певнi економiчнi вигоди та розмiр таких зобов’язань можна достовiрно оцiнити.
Забезпечення створюються товариством для вiдшкодування наступних (майбутнiх) витрат:
•виплату вiдпусток працiвникам
•виконання гарантiйних забезпечень.
•реструктуризацiю, виконання зобов’язань при припиненнi дiяльностi
•виконання зобов’язань щодо обтяжливих контрактiв визнається в сумi очiкуваного збитку тодi, коли витрати для виконання зобов’язань перевищують доходи вiд контракту.
Залишок забезпечення переглядається кожний рiк станом на 31 грудня i у разi потреби коригується (збiльшується, зменшується).
13. Умовнi зобов'язання та умовнi активи.
Умовнi зобов’язання не визнаються в Консолiдованому балансi (Звiтi про фiнансовий стан), але розкриваються в примiтках до фiнансової звiтностi, за виключенням випадкiв коли ймовiрнiсть вiдтоку ресурсiв у результатi погашення є незначною. Умовний актив не визнається у Консолiдованому балансi (Звiтi про фiнансовий стан), але розкривається у примiтках до фiнансової звiтностi у тому випадку, коли iснує вiрогiднiсть надходження економiчних вигод.
14. Оренда.
Якщо товариство є орендарем за угодою про операцiйну оренду, оренднi платежi визнаються як витрати на прямолiнiйнiй основi протягом строку оренди. Якщо товариство є орендарем за угодою про фiнансову оренду, на початку строку оренди визнаються активи та зобов’язання, що дорiвнюють справедливiй вартостi орендованого майна на початку оренди, або (якщо вони меншi за справедливу вартiсть) за теперiшньою вартiстю мiнiмальних орендних платежiв, яка визначається на початку оренди. Ставкою дисконту, яка застосовується при обчисленнi теперiшньої вартостi мiнiмальних орендних платежiв, є припустима ставка вiдсотка при орендi. В подальшому мiнiмальнi оренднi платежi розподiляються мiж фiнансовими витратами та зменшенням непогашених зобов’язань. Фiнансовi витрати розподiляються на кожен перiод протягом строку оренди таким чином, щоб забезпечити сталу перiодичну ставку вiдсотка на залишок зобов’язань. Непередбаченi оренднi плати вiдображаються як витрати в тих перiодах, у яких вони понесенi.
Необоротнi активи, отриманi за договором фiнансової оренди, облiковуються вiдповiдно до МСБО 16 «Основнi засоби» або МСБО 38 «Нематерiальнi активи».
15. Доходи та витрати.
Виручка визнається в тому випадку, коли отримання економiчних вигiд оцiнюється як ймовiрне, i якщо виручка може бути надiйно оцiнена, незалежно вiд дати здiйснення платежу. Виручка оцiнюється за справедливою вартiстю отриманої компенсацiї або за вартiстю винагороди, що належить до отримання, з врахуванням визначених в договорi умов платежу, за виключенням податкiв. Виручка вiд продажу товарiв визнається в момент передачi ризикiв та вигiд вiд володiння товаром покупцевi. У разi, коли товариство погоджується доставити вантаж до певного мiсця, виручка визнається в момент передачi вантажу покупцевi в обумовленому мiсцi.
Виручка вiд надання послуг визнається в момент завершення робiт.
Процентний дохiд та витрати за всiма фiнансовими iнструментами, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю, та фiнансовими активами, доступними для продажу, визнаються з використанням методу ефективної ставки вiдсотка. Процентний дохiд включається до складу фiнансових доходiв в Консолiдованому звiтi про фiнансовi результати (Звiтi про сукупний дохiд).
Дивiденди визнаються в момент встановлення права товариства на їх отримання.
Дохiд вiд iнвестицiйної нерухомостi, наданої в операцiйну оренду, оцiнюється за прямолiнiйним методом протягом строку оренди.
Витрати за позиками включають сплату вiдсоткiв та iншi витрати, понесенi товариством у зв’язку з отриманням позик. Витрати за позиками, якi пов’язанi з придбанням, будiвництвом чи виробництвом активу, який обов’язково потребує довготривалого перiоду для його пiдготовки до використання або продажу, капiталiзуються як частина первiсної вартостi такого активу. Всi iншi витрати за позиками вiдносяться до витрат в тому перiодi, в якому були понесенi. Товариство капiталiзує витрати за позиками, що понесенi у зв’язку з придбанням, будiвництвом чи виробництвом активу, який обов’язково потребує довготривалого перiоду для його пiдготовки до використання або продажу починаючи з 01.01.2012 року.
16. Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша кредиторська заборгованiсть.
Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю визнається, коли контрагент виконав свої зобов'язання за договором, i вiдображається за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки.
17. Винагороди працiвникам.
Заробiтна плата, єдиний соцiальний внесок вiдносно працiвникiв товариства, щорiчна оплата вiдпустки i оплата тимчасової непрацездатностi, премiї та негрошова винагорода (медичне обслуговування) нараховуються в тому перiодi, в якому вiдповiднi послуги надаються працiвниками товариства.
18. Пенсiї та iншi винагороди працiвникам по закiнченнi трудової дiяльностi.
Згiдно з вимогами законодавства України, державна пенсiйна система передбачає розрахунок поточних виплат роботодавцем як вiдповiдний процент вiд поточної загальної суми виплат працiвникам. Такi витрати вiдображаються у перiодi, в якому зароблена вiдповiдна заробiтна плата. Пiсля виходу працiвникiв на пенсiю майже усi виплати працiвникам здiйснюються iз фонду соцiального захисту.
Товариство бере участь в державному пенсiйному планi з визначеною виплатою, який передбачає достроковий вихiд на пенсiю працiвникiв, що працюють на певних робочих мiсцях зi шкiдливими i небезпечними для здоров'я умовами. Працедавець виплачує колишньому працiвниковi щомiсячнi пенсiї до того часу, поки цей працiвник, не досягне звичайного пенсiйного вiку (60 рокiв для чоловiкiв i 55 рокiв – для жiнок). Пенсiйне забезпечення розраховується за формулою, яка, в числi iншого, визначається середньою заробiтною платою кожного працiвника, його загальним трудовим стажем i загальним стажем роботи на певних посадах (за категорiями «Списку № 1» i «Списку № 2»). У 2004 – 2011 р. р. працедавцi вiдповiдали за сплату певної частини майбутнiх пенсiйних виплат, але з 2011 року ця частка пенсiйних виплат складає 100% для тих, хто достроково виходить на пенсiю, як за «Списком № 1», так i за «Списком № 2». Сума вiдповiдних пенсiйних виплат залежить вiд стажу роботи на певних посадах (робочих мiсцях) протягом останнiх 10-7,5 рокiв для чоловiкiв i жiнок, вiдповiдно (за «Списком № 2» – 12,5-10 рокiв).
Окрiм обов’язкового фiнансування пiльгових державних пенсiй, товариство добровiльно надає своїм працiвникам ряд довгострокових соцiальних пiльг, визначених Колективним договором, що пов’язанi з виплатами до ювiлейних дат та при виходi на пенсiю. Всi цi пiльги носять характер планiв з визначеною виплатою.
Таким чином, програма товариства складається з пенсiйних та довгострокових соцiальних пiльг. Пенсiйнi виплати складають основну частину програми.
Зобов’язання з визначеною виплатою розраховується щорiчно незалежними актуарiями iз застосуванням методу прогнозної умовної одиницi. Поточна сума пенсiйних зобов’язань визначається шляхом дисконтування розрахункового майбутнього вiдтоку грошових коштiв iз застосуванням процентних ставок за високолiквiдними корпоративними облiгацiями, деномiнованими в тiй самiй валютi, в якiй здiйснюються виплати, а термiн погашення яких приблизно вiдповiдає термiну цього зобов’язання. Актуарнi прибутки та збитки, виникають в результатi минулих котирувань i змiн в актуарних припущеннях, вiдносяться на фiнансовий результат протягом очiкуваного середнього термiну трудової дiяльностi працiвникiв, що залишився, якщо зазначенi прибуток та збитки перевищують 10% вартостi зобов’язань за планом з визначеною виплатою. Вартiсть минулих послуг працiвникiв вiдображається в звiтi про фiнансовi результати, крiм випадкiв, коли змiни пенсiйного плану залежать вiд продовження трудової дiяльностi робiтникiв протягом визначеного перiоду часу (перiод, протягом якого виплати стають гарантованими). В цьому випадку вартiсть минулих послуг робiтникiв амортизується за методом рiвномiрного списання протягом перiоду, коли виплати стають гарантованими. До складу витрат на оплату працi в звiтi про фiнансовi результати включенi пенсiї, що виплачуються товариством та iншi пенсiйнi пiльги.
В 2011 роцi були внесенi змiни до МСБО 19 «Виплати працiвникам», якi суттєво змiнюють порядок облiку винагород працiвникам. Датою набрання чинностi i застосування переглянутого стандарту є перiоди, що починаються з 1 сiчня 2013 року або пiсля цiєї дати.
Облiкова полiтика товариства з 1 сiчня 2013 року ґрунтується на:
- визнаннi на початок перiоду застосування змiн до МСБО 19, а саме, з 01.01.2013 р. невизнаних на 31.12.2012 р. вартостi послуг минулих перiодiв (21 632) тис. грн. та невизнаних актуарних збиткiв 9 423 тис. грн. з коригуванням в капiталi;
- негайному визнаннi актуарних прибуткiв та збиткiв (результатiв повторного вимiрювання) у складi iншого сукупного доходу (витрат);
- негайному визнаннi вартостi послуг минулих перiодiв в тому перiодi, в якому вiдбудеться змiна умов пенсiйного плану незалежно вiд того, виникло чи не у працiвника право на отримання виплат за планом.
Стандарт вимагає застосовувати для iнших довгострокових винагород працiвникам спрощений метод облiку. На вiдмiну вiд методу облiку, що вимагається для винагород по закiнченню трудової дiяльностi, в рамках даного методу переоцiнки (актуарнi прибутки/збитки) не визнаються у складi iншого сукупного доходу.
У вiдповiдностi до умов перехiдного перiоду, товариство повинно застосовувати переглянутий стандарт ретроспективно, згiдно з МСБО 8 «Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки», за виключенням того, що товариство не повинно коригувати балансову вартiсть активiв, якi не знаходяться в сферi застосування МСБО 19 (переглянутого), з урахуванням змiн витрат на виплату винагороди працiвникам, якi були включенi у первiсну вартiсть до дати первiсного застосування.
19. Припинення визнання фiнансових зобов'язань.
Товариство припиняє визнання фiнансових зобов'язань тодi i лише тодi, коли зобов'язання товариства врегульованi або анульованi або термiн їх дiї закiнчився.
20. Акцiонерний капiтал.
Номiнальна вартiсть простих та привiлейованих акцiй, дозволених до випуску вiдображається у складi акцiонерного капiталу. Перевищення отриманих коштiв над номiнальною вартiстю випущених акцiй враховується у складi емiсiйного доходу в капiталi.
Товариство формувало статутний капiтал в 1994 роцi, коли функцiональна валюта України була валютою гiперiнфляцiйної економiки. МСФЗ 29 «Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї» вимагає перерахунку складових власного капiталу товариства (крiм нерозподiленого прибутку та будь-якої дооцiнки) з використанням загального iндексу цiн. Управлiнський персонал товариства прийшов до висновку, що застосування вимог МСБО 29 «Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї», в частинi перерахунку статутного капiталу, може ввести в оману користувачiв фiнансової звiтностi i суперечить метi фiнансової звiтностi, зазначенiй в Концептуальнiй основi. Керiвництво товариства, керуючись пунктами 19-20 МСБО 1 «Подання фiнансової звiтностi», прийняло рiшення вiдхилитись вiд вимог МСБО 29 «Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї».
21. Виплати, основанi на акцiях.
Дивiденди вiдображаються в тому перiодi, в якому вони оголошенi. Iнформацiя про дивiденди, що оголошенi пiсля звiтного перiоду, але до того, як фiнансова звiтнiсть була затверджена до випуску, вiдображається в примiтцi «Подiї пiсля закiнчення звiтного перiоду».
Базисний прибуток (збиток) на акцiю обчислюється шляхом дiлення прибутку (збитку), на середньозважену кiлькiсть звичайних акцiй, якi перебувають в обiгу протягом звiтного перiоду (знаменник).
22. Податок на прибуток.
Витрати з податку на прибуток товариства формуються як сума поточних податкових витрат, розрахованих на базi оподатковуваного прибутку за правилами податкового законодавства, та вiдстрочених податкових витрат (доходiв). Вiдстроченi податковi витрати (доходи) виникають внаслiдок визнання в прибутку чи збитку вiдстрочених податкових активiв та/або вiдстрочених податкових зобов’язань.
Вiдстроченi податковi зобов’язання визнаються щодо всiх тимчасових рiзниць, що пiдлягають оподаткуванню, крiм випадкiв, коли такi рiзницi виникають вiд первiсного визнання активу чи зобов’язання. Вiдстрочений податковий актив визнається щодо всiх тимчасових рiзниць, що пiдлягають вирахуванню, тiєю мiрою, якою є ймовiрним, що буде отримано оподатковуваний прибуток, до якого можна застосувати тимчасову рiзницю, яка пiдлягає вирахуванню, за винятком ситуацiй, коли вiдстрочений податковий актив виникає вiд первiсного визнання активу або зобов’язання. Отримання достатнього оподатковуваного прибутку є ймовiрним тодi, коли вiдстрочений податковий актив може бути зарахований проти вiдстроченого податкового зобов’язання, яке вiдноситься до того самого податкового органу, та буде вiдновлено в тому самому перiодi, що i актив, або в тому перiодi, в якому збиток, що виникає з активу, може бути вiднесений на попереднiй або послiдуючий перiод. У випадках, коли немає достатнiх вiдстрочених податкових зобов’язань щоб зарахувати вiдстрочений податковий актив, актив вiдображається в тiй мiрi, в якiй ймовiрно виникнення достатнього оподатковуваного прибутку в майбутнiх перiодах.
23. Податок на додану вартiсть.
Дохiд, витрати та активи визнаються за виключенням податку на додану вартiсть, крiм випадкiв, коли ПДВ, виник при покупцi активiв або понесеннi витрат, який не вiдшкодовується з бюджету. В такому випадку ПДВ включається до вартостi активу або витрат.
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги та кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги вiдображаються з врахуванням ПДВ. Аванси отриманi та аванси сплаченi вiдображаються без ПДВ.
24. Операцiї зi зв’язаними сторонами.
В ходi своєї звичайної дiяльностi товариство здiйснює операцiї iз зв’язаними сторонами. Товариство до зв'язаних сторiн вiдносить:
- юридичних осiб, якi контролюють товариство (наприклад, материнська компанiя);
- юридичних та фiзичних осiб, якi мають таку частку в товариствi, яка надає їм змогу суттєво впливати на дiяльнiсть товариства (вважається, що часткою в компанiї, яка дає змогу суттєво впливати на дiяльнiсть товариства, є частка в розмiрi, що перевищує 50% статутного капiталу товариства);
- юридичних осiб, якi є дочiрнiми або асоцiйованими пiдприємствами для компанiї;
- юридичних осiб, якi є спiльним пiдприємством, в якому компанiя є контролюючим учасником;
- фiзичних осiб – членiв провiдного управлiнського персоналу компанiї;
- близьких родичiв фiзичних осiб, якi мають частку в компанiї, яка надає їм змогу суттєво впливати на дiяльнiсть компанiї, та членiв провiдного управлiнського персоналу компанiї.
Операцiї iз зв’язаними сторонами вiдображаються за справедливою вартiстю. Основою для судження є цiноутворення на аналогiчнi види операцiй з непов’язаними сторонами та аналiз ефективної процентної ставки.
25. Взаємозалiк статей активiв та зобов’язань.
Фiнансовi активи та фiнансовi зобов’язання згортаються, а в балансi вiдображається згорнутий залишок, тiльки якщо товариство має юридичне право здiйснити залiк визнаних у балансi сум i має намiр або зробити взаємозалiк, або реалiзувати актив та виконати зобов’язання одночасно. При облiку передачi фiнансового активу, який не веде до припинення визнання такого активу, товариство не згортає переданий актив та пов’язане з ним зобов’язання.
26. Звiтнiсть за сегментами.
Сегмент – це вiдокремлюваний компонент бiзнесу товариства, який займається або постачанням послуг чи продуктiв (сегмент бiзнесу), або наданням послуг чи постачанням продуктiв в межах конкретного економiчного середовища (географiчний сегмент), який зазнає ризикiв та забезпечує прибутковiсть, вiдмiннi вiд тих, якi притаманнi iншим сегментам. Товариство оперує в одному сегментi - виробництво i продаж виробiв машинобудiвної промисловостi. Виробництво продукцiї здiйснюється в Українi. Всi виробленi вироби схожi за своєю природою, i їм властивi схожi ризики. Звiтнiсть за сегментами товариством не складається.
27. Консолiдована фiнансова звiтнiсть.
Товариство та його дочiрнi компанiї повнiстю консолiдуються з дати придбання, тобто, з дати отримання контролю над дочiрнiми компанiями, та продовжують консолiдуватися до дати втрати такого контролю. Фiнансова звiтнiсть дочiрнiх компанiй пiдготовлена за той самий звiтний перiод, що i звiтнiсть товариства (материнської компанiї) на пiдставi послiдовного застосування облiкової полiтики для всiх компанiй групи. Всi внутрiшньогруповi залишки, операцiї, нереалiзованi прибутки, що виникають в результатi здiйснення операцiй всерединi групи, а також дивiденди, повнiстю виключаються.
Якщо група втрачає контроль над дочiрньою компанiєю, вона:
-припиняє визнання активiв та зобов’язань дочiрньої компанiї;
-визнає справедливу вартiсть отриманої винагороди;
-визнає справедливу вартiсть iнвестицiї, що залишилася;
-визнає отриманий в результатi операцiї прибуток або збиток у складi прибуткiв або збиткiв;
-перекласифiковує частку материнської компанiї в ранiше визнаних компонентах iншого сукупного доходу до складу прибуткiв або збиткiв, або нерозподiленого прибутку, в залежностi вiд вимог.
28. Об’єднання бiзнесу та гудвiл.
Об’єднання бiзнесу облiковується за методом придбання. Вартiсть придбання оцiнюється як сума переданої винагороди, оцiненої за справедливою вартiстю на дату придбання, i неконтрольованої частки участi в об’єктi придбання. Для кожної операцiї з об’єднання бiзнесу товариство оцiнює неконтрольовану частку участi в об’єктi придбання або за справедливою вартiстю, або за пропорцiйною часткою в iдентифiкованих чистих активах об’єкта придбання. Витрати, понесенi у зв’язку з придбанням, включаються до складу адмiнiстративних витрат.
При поетапному об’єднаннi бiзнесу покупець переоцiнює свою ранiше утримувану частку участi в капiталi об’єкта придбання за її справедливою вартiстю на дату придбання та визнає остаточний прибуток або збиток, якщо такий iснує, в прибутку чи збитку або iншому сукупному прибутку, залежно вiд обставин.
Гудвiл первiсно оцiнюється за первiсною вартiстю, що визначається як перевищення суми переданої компенсацiї та визнаної неконтрольованої частки участi над сумою чистих iдентифiкованих придбаних активiв i прийнятих зобов’язань. Якщо передана компенсацiя менше, нiж справедлива вартiсть чистих активiв об’єкта придбання, рiзниця визнається у складi прибуткiв або збиткiв. В подальшому гудвiл оцiнюється за первiсною вартiстю за вирахуванням збиткiв вiд зменшення корисностi.
29. Виправлення помилок i змiни у фiнансових звiтах.
У разi виникнення помилок стосовно визнання, оцiнки, подання або розкриття iнформацiї про елементи фiнансових звiтiв:
1. Потенцiйнi помилки поточного перiоду, виявленi протягом цього перiоду, виправляють до затвердження фiнансових звiтiв до випуску.
2. Товариство виправляє суттєвi помилки попереднього перiоду ретроспективно в першому комплектi фiнансових звiтiв, затверджених до випуску пiсля їх виявлення шляхом:
a) перерахування порiвнювальних сум за вiдображений попереднiй перiод (перiоди), в кому вiдбулася помилка; або
б) перерахування залишкiв активiв, зобов’язань та власного капiталу на початок перiоду за самий перший з вiдображених попереднiх перiодiв, якщо помилка вiдбулася до першого з вiдображених попереднiх перiодiв.
Помилку попереднього перiоду товариство виправляє шляхом ретроспективного перерахування, за винятком випадкiв, коли неможливо визначити або вплив на конкретний перiод, або кумулятивний вплив помилки. Якщо неможливо визначити вплив на конкретний перiод помилки щодо порiвняльної iнформацiї за один або кiлька вiдображених попереднiх перiодiв, товариство перераховує залишки активiв, зобов’язань та власного капiталу на початок самого першого перiоду, для якого можливе ретроспективне перерахування (який може бути поточним перiодом). Якщо неможливо визначити кумулятивний вплив, на початку поточного перiоду, помилки на всi попереднi перiоди, товариство перераховує порiвняльну iнформацiю для виправлення помилки перспективно з самої першої можливої дати.
30. Важливi оцiнки, професiйнi судження i припущення в застосуваннi облiкової полiтики.
Пiдготовка фiнансової звiтностi вимагає вiд управлiнського персоналу товариства формування суджень, оцiнок та припущень, якi впливають на застосування принципiв облiкової полiтики, на суми активiв та зобов’язань, доходiв та витрат, вiдображених у звiтностi, та на розкриття iнформацiї щодо потенцiйних активiв та зобов’язань. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд цих оцiнок. Оцiнки та припущення, на яких вони ґрунтуються, регулярно переглядаються. Результати перегляду облiкових оцiнок визнаються у перiодi, в якому вони переглядаються, а також у всiх наступних перiодах, на якi впливають такi оцiнки.
Нижче наведенi професiйнi судження, якi найбiльш суттєво впливають на суми, що вiдображенi у фiнансовiй звiтностi, та основнi джерела невизначеностi оцiнок.
Принципи оцiнки за справедливою вартiстю.
Товариство класифiкує оцiнки за справедливою вартiстю за допомогою iєрархiї справедливої вартостi:
1)рiвень 1: цiни котирувань на активних ринках для iдентичних активiв або зобов’язань;
2)рiвень 2: вхiднi данi, iншi нiж цiни котирувань, що увiйшли у рiвень 1, якi спостерiгаються для активiв або зобов’язань або прямо, або опосередковано;
3)рiвень 3: вхiднi данi активiв або зобов’язань, що не ґрунтуються на даних ринку, якi можна спостерiгати.
Кращим свiдченням справедливої вартостi фiнансового активу або фiнансового зобов’язання є цiни котирування на активному ринку. Фiнансовий iнструмент вважається котируваним на активному ринку, якщо цiни котирування легко i регулярно доступнi та вiдображають фактичнi й регулярно здiйснюванi ринковi операцiї мiж незалежними сторонами. Справедлива вартiсть визначається як цiна, узгоджена мiж зацiкавленим покупцем та зацiкавленим продавцем в операцiї незалежних сторiн. Мета визначення справедливої вартостi для фiнансового iнструмента, який вiдкрито купується та продається на активному ринку – отримати цiну, за якою вiдбулась би операцiя з цим iнструментом на кiнець звiтного перiоду на найсприятливiшому активному ринку, до якого компанiя має безпосереднiй доступ.
Якщо ринок для фiнансового iнструмента не є активним, товариство визначає справедливу вартiсть, застосовуючи методи оцiнювання. Такi методи базуються на застосуваннi останнiх ринкових операцiй мiж обiзнаними, зацiкавленими та незалежними сторонами (якщо вони доступнi), посиланнi на поточну справедливу вартiсть iншого iдентичного iнструмента, аналiзi дисконтованих грошових потокiв. Мета застосування методiв оцiнювання – визначити, якою була б цiна операцiї на дату оцiнки в обмiнi мiж незалежними сторонами, виходячи iз звичайних мiркувань бiзнесу. Справедлива вартiсть оцiнюється на основi результатiв застосування методiв оцiнювання, в яких максимально враховуються ринковi показники (та якомога менше – данi, специфiчнi для компанiї). Перiодично товариство обстежує методи оцiнювання та перевiряє їх на обґрунтованiсть, застосовуючи цiни спостережених поточних ринкових операцiй з такими самими iнструментами, або на основi iнших доступних спостережених ринкових даних.
Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв базується на наведених далi чинниках:
-вартiсть грошей у часi;
-кредитний ризик;
-цiни на валютних бiржах;
-товарнi цiни;
-цiни на iнструменти капiталу;
-волатильнiсть;
-ризик дострокового погашення та ризик вiдмови;
-витрати на обслуговування фiнансового активу або фiнансового зобов’язання.
Перехiд на новi та переглянутi стандарти.
Новi стандарти, що були випущенi та набудуть чинностi з 1 сiчня 2014 року i пiзнiше.
МСФЗ 9 «Фiнансовi iнструменти» набуває чинностi для рiчних перiодiв, що починаються не ранiше 01 сiчня 2015 року (дострокове застосування дозволяється). Стандарт був випущений в результатi першого етапу проекту Ради з МСФЗ по замiнi МСБО 39 «Фiнансовi iнструменти: класифiкацiя та оцiнка».
МСФЗ 9 передбачає, що при первiсному визнаннi всi фiнансовi активи оцiнюються за справедливою вартiстю, окрiм боргових iнструментiв, якi можуть (якщо немає можливостi оцiнки за справедливою вартiстю) оцiнюватися за амортизованою вартiстю, за умови що:
- актив утримується в рамках бiзнес-моделi, завданням якої є утримання активiв з метою отримання договiрних грошових потокiв;
- договiрнi умови щодо фiнансового активу призводять до виникнення на конкретнi певнi дати грошових потокiв, якi представляють собою виключно виплати основної суми заборгованостi та вiдсоткiв на основну суму заборгованостi, що залишається непогашеною.
Всi фiнансовi активи, що є iнвестицiями в iнструменти капiталу, оцiнюються за справедливою вартiстю з вiдображенням змiн справедливої вартостi або в iншому сукупному доходi або в прибутку чи збитку.
МСФЗ 9 встановлює, що до фiнансових зобов'язань, до яких застосовується можливiсть оцiнки за справедливою вартiстю, сума змiни справедливої вартостi зобов’язання, що зумовлена змiнами кредитного ризику, повинна подаватися у складi iншого сукупного доходу (якщо тiльки таке подання не призведе до виникнення або збiльшення облiкової невiдповiдностi у складi прибутку чи збитку). Залишкова частина змiни справедливої вартостi у всiх випадках надається у складi прибутку або збитку.
Компанiя не застосовувала достроково МСФЗ 9 «Фiнансовi iнструменти».
Змiни до стандартiв, що були випущенi та набудуть чинностi з 1 сiчня 2014 року i пiзнiше.
Змiни до керiвництва iз застосування МСБО 32 «Фiнансовi iнструменти: подання», роз’яснюють деякi вимоги до згортання фiнансових активiв i фiнансових зобов’язань у звiтi про фiнансовий стан. Цi новi вимоги до розкриття iнформацiї призначенi для того, щоб забезпечити краще порiвняння iнформацiї, наведеної в фiнансовiй звiтностi, складенiй за МСФЗ, та фiнансовiй звiтностi, складенiй у вiдповiдностi до нацiональних стандартiв США. Змiни до МСФЗ 32 застосовуються до рiчних перiодiв, що починаються з 1 сiчня 2014 року з ретроспективним застосуванням. Поправки роз’яснюють, що право згортання повинно iснувати на теперiшнiй момент, тобто не повинно залежати вiд майбутнiх подiй. Воно також повинно бути юридично дiйсним для всiх контрагентiв в ходi звичайної дiяльностi, а також у випадку невиконання зобов’язань, неплатоспроможностi або банкрутства. Змiни також роз’яснюють, що механiзми валових розрахункiв з можливiстю виключити кредитний ризик i ризик лiквiдностi, та обробляти дебiторську i кредиторську заборгованiсть в рамках єдиного процесу розрахункiв – фактично еквiвалентнi згортанню, тобто вони задовольняють критерiю МСБО 32.
При пiдготовцi фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2013 року, компанiя достроково застосовувала змiни до МСБО 32.
Змiни до МСФЗ 10 «Консолiдована фiнансова звiтнiсть», МСФЗ 12 «Розкриття iнформацiї про частки участi в iнших суб'єктах господарювання» та МСБО 27 «Окрема фiнансова звiтнiсть» обов'язковi до застосування для рокiв, що починаються 1 сiчня 2014 року.
Змiни до МСФЗ 10 звiльняють iнвестицiйнi компанiї вiд консолiдацiї дочiрнiх компанiй. При цьому, iнвестицiйнi компанiї зобов'язанi оцiнювати частку участi в дочiрнiх компанiях за справедливою вартiстю через прибутки або збитки. Виняток не застосовується до тих дочiрнiх компанiй, якi надають послуги, пов'язанi з iнвестицiйною дiяльнiстю iнвестицiйної компанiї. Компанiя вважається iнвестицiйною, якщо вона вiдповiдає низцi критерiїв:
- отримує кошти вiд одного або бiльше iнвесторiв з метою надання їм професiйних послуг з управлiння iнвестицiями;
- надає iнвесторам запевнення, що метою її бiзнесу є виключно вкладення коштiв для приросту капiталу, отримання iнвестицiйного доходу або i того й iншого;
- оцiнює результати практично всiх iнвестицiй за справедливою вартiстю.
Поправки до МСФЗ 12 та МСБО 27 передбачають додатковi розкриття, обов'язковi для iнвестицiйних компанiй. Поправки застосовуються ретроспективно, але з урахуванням спецiальних перехiдних вимог.
Змiни до МСБО 36 «Зменшення корисностi активiв» обов'язковi до застосування для перiодiв, що починаються з 1 сiчня 2014 року. Цi змiни:
а) погоджують вимоги до розкриття в МСБО 36 з намiрами КМСБО i скорочують перелiк обставин, за яких необхiдне розкриття очiкуваного вiдшкодування активiв або одиниць, якi генерують грошовi кошти;
б) вимагають додаткових розкриттiв про оцiнку за справедливою вартiстю, якщо сума очiкуваного вiдшкодування знецiнених активiв розрахована за справедливою вартiстю за вирахуванням витрат на вибуття;
в) встановлюють вимоги розкривати ставку дисконтування, використану при розрахунку зменшення корисностi (або його вiдновлення), якщо сума очiкуваного вiдшкодування знецiнених активiв, розрахована за справедливою вартiстю за вирахуванням витрат на вибуття, визначається за методом приведеної вартостi.
Змiни до МСБО 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка» обов'язковi до застосування для перiодiв, починаючи з 1 сiчня 2014 року. Змiни уточнюють, що в разi новацiї похiдного фiнансового iнструменту хеджування, за умови виконання певних критерiїв немає необхiдностi припиняти облiк хеджування.
Тлумачення КТМФЗ 21 «Збори» обов'язковi до застосування для перiодiв, що починаються з 1 сiчня 2014 року. Тлумачення КТМФЗ 21 дає вказiвки з визнання зобов'язань за зборами, встановленими державою, як за тими, що облiковуються вiдповiдно до МСБО 37 «Забезпечення, непередбаченi зобов'язання та непередбаченi активи», так i за зборами з чiтко визначеними термiнами та сумами. Зокрема, Тлумачення КТМФЗ 21 роз'яснює, що
- зобов'язальна подiя, яке тягне виникнення зобов'язання зi сплати збору – це подiя, яка призвела до необхiдностi сплати збору;
- якщо зобов'язальна подiя вiдбувається протягом перiоду, зобов'язання визнається наростаючим пiдсумком протягом цього перiоду;
- якщо зобов'язальна подiя виникає внаслiдок досягнення певного мiнiмального значення, зобов'язання визнається при досягненнi цього мiнiмуму.
Наслiдки застосування в майбутньому нових стандартiв та змiн до стандартiв залежатимуть вiд активiв i зобов’язань, що матиме компанiя на дату їх застосування, тому визначити їх майбутнiй вплив в кiлькiсному виразi на даний час неможливо. Керiвництво компанiї оцiнює можливий майбутнiй вплив вiд застосування нових (оновлених) стандартiв, тлумачень i не виключає їх вплив на облiкову полiтику в майбутньому, на необхiднiсть перегляду процедур, що використовуються для визначення справедливої вартостi, та на класифiкацiю i оцiнку фiнансових активiв та зобов’язань компанiї.

 

Прiорiтетним напрямком дiяльностi ПАТ є виготовлення та комплектна поставка технологiчного обладнання для нафтової, газової i хiмiчної промисловостi. ПАТ має досвiд створення повного комплекту обладнання i готове здiйснити будiвництво "пiд ключ" цiлого ряду промислових об'єктiв:
•Компресорнi станцiї;
•Установки комплексної пiдготовки газу;
•Установки пiдготовки газу;
•Установки переробки конденсата;
•Автомобiльнi газонаповнювальнi станцiї;
•Лiнiя виготовлення слабкої азотної кислоти;
•Лiнiя виготовлення соди;
•Лiнiя виготовлення спирту;
•Енергетичнi газотурбiннi установки.
Фахiвцi пiдприємства виконують проектування i виготовлення основного i допомiжного обладнання з урахуванням усiх вимог замовника, в т.ч. технiчних i економiчних параметрiв, клiматичних i сейсмiчних умов в мiсцi експлуатацiї. Усi будiвельнi роботи, роботи з доставки, монтажу, налагодження обладнання, введення в експлуатацiю об'єкта, а також навчання обслуговуючого персоналу, гарантiйне i постгарантiйне обслуговування ПАТ здiйснює самостiйно.
ПАТ "Сумське НВО iм.М.В.Фрунзе" розробляє та виготовляє рiзноманiтне обладнання для нафтової, хiмiчної, переробної промисловостi, атомної енергетики та iн.
Обладнання технологiчне нафтогазове
Пiдприємство має великий виробничий i технiчний досвiд у виробництвi рiзноманiтного обладнання для нафтової i газової промисловостi.
Основну частину цього обладнання складають газоперекачувальнi агрегати (ГПА) та запчастини до них, призначенi для стискання, транспортування природного газу з заданими технологiчними параметрами на лiнiйних компресорних станцiях магiстральних газопроводiв, дожимних компресорних станцiях (ДКС) i станцiях пiдземних сховищ газу (ПХГ).
Фахiвцями ПАТ спроектовано бiльш нiж 100 моделей газоперекачувальних агрегатiв з газотурбiнними приводами суднового й авiацiйного типу потужнiстю 4; 6,3; 8; 10; 16 i 25 МВт, а також з електроприводом потужнiстю 1,0-6,3 МВт. Бiльш нiж 2100 таких агрегатiв успiшно експлуатуються в Росiї, Українi, Туркменiстанi, Азербайджанi, Iранi, Аргентинi, Туреччинi та iнших країнах.
В останнi роки ПАТ розроблений ряд нових модифiкацiй ГПА на базi суднових i авiадвигунiв останнiх поколiнь, що забезпечують ефективний ККД, рiвний 34-35,5%. У перспективi планується освоєння приводiв зi складним робочим циклом, що забезпечить пiдвищення ККД до 43-45%.
Унiфiкованi базовi корпуси компресорiв дозволяють досягти зазначених замовником параметрiв шляхом установки змiнних проточних частин з рiзною кiлькiстю ступенiв. Конструкцiї компресорiв вiдповiдають вимогам стандарту Американського Нафтового Iнституту (API 617). Застосування агрегатiв конвертованих газотурбiнних двигунiв авiацiйного i суднового типiв дозволяє створю вати компактну конструкцiю агрегату з вiдносно невеликими габаритами i вагою, забезпечувати автоматизацiю режимiв роботи двигуна при сучасному рiвнi економiчностi i високої надiйностi. Система автоматичного керування агрегатiв реалiзована на базi мiкропроцесорiв нового поколiння.
Основнi переваги агрегатiв:
•висока ефективнiсть i надiйнiсть;
•вiдповiднiсть сучасним екологiчним вимогам; можливiсть експлуатацiї в будь-яких клiматичних зонах при температурi навколишнього середовища вiд -55° до +45°С;
•повна заводська готовнiсть блокiв, що поставляються на компресорнi станцiї;
•повна автоматизацiя агрегатiв;
•висока ремонтопридатнiсть блокiв i вузлiв у польових умовах;
•можливiсть комплектування за бажанням замовника утилiзаторами тепла, а також додатковими системами i пристроями (обiгрiву, вентиляцiї й iн.), що забезпечують зручнiсть в експлуатацiї.
Пiдприємство випускає широкий спектр iншої продукцiї рiзного призначення для нафтової i газової промисловостi: установки з переробки конденсату та нафти продуктивнiстю вiд 5 до 500 тис.т/рiк; обладнання для ремонту й освоєння свердловин, глиновiддiлювачi i насоси ЦНС для пiдтримки тиску при видобутку нафти.
Компресорнi станцiї й установки та запчастини до них
Компресорнi станцiї призначенi для:
•транспортування природного газу магiстральними газопроводами;
•стискання нафтових газiв при газлiфтному видобутку нафти;
•збирання i транспорту побiжного нафтового газу;
•стискання побiжного нафтового газу в технологiї газопереробних заводiв (ГПЗ);
•накачування газу в шар при розробцi газоконденсатних родовищ iз застосуванням cайклiнг-процесу.
Компресорнi установки мiстять у собi функцiонально зв'язанi мiж собою комплекси основного технологiчного i допомiжного обладнання, керування роботою яких здiйснюється за допомогою сучасних мiкропроцесорних систем. Основу компресорних станцiй складають турбокомпресорнi агрегати з вiдцентровими компресорами з газотурбiнними двигунами авiацiйного типу.
Блочно-контейнерне виконання, максимальна заводська готовнiсть дозволяють робити будiвництво i монтаж у стислий термiн з мiнiмальними витратами.
Обладнання може поставлятися для розташування в капiтальних будiвлях або в легкозбiрних укриттях. Можуть бути розробленi, виготовленi i поставленi компресорнi станцiї за вимогою замовника з повним набором основного i допомiжного технологiчного обладнання. Будiвництво станцiй може бути виконане на умовах "пiд ключ".
З використанням агрегатiв потужнiстю 16 МВТ побудованi найбiльшi лiнiйнi компресорнi станцiї газопроводiв Уренгой - Помари - Ужгород, Уренгой - Центр, Ямбург - Єлець, що забезпечують безперебiйну подачу газу в центральнi регiони Росiї, Україну i Захiдну Європу.
Установки комплексної пiдготовки газу й установки пiдготовки газу
Установки комплексної пiдготовки газу (УКПГ) призначенi для:
•пiдготовки газу високого тиску методом низькотемпературної сепарацiї з упорскуванням метанолу i забезпечення точки роси по водi i вуглеводням з наступною подачею його в магiстральний газопровiд;
•одержання стабiльного вуглеводневого конденсату.
До складу основного технологiчного обладнання УКПГ входять:
•установки низькотемпературної сепарацiї з блоком вхiдного сепаратора i вузлами вимiру витрати газу;
•установки стабiлiзацiї конденсату, що включає колонне, теплообмiнне обладнання, технологiчний пiдiгрiвач, насосне обладнання, вузли вимiру витрати газу i конденсату;
•установки регенерацiї метанолу.
До складу допомiжної системи УКПГ входять:
•система смолоскипова;
•установка пiдготовки повiтря КIП i А;
•система теплопостачання.
Установки пiдготовки газу (УПГ) призначенi для витягу з побiжного нафтового газу широкої фракцiї легких вуглеводнiв. У загальному випадку на УПГ здiйснюється:
•пiдготовка газу, включаючи очищення й осушку за вологою;
•вiдбензування газу, тобто витяг з нього нестабiльного газового бензину;
•приймання, збереження i вiдвантаження залiзничним, автомобiльним транспортом чи трубопроводами рiдкої продукцiї УПГ.
Установки призначенi для експлуатацiї в клiматичних зонах з температурою повiтря вiд мiнус 60°С до плюс 45°С.
Обладнання для виробництва електроенергiї
Перспективним напрямком розвитку енергетики є застосування енергозберiгаючих технологiй на базi газотурбiнних установок, що дозволяють iстотно пiдвищити ефективнiсть використання органiчного палива при виробництвi електричної енергiї.
Маючи великий досвiд у проектуваннi i виготовленнi турбокомпресорних i газоперекачувальних агрегатiв на базi газотурбiнних приводiв, ПАТ освоїло випуск газотурбiнних енергетичних електростанцiй двух типiв.
Енергетична газотурбiнна установка ЕГТУ-16, що розроблена, виготовлена i введена в експлуатацiю у ПАТ, забезпечує вироблення 16МВт електричної енергiї i 21,5Гкал/годину теплової енергiї.
ПГУ-20 —установка з парогазовим циклом, яка складається з газотурбогенераторної установки потужнiстю 16МВт i паротурбiнної установки потужнiстю 6МВт.
Основнi переваги енергоустановок:
•можливiсть монтажу в капiтальних спорудженнях (реконструкцiя iснуючих) i на вiдкритих площах (блочно-модульний варiант);
•мобiльнiсть, можливiсть установки в безпосереднiй близькостi вiд споживача чи джерела газу;
•блочно-модульна конструкцiя дозволяє робити установку i ремонт устаткування на обмеженiй площi;
•можливiсть швидкого вiдключення i запуску газо-турбогенераторної частини установки протягом 15-45 хвилин;
•автоматична система керування i широка дiагностика технiчного стану;
•мiнiмальна чисельнiсть обслуговуючого персоналу.
Трубопровiдна арматура
З 1986 року ПАТ є одним з основних виробникiв арматури для газової промисловостi в СНД.
ПАТ виробляє широкий асортимент шарової запiрної та регулюючої трубопровiдної арматури для нафтової i газової промисловостi.
Крани кульовi застосовуються як запiрнi пристрої на магiстральних трубопроводах, що транспортують неагресивний природний газ. Затвори зворотнi застосовуються для запобiгання зворотного потоку середовища, що транспортується. Грати захиснi використовуються як запiрнi пристрої на трубопроводах, що транспортують неагресивний природний газ, повiтря, масло.
Обладнання технологiчне хiмiчне
ПАТ накопичило великий досвiд розробки та виготовлення як окремого обладнання для оснащення хiмiчних виробництв, так i повнокомплектних технологiчних лiнiй для хiмiчної, нафтової, газової, харчової, медичної промисловостi та iнших галузей.
ПАТ постачає технологiчне обладнання "пiд ключ" для хiмiчних виробництв:
•кальцинованої соди потужнiстю вiд 50 до 200 тис. т/рiк;
•слабкої азотної кислоти;
•гелiєвого концентрату;
•етилену i пропiлену;
•паливно-мастильних матерiалiв;
•спирту (вiд 100 до 6000 дал на добу).
Ємкiсне устаткування
Ємкiсне обладнання застосовується для прийому, збереження, переробки i видачi агресивних, токсичних i нетоксичних, вибухонебезпечних i невибухонебезпечних продуктiв у хiмiчнiй, нафтохiмiчнiй, харчовiй i iнших галузях промисловостi.
Виготовляється ємкiсне обладнання з робочим тиском до 25 МПа (250кгс/см2), температурою вiд -210°С до +700°С та об'ємом до 1000 м3 рiзних типiв:
•апарати ємкiснi без внутрiшнiх пристроїв;
•апарати ємкiснi з внутрiшнiми пристроями;
•апарати ємкiснi з пристроями, що перемiшують;
•апарати ємкiснi з внутрiшнiм/зовнiшнiм обiгрiвом/охолодженням;
•циклони;
•обертовi сушильно-охолоджувальнi барабани;
•апарати ємкiснi спецiальнi.
•Апарати розробляються за iндивiдуальними проектами i можуть бути виготовленi з вуглецевих, корозiйностiйких сталей, титанових сплавiв i сплавiв на основi нiкелю.
Основними перевагами устаткування, виробленого ПАТ, є низька питома матерiалоємнiсть, застосування в конструкцiї унiфiкованих деталей i вузлiв, надiйнiсть у роботi.
Теплообмiнне обладнання
Теплообмiнники застосовуються для проведення теплових процесiв: нагрiвання, охолодження, випарювання, конденсацiї i кипiння у всiх галузях промисловостi i сiльського господарства.
Виготовляється теплообмiнне устаткування з робочим тиском 25МПа (250кгс/ см2), температурою вiд -210 °С до +700 °С рiзних типiв.
Основними перевагами є простота конструкцiї, компактнiсть, високий коефiцiєнт теплопередачi, можливiсть очищення поверхнi теплообмiну вiд забруднень, стiйкiсть до пульсацiї тиску, вiбрацiї, ударним навантаженням, легкiсть монтажу i демонтажу.
Колонне обладнання
Колонне обладнання застосовується для ректифiкацiйних i абсорбцiйних процесiв у хiмiчнiй i iнших галузях промисловостi. Розробляється устаткування за iндивiдуальними проектами i може бути виготовлене з вуглецевих i корозiйностiйких сталей, титанових сплавiв на основi нiкелю.
Основними перевагами є висока розподiляюча здатнiсть при великих навантаженнях з пару i рiдини, малi втрати тиску, легкiсть монтажу i демонтажу, надiйнiсть у роботi.
Виготовлене товариством хiмiчне обладнання для виробництва мiнеральних добрив на основi амiаку й азотної кислоти успiшно експлуатується на усiх виробничих об'єднаннях "Азот" колишнього Радянського Союзу (Днiпродзержинськ, Черкаси, Сєвєродонецьк та iн.).Усього поставлено близько 100 лiнiй.
Хiмiчне устаткування в складi комплектних технологiчних лiнiй з виробництва етилену, пропiлену i гелiю поставленi на пiдприємства нафтохiмiчного комплексу (Сумгаїт, Омськ, Уфа, Салават, Казань, Ангарськ, Лисичанськ, Шевченко, Оренбург та iн.).Усього поставлено 30 лiнiй.
Устаткуванням з маркою ПАТ оснащенi коксохiмiчнi заводи колишнього Радянського Союзу, а також Кузнецький, Магнiтогорський, Карагандинський металургiйнi комбiнати; пiдприємства хiмiчної, бiологiчної, нафтопереробної, харчової й iнших галузей промисловостi країн СНД; очиснi споруди з очищення стiчних вод великих мiст i пiдприємств, станцiї переливання кровi, м'ясокомбiнати, рибальський флот.
Поршневi компресори i компресорнi установки
ПАТ є одним з найстарших пiдприємств з виготовлення опозитних поршневих компресорiв i єдиним в Українi пiдприємством, що виготовляє важке компресорне обладнання.
Поршневi компресори високого i надвисокого тиску застосовуються для виробництва мiнеральних добрив, для одержання полiетилену високим тиском, стиску природного i нафтового побiжного газу, азоту, водню i гелiю у нафтохiмiчнiй i металургiйнiй промисловостi.
Фахiвцями ПАТ освоєний випуск цiлого ряду компресорiв загального призначення, спецiальних компресорiв малої потужностi для потреб рiзних галузей промисловостi, а також гвинтових компресорiв для промислових холодильних установок.
ПАТ виробляє пересувнi компресорнi установки, призначенi для постачання стиснутим повiтрям бурових верстатiв i iнших механiзмiв. Установки цiлком автономнi i пристосованi до перевезень рiзними видами транспорту: автомобiльним, залiзничним, водним i повiтряним. Висока надiйнiсть i довговiчнiсть, простота керування й обслуговування всiх систем роблять їх незамiнними при роботi в польових умовах.
Усi компресори, що випускаються, мають автоматизовану систему контролю, керування i захист, що забезпечує контроль основних параметрiв, попереджувальну й аварiйну сигналiзацiю, блокування приводного двигуна.
Насосне обладнання
Великою рiзноманiтнiстю вiдрiзняється насосне обладнання виробництва ПАТ. Водокiльцевi вакуумнi насоси i компресори, а також ротацiйнi насоси, що випускає ПАТ, призначенi для рiзних галузей промисловостi. Вони виготовляються з вуглецевих i нержавiючих сталей i титанових сплавiв. Цi насоси вiдрiзняються високим рiвнем надiйностi, простi i зручнi в експлуатацiї.
Для iнтенсифiкацiї видобутку нафти в нафтовiй промисловостi випускаються модернiзованi вiдцентровi високонапiрнi багатосекцiйнi насоси i агрегати ЦНС-180-2 з подачею 180 м3/год i напором вiд 1050 до 1900м. Насоси мають ефективний захист, що дозволяє здiйснювати перекачування промислових, стiчних i пластових вод з пiдвищеним вмiстом абразивних домiшок, у тому числi з вмiстом сiрководню.
Для ефективного освоєння нафтових родовищ розроблений мультифазний насос 2ВВ500-30, що забезпечує спiльне перекачування нафти, газу i рiдини однiєю системою трубопроводiв.
Для перекачування нафтопродуктiв (олiя, мазут, дизельне паливо, нафта) випускаються тригвинтовi насоси ЗВ8/100 i ЗВ16/25 з подачею вiд 12 до 22 м3/годину.
Для хiмiчної, нафтової i газової промисловостi випускаються вiдцентровi насоси в асортиментi продуктивнiстю вiд 2 до 500 м3/годину. Виготовлення з корозiйностiйких i титанових сплавiв забезпечує можливiсть їхнього застосування у високоагресивних середовищах.
Для пiдприємств металургiйної i цементної промисловостi освоєне виробництво шламових насосiв типу ЦПН продуктивнiстю вiд 225 до 800 м3/годину.
Насоси типу НСШ призначенi для шахтного водовiдливу у вугiльнiй промисловостi. Цi насоси мають продуктивнiсть вiд 80 до 500 м3/годину i напiр до1000м, їхня номенклатура охоплює 21 типорозмiр. Вони виконанi з урахуванням сучасних вимог i вiдрiзняються пiдвищеною надiйнiстю i довговiчнiстю.
ПАТ є основним постачальником спецiального насосного обладнання для всiх енергоблокiв атомних електростанцiй. Унiкальним обладнанням, що виробляється ПАТ, є головнi циркуляцiйнi насоси ГЦН-195М потужнiстю 8000 КВт i подачею теплоносiя 20000 м3/ч для енергоблокiв ВВЕР-1000.
Виготовляється також широка номенклатура насосiв другого контуру АЕС (поживнi, конденсатнi, циркуляцiйнi для охолодження реакторiв i iншi).
Центрифуги
До одного з основних видiв обладнання, що випускається ПАТ, вiдносяться центрифуги, виготовлення яких розпочато на пiдприємствi в 1902 роцi.
Сьогоднi ПАТ виробляє практично всi вiдомi у свiтi типи центрифуг, у тому числi сучаснi великовантажнi автоматичнi i безперервної дiї центрифуги, високошвидкiснi трубчастi центрифуги й iн. Цi центрифуги укомплектованi сучасними енергозберiгаючими регульованими електроприводами, системами автоматичного керування, створеними на базi сучасних програмувальних контролерiв i iнших технiчних засобiв фiрми "Schneider Electric".
Пiдприємство постiйно веде роботу з розширення номенклатури продукцiї. Докладнiшу iнформацiю про продукцiю, що виробляє ПАТ, можна отримати на офiцiйному сайтi ПАТ: www.frunze.com.ua.
Слiд зазначити, що у 2013 роцi урядом Росiйської Федерацiї продовжилася полiтика по захисту вiтчизняного товаровиробника. З метою нiвелювання зазначеної ринкової загрози ПАТ «Сумське НВО iм. М. В. Фрунзе» реалiзовує полiтику розширення спiвробiтництва щодо поставки як повнокомплектних об’єктiв або агрегатiв, так i окремих вузлiв такого обладнання (комплектний ГПА, блоки компресорiв, компресори, роторно-статорна частина компресорiв тощо). Так, у 2013 роцi у рамках спiвробiтництва ПАТ з ТОВ «Iскра-Турбогаз» були продовженi заходи щодо збiльшення об’ємiв кооперацiї. У зв’язку з цим пiдприємством було спроектовано, виготовлено i вiдвантажено чотири газовi вiдцентровi компресори з комплектами агрегатного обладнання до них для комплектацiї ГПА «Урал» ТОВ «Iскра-Турбогаз». Продукцiя призначена для облаштування ДКС установки комплексної пiдготовки газу (УКПГ-9) Харвутинської площi Ямбурзького родовища, оператором якого є ТОВ «Газпром добыча Ямбург». Також у рамках замовлення ТОВ «Iскра-Турбогаз», щодо облаштування компресорної станцiї «Яринська», працiвники ПАТ виготовили п’ять комплектiв систем вихлопу й забору повiтря та п’ять комплектiв вхiдних i вихiдних патрубкiв для оснащення ГПА. Це замовлення особливе з огляду на те, що виготовлялося за документацiєю ТОВ «Iскра-Турбогаз».
Орiєнтацiя на якiсть – основа для процвiтання пiдприємства, iнструмент, що вiдкриває новi можливостi у конкурентному середовищi.
На ПАТ «Сумське НВО iм. М. В. Фрунзе» впроваджена та функцiонує система менеджменту якостi, яка вiдповiдає вимогам мiжнародного стандарту ISO 9001:2008, що пiдтверджено при ресертифiкацiйному аудитi сертифiкатом вiдповiдностi UA227005, виданого Bureau Veritas Certification. Дана система визначає полiтику в областi якостi, яка направлена на виготовлення продукцiї такого рiвня якостi, що повнiстю вiдповiдає дiючим стандартам, нормам, правилам i спрямована на реалiзацiю головної мети – безперервного пiдвищення задоволеностi споживачiв. Дана система планується, реалiзується, аналiзується та вдосконалюється вiдповiдно до вимог мiжнародного стандарту ISO 9001:2008 як сукупнiсть взаємопов’язаних мiж собою процесiв, нацiлених на пiдвищення рiвня якостi продукцiї та послуг завдяки реалiзацiї принципу орiєнтацiї на замовника.
Опис дiючої на ПАТ системи менеджменту якостi зазначений в «Керiвництвi по якостi» РК 00-2012, яке розроблено у вiдповiдностi з вимогами мiжнародного стандарту
ISO 9001:2008 та охоплює дiяльнiсть по проектуванню (розробцi), виробництву, ремонту, встановленню та обслуговуванню газоперекачувальних агрегатiв, трубопровiдної арматури, дотискувальних компресорних станцiй, виробничого обладнання для хiмiчної промисловостi, обладнання для гiдроенергетики, вiтроелектростанцiй та їх складових, установок для освоєння i ремонту свердловин, транспортно-пакувальних комплектiв, насосiв загальнопромислових, насосiв для атомних електростанцiй, ємностей, теплообмiнникiв i бакiв для атомних електростанцiй, устаткування по переробцi i зберiганню сiльськогосподарської продукцiї, виробництво зварювального дроту та електродiв, управлiння видами робiт капiтального будiвництва об'єктiв, тощо.
В сiчнi 2012 року вiд Асоцiацiї по сертифiкацiї «Русский регистр» ПАТ отримало Сертифiкат вiдповiдностi Системи Менеджменту Якостi вимогам стандарту СТО Газпром 9001-2006 за №12.0037.026 вiд 18.01.2012 р., дiйсний до 18.01.2015 р. Додатковi та спецiальнi вимоги стандартiв серiї СТО Газпром викладенi в Настановi з якостi РК 02-2013.
Вимоги до полiтики в областi якостi встановленi в РК 00-2012. Полiтика в областi якостi розроблена на основi багаторiчного досвiду роботи пiдприємства, постiйної взаємодiї iз споживачами, вивчення iнтересiв та запитiв споживачiв, вивчення ринкiв збуту продукцiї та спiвпрацi з постачальниками.
Полiтика в областi якостi оформляється у виглядi наочної агiтацiї та поширюється в структурнi пiдроздiли ПАТ з реєстрацiєю факту видачi.
Разом з сертифiкатом вiдповiдностi Системи Менеджменту Якостi вимогам ISO 9001:2008 в ПАТ дiють сертифiкати на:
- систему екологiчного менеджменту, що вiдповiдає вимогам мiжнародного стандарту ISO 14001:2004 – пiдтверджено сертифiкатом вiдповiдностi UA226832 вiд 12.03.2012 р. (термiн дiї – до 15.03.2015 р.), виданого Bureau Veritas Certification;
- систему професiйної безпеки i здоров'я, що вiдповiдає вимогам мiжнародного стандарту OНSAS 18001:2007 – пiдтверджено сертифiкатом вiдповiдностi UA226833 вiд 12.03.2012 р. (термiн дiї – до 15.03.2015 р.), виданого Bureau Veritas Certification.
Слiд вiдзначити, що у 2013 роцi ПАТ «Сумське НВО iм. М.В. Фрунзе» отримало сертифiкат на вiдповiднiсть стандарту API 610. Сертифiкат виданий IП «SGS Ukraine», яка є членом мiжнародної групи Societe Generale de Surveillance S.A. – найбiльшої незалежної iнспекцiйної компанiї, котра є свiтовим лiдером i новатором у галузi експертизи, випробувань, контролю та сертифiкацiї. Сертифiкатом, зокрема, охоплюються багатоступеневi вiдцентровi горизонтальнi однокорпуснi насоси секцiйного типу з одностороннiм розташуванням робочих колiс, що застосовуються в нафтовiй та нафтохiмiчнiй промисловостi. Отримання даного сертифiката вiдкриває перед ПАТ широкi можливостi для постачання насосного обладнання на ринки Близького Сходу, де вiдповiднiсть API 610 є обов’язковою вимогою замовникiв. Дiя отриманого сертифiката поширюється до 2016 року. При цьому щорiчно на пiдприємствi проходитимуть наглядовi аудити.
У 2013 роцi проведено сертифiкацiю виробництва судин, працюючих пiд тиском вiдповiдно з вимогами ASME, проведено сертифiкацiю та отримано сертифiкати на обладнання, що поставляється за контрактами, а також на продукцiю, яка закуповується для потреб ПАТ.
Також у 2013 роцi проведено декларування вiдповiдностi i оформленi декларацiї вiдповiдностi обладнання, поставленого за контрактами (ГПА, компресори).
У звiтному роцi проведена експертиза технiчної документацiї та отриманi дозволи Ростехнагляду на продукцiю та обладнання, яке поставляється за контрактами.
Обсяг виробництва сертифiкованої продукцiї за 2013 рiк складає 2 115,8 млн. грн.
Виробничi пiдроздiли пiдприємства забезпеченi необхiдним технологiчним обладнанням для виготовлення високоякiсної конкурентоспроможної продукцiї. Рiвень використання виробничих потужностей ПАТ достатньо високий.

 

В 2009 роцi акцiонерним товариством в повному обсязi реалiзовано фiнансовi iнвестицiї в Дочiрнє пiдприємство "Завод обважнених бурильних та ведучих труб" i ТОВ "Фрунзе-Флора".
Провадиться лiквiдацiя створених за участю ПАТ таких товариств з обмеженою вiдповiдальнiстю: ТОВ "Фрунзе-Авто" та ТОВ "Фрунзе-Будiндустрiя".
За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ вiд 16.07.2010р. з метою збiльшення статутного капiталу Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Сумське машинобудiвне науково-виробниче об'єднання" у 2010 роцi здiйснено передачу майна акцiонерного товариства на загальну суму 831 669 894,00грн. до зазначеного ТОВ в якостi внеску до його статутного капiталу. Протягом 2010-2011рр. ПАТ продано частину належної йому частки у статутному фондi зазначеного ТОВ.
У березнi 2012 року згiдно з рiшенням Наглядової ради ПАТ «Сумське НВО iм.М.В.Фрунзе» ПАТ виступило спiвзасновником ТОВ «Сумиiнвесткапiтал». Частка ПАТ «Сумське НВО iм.М.В.Фрунзе» у статутному капiталi ТОВ «Сумиiнвесткапiтал» становила 86,98%; частка сформована за рахунок грошових i майнових внескiв ПАТ «Сумське НВО iм.М.В.Фрунзе». У травнi 2012 року частку ПАТ було повнiстю продано.
19.09.2013р. проведена державна реєстрацiя припинення юридичної особи ТОВ «Фрунзе-Спецпошиття».

 

Правочинiв з власниками iстотної участi, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афiлiйованими особами, зокрема правочинiв, укладених протягом звiтного року мiж емiтентом або його дочiрнiми/залежними пiдприємствами, вiдокремленими пiдроздiлами, з одного боку, i власниками iстотної участi, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з iншого боку, не було.

 

Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець звiтного перiоду становила 444 275 тис.грн., сума нарахованого зносу: 65 551 тис.грн.
Балансова вартiсть основних засобiв, що переданi в заставу, станом на 31.12.2013 р. складає 78 357 тис. грн.
Станом 31 грудня 2013 року у товариства:
-вiдсутнi основнi засоби, що тимчасово не використовуються (консервацiя, реконструкцiя);
-вiдсутнi контрактнi зобов’язання, пов’язанi з придбанням основних засобiв;
-вiдсутнi компенсацiї третiх сторiн за об’єкти основних засобiв, кориснiсть яких зменшилася, або якi були втраченi чи переданi;
-вiдсутнi основнi засоби, отриманi за договорами фiнансової оренди.
Протягом 2013 року товариство не отримувало основнi засоби в результатi об'єднання пiдприємств.
Протягом 2013 року основнi засоби не переоцiнювалися. Втрати вiд зменшення корисностi та вигоди вiд вiдновлення корисностi основних засобiв не визнавалися. Iнших змiн первiсної вартостi та суми зносу основних засобiв не було.
Протягом 2013 року товариство не отримувало основнi засоби за рахунок цiльового фiнансування.
Станом на 31 грудня 2013 року товариство не отримувало основнi засоби в фiнансову оренду.
Основнi фонди по видам економiчної дiяльностi за складом розподiляються на:
- будiвлi, споруди та передавальнi пристрої – 26,15 % загальної суми основних фондiв;
- машини та обладнання – 8,61 %;
- транспортнi засоби – 6,7%,
– iнструмент, прилади, iнвентар – 6,73 %;
- iншi основнi засоби – 51,8 %.
На територiї пiдприємства розташовано близько 5,2 тисяч одиниць як власного, так i орендованого технологiчного та пiдйомно-транспортного обладнання, а саме:
- металорiзального 2 862 од.;
- зварювального 680 од.;
- кувально-пресового 564 од.;
- ливарного 282 од.;
- деревообробного 118 од.;
- пiдйомно-транспортного 645 од.
Iнвестицiї є домiнуючим фактором економiчного зростання пiдприємства. У 2013 роцi на виконання проектiв та заходiв, нацiлених на пiдтримку виробничого потенцiалу ПАТ, iнвестовано грошових коштiв на суму 20 301,4 тис. грн.
Ключовими напрямками iнвестування були:
1.Реконструкцiя об’єктiв основного i енергетичного призначення – 3 477,7 тис. грн.
2.Технiчне переозброєння виробництва (придбання та модернiзацiя обладнання, створення спецiалiзованих дiлянок) – 9 945,9 тис. грн.
3.Вдосконалення органiзацiї виробництва за рахунок впровадження комп’ютерних технологiй в автоматизацiю управлiння виробничим процесом та систем конструкторсько-технологiчного проектування – 6 832,0 тис. грн.
За 2013 рiк пiдприємством були понесенi затрати по капiтальним вкладенням на суму 50 684 тис. грн.
У 2013 роцi в дiю введено нових основних фондiв на суму 25 281 тис. грн., з них 24 956 тис. грн. – виробничого призначення, 325 тис. грн. – невиробничого призначення.
На кiнець 2013 року сума незавершеного будiвництва склала 39 483 тис. грн.

 

В Українi спостерiгаються деякi явища, характернi для ринкової економiки, що зароджується, зокрема, валюта, яка не є не є вiльно конвертованою за межами України, валютнi обмеження та контроль, вiдносно висока iнфляцiя та високi процентнi ставки. Крiм того, з кiнця 2013 року, на економiку України впливає полiтична криза, яка продовжує поглиблення i на початку 2014 року.
При наявностi значної частки експорту в структурi ВВП економiка України схильна до негативного впливу падiння ринкової кон’юнктури та економiчного спаду, що спостерiгаються в iнших країнах свiту. Уряд України продовжує проводити економiчнi реформи та удосконалювати законодавчу, податкову та нормативну базу. Майбутня стабiльнiсть економiки значною мiрою залежить вiд успiху цих реформ i ефективностi прийнятих економiчних, фiнансових та монетарних заходiв, а також вiд подолання полiтичної кризи.
Криза державного боргу, волатильнiсть фондового ринку, полiтична криза та iншi ризики можуть негативно впливати на фiнансовий та корпоративний сектори України. Подальший економiчний розвиток України залежить як вiд зовнiшнiх чинникiв, так i вiд заходiв уряду, що спрямованi на пiдтримку зростання та i внесення змiн до податкової, правової i регулятивної бази, подолання полiтичної кризи.
Iснуючий вищеописаний стан економiки країни та тенденцiї її розвитку дозволяють зробити найбiльш точним лише короткочасний прогноз зовнiшнього середовища, в якому буде дiяти товариство, в залежностi вiд змiн якого необхiдно буде вносити корективи у перелiк поставлених завдань та комплексу заходiв по їх реалiзацiї.

 

Протягом 2013 року ПАТ виплачено штрафних санкцiй (штраф, пеня, неустойка) i компенсацiй за порушення законодавства в сумi 3190 тис. грн., в тому числi:
- штрафи, пенi сплаченi до бюджету за порушення законодавства, в сумi 8 тис. грн., в т.ч. плата за воду (1 тис. грн.), податок на прибуток (1 тис. грн.), сфера мiстобудiвної дiяльностi (6 тис. грн.);
- штрафнi санкцiї згiдно з актом комплексної перевiрки - 577 тис. грн.;
- штрафи, пенi сплаченi за порушення умов договорiв в сумi 2149 тис. грн.;
- ввiзне мито по вантажно митнiй декларацiї (ВМД) за податковим повiдомленням №39 вiд 24.05.2012р. в сумi 48 тис. грн.;
- ПДВ по ВМД за податковим повiдомленням №40 вiд 24.05.2012р. в сумi 9 тис.грн.;
- iншi штрафи, пенi - 8 тис. грн.
- штрафи, пенi сплаченi асоцiйованими компанiями (ТОВ "Фрунзе-Сервiс") - 40 тис.грн.

 

Чистий оборотний капiтал Товариства станом на 31.12.2013 року склав 396 317 тис. грн.
За рахунок власного капiталу здiйснюється фiнансування необоротних активiв. За рахунок довгострокових i короткострокових зобов'язань фiнансуються оборотнi активи , що вiдповiдає компромiсної моделi фiнансування активiв.
Рацiональна структура джерел фiнансування оборотних активiв за 2013 рiк забезпечила достатнiй рiвень робочого капiталу i зберегла показники лiквiдностi в рамках нормативних значень.

 

У 2013 роцi ПАТ вирiшувало питання по забезпеченню своєчасних строкiв реалiзацiї продукцiї згiдно укладених договорiв та контрактiв, вимог взаємовигiдного дiлового партнерства, пiдвищення якостi та конкурентоспроможностi виготовленої продукцiї, подальшого розвитку виробництва.
З огляду на зменшення товарного випуску продукцiї ПАТ «Сумське НВО iм. М. В. Фрунзе» у 2013 роцi порiвняно з 2012 роком можна вiдзначити вплив таких факторiв:
- скорочення обсягу продажiв для ключових клiєнтiв Росiйської Федерацiї, що зумовлено запровадженням полiтики iмпортозамiщення, фiнансуванням нафтогазовими компанiями будiвництва об’єктiв для проведення олiмпiади в м. Сочi, зниженням об’ємiв закупiвлi природного газу країнами СНД та Європи, розростанням полiтичної кризи мiж Україною та РФ;
- неритмiчне завантаження виробничих потужностей у зв'язку зi змiною термiнiв проведення тендерiв та пiдписання контрактiв iз замовниками;
- недостатнiй обсяг оборотних коштiв у зв'язку зi скороченням банками обсягiв кредитування, що пов’язане з нестабiльною полiтичною ситуацiєю в країнi.
Так, за 2013 рiк на ПАТ «Сумське НВО iм. М. В. Фрунзе» було виготовлено товарної продукцiї у дiючих цiнах на суму 2 306 млн. грн., що на 839,9 млн. грн. або 26,7% менше, нiж в 2012 роцi.
Слiд вiдзначити, що значнi обсяги виготовленої в 2013 роцi продукцiї на кiнець звiтного року знаходились «в дорозi» (28,8 млн. грн. або 1,2%), згiдно з правилами переходу права власностi на реалiзоване майно, та на складах ПАТ (97,9 млн. грн. або 4,2%), у зв'язку з неможливiстю замовникiв прийняти товар.
За 2013 рiк ПАТ реалiзовано продукцiї на суму 2 268,6 млн. грн., що на 980,1 млн. грн. або 43,2% менше, нiж в 2012 роцi. Iз загального обсягу реалiзованої продукцiї поставки на експорт становили 2 112,1 млн. грн. або 93,1%, з них до країн СНД та Балтiї – 1 235,5 млн. грн. (58,5%), країн далекого зарубiжжя – 876,6 млн. грн. (41,5%).
Станом на 1 сiчня 2014 року обсяг незавершеного виробництва зменшився на 7,1 % i склав 341,4 млн. грн.

 

Основним фактором, який впливає на дiяльнiсть ПАТ «Сумське НВО iм. М. В. Фрунзе» у 2014 роцi, є розростання полiтичного конфлiкту мiж Україною та Росiйською Федерацiєю. У найскладнiших економiчних i полiтичних умовах пiдприємство на 2014 рiк ставить перед собою цiлi по збереженню кадрового i виробничого потенцiалу, пошуку оптимальних шляхiв завантаження потужностей, забезпечення беззбиткового рiвня виробництва i реалiзацiї продукцiї, пiдтримання наукових компетенцiй та iн.
Для виконання поставлених перед колективом пiдприємства виробничих завдань визначено ряд заходiв, якi повиннi сприяти успiшнiй роботi пiдприємства у 2014 роцi.
Зокрема, розроблена та затверджена програма заходiв, спрямована на виявлення резервiв, ефективне використання виробничого та людського потенцiалiв. Пiдприємство продовжує наполегливу роботу по вивченню ринкiв збуту своєї продукцiї, приймає участь у тендерах, мiжнародних ярмарках та виставках. Виявлення основних тенденцiй розвитку економiки країн далекого зарубiжжя, країн СНД та України визначає напрямки виробництва нової технiки та нетрадицiйних для пiдприємства видiв продукцiї.
До сильних сторiн ПАТ «Сумське НВО iм. М. В. Фрунзе», що дозволять вести конкурентну боротьбу на традицiйних та нових ринках, можна вiднести: науковий i виробничий потенцiал, який позицiонує пiдприємство як постачальника «технiчно складних рiшень в мiнiмальнi термiни»; наявнiсть активiв групи «Енергетичний стандарт» на територiї РФ (забезпечення кооперацiї i можливого великовузлового складання продукцiї ПАТ на територiї РФ для виконання вимог «мiсцевого змiсту»); значний парк iнстальованого обладнання, що забезпечує стабiльний щорiчний обсяг замовлень на запаснi частини i продукцiю для модернiзацiї.
У 2014 роцi планується реалiзувати обладнання по таким географiчним сегментам, як: Росiйська Федерацiя – 51 % вiд загального запланованого обсягу реалiзацiї, Середня Азiя – 24 %, Iран – 14 %, iншi країни – 11 %.
Слiд вiдзначити фактори, якi у 2014 роцi сформують попит на ринку компресорного та нафтогазового обладнання в РФ:
- газопроводнi проекти ВАТ «Газпром» в системi Бованенково-Ухта-Торжок. Ряд етапiв не був реалiзований в строк, у зв'язку з чим перенесений на 2014-2015 роки;
- газопровiдний проект «Пiвденний потiк». Незважаючи на сильнi позицiї НВО «Сатурн» в даному проектi, ПАТ бере участь у проектi в якостi постачальника компресорiв для ГПА;
- зростання в сегментi дотискувальних компресорних станцiй у зв'язку зi зниженням дебету родовищ, що перебувають в експлуатацiї бiльше 30 рокiв;
- знос встановленого парку обладнання (всього понад 4000 агрегатiв) ВАТ «Газпром».
Оскiльки спiвпраця з ВАТ «Газпром» в значнiй мiрi залежить вiд полiтичних трендiв, ПАТ поставило мету i виконує план заходiв з диверсифiкацiї портфеля замовлень з РФ, для збiльшення частки незалежних операторiв. Так, налагоджено дiалог i приймається участь в проектах ВАТ «Арктична газова компанiя», ВАТ «НК Роснафта», «НОВАТЕК», ВАТ «Iркутська нафтова компанiя», ТОВ «Газпромнафта», ВАТ «Башнафта», ВАТ «Руспетро», ВАТ «Лукойл».
Оглядаючись на критичний полiтичний та економiчний стан країни, з метою максимального зниження залежностi вiд традицiйних ринкiв, пiдприємство взяло курс на розширення географiї поставок на новi ринки далекого зарубiжжя: Близький Схiд, Пiвнiчну Африку, Латинську Америку, Схiдну Європу (Польща), Азiю (Сингапур, Малайзiя, Iндонезiя). Для виконання поставлених завдань в ПАТ були створенi вiдповiднi пiдроздiли та робочi групи. Було пiдготовлено пакет квалiфiкацiйних документiв для реєстрацiї в компанiях Petrobras (Бразилiя), PDVSA (Венесуела), Kuweit Oil Company (Кувейт), Petronas (Малайзiя). З початку 2013 р. ведеться активна робота з провiдними iнжинiринговими групами: ABB SpA, Linde Group, Technip, Technimont та iншими для участi в проектах в далекому зарубiжжi. Проведено ряд аудитiв пiдприємства, що пiдтверджує готовнiсть участi в мiжнародних проектах.
В продуктовому сегментi «Поршневi компресори» у 2014 роцi планується масштабна модернiзацiя продукту для вiдповiдностi динамiчно мiнливим вимогам ринку: розробка, виготовлення та випробування унiфiкованого ряду швидкохiдних опозитних компресорних баз 4М10А, 4М25А, 6М25А i т.д. для можливостi оптимального вибору схеми компресора; розробка принципово нової вертикальної компресорної бази з поршневим зусиллям 12 тонн для застосування в МКС (модульнiй компресорнiй станцiї); вирiшення питання застосування всмоктувальних i нагнiтальних клапанiв з мiнiмiзованим об'ємом мертвого простору; застосування цилiндрiв без водяного охолодження при температурi нагнiтання стислого середовища вище 1100 С.
Данi змiни в продуктi будуть сприяти конкурентоспроможностi ПАТ за участю в проектах технiчного переозброєння НПЗ Росiйської Федерацiї (27 НПЗ), проектах видобутку попутного газу, проектах нафтохiмiї, АГНКС.
У 2014 роцi плануються iнвестицiї в розвиток та пiдтримку виробництва ПАТ за такими ключовими напрямками: на реконструкцiю об’єктiв основного та енергетичного напрямку, на технiчне переозброєння виробничих процесiв (придбання обладнання та приладiв, модернiзацiя обладнання, створення спецiалiзованих дiлянок), на впровадження комп’ютерних технологiй в автоматизацiю управлiння виробництвом та систем конструкторсько-технологiчного проектування, на впровадження заходiв з охорони та безпеки пiдприємства. Зокрема, планується реконструкцiя ливарного цеху, систем опалення з використанням газових iнфрачервоних пiдiгрiвачiв, будiвництво естакади з вантажопiдйомним пристроєм для монтажу-демонтажу патрубкiв компресорiв, модернiзацiя термiчних печей, теплових мереж та верстатiв.
Для впровадження нових технологiчних можливостей, що дозволять скорочувати металоємнiсть, трудомiсткiсть виробiв, а також економити енергоресурси, у 2014 роцi планується створити нову пресову дiлянку на базi гiдравлiчного кувального комплексу зусиллям 3000 т.с.
У цiлому в 2014 роцi планується продовжувати роботу щодо удосконалення системи управлiння iнформацiйними ресурсами ПАТ, збiльшення швидкостi обробки iнформацiї, оптимiзацiї використання обчислювальних ресурсiв мережi, пiдвищення рiвня iнформацiйної безпеки комп’ютерної iнформацiйної мережi пiдприємства за рахунок використання сучасних iнформацiйних технологiй.
Основними перспективними напрямками розвитку 2014 року в областi комп’ютерних технологiй є розробка та впровадження наступних програмних комплексiв та процесiв:
- комплекс програм на базi СУБД PostgreSQL з формування та друку «Розрахункових вiдомостей», «Особових рахункiв», «Розрахункових листкiв» по заробiтнiй платi;
- комплекс програм на базi СУБД PostgreSQL з розрахунку i перерахунку податкiв та ЄСВ iз заробiтної плати працiвникiв ПАТ;
- комплекс програм на базi СУБД PostgreSQL з розрахунку тарифної вiдпустки працiвникiв ПАТ;
- комплекс програм з обробки нових форм зведень ТОiР для формування даних, експортованих в систему SAP ERP;
- автоматизованої системи «Облiк заправок картриджiв i ремонту комп'ютерної та оргтехнiки»;
- системи управлiння IT-послугами.
Також слiд вiдзначити, що на 2014 рiк планується реалiзацiя проектiв корпоративної iнформацiйної системи управлiння пiдприємством. Даний захiд включає проекти за такими функцiональними напрямками як додатки й рiшення, органiзацiя та iнфраструктура, серед яких наступнi:
- Впровадження системи управлiння даними про вирiб (Windchill).
- Розвиток управлiння проектами (xPlan).
- Формування MCA та аналiтики у цехах (MES).
- Впровадження МСФЗ i пiдготовка iнформацiї для аудиту.
- Впровадження управлiння IT-послугами (ITSM).
- Створення резервного центру обробки даних.
- Розвиток систем планування, виконання та контролю бюджету.
Наступного року в напрямку оплати працi планується провести наступнi заходи:
- удосконалення Положення «Про почасово-премiальну оплату працi працiвникiв ПАТ «Сумське НВО iм. М.В. Фрунзе»;
- участь в автоматизацiї основних процесiв по функцiонуванню системи органiзацiї працi та заробiтної плати;
- розробка проекту з мотивацiї персоналу ПАТ за виконання органiзацiйно-технiчних заходiв по удосконаленню виробничого процесу та виготовленої продукцiї;
- пiдвищення залежностi рiвня компенсацiї вiд ступеня участi працiвника в дiяльностi ПАТ та вiд досягнутих результатiв;
- проведення оцiнки персоналу в структурних пiдроздiлах ПАТ з метою визначення рiвня компетенцiї працiвникiв та подальшого їх розвитку;
- збереження витрат на соцiальнi потреби (виконання Колдоговору) на рiвнi не нижче 2013 року.
Усi цi заходи направленi на адаптацiю дiяльностi пiдприємства до нових соцiально-економiчних умов та покращення роботи у 2014 роцi порiвняно з 2013 роком.
ПАТ «Сумське НВО iм. М. В. Фрунзе» має всi необхiднi ресурси для виконання програми 2014 року. Iнвестицiйний клiмат на цiльових ринках дає можливiсть для конкурентної боротьби, утримання та розширення вже iснуючої долi пiдприємства на свiтовому просторi.

 

На протязi року не зупинялись роботи з розробки i впровадження у виробництво нових технологiй, заходiв, спрямованих на зниження собiвартостi виготовленої продукцiї, а також економiї енергоресурсiв.
Науково-дослiдницькi та конструкторськi роботи були направленi на освоєння науковомiстких та високотехнологiчних видiв продукцiї. За 2013 рiк розроблено та впроваджено 36 нових прогресивних технологiчних процесiв, з яких 11 процесiв є ресурсозберiгаючими.
Протягом 2013 року було розроблено 499 проекти i специфiкацiй з модернiзацiї, реконструкцiї, вiдновлення та ремонту обладнання ПАТ, а саме: 14 проектiв з системи охоронної сигналiзацiї, 3 – з системи вiдеоспостереження, 12 – з телефонiзацiї, 17 робочих проектiв по прокладанню кабельних трас та оптичних магiстралей, 59 специфiкацiй по проектуванню охоронно-пожежної сигналiзацiї, та 394 проекти i специфiкацiї по теплотехнiчному устаткуванню.
Стратегiчним напрямком дiяльностi ПАТ залишається комплектне постачання обладнання i будiвництво об'єктiв на умовах «пiд ключ».
Фахiвцями ПАТ у 2013 роцi було виготовлено i вiдвантажено 4 повнокомплектних ГПА i 7 блокiв фiльтрiв-сепараторiв для Юрхарiвського нафтогазоконденсатного родовища ТОВ «Новатек-Юрхаровнафтогаз». Також, на даному об’єктi спецiалiсти ПАТ провели пусконалагоджувальнi роботи i здали другу чергу ДКС в експлуатацiю.
Також у 2013 роцi ПАТ «Сумське НВО iм. М.В. Фрунзе» спроектувало, виготовило i вiдвантажило обладнання для КС на Ети-Пурiвському нафтовому родовищi. Продукцiя виготовлялась вiдповiдно до угоди з ВАТ «Газпромнафта» – однiєї з провiдних компанiй за обсягами видобутку нафти в Росiйськiй Федерацiї. Згiдно з контрактом ПАТ виготовляло цiлий комплекс устаткування. Зокрема, 2 ТКА одиничною потужнiстю 12 МВт, укомплектованих газотурбiнними приводами НК-16СТД, а також станцiйне обладнання, у складi якого вiдвантажувались апарати повiтряного охолодження, сепаратори, арматурнi блоки, трубопроводи мiжблокової обв’язки, металоконструкцiї для кабельних естакад i технологiчної етажерки.
У звiтному перiодi спецiалiсти ПАТ «Сумське НВО iм. М.В. Фрунзе» спроектували, виготовили i вiдвантажили на адресу ТОВ «РН-Юганськнафтогаз» загальностанцiйне обладнання, а також турбокомпресорний агрегат потужнiстю 12 МВт iз компресорами високого i низького тиску, передбачений цим проектом. Дане обладнання вiдправлене на компресорну станцiю, яка в даний час будується на Правдинському родовищi, розташованому в Ханти-Мансiйському автономному окрузi Росiйської Федерацiї.
Слiд вiдзначити також, що ПАТ «Сумське НВО iм. М.В. Фрунзе» у звiтному роцi виготовило 4 вiдцентрових компресори потужнiстю 25 МВт кожен для КС «Новоприводнiнська-2» та 4 вiдцентрових компресори потужнiстю 25 МВт кожен для КС «Новосиндорська» ВАТ «Сатурн – Газовi турбiни», що споруджуються на газопроводi «Ухта-Торжок». Визначальним фактором в реалiзацiї даних проектiв є те, що обладнання оснащувалось магнiтними пiдшипниками виробництва компанiї Waukesha Bearings (Великобританiя), яка є всесвiтньо визнаним лiдером у галузi проектування й виготовлення гiдродинамiчних i активних пiдвiсiв для обертового обладнання.
Спецiалiсти ПАТ у 2013 роцi в стислi термiни спроектувати, виготовили, випробували й вiдвантажили дев’ять одиниць теплообмiнного обладнання для ЗАТ «Тернафтогаз». Дана продукцiя ввiйшла до складу установки комплексної пiдготовки газу на Термокарстовому газоконденсатному родовищi, що розташоване на Крайнiй Пiвночi Росiйської Федерацiї – в Ямало-Ненецькому автономному окрузi.
Визначальною подiєю у виробничiй дiяльностi ПАТ була робота над замовленням для азербайджанської компанiї Berhar Oil FZE. Було виготовлено 12 литих цилiндрiв для поршневих компресорiв повної заводської готовностi. ПАТ вже працювало з подiбними цилiндрами, проте такої модифiкацiї – вперше. Обладнання складне та трудомiстке, до його обробки потрiбно було пiдходити з максимальною точнiстю. Найважчими виявилися розточувальнi та складальнi роботи. Але висококвалiфiкованi працiвники справилися iз поставленою задачею на вищому рiвнi.
У 2013 роцi була видана у виробництво конструкторська документацiя по iранському проекту «Lab Safid» (КУ 2ГМ10-41/3,8-8,5 –2 шт., КУ 4ГМ10-24/8-28,6 –3 шт., КУ 4ГМ10-6/28,1-71,4 – 3 шт., КУ 4ГМ10-4,4/71-195,5 – 3 шт.). Вiдмiтною особливiстю даних компресорних установок є те, що вони спроектованi з врахуванням вимог стандарту АРI 618 i мають експлуатуватися пiд навiсом в умовах тропiчного клiмату i стискувати газ з високим вмiстом сiрководня. Спецiалiсти ПАТ здiйснювали авторський нагляд за виготовленням цих установок в цехах та випробуваннями головних зразкiв пiд навантаженням на БВС ПАТ.
У 2013 роцi фахiвцями ПАТ була розроблена конструкторська документацiя на новi види ємкiсного, сепарацiйного, теплообмiнного обладнання, арматурнi i технологiчнi блоки для заводу з виробництва азотної кислоти «Неохiм» (Болгарiя), Кременчуцького НПЗ, установки осушування газу «Багтиярлик» (Туркменiстан), ВАТ «НАФТАН» (Бiлорусь), ВАТ «Азот» (м. Кемерово, РФ), ВАТ «Невинномиський Азот» (РФ), для Термокарстового ГКМ (РФ), фiрми «LINDE Group» (Нiмеччина), центрифуги для ВАТ «Нижньотагiльський металургiйний комбiнат» (РФ), АТ «Актюбинський завод хромових з’єднань» (Казахстан), ВАТ «Навоiазот» (Узбекистан).
Серед нових технологiчних рiшень ПАТ у 2013 роцi було вдосконалення технологiчного процесу виготовлення чавунних вiдливок «Цилiндр» для поршневих компресорiв, що дозволить пiдвищити якiсть литва, та впровадження технологiї виготовлення дрiбного сталевого литва запiрної арматури з вживанням сумiшi по Resol-процесу.

 

Судовi справи, стороною в яких виступає ПАТ «Сумське НВО iм. М.В. Фрунзе», його дочiрнi пiдприємства або його посадовi особи:
1. Дата вiдкриття провадження у справi: 10.01.2013р. Позивач: ПАТ «Сумське НВО iм. М.В. Фрунзе». Вiдповiдач: Сумська митниця Державної митної служби України. Змiст та розмiр позовних вимог: Визнання дiй i рiшення протиправними, стягнення надмiрно сплачених сум ПДВ - 17719,80грн., митного збору - 88599грн. Найменування суду, в якому розглядається справа: Вищий господарський суд України. Поточний стан розгляду: Розглянута. Позов задоволено в повному обсязi.
2. Дата вiдкриття провадження у справi: 16.01.2013р. Позивач: ПАТ «Сумське НВО iм. М.В. Фрунзе». Вiдповiдач: ВАТ «Казанське моторобудiвне виробниче об’єднання» РФ. Змiст та розмiр позовних вимог: Про стягнення заборгованостi за контрактом у сумi 47 600 000,00 руб. РФ. Найменування суду, в якому розглядається справа: МКАС при ТПП РФ. Поточний стан розгляду: Рiшенням МКАС при ТПП РФ вiд 05.11.2013р. позов задоволений повнiстю
3. Дата вiдкриття провадження у справi: 13.03.2013р., 08.04.2013р. Позивач: ПАТ «Сумське НВО iм. М.В. Фрунзе». Вiдповiдач: Державна податкова iнспекцiя в м.Суми. Змiст та розмiр позовних вимог: Скасування податкового повiдомлення-рiшення вiд 27.02.13р. про зменшення суми вiд'ємного значення ПДВ на 420 224 грн. Скасування податкового повiдомлення-рiшення вiд 29.03.13р. про зменшення суми бюджетного вiдшкодування ПДВ на 420 224грн. Найменування суду, в якому розглядається справа: Вищий господарський суд України. Поточний стан розгляду: 16.04.2013р. позови за справами об'єднанi в одне провадження. 07.05.2013р. рiшенням суду 1-ї iнстанцiї позов задоволений у повному обсязi. 24.07.2013 визначенням суду апеляцiйної iнстанцiї рiшення суду першої iнстанцiї залишене без змiн. Подана касацiйна скарга.
4. Дата вiдкриття провадження у справi: 19.03.2013р. Позивач: ДК «Укргазвидобування» в особi ГПУ «Шебелинкагазвидобування». Вiдповiдач: ПАТ «Сумське НВО iм. М.В. Фрунзе». Змiст та розмiр позовних вимог: Стягнення збиткiв в сумi 21 542 620,92 грн. Найменування суду, в якому розглядається справа: Вищий господарський суд України. Поточний стан розгляду: Розглянута. В позовi вiдмовлено.
5. Дата вiдкриття провадження у справi: 29.03.2013р. Позивач: ПАТ «Сумське НВО iм. М.В. Фрунзе». Вiдповiдач: ТОВ «Українська феросплавна компанiя». Змiст та розмiр позовних вимог: Про стягнення заборгованостi в сумi 2280990,62 грн. Найменування суду, в якому розглядається справа: Харкiвський апеляцiйний господарський суд. Поточний стан розгляду: Розглянута. Позов задоволено в повному обсязi.
6. Дата вiдкриття провадження у справi: 18.06.2013р. Позивач: ПАТ «Сумське НВО iм. М.В. Фрунзе». Вiдповiдач: Державна податкова iнспекцiя в м.Суми. Змiст та розмiр позовних вимог: Скасування податкового повiдомлення-рiшення про зменшення бюджетного вiдшкодування по ПДВ у розмiрi 166604 грн. i про донарахування штрафних санкцiй в розмiрi 83 302 грн. Найменування суду, в якому розглядається справа: Вищий господарський суд України. Поточний стан розгляду: 09.07.2013р. рiшенням суду 1-ї iнстанцiї позов задоволений у повному обсязi. 07.11.2013р. визначенням суду апеляцiйної iнстанцiї рiшення суду першої iнстанцiї залишене без змiн. Подана касацiйна скарга.
7. Дата вiдкриття провадження у справi: 14.06.2013р. Позивач: ПАТ «Сумське НВО iм. М.В. Фрунзе». Вiдповiдач: Сумська митниця Державної митної служби України. Змiст та розмiр позовних вимог: Визнання дiй i рiшення протиправними, стягнення надмiрно сплачених сум ПДВ - 55645,80грн., митного збору - 278 229грн. Найменування суду, в якому розглядається справа: Харкiвський апеляцiйний адмiнiстративний суд. Поточний стан розгляду: Розглянута. Позов задоволено в повному обсязi.
8. Дата вiдкриття провадження у справi: 24.05.2013р. Позивач: ПАТ «Сумське НВО iм. М.В. Фрунзе». Вiдповiдач: ТОВ «РосУкрБуд». Змiст та розмiр позовних вимог: Про стягнення заборгованостi за договором у сумi 2 209 260, 00 грн., у т.ч. основний борг - 2 209 260,00 грн. Найменування суду, в якому розглядається справа: Господарський суд Київської обл. Поточний стан розгляду: Розглянута. Позов задоволено.
9. Дата вiдкриття провадження у справi: 16.07.2013р. Позивач: ПАТ «Сумське НВО iм. М.В. Фрунзе». Вiдповiдач: ТОВ «Фолiант». Змiст та розмiр позовних вимог: про визнання банкротом. Сума претензiй 375 000,00 грн. Найменування суду, в якому розглядається справа: Господарський суд м.Києва. Поточний стан розгляду: Розгляд судом першої iнстанцiї.
10. Дата вiдкриття провадження у справi: 30.08.2013р. Позивач: ПАТ «Сумське НВО iм. М.В. Фрунзе». Вiдповiдач: Схiдне теруправлiння НКЦПФР. Змiст та розмiр позовних вимог: Скасування постанови про накладення санкцiї в розмiрi 1700 грн. i розпорядження про усунення порушень законодавства. Найменування суду, в якому розглядається справа: Харкiвський апеляцiйний адмiнiстративний суд. Поточний стан розгляду: Постановою суду 1 iнст. вiд 23.10.2013р. позов задоволений повнiстю. 16.12.2013р. визначенням суду апеляцiйної iнстанцiї рiшення суду першої iнстанцiї залишене без змiн.
11. Дата вiдкриття провадження у справi: 02.08.2013р. Позивач: ПАТ «Сумське НВО iм. М.В. Фрунзе». Вiдповiдач: Сумська мiська рада. Змiст та розмiр позовних вимог: Скасування рiшення про зменшення територiї, на якiй ПАТ є виконавцем послуг з теплопостачання. Найменування суду, в якому розглядається справа: Харкiвський апеляцiйний адмiнiстративний суд. Поточний стан розгляду: 18.10.2013р. рiшенням суду 1-ї iнстанцiї в задоволеннi позову вiдмовлено. 28.11.2013р. визначенням суду апеляцiйної iнстанцiї рiшення суду першої iнстанцiї залишене без змiн.
12. Дата вiдкриття провадження у справi: 19.07.2013р. Позивач: ПАТ «Сумське НВО iм. М.В. Фрунзе». Вiдповiдач: ТОВ «Краматорський завод Станкомаш». Змiст та розмiр позовних вимог: Витребування майна та стягнення 329 025 грн. 94 коп., у тому числi: 301 361 грн. 00 коп. - авансовий платiж, 27 664 грн. 94 коп. - пеня за прострочення виконання зобов'язань. Найменування суду, в якому розглядається справа: Господарський суд Донецької обл. Поточний стан розгляду: Розглянута. Позов задоволено повнiстю.
13. Дата вiдкриття провадження у справi: 19.07.2013р. Позивач: ПАТ «Сумське НВО iм. М.В. Фрунзе». Вiдповiдач: Українсько-Канадське спiльне пiдприємство у формi ТОВ «Галев ЛТД». Змiст та розмiр позовних вимог: Стягнення заборгованостi в сумi 500000 грн. Найменування суду, в якому розглядається справа: Господарський суд Львiвської обл. Поточний стан розгляду: Рiшенням суду першої iстанцiї вiд 11.10.2013р. позов задоволений повнiстю.
14. Дата вiдкриття провадження у справi: 29.08.2013р. Позивач: ТОВ «КРОК Г.Т.» Вiдповiдач: ПАТ «Сумське НВО iм. М.В. Фрунзе». Змiст та розмiр позовних вимог: Стягнення заборгованостi за договором поставки в сумi 599 999 грн. 15 коп. i штрафних санкцiй за прострочення платежiв, а саме: пенi - 79807 грн. 28 коп., 3% рiчних - 27 553 грн. 95 коп., iнфляцiйних втрат - 4 830 грн. 89 коп., а також вiдшкодування витрат на адвоката в розмiрi 30 000 грн. Найменування суду, в якому розглядається справа: Харкiвський апеляцiйний господарський суд. Поточний стан розгляду: Рiшенням суду 1 iнст. вiд 26.09.2013 позовнi вимоги були задоволенi в повному обсязi. Рiшенням суду апеляцiйної iнстанцiї скарга задоволена частково, рiшення 1 iнстанцiї скасоване в частинi стягнення 15 000,00 грн. вартостi адвокатських послуг.
15. Дата вiдкриття провадження у справi: 13.09.2013р. Позивач: ПАТ «Сумське НВО iм. М.В. Фрунзе». Вiдповiдач: ТОВ «Гранiт пласт». Змiст та розмiр позовних вимог: Стягнення заборгованостi за договором суборенди в розмiрi 388 488,21 грн. Найменування суду, в якому розглядається справа: Господарський суд Сумської обл. Поточний стан розгляду: Рiшенням суду першої iнстанцiї позов задоволений повнiстю.
16. Дата вiдкриття провадження у справi: 11.09.2013р. Позивач: Компанiя «Грейт Стейшн Пропертiз». Вiдповiдач: ПАТ «Сумське НВО iм. М.В. Фрунзе». Змiст та розмiр позовних вимог: Про визнання недiйсними рiшень Наглядової ради ПАТ, прийнятих у перiод з 14.03.2013р. по 12.09.2013р. Найменування суду, в якому розглядається справа: Господарський суд Сумської обл. Поточний стан розгляду: розглядається судом 1-ї iнстанцiї.
17. Дата вiдкриття провадження у справi: 22.03.2013р. Позивач: ТОВ «Фондова компанiя мередiан». Вiдповiдач: ПАТ «Сумське НВО iм. М.В. Фрунзе». Змiст та розмiр позовних вимог: Про визнання частково недiйсним Статуту ПАТ "Сумське НВО iм. М.В. Фрунзе" i Положення " Про наглядову раду". Найменування суду, в якому розглядається справа: Вищий господарський суд України. Поточний стан розгляду: 02.04.2013р. Судом 1 iнст. позов задоволений частково. 06.08.2013р. та 21.10.2013р. апеляцiйним судом провадження по апеляцiйних скаргах акцiонерiв припинене. Дата розгляду у Вищому господарському судi України не вiдома.
18. Дата вiдкриття провадження у справi: 14.10.2013р. Позивач: ПАТ «Сумське НВО iм. М.В. Фрунзе». Вiдповiдач: Державна податкова iнспекцiя в м.Суми. Змiст та розмiр позовних вимог: Скасування податкового повiдомлення-рiшення про зменшення бюджетного вiдшкодування по ПДВ у розмiру 83375 грн. та про донарахування штрафних санкцiй в розмiрi 41 687 грн. Найменування суду, в якому розглядається справа: Сумський окружний адмiнiстративний суд. Поточний стан розгляду: 10.12.2013р. рiшенням суду 1-ї iнстанцiї позов задоволений у повному обсязi.
19. Дата вiдкриття провадження у справi: 23.10.2013р. Позивач: ПАТ «Сумське НВО iм. М.В. Фрунзе». Вiдповiдач: Сумська митниця Державної митної служби України. Змiст та розмiр позовних вимог: Визнання дiй та рiшення протиправними, стягнення надмiрно сплачених сум ПДВ - 145149,08 грн., митного збору - 725 745,38грн. Найменування суду, в якому розглядається справа: Сумський окружний адмiнiстративний суд. Поточний стан розгляду: 09.12.2013р. рiшенням суду 1-ї iнстанцiї позов задоволений у повному обсязi.
20. Дата вiдкриття провадження у справi: 27.08.2013р. Позивач: ЗАТ «ГСА-Груп». Вiдповiдач: ПАТ «Сумське НВО iм. М.В. Фрунзе». Змiст та розмiр позовних вимог: Приведення до виконання рiшення МКАС при ТПП України про стягнення заборгованостi в розмiрi 146 258,96 євро. Найменування суду, в якому розглядається справа: Апеляцiйний суд Сумської обл. Поточний стан розгляду: Ухвалою суду 1-ї iнстанцiї клопотання ЗАТ «ГСА-Груп» про видачу виконавчого листа на суму 146 258,96 євро задоволено. Ухвалою суду апеляцiйної iнстанцiї апеляцiйна скарга ПАТ задоволена частково, стягнуто з ПАТ 1 580 201,99 грн.
21. Дата вiдкриття провадження у справi: 06.11.2013р. Позивач: ООО "ВКФ РОМА, ЛТД". Вiдповiдач: ПАТ «Сумське НВО iм. М.В. Фрунзе». Змiст та розмiр позовних вимог: Стягнення заборгованостi за договором поставки в сумi 450 000,00 грн. та штрафних санкцiй за прострочення платежiв, а саме: 16 828,77 грн. - пенi, 3 883,56 грн. - 3% рiчних. Найменування суду, в якому розглядається справа: Харкiвський апеляцiйний господарський суд. Поточний стан розгляду: Рiшенням суду 1 iнст. вiд 05.12.2013 позов задоволений. Подана апеляцiйна скарга.
22. Дата вiдкриття провадження у справi: 15.11.2013р. Позивач: ПАТ «Сумське НВО iм. М.В. Фрунзе». Вiдповiдач: Схiдне теруправлiння НКЦПФР. Змiст та розмiр позовних вимог: Скасування постанови про накладення санкцiї в розмiрi 3400 грн. i розпорядження про усунення порушень законодавства. Найменування суду, в якому розглядається справа: Сумський окружний адмiнiстративний суд. Поточний стан розгляду: 26.12.2013р. рiшенням суду 1-ї iнстанцiї позов задоволений у повному обсязi.
23. Дата вiдкриття провадження у справi: 07.07.2012р. Позивач: Загребельна Марiя Олексiївна, Загребельний Анатолiй Iванович. Вiдповiдач: ПАТ «Сумське НВО iм. М.В. Фрунзе». Змiст та розмiр позовних вимог: Стягнення моральної шкоди, спричиненої смертю особи в розмiрi 400 000, 00 грн. Поточний стан розгляду справи: справа розглянута Зарiчним районним судом м. Суми та Апеляцiйним судом Сумської областi стягнуто 120 000, 00 грн., рiшення набрало законної сили 20.06.2013р.
24. Дата вiдкриття провадження у справi: 17.2.2012р. Позивач: Калешко Ольга Андрiївна, Калешко Сергiй Iванович. Вiдповiдач: ПАТ «Сумське НВО iм. М.В. Фрунзе». Змiст та розмiр позовних вимог: Стягнення моральної шкоди, спричиненої смертю особи в розмiрi 200 000, 00 грн. Поточний стан розгляду справи: справа розглянута Ковпакiвським районним судом м. Суми та Апеляцiйним судом Сумської областi стягнуто 40 000, 00 грн., рiшення набрало законної сили 27.05.2013р.
25. Дата вiдкриття провадження у справi: 19.07.2013р. Позивач: Собко Нiна Петрiвна, Веремiєнко Оксана Павлiвна. Вiдповiдач: ПАТ «Сумське НВО iм. М.В. Фрунзе». Змiст та розмiр позовних вимог: Стягнення моральної шкоди, спричиненої смертю особи в розмiрi 500 000, 00 грн. Поточний стан розгляду справи: справа розглянута Ковпакiвським районним судом м. Суми та Апеляцiйним судом Сумської областi стягнуто 40 000, 00 грн., рiшення набрало законної сили 31.10.2013р.
26. Дата вiдкриття провадження у справi: 14.08.2013р. Позивач: Дудченко Ганна Григоровна. Вiдповiдач: ПАТ «Сумське НВО iм. М.В. Фрунзе». Змiст та розмiр позовних вимог: Стягнення моральної шкоди, спричиненої смертю особи в розмiрi 500 000, 00 грн. Поточний стан розгляду справи: справа розглянута Ковпакiвським районним судом м. Суми та Апеляцiйним судом Сумської областi стягнуто 17 000, 00 грн., рiшення набрало законної сили 01.10.2013р.
27. Дата вiдкриття провадження у справi: 24.12.2013р. Позивач: Тiмченко Лариса Iванiвна. Вiдповiдач: ПАТ «Сумське НВО iм. М.В. Фрунзе». Змiст та розмiр позовних вимог: Стягнення моральної шкоди, спричиненої смертю особи в розмiрi 100 000, 00 грн. Поточний стан розгляду справи: справа розглянута Ковпакiвським районним судом м. Суми стягнуто 30 000, 00 грн., рiшення не набрало законної сили.
28. Дата вiдкриття провадження у справi: 09.01.2013р. Позивач: Ковтун Марiя Григоровна. Вiдповiдач: ПАТ «Сумське НВО iм. М.В. Фрунзе». Змiст та розмiр позовних вимог: Стягнення моральної шкоди, спричиненої смертю особи в розмiрi 200 000, 00 грн. Поточний стан розгляду справи: справа розглянута Ковпакiвським районним судом м. Суми стягнуто 30 000, 00 грн., рiшення набрало законної сили 25.04.2013р.
29. Дата вiдкриття провадження у справi: 18.11.2013р. Позивач: Ковган Юрiй Володимирович. Вiдповiдач: ПАТ «Сумське НВО iм. М.В. Фрунзе». Змiст та розмiр позовних вимог: Вiдшкодування матерiальної шкоди, заподiяної ДТП, в розмiрi 38496,13 грн. та стягнення моральної шкоди в розмiрi 10 000, 00 грн. Найменування суду, в якому розглядається справа: Ковпакiвський районний суд м. Суми Поточний стан розгляду справи: розгляд справи зупинено.
30. Дата вiдкриття провадження у справi: 30.04.2013р. Позивач: Бiловодський Вiталiй Андрiйович. Вiдповiдач: ПАТ «Сумське НВО iм. М.В. Фрунзе». Змiст та розмiр позовних вимог: Поновлення на роботi, стягнення середньої заробiтної плати за час вимушеного прогулу, вiдшкодування моральної шкоди та визнання незаконними актiв про порушення трудової дисциплiни. Поточний стан розгляду справи: справа розглянута Ковпакiвським районним судом м. Суми. Бiловодського В.А. поновлено на роботi, стягнуто 156281, 40 грн. середнього заробiтку за час вимушеного прогулу, 600, 00 грн. в вiдшкодування моральної шкоди, рiшення набрало законної сили. Поточний стан розгляду справи: Подана касацiйна скарга до Вищого спецiалiзованого суду України з розгляду цивiльних i кримiнальних справ
.


XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

395825

376327

628025

532142

1023850

908469

будівлі та споруди

106997

96180

385805

362254

492802

458434

машини та обладнання

32619

36271

234842

4853

267461

41124

транспортні засоби

26639

25183

6786

164502

33425

189685

інші

229570

218693

592

533

230162

219226

2. Невиробничого призначення:

2595

2397

0

0

2595

2397

будівлі та споруди

1878

1584

0

0

1878

1584

машини та обладнання

3

5

0

0

3

5

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

інші

714

808

0

0

714

808

Усього

398420

378724

628025

532142

1026445

910866

Опис

Строки корисного використання встановлюються для кожного об’єкта основних засобiв окремо. Середнi строки корисного використання для груп основних засобiв становлять:
Будинки та споруди: 3-60 рокiв.
Машини та обладнання: 2-25 рокiв.
Транспортнi засоби: 1-25 рокiв.
Iнструменти, прилади та iнвентар (меблi): 1-15 рокiв.
Iншi основнi засоби: 1-15 рокiв.
Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець звiтного перiоду становила 444 275 тис.грн., сума нарахованого зносу: 65 551 тис.грн.
Балансова вартiсть основних засобiв, що переданi в заставу, станом на 31.12.2013 р. складає 78 357 тис. грн.
Станом 31 грудня 2013 року у товариства:
- вiдсутнi основнi засоби, що тимчасово не використовуються (консервацiя, реконструкцiя);
- вiдсутнi контрактнi зобов’язання, пов’язанi з придбанням основних засобiв;
- вiдсутнi компенсацiї третiх сторiн за об’єкти основних засобiв, кориснiсть яких зменшилася, або якi були втраченi чи переданi;
- вiдсутнi основнi засоби, отриманi за договорами фiнансової оренди.
Протягом 2013 року товариство не отримувало основнi засоби в результатi об'єднання пiдприємств.
Протягом 2013 року основнi засоби не переоцiнювалися. Втрати вiд зменшення корисностi та вигоди вiд вiдновлення корисностi основних засобiв не визнавалися. Iнших змiн первiсної вартостi та суми зносу основних засобiв не було.
Протягом 2013 року товариство не отримувало основнi засоби за рахунок цiльового фiнансування.
Станом на 31 грудня 2013 року товариство не отримувало основнi засоби в фiнансову оренду.
Амортизацiя основних засобiв нараховується iз застосуванням прямолiнiйного методу.

 

 

 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

1020215

1188000

Статутний капітал (тис. грн.)

710850

710850

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

710850

710850

Опис

Вартiсть чистих активiв ПАТ «Сумське НВО iм. М.В.Фрунзе» була розрахована згiдно з «Методичними рекомендацiями Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств» вiд 17.11.2004 року № 485.

Висновок

Станом на 31 грудня 2013 року вартiсть чистих активiв ПАТ «Сумське НВО iм. М.В.Фрунзе» становить 1 020 215 тис. грн. i перевищує статутний капiтал на 309 365 тис. грн., що вiдповiдає вимогам чинного законодавства України, зокрема статтi 155 Цивiльного кодексу України вiд 16.01.2003 р. № 435-IV.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

1554639

X

X

у тому числі:

 

Короткостроковий кредит банку

22.04.2013

43962

0

21.02.2014

Короткостроковий кредит банку

30.03.2008

255776

0

06.07.2014

Короткостроковий кредит банку

22.05.2008

367678

0

19.09.2014

Короткостроковий кредит банку

08.10.2010

119895

0

01.12.2014

Короткостроковий кредит банку

11.02.2011

207818

0

31.01.2014

Короткостроковий кредит банку

20.04.2012

323716

0

20.11.2014

Короткостроковий кредит банку

05.11.2013

75934

0

04.08.2014

Короткостроковий кредит банку

07.03.2013

159860

0

28.10.2014

Зобов'язання за цінними паперами

X

555

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

555

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

216365

X

X

зобов’язання щодо погашення несплаченої частки у статутному капiталi ТОВ «СМНВО»

31.07.2010

216365

X

31.12.2014

Податкові зобов'язання

X

12978

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

1468178

X

X

Усього зобов'язань

X

3252715

X

X

Опис:

Iншi зобов’язання: вiдстрочене податкове зобов’язання, пенсiйнi зобов’язання, резерв пiд гарантiйнi зобов’язання, з оплатi працi, зi страхування, за отриманими авансами, кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги та iнше.

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п

Основний вид продукції

Обсяг виробництва

Обсяг реалізованої продукції

у натуральній формі (фізична од. вим.)

у грошовій формі (тис.грн.)

у відсотках до всієї виробленої продукції

у натуральній формі (фізична од. вим.)

у грошовій формі (тіс. грн.)

у відсотках до всієї реалізованої продукції

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Насоси та запаснi частини до них

-

137189.0

5.93

-

119257.6

5.26

2.

ГПА та запаснi частини до них

-

1218063.0

52.62

-

1686404.0

74.34

3.

Компресори та запаснi частини до них

-

527331.0

22.78

-

22358.8

0.99

4.

Хiмiчне обладнанна та запаснi частини до нього

-

61628.0

2.66

-

48724.5

2.15

5.

Арматура

-

25982.0

1.12

-

10471.4

0.46

6.

Обладнання для нафтогазового добувного комплексу

-

145571.0

6.29

-

168780.6

7.44

7.

Теплоенергiя

-

72938.0

3.15

-

72938.4

3.22

8.

Iншi види продукцiї

-

126226.0

5.45

-

139620.7

6.14

 

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п

Склад витрат*

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)

1

2

3

1.

Матерiали

48.1

2.

Амортизацiя

1.7

3.

Заробiтна плата

20.0

4.

Нарахування на зар. плату

7.7

5.

Iншi операцiйнi витрати

22.5

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.


XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Вид інформації

1

2

3

15.03.2013

15.03.2013

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «КИЇВАУДИТ»

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

01204513

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 53/80, оф. 306

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

№ 1970 23.02.2001

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

112 П № 000112 04.06.2013 04.11.2015

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

2013

Думка аудитора***

умовно-позитивна

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «КИЇВАУДИТ»

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

01204513

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 53/80, оф. 306

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

№ 1970 23.02.2001

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

112 П № 000112 04.06.2013 04.11.2015

Текст аудиторського висновку (звіту)

 

Аудиторський висновок

(звіт незалежного аудитора)

щодо консолідованої фінансової звітності

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«СУМСЬКЕ МАШИНОБУДІВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ

ОБ’ЄДНАННЯ ім. М.В. ФРУНЗЕ»

станом на 31 грудня 2013 року

Адресат:

Акціонери  ПАТ «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання ім. М.В. Фрунзе»

Управлінський персонал  ПАТ «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання ім. М.В. Фрунзе»

Національна  комісія  з цінних паперів та фондового ринку України

 

Вступний параграф

Незалежна аудиторська фірма ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВАУДИТ» (далі – аудитор) на підставі договору № 223/13-14 від 18 листопада 2013 року провела аудит першої консолідованої фінансової звітності Публічного акціонерного товариства «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання ім. М.В. Фрунзе»  (далі – Товариство), що додається, яка складена за Міжнародними стандартами фінансової звітності та включає: Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2013 року, Консолідований звіт про фінансові  результати (Звіт про сукупний дохід), Консолідований звіт про рух грошових коштів та Консолідований звіт про власний капітал за 2013 рік, стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснювальні примітки, включаючи інформацію, яка пояснює вплив переходу з попередньо застосованих національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку на Міжнародні стандарти фінансової звітності.

 

Основні відомості про Товариство:

Повна назва: Публічне акціонерне товариство «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання ім. М.В. Фрунзе».

Код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України: 05747991.

Місцезнаходження: 40004, м. Суми, вул. Горького, буд. 58.

Зареєстроване 28.03.1994 року Виконавчим комітетом Сумської міської ради.

Основні види діяльності:

виробництво інших помп і компресорів (КВЕД 28.13);

виробництво інших машин і устаткування спеціального призначення, н.в.і.у. (КВЕД 28.29);

установлення та монтаж машин і устаткування (КВЕД 33.20);

виробництво промислового холодильного та вентиляційного устаткування (КВЕД 28.25);

постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря (КВЕД 35.30);

оптова торгівля відходами та брухтом (КВЕД 46.77);

діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах (КВЕД 71.12).

Чисельність працівників – 12 348 осіб.                                                                                                   

Відокремлені підрозділи:

 

Найменування

Місцезнаходження

Філія ПАТ «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання ім. М.В. Фрунзе» в Азербайджанській республіці

Азербайджанська республіка, м. Баку, вул. Ф. Ібрагімбекова, 5

Філія ПАТ «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання ім. М.В. Фрунзе» в Туркменістані

Туркменістан, м. Ашгабат, пр. Арчабіл, 23

Філія ПАТ «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання ім. М.В. Фрунзе» в Казахстані

Казахстан, м. Астана, вулиця 103, будинок 6, кв. 802

Представництво ПАТ «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання ім. М.В. Фрунзе» в м. Москва (Росія)

115093, Російська федерація, м. Москва, вул. Павловська, буд. 18

Представництво ПАТ «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання ім. М.В. Фрунзе» в м. Київ

01029, м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12г

 

Відповідальність управлінського персоналу за консолідовану фінансову звітність

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї  консолідованої фінансової звітності у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання  консолідованої фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

 

Відповідальність  аудитора

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї  консолідованої фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит у відповідності до «Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг» (далі – Міжнародні стандарти аудиту). Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум та розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та подання суб’єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик,  прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази  для висловлення нашої думки.

 

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки

У зв’язку з тим, що договір на виконання аудиторських послуг з аудиту фінансової звітності Публічного акціонерного товариства «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання ім. М.В.Фрунзе» був укладений після проведення товариством інвентаризації запасів, присутність аудитора під час інвентаризації запасів була неможливою. Через обсяг та характер обліку запасів аудитор не зміг виконати альтернативні аудиторські процедури, згідно з МСА 501 «Аудиторські докази – додаткові міркування щодо відібраних елементів», тому достатні та прийнятні аудиторські докази стосовно наявності та стану запасів отримані не були.

 

Висловлення думки (умовно-позитивна думка)

На нашу думку, за виключенням впливу питання, про яке йдеться в параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», консолідована фінансова звітність Публічного акціонерного товариства «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання ім. М.В.Фрунзе» за 2013 рік станом на 31 грудня 2013 року відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2013 року, його фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився 31 грудня 2013 року, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

 

Пояснювальний параграф.

Ми звертаємо увагу на Примітку № 4 «Плани щодо безперервної діяльності», в якій йдеться про невизначеність управлінського персоналу щодо можливого впливу політичної та економічної кризи  в Україні на здатність товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі. 

 

Звіт щодо «Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики)», затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.09.2011 року № 1360.

Інформація, що викладена нижче, є результатом виконання нами процедур в межах аудиторської перевірки першої консолідованої фінансової звітності Товариства за 2013 рік станом на 31 грудня 2013 року. Аудиторська перевірка була спланована та проводилась відповідно до Міжнародних стандартів аудиту та «Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики)», затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.09.2011 року № 1360.

За результатами виконаних нами аудиторських процедур в межах аудиту першої консолідованої фінансової звітності ПАТ «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання ім. М.В.Фрунзе» за  2013 рік станом на 31 грудня 2013 року до цього Аудиторського висновку (Звіту незалежного аудитора) ми включили наступні параграфи.

 

1. Розкриття інформації за видами активів відповідно до встановлених нормативів.

Аудитором було зроблено перевірку правильності визнання, класифікації, оцінки і обліку активів Товариства. На думку аудитора, інформація за видами активів Товариства розкрита у консолідованій фінансовій звітності, в усіх суттєвих аспектах, у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

 

2. Розкриття інформації про зобов’язання відповідно до встановлених нормативів.

Аудитором було зроблено перевірку правильності визнання, класифікації, оцінки і обліку зобов’язань товариства. На думку аудитора, інформація про зобов’язання товариства розкрита у консолідованій фінансовій звітності, в усіх суттєвих аспектах, у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

 

3. Розкриття інформації про власний капітал відповідно до встановлених нормативів.

Станом на 31 грудня 2013 року власний капітал Товариства має наступну структуру:

повністю сплачений статутний капітал в розмірі 710 850 тис. грн.;

капітал у дооцінках в розмірі 200 589 тис. грн.;

додатковий капітал в розмірі 26 995  тис. грн.;

резервний капітал в розмірі 35 820 тис. грн.;

нерозподілений прибуток в розмірі 46 229 тис. грн.

неконтрольована частка в розмірі (268) тис. грн.

На думку аудитора, інформація про власний капітал Товариства розкрита у фінансовій звітності, в усіх суттєвих аспектах, у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

 

4. Розкриття інформації щодо сплати товариством статутного капіталу.

Зареєстрований статутний капітал ПАТ «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання ім. М.В.Фрунзе» складає 710 850 000 гривень. Статутний капітал поділений на 71 085 000 простих іменних акцій номінальною вартістю 10,00 грн.

Станом на 31 грудня 2013 року статутний капітал ПАТ «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання ім. М.В.Фрунзе» сплачений повністю, у відповідності з вимогами законодавства України. Протягом 2013 року розмір статутного капіталу не змінювався.

 

 

5. Розкриття інформації щодо обсягу чистого прибутку.

Протягом 2013 року діяльність Товариства була збитковою. Збиток за 2013 рік становив 159 997 тис. грн., в т.ч. належить власникам материнської компанії – 159 953 тис. грн., неконтрольованій частці – 44 тис. грн.

На думку аудитора, інформація щодо обсягу отриманого збитку розкрита Товариством у фінансовій звітності, в усіх суттєвих аспектах, у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності

 

6. Особлива інформація, визначена статтею 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».

На думку аудитора, особлива інформація, визначена статтею 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 р. № 3480-IV, із змінами, була розкрита (оприлюднена) Товариством у відповідності до вимог діючого законодавства України.

 

7. Розкриття інформації щодо відповідності вартості чистих активів вимогам законодавства.

Вартість чистих активів ПАТ «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання ім. М.В.Фрунзе» була розрахована аудитором згідно з «Методичними рекомендаціями Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств» від 17.11.2004 року № 485. Станом на 31 грудня 2013 року вартість чистих активів Товариства становить 1 020 215 тис. грн. і перевищує статутний капітал на 309 365 тис. грн., що відповідає вимогам чинного законодавства України, зокрема статті 155 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 р. № 435-IV.

 

8. Відповідність виконання Товариством значних правочинів вимогам Закону  України «Про акціонерні товариства».

Станом на 01 січня 2013 року вартість активів Товариства складала 4 317 683 тис. грн.

В результаті проведених процедур нами не було встановлено фактів, які б свідчили про те, що значні правочини, (правочини, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, становлять від 10 до 25 відсотків вартості активів станом на 01.01.2013 р.),  учинені Товариством протягом 2013 року, не відповідали вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. № 514-VI та Статуту Товариства.

 

9. Розкриття інформації про правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість відповідно до  Закону України «Про акціонерні товариства».

В результаті проведених процедур нами не було встановлено фактів, які б свідчили про виконання Товариством протягом 2013 року правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, відповідно до статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. № 514-VI.

 

10. Розкриття інформації, яка передбачена частиною другою статті 74 Закону України «Про акціонерні товариства».

Під час проведення аудиту нами не була отримана інформація та не були виявлені ознаки, що вказували б на можливий факт невідповідності фінансово-господарської діяльності Товариства чинному законодавству України. Фактів порушення встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та несвоєчасного подання звітності  нами не виявлено.

 

11. Розкриття інформації про ідентифікацію та оцінку ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства.

В результаті виконаних аудиторських процедур нами не були виявлені чинники ризику шахрайства та не були ідентифіковані ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства.

 

12. Відповідність стану корпоративного управління, у тому числі стану внутрішнього аудиту, вимогам Закону України «Про акціонерні товариства».

 Інформація про корпоративне управління Товариства наведена управлінським персоналом в Примітці № 31 до консолідованої фінансової звітності за 2013 рік станом на 31 грудня 2013 року.

В результаті виконаних аудиторських процедур нами було встановлено, що стан корпоративного управління ПАТ «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання ім. М.В.Фрунзе», його структура та порядок роботи, в цілому, відповідають Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. № 514-VI та Статуту Товариства.

 

13. Наявність суттєвих невідповідностей між першою консолідованою фінансовою  звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку разом із фінансовою звітністю.

Аудитор виконав аудиторські процедури щодо виявлення суттєвих невідповідностей між консолідованою фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів, у відповідності до МСА № 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність».

В результаті виконаних процедур нами не були ідентифіковані суттєві невідповідності між першою консолідованою фінансовою звітністю ПАТ «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання ім. М.В.Фрунзе» за 2013 рік станом на 31 грудня 2013 року, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається Товариством та подається до Національної  комісії з цінних паперів та фондового ринку разом із фінансовою звітністю.

 

14. Основні відомості про аудитора.

Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВАУДИТ».

Код ЄДРПОУ: 01204513.

Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 1970, видане за рішенням Аудиторської палати України від 23.02.2001 р. № 99, продовжене за рішенням Аудиторської палати України від 04.11.2010 р. № 221/3 терміном до 04.11.2015 р.

Свідоцтво про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, № 0069 видане відповідно до розпорядження Нацкомфінпослуг від 26.09.2013 р. № 3365 терміном до 04.11.2015 р.

Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, серії П № 000112 строком дії з 04.06.2013 р. до 04.11.2015 р.

Відомості про аудитора, який  підписав  висновок: Директор (аудитор) – Іщенко Надія Іванівна; сертифікат аудитора серії А № 005559, виданий за рішенням Аудиторської палати України від 30.10.2003 р. № 128, продовжений за рішенням Аудиторської палати України від 26.09.2013 р. № 279/2 терміном до 30 жовтня 2018 року;

Відомості про відповідального за аудит Товариства: аудитор – Соловйова Марина Леонідівна; сертифікат аудитора № 005258, виданий за рішенням Аудиторської палати України від 30.05.2002 р. № 110, продовжений за рішенням Аудиторської палати України від 21.05.2012 р. № 250/2  терміном до 30 травня 2017 року.

 

15. Дата та номер договору на проведення аудиту.

Договір про надання аудиторських послуг № 223/13-14 від 18 листопада 2013 року.

 

16. Дата початку та дата закінчення проведення аудиту.

Проведення аудиту розпочато 03 березня 2014 року та закінчено 23 квітня 2014 року.

 


Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2013

0

0

2

2012

1

0

3

2011

1

0

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X