Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Генеральний директор       Цимбал О. Ю.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 30.04.2015
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2014 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "Сумське машинобудiвне науково-виробниче об'єднання iм.М.В.Фрунзе"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
05747991
4. Місцезнаходження
Сумська , Ковпакiвський, 40004, Суми, вул. Горького, буд. 58
5. Міжміський код, телефон та факс
(0542) 78-68-20 (0542) 78-68-21
6. Електронна поштова адреса
snpo@frunze.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 30.04.2015
(дата)
2. Річна інформація опублікована у "Вiдомостi НКЦПФР" №82   30.04.2015
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці www.frunze.com.ua в мережі Інтернет 30.04.2015
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб X
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X
5) інформація про собівартість реалізованої продукції X
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) X
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
33. Примітки 4. Посади корпоративного секретаря в ПАТ "Сумське НВО iм.М.В.Фрунзе" немає. Функцiї корпоративного секретаря виконує департамент правового забезпечення.
5. Договiр з рейтинговим агентством не укладався.
6. Публiчне акцiонерне товариство «Сумське машинобудiвне науково-виробниче об’єднання iм. М.В. Фрунзе» (надалi – Товариство) є новим найменуванням Вiдкритого акцiонерного товариства «Сумське машинобудiвне науково-виробниче об’єднання iм. М.В. Фрунзе» вiдповiдно до вимог Закону України «Про акцiонернi товариства». Вiдкрите акцiонерне товариство «Сумське машинобудiвне науково-виробниче об’єднання iм. М.В. Фрунзе» було засновано вiдповiдно до наказу Мiнмашпрому України вiд «25» лютого 1994 року № 285 шляхом перетворення Державного пiдприємства «Сумське машинобудiвне науково-виробниче об’єднання iм. М.В. Фрунзе» у вiдкрите акцiонерне товариство згiдно з Указом Президента України вiд «15» червня 1993 року № 210/93 «Про корпоратизацiю державних пiдприємств». На момент створення Товариства його єдиним засновником була держава в особi Мiнiстерства машинобудування, вiйськово-промислового комплексу i конверсiї України. На теперiшнiй час акцiонерами Товариства є фiзичнi та юридичнi особи, якi набули право власностi на акцiї Товариства у процесi приватизацiї та у iнших випадках, передбачених законодавством. Держава акцiями Товариства не володiє.
7. 1) ПАТ "Сумське НВО iм.М.В.Фрунзе" не отримано згоди посадових осiб на розголошення вiдомостей про паспортнi данi таких осiб.
7. 2) ПАТ "Сумське НВО iм.М.В.Фрунзе" не отримано згоди посадових осiб на розголошення вiдомостей про паспортнi данi таких осiб.
10. Дивiденди за пiдсумками роботи акцiонерного товариства у звiтному та попередньому роках не виплачуються.
12. 2) Облiгацiї не випускались.
12. 3) Iншi цiннi папери не випускались.
12. 4) Похiднi цiннi папери не випускались.
12. 5) Власнi акцiї протягом звiтного перiоду не викупались.
15. Борговi цiннi папери не випускались.
16. Iпотечнi цiннi папери не випускались.
18, 19, 20. Iпотечнi облiгацiї не випускались.
21, 22. Iпотечнi сертифiкати не випускались.
23, 24, 25, 26, 27. Сертифiкати ФОН не випускались.
32. Цiльовi облiгацiї не випускались.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
Публiчне акцiонерне товариство "Сумське машинобудiвне науково-виробниче об'єднання iм.М.В.Фрунзе"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
серiя А00 №111229
3. Дата проведення державної реєстрації
28.03.1994
4. Територія (область)
Сумська
5. Статутний капітал (грн)
710850000.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
11055
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
28.13 Виробництво iнших помп i компресорiв
46.63 оптова торгiвля машинами й устаткуванням для добувної промисловостi та будiвництва
33.20 установлення та монтаж машин i устаткування
10. Органи управління підприємства
Органи управлiння ПАТ «Сумське НВО iм. М.В.Фрунзе»: 1) Загальнi збори акцiонерiв – Вищий орган Товариства. Компетенцiя, порядок скликання, проведення (регламент) та прийняття рiшень, а також iншi питання дiяльностi Загальних зборiв визначаються законодавством, Статутом та Положенням «Про Загальнi збори акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Сумське машинобудiвне науково-виробниче об’єднання iм. М.В. Фрунзе», що затверджується Загальними зборами. 2) Наглядова рада Товариства: - Марков М.О. - Голова; - Малинiн М.Ю. - Секретар; - Сарапулов Є.Є.; - Шумилова Е.А.; - Артюшина А.А. Наглядова рада – орган, який здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної законодавством, Статутом та Положенням «Про Наглядову раду Публiчного акцiонерного товариства «Сумське машинобудiвне науково-виробниче об’єднання iм. М.В. Фрунзе», контролює та регулює дiяльнiсть генерального директора Товариства. Наглядова рада складається з дев’яти членiв, якi обираються загальними зборами з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних осiб – акцiонерiв. Голова та Секретар Наглядової ради обираються членами Наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право у будь-який час переобрати Голову чи Секретаря Наглядової ради. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених Статутом, а також переданих на вирiшення Наглядової ради Загальними зборами. 3) Генеральний директор Цимбал О.Ю. Генеральний директор Товариства – одноосiбний виконавчий орган Товариства, який в межах компетенцiї, визначеної законодавством та Статутом, здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. Генеральний директор одноосiбно, на свiй розсуд та пiд власну вiдповiдальнiсть, ухвалює усi рiшення щодо питань, якi входять до його компетенцiї, несе вiдповiдальнiсть за результати господарської дiяльностi Товариства згiдно з принципами та порядком, встановленими Статутом, рiшеннями Загальних зборiв та Наглядової ради. Генеральний директор пiдпорядкований та пiдзвiтний Загальним зборам та Наглядовiй радi i органiзовує виконання їх рiшень. Обрання та припинення повноважень Генерального директора, а також прийняття рiшення про його вiдсторонення здiйснює Наглядова рада у порядку, передбаченому законодавством та Статутом. Строк повноважень Генерального директора складає 3 (три) роки з дати прийняття рiшення про його обрання. У випадку закiнчення визначеного Статутом строку повноважень Генерального директора i вiдсутностi рiшення про обрання (переобрання) Генерального директора, строк його повноважень продовжується до моменту обрання (переобрання) Генерального директора у порядку, передбаченому законодавством та Статутом. Повноваження Генерального директора можуть бути припиненi вiдповiдно до рiшення Наглядової ради у будь-який час та з будь-яких пiдстав. До компетенцiї Генерального директора належать усi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. 4) Ревiзiйна комiсiя Товариства: - Турiй О.В. – Голова; - Дерев’янко О.М. - Секретар; - Кадурiна М.I. Ревiзiйна комiсiя Товариства – орган Товариства, який в межах компетенцiї, визначеної законодавством, Статутом та Положенням «Про ревiзiйну комiсiю Публiчного акцiонерного товариства «Сумське машинобудiвне науково-виробниче об’єднання iм. М.В. Фрунзе», здiйснює перевiрку господарської дiяльностi Товариства. Ревiзiйна комiсiя товариства здiйснює перевiрки господарсько-фiнансової дiяльностi товариства та пiдзвiтна Загальним зборам акцiонерiв. Ревiзiйна комiсiя обирається Загальними зборами в кiлькостi 3 (трьох) осiб строком на 3 (три) роки з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних осiб — акцiонерiв. У разi, якщо пiсля закiнчення строку повноважень Ревiзiйної комiсiї Загальними зборами з будь-яких причин не ухвалено рiшення про обрання нового складу Ревiзiйної комiсiї, її повноваження продовжуються до моменту обрання нового складу Ревiзiйної комiсiї. Повноваження Голови та/або членiв Ревiзiйної комiсiї можуть бути припиненi достроково вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв у будь-який час та з будь-яких пiдстав.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
Публiчне акцiонерне товариство «Перший Український Мiжнародний Банк»
2) МФО банку
334851
3) поточний рахунок
26001962504789
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
Публiчне акцiонерне товариство «Перший Український Мiжнародний Банк»
5) МФО банку
334851
6) поточний рахунок
26001962504789

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Господарська дiяльнiсть, пов'язана iз створенням об'єктiв архiтектури АВ № 595391 26.10.2011 Державна архiтектурно-будiвельна iнспекцiя України 26.10.2016
Опис Планується продовження строку дiї лiцензiї (дозволу).
 
Постачання теплової енергiї АГ № 578304 20.10.2011 Нацiональна Комiсiя Регулювання Електроенергетики України 12.10.2016
Опис Планується продовження строку дiї лiцензiї (дозволу).
 
Виробництво теплової енергiї (крiм дiяльностi з виробництва теплової енергiї на теплоелектроцентралях, теплоелектростанцiях, атомних електростанцiях i когенерацiйних установках та установках з використанням нетрадицiйних або поновлюваних джерел енергiї) АГ № 578305 20.10.2011 Нацiональна Комiсiя Регулювання Електроенергетики України 12.10.2016
Опис Планується продовження строку дiї лiцензiї (дозволу).
 
Свiдоцтво про допуск до певних видiв робiт, якi впливають на безпеку об'єктiв капiтального будiвництва 100.02.-2010-0574799 04.07.2011 Федеральна служба з екологiчного, технологiчного та атомного нагляду (РФ) Необмежена
Опис № Свiдоцтва: 100.02.-2010-057479918286-С-172. Свiдоцтво дiйсне безстроково.
 
Надання освiтнiх послуг навчальними закладами, пов'язаних з одержанням професiйної освiти на рiвнi квалiфiкацiйних вимог до професiйно-технiчного навчання, перепiдготовки, пiдвищення квалiфiкацiї. АЕ № 458663 08.07.2014 Мiнiстерство освiти i науки України 03.06.2017
Опис Планується продовження строку дiї лiцензiї (дозволу).
 
Придбання, зберiгання, використання прекурсорiв (списку 2 таблицi IV) "Перелiку наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв" АВ № 611826 19.01.2012 Державна служба України з контролю за наркотиками 19.01.2017
Опис Планується продовження строку дiї лiцензiї (дозволу).
 
Медична практика АГ № 602702 07.07.2011 Мiнiстерство охорони здоров'я України Необмежена
Опис Лiцензiя дiє безстроково.
 
Провадження дiяльностi з використанням джерел iонiзуючого випромiнювання АА № 000151 01.02.2012 Схiдна державна iнспекцiя з ядерної та радiацiйної безпеки державної iнспекцiї ядерного регулювання 22.06.2016
Опис Планується продовження строку дiї лiцензiї (дозволу).
 
Митна брокерська дiяльнiсть АЕ № 523527 19.11.2014 Державна фiскальна служба України Необмежена
Опис Лiцензiя дiє безстроково.
 
Заготiвля, переробка металобрухту чорних металiв АВ № 611332 17.10.2012 Мiнiстерство економiчного розвитку i торгiвлi України 05.07.2017
Опис Планується продовження строку дiї лiцензiї (дозволу).
 
Свiдоцтво про компетентнiсть № 80.3-2508.10 30.08.2010 Держгiрпромнагляд України (ДП «Український центр пiдтвердження вiдповiдностi «Промбезпека») 30.08.2015
Опис Планується продовження строку дiї свiдоцтва.
 
Дозвiл на виконання робiт пiдвищеної небезпеки № 1331.13.30-74.30.0 18.12.2013 Держгiрпромнагляд України 09.09.2015
Опис Планується продовження строку дiї дозволу.
 
Дозвiл на виконання робiт пiдвищеної небезпеки № 184.11.59-29.12.1 06.09.2011 Держгiрпромнагляд України 24.09.2015
Опис Планується продовження строку дiї дозволу.
 
Дозвiл на виконання робiт пiдвищеної небезпеки № 3361.11.30-29.12.1 22.09.2011 Держгiрпромнагляд України 18.10.2015
Опис Планується продовження строку дiї дозволу.
 
Свiдоцтво про атестацiю енергетичної лабораторiї ПАТ на проведення вимiрiв в областях робiт iз забезпечення захисту життя та здоров'я громадян i контролю безпеки умов працi № РУ – 1162/13 07.06.2013 ДП «Сумський регiональний науково-виробничий центр стандартизацiї, метрологiї та сертифiкацiї» 07.06.2016
Опис Планується продовження строку дiї свiдоцтва.
 
Дозвiл на виконання робiт пiдвищеної небезпеки (застосування шкiдливих небезпечних речових 1 класу небезпеки (фтористоводнева кислота згiдно ГОСТ 12.1.007-76) № 463.13.30 13.05.2013 Держгiрпромнагляд України 13.05.2018
Опис Планується продовження строку дiї дозволу.
 
Дозвiл на виконання робiт пiдвищеної небезпеки (технiчний огляд, крiм первинного та позачергового у разi закiнчення граничного строку експлуатацiї, виникнення аварiї), випробування, експертне обстеження, техн. дiагностув. машин, механiзмiв, устаткування № 311.11.30 21.12.2011 Держгiрпромнагляд України 21.12.2016
Опис Планується продовження строку дiї дозволу.
 

13. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб

1) найменування
ТОВ «Фрунзе-Електрод»
2) організаційно-правова форма
240
3) код за ЄДРПОУ
36066802
4) місцезнаходження
Україна, 40004, м. Суми, вул. Горького, 58
5) опис
Частка ПАТ "Сумське НВО iм.М.В.Фрунзе" в статутному капiталi ТОВ «Фрунзе-Електрод» складає 99,98%.
Види дiяльностi ТОВ «Фрунзе-Електрод»:
- холодне волочiння пруткiв i профiлiв;
- холодне волочiння дроту;
- виробництво будiвельних металевих конструкцiй i частин конструкцiй;
- виробництво iнших металевих бакiв, резервуарiв i контейнерiв;
- оброблення металiв та нанесення покриттiв на метали;
- виробництво виробiв iз дроту, ланцюгiв i пружин.
1) найменування
ТОВ «Фрунзе-Ювiлейна»
2) організаційно-правова форма
240
3) код за ЄДРПОУ
36066836
4) місцезнаходження
Україна, 40004, м. Суми, пл. Привокзальна, 9А
5) опис
Частка ПАТ "Сумське НВО iм.М.В.Фрунзе" в статутному капiталi ТОВ "Фрунзе-Ювiлейна" складає 99,98%.
Види дiяльностi ТОВ "Фрунзе-Ювiлейна":
- дiяльнiсть готелiв i подiбних засобiв тимчасового розмiщення;
- складське господарство;
- надання iнших послуг iз бронювання та пов'язана з цим дiяльнiсть;
- роздрiбна торгiвля iншими невживаними товарами в спецiалiзованих магазинах;
- обслуговування напоями;
- дiяльнiсть ресторанiв, надання послуг мобiльного харчування.
1) найменування
ТОВ «Фрунзе-Сервiс»
2) організаційно-правова форма
240
3) код за ЄДРПОУ
34012218
4) місцезнаходження
Україна, 40004, м.Суми, вул.Горького, 58
5) опис
Частка ПАТ "Сумське НВО iм.М.В.Фрунзе" в статутному капiталi ТОВ «Фрунзе-Сервiс» складає 99,00%.
Види дiяльностi ТОВ «Фрунзе-Сервiс»:
- iнша дiяльнiсть iз прибирання будинкiв i промислових об'єктiв;
- функцiювання театральних i концертних залiв;
- оптова торгiвля iншими машинами й устаткуванням;
- допомiжне обслуговування наземного транспорту;
- дiяльнiсть засобiв розмiщування на перiод вiдпустки та iншого тимчасового проживання;
- постачання iнших готових страв.
1) найменування
ТОВ „Фрунзе-Профiль”
2) організаційно-правова форма
240
3) код за ЄДРПОУ
34013206
4) місцезнаходження
Україна, 40004, м.Суми, вул.Горького, 58
5) опис
Частка ПАТ "Сумське НВО iм.М.В.Фрунзе" в статутному капiталi ТОВ „Фрунзе-Профiль” складає 99,00%.
Види дiяльностi ТОВ „Фрунзе-Профiль”:
- виробництво алюмiнiю;
- виробництво гiдравлiчного та пневматичного устаткування;
- виробництво машин i устаткування для металургiї;
- виробництво чавуну, сталi та феросплавiв;
- виробництво будiвельних металевих конструкцiй i частин конструкцiй;
- вiдновлення вiдсортованих вiдходiв.
1) найменування
ТОВ «Сумиспортiнвест»
2) організаційно-правова форма
240
3) код за ЄДРПОУ
37282737
4) місцезнаходження
Україна, 40000, м.Суми, вул.Гагарiна, 9
5) опис
Частка ПАТ "Сумське НВО iм.М.В.Фрунзе" в статутному капiталi ТОВ «Сумиспортiнвест» складає 99,98%.
Види дiяльностi ТОВ «Сумиспортiнвест»:
- функцiювання спортивних споруд;
- органiзування iнших видiв вiдпочинку та розваг;
- iнша дiяльнiсть у сферi спорту;
- надання iнших послуг iз бронювання та пов'язана з цим дiяльнiсть;
- роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами.
1) найменування
ТОВ «ПФК «Суми»
2) організаційно-правова форма
240
3) код за ЄДРПОУ
37186368
4) місцезнаходження
Україна, 40004, м.Суми, вул.Горького, 58
5) опис
Частка ПАТ "Сумське НВО iм.М.В.Фрунзе" в статутному капiталi ТОВ «ПФК «Суми» складає 99,89%.
Види дiяльностi ТОВ «ПФК «Суми»:
- iнша дiяльнiсть у сферi спорту;
- роздрiбна торгiвля iншими непродовольчими товарами, не вiднесеними до iнших групувань;
- дiяльнiсть спортивних об'єктiв;
- iншi види оптової торгiвлi.
1) найменування
ТОВ „Сумське машинобудiвне науково-виробниче об’єднання”
2) організаційно-правова форма
240
3) код за ЄДРПОУ
34013028
4) місцезнаходження
Україна, 40004, м.Суми, вул.Горького, 58
5) опис
Частка ПАТ "Сумське НВО iм.М.В.Фрунзе" в статутному капiталi ТОВ "СМНВО" складає 21,678%.
Види дiяльностi ТОВ "СМНВО":
- оптова торгiвля хiмiчними продуктами;
- виробництво промислових газiв;
- дiяльнiсть посередникiв у торгiвлi товарами широкого асортименту;
- iншi види роздрiбної торгiвлi поза магазинами;
- купiвля i продаж власного майна;
- надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна.
1) найменування
ТОВ «Фрунзе-Будiндустрiя»
2) організаційно-правова форма
240
3) код за ЄДРПОУ
34013232
4) місцезнаходження
Україна, 40004, м.Суми, вул.Горького, 58
5) опис
Протягом 2013 та 2014 рокiв господарська дiяльнiсть не здiйснювалась.
02.02.2015 р. проведена державна реєстрацiя припинення юридичної особи ТОВ «Фрунзе-Будiндустрiя»
1) найменування
ТОВ «Фрунзе-Авто»
2) організаційно-правова форма
240
3) код за ЄДРПОУ
34013080
4) місцезнаходження
Україна, 40004, м.Суми, вул.Горького, 58
5) опис
Протягом 2013 року господарська дiяльнiсть не здiйснювалась.
Перебуває в процесi лiквiдацiї.
1) найменування
Консорцiум "Атоммашпроект"
2) організаційно-правова форма
530
3) код за ЄДРПОУ
34592533
4) місцезнаходження
Україна, 40004, м.Суми, вул.Горького, 58
5) опис
ПАТ "Сумське НВО iм.М.В.Фрунзе" є одним iз засновникiв Консорцiуму з часткою участi - 50%. Консорцiум заснований з метою координацiї виробничої, наукової та iншої дiяльностi учасникiв консорцiуму для вирiшення спiльних економiчних та соцiальних завдань у зв'язку з їх участю у реалiзацiї цiльових програм, науково-технiчних, будiвельних проектiв, спрямованих на продаж товару (продукцiї, робiт, послуг) суб'єктам господарювання вiльної економiчної зони "Славутич" в Українi та/або реалiзацiї державних програм, пов'язаних з зняттям з експлуатацiї енергоблокiв Чорнобильської АЕС та будiвництво об'єктiв атомної енергетики у тридцятикiлометровiй зонi вiдчуження ЧАЕС.
Протягом 2014 року господарська дiяльнiсть не здiйснювалась.
1) найменування
ТОВ «ЄВIФРУСIЧ»
2) організаційно-правова форма
240
3) код за ЄДРПОУ
104618536
4) місцезнаходження
Республiка Болгарiя, м.Велико-Тирново, 5000, вул. Ком. №8
5) опис
Частка ПАТ "Сумське НВО iм.М.В.Фрунзе" в статутному капiталi ТОВ «ЄВIФРУСIЧ» складає 34,00%.
Види дiяльностi ТОВ «ЄВIФРУСIЧ»:
- реконструкцiя та модернiзацiя газоперекачувальних агрегатiв на КС «Кардам -2» та КС «Лозенець».
1) найменування
ТОВ «Iскра-Турбогаз»
2) організаційно-правова форма
240
3) код за ЄДРПОУ
02734966
4) місцезнаходження
РФ, 614014, м.Перм, вул.Новозвягiнська, 57
5) опис
Частка ПАТ "Сумське НВО iм.М.В.Фрунзе" в статутному капiталi ТОВ «Iскра-Турбогаз» складає 33,29%.
Види дiяльностi ТОВ «Iскра-Турбогаз»:
- виготовлення та реалiзацiя газоперекачувальних агрегатiв;
- монтаж, пуско- налагоджувальнi роботи та сервiсне обслуговування.
1) найменування
Концерн "Бронетехнiка України"
2) організаційно-правова форма
540
3) код за ЄДРПОУ
30654941
4) місцезнаходження
Україна, 61001, м.Харкiв, вул. Плеханiвська, 126
5) опис
ПАТ "Сумське НВО iм.М.В.Фрунзе" є одним iз учасникiв Концерну, з часткою участi 2,44%. Основними цiлями створення Концерну є координацiя спiльної дiяльностi учасникiв Концерну при освоєннi, виробництвi та реалiзацiї спiльної продукцiї Концерну; розробка рекомендацiй в галузi стратегiї розвитку наукової та виробничої бази учасникiв Концерну; реалiзацiя спiльних проектiв з освоєння, виробництва та реалiзацiї спiльної продукцiї Концерну, їх фiнансування та iн.
1) найменування
ТОВ "СУМИНАФТОГАЗСЕРВIС".
2) організаційно-правова форма
240
3) код за ЄДРПОУ
39463814
4) місцезнаходження
Україна, 40004, м.Суми, вул.Горького, 58
5) опис
Частка ПАТ "Сумське НВО iм.М.В.Фрунзе" в статутному капiталi ТОВ "СУМИНАФТОГАЗСЕРВIС".
складає 4,0%.
Види дiяльностi ТОВ "СУМИНАФТОГАЗСЕРВIС": Ремонт та технiчне обслуговування машин та устаткування промислового призначення.

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Юридичнi особи - -- - - 98.3
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Фiзичнi особи - - - 1.7
Усього 100

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада
Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Марков Максим Олександрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
- - -
4) рік народження**
1970
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
22
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "Сумське НВО iм.М.В.Фрунзе", Секретар Наглядової ради.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.12.2010 до переобрання
9) Опис
Обрано Членом Наглядової ради згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.12.2010р., протокол №23.
Обрано Головою Наглядової ради згiдно з рiшенням Наглядової ради вiд 31.12.2010р., протокол №31/12-2010.
Повноваження та обов'язки членiв Наглядової ради, розмiр виплаченої винагороди визначаються згiдно зi Статутом та Положенням про Наглядову раду.
Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Товариством не отримано згоди посадової особи на розголошення вiдомостей про паспортнi данi такої особи.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Секретар Нагдядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Малинiн Максим Юрiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
- - -
4) рік народження**
1972
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
21
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Представництво Компанiї з обмеженою вiдповiдальнiстю "Енерджi Стандарт Фанд Менеджмент Лiмiтед" (Республiка Кiпр), м. Москва, начальник вiддiлу внутрiшнього облiку.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.12.2010 до переобрання
9) Опис
Обрано Членом Наглядової ради згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.12.2010р., протокол №23.
Обрано Секретарем Наглядової ради згiдно з рiшенням Наглядової ради вiд 11.08.2013р., протокол №11/08-2013/1.
Повноваження та обов'язки членiв Наглядової ради, розмiр виплаченої винагороди визначаються згiдно зi Статутом та Положенням про Наглядову раду.
Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Товариством не отримано згоди посадової особи на розголошення вiдомостей про паспортнi данi такої особи.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Сарапулов Євген Євгенович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
- - -
4) рік народження**
1952
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
38
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Компанiя з обмеженою вiдповiдальнiстю "ОЗIАТ МАРIТАЙМ ЛIМIТЕД", Голова Представництва в РФ.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.12.2010 до переобрання
9) Опис
Обрано Членом Наглядової ради згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.12.2010р., протокол №23.
Повноваження та обов'язки членiв Наглядової ради, розмiр виплаченої винагороди визначаються згiдно зi Статутом та Положенням про Наглядову раду.
Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Товариством не отримано згоди посадової особи на розголошення вiдомостей про паспортнi данi такої особи.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Артюшина Аелiта Анатолiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
- - -
4) рік народження**
1965
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
26
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Представництво Компанiї з обмеженою вiдповiдальнiстю "Енерджi Стандарт Фанд Менеджмент Лiмiтед" (Республiка Кiпр), м. Москва, провiдний спецiалiст вiддiлу платежiв.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.12.2010 до переобрання
9) Опис
Обрано Членом Наглядової ради згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.12.2010р., протокол №23.
Повноваження та обов'язки членiв Наглядової ради, розмiр виплаченої винагороди визначаються згiдно зi Статутом та Положенням про Наглядову раду.
Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Товариством не отримано згоди посадової особи на розголошення вiдомостей про паспортнi данi такої особи.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Шумилова Ельвiра Анатолiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
- - -
4) рік народження**
1965
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
27
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Представництво Компанiї з обмеженою вiдповiдальнiстю "Енерджi Стандарт Фанд Менеджмент Лiмiтед" (Республiка Кiпр), м. Москва спецiалiст вiддiлу платежiв.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.12.2010 до переобрання
9) Опис
Обрано Членом Наглядової ради згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.12.2010р., протокол №23.
Повноваження та обов'язки членiв Наглядової ради, розмiр виплаченої винагороди визначаються згiдно зi Статутом та Положенням про Наглядову раду.
Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Товариством не отримано згоди посадової особи на розголошення вiдомостей про паспортнi данi такої особи.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Генеральний директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Цимбал Олексiй Юрiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
- - -
4) рік народження**
1971
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
21
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
До 18.03.2011р. - фiнансовий директор ДП НВКГ "Зоря - Машпроект"; з 18.03.2011р. - виконуючий обов'язки генерального директора ВАТ "Сумське НВО iм.М.В.Фрунзе".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
15.04.2011 3 роки, але до переобрання
9) Опис
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 15.04.2011р., протокол №24 обрано на посаду Генерального директора Товариства. Розмiр винагороди визначається вiдповiдно до контракту та штатного розкладу.
Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Товариством не отримано згоди посадової особи на розголошення вiдомостей про паспортнi данi такої особи.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Голова Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Турiй Олена Василiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
- - -
4) рік народження**
1978
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
20
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Начальник вiддiлу планування та звiтностi ТОВ "КУА "Сварог Ессет Менеджмент".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
15.04.2011 3 роки, але до переобрання
9) Опис
Обрано Членом Ревiзiйної комiсiї згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 15.04.2011р., протокол №24.
Обрано Головою Ревiзiйної комiсiї рiшенням Ревiзiйної комiсiї вiд 15.04.2011р., протокол №1.
Повноваження та обов'язки членiв Ревiзiйної комiсiiї, розмiр виплаченої винагороди визначаються згiдно зi Статутом та Положенням про Ревiзiйну комiсiю.
Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Товариством не отримано згоди посадової особи на розголошення вiдомостей про паспортнi данi такої особи.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Секретар Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Дерев'янко Олександр Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
- - -
4) рік народження**
1983
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
10
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Начальник бюро УБух ПАТ «Сумське НВО iм.М.В.Фрунзе».
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
15.04.2011 3 роки, але до переобрання
9) Опис
Обрано Членом Ревiзiйної комiсiї згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 15.04.2011р., протокол №24.
Обрано Секретарем Ревiзiйної комiсiї рiшенням Ревiзiйної комiсiї вiд 15.04.2011р., протокол №1.
Повноваження та обов'язки членiв Ревiзiйної комiсiiї, розмiр виплаченої винагороди визначаються згiдно зi Статутом та Положенням про Ревiзiйну комiсiю.
Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Товариством не отримано згоди посадової особи на розголошення вiдомостей про паспортнi данi такої особи.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кадурiна Марiя Iванiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
- - -
4) рік народження**
1956
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
41
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Начальник ревiзiйного вiддiлу ПАТ «Сумське НВО iм.М.В.Фрунзе».
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
15.04.2011 3 роки, але до переобрання
9) Опис
Обрано Членом Ревiзiйної комiсiї згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 15.04.2011р., протокол №24.
Повноваження та обов'язки членiв Ревiзiйної комiсiiї, розмiр виплаченої винагороди визначаються згiдно зi Статутом та Положенням про Ревiзiйну комiсiю.
Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Товариством не отримано згоди посадової особи на розголошення вiдомостей про паспортнi данi такої особи.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Начальник УБух - Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Клименко Володимир Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
- - -
4) рік народження**
1963
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
33
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "Сумське НВО iм.М.В.Фрунзе", член Правлiння - Головний бухгалтер.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
10.03.1998 -
9) Опис
Повноваження та обов'язки начальника УБух-головного бухгалтера, розмiр виплаченої винагороди визначаються згiдно з посадовими обов'язками та трудовою угодою.
Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Товариством не отримано згоди посадової особи на розголошення вiдомостей про паспортнi данi такої особи.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Голова Наглядової ради Марков Максим Олександрович - - - 25 0.000035 25 0 0 0
Секретар Нагдядової ради Малинiн Максим Юрiйович - - - 5 0.000007 5 0 0 0
Член Наглядової ради Сарапулов Євген Євгенович - - - 5 0.000007 5 0 0 0
Член Наглядової ради Артюшина Аелiта Анатолiївна - - - 5 0.000007 5 0 0 0
Член Наглядової ради Шумилова Ельвiра Анатолiївна - - - 5 0.000007 5 0 0 0
Генеральний директор Цимбал Олексiй Юрiйович - - - 0 0 0 0 0 0
Голова Ревiзiйної комiсiї Турiй Олена Василiвна - - - 1 0.000001 1 0 0 0
Секретар Ревiзiйної комiсiї Дерев'янко Олександр Миколайович - - - 1 0.000001 1 0 0 0
Член Ревiзiйної комiсiї Кадурiна Марiя Iванiвна - - - 1 0.000001 1 0 0 0
Начальник УБух - Головний бухгалтер Клименко Володимир Миколайович - - - 445 0.0006 445 0 0 0
Усього 493 0.00067 493 0 0 0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Просцено Трейдiнг Лiмiтед 157082 - Кiпр - м.Лiмассол п/с 3035 вул.Зiнас Кантер енд Орiгенус, 9605315 13.5124 9605315 0 0 0
Stremvol Holdings Limited HE 216157 - Кiпр - м.Лiмассол Lenos Botsari, 7 Kato Polemidia, P.C.4156 59523733 83.736 59523733 0 0 0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
- - - - 0 0 0 0 0 0
Усього 69129048 97.2484 69129048 0 0 0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 24.04.2014
Кворум зборів** 13.88
Опис Рiчнi загальнi збори акцiонерiв ПАТ «Сумське НВО iм.М.В.Фрунзе» були призначенi на 24.04.2014р. (далi – Збори) згiдно з рiшенням Наглядової ради ПАТ (протокол №03/03-2014 вiд 03.03.2014р.). Повiдомлення про проведення Зборiв опублiковано в бюлетенi «Вiдомостi НКЦПФР» вiд 21.03.2014р. №55, на сайтi stockmarket.gov.ua 21.03.2014р. та на сайтi ПАТ. Повiдомлення про внесення додаткових питань до порядку денного Зборiв опублiковано в бюлетенi «Вiдомостi НКЦПФР» вiд 11.04.2014р. №70 та на сайтi ПАТ.
Особи (акцiонери), що подавали пропозицiї до перелiку питань до порядку денного:
– компанiя УМС ХОЛДIНГ ЛТД;
- компанiя Грейт Стейшн Пропертiз С.А.;
– компанiя «ПРОСЦЕНО ТРЕЙДIНГ ЛIМIТЕД».
Згiдно з Протоколом № 2 вiд 24.04.2014 р. засiдання Реєстрацiйної комiсiї Зборiв загальна кiлькiсть осiб (акцiонерiв, представникiв акцiонерiв), якi зареєструвалися для участi та присутнi на Зборах, 33 (тридцять три) особи, яким у сукупностi належить 9869803 (дев’ять мiльйонiв вiсiмсот шiстдесят дев’ять тисяч вiсiмсот три) простих iменних акцiї, що вiдповiдає 9869803 (дев’яти мiльйонам вiсiмсот шiстдесят дев’яти тисячам вiсiмста трьом) голосам i складає 13,88 вiдсотка (тринадцять цiлих вiсiмдесят вiсiм сотих вiдсотка) вiд загальної кiлькостi простих iменних акцiй, емiтованих ПАТ «Сумське НВО iм.М.В.Фрунзе». Вiдповiдно до частини 2 статтi 41 Закону України «Про акцiонернi товариства» рiчнi Загальнi збори акцiонерiв ПАТ «Сумське НВО iм.М.В.Фрунзе» були визнанi неправомочними, оскiльки у них беруть участь акцiонери (у тому числi через своїх представникiв), якi сукупно є власниками менше як 60 вiдсоткiв голосуючих акцiй.
У зв’язку з тим, що Реєстрацiйною комiсiєю не зафiксовано наявнiсть кворуму Загальних Зборiв 24.04.2014 року, питання порядку денного не розглядалися i рiшення з питань порядку денного не приймалися.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Український Енергетичний Реєстр"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 21656006
Місцезнаходження 01010 Україна м. Київ - м.Київ вул.Суворова, буд.4/6, 10-й поверх
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ № 286614
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 10.10.2013
Міжміський код та телефон (044) 499-90-08
Факс (044) 499-90-08
Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть. Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи.
Опис Послуги емiтенту надаються згiдно з Договором вiд 20.01.2011р. №10-Е про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам iменних цiнних паперiв

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Енергетичний стандарт (Україна)"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 36018342
Місцезнаходження 01015 Україна м. Київ - м.Київ вул.I.Мазепи, 34-В
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності -
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ -
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон н/д
Факс н/д
Вид діяльності Надання юридичних послуг
Опис Дiяльнiсть не пiдлягає лiцензуванню. Послуги надаються згiдно з Договором № 01-10/2009 вiд 01.09.2009р.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 04071 Україна м. Київ - м.Київ вул.Нижнiй Вал,17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності -
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ -
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон (044) 591-04-04
Факс (044) 482-52-07
Вид діяльності Забезпечує формування та функцiонування системи депозитарного облiку цiнних паперiв.
Опис Дiяльнiсть ПАТ "НДУ" не пiдлягає лiцензуванню вiдповiдно до статтi 29 Закону України "Про депозитарну систему України".
Послуги Товариству надаються згiдно з Заявою про приєднання до умов договору про обслуговування випускiв цiнних паперiв вiд 25.11.2013р. №ОВ-2264

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «КИЇВАУДИТ»
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 01204513
Місцезнаходження 01033 Україна м. Київ - м.Київ вул.Саксаганського 53/80, офiс 301
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 1970
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 23.02.2001
Міжміський код та телефон (044) 2877055
Факс (044)2874294
Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку й аудиту; консультування з питань оподаткування ( КВЕД -2010 69.20)
Опис Послуги емiтенту надаються згiдно з Договором №303/14-15 вiд 01.12.2014 року.
Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв № 1970, видане за рiшенням Аудиторської палати України вiд 23.02.2001 р. № 99, продовжене за рiшенням Аудиторської палати України вiд 04.11.2010 р. № 221/3 термiном до 04.11.2015 р.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Приватне акцiонерне товариство «Страхова Компанiя «Каштан»
Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 32071894
Місцезнаходження 01021 Україна м. Київ - м. Київ Кловський узвiз, 12, оф.37
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності Серiя АВ №546949
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 15.10.2010
Міжміський код та телефон (044) 246-2846, 249-9843
Факс (044) 249-0111
Вид діяльності Послуги у сферi страхування
Опис Лiцензiї Серiя АВ №546949, №546954, №546935, №546937, №546941, №546942, №546944.
Договори страхування майна ПАТ: №24-2011 МО вiд 01.04.2011, №138-2012 МО вiд 14.12.2012, №137-2012 МО вiд 14.12.2012, №076-2013 МО вiд 12.06.2013, №39/01-2014 МI вiд 29.04.2014, №052-2014 МО вiд 12.07.2014, №050-2014 МО вiд 12.07.2014, №079 - 2014 МО вiд 27.11.2014, договiр страхування водiїв вiд нещасних випадкiв №023-2014 ОСНВ вiд 02.10.2014, договiр страхування членiв добровiльних пожежних дружин №06/09-2014 вiд 23.10.2014, договiр страхування працiвникiв рентгенологiчної лабораторiї №04-2014 НВ вiд 04.11.2014 .

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
06.12.2010 1149/1/10 Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку України UA4000143317 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 10.00 71085000 710850000 100
Опис Торгiвля акцiями Товариства здiйснюється в ПАТ «Українська бiржа». За даними ПАТ «Українська бiржа» ринкова капiталiзацiя Товариства станом на 30.12.2014р. становить близько 355,2 млн. грн.
 

XI. Опис бізнесу

Сумське машинобудiвне науково-виробниче об'єднання iм.М.В.Фрунзе почало свою дiяльнiсть вiд заснування в 1896 роцi на кошти мiсцевих цукрозаводчикiв i бельгiйських iнвесторiв Сумських машинобудiвних майстерень. За роки свого розвитку машинобудiвнi майстернi перетворились у велике пiдприємство, вiдоме як "Сумське машинобудiвне науково-виробниче об'єднання iм.М.В.Фрунзе".
Публiчне акцiонерне товариство «Сумське машинобудiвне науково-виробниче об’єднання iм. М.В. Фрунзе» (далi – Товариство, ПАТ, ПАТ «Сумське НВО iм. М. В. Фрунзе») є новим найменуванням Вiдкритого акцiонерного товариства «Сумське машинобудiвне науково-виробниче об’єднання iм. М.В. Фрунзе» вiдповiдно до вимог Закону України «Про акцiонернi товариства».
Вiдкрите акцiонерне товариство «Сумське машинобудiвне науково-виробниче об’єднання iм. М.В. Фрунзе» було засновано вiдповiдно до наказу Мiнмашпрому України вiд «25» лютого 1994 року № 285 шляхом перетворення Державного пiдприємства «Сумське машинобудiвне науково-виробниче об’єднання iм. М.В. Фрунзе» у вiдкрите акцiонерне товариство згiдно з Указом Президента України вiд «15» червня 1993 року № 210/93 «Про корпоратизацiю державних пiдприємств».
На момент створення Товариства його єдиним засновником була держава в особi Мiнiстерства машинобудування, вiйськово-промислового комплексу i конверсiї України. На теперiшнiй час акцiонерами Товариства є фiзичнi та юридичнi особи, якi набули право власностi на акцiї Товариства у процесi приватизацiї та у iнших випадках, передбачених законодавством. Держава акцiями Товариства не володiє.
Товариство по всьому майну, правах та обов‘язках є правонаступником Вiдкритого акцiонерного товариства «Сумське машинобудiвне науково-виробниче об’єднання iм. М.В. Фрунзе», правонаступника Державного пiдприємства «Сумське машинобудiвне науково-виробниче об’єднання iм. М.В. Фрунзе».
Торгiвля акцiями ПАТ «Сумське НВО iм. М. В. Фрунзе» здiйснюється в ПАТ «Українська бiржа». За даними ПАТ «Українська бiржа» ринкова капiталiзацiя пiдприємства станом на 30.12.2014 р. складає близько 355,2 млн. грн.
 
В акцiонерному товариствi склалася i дiє органiзацiйна структура управлiння, характерна для великих пiдприємств машинобудiвної галузi. Виробничий процес у ПАТ органiзовано в цехах та окремих структурних пiдроздiлах, якi об'єднанi в спецiалiзованi виробництва: заготiвельне, виробництво ГПА i компресорiв, хiмiчного обладнання, виробництво АЕН та комплектуючого обладнання.
ПАТ має ряд асоцiйованих пiдприємств: ТОВ "СМНВО" (мiсцезнаходження: Україна, м. Суми, вул. Горького,58); ТОВ "Фрунзе - Авто"(мiсцезнаходження: Україна, м. Суми, вул. Горького,58); ТОВ "Фрунзе - Профiль"(мiсцезнаходження: Україна, м. Суми, вул. Горького,58); ТОВ "Фрунзе -Сервiс"(мiсцезнаходження: Україна, м. Суми, вул. Горького,58); ТОВ "Фрунзе - Електрод"(мiсцезнаходження: Україна, м. Суми, вул. Горького,58); ТОВ "Фрунзе - Ювiлейна"(мiсцезнаходження: Україна, м. Суми, пл.Привокзальна,9А); ТОВ "Сумиспортiнвест"(мiсцезнаходження: Україна, м. Суми, вул. Гагарiна,9); ТОВ "ПФК "Суми"(мiсцезнаходження: Україна, м. Суми, вул. Горького,58). В теперiшнiй час ТОВ "Фрунзе-Авто" перебуває в процесi лiквiдацiї, 02.02.2015 р. проведена державна реєстрацiя припинення юридичної особи ТОВ «Фрунзе-Будiндустрiя»(мiсцезнаходження: Україна, м. Суми, вул. Горького,58).
З метою виконання виробничих замовлень створенi i функцiонують фiлiї в Туркменiстанi (мiсцезнаходження:Туркменiстан, м. Ашгабат, пр. Арчабiл, 23), Азербайджанськiй республiцi: (мiсцезнаходження:Азербайджанська республiка, м. Баку, вул. Ф. Iбрагiмбекова, 5), Республiцi Казахстан (мiсцезнаходження:Казахстан, м. Астана, вулиця 103, будинок 6, кв. 802).
ПАТ має представництва в м.Київ (мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Суворова, буд. 4/6) та м.Москва (мiсцезнаходження:Росiйська федерацiя, м. Москва, вул. Павловська, буд. 18), завданням яких є проведення маркетингових дослiджень з просування продукцiї ПАТ на вiтчизняному та закордонних ринках, взаємодiя з партнерами в частинi укладання контрактiв тощо.
До складу ПАТ входять дитячий оздоровчий центр «Чайка»(мiсцезнаходження: Україна, м. Суми, вул.Пiщанська, 72/1) i санаторiй-профiлакторiй(мiсцезнаходження: Україна, м. Суми, вул. Пiщанська, 72/1).
 
ПАТ «Сумське НВО iм. М. В. Фрунзе» проводить цiлеспрямовану кадрову полiтику, яка направлена на рацiональний розподiл робiтникiв i спецiалiстiв всерединi пiдприємства, укомплектування його висококвалiфiкованими кадрами, створення мотивацiйних засад для продуктивної трудової дiяльностi.
Невiд’ємною складовою роботи, яка спрямована на удосконалення виробничого процесу та пiдвищення його ефективностi у ПАТ, є впровадження нових пiдходiв до органiзацiї оплати працi.
У 2014 роцi з метою оптимiзацiї чисельностi персоналу в рамках вдосконалення процесiв управлiння персоналом, була проведена робота з перегляду штатних розкладiв пiдроздiлiв. Для реалiзацiї даного заходу було видано наказ «Про оптимiзацiю чисельностi персоналу», за результатами виконання якого була зменшена чисельнiсть персоналу ПАТ.
У звiтному перiодi в умовах недозавантаження виробництва, з метою економiї витрат на оплату працi, в залежностi вiд завантаження виробничих потужностей працiвники ПАТ згiдно наказу № 75 вiд 21.03.2014 р. «Про встановлення режиму неповного робочого тижня» були переведенi на скорочений робочий тиждень. При цьому, з метою збереження ключового персоналу були розробленi заходи щодо залучення працiвникiв структурних пiдроздiлiв при виконаннi термiнових, особливо важливих робiт в режимi повного робочого тижня.
У зв’язку з вищеперерахованими заходами, середньооблiкова кiлькiсть штатних працiвникiв ПАТ за 2014 рiк скоротилася на 1 293 особи i склала 11 055 осiб.
Середнiй вiк робiтникiв пiдприємства на кiнець 2014 року склав 43,4 роки.
У колективi ПАТ працюють професiйнi та висококвалiфiкованi робочi й спецiалiсти. У порiвняннi з минулим роком загальноосвiтнiй рiвень працiвникiв пiдприємства збiльшився на 1,6 % за рахунок осiб, якi закiнчили вищi учбовi заклади. Частка працюючих, якi мають неповну середню освiту – 1,0 %, загальну середню освiту мають 50,2 % працюючих, вищу базову – 17,5 % та 31,3 % працiвникiв мають повну вищу освiту.
Також слiд вiдзначити, що ПАТ «Сумське НВО iм. М. В. Фрунзе» має значний науковий потенцiал, серед якого видiляються доктори наук – 2 чоловiки, кандидати наук – 11 чоловiк.
У 2014 роцi фрунзенський колектив поповнили 164 працiвники, з яких 59,1 % склали робiтники, 40,9 % – iнженерно-технiчнi працiвники, а кiлькiсть молодих людей у вiцi до 35 рокiв з числа всiх прийнятих склала 48 чоловiк. Коефiцiєнт плинностi працюючих за 2014 рiк склав 11,6 %, тодi як у 2013 роцi його значення було на рiвнi 5,0 %.
У 2014 роцi пiдприємство виконало вимоги законодавства України по працевлаштуванню в ПАТ iнвалiдiв. Частка працiвникiв даної категорiї склала 4 % вiд середньоспискової чисельностi, що вiдповiдає нормативу.
У звiтному роцi на пiдприємствi був проведений цiлий ряд заходiв, направлених на досягнення бiльш високих результатiв продуктивностi працi, лiквiдацiї необґрунтованих витрат виробничої дiяльностi, пiдвищення вiдповiдальностi керiвникiв i трудових колективiв структурних пiдроздiлiв за кiнцевi результати їх роботи, пiдвищення загальної ефективностi роботи акцiонерного товариства.
У 2014 роцi було здiйснено перехiд на новi умови оплати працi, якi вiдповiдали Галузевiй угодi. З 01.06.2014 р. були впровадженi тарифнi ставки та оклади, якi вiдповiдали мiнiмальнiй заробiтнiй платi по Українi – 1 218 грн. Темп росту тарифiв ПАТ з 01.06.2014 р. в порiвняннi з тарифами, якi дiяли до 31.12.2013 р., склав 103,6 %.
У звiтному роцi проводилося навчання у «Школi лiнiйного керiвника». Цей курс навчання охоплював широкий спектр дисциплiн. Зокрема, слухачi школи дiзналися про основи менеджменту персоналу, ключовi засади системи менеджменту якостi пiдприємства, методи управлiння виробництвом. Крiм того, у ходi навчання розглядалися шляхи досягнення ефективностi виробничих процесiв, основи охорони працi на виробництвi, трудового законодавства, корпоративної культури та кодексу дiлової етики. По завершенню циклу навчання завжди проводиться перевiрка знань шляхом тестування та усних iспитiв.
Слiд вiдзначити, що основне завдання «Школи лiнiйного керiвника» – допомогти пiдвищити управлiнську компетенцiю кожному, хто опинився в її «стiнах» за рахунок узагальнення знань та систематизацiї напрацювань, здобутих безпосередньо на робочому мiсцi. Сумлiнне навчання в «Школi лiнiйного керiвника» дає чимало переваг. По-перше, можна отримати новi та систематизувати вже здобутi знання. По-друге, є можливiсть не тiльки одержати сертифiкат, а й потрапити до кадрового резерву ПАТ.
У звiтному роцi на фонд оплати працi робiтникiв ПАТ було витрачено 391,5 млн. грн. Темп росту фонду оплати працi у цiлому по об’єднанню склав 74,0 %. Середньомiсячна заробiтна плата одного працiвника в 2014 роцi склала 2 893,6 грн. i скоротилася порiвнюючи з 2013 роком на 18,1 %.
У вiдповiдностi до Колективного договору додатково до заробiтної плати працiвникам ПАТ надавався цiлий ряд пiльг:
-одноразова допомога прийнятим на роботу з числа звiльнених з лав вiйськових сил;
-допомога при народженi дитини та жiнкам, якi знаходяться у вiдпустцi по догляду за дитиною, одиноким i багатодiтним;
-одноразова допомога при виходi на пенсiю;
-доплата за проживання по договору найму житла;
-матерiальна допомога по заявам працiвникiв;
-здешевлення вартостi харчування обрубникам ливарного цеху;
-iншi виплати та пiльги.
 
Належнiсть ПАТ «Сумське НВО iм. М. В. Фрунзе» до будь-яких об'єднань пiдприємств:
Асоцiацiя компресорникiв i пневматикiв "АСКОМП".
Мiсцезнаходження: Росiйська Федерацiя, 195251, м.Санкт- Петербург, вул.Полiтехнiчна, 29.
Асоцiацiя компресорникiв i пневматикiв "АСКОМП" (далi - Асоцiацiя) - є некомерцiйною органiзацiєю. ПАТ "Сумське НВО iм.М.В.Фрунзе" є одним iз членiв Асоцiацiї з 1994р. Метою Асоцiацiї є об'єднання творчого потенцiалу наукових працiвникiв, iнженерiв та iнших спецiалiстiв для розвитку науково-технiчного прогресу в областi компресорної технiки та пневматики, а також захист iнтересiв та авторських прав членiв Асоцiацiї, сприяння вдосконаленню пiдготовки та перепiдготовки технiчних, iнженерних, наукових кадрiв.
Некомерцiйне партнерство сприяння розвитку нафтопереробної та нафтохiмiчної промисловостi "Нафтохiмпрогрес".
Мiсцезнаходження: Росiйська Федерацiя, 123557, м.Москва, вул.Мала Грузинська, 38, будiвля 1.
Некомерцiйне партнерство сприяння розвитку нафтопереробної та нафтохiмiчної промисловостi "Нафтохiмпрогрес" (далi - Партнерство) є некомерцiйною органiзацiєю. ПАТ "Сумське НВО iм.М.В.Фрунзе" є одним iз членiв Партнерства з 2002р. Основними цiлями створення Партнерства є об'єднання кращих наукових, проектно-конструкторських та виробничих ресурсiв Росiї та iнших країн для розробки та впровадження новiтнiх технологiй виробництва широкого спектру технологiчного обладнання та надання широкого спектру сервiсних послуг для пiдприємств паливно-енергетичного комплексу та нафтохiмiчної промисловостi; сприяння членам Партнерства в отриманнi замовлень та їх оптимального та своєчасного виконання, а також забезпечення максимально ефективного використання iснуючих потужностей.
Мiжнародне некомерцiйне партнерство виробникiв промислових газiв "IГМА".
Мiсцезнаходження: Росiйська Федерацiя, 107140, м.Москва, вул.Верхня Красносельська, 2/1, будiвля 1.
Мiжнародне некомерцiйне партнерство виробникiв промислових газiв "IГМА" (далi - Партнерство) - некомерцiйна органiзацiя. ПАТ "Сумське НВО iм.М.В.Фрунзе" є одним iз асоцiйованих членiв Партнерства з 2002р. Предметом дiяльностi Партнерства є пiдвищення рiвня безпеки та ефективностi в технологiї виробництва, реалiзацiї та використання промислових, медичних та спецiальних газiв, спрямоване на зниження кiлькостi нещасних випадкiв, зниження шкiдливих викидiв та забруднення навколишнього середовища та iн.
Спiлка цукровиробникiв "Союзроссахар".
Мiсцезнаходження: Росiйська Федерацiя, 125047, м.Москва, 1-й Тверський-Ямський пров., 18/3.
ПАТ "Сумське НВО iм.М.В.Фрунзе" є одним iз учасникiв Спiлки цукровиробникiв "Союзроссахар" (далi - Спiлка) з 1997р. Метою дiяльностi Спiлки є сприяння розвитку буряко-цукрового комплексу Росiйської Федерацiї, ефективному функцiонуванню ринку цукру, а також координацiя пiдприємницької дiяльностi учасникiв, надання та захист загальних майнових iнтересiв учасникiв Спiлки в органах державної влади та управлiння, росiйських та мiжнародних органiзацiях.
Об'єднання юридичних осiб у формi асоцiацiї “ Казахстанско-Українська Асоцiацiя пiдприємцiв”
Юридична адреса: 010000, район “САРИАРКА”, м. Астана, вул. Ш.АЙМАНОВА, 6.
ПАТ "Сумське НВО iм.М.В.Фрунзе" є одним iз членiв Асоцiацiї з 2013р.
Мета Асоцiацiї:
- захищати права Членiв Асоцiацiї;
- представляти та захищати загальнi iнтереси та колективну думку Членiв Асоцiацiї в органах державної влади, судових та iнших органiзацiях;
- сприяти захисту iнтересiв Членiв Асоцiацiї перед органами влади та управлiння, казахстанськими та українськими органiзацiями та iнститутами;
- сприяти розвитку рамкових умов для пiдприємницької дiяльностi, пiдвищення рiвня менеджменту та конкурентоспроможностi продукцiї;
- гуманiтарне спiвробiтництво української етнiчної групи.
Асоцiацiя «Енергетичнi партнери Центральної Європи» (CENTRAL EUROPE ENERGY PARTNERS), Юридична адреса:RueFroissart 123-133
1040 Brussels.
ПАТ "Сумське НВО iм.М.В.Фрунзе" є одним iз членiв Асоцiацiї з 2014р.
СЕЕР створено в 2010 роцi (штаб-квартира в Брюселi, Бельгiя). Ассоцiацiя сприяє реалiзацiї великобюджетних iнвестицiйних проектiв щодо зменьшення споживання енергоресурсiв, зростання екологiчної безпеки тощо.Участь в асоцiацiї вiдкриває перспективи для пiдприємства на європейському ринку.
Асоцiацiя «Український ядерний форум». Юридична адреса: Україна, 01032, м. Київ, вул.Ветрова 7-Б, офис 13
ПАТ "Сумське НВО iм.М.В.Фрунзе" є одним iз членiв Асоцiацiї з 2014р.
Метою Асоцiацiї «Український ядерний форум» є координацiя дiяльностi для вирiшення спiльних економiчних та соцiальних завдань, вплив на формування державної полiтики розвитку ядерної галузi, сприяння досягненню вищого рiвня довiри з боку українського суспiльства до використання ядерної енергiї в галузях економiки.
 
Спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами емiтент не проводить.
 
Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не було.
 
Суттєвi положення облiкової полiтики.
1. Основнi засоби.
Для облiку та складання звiтностi основнi засоби подiляються на наступнi класи (групи):
•земельнi дiлянки;
•будiвлi, споруди i передавальнi пристрої;
•машини та обладнання (у т.ч. обчислювальна технiка);
•транспортi засоби;
•iнструменти, прилади, iнвентар (меблi);
•iншi основнi засоби.
Первiсна оцiнка об’єктiв всiх груп основних засобiв здiйснюється за собiвартiстю, що включає цiну придбання (у т.ч. iмпортнi мита, податки, якi не вiдшкодовуються); будь-якi витрати, якi безпосередньо пов’язанi з доставкою активу до мiсця розташування та приведення його в стан, необхiдний для експлуатацiї; попередньо оцiненi витрати на демонтаж, перемiщення об’єкта та вiдновлення територiї, зобов’язання за якими товариство на себе бере.
Товариство, станом на 01.01.2012 року (дату переходу на МСФЗ) використало переоцiнку основних засобiв, що була проведена ТОВ «Консалтингова компанiя «УВЕКОН» станом на 01.01.2011 року, як доцiльну собiвартiсть основних засобiв.
Подальша оцiнка основних засобiв здiйснюється за моделлю переоцiнки. Частота переоцiнок залежить вiд змiн справедливої вартостi активiв. При переоцiнцi об'єкту основних засобiв накопичена амортизацiя на дату переоцiнки вiднiмається iз загальної балансової вартостi активу, а чиста вартiсть трансформується в переоцiнену вартiсть цього активу. Якщо балансова вартiсть активу збiльшилася в результатi переоцiнки, збiльшення визнається в iншому сукупному доходi та накопичується у власному капiталi пiд назвою «Капiтал у дооцiнках». Зменшення балансової вартостi активу вiдображається в iншому сукупному доходi, якщо iснує кредитове сальдо дооцiнки щодо цього активу. Якщо кредитового сальдо дооцiнки недостатньо, то зменшення балансової вартостi активу визнається через прибуток (збиток). Дооцiнка, що входить до власного капiталу об'єкта основних засобiв, що використовується, переноситься на нерозподiлений прибуток частинами в розмiрi рiзницi мiж амортизацiєю, що базується на переоцiненiй балансовiй вартостi активу, та амортизацiєю, що базується на первiснiй вартостi активу. У разi, якщо актив вибуває з використання або лiквiдується сума дооцiнки цього активу, що залишилась, переноситься прямо на нерозподiлений прибуток.
Витрати на поточний ремонт i обслуговування вiдносяться на витрати у мiру здiйснення. Вартiсть замiни значних компонентiв основних засобiв капiталiзується, а компоненти, якi були замiненi, списуються.
На кожну звiтну дату керiвництво оцiнює наявнiсть ознак зменшення корисностi основних засобiв. Якщо такi ознаки зменшення корисностi iснують, керiвництво переглядає балансову вартiсть своїх активiв у вiдповiдностi до МСБО 36 «Зменшення корисностi активiв».
Прибуток i збитки вiд вибуття активiв визначаються шляхом порiвняння отриманих коштiв i балансової вартостi цих активiв i визнаються в звiтi про фiнансовi результати.
Амортизацiя об'єктiв основних засобiв нараховується iз застосуванням прямолiнiйного методу протягом термiну їх експлуатацiї:
Групи основних засобiв Залишковi термiни експлуатацiї, роки
Будинки та споруди 3 - 60
Виробниче та iнше обладнання 2 - 25
Транспортнi засоби 1 - 25
Iншi основнi засоби 1 - 15
Лiквiдацiйна вартiсть основного засобу – це розрахункова сума, яку б товариство отримало в даний час вiд вибуття активу, за вирахуванням витрат на вибуття, якби стан i перiод використання об'єкту основних засобiв були такими, якi очiкуються в кiнцi термiну його експлуатацiї. Коли товариство має намiр використовувати актив до кiнця перiоду його фiзичного iснування, лiквiдацiйна вартiсть такого активу дорiвнює нулю.
Амортизацiя за всiма групами основних засобiв нараховується iз застосуванням прямолiнiйного методу. Термiн корисного використання та метод амортизацiї переглядаються один раз на рiк.
2. Нематерiальнi активи.
Нематерiальнi активи – немонетарнi активи, якi не мають фiзичної субстанцiї та можуть бути iдентифiкованi, тобто можуть бути вiдокремленi або вiддiленi вiд товариства або виникають внаслiдок договiрних або iнших юридичних прав (незалежно вiд того, чи можуть вони бути вiдокремленi). Нематерiальнi активи визнаються лише тодi, коли iснує ймовiрнiсть того, що майбутнi економiчнi вигоди, що вiдносяться до активу, надходитимуть товариству та собiвартiсть активу можна достовiрно оцiнити.
В момент первiсного визнання нематерiальнi активи оцiнюються за собiвартiстю. Наступна оцiнка здiйснюється за собiвартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi.
Амортизацiя всiх класiв (груп) нематерiальних активiв нараховується iз застосуванням прямолiнiйного методу. Термiн корисного використання та метод амортизацiї переглядаються один раз на рiк.
3. Iнвестицiйна нерухомiсть.
Iнвестицiйна нерухомiсть – це нерухоме майно, яким товариство володiє для здобуття доходу вiд здачi його в оренду або вiд збiльшення його вартостi, або для обох цих цiлей, i яке саме товариство не займає. Первiсна оцiнка проводиться за собiвартiстю, включаючи витрати на операцiю. Подальша оцiнка здiйснюється за моделлю справедливої вартостi.
Прибутки або збитки в результатi змiн справедливої вартостi iнвестицiйної нерухомостi вiдносяться на прибуток або збиток.
Критерiї, що застосовуються товариством для вiддiлення iнвестицiйної нерухомостi вiд нерухомостi, зайнятою власником (основнi засоби):
-частку, яка утримується з метою отримання орендної плати або для збiльшення капiталу, та частку, яка утримується для використання в основнiй дiяльностi товариства, можна продати окремо;
-якщо такi частки не можна продати окремо, нерухомiсть є iнвестицiйною нерухомiстю, якщо тiльки незначна, не бiльше 10%, її частка утримується для використання в основнiй дiяльностi.
4. Незавершенi капiтальнi iнвестицiї.
Незавершеними капiтальними iнвестицiями є вартiсть основних засобiв, будiвництво яких ще не завершене. Амортизацiя на цi активи не нараховується до моменту їх введення в експлуатацiю. Незавершене капiтальне будiвництво включає вартiсть будiвельних робiт, суму iнжинiрингових робiт, iншi прямi витрати та загальновиробничi витрати.
По закiнченню будiвництва актив буде переведену у вiдповiдну групу основних засобiв. Амортизацiя буде нараховуватись з дати, коли актив буде побудований та стане придатним до використання.
Незавершене будiвництво активiв, якi призначенi для продажу, вiдображається в складi запасiв.
Незавершене будiвництво iнвестицiйної нерухомостi вiдображається як iнвестицiйна нерухомiсть.
5. Дебiторська заборгованiсть.
Дебiторська заборгованiсть є непохiдним фiнансовим активом та визнається тiльки коли товариство стає стороною контрактних положень. Первiсна оцiнка дебiторської заборгованостi здiйснюється за справедливою вартiстю плюс витрати на операцiю, якi прямо вiдносяться до цього фiнансового активу. Справедливою вартiстю дебiторської заборгованостi є справедлива вартiсть наданої (отриманої) компенсацiї. Подальша оцiнка здiйснюється за амортизованою собiвартiстю, з урахуванням збиткiв вiд зменшення корисностi.
Станом на кожну звiтну дату товариство оцiнює, чи iснують об’єктивнi свiдчення того, що кориснiсть дебiторської заборгованостi зменшилася. Балансова вартiсть дебiторської заборгованостi зменшується через рахунок резерву з одночасним визнанням збитку за звiтний перiод. Якщо в наступному перiодi величина збитку вiд зменшення корисностi зменшується i це зменшення може бути об’єктивно спiввiднесено iз подiєю, що має мiсце пiсля визнання зменшення корисностi, то ранiше визнаний збиток вiд зменшення корисностi сторнується. Сторнування не повинне призводити до такої балансової вартостi, яка перевищує суму, що її мала б амортизована вартiсть у разi невизнання зменшення корисностi на дату сторнування. Резерв пiд зменшення корисностi дебiторської заборгованостi визначається розрахунковим методом на пiдставi iсторичних даних щодо дебiторської заборгованостi товариства.
6. Запаси.
Запаси при первiсному визнаннi облiковуються за собiвартiстю придбання. Собiвартiсть запасiв включає всi витрати на придбання, витрати на переробку та iншi витрати, понесенi пiд час доставки запасiв до їх теперiшнього мiсцезнаходження та приведення їх у теперiшнiй стан. В Консолiдованому балансi (Звiтi про фiнансовий стан) запаси вiдображаються за найменшою з двох величин: первiсною вартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї. Зменшення вартостi запасiв (уцiнки) вiдображається з одночасним визнаннями збиткiв. Вартiсть готової продукцiї i незавершеного виробництва включає вартiсть сировини, прямi витрати на оплату працi, iншi прямi витрати i вiдповiднi виробничi накладнi витрати, розрахованi на пiдставi нормативної виробничої потужностi.
Вартiсть рекламних запасiв вiдноситься на витрати в момент придбання. Собiвартiсть одиниць запасiв визначається шляхом використання конкретної iдентифiкацiї їх iндивiдуальної собiвартостi.
7. Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та групи вибуття.
Необоротнi активи, утримуванi для продажу та групи вибуття визнаються в тому випадку, коли товариство не використовує їх в господарськiй дiяльностi, керiвництво має твердi намiри їх продати протягом одного року з дати класифiкацiї, ймовiрнiсть продажу висока, актив чи група можуть бути негайно проданi в поточному станi. Необоротнi активи, утримуванi для продажу та групи вибуття оцiнюються по найменшiй з двох величин – балансовiй вартостi чи справедливiй вартостi за виключенням затрат на продаж.
Доходи та витрати вiд припиненої дiяльностi облiковуються окремо вiд доходiв та витрат вiд дiяльностi, що продовжується. Результат, за виключенням податкiв, вiдображається в звiтi про сукупнi доходи та витрати.
Основнi засоби та нематерiальнi активи, якi класифiкуються як необоротнi активи, утримуванi для продажу, не амортизуються.
8. Грошi та їх еквiваленти.
Кошти на депозитних рахунках з термiном погашення бiльше 3 мiсяцiв вiдображається в звiтностi як поточнi фiнансовi iнвестицiї, з термiном погашення бiльше 12 мiсяцiв – як iншi довгостроковi фiнансовi iнвестицiї.
9. Iнвестицiї в асоцiйованi компанiї.
Iнвестицiї в асоцiйованi компанiї облiковуються за методом участi в капiталi. Асоцiйованою компанiєю є компанiя, на яку товариство здiйснює суттєвий вплив, як правило, така ситуацiя передбачає володiння вiд 20% до 50% прав голосу.
Суб’єкт господарювання втрачає суттєвий вплив на об’єкт iнвестування, коли вiн втрачає повноваження брати участь у прийняттi рiшень щодо фiнансових та операцiйних полiтик цього об’єкта iнвестування. Втрата суттєвого впливу може вiдбуватися зi змiною або без змiни абсолютних чи вiдносних прав власностi. У разi втрати суттєвого впливу товариство оцiнює i визнає iнвестицiї за справедливою вартiстю. Рiзниця мiж балансовою вартiстю iнвестицiї на момент втрати суттєвого впливу i її справедливою вартiстю визнаються в складi прибуткiв чи збиткiв. Якщо частка товариства в збитках асоцiйованої компанiї рiвна або перевищує її частку в цiй асоцiйованiй компанiї, товариство не визнає подальшi збитки, крiм випадкiв, коли вона узяла на себе зобов'язання або здiйснила платежi вiд iменi асоцiйованої компанiї.

10. Фiнансовi активи, доступнi для продажу.
Фiнансовi активи, доступнi для продажу, визнаються коли товариство стає стороною за договором у вiдношеннi таких активiв. Первiсна їх оцiнка здiйснюється за справедливою вартiстю, до якої додаються витрати на операцiю, якi прямо вiдносяться до придбання фiнансових активiв. Справедлива вартiсть визначається на базi котирувальної ринкової цiни. Якщо фiнансовий актив не має котирувань, то такий фiнансовий актив оцiнюється за справедливою вартiстю, яка базується на результатах нещодавнього продажу непов’язаним третiм сторонам, або шляхом розрахунку дисконтованих грошових потокiв (лише для боргових цiнних паперiв). Виняток складають iнвестицiї в iнструменти власного капiталу, за якими вiдсутнi котирувальнi ринковi цiни на активному ринку та чия справедлива вартiсть не може бути надiйно оцiнена, а також пов’язанi з ними похiднi iнструменти, якi оцiнюються за собiвартiстю. Проценти за фiнансовими активами, доступними для продажу, розрахованi за методом ефективної ставки, вiдображаються в Консолiдованому Звiтi про фiнансовi результати (Звiтi про сукупний дохiд) за статтею «Iншi фiнансовi доходи». Дивiденди за доступним для продажу iнструментом власного капiталу визнаються як прибуток, коли встановлено право товариства на отримання платежу.
Змiни справедливої вартостi вказаної категорiї фiнансових активiв вiдображаються в iншому сукупному доходi (та, вiдповiдно, у власному капiталi) у тому перiодi, у якому вони виникли. Якщо зменшення справедливої вартостi доступного для продажу фiнансового активу визнано в iншому сукупному доходi та є об’єктивне свiдчення зменшення корисностi активу, кумулятивний збиток, який був визнаний в iншому сукупному доходi, виключається з власного капiталу i визнається у прибутку чи збитку як коригування внаслiдок перекласифiкацiї в сумi, яка дорiвнює рiзницi мiж вартiстю його придбання i поточною справедливою вартiстю, за вирахуванням збитку вiд зменшення корисностi цього фiнансового активу, ранiше визнаного у прибутку чи збитку.
Якщо в наступному перiодi справедлива вартiсть боргового iнструмента, класифiкованого як доступний для продажу, збiльшується i це збiльшення може бути об’єктивно пов’язаним iз подiєю, що має мiсце пiсля визнання збитку вiд зменшення корисностi, то збиток вiд зменшення корисностi сторнується i визнається у прибутку чи збитку. Збитки вiд зменшення корисностi iнвестицiй в iнструменти власного капiталу, визнанi в прибутку чи збитку, не сторнуються.
11. Iнвестицiї, утримуванi до погашення.
Iнвестицiї, утримуванi до погашення, визнаються, коли товариство стає стороною за договором щодо таких активiв. Первiсна оцiнка здiйснюється за справедливою вартiстю плюс витрати на операцiю, якi прямо вiдносяться до цих фiнансових активiв. Подальша оцiнка здiйснюється за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної ставки вiдсотка. Наприкiнцi кожного звiтного перiоду товариство оцiнює, чи iснують об’єктивнi свiдчення того, що кориснiсть iнвестицiй, утримуваних до погашення, зменшилася. При наявностi об’єктивних свiдчень того, що вiдбувся збиток вiд зменшення корисностi iнвестицiй, утримуваних до погашення, величина збитку визначається як рiзниця мiж балансовою вартiстю активу та теперiшньою вартiстю попередньо оцiнених майбутнiх грошових потокiв, дисконтованих за первiсною ефективною ставкою вiдсотка. Сума втрат вiд зменшення корисностi за iнвестицiями, утримуваними до погашення (iнвестицiї в борговi цiннi папери) визначається як рiзниця мiж їх балансовою вартiстю та теперiшньою вартiстю попередньо оцiнених майбутнiх грошових потокiв, дисконтованих за первiсною ефективною ставкою вiдсотка. Ця рiзниця визнається витратами звiтного перiоду.
Зменшення корисностi фiнансових активiв, що облiковуються за амортизованою собiвартiстю.
Збитки вiд зменшення корисностi визнаються у складi прибутку або збитку у мiру їх виникнення в результатi однiєї або бiльше подiй («збиткових подiй»), що вiдбулися пiсля первинного визнання фiнансового активу i що впливають на суми або термiни розрахункових майбутнiх грошових потокiв, якi пов'язанi з фiнансовим активом або з групами фiнансових активiв, якщо данi збитки можна оцiнити з достатньою мiрою точностi. Якщо товариство визначає, що не iснує об'єктивних ознак зменшення корисностi для фiнансового активу, що оцiнений на iндивiдуальнiй основi, незалежно вiд того, є актив iндивiдуально iстотним чи нi, вiн включається в групу фiнансових активiв з подiбними характеристиками кредитного ризику i ця група оцiнюється на предмет зменшення корисностi на колективнiй основi.
Основними факторами, якi враховує товариство при оцiнцi фiнансового активу на предмет його знецiнення, є прострочений статус, значнi фiнансовi труднощi контрагента, погiршення платоспроможностi та iншi, що здiйснюють негативний вплив на контрагента.
Якщо в подальшому сума збитку вiд зменшення корисностi зменшується, i це зменшення може бути об'єктивно вiднесене до подiї, яка вiдбулася пiсля визнання зменшення корисностi (як, наприклад, пiдвищення кредитного рейтингу дебiтора), ранiше визнаний збиток вiд знецiнення сторнується. Активи, погашення яких неможливе, списуються за рахунок сформованого резерву пiд знецiнення пiсля завершення всiх необхiдних процедур для вiдшкодування i пiсля визначення остаточної суми збитку. Повернення ранiше списаних сум вiдображається через прибутки.
12. Забезпечення.
Забезпечення визнаються тодi, коли товариство має поточне юридичне або конструктивне зобов’язання, яке виникло у результатi минулих подiй i ймовiрно, що для погашення цього зобов’язання потрiбне використання ресурсiв, котрi втiлюють у собi певнi економiчнi вигоди та розмiр таких зобов’язань можна достовiрно оцiнити.
Забезпечення створюються товариством для вiдшкодування наступних (майбутнiх) витрат:
•виплату вiдпусток працiвникам
•виконання гарантiйних забезпечень.
•реструктуризацiю, виконання зобов’язань при припиненнi дiяльностi
•виконання зобов’язань щодо обтяжливих контрактiв визнається в сумi очiкуваного збитку тодi, коли витрати для виконання зобов’язань перевищують доходи вiд контракту.
Залишок забезпечення переглядається кожний рiк станом на 31 грудня i у разi потреби коригується (збiльшується, зменшується).
13. Умовнi зобов'язання та умовнi активи.
Умовнi зобов’язання не визнаються в Консолiдованому балансi (Звiтi про фiнансовий стан), але розкриваються в примiтках до фiнансової звiтностi, за виключенням випадкiв коли ймовiрнiсть вiдтоку ресурсiв у результатi погашення є незначною. Умовний актив не визнається у Консолiдованому балансi (Звiтi про фiнансовий стан), але розкривається у примiтках до фiнансової звiтностi у тому випадку, коли iснує вiрогiднiсть надходження економiчних вигод.
14. Оренда.
Якщо товариство є орендарем за угодою про операцiйну оренду, оренднi платежi визнаються як витрати на прямолiнiйнiй основi протягом строку оренди. Якщо товариство є орендарем за угодою про фiнансову оренду, на початку строку оренди визнаються активи та зобов’язання, що дорiвнюють справедливiй вартостi орендованого майна на початку оренди, або (якщо вони меншi за справедливу вартiсть) за теперiшньою вартiстю мiнiмальних орендних платежiв, яка визначається на початку оренди. Ставкою дисконту, яка застосовується при обчисленнi теперiшньої вартостi мiнiмальних орендних платежiв, є припустима ставка вiдсотка при орендi. В подальшому мiнiмальнi оренднi платежi розподiляються мiж фiнансовими витратами та зменшенням непогашених зобов’язань. Фiнансовi витрати розподiляються на кожен перiод протягом строку оренди таким чином, щоб забезпечити сталу перiодичну ставку вiдсотка на залишок зобов’язань. Непередбаченi оренднi плати вiдображаються як витрати в тих перiодах, у яких вони понесенi.
Необоротнi активи, отриманi за договором фiнансової оренди, облiковуються вiдповiдно до МСБО 16 «Основнi засоби» або МСБО 38 «Нематерiальнi активи».
15. Доходи та витрати.
Виручка визнається в тому випадку, коли отримання економiчних вигiд оцiнюється як ймовiрне, i якщо виручка може бути надiйно оцiнена, незалежно вiд дати здiйснення платежу. Виручка оцiнюється за справедливою вартiстю отриманої компенсацiї або за вартiстю винагороди, що належить до отримання, з врахуванням визначених в договорi умов платежу, за виключенням податкiв. Виручка вiд продажу товарiв визнається в момент передачi ризикiв та вигiд вiд володiння товаром покупцевi. У разi, коли товариство погоджується доставити вантаж до певного мiсця, виручка визнається в момент передачi вантажу покупцевi в обумовленому мiсцi.
Виручка вiд надання послуг визнається в момент завершення робiт.
Процентний дохiд та витрати за всiма фiнансовими iнструментами, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю, та фiнансовими активами, доступними для продажу, визнаються з використанням методу ефективної ставки вiдсотка. Процентний дохiд включається до складу фiнансових доходiв в Консолiдованому звiтi про фiнансовi результати (Звiтi про сукупний дохiд).
Дивiденди визнаються в момент встановлення права товариства на їх отримання.
Дохiд вiд iнвестицiйної нерухомостi, наданої в операцiйну оренду, оцiнюється за прямолiнiйним методом протягом строку оренди.
Витрати за позиками включають сплату вiдсоткiв та iншi витрати, понесенi товариством у зв’язку з отриманням позик. Витрати за позиками, якi пов’язанi з придбанням, будiвництвом чи виробництвом активу, який обов’язково потребує довготривалого перiоду для його пiдготовки до використання або продажу, капiталiзуються як частина первiсної вартостi такого активу. Всi iншi витрати за позиками вiдносяться до витрат в тому перiодi, в якому були понесенi. Товариство капiталiзує витрати за позиками, що понесенi у зв’язку з придбанням, будiвництвом чи виробництвом активу, який обов’язково потребує довготривалого перiоду для його пiдготовки до використання або продажу починаючи з 01.01.2012 року.
16. Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша кредиторська заборгованiсть.
Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю визнається, коли контрагент виконав свої зобов'язання за договором, i вiдображається за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки.
17. Винагороди працiвникам.
Заробiтна плата, єдиний соцiальний внесок вiдносно працiвникiв товариства, щорiчна оплата вiдпустки i оплата тимчасової непрацездатностi, премiї та негрошова винагорода (медичне обслуговування) нараховуються в тому перiодi, в якому вiдповiднi послуги надаються працiвниками товариства.
18. Пенсiї та iншi винагороди працiвникам по закiнченнi трудової дiяльностi.
Згiдно з вимогами законодавства України, державна пенсiйна система передбачає розрахунок поточних виплат роботодавцем як вiдповiдний процент вiд поточної загальної суми виплат працiвникам. Такi витрати вiдображаються у перiодi, в якому зароблена вiдповiдна заробiтна плата. Пiсля виходу працiвникiв на пенсiю майже усi виплати працiвникам здiйснюються iз фонду соцiального захисту.
Товариство бере участь в державному пенсiйному планi з визначеною виплатою, який передбачає достроковий вихiд на пенсiю працiвникiв, що працюють на певних робочих мiсцях зi шкiдливими i небезпечними для здоров'я умовами. Працедавець виплачує колишньому працiвниковi щомiсячнi пенсiї до того часу, поки цей працiвник, не досягне звичайного пенсiйного вiку (60 рокiв для чоловiкiв i 55 рокiв – для жiнок). Щомiсячно товариство сплачує грошовi кошти до Пенсiйного Фонду та накопичує зобов’язання перед теперiшнiми працiвниками. Пенсiйне забезпечення розраховується за формулою, яка, в числi iншого, визначається середньою заробiтною платою кожного працiвника, його загальним трудовим стажем i загальним стажем роботи на певних посадах (за категорiями «Списку № 1» i «Списку № 2»).
Окрiм обов’язкового фiнансування пiльгових державних пенсiй, товариство добровiльно надає своїм працiвникам ряд довгострокових соцiальних пiльг, визначених Колективним договором, що пов’язанi з виплатами до ювiлейних дат та при виходi на пенсiю. Всi цi пiльги носять характер планiв з визначеною виплатою.
Таким чином, програма товариства складається з пенсiйних та довгострокових соцiальних пiльг. Пенсiйнi виплати складають основну частину програми.
Зобов’язання з визначеною виплатою розраховується щорiчно незалежними актуарiями iз застосуванням методу прогнозної умовної одиницi. Поточна сума пенсiйних зобов’язань визначається шляхом дисконтування розрахункового майбутнього вiдтоку грошових коштiв iз застосуванням процентних ставок за високолiквiдними корпоративними облiгацiями, деномiнованими в тiй самiй валютi, в якiй здiйснюються виплати, а термiн погашення яких приблизно вiдповiдає термiну цього зобов’язання. У зв’язку з тим, що в Українi вiдсутнiй розвинутий ринок облiгацiй, деномiнованих у гривнi, з тривалим строком погашення (бiльше 10 рокiв), для розрахунку були використанi поточнi ринковi ставки для дисконтування вiдповiдних короткострокових платежiв и розрахована ставка дисконтування для довгострокових зобов’язань шляхом екстраполяцiї поточних ринкових ставок за кривою дохiдностi. Товариство визначило ставку дисконтування на рiвнi 14,87% як єдину середньозважену ставку дисконтування, яка вiдображає розрахунковий розподiл виплат винагород в часi та їх розмiр.
В 2011 роцi були внесенi змiни до МСБО 19 «Виплати працiвникам», якi суттєво змiнюють порядок облiку винагород працiвникам. Датою набрання чинностi i застосування переглянутого стандарту є перiоди, що починаються з 1 сiчня 2013 року або пiсля цiєї дати.
Облiкова полiтика товариства з 1 сiчня 2013 року ґрунтується на:
- визнаннi на початок перiоду застосування змiн до МСБО 19, а саме, з 01.01.2013 р. невизнаних на 31.12.2012 р. вартостi послуг минулих перiодiв (21 632) тис. грн. та невизнаних актуарних збиткiв 9 423 тис. грн. з коригуванням в капiталi;
- негайному визнаннi актуарних прибуткiв та збиткiв (результатiв повторного вимiрювання) у складi iншого сукупного доходу (витрат);
- негайному визнаннi вартостi послуг минулих перiодiв в тому перiодi, в якому вiдбудеться змiна умов пенсiйного плану незалежно вiд того, виникло чи не у працiвника право на отримання виплат за планом.
Стандарт вимагає застосовувати для iнших довгострокових винагород працiвникам спрощений метод облiку. На вiдмiну вiд методу облiку, що вимагається для винагород по закiнченню трудової дiяльностi, в рамках даного методу переоцiнки (актуарнi прибутки/збитки) не визнаються у складi iншого сукупного доходу.
У вiдповiдностi до умов перехiдного перiоду, товариство повинно застосовувати переглянутий стандарт ретроспективно, згiдно з МСБО 8 «Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки», за виключенням того, що товариство не повинно коригувати балансову вартiсть активiв, якi не знаходяться в сферi застосування МСБО 19 (переглянутого), з урахуванням змiн витрат на виплату винагороди працiвникам, якi були включенi у первiсну вартiсть до дати первiсного застосування.
19. Припинення визнання фiнансових зобов'язань.
Товариство припиняє визнання фiнансових зобов'язань тодi i лише тодi, коли зобов'язання товариства врегульованi або анульованi або термiн їх дiї закiнчився.
20. Акцiонерний капiтал.
Номiнальна вартiсть простих та привiлейованих акцiй, дозволених до випуску вiдображається у складi акцiонерного капiталу. Перевищення отриманих коштiв над номiнальною вартiстю випущених акцiй враховується у складi емiсiйного доходу в капiталi.
Товариство формувало статутний капiтал в 1994 роцi, коли функцiональна валюта України була валютою гiперiнфляцiйної економiки. МСФЗ 29 «Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї» вимагає перерахунку складових власного капiталу товариства (крiм нерозподiленого прибутку та будь-якої дооцiнки) з використанням загального iндексу цiн. Управлiнський персонал товариства прийшов до висновку, що застосування вимог МСБО 29 «Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї», в частинi перерахунку статутного капiталу, може ввести в оману користувачiв фiнансової звiтностi i суперечить метi фiнансової звiтностi, зазначенiй в Концептуальнiй основi. Керiвництво товариства, керуючись пунктами 19-20 МСБО 1 «Подання фiнансової звiтностi», прийняло рiшення вiдхилитись вiд вимог МСБО 29 «Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї».
21. Виплати, основанi на акцiях.
Дивiденди вiдображаються в тому перiодi, в якому вони оголошенi. Iнформацiя про дивiденди, що оголошенi пiсля звiтного перiоду, але до того, як фiнансова звiтнiсть була затверджена до випуску, вiдображається в примiтцi «Подiї пiсля закiнчення звiтного перiоду».
Базисний прибуток (збиток) на акцiю обчислюється шляхом дiлення прибутку (збитку), на середньозважену кiлькiсть звичайних акцiй, якi перебувають в обiгу протягом звiтного перiоду (знаменник).
22. Податок на прибуток.
Витрати з податку на прибуток товариства формуються як сума поточних податкових витрат, розрахованих на базi оподатковуваного прибутку за правилами податкового законодавства, та вiдстрочених податкових витрат (доходiв). Вiдстроченi податковi витрати (доходи) виникають внаслiдок визнання в прибутку чи збитку вiдстрочених податкових активiв та/або вiдстрочених податкових зобов’язань.
Вiдстроченi податковi зобов’язання визнаються щодо всiх тимчасових рiзниць, що пiдлягають оподаткуванню, крiм випадкiв, коли такi рiзницi виникають вiд первiсного визнання активу чи зобов’язання. Вiдстрочений податковий актив визнається щодо всiх тимчасових рiзниць, що пiдлягають вирахуванню, тiєю мiрою, якою є ймовiрним, що буде отримано оподатковуваний прибуток, до якого можна застосувати тимчасову рiзницю, яка пiдлягає вирахуванню, за винятком ситуацiй, коли вiдстрочений податковий актив виникає вiд первiсного визнання активу або зобов’язання. Отримання достатнього оподатковуваного прибутку є ймовiрним тодi, коли вiдстрочений податковий актив може бути зарахований проти вiдстроченого податкового зобов’язання, яке вiдноситься до того самого податкового органу, та буде вiдновлено в тому самому перiодi, що i актив, або в тому перiодi, в якому збиток, що виникає з активу, може бути вiднесений на попереднiй або послiдуючий перiод. У випадках, коли немає достатнiх вiдстрочених податкових зобов’язань щоб зарахувати вiдстрочений податковий актив, актив вiдображається в тiй мiрi, в якiй ймовiрно виникнення достатнього оподатковуваного прибутку в майбутнiх перiодах.
23. Податок на додану вартiсть.
Дохiд, витрати та активи визнаються за виключенням податку на додану вартiсть, крiм випадкiв, коли ПДВ, виник при покупцi активiв або понесеннi витрат, який не вiдшкодовується з бюджету. В такому випадку ПДВ включається до вартостi активу або витрат.
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги та кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги вiдображаються з врахуванням ПДВ. Аванси отриманi та аванси сплаченi вiдображаються без ПДВ.
24. Операцiї зi зв’язаними сторонами.
В ходi своєї звичайної дiяльностi товариство здiйснює операцiї iз зв’язаними сторонами. Товариство до зв'язаних сторiн вiдносить:
-юридичних осiб, якi контролюють товариство (наприклад, материнська компанiя);
-юридичних та фiзичних осiб, якi мають таку частку в товариствi, яка надає їм змогу суттєво впливати на дiяльнiсть товариства (вважається, що часткою в компанiї, яка дає змогу суттєво впливати на дiяльнiсть товариства, є частка в розмiрi, що перевищує 50% статутного капiталу товариства);
-юридичних осiб, якi є дочiрнiми або асоцiйованими пiдприємствами для компанiї;
-юридичних осiб, якi є спiльним пiдприємством, в якому компанiя є контролюючим учасником;
-фiзичних осiб – членiв провiдного управлiнського персоналу компанiї;
-близьких родичiв фiзичних осiб, якi мають частку в компанiї, яка надає їм змогу суттєво впливати на дiяльнiсть компанiї, та членiв провiдного управлiнського персоналу компанiї.
Операцiї iз зв’язаними сторонами вiдображаються за справедливою вартiстю. Основою для судження є цiноутворення на аналогiчнi види операцiй з непов’язаними сторонами та аналiз ефективної процентної ставки.
25. Взаємозалiк статей активiв та зобов’язань.
Фiнансовi активи та фiнансовi зобов’язання згортаються, а в балансi вiдображається згорнутий залишок, тiльки якщо товариство має юридичне право здiйснити залiк визнаних у балансi сум i має намiр або зробити взаємозалiк, або реалiзувати актив та виконати зобов’язання одночасно. При облiку передачi фiнансового активу, який не веде до припинення визнання такого активу, товариство не згортає переданий актив та пов’язане з ним зобов’язання.
26. Звiтнiсть за сегментами.
Сегмент – це вiдокремлюваний компонент бiзнесу товариства, який займається або постачанням послуг чи продуктiв (сегмент бiзнесу), або наданням послуг чи постачанням продуктiв в межах конкретного економiчного середовища (географiчний сегмент), який зазнає ризикiв та забезпечує прибутковiсть, вiдмiннi вiд тих, якi притаманнi iншим сегментам. Товариство оперує в одному сегментi - виробництво i продаж виробiв машинобудiвної промисловостi. Виробництво продукцiї здiйснюється в Українi. Всi виробленi вироби схожi за своєю природою, i їм властивi схожi ризики. Звiтнiсть за сегментами товариством не складається.
27. Консолiдована фiнансова звiтнiсть.
Товариство та його дочiрнi компанiї повнiстю консолiдуються з дати придбання, тобто, з дати отримання контролю над дочiрнiми компанiями, та продовжують консолiдуватися до дати втрати такого контролю. Фiнансова звiтнiсть дочiрнiх компанiй пiдготовлена за той самий звiтний перiод, що i звiтнiсть товариства (материнської компанiї) на пiдставi послiдовного застосування облiкової полiтики для всiх компанiй групи. Всi внутрiшньогруповi залишки, операцiї, нереалiзованi прибутки, що виникають в результатi здiйснення операцiй всерединi групи, а також дивiденди, повнiстю виключаються.
Якщо група втрачає контроль над дочiрньою компанiєю, вона:
-припиняє визнання активiв та зобов’язань дочiрньої компанiї;
-визнає справедливу вартiсть отриманої винагороди;
-визнає справедливу вартiсть iнвестицiї, що залишилася;
-визнає отриманий в результатi операцiї прибуток або збиток у складi прибуткiв або збиткiв;
-перекласифiковує частку материнської компанiї в ранiше визнаних компонентах iншого сукупного доходу до складу прибуткiв або збиткiв, або нерозподiленого прибутку, в залежностi вiд вимог.
28. Об’єднання бiзнесу та гудвiл.
Об’єднання бiзнесу облiковується за методом придбання. Вартiсть придбання оцiнюється як сума переданої винагороди, оцiненої за справедливою вартiстю на дату придбання, i неконтрольованої частки участi в об’єктi придбання. Для кожної операцiї з об’єднання бiзнесу товариство оцiнює неконтрольовану частку участi в об’єктi придбання або за справедливою вартiстю, або за пропорцiйною часткою в iдентифiкованих чистих активах об’єкта придбання. Витрати, понесенi у зв’язку з придбанням, включаються до складу адмiнiстративних витрат.
При поетапному об’єднаннi бiзнесу покупець переоцiнює свою ранiше утримувану частку участi в капiталi об’єкта придбання за її справедливою вартiстю на дату придбання та визнає остаточний прибуток або збиток, якщо такий iснує, в прибутку чи збитку або iншому сукупному прибутку, залежно вiд обставин.
Гудвiл первiсно оцiнюється за первiсною вартiстю, що визначається як перевищення суми переданої компенсацiї та визнаної неконтрольованої частки участi над сумою чистих iдентифiкованих придбаних активiв i прийнятих зобов’язань. Якщо передана компенсацiя менше, нiж справедлива вартiсть чистих активiв об’єкта придбання, рiзниця визнається у складi прибуткiв або збиткiв. В подальшому гудвiл оцiнюється за первiсною вартiстю за вирахуванням збиткiв вiд зменшення корисностi.
29. Виправлення помилок i змiни у фiнансових звiтах.
У разi виникнення помилок стосовно визнання, оцiнки, подання або розкриття iнформацiї про елементи фiнансових звiтiв:
1. Потенцiйнi помилки поточного перiоду, виявленi протягом цього перiоду, виправляють до затвердження фiнансових звiтiв до випуску.
2. Товариство виправляє суттєвi помилки попереднього перiоду ретроспективно в першому комплектi фiнансових звiтiв, затверджених до випуску пiсля їх виявлення шляхом:
a) перерахування порiвнювальних сум за вiдображений попереднiй перiод (перiоди), в кому вiдбулася помилка; або
б) перерахування залишкiв активiв, зобов’язань та власного капiталу на початок перiоду за самий перший з вiдображених попереднiх перiодiв, якщо помилка вiдбулася до першого з вiдображених попереднiх перiодiв.
Помилку попереднього перiоду товариство виправляє шляхом ретроспективного перерахування, за винятком випадкiв, коли неможливо визначити або вплив на конкретний перiод, або кумулятивний вплив помилки. Якщо неможливо визначити вплив на конкретний перiод помилки щодо порiвняльної iнформацiї за один або кiлька вiдображених попереднiх перiодiв, товариство перераховує залишки активiв, зобов’язань та власного капiталу на початок самого першого перiоду, для якого можливе ретроспективне перерахування (який може бути поточним перiодом). Якщо неможливо визначити кумулятивний вплив, на початку поточного перiоду, помилки на всi попереднi перiоди, товариство перераховує порiвняльну iнформацiю для виправлення помилки перспективно з самої першої можливої дати.
30. Важливi оцiнки, професiйнi судження i припущення в застосуваннi облiкової полiтики.
Пiдготовка фiнансової звiтностi вимагає вiд управлiнського персоналу товариства формування суджень, оцiнок та припущень, якi впливають на застосування принципiв облiкової полiтики, на суми активiв та зобов’язань, доходiв та витрат, вiдображених у звiтностi, та на розкриття iнформацiї щодо потенцiйних активiв та зобов’язань. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд цих оцiнок. Оцiнки та припущення, на яких вони ґрунтуються, регулярно переглядаються. Результати перегляду облiкових оцiнок визнаються у перiодi, в якому вони переглядаються, а також у всiх наступних перiодах, на якi впливають такi оцiнки.
Нижче наведенi професiйнi судження, якi найбiльш суттєво впливають на суми, що вiдображенi у фiнансовiй звiтностi, та основнi джерела невизначеностi оцiнок.
Принципи оцiнки за справедливою вартiстю.
Товариство класифiкує оцiнки за справедливою вартiстю за допомогою iєрархiї справедливої вартостi:
1)рiвень 1: цiни котирувань на активних ринках для iдентичних активiв або зобов’язань;
2)рiвень 2: вхiднi данi, iншi нiж цiни котирувань, що увiйшли у рiвень 1, якi спостерiгаються для активiв або зобов’язань або прямо, або опосередковано;
3)рiвень 3: вхiднi данi активiв або зобов’язань, що не ґрунтуються на даних ринку, якi можна спостерiгати.
Кращим свiдченням справедливої вартостi фiнансового активу або фiнансового зобов’язання є цiни котирування на активному ринку. Фiнансовий iнструмент вважається котируваним на активному ринку, якщо цiни котирування легко i регулярно доступнi та вiдображають фактичнi й регулярно здiйснюванi ринковi операцiї мiж незалежними сторонами. Справедлива вартiсть визначається як цiна, узгоджена мiж зацiкавленим покупцем та зацiкавленим продавцем в операцiї незалежних сторiн. Мета визначення справедливої вартостi для фiнансового iнструмента, який вiдкрито купується та продається на активному ринку – отримати цiну, за якою вiдбулась би операцiя з цим iнструментом на кiнець звiтного перiоду на найсприятливiшому активному ринку, до якого компанiя має безпосереднiй доступ.
Якщо ринок для фiнансового iнструмента не є активним, товариство визначає справедливу вартiсть, застосовуючи методи оцiнювання. Такi методи базуються на застосуваннi останнiх ринкових операцiй мiж обiзнаними, зацiкавленими та незалежними сторонами (якщо вони доступнi), посиланнi на поточну справедливу вартiсть iншого iдентичного iнструмента, аналiзi дисконтованих грошових потокiв. Мета застосування методiв оцiнювання – визначити, якою була б цiна операцiї на дату оцiнки в обмiнi мiж незалежними сторонами, виходячи iз звичайних мiркувань бiзнесу. Справедлива вартiсть оцiнюється на основi результатiв застосування методiв оцiнювання, в яких максимально враховуються ринковi показники (та якомога менше – данi, специфiчнi для компанiї). Перiодично товариство обстежує методи оцiнювання та перевiряє їх на обґрунтованiсть, застосовуючи цiни спостережених поточних ринкових операцiй з такими самими iнструментами, або на основi iнших доступних спостережених ринкових даних.
Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв базується на наведених далi чинниках:
-вартiсть грошей у часi;
-кредитний ризик;
-цiни на валютних бiржах;
-товарнi цiни;
-цiни на iнструменти капiталу;
-волатильнiсть;
-ризик дострокового погашення та ризик вiдмови;
-витрати на обслуговування фiнансового активу або фiнансового зобов’язання.
Перехiд на новi та переглянутi стандарти.
Змiни до стандартiв, що набули чинностi та застосовуються до фiнансової звiтностi за 2014 рiк.
Поправки до МСБО 32 «Фiнансовi iнструменти: подання» роз’яснюють деякi вимоги в сферi взаємозалiку фiнансових активiв та фiнансових зобов’язань в звiтi про фiнансовий стан. Iснуючий МСБО 32 вимагає здiйснювати взаємозалiк фiнансового активу та фiнансового зобов’язання лише якщо у компанiї є юридично закрiплене право на залiк i вона має намiр або провести взаємозалiк активу i зобов’язання на нетто-основi, або реалiзувати актив i погасити зобов’язання одночасно. Данi поправки роз’яснюють, що право на залiк повинно бути в наявностi в даний момент i повинно бути юридично закрiплено для всiх контрагентiв в ходi звичайної дiяльностi, а також в разi дефолту, неплатоспроможностi або банкрутства. Поправки до МСБО 32 застосовуються для рiчних перiодiв, що починаються з або пiсля 1 сiчня 2014 року.
Змiни до МСБО 36 «Зменшення корисностi активiв» застосовуються для рiчних перiодiв, що починаються з або пiсля 1 сiчня 2014 року. Цi змiни вимагають розкривати iнформацiю щодо вартостi вiдшкодування знецiненого активу, якщо вона розраховується як справедлива вартiсть мiнус витрати на вибуття.
Поправки до МСБО 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка» застосовуються для рiчних перiодiв, що починаються з або пiсля 1 сiчня 2014 року. В результатi внесених поправок строк дiї iнструмента хеджування не закiнчується та його застосування не припиняється, якщо:
-як наслiдок нормативно-правового регулювання сторони iнструменту хеджування домовились, що центральний контрагент або пiдприємство, що дiє як контрагент для здiйснення клiрингових розрахункiв, якi виконуються центральним контрагентом («клiринговий контрагент»), замiнить їх первiсного контрагента;
-iншi змiни iнструменту хеджування обмежуються змiнами, необхiдними для здiйснення такої замiни контрагента.
Поправки до МСБО 19 «Виплати працiвникам» застосовуються для рiчних перiодiв, що починаються з або пiсля 1 липня 2014 року. Змiни стосуються того, що внески з боку працiвникiв або третiх осiб, пов'язаних з послугами, слiд вiднести до перiоду надання послуг.
Тлумачення КТМФЗ 21 «Збори» обов'язковi до застосування для перiодiв, що починаються з 1 сiчня 2014 року. Тлумачення КТМФЗ 21 дає вказiвки з визнання зобов'язань за зборами, встановленими державою, як за тими, що облiковуються вiдповiдно до МСБО 37 «Забезпечення, непередбаченi зобов'язання та непередбаченi активи», так i за зборами з чiтко визначеними термiнами та сумами. Зокрема, Тлумачення КТМФЗ 21 роз'яснює, що
- зобов'язальна подiя, яке тягне виникнення зобов'язання зi сплати збору – це подiя, яка призвела до необхiдностi сплати збору;
- якщо зобов'язальна подiя вiдбувається протягом перiоду, зобов'язання визнається наростаючим пiдсумком протягом цього перiоду;
- якщо зобов'язальна подiя виникає внаслiдок досягнення певного мiнiмального значення, зобов'язання визнається при досягненнi цього мiнiмуму.
 
Прiорiтетним напрямком дiяльностi ПАТ є виготовлення та комплектна поставка технологiчного обладнання для нафтової, газової i хiмiчної промисловостi. ПАТ має досвiд створення повного комплекту обладнання i готове здiйснити будiвництво "пiд ключ" цiлого ряду промислових об'єктiв:
•Компресорнi станцiї;
•Установки комплексної пiдготовки газу;
•Установки пiдготовки газу;
•Установки переробки конденсата;
•Автомобiльнi газонаповнювальнi станцiї;
•Лiнiя виготовлення слабкої азотної кислоти;
•Лiнiя виготовлення соди;
•Лiнiя виготовлення спирту;
•Енергетичнi газотурбiннi установки.
Фахiвцi пiдприємства виконують проектування i виготовлення основного i допомiжного обладнання з урахуванням усiх вимог замовника, в т.ч. технiчних i економiчних параметрiв, клiматичних i сейсмiчних умов в мiсцi експлуатацiї. Усi будiвельнi роботи, роботи з доставки, монтажу, налагодження обладнання, введення в експлуатацiю об'єкта, а також навчання обслуговуючого персоналу, гарантiйне i постгарантiйне обслуговування ПАТ здiйснює самостiйно.
ПАТ "Сумське НВО iм.М.В.Фрунзе" розробляє та виготовляє рiзноманiтне обладнання для нафтової, хiмiчної, переробної промисловостi, атомної енергетики та iн.
Обладнання технологiчне нафтогазове
Пiдприємство має великий виробничий i технiчний досвiд у виробництвi рiзноманiтного обладнання для нафтової i газової промисловостi.
Основну частину цього обладнання складають газоперекачувальнi агрегати (ГПА) та запчастини до них, призначенi для стискання, транспортування природного газу з заданими технологiчними параметрами на лiнiйних компресорних станцiях магiстральних газопроводiв, дожимних компресорних станцiях (ДКС) i станцiях пiдземних сховищ газу (ПХГ).
Фахiвцями ПАТ спроектовано бiльш нiж 100 моделей газоперекачувальних агрегатiв з газотурбiнними приводами суднового й авiацiйного типу потужнiстю 4; 6,3; 8; 10; 16 i 25 МВт, а також з електроприводом потужнiстю 1,0-6,3 МВт. Бiльш нiж 2100 таких агрегатiв успiшно експлуатуються в Росiї, Українi, Туркменiстанi, Азербайджанi, Iранi, Аргентинi, Туреччинi та iнших країнах.
В останнi роки ПАТ розроблений ряд нових модифiкацiй ГПА на базi суднових i авiадвигунiв останнiх поколiнь, що забезпечують ефективний ККД, рiвний 34-35,5%. У перспективi планується освоєння приводiв зi складним робочим циклом, що забезпечить пiдвищення ККД до 43-45%.
Унiфiкованi базовi корпуси компресорiв дозволяють досягти зазначених замовником параметрiв шляхом установки змiнних проточних частин з рiзною кiлькiстю ступенiв. Конструкцiї компресорiв вiдповiдають вимогам стандарту Американського Нафтового Iнституту (API 617). Застосування агрегатiв конвертованих газотурбiнних двигунiв авiацiйного i суднового типiв дозволяє створю вати компактну конструкцiю агрегату з вiдносно невеликими габаритами i вагою, забезпечувати автоматизацiю режимiв роботи двигуна при сучасному рiвнi економiчностi i високої надiйностi. Система автоматичного керування агрегатiв реалiзована на базi мiкропроцесорiв нового поколiння.
Основнi переваги агрегатiв:
•висока ефективнiсть i надiйнiсть;
•вiдповiднiсть сучасним екологiчним вимогам; можливiсть експлуатацiї в будь-яких клiматичних зонах при температурi навколишнього середовища вiд -55° до +45°С;
•повна заводська готовнiсть блокiв, що поставляються на компресорнi станцiї;
•повна автоматизацiя агрегатiв;
•висока ремонтопридатнiсть блокiв i вузлiв у польових умовах;
•можливiсть комплектування за бажанням замовника утилiзаторами тепла, а також додатковими системами i пристроями (обiгрiву, вентиляцiї й iн.), що забезпечують зручнiсть в експлуатацiї.
Пiдприємство випускає широкий спектр iншої продукцiї рiзного призначення для нафтової i газової промисловостi: установки з переробки конденсату та нафти продуктивнiстю вiд 5 до 500 тис.т/рiк; обладнання для ремонту й освоєння свердловин, глиновiддiлювачi i насоси ЦНС для пiдтримки тиску при видобутку нафти.
Компресорнi станцiї й установки та запчастини до них
Компресорнi станцiї призначенi для:
•транспортування природного газу магiстральними газопроводами;
•стискання нафтових газiв при газлiфтному видобутку нафти;
•збирання i транспорту побiжного нафтового газу;
•стискання побiжного нафтового газу в технологiї газопереробних заводiв (ГПЗ);
•накачування газу в шар при розробцi газоконденсатних родовищ iз застосуванням cайклiнг-процесу.
Компресорнi установки мiстять у собi функцiонально зв'язанi мiж собою комплекси основного технологiчного i допомiжного обладнання, керування роботою яких здiйснюється за допомогою сучасних мiкропроцесорних систем. Основу компресорних станцiй складають турбокомпресорнi агрегати з вiдцентровими компресорами з газотурбiнними двигунами авiацiйного типу.
Блочно-контейнерне виконання, максимальна заводська готовнiсть дозволяють робити будiвництво i монтаж у стислий термiн з мiнiмальними витратами.
Обладнання може поставлятися для розташування в капiтальних будiвлях або в легкозбiрних укриттях. Можуть бути розробленi, виготовленi i поставленi компресорнi станцiї за вимогою замовника з повним набором основного i допомiжного технологiчного обладнання. Будiвництво станцiй може бути виконане на умовах "пiд ключ".
З використанням агрегатiв потужнiстю 16 МВТ побудованi найбiльшi лiнiйнi компресорнi станцiї газопроводiв Уренгой - Помари - Ужгород, Уренгой - Центр, Ямбург - Єлець, що забезпечують безперебiйну подачу газу в центральнi регiони Росiї, Україну i Захiдну Європу.
Установки комплексної пiдготовки газу й установки пiдготовки газу
Установки комплексної пiдготовки газу (УКПГ) призначенi для:
•пiдготовки газу високого тиску методом низькотемпературної сепарацiї з упорскуванням метанолу i забезпечення точки роси по водi i вуглеводням з наступною подачею його в магiстральний газопровiд;
•одержання стабiльного вуглеводневого конденсату.
До складу основного технологiчного обладнання УКПГ входять:
•установки низькотемпературної сепарацiї з блоком вхiдного сепаратора i вузлами вимiру витрати газу;
•установки стабiлiзацiї конденсату, що включає колонне, теплообмiнне обладнання, технологiчний пiдiгрiвач, насосне обладнання, вузли вимiру витрати газу i конденсату;
•установки регенерацiї метанолу.
До складу допомiжної системи УКПГ входять:
•система смолоскипова;
•установка пiдготовки повiтря КIП i А;
•система теплопостачання.
Установки пiдготовки газу (УПГ) призначенi для витягу з побiжного нафтового газу широкої фракцiї легких вуглеводнiв. У загальному випадку на УПГ здiйснюється:
•пiдготовка газу, включаючи очищення й осушку за вологою;
•вiдбензування газу, тобто витяг з нього нестабiльного газового бензину;
•приймання, збереження i вiдвантаження залiзничним, автомобiльним транспортом чи трубопроводами рiдкої продукцiї УПГ.
Установки призначенi для експлуатацiї в клiматичних зонах з температурою повiтря вiд мiнус 60°С до плюс 45°С.
Обладнання для виробництва електроенергiї
Перспективним напрямком розвитку енергетики є застосування енергозберiгаючих технологiй на базi газотурбiнних установок, що дозволяють iстотно пiдвищити ефективнiсть використання органiчного палива при виробництвi електричної енергiї.
Маючи великий досвiд у проектуваннi i виготовленнi турбокомпресорних i газоперекачувальних агрегатiв на базi газотурбiнних приводiв, ПАТ освоїло випуск газотурбiнних енергетичних електростанцiй двух типiв.
Енергетична газотурбiнна установка ЕГТУ-16, що розроблена, виготовлена i введена в експлуатацiю у ПАТ, забезпечує вироблення 16МВт електричної енергiї i 21,5Гкал/годину теплової енергiї.
ПГУ-20 —установка з парогазовим циклом, яка складається з газотурбогенераторної установки потужнiстю 16МВт i паротурбiнної установки потужнiстю 6МВт.
Основнi переваги енергоустановок:
•можливiсть монтажу в капiтальних спорудженнях (реконструкцiя iснуючих) i на вiдкритих площах (блочно-модульний варiант);
•мобiльнiсть, можливiсть установки в безпосереднiй близькостi вiд споживача чи джерела газу;
•блочно-модульна конструкцiя дозволяє робити установку i ремонт устаткування на обмеженiй площi;
•можливiсть швидкого вiдключення i запуску газо-турбогенераторної частини установки протягом 15-45 хвилин;
•автоматична система керування i широка дiагностика технiчного стану;
•мiнiмальна чисельнiсть обслуговуючого персоналу.
Трубопровiдна арматура
З 1986 року ПАТ є одним з основних виробникiв арматури для газової промисловостi в СНД.
ПАТ виробляє широкий асортимент шарової запiрної та регулюючої трубопровiдної арматури для нафтової i газової промисловостi.
Крани кульовi застосовуються як запiрнi пристрої на магiстральних трубопроводах, що транспортують неагресивний природний газ. Затвори зворотнi застосовуються для запобiгання зворотного потоку середовища, що транспортується. Грати захиснi використовуються як запiрнi пристрої на трубопроводах, що транспортують неагресивний природний газ, повiтря, масло.
Обладнання технологiчне хiмiчне
ПАТ накопичило великий досвiд розробки та виготовлення як окремого обладнання для оснащення хiмiчних виробництв, так i повнокомплектних технологiчних лiнiй для хiмiчної, нафтової, газової, харчової, медичної промисловостi та iнших галузей.
ПАТ постачає технологiчне обладнання "пiд ключ" для хiмiчних виробництв:
•кальцинованої соди потужнiстю вiд 50 до 200 тис. т/рiк;
•слабкої азотної кислоти;
•гелiєвого концентрату;
•етилену i пропiлену;
•паливно-мастильних матерiалiв;
•спирту (вiд 100 до 6000 дал на добу).
Ємкiсне устаткування
Ємкiсне обладнання застосовується для прийому, збереження, переробки i видачi агресивних, токсичних i нетоксичних, вибухонебезпечних i невибухонебезпечних продуктiв у хiмiчнiй, нафтохiмiчнiй, харчовiй i iнших галузях промисловостi.
Виготовляється ємкiсне обладнання з робочим тиском до 25 МПа (250кгс/см2), температурою вiд -210°С до +700°С та об'ємом до 1000 м3 рiзних типiв:
•апарати ємкiснi без внутрiшнiх пристроїв;
•апарати ємкiснi з внутрiшнiми пристроями;
•апарати ємкiснi з пристроями, що перемiшують;
•апарати ємкiснi з внутрiшнiм/зовнiшнiм обiгрiвом/охолодженням;
•циклони;
•обертовi сушильно-охолоджувальнi барабани;
•апарати ємкiснi спецiальнi.
•Апарати розробляються за iндивiдуальними проектами i можуть бути виготовленi з вуглецевих, корозiйностiйких сталей, титанових сплавiв i сплавiв на основi нiкелю.
Основними перевагами устаткування, виробленого ПАТ, є низька питома матерiалоємнiсть, застосування в конструкцiї унiфiкованих деталей i вузлiв, надiйнiсть у роботi.
Теплообмiнне обладнання
Теплообмiнники застосовуються для проведення теплових процесiв: нагрiвання, охолодження, випарювання, конденсацiї i кипiння у всiх галузях промисловостi i сiльського господарства.
Виготовляється теплообмiнне устаткування з робочим тиском 25МПа (250кгс/ см2), температурою вiд -210 °С до +700 °С рiзних типiв.
Основними перевагами є простота конструкцiї, компактнiсть, високий коефiцiєнт теплопередачi, можливiсть очищення поверхнi теплообмiну вiд забруднень, стiйкiсть до пульсацiї тиску, вiбрацiї, ударним навантаженням, легкiсть монтажу i демонтажу.
Колонне обладнання
Колонне обладнання застосовується для ректифiкацiйних i абсорбцiйних процесiв у хiмiчнiй i iнших галузях промисловостi. Розробляється устаткування за iндивiдуальними проектами i може бути виготовлене з вуглецевих i корозiйностiйких сталей, титанових сплавiв на основi нiкелю.
Основними перевагами є висока розподiляюча здатнiсть при великих навантаженнях з пару i рiдини, малi втрати тиску, легкiсть монтажу i демонтажу, надiйнiсть у роботi.
Виготовлене товариством хiмiчне обладнання для виробництва мiнеральних добрив на основi амiаку й азотної кислоти успiшно експлуатується на усiх виробничих об'єднаннях "Азот" колишнього Радянського Союзу (Днiпродзержинськ, Черкаси, Сєвєродонецьк та iн.).Усього поставлено близько 100 лiнiй.
Хiмiчне устаткування в складi комплектних технологiчних лiнiй з виробництва етилену, пропiлену i гелiю поставленi на пiдприємства нафтохiмiчного комплексу (Сумгаїт, Омськ, Уфа, Салават, Казань, Ангарськ, Лисичанськ, Шевченко, Оренбург та iн.).Усього поставлено 30 лiнiй.
Устаткуванням з маркою ПАТ оснащенi коксохiмiчнi заводи колишнього Радянського Союзу, а також Кузнецький, Магнiтогорський, Карагандинський металургiйнi комбiнати; пiдприємства хiмiчної, бiологiчної, нафтопереробної, харчової й iнших галузей промисловостi країн СНД; очиснi споруди з очищення стiчних вод великих мiст i пiдприємств, станцiї переливання кровi, м'ясокомбiнати, рибальський флот.
Поршневi компресори i компресорнi установки
ПАТ є одним з найстарших пiдприємств з виготовлення опозитних поршневих компресорiв i єдиним в Українi пiдприємством, що виготовляє важке компресорне обладнання.
Поршневi компресори високого i надвисокого тиску застосовуються для виробництва мiнеральних добрив, для одержання полiетилену високим тиском, стиску природного i нафтового побiжного газу, азоту, водню i гелiю у нафтохiмiчнiй i металургiйнiй промисловостi.
Фахiвцями ПАТ освоєний випуск цiлого ряду компресорiв загального призначення, спецiальних компресорiв малої потужностi для потреб рiзних галузей промисловостi, а також гвинтових компресорiв для промислових холодильних установок.
ПАТ виробляє пересувнi компресорнi установки, призначенi для постачання стиснутим повiтрям бурових верстатiв i iнших механiзмiв. Установки цiлком автономнi i пристосованi до перевезень рiзними видами транспорту: автомобiльним, залiзничним, водним i повiтряним. Висока надiйнiсть i довговiчнiсть, простота керування й обслуговування всiх систем роблять їх незамiнними при роботi в польових умовах.
Усi компресори, що випускаються, мають автоматизовану систему контролю, керування i захист, що забезпечує контроль основних параметрiв, попереджувальну й аварiйну сигналiзацiю, блокування приводного двигуна.
Насосне обладнання
Великою рiзноманiтнiстю вiдрiзняється насосне обладнання виробництва ПАТ. Водокiльцевi вакуумнi насоси i компресори, а також ротацiйнi насоси, що випускає ПАТ, призначенi для рiзних галузей промисловостi. Вони виготовляються з вуглецевих i нержавiючих сталей i титанових сплавiв. Цi насоси вiдрiзняються високим рiвнем надiйностi, простi i зручнi в експлуатацiї.
Для iнтенсифiкацiї видобутку нафти в нафтовiй промисловостi випускаються модернiзованi вiдцентровi високонапiрнi багатосекцiйнi насоси i агрегати ЦНС-180-2 з подачею 180 м3/год i напором вiд 1050 до 1900м. Насоси мають ефективний захист, що дозволяє здiйснювати перекачування промислових, стiчних i пластових вод з пiдвищеним вмiстом абразивних домiшок, у тому числi з вмiстом сiрководню.
Для ефективного освоєння нафтових родовищ розроблений мультифазний насос 2ВВ500-30, що забезпечує спiльне перекачування нафти, газу i рiдини однiєю системою трубопроводiв.
Для перекачування нафтопродуктiв (олiя, мазут, дизельне паливо, нафта) випускаються тригвинтовi насоси ЗВ8/100 i ЗВ16/25 з подачею вiд 12 до 22 м3/годину.
Для хiмiчної, нафтової i газової промисловостi випускаються вiдцентровi насоси в асортиментi продуктивнiстю вiд 2 до 500 м3/годину. Виготовлення з корозiйностiйких i титанових сплавiв забезпечує можливiсть їхнього застосування у високоагресивних середовищах.
Для пiдприємств металургiйної i цементної промисловостi освоєне виробництво шламових насосiв типу ЦПН продуктивнiстю вiд 225 до 800 м3/годину.
Насоси типу НСШ призначенi для шахтного водовiдливу у вугiльнiй промисловостi. Цi насоси мають продуктивнiсть вiд 80 до 500 м3/годину i напiр до1000м, їхня номенклатура охоплює 21 типорозмiр. Вони виконанi з урахуванням сучасних вимог i вiдрiзняються пiдвищеною надiйнiстю i довговiчнiстю.
ПАТ є основним постачальником спецiального насосного обладнання для всiх енергоблокiв атомних електростанцiй. Унiкальним обладнанням, що виробляється ПАТ, є головнi циркуляцiйнi насоси ГЦН-195М потужнiстю 8000 КВт i подачею теплоносiя 20000 м3/ч для енергоблокiв ВВЕР-1000.
Виготовляється також широка номенклатура насосiв другого контуру АЕС (поживнi, конденсатнi, циркуляцiйнi для охолодження реакторiв i iншi).
Центрифуги
До одного з основних видiв обладнання, що випускається ПАТ, вiдносяться центрифуги, виготовлення яких розпочато на пiдприємствi в 1902 роцi.
Сьогоднi ПАТ виробляє практично всi вiдомi у свiтi типи центрифуг, у тому числi сучаснi великовантажнi автоматичнi i безперервної дiї центрифуги, високошвидкiснi трубчастi центрифуги й iн. Цi центрифуги укомплектованi сучасними енергозберiгаючими регульованими електроприводами, системами автоматичного керування, створеними на базi сучасних програмувальних контролерiв i iнших технiчних засобiв фiрми "Schneider Electric".
Пiдприємство постiйно веде роботу з розширення номенклатури продукцiї. Докладнiшу iнформацiю про продукцiю, що виробляє ПАТ, можна отримати на офiцiйному сайтi ПАТ: www.frunze.com.ua.
ПАТ «Сумське НВО iм. М. В. Фрунзе» вiдоме на теренах не тiльки України, країн СНД, а й далеко за їх межами. Продукцiя, яка виготовляється на виробничих площах пiдприємства, визнана у свiтi як унiкальна, надiйна, якiсна, високотехнологiчна, її використовують у рiзних галузях промисловостi, а найбiльше – нафтогазовому комплексi країн, котрi є провiдними у цьому напрямку.
Переважна бiльшiсть продукцiї торгової марки FRUNZE – нетипова, аналогiв їй на територiї СНД, а часто i у свiтi немає.
У 2014 роцi ПАТ традицiйно придiлялась значна увага зовнiшньоекономiчнiй дiяльностi. Так, фахiвцями пiдприємства велась постiйна робота щодо вивчення ринкiв збуту i отримання замовлень з рiзних країн.
У 2014 роцi розпочато процес по просуванню продукцiї ПАТ на новий для пiдприємства європейський ринок. Визначальною подiєю в зовнiшньоекономiчнiй дiяльностi пiдприємства є те, що ПАТ «Сумське НВО iм. М. В. Фрунзе» у 2014 роцi стало повноправним членом мiжнародної асоцiацiї Central Europe Energy Partners (СEEP), яка покликана дбати про енергетичну безпеку ЄС i ефективно її розвивати. Членство у данiй органiзацiї вiдкриває нашому пiдприємству шлях у Європу, що забезпечить можливiсть укладати контракти з основними компанiями на ринку, i ПАТ зможе якнайвище зарекомендувати себе на європейському ринку i в подальшому зайняти там свою нiшу.
У вереснi 2014 року в мiстi Кринiца-Здруй (Польща) вiдбувся XXIV Мiжнародний економiчний форум, участь в якому взяли представники країн захiдного свiту на рiвнi мiнiстрiв та членiв парламенту. Обговорювали питання енергетичної безпеки Європейського Союзу, шляхи й засоби її досягнення. Виробникiв України, готових долучитися до реалiзацiї поставлених завдань, на даному заходi представляло ПАТ «Сумське НВО iм. М. В. Фрунзе».
У звiтному перiодi ПАТ «Сумське НВО iм. М. В. Фрунзе» прийняло участь у мiжнароднiй виставцi OIL & GAS WARSAW. Експонувалося пiдприємство на даному форумi вперше. У виставцi взяли участь близько 50 компанiй iз Польщi, Нiмеччини, Чехiї, Китаю. Даний захiд став гарною платформою для подальшого знайомства й налагодження зв’язкiв пiдприємства з європейським ринком.
Аналiзуючи обсяги продажiв, слiд вiдзначити, що найбiльший обсяг продажiв в 2014 роцi забезпечила Середня Азiя (36,9 % вiд загального обсягу продажу обладнання). В порiвняннi з 2013 роком вiдбулося значне зростання продажiв в даний регiон, а саме на 203 %. Найбiльшу частку склала реалiзацiя до Узбекистану для ДКС «Пiвнiчний Нiшан» та ДКС «Алан», а також до Туркменiстану – для облаштування УОГ «Багтиярлик».
У звiтному роцi через складну ситуацiю в країнi суттєво зменшились обсяги продажiв продукцiї до РФ, що пов’язано з поглибленням полiтичної та економiчної кризи мiж Україною та РФ, введенням економiчних санкцiй з боку свiтової спiльноти проти РФ. Обсяги реалiзацiї до даного регiону залежать вiд полiтичних трендiв, i у 2014 роцi скоротилися в порiвняннi з 2013 роком на 82 % i склали 36,8 % вiд загального обсягу реалiзацiї обладнання. Найбiльший обсяг продажiв до даного регiону вiдбувся для облаштування КС «Невинномиськ», Ростовської АЕС, КС «Новосиндорська», КС «Георгiєвськ», а також для ТОВ «КIНЕФ» та ВАТ «Орськнафтооргсинтез».
У загальному обсягу продажiв продукцiї по регiонам свiту 15,6 % належить країнам далекого зарубiжжя. Основну частку склала реалiзацiя для iранської компанiї MAPNA Turbine Engineering and Manufacturing Company (TUGA).
У 2014 роцi рiвень продажiв в Українi та до країн СНД у порiвняннi з минулим роком зменшився у незначнiй мiрi. Основну частку продажiв в даний регiон складає нафтогазова галузь України. Проте, у 2014 роцi вiдсутнiсть iнвестицiй у дану галузь зумовила збереження незначної долi реалiзацiї в регiон – 10,8 %. Найбiльшу частку склала реалiзацiя для ВАТ «Нафтан» та ПАТ «Укртатнафта». Зростання продажiв на ринок України можна очiкувати не ранiше врегулювання геополiтичної, економiчної кризи та залучення фiнансування на модернiзацiю ГТС, яка, не дивлячись на вже фактичну наявнiсть альтернативних шляхiв постачання газу до Європи, об’єктивно вважається найбiльш потужною та маневреною магiстраллю.
Орiєнтацiя на якiсть – основа для процвiтання пiдприємства, iнструмент, що вiдкриває новi можливостi у конкурентному середовищi.
На ПАТ «Сумське НВО iм. М. В. Фрунзе» впроваджена та функцiонує система менеджменту якостi, яка вiдповiдає вимогам мiжнародного стандарту ISO 9001:2008, що пiдтверджено при наглядовому сертифiкацiйному аудитi сертифiкатом вiдповiдностi UA227005, виданого Bureau Veritas Certification. Дана система визначає полiтику в областi якостi, яка направлена на виготовлення продукцiї такого рiвня якостi, що повнiстю вiдповiдає дiючим стандартам, нормам, правилам i спрямована на реалiзацiю головної мети – безперервного пiдвищення задоволеностi споживачiв. Дана система планується, реалiзується, аналiзується та вдосконалюється вiдповiдно до вимог мiжнародного стандарту ISO 9001:2008 як сукупнiсть взаємопов’язаних мiж собою процесiв, нацiлених на пiдвищення рiвня якостi продукцiї та послуг завдяки реалiзацiї принципу орiєнтацiї на замовника.
Опис дiючої на ПАТ системи менеджменту якостi зазначений в «Керiвництвi по якостi» РК 00-2012, яке розроблено у вiдповiдностi з вимогами мiжнародного стандарту ISO 9001:2008 та охоплює дiяльнiсть по проектуванню (розробцi), виробництву, ремонту, встановленню та обслуговуванню газоперекачувальних агрегатiв, трубопровiдної арматури, дотискувальних компресорних станцiй, виробничого обладнання для хiмiчної промисловостi, обладнання для гiдроенергетики, вiтроелектростанцiй та їх складових, установок для освоєння i ремонту свердловин, транспортно-пакувальних комплектiв, насосiв загальнопромислових, насосiв для атомних електростанцiй, ємностей, теплообмiнникiв i бакiв для атомних електростанцiй, устаткування по переробцi i зберiганню сiльськогосподарської продукцiї, виробництво зварювального дроту та електродiв, управлiння видами робiт капiтального будiвництва об’єктiв, тощо.
Вимоги до полiтики в областi якостi встановленi в РК 00-2012. Полiтика в областi якостi розроблена на основi багаторiчного досвiду роботи пiдприємства, постiйної взаємодiї iз споживачами, вивчення iнтересiв та запитiв споживачiв, вивчення ринкiв збуту продукцiї та спiвпрацi з постачальниками.
Полiтика в областi якостi оформляється у виглядi наочної агiтацiї та поширюється в структурнi пiдроздiли ПАТ з реєстрацiєю факту видачi.
Разом з сертифiкатом вiдповiдностi Системи Менеджменту Якостi вимогам ISO 9001:2008 в ПАТ дiють сертифiкати на:
-систему екологiчного менеджменту, що вiдповiдає вимогам мiжнародного стандарту ISO 14001:2004 – пiдтверджено сертифiкатом вiдповiдностi UA226832 вiд 12.03.2012 р. (термiн дiї – до 15.03.2015 р.), виданого Bureau Veritas Certification;
-систему професiйної безпеки i здоров’я, що вiдповiдає вимогам мiжнародного стандарту OНSAS 18001:2007 – пiдтверджено сертифiкатом вiдповiдностi UA226833 вiд 12.03.2012 р. (термiн дiї – до 15.03.2015 р.), виданого Bureau Veritas Certification.
У 2014 роцi проведено аудит на вiдповiднiсть вимогам Американського нафтового iнституту (АРI) компресорiв вiдцентрових з системами змащування i ущiльнення валу, вiдцентрових насосiв.
Також в 2014 роцi проведено сертифiкацiю та отриманi сертифiкати вiдповiдностi на серiйно виготовлену продукцiю; проведено сертифiкацiю та отримано сертифiкати на обладнання, що поставляється за контрактами, а також на продукцiю, яка закуповується для потреб ПАТ.
Крiм цього, у 2014 роцi проведена експертиза технiчної документацiї та отриманi дозволи на застосування продукцiї в Українi (контактний АВО, випарний охолоджувач, резервуар).
У звiтному перiодi проведена експертиза технiчної документацiї та отриманий висновок експертизи промислової безпеки на устаткування (компресори вiдцентровi).
 
Провадиться лiквiдацiя створеного за участю ПАТ ТОВ "Фрунзе-Авто".
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ вiд 16.07.2010р. з метою збiльшення статутного капiталу Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Сумське машинобудiвне науково-виробниче об'єднання" було прийняте рiшення про передачу майна акцiонерного товариства на загальну суму 831 669 894,00грн. до зазначеного ТОВ в якостi внеску до його статутного капiталу. У 2010 роцi здiйснено передачу майна акцiонерного товариства на загальну суму 651 365 843,00грн. до зазначеного ТОВ в якостi внеску до його статутного капiталу. Протягом 2010-2011рр. ПАТ продано частину належної йому частки у статутному фондi зазначеного ТОВ.
У березнi 2012 року згiдно з рiшенням Наглядової ради ПАТ «Сумське НВО iм.М.В.Фрунзе» ПАТ виступило спiвзасновником ТОВ «Сумиiнвесткапiтал». Частка ПАТ «Сумське НВО iм.М.В.Фрунзе» у статутному капiталi ТОВ «Сумиiнвесткапiтал» становила 86,98%; частка сформована за рахунок грошових i майнових внескiв ПАТ «Сумське НВО iм.М.В.Фрунзе». У травнi 2012 року частку ПАТ було повнiстю продано.
У жовтнi 2014 року згiдно з рiшенням Наглядової ради ПАТ «Сумське НВО iм.М.В.Фрунзе» ПАТ виступило спiвзасновником ТОВ "СУМИНАФТОГАЗСЕРВIС". Частка ПАТ «Сумське НВО iм.М.В.Фрунзе» у статутному капiталi ТОВ ТОВ "СУМИНАФТОГАЗСЕРВIС"становить 4,0%;
02.02.2015р. проведена державна реєстрацiя припинення юридичної особи ТОВ "Фрунзе-Будiндустрiя".
 
Правочинiв з власниками iстотної участi, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афiлiйованими особами, зокрема правочинiв, укладених протягом звiтного року мiж емiтентом або його дочiрнiми/залежними пiдприємствами, вiдокремленими пiдроздiлами, з одного боку, i власниками iстотної участi, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з iншого боку, не було.
 
Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець звiтного перiоду становила 480 558 тис. грн., сума нарахованого зносу: 54 052 тис. грн..
Товариство отримало в оренду на строк вiд 2 до 35 рокiв земельнi дiлянки. Передача права власностi на цi земельнi дiлянки пiсля закiнчення строкiв за договорами оренди не передбачена.
Балансова вартiсть основних засобiв, що переданi в заставу, станом на 31.12.2014 р. складає 75 011 тис. грн.
Станом на 31 грудня 2013 року та 31 грудня 2014 року у товариства:
-вiдсутнi основнi засоби, що тимчасово не використовуються (консервацiя, реконструкцiя);
-вiдсутнi контрактнi зобов’язання, пов’язанi з придбанням основних засобiв;
-вiдсутнi компенсацiї третiх сторiн за об’єкти основних засобiв, кориснiсть яких зменшилася, або якi були втраченi чи переданi;
-вiдсутнi основнi засоби, отриманi за договорами фiнансової оренди.
Протягом 2014 року товариство не отримувало основнi засоби в результатi об'єднання пiдприємств.
В 2014 роцi була здiйснена переоцiнка основних засобiв до їх справедливої вартостi. Справедлива вартiсть основних засобiв була визначена за допомогою експертної оцiнки, яку здiйснив професiйний оцiнювач ТОВ «Ернст енд Янг».Сума накопиченої амортизацiї на дату переоцiнки була виключена з валової балансової вартостi активiв, а чиста сума перерахована до переоцiненої суми.
В 2014 роцi були визнанi втрати вiд зменшення корисностi основних засобiв на загальну суму 8 748 тис. грн. Вигоди вiд вiдновлення корисностi основних засобiв протягом 2014 року не визнавалися. Iнших змiн первiсної вартостi та суми зносу основних засобiв не було.
Протягом 2014 року товариство не отримувало основнi засоби за рахунок цiльового фiнансування.
Станом на 31 грудня 2014 року товариство не має основних засобiв, отриманих в фiнансову оренду.
Амортизацiя основних засобiв нараховується iз застосуванням прямолiнiйного методу
Строки корисного використання встановлюються для кожного об’єкта основних засобiв окремо. Середнi строки корисного використання для груп основних засобiв становлять:
Основнi засоби Середнiй строк
корисного
використання, роки

Земельнi дiлянки
Будинки та споруди 3-60
Машини та обладнання 2-25
Транспортнi засоби 1-25
Iнструменти, прилади та iнвентар (меблi) 1-15
Iншi основнi засоби 1-15
На територiї пiдприємства розташовано близько 5,2 тисяч одиниць як власного, так i орендованого технологiчного та пiдйомно-транспортного обладнання, а саме:
-металорiзального 2 862 од.;
-зварювального 680 од.;
-кувально-пресового 564 од.;
-ливарного 282 од.;
-деревообробного 118 од.;
-пiдйомно-транспортного 645 од.
Iнвестицiї є домiнуючим фактором економiчного зростання пiдприємства. У 2014 роцi на виконання проектiв та заходiв, спрямованих на пiдтримку виробничого потенцiалу ПАТ, iнвестовано власних грошових коштiв на суму 15 016,6 тис. грн.
Ключовими напрямками iнвестування були:
1.Технiчне переозброєння виробництва (придбання та модернiзацiя обладнання, створення спецiалiзованих дiлянок) – 8 768,4 тис. грн.
2.Будiвництво та реконструкцiя об’єктiв основного, енергетичного та допомiжного призначення – 500,3 тис. грн.
3.Впровадження iнформацiйних технологiй, спрямованих на вдосконалення органiзацiї виробництва, автоматизацiю управлiння виробничими процесами – 5 735,4 тис. грн.
За 2014 рiк пiдприємством були понесенi витрати по капiтальним вкладенням на суму 77 014 тис. грн., з них:
-об’єкти виробничого призначення (технiчне переозброєння та реконструкцiя) – 68 424 тис. грн.;
-об’єкти невиробничого призначення – 195 тис. грн.;
-на iншi потреби (нематерiальнi активи) – 8 395 тис. грн.
У 2014 роцi в дiю введено основних фондiв на суму 49 714 тис. грн., з них 23 005 тис. грн. – виробничого призначення, 30 тис. грн. – невиробничого призначення, 26 679 тис. грн. – нематерiальнi активи.
На кiнець 2014 року сума незавершеного будiвництва склала 67 011 тис. грн., у тому числi:
-об’єкти виробничого призначення – 65 963 тис. грн.;
-об’єкти невиробничого призначення – 376 тис. грн.;
-нематерiальнi активи – 672 тис. грн.
Виробничi пiдроздiли пiдприємства забезпеченi необхiдним технологiчним обладнанням для виготовлення високоякiсної конкурентоспроможної продукцiї. Рiвень використання виробничих потужностей ПАТ достатньо високий.
 
Протягом 2014 року спостерiгалося суттєве погiршення економiчної ситуацiї, що було обумовлено веденням вiйськових дiй на сходi України та низьким зовнiшнiм попитом на фонi накопичених макроекономiчних дисбалансiв у попереднi роки. Зниження обсягiв виробництва базових галузей економiки України за 2014 рiк становило 9.6% у рiчному вимiрi, зокрема обсяги виробництва в промисловостi знизилися на 10.7%, будiвництвi – на 21.7%, оборот роздрiбної торгiвлi зменшився на 8.6%. Єдиною галуззю, виробництво якої зростало, було сiльське господарство (2.8%).
Серед факторiв, що обумовлювали економiчнi тенденцiї в 2014 роцi, були:
•вiйськовi дiї на сходi України та розрив мiжрегiональних зв’язкiв унаслiдок анексiї АР Крим;
•низький зовнiшнiй попит унаслiдок гальмування економiчного зростання країн – основних торговельних партнерiв;
•ускладненi торговельнi вiдносини з Росiйською Федерацiєю;
•зниження купiвельної спроможностi населення внаслiдок зменшення реальних доходiв населення;
•погiршення фiнансових результатiв пiдприємств, звуження кредитної активностi, скорочення державного фiнансування та високий рiвень невизначеностi.
У зв'язку з полiтичною та фiнансовою кризою, якi спричинили девальвацiю нацiональної валюти, в Українi спостерiгається зростання напруженостi серед населення, падiння рiвня життя та проблеми в фiнансових вiдносинах.
Зниження обсягiв промислового виробництва за 2014 рiк становило 10.7% в основному пiд впливом ведення вiйськових дiй на сходi Українi починаючи iз квiтня та їх активiзацiї в серпнi. Найбiльше зниження було зафiксовано саме в Донецькiй та Луганськiй областях (-31.5% та 42% вiдповiдно) через руйнування транспортної iнфраструктури та виробничих потужностей. Обсяги виробництва машинобудування за 2014 рiк знизилися на 21.3% в основному пiд впливом ускладнених торговельних вiдносин з Росiєю. Невiдповiднiсть української продукцiї європейським стандартам поки що не дає змогу вийти на ринки ЄС.
З огляду на зменшення товарного випуску продукцiї ПАТ «Сумське НВО iм. М. В. Фрунзе» у 2014 роцi порiвняно з 2013 роком можна вiдзначити вплив таких факторiв:
-скорочення обсягу продажiв для клiєнтiв Росiйської Федерацiї, що зумовлено запровадженням полiтики iмпортозамiщення, зниженням об’ємiв закупiвлi природного газу країнами СНД та Європи, розширенням та загостренням плiтичної кризи мiж Україною та Росiйською Федерацiєю, проведенням активних бойових дiй на сходi України, введенням Європейським союзом економiчних санкцiй проти РФ;
-неритмiчне завантаження виробничих потужностей у зв’язку зi змiною термiнiв проведення тендерiв та пiдписання контрактiв iз замовниками;
-недостатнiй обсяг оборотних коштiв у зв’язку зi скороченням банками обсягiв кредитування, що пов’язане з нестабiльною полiтичною ситуацiєю в країнi.
 
Протягом 2014 року ПАТ виплачено штрафних санкцiй (штраф, пеня, неустойка) i компенсацiй за порушення законодавства в сумi 2 988 тис. грн., в тому числi:
- штрафи, пенi сплаченi до бюджету за порушення законодавства, в сумi 54 тис. грн., в т.ч. плата за землю (8 тис. грн.), податок з доходiв фiзичних осiб (1 тис. грн.), податок на додану вартiсть (45 тис. грн.);
- штрафнi санкцiї згiдно з актом перевiрки вiд 25.06.2014р. - 51 тис. грн.;
- штрафи, пенi сплаченi за порушення умов договорiв в сумi 2 620 тис. грн.;
- штрафнi санкцiї Фонду соцiального страхування по тимчасовiй втратi працездатностi в сумi 40 тис. грн.;
- штраф за порушення Лiцензiйних умов провадження господарської дiяльностi з виробництва та постачання теплової енергiї в сумi 15 тис. грн.;
- штраф за порушення порядку оформлення митної декларацiї згiдно з актами перевiрки в сумi 23 тис.грн.;
- штрафи, пенi сплаченi асоцiйованими компанiями (ТОВ «Фрунзе-Сервiс», ТОВ «Сумиспортiнвест», ТОВ «ПФК» Суми», ТОВ «Фрунзе-Ювiлейна») - 185 тис.грн.
 
Протягом звiтного року Товариство використовувало кредити банкiв на ведення господарської дiяльностi. Залишок кредитiв на початок року складав 1 554,6 млн. грн., на протязi року збiльшився на 1 388,4 млн. грн. (або 89,3 % вiд початкової заборгованостi) i на кiнець року склав 2 943,0 млн. грн. Проте, Товариство вживало всi необхiднi засоби для нормального функцiонування господарської дiяльностi: вiдстрочення платежiв постачальникам за рахунок видачi векселiв, вiдкриття акредитивiв, видачу банкiвських гарантiй, отримання авансiв по договорам на реалiзацiю продукцiї (товарiв, робiт, послуг).
Чистий оборотний капiтал Товариства станом на 31.12.2014 р. склав вiд’ємне значення – 194 979 тис. грн. Таким чином, оборотнi активи в повному обсязi не покривають поточнi зобов’язання Товариства, що ставить пiд загрозу його дiяльнiсть якщо не вжити заходiв по управлiнню оборотними засобами.
Структура джерел фiнансування оборотних активiв за 2014 р. не забезпечила достатнiй рiвень робочого капiталу i не зберегла показники лiквiдностi в рамках нормативних значень.
 
Товариством у 2014 роцi були укладенi договори на загальну суму 125 млн. дол. США за цiнами на дату укладення договору з термiном виконання у 2015 роцi та пiзнiше. Очiкувана сума реалiзацiї вiд виконання укладених у 2014 роцi договорiв з термiном виконання у 2015 роцi становить 107 млн. дол. США.
Визначальною подiєю у виробничiй дiяльностi ПАТ є робота над виготовленням обладнання для родовища «Пiвнiчний Нiшан», розташованого в Узбекистанi. Угодою передбачено створення доволi складного i трудомiсткого обладнання, а саме: 4 турбокомпресорних агрегатiв, 8 комплектiв змiнних проточних частин, 4 роторiв компресора та розсипу запасних частин. Також, додатково у 2014 роцi було укладено договiр, за яким ПАТ зобов’язалося поставити партiю станцiйного устаткування для цього ж промислу. Зокрема, на «Пiвнiчному Нiшанi» додатково очiкують 4 однотонних теплообмiнники, захиснi решiтки, а також блок системи маслопостачання.
У звiтному роцi ПАТ «Сумське НВО iм. М. В. Фрунзе» виготовило комплекс апаратiв повiтряного охолодження (АПО) у рамках оснащення дотискувальної компресорної станцiї на родовищi «Алан», що знаходиться в Узбекистанi. Дане обладнання представляє собою комплекс АПО, що складається з 26 секцiй, котрi будуть розмiщатися на об’єктi за схемою: 6 одиниць, далi 12, а потiм ще 8.
В рамках облаштування ДКС на родовищi «Пiвденний Кемачi» у 2014 роцi спецiалiстами ПАТ розпочата робота по виготовленню 4 турбокомпресорних агрегатiв у блочно-контейнерному виконаннi: два – одиничною потужнiстю 8 МВт i ще два –по 18 МВт.
У 2014 роцi мiж ПАТ та ТОВ «Iнтер Енерджi Груп» було укладено угоду на постачання великогабаритних ємностей для зберiгання зрiджених вуглеводневих газiв.
Слiд вiдзначити, що значнi обсяги виготовленої в 2014 роцi продукцiї на кiнець звiтного року знаходились на складах ПАТ (139,7 млн. грн. або 14,4 %), у зв’язку з неможливiстю замовникiв прийняти товар.
 
Основним фактором, який впливає на тенденцiї дiяльностi ПАТ «Сумське НВО
iм. М. В. Фрунзе» в перспективi, є полiтичний конфлiкт мiж Україною та Росiйською Федерацiєю, а також криза в економiчнiй та фiнансовiй сферi країни. У найскладнiших економiчних i полiтичних умовах пiдприємство на 2015 рiк ставить перед собою мету по стабiлiзацiї роботи пiдприємства, пошуку оптимальних шляхiв завантаження потужностей та прiоритетiв у фiнансуваннi внутрiшнiх проектiв, забезпечення беззбиткового рiвня виробництва i реалiзацiї продукцiї, пiдтримання наукових компетенцiй та iн.
Для виконання поставлених перед колективом пiдприємства виробничих завдань визначено ряд заходiв, якi повиннi сприяти стабiлiзацiї роботи пiдприємства у 2015 роцi. Данi заходи пiдкрiпленi затвердженими вiдповiдними бюджетами. Об'єднання вивчає новi ринки збуту своєї продукцiї, бере участь в тендерах, мiжнародних ярмарках i виставках. Виявлення основних тенденцiй розвитку економiки рiзних країн визначають напрями виробництва нової технiки i нетрадицiйних для пiдприємства видiв продукцiї.
До сильних сторiн ПАТ «Сумське НВО iм. М. В. Фрунзе», що дозволять вести конкурентну боротьбу на традицiйних та нових ринках, можна вiднести: науковий i виробничий потенцiал, який позицiонує пiдприємство як постачальника «технiчно складних рiшень в мiнiмальнi термiни»; значний парк iнстальованого обладнання, що забезпечує стабiльний щорiчний обсяг замовлень на запаснi частини i продукцiю для модернiзацiї.
У 2015 роцi планується реалiзувати обладнання по таким географiчним сегментам, як: Середня Азiя – 44,5 % вiд загального запланованого обсягу реалiзацiї, Далеке зарубiжжя – 30,7 %, Росiйська Федерацiя – 23,2 %, Україна та СНД – 1,6 %.
Основою фундаменту для дiяльностi пiдприємства в 2015 р. є ринки Центральної Азiї i Близького Сходу, а саме – Узбекистан та Iран.
Ринок Азербайджану вiдкриває перспективу участi в проектах будiвництва установок пiдготовки газу на об'єктах пiдземного зберiгання газу «Галмаз» i «Карадаг».
Незважаючи на складну геополiтичну обстановку щодо ринку Росiйської Федерацiї, ПАТ прагне зберегти дiловий iмiдж i створюванi десятилiттями партнерськi вiдносини з замовниками на даному ринку.
Також ПАТ планує продовжувати активну участь в тендерах в Польщi, Перу, Iраку та Туреччинi.
У 2015 роцi плануються iнвестицiї в розвиток та пiдтримку виробництва ПАТ за такими ключовими напрямками:
-технiчне переозброєння виробничих процесiв (придбання обладнання та приладiв, модернiзацiя обладнання, створення спецiалiзованих дiлянок),
-впровадження iнформацiйних технологiй в управлiннi виробничими процесами та систем конструкторсько-технологiчного проектування,
-впровадження енергоефективних технологiй та заходiв, направлених на скорочення споживання енергоресурсiв пiдприємством,
-розвиток iнфраструктури ПАТ, впровадження заходiв з охорони та безпеки пiдприємства, оновлення транспортного господарства.
Зокрема, планується придбання 4-х координатного карусельного верстата з ЧПУ для обробки проточних частин вiдцентрових компресорiв, круглошлiфувального верстата, обробляючого центра з ЧПУ для 5-ти осьової обробки деталей; модернiзацiя унiкальних обробних центрiв «Шисс», «Форест», «Iннсе» та балансувальних верстатiв; модернiзацiя термiчних печей, котлiв та iн.
У цiлому в 2015 роцi планується продовжувати роботу щодо удосконалення системи управлiння iнформацiйними ресурсами ПАТ, збiльшення швидкостi обробки iнформацiї, оптимiзацiї використання обчислювальних ресурсiв мережi, пiдвищення рiвня iнформацiйної безпеки комп’ютерної iнформацiйної мережi пiдприємства за рахунок використання сучасних iнформацiйних технологiй.
Слiд вiдзначити, що на 2015 рiк планується реалiзацiя проектiв корпоративної iнформацiйної системи управлiння пiдприємством. Планується впровадження таких програмних комплексiв та процесiв:
-впровадження системи управлiння даними про вирiб (Windchill);
-розвиток системи технологiчної пiдготовки виробництва;
-розвиток управлiння проектами (xPlan);
-розвиток системи оперативного управлiння виробництвом (MES);
-впровадження Управлiння персоналом (HR);
-створення проектного офiсу (РМО);
-удосконалення процесiв управлiнського облiку на базi SAP ERP;
-розвиток систем планування, виконання та контролю бюджетiв.
Крiм того, планується продовження роботи з удосконалення системи управлiння iнформацiйними ресурсами ПАТ, пiдвищення швидкостi обробки iнформацiї, оптимiзацiї застосування обчислювальних ресурсiв мережi, пiдвищення рiвня iнформацiйної безпеки корпоративної iнформацiйної мережi ПАТ за рахунок застосування сучасних iнформацiйних технологiй.
В напрямку оплати працi в 2015 роцi планується провести наступнi заходи:
-впровадження автоматизацiї процесiв органiзацiйного менеджменту та адмiнiстрування персоналу за допомогою рiшень SAP;
-впровадження заходiв направлених на виявлення, розвиток та утримання ключового персоналу ПАТ;
-збереження витрат на соцiальнi потреби (виконання Колдоговору) на рiвнi не нижче 2014 року.
Усi цi заходи направленi на адаптацiю дiяльностi пiдприємства до нових соцiально-економiчних умов та покращення роботи у 2015 роцi порiвняно з 2014 роком.
ПАТ «Сумське НВО iм. М. В. Фрунзе» має всi необхiднi ресурси для виконання програми 2015 року. Iнвестицiйний клiмат на цiльових ринках дає можливiсть для конкурентної боротьби, утримання та розширення вже iснуючої долi пiдприємства на свiтовому просторi.
 
На протязi року не зупинялись роботи з розробки i впровадження у виробництво нових технологiй, заходiв, спрямованих на зниження собiвартостi виготовленої продукцiї, а також економiї енергоресурсiв.
Науково-дослiдницькi та конструкторськi роботи були направленi на освоєння науковомiстких та високотехнологiчних видiв продукцiї. За 2014 рiк розроблено та впроваджено 30 нових прогресивних технологiчних процесiв, з яких 4 процеси є ресурсозберiгаючими.
Стратегiчним напрямком дiяльностi ПАТ залишається комплектне постачання обладнання i будiвництво об’єктiв на умовах «пiд ключ».
У 2014 роцi була розроблена конструкторська документацiя на новi види ємкiсного, сепарацiйного обладнання, арматурнi i технологiчнi блоки, блоки насоснi для
УОГ «Багтиярлик», ПХГ «Бозой», «Пiвденний Кемачi», УКПГ «Берегове», ангарне укриття для КС «Пiвнiчний Нiшан», центрифуги для ВАТ «Алтай-кокс» (РФ), ВАТ «Євраз Нижньотагiльський металургiйний комбiнат» (РФ), ТОВ «Сумське МНВО» (РФ), ТОВ «АМ-Маркет», комплектуючi для центрифуг для ПрАТ «Кримський титан» (редуктори, турбомуфта пуско-гальмiвна, вiдцентрова муфта).
У звiтному роцi видана у виробництво конструкторська документацiя на компресорну установку паливного газу 2ГМ10-12/7-26С для вiтчизняного пiдприємства ТОВ «Енергiя-Новояворiвськ». Була розроблена i видана документацiя на цилiндри для компресорiв бази 4М16 для ВАТ «Невинномиський Азот» (РФ) – 2 шт. в зборi, ВАТ «Орлен Летува» (Литва) – 3 шт., ВАТ «Нафтан» (Бiлорусь) – 4 шт., а також документацiя на 3 поршнi, 10 штокiв, 10 клапанiв i 80 шт. вкладишiв пiдшипникiв та iншi види деталей для цих машин i 20 вкладишiв для компресору надвисокого тиску 4ГМ40-1,12/250-2500 для «Lange Consalting GmbH» (Германiя).
 
Судовi справи, стороною в яких виступає ПАТ «Сумське НВО iм. М.В. Фрунзе», його дочiрнi пiдприємства або його посадовi особи:
1.Позивач: Марков М.О. Вiдповiдач: ПАТ «Сумське НВО iм. М.В. Фрунзе». Дата вiдкриття провадження у справi: 29.03.2013. Змiст спору: Про визнання недiйсним частково Статуту та Положення про Наглядову раду. Найменування суду, в якому розглядається справа: Вищий господарський суд України. Поточний стан розгляду справи: Розглядається.
Справ, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 10 або бiльше вiдсоткiв активiв емiтента або дочiрнього пiдприємства станом на початок року, немає.
 
н/д

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 376327 423093 532142 436048 908469 859141
будівлі та споруди 96180 171077 362254 338450 458434 509527
машини та обладнання 36271 40062 164502 2950 200773 43012
транспортні засоби 25183 20889 4853 94081 30036 114970
інші 218693 191065 533 567 219226 191632
2. Невиробничого призначення: 2397 3413 0 0 2397 3413
будівлі та споруди 1584 2443 0 0 1584 2443
машини та обладнання 5 9 0 0 5 9
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 808 961 0 0 808 961
Усього 378724 426506 532142 436048 910866 862554
Опис Балансова вартiсть основних засобiв, що переданi в заставу, станом на 31.12.2014 р. складає 75 011 тис. грн.
Станом на 31 грудня 2013 року та 31 грудня 2014 року у товариства:
- вiдсутнi основнi засоби, що тимчасово не використовуються (консервацiя, реконструкцiя);
- вiдсутнi контрактнi зобов’язання, пов’язанi з придбанням основних засобiв;
- вiдсутнi компенсацiї третiх сторiн за об’єкти основних засобiв, кориснiсть яких зменшилася, або якi були втраченi чи переданi;
- вiдсутнi основнi засоби, отриманi за договорами фiнансової оренди.
Протягом 2014 року товариство не отримувало основнi засоби в результатi об'єднання пiдприємств.
В 2014 роцi була здiйснена переоцiнка основних засобiв до їх справедливої вартостi. Справедлива вартiсть основних засобiв була визначена за допомогою експертної оцiнки, яку здiйснив професiйний оцiнювач ТОВ «Ернст енд Янг».Сума накопиченої амортизацiї на дату переоцiнки була виключена з валової балансової вартостi активiв, а чиста сума перерахована до переоцiненої суми.
В 2014 роцi були визнанi втрати вiд зменшення корисностi основних засобiв на загальну суму 8 748 тис. грн. Вигоди вiд вiдновлення корисностi основних засобiв протягом 2014 року не визнавалися. Iнших змiн первiсної вартостi та суми зносу основних засобiв не було.
Протягом 2014 року товариство не отримувало основнi засоби за рахунок цiльового фiнансування.
Станом на 31 грудня 2014 року товариство не має основних засобiв, отриманих в фiнансову оренду.
Амортизацiя основних засобiв нараховується iз застосуванням прямолiнiйного методу
Строки корисного використання встановлюються для кожного об’єкта основних засобiв окремо. Середнi строки корисного використання для груп основних засобiв становлять:
Основнi засоби Середнiй строк
корисного
використання, роки

Земельнi дiлянки
Будинки та споруди 3-60
Машини та обладнання 2-25
Транспортнi засоби 1-25
Iнструменти, прилади та iнвентар (меблi) 1-15
Iншi основнi засоби 1-15
-

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) -317577 1020215
Статутний капітал (тис. грн.) 710850 710850
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 710850 710850
Опис Вартiсть чистих активiв ПАТ «Сумське НВО iм. М.В.Фрунзе» була розрахована згiдно з «Методичними рекомендацiями Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств» вiд 17.11.2004 року № 485.
Висновок Станом на 31 грудня 2014 року вартiсть чистих активiв ПАТ «Сумське НВО iм. М.В.Фрунзе» становить -317577 тис. грн. i є меншою вiд статутного капiталу, що не вiдповiдає вимогам чинного законодавства України, зокрема статтi 155 Цивiльного кодексу України вiд 16.01.2003 р. № 435-IV.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 2943027 X X
у тому числі:  
Короткостроковий кредит банку 31.03.2008 346908 0 29.05.2015
Короткостроковий кредит банку 07.12.2012 157686 0 29.05.2015
Короткостроковий кредит банку 22.05.2008 646511 0 01.06.2015
Короткостроковий кредит банку 08.10.2010 236528 0 01.05.2015
Короткостроковий кредит банку 11.02.2011 409982 0 29.10.2015
Короткостроковий кредит банку 23.02.2012 551899 0 20.03.2015
Короткостроковий кредит банку 20.04.2012 86727 0 20.03.2015
Короткостроковий кредит банку 05.11.2013 149522 0 04.08.2015
Короткостроковий кредит банку 08.11.2013 10650 0 20.01.2015
Короткостроковий кредит банку 15.11.2013 31243 0 20.01.2015
Короткостроковi кредити банкiв 07.03.2013 157685 0 25.02.2015
Короткостроковi кредити банкiв 22.05.2013 78843 0 25.02.2015
Короткостроковi кредити банкiв 29.10.2013 78843 0 25.02.2015
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 5130 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 2383672 X X
Усього зобов'язань X 5331829 X X
Опис: Iншi зобов’язання: пенсiйнi зобов’язання, з оплати працi, зi страхування, за отриманими авансами, кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги та iнше.


4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п Основний вид продукції Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції
у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тис.грн.) у відсотках до всієї виробленої продукції у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тіс. грн.) у відсотках до всієї реалізованої продукції
1 2 3 4 5 6 7 8
1 компресори та iншi (ГПА) 4 шт. 194450 19 4 шт. 196080 18
2 компресори поршневi 4 шт. 56107 6 4 шт. 45895 4
3 компресори вiдцентровi 10 шт. 148222 15 10 шт. 159216 15
4 насоси загальнопромисловi 56 шт. 58948 6 50 шт. 54232 5
5 теплоенергiя - 58634 6 - 61664 6
6 монтаж обладнання - 114000 11 - 118476 11
7 транзитна продукцiя - 0 0 - 117930 11
8 iнша продукцiя, роботи (послуги) - 375379 37 - 328515 30

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1 2 3
1 Матерiали 45.71
2 Амортизацiя 3.08
3 Заробiтна плата 19.07
4 Нарахування на заробiтну плату 7.31
5 Iншi операцiйнi витрати 24.83

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «КИЇВАУДИТ»
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 01204513
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 01033, м.Київ. вул.Саксаганського 53/80, офiс 301
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 1970 23.02.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** П 000112 04.06.2013 до 04.11.2015
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 2014
Думка аудитора*** умовно-позитивна

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «КИЇВАУДИТ»
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 01204513
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 01033, м.Київ. вул.Саксаганського 53/80, офiс 301
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 1970 23.02.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** П 000112 04.06.2013 до 04.11.2015
Текст аудиторського висновку (звіту)
Аудиторський висновок
(звiт незалежного аудитора)
щодо консолiдованої фiнансової звiтностi
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СУМСЬКЕ МАШИНОБУДIВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ
ОБ’ЄДНАННЯ iм. М.В. ФРУНЗЕ»
станом на 31 грудня 2014 року


Адресат:
Акцiонери ПАТ «Сумське машинобудiвне науково-виробниче об’єднання iм. М.В. Фрунзе»
Управлiнський персонал ПАТ «Сумське машинобудiвне науково-виробниче об’єднання iм. М.В. Фрунзе»
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку України

Вступний параграф
Незалежна аудиторська фiрма ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «КИЇВАУДИТ» (далi – аудитор) на пiдставi договору № 303/14-15 вiд 01 грудня 2014 року провела аудит консолiдованої фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства «Сумське машинобудiвне науково-виробниче об’єднання iм. М.В. Фрунзе» (далi – Товариство), що додається, яка складена за Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi та включає: Консолiдований баланс (Звiт про фiнансовий стан) станом на 31 грудня 2014 року, Консолiдований звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд), Консолiдований звiт про рух грошових коштiв та Консолiдований звiт про власний капiтал за 2014 рiк, стислий виклад суттєвих облiкових полiтик та iншi пояснювальнi примiтки.

Основнi вiдомостi про Товариство:
•Повна назва: Публiчне акцiонерне товариство «Сумське машинобудiвне науково-виробниче об’єднання iм. М.В. Фрунзе».
•Код за Єдиним державним реєстром пiдприємств та органiзацiй України: 05747991.
•Мiсцезнаходження: 40004, м. Суми, вул. Горького, буд. 58.
•Зареєстроване 28.03.1994 року Виконавчим комiтетом Сумської мiської ради.
•Основнi види дiяльностi:
•виробництво iнших помп i компресорiв (КВЕД 28.13);
•виробництво iнших машин i устаткування загального призначення, н.в.i.у.в Українi (КВЕД 28.29);
•установлення та монтаж машин i устаткування (КВЕД 33.20);
•виробництво промислового холодильного та вентиляцiйного устаткування (КВЕД 28.25);
•постачання пари, гарячої води та кондицiйованого повiтря (КВЕД 35.30);
•виробництво iнших машин i устаткування спецiального призначення, н.в.i.у. в Українi (КВЕД 28.99);
•оптова торгiвля машинами й устаткуванням для добувної промисловостi та будiвництва (КВЕД 46.63).
•Чисельнiсть працiвникiв – 11 055 осiб.
•Вiдокремленi пiдроздiли:
Найменування Мiсцезнаходження
Фiлiя ПАТ «Сумське машинобудiвне науково-виробниче об’єднання iм. М.В. Фрунзе» в Азербайджанськiй республiцi Азербайджанська республiка, м. Баку, вул. Ф. Iбрагiмбекова, 5
Фiлiя ПАТ «Сумське машинобудiвне науково-виробниче об’єднання iм. М.В. Фрунзе» в Туркменiстанi Туркменiстан, м. Ашгабат, пр. Арчабiл, 23
Фiлiя ПАТ «Сумське машинобудiвне науково-виробниче об’єднання iм. М.В. Фрунзе» в Казахстанi Казахстан, м. Астана, вулиця 103, будинок 6, кв. 802
Представництво ПАТ «Сумське машинобудiвне науково-виробниче об’єднання iм. М.В. Фрунзе» в м. Москва (Росiя) 115093, Росiйська федерацiя, м. Москва, вул. Павловська, буд. 18
Представництво ПАТ «Сумське машинобудiвне науково-виробниче об’єднання iм. М.В. Фрунзе» в м. Київ 01010, Україна, м. Київ, вул. Суворова, буд. 4/6
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за консолiдовану фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї консолiдованої фiнансової звiтностi у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання консолiдованої фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.
Вiдповiдальнiсть аудитора
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї консолiдованої фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит у вiдповiдностi до «Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг» (далi – Мiжнароднi стандарти аудиту). Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум та розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та подання суб’єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.
Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки
У зв’язку з тим, що договiр на виконання аудиторських послуг з аудиту фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства «Сумське машинобудiвне науково-виробниче об’єднання iм. М.В.Фрунзе» був укладений пiсля проведення Товариством iнвентаризацiї запасiв, присутнiсть аудитора пiд час iнвентаризацiї запасiв була неможливою. Через обсяг та характер облiку запасiв аудитор не змiг виконати альтернативнi аудиторськi процедури, згiдно з МСА 501 «Аудиторськi докази – додатковi мiркування щодо вiдiбраних елементiв», тому достатнi та прийнятнi аудиторськi докази стосовно наявностi та стану запасiв отриманi не були.
Висловлення думки (умовно-позитивна думка)
На нашу думку, за виключенням впливу питання, про яке йдеться в параграфi «Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки», консолiдована фiнансова звiтнiсть Публiчного акцiонерного товариства «Сумське машинобудiвне науково-виробниче об’єднання iм. М.В.Фрунзе» за 2014 рiк станом на 31 грудня 2014 року вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах, фiнансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2014 року, його фiнансовi результати i рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився 31 грудня 2014 року, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.

Пояснювальний параграф.
Ми звертаємо увагу на Примiтку № 3 «Економiчне середовище в якому товариство здiйснює свою дiяльнiсть» та Примiтку № 4 «Плани щодо безперервної дiяльностi», в яких йдеться про можливий вплив полiтичної та економiчної кризи в Українi на здатнiсть Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi.
Основнi вiдомостi про аудитора.
•Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «КИЇВАУДИТ».
•Код ЄДРПОУ: 01204513.
•Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв № 1970, видане за рiшенням Аудиторської палати України вiд 23.02.2001 р. № 99, продовжене за рiшенням Аудиторської палати України вiд 04.11.2010 р. № 221/3 термiном до 04.11.2015 р.
•Свiдоцтво про включення до реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, № 0069 видане вiдповiдно до розпорядження Нацкомфiнпослуг вiд 26.09.2013 р. № 3365 термiном до 04.11.2015 р.
•Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв, серiї П № 000112 строком дiї з 04.06.2013 р. до 04.11.2015 р.
•Вiдомостi про аудитора, який пiдписав висновок: Директор (аудитор) – Iщенко Надiя Iванiвна; сертифiкат аудитора серiї А № 005559, виданий за рiшенням Аудиторської палати України вiд 30.10.2003 р. № 128, продовжений за рiшенням Аудиторської палати України вiд 26.09.2013 р. № 279/2 термiном до 30 жовтня 2018 року;
•Вiдомостi про вiдповiдального за аудит Товариства: аудитор – Соловйова Марина Леонiдiвна; сертифiкат аудитора № 005258, виданий за рiшенням Аудиторської палати України вiд 30.05.2002 р. № 110, продовжений за рiшенням Аудиторської палати України вiд 21.05.2012 р. № 250/2 термiном до 30 травня 2017 року.
Директор ТОВ «КИЇВАУДИТ» _______ Н. I. Iщенко
(Сертифiкат аудитора серiї «А» № 005559)
Сертифiкат аудитора банкiв № 0026)
Аудитор _______ М. Л. Соловйова
(сертифiкат аудитора № 005258)
(сертифiкат аудитора банкiв № 0155)
28 квiтня 2014 року
-
-
-

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2014 0 0
2 2013 0 0
3 2012 1 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): - Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): - Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): - Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
Кількість членів наглядової ради 5
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0
Кількість представників держави 0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 115

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) У складi Наглядової ради жодних комiтетiв не створено.
Інші (запишіть) -

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) Умови оплати працi членiв наглядової ради визначенi в "Положеннi про Наглядову раду ПАТ "Сумське НВО iм.М.В.Фрунзе"

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): - X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) -

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:


кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 8

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Так Ні Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Ні Ні Ні Так
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Ні Ні Ні Так
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Ні Ні Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Так Ні Ні Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): -

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Так Так Ні Ні
Інформація про склад органів управління товариства Так Так Так Так Ні
Статут та внутрішні документи Ні Ні Так Так Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні Ні Так Так Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Ні Ні Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть) -

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?

Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) -

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) -

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) -

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): -

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Так

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Кодексу (принципiв, правил) корпоративного управлiння немає.

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Кодексу (принципiв, правил) корпоративного управлiння немає.
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
Кодексу (принципiв, правил) корпоративного управлiння немає.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Сумське машинобудiвне науково-виробниче об'єднання iм.М.В.Фрунзе" за ЄДРПОУ 05747991
Територія за КОАТУУ -
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ -
Вид економічної діяльності за КВЕД -
Середня кількість працівників 0
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса -
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2014 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 0 0 0
первісна вартість 1001 0 0 0
накопичена амортизація 1002 0 0 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 0
Основні засоби: 1010 0 0 0
первісна вартість 1011 0 0 0
знос 1012 0 0 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 0 0 0
II. Оборотні активи
Запаси 1100 0 0 0
Виробничі запаси 1101 0 0 0
Незавершене виробництво 1102 0 0 0
Готова продукція 1103 0 0 0
Товари 1104 0 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 0 0 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

0

0

0
з бюджетом 1135 0 0 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 0 0 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 0 0 0
Готівка 1166 0 0 0
Рахунки в банках 1167 0 0 0
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 0 0 0
Усього за розділом II 1195 0 0 0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 0 0 0

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 0 0 0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 0 0 0
Додатковий капітал 1410 0 0 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 0 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 0 0 0
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 0 0 0
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 0 0 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 0 0 0
за розрахунками з бюджетом 1620 0 0 0
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 0 0 0
за розрахунками з оплати праці 1630 0 0 0
за одержаними авансами 1635 0 0 0
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 0 0 0
Усього за розділом IІІ 1695 0 0 0
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 0 0 0

Примітки -
Керівник -
Головний бухгалтер -

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Сумське машинобудiвне науково-виробниче об'єднання iм.М.В.Фрунзе" за ЄДРПОУ 05747991
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2014 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 0 0
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 0 ) ( 0 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090

0

0
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 0 0
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 0 ) ( 0 )
Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні витрати 2180 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190

0

0
 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 0 0
Інші доходи 2240 0 0
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290

0

0
 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350

0

0
 збиток 2355 ( 0 ) ( 0 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 0 0

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 0 0
Витрати на оплату праці 2505 0 0
Відрахування на соціальні заходи 2510 0 0
Амортизація 2515 0 0
Інші операційні витрати 2520 0 0
Разом 2550 0 0

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0 0
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки -
Керівник -
Головний бухгалтер -

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Сумське машинобудiвне науково-виробниче об'єднання iм.М.В.Фрунзе" за ЄДРПОУ 05747991
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2014 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

0

0
Повернення податків і зборів 3005 0 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 0 0
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0
Надходження від повернення авансів 3020 0 0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0 0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 0 0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 0 0
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 0 )

( 0 )
Праці 3105 ( 0 ) ( 0 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 0 ) ( 0 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 0 0
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 0 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 0 0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 0 0
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0

Примітки -
Керівник -
Головний бухгалтер -

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Сумське машинобудiвне науково-виробниче об'єднання iм.М.В.Фрунзе" за ЄДРПОУ 05747991
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2014 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 0 X 0 X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 0 0 0 0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0
Фінансові витрати 3540 X 0 X 0
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560 0 0 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567 0 0 0 0
Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0
Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 X 0 X
необоротних активів 3205 0 X 0 X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 X 0 X
дивідендів 3220 0 X 0 X
Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X
Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 X 0 X
Інші надходження 3250 0 X 0 X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X 0 X ( 0 )
необоротних активів 3260 X 0 X 0
Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0
Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X 0 X 0
Інші платежі 3290 X 0 X 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 X 0 X
Отримання позик 3305 0 X 0 X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X
Інші надходження 3340 0 X 0 X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X 0 X 0
Погашення позик 3350 X 0 X 0
Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0
Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X 0 X 0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X 0 X 0
Інші платежі 3390 X 0 X 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0

Примітки -
Керівник -
Головний бухгалтер -

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Сумське машинобудiвне науково-виробниче об'єднання iм.М.В.Фрунзе" за ЄДРПОУ 05747991
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2014 р.


Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 0 0 0 0 0 0 0 0
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 0 0 0 0 0 0 0 0
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 0 0 0 0 0 0 0
Залишок на кінець року 4300 0 0 0 0 0 0 0 0

Примітки -
Керівник -
Головний бухгалтер -

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Сумське машинобудiвне науково-виробниче об'єднання iм.М.В.Фрунзе" за ЄДРПОУ 05747991
Територія за КОАТУУ 5910136600
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності за КВЕД 28.13
Середня кількість працівників 11055
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса вул. Горького, 58, м. Суми, Сумська область, 40004
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2014 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 7705 31106 0
 первісна вартість 1001 9686 36347 0
 накопичена амортизація 1002 -1981 -5241 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 39483 66783 0
Основні засоби: 1010 378724 426506 0
 первісна вартість 1011 444275 480558 0
 знос 1012 -65551 -54052 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
 первісна вартість 1016 0 0 0
 знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
 первісна вартість 1021 0 0 0
 накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

266272

304826

0
інші фінансові інвестиції 1035 163522 20990 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 1 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 53990 52891 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Гудвіл при консолідації 1055 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 909697 903102 0
II. Оборотні активи
Запаси 1100 1035074 1331734 0
Виробничі запаси 1101 217454 191747 0
Незавершене виробництво 1102 342592 711997 0
Готова продукція 1103 375349 346659 0
Товари 1104 99679 81331 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 1386980 1255385 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
 за виданими авансами

1130

45025

19449

0
 з бюджетом 1135 185635 294086 0
 у тому числі з податку на прибуток 1136 3249 1288 0
 з нарахованих доходів 1140 0 28 0
 із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 625626 1131015 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 22657 39464 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 55274 31199 0
Готівка 1166 73 20 0
Рахунки в банках 1167 55201 31179 0
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
 резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
 резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
 резервах незароблених премій 1183 0 0 0
 інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 6962 8790 0
Усього за розділом II 1195 3363233 4111150 0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 4272930 5014252 0

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 710850 710850 0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 200589 241102 0
Додатковий капітал 1410 26995 12695 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 35820 35820 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 46229 -1317843 0
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Неконтрольована частка 1490 -268 -201 0
Усього за розділом I 1495 1020215 -317577 0
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 43852 52891 0
Пенсійні зобов’язання 1505 212210 234040 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 29711 19813 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 26 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
 резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 0
 резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0 0
 резерв незароблених премій 1533 0 0 0
 інші страхові резерви 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 285799 306744 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 1554639 2943027 0
Векселі видані 1605 555 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
 за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
 за товари, роботи, послуги 1615 294182 1371075 0
 за розрахунками з бюджетом 1620 12978 5130 0
 у тому числі з податку на прибуток 1621 6128 117 0
 за розрахунками зі страхування 1625 12409 11518 0
 за розрахунками з оплати праці 1630 24589 37384 0
 за одержаними авансами 1635 195740 348864 0
 за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0
 із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
 за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 41679 31468 0
Доходи майбутніх періодів 1665 47 47 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 830098 276572 0
Усього за розділом IІІ 1695 2966916 5025085 0
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 4272930 5014252 0

Примітки Дата переходу на МСФЗ 1 сiчня 2012 року.
Керівник О.Ю.Цимбал
Головний бухгалтер В.М. Клименко

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Сумське машинобудiвне науково-виробниче об'єднання iм.М.В.Фрунзе" за ЄДРПОУ 05747991
(найменування)

Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2014 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 1082009 2268556
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 -1040819 -1735617
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 0 0
Валовий:
 прибуток

2090

41190

532939
 збиток 2095 0 0
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 819951 281515
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 151486 ) ( 165556 )
Витрати на збут 2150 ( 86377 ) ( 200513 )
Інші операційні витрати 2180 ( 216902 ) ( 441766 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток
2190 406376 6619
 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 )
Дохід від участі в капіталі 2200 38554 37859
Інші фінансові доходи 2220 258224 14067
Інші доходи 2240 601 4527
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 1952385 ) ( 185638 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 147683 ) ( 17300 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290

0

0
 збиток 2295 ( 1396313 ) ( 139866 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -2085 -20131
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350

0

0
 збиток 2355 ( 1398398 ) ( 159997 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 83965 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 -20 10
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 -14301 -13319
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 69644 -13309
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 -9039 5521
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 60605 -7788
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -1337793 -167785
Чистий прибуток (збиток), що належить:
 власникам материнської компанії

2470

-1398465

-159953
 неконтрольованій частці 2475 67 -44
Сукупний дохід, що належить:
 власникам материнської компанії

2480

-1337860

-167741
неконтрольованій частці 2485 67 -44

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 525414 881062
Витрати на оплату праці 2505 375905 540408
Відрахування на соціальні заходи 2510 136191 200510
Амортизація 2515 55652 39121
Інші операційні витрати 2520 33821 837631
Разом 2550 1126983 2498732

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 71085000 71085000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 71085000 71085000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -19.67 -2.25
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 -19.67 -2.25
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки -
Керівник О.Ю. Цимбал
Головний бухгалтер В.М. Клименко

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Сумське машинобудiвне науково-виробниче об'єднання iм.М.В.Фрунзе" за ЄДРПОУ 05747991
(найменування)

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2014 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

1361792

2368020
Повернення податків і зборів 3005 46450 242693
у тому числі податку на додану вартість 3006 39809 209099
Цільового фінансування 3010 28851 8571
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 5490 8104
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 364231 80914
Надходження від повернення авансів 3020 1902 5008
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 372 1768
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 144 44
Надходження від операційної оренди 3040 1073 1032
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 25447 106529
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
3100 ( 863826 ) ( 1783956 )
Праці 3105 ( 325044 ) ( 440227 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 182824 ) ( 244914 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 76947 ) ( 124477 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 7137 ) ( 29926 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 711 ) ( 1598 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 69099 ) ( 92121 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 20250 ) ( 18809 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 16687 ) ( 391 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 136 ) ( 1183 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 93757 ) ( 93694 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 250791 106928
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 160764 1266279
необоротних активів 3205 92 1354
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 0
дивідендів 3220 9858 38496
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 25
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 177075 ) ( 1040527 )
необоротних активів 3260 ( 13624 ) ( 11523 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 4304 ) ( 9406 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -24289 244698
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 8177007 5311349
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 2121 201
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 -8230691 -5475205
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 223016 ) ( 162605 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 90 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -274579 -326350
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -48077 25276
Залишок коштів на початок року 3405 55274 29634
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 24002 364
Залишок коштів на кінець року 3415 31199 55274

Примітки -
Керівник О.Ю. Цимбал
Головний бухгалтер В.М. Клименко

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Сумське машинобудiвне науково-виробниче об'єднання iм.М.В.Фрунзе" за ЄДРПОУ 05747991
(найменування)

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2014 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0
Коригування на:
 амортизацію необоротних активів
3505 0 X 0 X
 збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0
 збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0
 збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 0 0 0 0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0
Фінансові витрати 3540 X 0 X 0
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560 0 0 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості:
 за товари, роботи, послуги

3561

0

0

0

0
 за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0
 за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0
 за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567 0 0 0 0
Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0
Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
 фінансових інвестицій

3200

0

X

0

X
 необоротних активів 3205 0 X 0 X
Надходження від отриманих:
 відсотків

3215

0

X

0

X
 дивідендів 3220 0 X 0 X
Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X
Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 X 0 X
Інші надходження 3250 0 X 0 X
Витрачання на придбання:
 фінансових інвестицій

3255

X

0

X

( 0 )
 необоротних активів 3260 X 0 X 0
Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0
Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X 0 X 0
Інші платежі 3290 X 0 X 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

X

0

X
Отримання позик 3305 0 X 0 X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X
Інші надходження 3340 0 X 0 X
Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

X

0

X

0
Погашення позик 3350 X 0 X 0
Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0
Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X 0 X 0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X 0 X 0
Інші платежі 3390 X 0 X 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0

Примітки -
Керівник -
Головний бухгалтер -

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Сумське машинобудiвне науково-виробниче об'єднання iм.М.В.Фрунзе" за ЄДРПОУ 05747991
(найменування)

Консолідований звіт про власний капітал
за 12 місяців 2014 р.


Стаття Код рядка Належить власникам материнської компанії Неконтрольована частка Разом
зареєстрований капітал капітал у дооцінках додатковий капітал резервний капітал нерозподілений прибуток (непокритий збиток) неоплачений капітал вилучений капітал всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Залишок на початок року 4000 710850 200589 26995 35820 46229 0 0 1020483 -268 1020215
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 710850 200589 26995 35820 46229 0 0 1020483 -268 1020215
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 -1398465 0 0 -1398465 67 -1398398
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 40513 -14301 0 34393 0 0 60605 0 60605
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 40533 0 0 34393 0 0 74926 0 74926
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 -20 0 0 0 0 0 -20 0 -20
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 -14301 0 0 0 0 -14301 0 -14301
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 40513 -14300 0 -1364072 0 0 -1337859 67 -1337792
Залишок на кінець року 4300 710850 241102 12695 35820 -1317843 0 0 317376 -201 -317577

Примітки -
Керівник О.Ю. Цимбал
Головний бухгалтер В.М. Клименко

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Текст приміток

ПРИМIТКИ ДО КОНСОЛIДОВАНОЇ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«Сумське НВО iм. М.В. Фрунзе»
за 2014 рiк станом на 31 грудня 2014 року
(в тисячах українських гривень)
1. Основнi вiдомостi про материнську компанiю.
1.1. Повна назва:
Публiчне акцiонерне товариство «Сумське машинобудiвне науково-виробниче об’єднання iм. М.В. Фрунзе» (далi - ПАТ «Сумське НВО iм. М. В. Фрунзе», або товариство).
1.2. Код ЄДРПОУ: 05747991.
1.3. Органiзацiйно-правова форма: акцiонерне товариство.
1.4. Мiсцезнаходження: вул. Горького, 58, м. Суми, Сумська область, 40004.
1.5. ПАТ «Сумське НВО iм. М. В. Фрунзе» почало свою дiяльнiсть вiд заснування в 1896 роцi на кошти мiсцевих цукрозаводчикiв i бельгiйських iнвесторiв Сумських машинобудiвних майстерень. За роки свого розвитку машинобудiвнi майстернi перетворились у велике пiдприємство, вiдоме як «Сумське машинобудiвне науково-виробниче об'єднання iм.М.В.Фрунзе». У лютому 1994 року об'єднання шляхом корпоратизацiї перетворене у вiдкрите акцiонерне товариство «Сумське машинобудiвне науково-виробниче об'єднання iм. М.В. Фрунзе». Змiнами до Статуту товариства, внесеними рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 15.04.2011 року (протокол № 24), було змiнене найменування товариства на «публiчне акцiонерне товариство». На момент створення акцiонерного товариства його єдиним засновником була держава в особi Мiнiстерства машинобудування, вiйськово-промислового комплексу i конверсiї України. Наразi акцiонерами товариства є фiзичнi та юридичнi особи, якi набули право власностi на акцiї товариства у процесi приватизацiї, на вторинному ринку цiнних паперiв, а також у порядку спадкування громадян, правонаступництва юридичних осiб та у iнших випадках, передбачених чинним законодавством. Держава акцiями товариства не володає.
1.6. Вищим органом управлiння ПАТ «Сумське НВО iм. М.В. Фрунзе» є Загальнi збори акцiонерiв.
1.7. Середня кiлькiсть працiвникiв протягом 2014 року складала – 11 055 осiб.
1.8. Основнi види дiяльностi:
-виробництво iнших помп i компресорiв (КВЕД 28.13);
-виробництво iнших машин i устаткування загального призначення, н.в.i.у.в Українi (КВЕД 28.29);
-установлення та монтаж машин i устаткування (КВЕД 33.20);
-виробництво промислового холодильного та вентиляцiйного устаткування (КВЕД 28.25);
-постачання пари, гарячої води та кондицiйованого повiтря (КВЕД 35.30);
-виробництво iнших машин i устаткування спецiального призначення, н.в.i.у. в Українi (КВЕД 28.99);
-оптова торгiвля машинами й устаткуванням для добувної промисловостi та будiвництва (КВЕД 46.63).
1.9. Опис основних видiв дiяльностi.
ПАТ «Сумське НВО iм. М. В. Фрунзе» як головна науково-технiчна органiзацiя України за напрямками: обладнання для нафтової та газової промисловостi, хiмiчного виробництва; насосне та центрифуговане обладнання, розробляє та виготовляє рiзноманiтне обладнання практично для всiх галузей, у тому числi i атомної енергетики.
2014 рiк був неритмiчним для товариства з огляду на завантаження виробничих потужностей, наявнiсть обiгових коштiв. За 2014 рiк на ПАТ «Сумське НВО iм. М. В. Фрунзе» було виготовлено товарної продукцiї у дiючих цiнах на суму 1 005,7 млн. грн..
Обсяг виробництва забезпечено за рахунок випуску продукцiї такої номенклатури:
- компресори та iншi (ГПА) – 194,5 млн.грн.;
- компресори поршневi – 56,1 млн.грн.;
- компресори вiдцентровi – 148,2 млн.грн.;
- насоси загальнопромисловi – 58,9 млн.грн.;
- теплоенергiя – 58,6 млн.грн.;
- монтаж обладнання – 114,0 млн.грн.;
- iнша продукцiя, роботи (послуги)- 375,4 млн.грн.
Крiм того, акцiонерне товариство виробляло: арматуру промислову трубопровiдну, насоси вакуумнi та вiдцентровi, запаснi частини до них та iншу продукцiю.
За 2014 рiк ПАТ реалiзовано продукцiї на суму 1 082,01 млн. грн. Iз загального обсягу реалiзованої продукцiї поставки на експорт становили 930,0 млн. грн. або 85,95%, з них до країн далекого зарубiжжя – 518,9 млн. грн. (55%).
1.10. Органiзацiйна структура товариства затверджена протоколом Наглядової ради № 21/11-2013 вiд 21.11.2013 року та Генеральним директором Товариства ПАТ «Сумське НВО iм. М.В. Фрунзе» Цимбалом О.Ю. 21.11.2013 року. До складу товариства входять спецiалiзованi виробництва: заготiвельне, виробництво ГПА i компресорiв, хiмiчного обладнання, виробництво АЕН та комплектуючого обладнання; представництва в мiстах Київ та Москва, фiлiї в республiках Азербайджан, Туркменiстан та Казахстан; дитячий оздоровчий центр «Чайка» i санаторiй-профiлакторiй. Дочiрнiми компанiями ПАТ «Сумське НВО iм. М.В. Фрунзе» є товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю: «Фрунзе-Профiль», «Фрунзе-Сервiс», «Фрунзе-Електрод», «Фрунзе-Ювiлейна», ПФК «Суми», «Сумиспортiнвест». Протягом 2014 року була лiквiдована дочiрня компанiя – товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Фрунзе-Будiндустрiя». Злиття, приєднання, подiл, видiлення, перетворення протягом 2014 року не вiдбувалось.
2. Iдентифiкацiя та основа пiдготовки фiнансової звiтностi.
Фiнансова звiтнiсть ПАТ «Сумське НВО iм. М. В. Фрунзе» складена станом на 31 грудня 2014 року, звiтним перiодом є 2014 рiк. Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (далi – МСФЗ). Датою переходу на МСФЗ є 1 сiчня 2012 року.
Ця фiнансова звiтнiсть складена на основi облiкових даних ПАТ «Сумське НВО iм. М. В. Фрунзе» та його дочiрнiх компанiй, вiдповiдним чином скоригованих i перекласифiкованих для представлення згiдно з МСФЗ.
Термiн «дочiрнi компанiї» використовується у цьому звiтi для визначення компанiй та iнших суб’єктiв господарської дiяльностi, в яких товариство володiє, прямо чи опосередковано, бiльш нiж половиною прав голосу або iншим чином може контролювати їх фiнансову i операцiйну полiтику з метою здобуття економiчних вигод.
Ця фiнансова звiтнiсть є консолiдованою фiнансовою звiтнiстю. Вона включає фiнансову звiтнiсть ПАТ «Сумське НВО iм. М. В. Фрунзе» та його дочiрнiх компанiй.


Станом на 31.12.2014 р. ПАТ «Сумське НВО iм. М. В. Фрунзе» має 6 (шiсть) дочiрнiх компанiй:
№ Найменування дочiрньої компанiї Частка в статутному капiталi Собiвартiсть iнвестицiї станом на 31.12.2014 р., тис. грн.
1.ТОВ «Фрунзе-Профiль» 99,00 % 99
2.ТОВ «Фрунзе-Сервiс» 99,00 % 1 980
3.ТОВ «Фрунзе-Електрод» 99,98% 2 701
4.ТОВ «Фрунзе-Ювiлейна» 99,98% 2 147
5.ТОВ «ПФК «Суми» 99,89 % 41 479
6.ТОВ «Сумиспортiнвест» 99,98 % 11 610
ПАТ «Сумське НВО iм. М. В. Фрунзе» та його дочiрнi компанiї (надалi – товариство) повнiстю консолiдуються з дати придбання, тобто, з дати отримання контролю над дочiрнiми компанiями, та продовжують консолiдуватися до дати втрати такого контролю. Фiнансова звiтнiсть дочiрнiх компанiй пiдготовлена за той самий звiтний перiод, що i звiтнiсть материнської компанiї на пiдставi послiдовного застосування облiкової полiтики для всiх компанiй. Всi внутрiшньогруповi залишки, операцiї, нереалiзованi прибутки, що виникають в результатi здiйснення операцiй всерединi групи, а також дивiденди, повнiстю виключенi.
Функцiональною валютою ведення бухгалтерського облiку є гривня (надалi – грн.). Фiнансова звiтнiсть представлена в тисячах українських гривень (далi – тис. грн.), якщо не зазначено iнше. Монетарнi активи i зобов’язання в iноземнiй валютi вiдображенi у фiнансової звiтностi у гривневому еквiвалентi за офiцiйним курсом Нацiонального банку України на 31.12.2014 року.
Протягом 2014 року була лiквiдована дочiрня компанiя – товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Фрунзе-Будiндустрiя». Iнших припинень (лiквiдацiї) окремих видiв дiяльностi не було. Участi у спiльних пiдприємствах товариство не бере.
3. Економiчне середовище в якому товариство здiйснює свою дiяльнiсть.
Протягом 2014 року спостерiгалося суттєве погiршення економiчної ситуацiї, що було обумовлено веденням вiйськових дiй на сходi України та низьким зовнiшнiм попитом на фонi накопичених макроекономiчних дисбалансiв у попереднi роки. Зниження обсягiв виробництва базових галузей економiки України за 2014 рiк становило 9.6% у рiчному вимiрi, зокрема обсяги виробництва в промисловостi знизилися на 10.7%, будiвництвi – на 21.7%, оборот роздрiбної торгiвлi зменшився на 8.6%. Єдиною галуззю, виробництво якої зростало, було сiльське господарство (2.8%).
Серед факторiв, що обумовлювали економiчнi тенденцiї в 2014 роцi, були:
-вiйськовi дiї на сходi України та розрив мiжрегiональних зв’язкiв унаслiдок анексiї АР Крим;
-низький зовнiшнiй попит унаслiдок гальмування економiчного зростання країн – основних торговельних партнерiв;
-ускладненi торговельнi вiдносини з Росiйською Федерацiєю;
-зниження купiвельної спроможностi населення внаслiдок зменшення реальних доходiв населення;
-погiршення фiнансових результатiв пiдприємств, звуження кредитної активностi, скорочення державного фiнансування та високий рiвень невизначеностi.
У зв'язку з полiтичною та фiнансовою кризою, якi спричинили девальвацiю нацiональної валюти, в Українi спостерiгається зростання напруженостi серед населення, падiння рiвня життя та проблеми в фiнансових вiдносинах.
Зниження обсягiв промислового виробництва за 2014 рiк становило 10.7% в основному пiд впливом ведення вiйськових дiй на сходi Українi починаючи iз квiтня та їх активiзацiї в серпнi. Найбiльше зниження було зафiксовано саме в Донецькiй та Луганськiй областях (-31.5% та 42% вiдповiдно) через руйнування транспортної iнфраструктури та виробничих потужностей. Обсяги виробництва машинобудування за 2014 рiк знизилися на 21.3% в основному пiд впливом ускладнених торговельних вiдносин з Росiєю. Невiдповiднiсть української продукцiї європейським стандартам поки що не дає змогу вийти на ринки ЄС.
Всi вище перелiченi зовнiшнi фактори негативно впливають на дiяльнiсть товариства та породжують значнi сумнiви у здатностi товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi в майбутньому.
4. Плани щодо безперервної дiяльностi.
Товариство складає фiнансову звiтнiсть на основi принципу безперервностi. Управлiнський персонал не має намiрiв лiквiдувати товариство чи припинити дiяльнiсть. Станом на 31 грудня 2014 року управлiнським персоналом було здiйснено оцiнку, згiдно з якою товариство буде в подальшому здiйснювати свою дiяльнiсть на пiдставi принципу безперервностi. Управлiнському персоналу не вiдомо про суттєвi невизначеностi, пов'язанi з подiями чи умовами, крiм наявностi в Українi полiтичної та економiчної кризи, якi можуть спричинити значний сумнiв щодо здатностi товариства продовжувати дiяльнiсть на безперервнiй основi.
5. Основнi припущення, що стосуються майбутнього та основнi джерела невизначеностi оцiнок на кiнець звiтного перiоду, якi становлять значний ризик спричинити суттєве коригування балансової вартостi активiв та зобов’язань в наступному фiнансовому роцi.
При пiдготовцi фiнансової звiтностi управлiнський персонал здiйснював попереднi оцiнки впливу невизначених майбутнiх подiй на окремi активи та зобов’язання. Такi попереднi оцiнки базуються на iнформацiї, яка наявна на дату фiнансової звiтностi, тому фактичнi результати у майбутньому можуть вiдрiзнятися вiд таких оцiнок. Можливого суттєвого впливу iнших майбутнiх подiй на оцiнку активiв та зобов’язань управлiнський персонал не виявив.
6. Суттєвi положення облiкової полiтики.
Суттєвi положення облiкової полiтики, що використанi при пiдготовцi цiєї фiнансової звiтностi, представленi нижче.
6.1. Основнi засоби.
Для облiку та складання звiтностi основнi засоби подiляються на наступнi класи (групи):
•земельнi дiлянки;
•будiвлi, споруди i передавальнi пристрої;
•машини та обладнання (у т.ч. обчислювальна технiка);
•транспортi засоби;
•iнструменти, прилади, iнвентар (меблi);
•iншi основнi засоби.
Первiсна оцiнка об’єктiв всiх груп основних засобiв здiйснюється за собiвартiстю, що включає цiну придбання (у т.ч. iмпортнi мита, податки, якi не вiдшкодовуються); будь-якi витрати, якi безпосередньо пов’язанi з доставкою активу до мiсця розташування та приведення його в стан, необхiдний для експлуатацiї; попередньо оцiненi витрати на демонтаж, перемiщення об’єкта та вiдновлення територiї, зобов’язання за якими товариство на себе бере.
Товариство, станом на 01.01.2012 року (дату переходу на МСФЗ) використало переоцiнку основних засобiв, що була проведена ТОВ «Консалтингова компанiя «УВЕКОН» станом на 01.01.2011 року, як доцiльну собiвартiсть основних засобiв.
Подальша оцiнка основних засобiв здiйснюється за моделлю переоцiнки. Частота переоцiнок залежить вiд змiн справедливої вартостi активiв. При переоцiнцi об'єкту основних засобiв накопичена амортизацiя на дату переоцiнки вiднiмається iз загальної балансової вартостi активу, а чиста вартiсть трансформується в переоцiнену вартiсть цього активу. Якщо балансова вартiсть активу збiльшилася в результатi переоцiнки, збiльшення визнається в iншому сукупному доходi та накопичується у власному капiталi пiд назвою «Капiтал у дооцiнках». Зменшення балансової вартостi активу вiдображається в iншому сукупному доходi, якщо iснує кредитове сальдо дооцiнки щодо цього активу. Якщо кредитового сальдо дооцiнки недостатньо, то зменшення балансової вартостi активу визнається через прибуток (збиток). Дооцiнка, що входить до власного капiталу об'єкта основних засобiв, що використовується, переноситься на нерозподiлений прибуток частинами в розмiрi рiзницi мiж амортизацiєю, що базується на переоцiненiй балансовiй вартостi активу, та амортизацiєю, що базується на первiснiй вартостi активу. У разi, якщо актив вибуває з використання або лiквiдується сума дооцiнки цього активу, що залишилась, переноситься прямо на нерозподiлений прибуток.
Витрати на поточний ремонт i обслуговування вiдносяться на витрати у мiру здiйснення. Вартiсть замiни значних компонентiв основних засобiв капiталiзується, а компоненти, якi були замiненi, списуються.
На кожну звiтну дату керiвництво оцiнює наявнiсть ознак зменшення корисностi основних засобiв. Якщо такi ознаки зменшення корисностi iснують, керiвництво переглядає балансову вартiсть своїх активiв у вiдповiдностi до МСБО 36 «Зменшення корисностi активiв».
Прибуток i збитки вiд вибуття активiв визначаються шляхом порiвняння отриманих коштiв i балансової вартостi цих активiв i визнаються в звiтi про фiнансовi результати.
Амортизацiя об'єктiв основних засобiв нараховується iз застосуванням прямолiнiйного методу протягом термiну їх експлуатацiї:
Групи основних засобiв Залишковi термiни експлуатацiї, роки
Будинки та споруди 3 - 60
Виробниче та iнше обладнання 2 - 25
Транспортнi засоби 1 - 25
Iншi основнi засоби 1 - 15
Лiквiдацiйна вартiсть основного засобу – це розрахункова сума, яку б товариство отримало в даний час вiд вибуття активу, за вирахуванням витрат на вибуття, якби стан i перiод використання об'єкту основних засобiв були такими, якi очiкуються в кiнцi термiну його експлуатацiї. Коли товариство має намiр використовувати актив до кiнця перiоду його фiзичного iснування, лiквiдацiйна вартiсть такого активу дорiвнює нулю.
Амортизацiя за всiма групами основних засобiв нараховується iз застосуванням прямолiнiйного методу. Термiн корисного використання та метод амортизацiї переглядаються один раз на рiк.
6.2. Нематерiальнi активи.
Нематерiальнi активи – немонетарнi активи, якi не мають фiзичної субстанцiї та можуть бути iдентифiкованi, тобто можуть бути вiдокремленi або вiддiленi вiд товариства або виникають внаслiдок договiрних або iнших юридичних прав (незалежно вiд того, чи можуть вони бути вiдокремленi). Нематерiальнi активи визнаються лише тодi, коли iснує ймовiрнiсть того, що майбутнi економiчнi вигоди, що вiдносяться до активу, надходитимуть товариству та собiвартiсть активу можна достовiрно оцiнити.
В момент первiсного визнання нематерiальнi активи оцiнюються за собiвартiстю. Наступна оцiнка здiйснюється за собiвартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi.
Амортизацiя всiх класiв (груп) нематерiальних активiв нараховується iз застосуванням прямолiнiйного методу. Термiн корисного використання та метод амортизацiї переглядаються один раз на рiк.
6.3. Iнвестицiйна нерухомiсть.
Iнвестицiйна нерухомiсть – це нерухоме майно, яким товариство володiє для здобуття доходу вiд здачi його в оренду або вiд збiльшення його вартостi, або для обох цих цiлей, i яке саме товариство не займає. Первiсна оцiнка проводиться за собiвартiстю, включаючи витрати на операцiю. Подальша оцiнка здiйснюється за моделлю справедливої вартостi.
Прибутки або збитки в результатi змiн справедливої вартостi iнвестицiйної нерухомостi вiдносяться на прибуток або збиток.
Критерiї, що застосовуються товариством для вiддiлення iнвестицiйної нерухомостi вiд нерухомостi, зайнятою власником (основнi засоби):
-частку, яка утримується з метою отримання орендної плати або для збiльшення капiталу, та частку, яка утримується для використання в основнiй дiяльностi товариства, можна продати окремо;
-якщо такi частки не можна продати окремо, нерухомiсть є iнвестицiйною нерухомiстю, якщо тiльки незначна, не бiльше 10%, її частка утримується для використання в основнiй дiяльностi.
6.4. Незавершенi капiтальнi iнвестицiї.
Незавершеними капiтальними iнвестицiями є вартiсть основних засобiв, будiвництво яких ще не завершене. Амортизацiя на цi активи не нараховується до моменту їх введення в експлуатацiю. Незавершене капiтальне будiвництво включає вартiсть будiвельних робiт, суму iнжинiрингових робiт, iншi прямi витрати та загальновиробничi витрати.
По закiнченню будiвництва актив буде переведену у вiдповiдну групу основних засобiв. Амортизацiя буде нараховуватись з дати, коли актив буде побудований та стане придатним до використання.
Незавершене будiвництво активiв, якi призначенi для продажу, вiдображається в складi запасiв.
Незавершене будiвництво iнвестицiйної нерухомостi вiдображається як iнвестицiйна нерухомiсть.
6.5. Дебiторська заборгованiсть.
Дебiторська заборгованiсть є непохiдним фiнансовим активом та визнається тiльки коли товариство стає стороною контрактних положень. Первiсна оцiнка дебiторської заборгованостi здiйснюється за справедливою вартiстю плюс витрати на операцiю, якi прямо вiдносяться до цього фiнансового активу. Справедливою вартiстю дебiторської заборгованостi є справедлива вартiсть наданої (отриманої) компенсацiї. Подальша оцiнка здiйснюється за амортизованою собiвартiстю, з урахуванням збиткiв вiд зменшення корисностi.
Станом на кожну звiтну дату товариство оцiнює, чи iснують об’єктивнi свiдчення того, що кориснiсть дебiторської заборгованостi зменшилася. Балансова вартiсть дебiторської заборгованостi зменшується через рахунок резерву з одночасним визнанням збитку за звiтний перiод. Якщо в наступному перiодi величина збитку вiд зменшення корисностi зменшується i це зменшення може бути об’єктивно спiввiднесено iз подiєю, що має мiсце пiсля визнання зменшення корисностi, то ранiше визнаний збиток вiд зменшення корисностi сторнується. Сторнування не повинне призводити до такої балансової вартостi, яка перевищує суму, що її мала б амортизована вартiсть у разi невизнання зменшення корисностi на дату сторнування. Резерв пiд зменшення корисностi дебiторської заборгованостi визначається розрахунковим методом на пiдставi iсторичних даних щодо дебiторської заборгованостi товариства.
6.6. Запаси.
Запаси при первiсному визнаннi облiковуються за собiвартiстю придбання. Собiвартiсть запасiв включає всi витрати на придбання, витрати на переробку та iншi витрати, понесенi пiд час доставки запасiв до їх теперiшнього мiсцезнаходження та приведення їх у теперiшнiй стан. В Консолiдованому балансi (Звiтi про фiнансовий стан) запаси вiдображаються за найменшою з двох величин: первiсною вартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї. Зменшення вартостi запасiв (уцiнки) вiдображається з одночасним визнаннями збиткiв. Вартiсть готової продукцiї i незавершеного виробництва включає вартiсть сировини, прямi витрати на оплату працi, iншi прямi витрати i вiдповiднi виробничi накладнi витрати, розрахованi на пiдставi нормативної виробничої потужностi.
Вартiсть рекламних запасiв вiдноситься на витрати в момент придбання. Собiвартiсть одиниць запасiв визначається шляхом використання конкретної iдентифiкацiї їх iндивiдуальної собiвартостi.
6.7. Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та групи вибуття.
Необоротнi активи, утримуванi для продажу та групи вибуття визнаються в тому випадку, коли товариство не використовує їх в господарськiй дiяльностi, керiвництво має твердi намiри їх продати протягом одного року з дати класифiкацiї, ймовiрнiсть продажу висока, актив чи група можуть бути негайно проданi в поточному станi. Необоротнi активи, утримуванi для продажу та групи вибуття оцiнюються по найменшiй з двох величин – балансовiй вартостi чи справедливiй вартостi за виключенням затрат на продаж.
Доходи та витрати вiд припиненої дiяльностi облiковуються окремо вiд доходiв та витрат вiд дiяльностi, що продовжується. Результат, за виключенням податкiв, вiдображається в звiтi про сукупнi доходи та витрати.
Основнi засоби та нематерiальнi активи, якi класифiкуються як необоротнi активи, утримуванi для продажу, не амортизуються.
6.8. Грошi та їх еквiваленти.
Кошти на депозитних рахунках з термiном погашення бiльше 3 мiсяцiв вiдображається в звiтностi як поточнi фiнансовi iнвестицiї, з термiном погашення бiльше 12 мiсяцiв – як iншi довгостроковi фiнансовi iнвестицiї.
6.9. Iнвестицiї в асоцiйованi компанiї.
Iнвестицiї в асоцiйованi компанiї облiковуються за методом участi в капiталi. Асоцiйованою компанiєю є компанiя, на яку товариство здiйснює суттєвий вплив, як правило, така ситуацiя передбачає володiння вiд 20% до 50% прав голосу.
Суб’єкт господарювання втрачає суттєвий вплив на об’єкт iнвестування, коли вiн втрачає повноваження брати участь у прийняттi рiшень щодо фiнансових та операцiйних полiтик цього об’єкта iнвестування. Втрата суттєвого впливу може вiдбуватися зi змiною або без змiни абсолютних чи вiдносних прав власностi. У разi втрати суттєвого впливу товариство оцiнює i визнає iнвестицiї за справедливою вартiстю. Рiзниця мiж балансовою вартiстю iнвестицiї на момент втрати суттєвого впливу i її справедливою вартiстю визнаються в складi прибуткiв чи збиткiв. Якщо частка товариства в збитках асоцiйованої компанiї рiвна або перевищує її частку в цiй асоцiйованiй компанiї, товариство не визнає подальшi збитки, крiм випадкiв, коли вона узяла на себе зобов'язання або здiйснила платежi вiд iменi асоцiйованої компанiї.

6.10. Фiнансовi активи, доступнi для продажу.
Фiнансовi активи, доступнi для продажу, визнаються коли товариство стає стороною за договором у вiдношеннi таких активiв. Первiсна їх оцiнка здiйснюється за справедливою вартiстю, до якої додаються витрати на операцiю, якi прямо вiдносяться до придбання фiнансових активiв. Справедлива вартiсть визначається на базi котирувальної ринкової цiни. Якщо фiнансовий актив не має котирувань, то такий фiнансовий актив оцiнюється за справедливою вартiстю, яка базується на результатах нещодавнього продажу непов’язаним третiм сторонам, або шляхом розрахунку дисконтованих грошових потокiв (лише для боргових цiнних паперiв). Виняток складають iнвестицiї в iнструменти власного капiталу, за якими вiдсутнi котирувальнi ринковi цiни на активному ринку та чия справедлива вартiсть не може бути надiйно оцiнена, а також пов’язанi з ними похiднi iнструменти, якi оцiнюються за собiвартiстю. Проценти за фiнансовими активами, доступними для продажу, розрахованi за методом ефективної ставки, вiдображаються в Консолiдованому Звiтi про фiнансовi результати (Звiтi про сукупний дохiд) за статтею «Iншi фiнансовi доходи». Дивiденди за доступним для продажу iнструментом власного капiталу визнаються як прибуток, коли встановлено право товариства на отримання платежу.
Змiни справедливої вартостi вказаної категорiї фiнансових активiв вiдображаються в iншому сукупному доходi (та, вiдповiдно, у власному капiталi) у тому перiодi, у якому вони виникли. Якщо зменшення справедливої вартостi доступного для продажу фiнансового активу визнано в iншому сукупному доходi та є об’єктивне свiдчення зменшення корисностi активу, кумулятивний збиток, який був визнаний в iншому сукупному доходi, виключається з власного капiталу i визнається у прибутку чи збитку як коригування внаслiдок перекласифiкацiї в сумi, яка дорiвнює рiзницi мiж вартiстю його придбання i поточною справедливою вартiстю, за вирахуванням збитку вiд зменшення корисностi цього фiнансового активу, ранiше визнаного у прибутку чи збитку.
Якщо в наступному перiодi справедлива вартiсть боргового iнструмента, класифiкованого як доступний для продажу, збiльшується i це збiльшення може бути об’єктивно пов’язаним iз подiєю, що має мiсце пiсля визнання збитку вiд зменшення корисностi, то збиток вiд зменшення корисностi сторнується i визнається у прибутку чи збитку. Збитки вiд зменшення корисностi iнвестицiй в iнструменти власного капiталу, визнанi в прибутку чи збитку, не сторнуються.
6.11. Iнвестицiї, утримуванi до погашення.
Iнвестицiї, утримуванi до погашення, визнаються, коли товариство стає стороною за договором щодо таких активiв. Первiсна оцiнка здiйснюється за справедливою вартiстю плюс витрати на операцiю, якi прямо вiдносяться до цих фiнансових активiв. Подальша оцiнка здiйснюється за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної ставки вiдсотка. Наприкiнцi кожного звiтного перiоду товариство оцiнює, чи iснують об’єктивнi свiдчення того, що кориснiсть iнвестицiй, утримуваних до погашення, зменшилася. При наявностi об’єктивних свiдчень того, що вiдбувся збиток вiд зменшення корисностi iнвестицiй, утримуваних до погашення, величина збитку визначається як рiзниця мiж балансовою вартiстю активу та теперiшньою вартiстю попередньо оцiнених майбутнiх грошових потокiв, дисконтованих за первiсною ефективною ставкою вiдсотка. Сума втрат вiд зменшення корисностi за iнвестицiями, утримуваними до погашення (iнвестицiї в борговi цiннi папери) визначається як рiзниця мiж їх балансовою вартiстю та теперiшньою вартiстю попередньо оцiнених майбутнiх грошових потокiв, дисконтованих за первiсною ефективною ставкою вiдсотка. Ця рiзниця визнається витратами звiтного перiоду.
Зменшення корисностi фiнансових активiв, що облiковуються за амортизованою собiвартiстю.
Збитки вiд зменшення корисностi визнаються у складi прибутку або збитку у мiру їх виникнення в результатi однiєї або бiльше подiй («збиткових подiй»), що вiдбулися пiсля первинного визнання фiнансового активу i що впливають на суми або термiни розрахункових майбутнiх грошових потокiв, якi пов'язанi з фiнансовим активом або з групами фiнансових активiв, якщо данi збитки можна оцiнити з достатньою мiрою точностi. Якщо товариство визначає, що не iснує об'єктивних ознак зменшення корисностi для фiнансового активу, що оцiнений на iндивiдуальнiй основi, незалежно вiд того, є актив iндивiдуально iстотним чи нi, вiн включається в групу фiнансових активiв з подiбними характеристиками кредитного ризику i ця група оцiнюється на предмет зменшення корисностi на колективнiй основi.
Основними факторами, якi враховує товариство при оцiнцi фiнансового активу на предмет його знецiнення, є прострочений статус, значнi фiнансовi труднощi контрагента, погiршення платоспроможностi та iншi, що здiйснюють негативний вплив на контрагента.
Якщо в подальшому сума збитку вiд зменшення корисностi зменшується, i це зменшення може бути об'єктивно вiднесене до подiї, яка вiдбулася пiсля визнання зменшення корисностi (як, наприклад, пiдвищення кредитного рейтингу дебiтора), ранiше визнаний збиток вiд знецiнення сторнується. Активи, погашення яких неможливе, списуються за рахунок сформованого резерву пiд знецiнення пiсля завершення всiх необхiдних процедур для вiдшкодування i пiсля визначення остаточної суми збитку. Повернення ранiше списаних сум вiдображається через прибутки.
6.12. Забезпечення.
Забезпечення визнаються тодi, коли товариство має поточне юридичне або конструктивне зобов’язання, яке виникло у результатi минулих подiй i ймовiрно, що для погашення цього зобов’язання потрiбне використання ресурсiв, котрi втiлюють у собi певнi економiчнi вигоди та розмiр таких зобов’язань можна достовiрно оцiнити.
Забезпечення створюються товариством для вiдшкодування наступних (майбутнiх) витрат:
•виплату вiдпусток працiвникам
•виконання гарантiйних забезпечень.
•реструктуризацiю, виконання зобов’язань при припиненнi дiяльностi
•виконання зобов’язань щодо обтяжливих контрактiв визнається в сумi очiкуваного збитку тодi, коли витрати для виконання зобов’язань перевищують доходи вiд контракту.
Залишок забезпечення переглядається кожний рiк станом на 31 грудня i у разi потреби коригується (збiльшується, зменшується).

6.13. Умовнi зобов'язання та умовнi активи.
Умовнi зобов’язання не визнаються в Консолiдованому балансi (Звiтi про фiнансовий стан), але розкриваються в примiтках до фiнансової звiтностi, за виключенням випадкiв коли ймовiрнiсть вiдтоку ресурсiв у результатi погашення є незначною. Умовний актив не визнається у Консолiдованому балансi (Звiтi про фiнансовий стан), але розкривається у примiтках до фiнансової звiтностi у тому випадку, коли iснує вiрогiднiсть надходження економiчних вигод.
6.14. Оренда.
Якщо товариство є орендарем за угодою про операцiйну оренду, оренднi платежi визнаються як витрати на прямолiнiйнiй основi протягом строку оренди. Якщо товариство є орендарем за угодою про фiнансову оренду, на початку строку оренди визнаються активи та зобов’язання, що дорiвнюють справедливiй вартостi орендованого майна на початку оренди, або (якщо вони меншi за справедливу вартiсть) за теперiшньою вартiстю мiнiмальних орендних платежiв, яка визначається на початку оренди. Ставкою дисконту, яка застосовується при обчисленнi теперiшньої вартостi мiнiмальних орендних платежiв, є припустима ставка вiдсотка при орендi. В подальшому мiнiмальнi оренднi платежi розподiляються мiж фiнансовими витратами та зменшенням непогашених зобов’язань. Фiнансовi витрати розподiляються на кожен перiод протягом строку оренди таким чином, щоб забезпечити сталу перiодичну ставку вiдсотка на залишок зобов’язань. Непередбаченi оренднi плати вiдображаються як витрати в тих перiодах, у яких вони понесенi.
Необоротнi активи, отриманi за договором фiнансової оренди, облiковуються вiдповiдно до МСБО 16 «Основнi засоби» або МСБО 38 «Нематерiальнi активи».
6.15. Доходи та витрати.
Виручка визнається в тому випадку, коли отримання економiчних вигiд оцiнюється як ймовiрне, i якщо виручка може бути надiйно оцiнена, незалежно вiд дати здiйснення платежу. Виручка оцiнюється за справедливою вартiстю отриманої компенсацiї або за вартiстю винагороди, що належить до отримання, з врахуванням визначених в договорi умов платежу, за виключенням податкiв. Виручка вiд продажу товарiв визнається в момент передачi ризикiв та вигiд вiд володiння товаром покупцевi. У разi, коли товариство погоджується доставити вантаж до певного мiсця, виручка визнається в момент передачi вантажу покупцевi в обумовленому мiсцi.
Виручка вiд надання послуг визнається в момент завершення робiт.
Процентний дохiд та витрати за всiма фiнансовими iнструментами, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю, та фiнансовими активами, доступними для продажу, визнаються з використанням методу ефективної ставки вiдсотка. Процентний дохiд включається до складу фiнансових доходiв в Консолiдованому звiтi про фiнансовi результати (Звiтi про сукупний дохiд).
Дивiденди визнаються в момент встановлення права товариства на їх отримання.
Дохiд вiд iнвестицiйної нерухомостi, наданої в операцiйну оренду, оцiнюється за прямолiнiйним методом протягом строку оренди.
Витрати за позиками включають сплату вiдсоткiв та iншi витрати, понесенi товариством у зв’язку з отриманням позик. Витрати за позиками, якi пов’язанi з придбанням, будiвництвом чи виробництвом активу, який обов’язково потребує довготривалого перiоду для його пiдготовки до використання або продажу, капiталiзуються як частина первiсної вартостi такого активу. Всi iншi витрати за позиками вiдносяться до витрат в тому перiодi, в якому були понесенi. Товариство капiталiзує витрати за позиками, що понесенi у зв’язку з придбанням, будiвництвом чи виробництвом активу, який обов’язково потребує довготривалого перiоду для його пiдготовки до використання або продажу починаючи з 01.01.2012 року.
6.16. Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша кредиторська заборгованiсть.
Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю визнається, коли контрагент виконав свої зобов'язання за договором, i вiдображається за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки.
6.17. Винагороди працiвникам.
Заробiтна плата, єдиний соцiальний внесок вiдносно працiвникiв товариства, щорiчна оплата вiдпустки i оплата тимчасової непрацездатностi, премiї та негрошова винагорода (медичне обслуговування) нараховуються в тому перiодi, в якому вiдповiднi послуги надаються працiвниками товариства.
6.18. Пенсiї та iншi винагороди працiвникам по закiнченнi трудової дiяльностi.
Згiдно з вимогами законодавства України, державна пенсiйна система передбачає розрахунок поточних виплат роботодавцем як вiдповiдний процент вiд поточної загальної суми виплат працiвникам. Такi витрати вiдображаються у перiодi, в якому зароблена вiдповiдна заробiтна плата. Пiсля виходу працiвникiв на пенсiю майже усi виплати працiвникам здiйснюються iз фонду соцiального захисту.
Товариство бере участь в державному пенсiйному планi з визначеною виплатою, який передбачає достроковий вихiд на пенсiю працiвникiв, що працюють на певних робочих мiсцях зi шкiдливими i небезпечними для здоров'я умовами. Працедавець виплачує колишньому працiвниковi щомiсячнi пенсiї до того часу, поки цей працiвник, не досягне звичайного пенсiйного вiку (60 рокiв для чоловiкiв i 55 рокiв – для жiнок). Щомiсячно товариство сплачує грошовi кошти до Пенсiйного Фонду та накопичує зобов’язання перед теперiшнiми працiвниками. Пенсiйне забезпечення розраховується за формулою, яка, в числi iншого, визначається середньою заробiтною платою кожного працiвника, його загальним трудовим стажем i загальним стажем роботи на певних посадах (за категорiями «Списку № 1» i «Списку № 2»).
Окрiм обов’язкового фiнансування пiльгових державних пенсiй, товариство добровiльно надає своїм працiвникам ряд довгострокових соцiальних пiльг, визначених Колективним договором, що пов’язанi з виплатами до ювiлейних дат та при виходi на пенсiю. Всi цi пiльги носять характер планiв з визначеною виплатою.
Таким чином, програма товариства складається з пенсiйних та довгострокових соцiальних пiльг. Пенсiйнi виплати складають основну частину програми.
Зобов’язання з визначеною виплатою розраховується щорiчно незалежними актуарiями iз застосуванням методу прогнозної умовної одиницi. Поточна сума пенсiйних зобов’язань визначається шляхом дисконтування розрахункового майбутнього вiдтоку грошових коштiв iз застосуванням процентних ставок за високолiквiдними корпоративними облiгацiями, деномiнованими в тiй самiй валютi, в якiй здiйснюються виплати, а термiн погашення яких приблизно вiдповiдає термiну цього зобов’язання. У зв’язку з тим, що в Українi вiдсутнiй розвинутий ринок облiгацiй, деномiнованих у гривнi, з тривалим строком погашення (бiльше 10 рокiв), для розрахунку були використанi поточнi ринковi ставки для дисконтування вiдповiдних короткострокових платежiв и розрахована ставка дисконтування для довгострокових зобов’язань шляхом екстраполяцiї поточних ринкових ставок за кривою дохiдностi. Товариство визначило ставку дисконтування на рiвнi 14,87% як єдину середньозважену ставку дисконтування, яка вiдображає розрахунковий розподiл виплат винагород в часi та їх розмiр.
В 2011 роцi були внесенi змiни до МСБО 19 «Виплати працiвникам», якi суттєво змiнюють порядок облiку винагород працiвникам. Датою набрання чинностi i застосування переглянутого стандарту є перiоди, що починаються з 1 сiчня 2013 року або пiсля цiєї дати.
Облiкова полiтика товариства з 1 сiчня 2013 року ґрунтується на:
-визнаннi на початок перiоду застосування змiн до МСБО 19, а саме, з 01.01.2013 р. невизнаних на 31.12.2012 р. вартостi послуг минулих перiодiв (21 632) тис. грн. та невизнаних актуарних збиткiв 9 423 тис. грн. з коригуванням в капiталi;
-негайному визнаннi актуарних прибуткiв та збиткiв (результатiв повторного вимiрювання) у складi iншого сукупного доходу (витрат);
-негайному визнаннi вартостi послуг минулих перiодiв в тому перiодi, в якому вiдбудеться змiна умов пенсiйного плану незалежно вiд того, виникло чи не у працiвника право на отримання виплат за планом.
Стандарт вимагає застосовувати для iнших довгострокових винагород працiвникам спрощений метод облiку. На вiдмiну вiд методу облiку, що вимагається для винагород по закiнченню трудової дiяльностi, в рамках даного методу переоцiнки (актуарнi прибутки/збитки) не визнаються у складi iншого сукупного доходу.
У вiдповiдностi до умов перехiдного перiоду, товариство повинно застосовувати переглянутий стандарт ретроспективно, згiдно з МСБО 8 «Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки», за виключенням того, що товариство не повинно коригувати балансову вартiсть активiв, якi не знаходяться в сферi застосування МСБО 19 (переглянутого), з урахуванням змiн витрат на виплату винагороди працiвникам, якi були включенi у первiсну вартiсть до дати первiсного застосування.
6.19. Припинення визнання фiнансових зобов'язань.
Товариство припиняє визнання фiнансових зобов'язань тодi i лише тодi, коли зобов'язання товариства врегульованi або анульованi або термiн їх дiї закiнчився.
6.20. Акцiонерний капiтал.
Номiнальна вартiсть простих та привiлейованих акцiй, дозволених до випуску вiдображається у складi акцiонерного капiталу. Перевищення отриманих коштiв над номiнальною вартiстю випущених акцiй враховується у складi емiсiйного доходу в капiталi.
Товариство формувало статутний капiтал в 1994 роцi, коли функцiональна валюта України була валютою гiперiнфляцiйної економiки. МСФЗ 29 «Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї» вимагає перерахунку складових власного капiталу товариства (крiм нерозподiленого прибутку та будь-якої дооцiнки) з використанням загального iндексу цiн. Управлiнський персонал товариства прийшов до висновку, що застосування вимог МСБО 29 «Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї», в частинi перерахунку статутного капiталу, може ввести в оману користувачiв фiнансової звiтностi i суперечить метi фiнансової звiтностi, зазначенiй в Концептуальнiй основi. Керiвництво товариства, керуючись пунктами 19-20 МСБО 1 «Подання фiнансової звiтностi», прийняло рiшення вiдхилитись вiд вимог МСБО 29 «Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї».
6.21. Виплати, основанi на акцiях.
Дивiденди вiдображаються в тому перiодi, в якому вони оголошенi. Iнформацiя про дивiденди, що оголошенi пiсля звiтного перiоду, але до того, як фiнансова звiтнiсть була затверджена до випуску, вiдображається в примiтцi «Подiї пiсля закiнчення звiтного перiоду».
Базисний прибуток (збиток) на акцiю обчислюється шляхом дiлення прибутку (збитку), на середньозважену кiлькiсть звичайних акцiй, якi перебувають в обiгу протягом звiтного перiоду (знаменник).
6.22. Податок на прибуток.
Витрати з податку на прибуток товариства формуються як сума поточних податкових витрат, розрахованих на базi оподатковуваного прибутку за правилами податкового законодавства, та вiдстрочених податкових витрат (доходiв). Вiдстроченi податковi витрати (доходи) виникають внаслiдок визнання в прибутку чи збитку вiдстрочених податкових активiв та/або вiдстрочених податкових зобов’язань.
Вiдстроченi податковi зобов’язання визнаються щодо всiх тимчасових рiзниць, що пiдлягають оподаткуванню, крiм випадкiв, коли такi рiзницi виникають вiд первiсного визнання активу чи зобов’язання. Вiдстрочений податковий актив визнається щодо всiх тимчасових рiзниць, що пiдлягають вирахуванню, тiєю мiрою, якою є ймовiрним, що буде отримано оподатковуваний прибуток, до якого можна застосувати тимчасову рiзницю, яка пiдлягає вирахуванню, за винятком ситуацiй, коли вiдстрочений податковий актив виникає вiд первiсного визнання активу або зобов’язання. Отримання достатнього оподатковуваного прибутку є ймовiрним тодi, коли вiдстрочений податковий актив може бути зарахований проти вiдстроченого податкового зобов’язання, яке вiдноситься до того самого податкового органу, та буде вiдновлено в тому самому перiодi, що i актив, або в тому перiодi, в якому збиток, що виникає з активу, може бути вiднесений на попереднiй або послiдуючий перiод. У випадках, коли немає достатнiх вiдстрочених податкових зобов’язань щоб зарахувати вiдстрочений податковий актив, актив вiдображається в тiй мiрi, в якiй ймовiрно виникнення достатнього оподатковуваного прибутку в майбутнiх перiодах.
6.23. Податок на додану вартiсть.
Дохiд, витрати та активи визнаються за виключенням податку на додану вартiсть, крiм випадкiв, коли ПДВ, виник при покупцi активiв або понесеннi витрат, який не вiдшкодовується з бюджету. В такому випадку ПДВ включається до вартостi активу або витрат.
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги та кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги вiдображаються з врахуванням ПДВ. Аванси отриманi та аванси сплаченi вiдображаються без ПДВ.
6.24. Операцiї зi зв’язаними сторонами.
В ходi своєї звичайної дiяльностi товариство здiйснює операцiї iз зв’язаними сторонами. Товариство до зв'язаних сторiн вiдносить:
-юридичних осiб, якi контролюють товариство (наприклад, материнська компанiя);
-юридичних та фiзичних осiб, якi мають таку частку в товариствi, яка надає їм змогу суттєво впливати на дiяльнiсть товариства (вважається, що часткою в компанiї, яка дає змогу суттєво впливати на дiяльнiсть товариства, є частка в розмiрi, що перевищує 50% статутного капiталу товариства);
-юридичних осiб, якi є дочiрнiми або асоцiйованими пiдприємствами для компанiї;
-юридичних осiб, якi є спiльним пiдприємством, в якому компанiя є контролюючим учасником;
-фiзичних осiб – членiв провiдного управлiнського персоналу компанiї;
-близьких родичiв фiзичних осiб, якi мають частку в компанiї, яка надає їм змогу суттєво впливати на дiяльнiсть компанiї, та членiв провiдного управлiнського персоналу компанiї.
Операцiї iз зв’язаними сторонами вiдображаються за справедливою вартiстю. Основою для судження є цiноутворення на аналогiчнi види операцiй з непов’язаними сторонами та аналiз ефективної процентної ставки.

6.25. Взаємозалiк статей активiв та зобов’язань.
Фiнансовi активи та фiнансовi зобов’язання згортаються, а в балансi вiдображається згорнутий залишок, тiльки якщо товариство має юридичне право здiйснити залiк визнаних у балансi сум i має намiр або зробити взаємозалiк, або реалiзувати актив та виконати зобов’язання одночасно. При облiку передачi фiнансового активу, який не веде до припинення визнання такого активу, товариство не згортає переданий актив та пов’язане з ним зобов’язання.
6.26. Звiтнiсть за сегментами.
Сегмент – це вiдокремлюваний компонент бiзнесу товариства, який займається або постачанням послуг чи продуктiв (сегмент бiзнесу), або наданням послуг чи постачанням продуктiв в межах конкретного економiчного середовища (географiчний сегмент), який зазнає ризикiв та забезпечує прибутковiсть, вiдмiннi вiд тих, якi притаманнi iншим сегментам. Товариство оперує в одному сегментi - виробництво i продаж виробiв машинобудiвної промисловостi. Виробництво продукцiї здiйснюється в Українi. Всi виробленi вироби схожi за своєю природою, i їм властивi схожi ризики. Звiтнiсть за сегментами товариством не складається.
6.27. Консолiдована фiнансова звiтнiсть.
Товариство та його дочiрнi компанiї повнiстю консолiдуються з дати придбання, тобто, з дати отримання контролю над дочiрнiми компанiями, та продовжують консолiдуватися до дати втрати такого контролю. Фiнансова звiтнiсть дочiрнiх компанiй пiдготовлена за той самий звiтний перiод, що i звiтнiсть товариства (материнської компанiї) на пiдставi послiдовного застосування облiкової полiтики для всiх компанiй групи. Всi внутрiшньогруповi залишки, операцiї, нереалiзованi прибутки, що виникають в результатi здiйснення операцiй всерединi групи, а також дивiденди, повнiстю виключаються.
Якщо група втрачає контроль над дочiрньою компанiєю, вона:
-припиняє визнання активiв та зобов’язань дочiрньої компанiї;
-визнає справедливу вартiсть отриманої винагороди;
-визнає справедливу вартiсть iнвестицiї, що залишилася;
-визнає отриманий в результатi операцiї прибуток або збиток у складi прибуткiв або збиткiв;
-перекласифiковує частку материнської компанiї в ранiше визнаних компонентах iншого сукупного доходу до складу прибуткiв або збиткiв, або нерозподiленого прибутку, в залежностi вiд вимог.
6.28. Об’єднання бiзнесу та гудвiл.
Об’єднання бiзнесу облiковується за методом придбання. Вартiсть придбання оцiнюється як сума переданої винагороди, оцiненої за справедливою вартiстю на дату придбання, i неконтрольованої частки участi в об’єктi придбання. Для кожної операцiї з об’єднання бiзнесу товариство оцiнює неконтрольовану частку участi в об’єктi придбання або за справедливою вартiстю, або за пропорцiйною часткою в iдентифiкованих чистих активах об’єкта придбання. Витрати, понесенi у зв’язку з придбанням, включаються до складу адмiнiстративних витрат.
При поетапному об’єднаннi бiзнесу покупець переоцiнює свою ранiше утримувану частку участi в капiталi об’єкта придбання за її справедливою вартiстю на дату придбання та визнає остаточний прибуток або збиток, якщо такий iснує, в прибутку чи збитку або iншому сукупному прибутку, залежно вiд обставин.
Гудвiл первiсно оцiнюється за первiсною вартiстю, що визначається як перевищення суми переданої компенсацiї та визнаної неконтрольованої частки участi над сумою чистих iдентифiкованих придбаних активiв i прийнятих зобов’язань. Якщо передана компенсацiя менше, нiж справедлива вартiсть чистих активiв об’єкта придбання, рiзниця визнається у складi прибуткiв або збиткiв. В подальшому гудвiл оцiнюється за первiсною вартiстю за вирахуванням збиткiв вiд зменшення корисностi.
6.29. Виправлення помилок i змiни у фiнансових звiтах.
У разi виникнення помилок стосовно визнання, оцiнки, подання або розкриття iнформацiї про елементи фiнансових звiтiв:
1. Потенцiйнi помилки поточного перiоду, виявленi протягом цього перiоду, виправляють до затвердження фiнансових звiтiв до випуску.
2. Товариство виправляє суттєвi помилки попереднього перiоду ретроспективно в першому комплектi фiнансових звiтiв, затверджених до випуску пiсля їх виявлення шляхом:
a) перерахування порiвнювальних сум за вiдображений попереднiй перiод (перiоди), в кому вiдбулася помилка; або
б) перерахування залишкiв активiв, зобов’язань та власного капiталу на початок перiоду за самий перший з вiдображених попереднiх перiодiв, якщо помилка вiдбулася до першого з вiдображених попереднiх перiодiв.
Помилку попереднього перiоду товариство виправляє шляхом ретроспективного перерахування, за винятком випадкiв, коли неможливо визначити або вплив на конкретний перiод, або кумулятивний вплив помилки. Якщо неможливо визначити вплив на конкретний перiод помилки щодо порiвняльної iнформацiї за один або кiлька вiдображених попереднiх перiодiв, товариство перераховує залишки активiв, зобов’язань та власного капiталу на початок самого першого перiоду, для якого можливе ретроспективне перерахування (який може бути поточним перiодом). Якщо неможливо визначити кумулятивний вплив, на початку поточного перiоду, помилки на всi попереднi перiоди, товариство перераховує порiвняльну iнформацiю для виправлення помилки перспективно з самої першої можливої дати.
6.30. Важливi оцiнки, професiйнi судження i припущення в застосуваннi облiкової полiтики.
Пiдготовка фiнансової звiтностi вимагає вiд управлiнського персоналу товариства формування суджень, оцiнок та припущень, якi впливають на застосування принципiв облiкової полiтики, на суми активiв та зобов’язань, доходiв та витрат, вiдображених у звiтностi, та на розкриття iнформацiї щодо потенцiйних активiв та зобов’язань. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд цих оцiнок. Оцiнки та припущення, на яких вони ґрунтуються, регулярно переглядаються. Результати перегляду облiкових оцiнок визнаються у перiодi, в якому вони переглядаються, а також у всiх наступних перiодах, на якi впливають такi оцiнки.
Нижче наведенi професiйнi судження, якi найбiльш суттєво впливають на суми, що вiдображенi у фiнансовiй звiтностi, та основнi джерела невизначеностi оцiнок.
Принципи оцiнки за справедливою вартiстю.
Товариство класифiкує оцiнки за справедливою вартiстю за допомогою iєрархiї справедливої вартостi:
1) рiвень 1: цiни котирувань на активних ринках для iдентичних активiв або зобов’язань;
2) рiвень 2: вхiднi данi, iншi нiж цiни котирувань, що увiйшли у рiвень 1, якi спостерiгаються для активiв або зобов’язань або прямо, або опосередковано;
3) рiвень 3: вхiднi данi активiв або зобов’язань, що не ґрунтуються на даних ринку, якi можна спостерiгати.
Кращим свiдченням справедливої вартостi фiнансового активу або фiнансового зобов’язання є цiни котирування на активному ринку. Фiнансовий iнструмент вважається котируваним на активному ринку, якщо цiни котирування легко i регулярно доступнi та вiдображають фактичнi й регулярно здiйснюванi ринковi операцiї мiж незалежними сторонами. Справедлива вартiсть визначається як цiна, узгоджена мiж зацiкавленим покупцем та зацiкавленим продавцем в операцiї незалежних сторiн. Мета визначення справедливої вартостi для фiнансового iнструмента, який вiдкрито купується та продається на активному ринку – отримати цiну, за якою вiдбулась би операцiя з цим iнструментом на кiнець звiтного перiоду на найсприятливiшому активному ринку, до якого компанiя має безпосереднiй доступ.
Якщо ринок для фiнансового iнструмента не є активним, товариство визначає справедливу вартiсть, застосовуючи методи оцiнювання. Такi методи базуються на застосуваннi останнiх ринкових операцiй мiж обiзнаними, зацiкавленими та незалежними сторонами (якщо вони доступнi), посиланнi на поточну справедливу вартiсть iншого iдентичного iнструмента, аналiзi дисконтованих грошових потокiв. Мета застосування методiв оцiнювання – визначити, якою була б цiна операцiї на дату оцiнки в обмiнi мiж незалежними сторонами, виходячи iз звичайних мiркувань бiзнесу. Справедлива вартiсть оцiнюється на основi результатiв застосування методiв оцiнювання, в яких максимально враховуються ринковi показники (та якомога менше – данi, специфiчнi для компанiї). Перiодично товариство обстежує методи оцiнювання та перевiряє їх на обґрунтованiсть, застосовуючи цiни спостережених поточних ринкових операцiй з такими самими iнструментами, або на основi iнших доступних спостережених ринкових даних.
Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв базується на наведених далi чинниках:
-вартiсть грошей у часi;
-кредитний ризик;
-цiни на валютних бiржах;
-товарнi цiни;
-цiни на iнструменти капiталу;
-волатильнiсть;
-ризик дострокового погашення та ризик вiдмови;
-витрати на обслуговування фiнансового активу або фiнансового зобов’язання.
7. Перехiд на новi та переглянутi стандарти.
Змiни до стандартiв, що набули чинностi та застосовуються до фiнансової звiтностi за 2014 рiк.
Поправки до МСБО 32 «Фiнансовi iнструменти: подання» роз’яснюють деякi вимоги в сферi взаємозалiку фiнансових активiв та фiнансових зобов’язань в звiтi про фiнансовий стан. Iснуючий МСБО 32 вимагає здiйснювати взаємозалiк фiнансового активу та фiнансового зобов’язання лише якщо у компанiї є юридично закрiплене право на залiк i вона має намiр або провести взаємозалiк активу i зобов’язання на нетто-основi, або реалiзувати актив i погасити зобов’язання одночасно. Данi поправки роз’яснюють, що право на залiк повинно бути в наявностi в даний момент i повинно бути юридично закрiплено для всiх контрагентiв в ходi звичайної дiяльностi, а також в разi дефолту, неплатоспроможностi або банкрутства. Поправки до МСБО 32 застосовуються для рiчних перiодiв, що починаються з або пiсля 1 сiчня 2014 року.
Змiни до МСБО 36 «Зменшення корисностi активiв» застосовуються для рiчних перiодiв, що починаються з або пiсля 1 сiчня 2014 року. Цi змiни вимагають розкривати iнформацiю щодо вартостi вiдшкодування знецiненого активу, якщо вона розраховується як справедлива вартiсть мiнус витрати на вибуття.
Поправки до МСБО 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка» застосовуються для рiчних перiодiв, що починаються з або пiсля 1 сiчня 2014 року. В результатi внесених поправок строк дiї iнструмента хеджування не закiнчується та його застосування не припиняється, якщо:
-як наслiдок нормативно-правового регулювання сторони iнструменту хеджування домовились, що центральний контрагент або пiдприємство, що дiє як контрагент для здiйснення клiрингових розрахункiв, якi виконуються центральним контрагентом («клiринговий контрагент»), замiнить їх первiсного контрагента;
-iншi змiни iнструменту хеджування обмежуються змiнами, необхiдними для здiйснення такої замiни контрагента.
Поправки до МСБО 19 «Виплати працiвникам» застосовуються для рiчних перiодiв, що починаються з або пiсля 1 липня 2014 року. Змiни стосуються того, що внески з боку працiвникiв або третiх осiб, пов'язаних з послугами, слiд вiднести до перiоду надання послуг.
Тлумачення КТМФЗ 21 «Збори» обов'язковi до застосування для перiодiв, що починаються з 1 сiчня 2014 року. Тлумачення КТМФЗ 21 дає вказiвки з визнання зобов'язань за зборами, встановленими державою, як за тими, що облiковуються вiдповiдно до МСБО 37 «Забезпечення, непередбаченi зобов'язання та непередбаченi активи», так i за зборами з чiтко визначеними термiнами та сумами. Зокрема, Тлумачення КТМФЗ 21 роз'яснює, що
-зобов'язальна подiя, яке тягне виникнення зобов'язання зi сплати збору – це подiя, яка призвела до необхiдностi сплати збору;
-якщо зобов'язальна подiя вiдбувається протягом перiоду, зобов'язання визнається наростаючим пiдсумком протягом цього перiоду;
-якщо зобов'язальна подiя виникає внаслiдок досягнення певного мiнiмального значення, зобов'язання визнається при досягненнi цього мiнiмуму.
Новi стандарти, що були випущенi та набудуть чинностi з 1 сiчня 2015 року i пiзнiше.
МСФЗ 14 «Вiдстроченi рахунки тарифного регулювання» застосовується до першої рiчної фiнансової звiтностi за перiод, що починається з або пiсля 1 сiчня 2016 року. МСФЗ 14 дозволяє суб'єктам господарювання, якi вперше застосовують МСФЗ, продовжувати визнання сум, якi вiдносяться до тарифного регулювання, у вiдповiдностi до попереднiх загальноприйнятих положень бухгалтерського облiку, в звiтностi за МСФЗ. Однак, з метою покращення порiвнянностi фiнансової звiтностi таких суб'єктiв господарювання iз звiтнiстю, яку готують суб'єкти господарювання, якi вже застосовують МСФЗ i не визнають подiбнi суми, даний стандарт вимагає представляти показники щодо наслiдкiв тарифного регулювання окремо вiд iнших статей. Цей стандарт застосовують лише суб'єкти господарювання, якi застосовують МСФЗ вперше.
МСФЗ 15 «Виручка за контрактами з клiєнтами» застосовується до першої рiчної фiнансової звiтностi за перiод, що починається з або пiсля 1 сiчня 2017 року. Стандарт забезпечує єдину комплексну модель облiку виручки на основi п'ятиступiнчастої моделi, яка може застосовуватися до всiх договорiв з клiєнтами. П'ять крокiв до моделi:
-iдентифiкувати договiр з клiєнтом;
-iдентифiкувати виконання зобов'язань за договором;
-визначити цiну операцiї;
-розподiлити цiну операцiї на зобов'язання виконавця за договором;
-визнавати виручку, в момент (по мiрi) виконання зобов'язання виконавця.
В стандартi також надаються рекомендацiї на такi теми як: методи оцiнки ступеню завершеностi робiт; продаж з правом повернення; критерiї аналiзу «принципал-агент»; невiдшкодовуванi авансовi платежi; договори зворотної покупки; договори комiсiї; договори продажу без перемiщення товарiв; приймання клiєнтом; розкриття iнформацiї про компоненти виручки.
Новий МСФЗ 9 (2014) «Фiнансовi iнструменти» замiнює собою МСФЗ 9 (2009), але ця версiя залишається доступною для застосування, якщо вiдповiдною датою первiсного застосування є дата до 1 лютого 2015 року. Обов’язкової дати набрання чинностi стандартом немає. У вiдповiдностi до МСФЗ 9, iснує три категорiї облiку боргових iнструментiв: за амортизованою вартiстю, за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд i за справедливою вартiстю через прибутки/збитки. Принципи оцiнки кожної категорiї є аналогiчними до дiючих вимог МСБО 39. Класифiкацiя залежить вiд бiзнес-моделi управлiння фiнансовими активами та вiд того, чи включають контрактнi потоки грошових коштiв платежi за основною сумою заборгованостi i проценти. Iнвестицiї в iнструменти капiталу завжди оцiнюються за справедливою вартiстю. Однак, керiвництво може прийняти безвiдкличне рiшення про представлення змiн в справедливiй вартостi в звiтi про iнший сукупний дохiд, якщо даний iнструмент не вiдноситься до категорiї «призначений для торгiвлi». Якщо ж вiн вiдноситься до категорiї «призначений для торгiвлi», то змiни справедливої вартостi включаються до складу прибуткiв/ збиткiв. Всi iншi iнструменти (у тому числi всi похiднi iнструменти), оцiнюються за справедливою вартiстю з вiдображенням змiн у складi прибутку або збитку. МСФЗ 9 мiстить «три етапний» пiдхiд до облiку кредитних збиткiв, який заснований на змiнах кредитної якостi фiнансових активiв з моменту їх первiсного визнання. Активи проходять через три етапи змiн кредитної якостi, в залежностi вiд того, як пiдприємство повинно оцiнювати збитки вiд зменшення корисностi або застосовувати метод ефективної процентної ставки. При значному збiльшеннi кредитного ризику зменшення корисностi оцiнюється за допомогою очiкуваних кредитних збиткiв за весь строк дiї кредиту, а не за 12 мiсяцiв. Переглянутий варiант МСФЗ 9 представляє нову модель облiку хеджування, яка розроблена, щоб бути бiльш тiсно пов'язана з тим, як суб'єкт господарювання здiйснює дiяльнiсть з управлiння ризиками при хеджуваннi фiнансових i нефiнансових ризикiв. Стандарт знiмає дату обов'язкового застосування МСФЗ 9 (2013), МСФЗ 9 (2010) та МСФЗ 9 (2009), залишивши дату набрання чинностi вiдкритою. Компанiя не застосовувала МСФЗ 9 (2014) до своєї фiнансової звiтностi за 2014 рiк.
Змiни до стандартiв, що були випущенi та набудуть чинностi з 1 сiчня 2015 року i пiзнiше.
Поправки до МСФЗ 10 «Консолiдована фiнансова звiтнiсть», МСФЗ 12 «Розкриття iнформацiї про частки участi в iнших суб'єктах господарювання» та МСБО 27 «Окрема фiнансова звiтнiсть» вступають в силу для рiчних перiодiв, що починаються з або пiсля 1 сiчня 2016 року. Поправки стосуються наступного:
-звiльнення вiд пiдготовки консолiдованої фiнансової звiтностi можливо для материнської компанiї, яка є дочiрньою для iнвестицiйної компанiї, навiть якщо компанiя оцiнює iнвестицiї у всi свої дочiрнi компанiї за справедливою вартiстю;
-фiнансовий результат вiд надання послуг, якi вiдносяться до iнвестицiйної дiяльностi, не повинен консолiдуватися, якщо сама дочiрня компанiя є iнвестицiйною;
-при застосуваннi методу участi в капiталi до асоцiйованого чи спiльного пiдприємства неiнвестицiйна компанiя-iнвестор може зберегти оцiнки за справедливою вартiстю, якi застосовуються асоцiйованим чи спiльним пiдприємством до їх часток в дочiрнiх компанiях;
-вимагається розкриття додаткової iнформацiї про те, чому суб'єкт господарювання вважається iнвестицiйною компанiєю, деталi неконсолiдованих дочiрнiх компанiй, характер вiдносин i певних угод мiж iнвестицiйною компанiї та її дочiрнiми компанiями.
Поправки до МСФЗ 11 «Спiльна дiяльнiсть» вступають в силу для рiчних перiодiв, що починаються з або пiсля 1 сiчня 2016 року. Поправки вимагають вiд набувача частки участi у спiльнiй операцiї, в якiй дiяльнiсть являє собою бiзнес (як визначено в МСФЗ 3 «Об'єднання бiзнесу»):
-застосовувати для всiх об'єднаних компанiй принципи бухгалтерського облiку, визначенi в МСФЗ 3 та iнших МСФЗ, за винятком тих принципiв, якi суперечать вимогам МСФЗ 11;
-розкривати iнформацiю, що вимагається МСФЗ 3 та iншими МСФЗ щодо об'єднання бiзнесу.
Поправки застосовуються як для первiсного придбання частки у спiльнiй операцiї, так i для придбання додаткової частки участi у спiльнiй операцiї (в останньому випадку попереднє володiння частками не переоцiнюються).
Поправки до МСБО16 «Основнi засоби» i МСБО 38 «Нематерiальнi активи» застосовуються для рiчних перiодiв, що починаються з або пiсля 1 сiчня 2016 року. Цi змiни:
-пояснюють, що метод нарахування амортизацiї, який базується на доходах, отриманих вiд дiяльностi, яка включає в себе використання активу, не використовується для основних засобiв;
-пояснюють спростовне припущення про те, що метод нарахування амортизацiї, який базується на доходах, отриманих вiд дiяльностi, яка включає в себе використання нематерiального активу, є неприйнятним; застосовувати цей метод можна лише в обмежених випадках, коли нематерiальний актив виражається як показник виручки, або коли буде доведено, що доходи i споживання економiчних вигод вiд нематерiального активу мають високу кореляцiю;
-додаються правила, що майбутнє очiкуване зниження вiдпускної цiни товару, виробленого з використанням активу, може вказувати на очiкуване технологiчне або комерцiйне старiння активу, яке, у свою чергу, може вiдображати зменшення майбутнiх економiчних вигiд, утiлених в активi.
Поправки до МСБО 16 «Основнi засоби» i МСБО 41 «Сiльське господарство» застосовуються для рiчних перiодiв, що починаються з або пiсля 1 сiчня 2016 року. Цi поправки:
-включають плодоноснi рослини сферу керiвництва МСБО 16, а не МСБО 41, дозволяючи таким активам облiковуватися як основнi засоби;
-вводять визначення плодоносних рослин, як живих рослин, якi використовуються у виробництвi та постачаннi сiльськогосподарської продукцiї, як очiкується, бiльш нiж один перiод;
-уточнюють, що зростаюче виробництво плодоносних рослин залишається в рамках МСБО 41.
Поправки до МСБО 27 «Окрема фiнансова звiтнiсть» застосовуються для рiчних перiодiв, що починаються з або пiсля 1 сiчня 2016 року. Змiни дозволяють в окремiй фiнансовiй звiтностi додатково вiдображати iнвестицiї в дочiрнi компанiї, спiльнi пiдприємства та асоцiйованi компанiї за методом участi в капiталi.
Поправки до МСФЗ 10 «Консолiдована фiнансова звiтнiсть» та МСБО 28 «Iнвестицiї в асоцiйованi та спiльнi пiдприємства» застосовуються для рiчних перiодiв, що починаються з або пiсля 1 сiчня 2016 року. Змiни уточнюють процедури продажу або передавання активiв iнвестора наступним чином:
-вимагається повне визнання в фiнансовiй звiтностi iнвестора доходiв i витрат, що виникають вiд продажу або передавання активiв, якi складають бiзнес (як визначено в МСФЗ 3 «Об'єднання бiзнесу»);
-вимагається часткове визнання прибуткiв та збиткiв, коли активи не являють собою бiзнес.
Цi вимоги застосовуються незалежно вiд форми правочину.
Поправки до МСБО 1 застосовуються для рiчних перiодiв, що починаються з або пiсля 1 сiчня 2016 року. Змiни стосуються наступного:
-роз'яснюється, що iнформацiя не повинна бути прихована шляхом поєднання або шляхом надання несуттєвої iнформацiї; мiркування щодо суттєвостi стосуються всiх частин фiнансової звiтностi, i навiть коли стандарт вимагає спецiального розкриття iнформацiї, мiркування щодо суттєвостi застосовується;
-роз'яснюється, що частка iншого сукупного доходу вiд iнвестицiй в асоцiйованi компанiї та спiльнi пiдприємства повинна бути представлена в сукупностi, як єдина позицiя;
-наведенi додатковi приклади можливих способiв розподiлу примiток.
Наслiдки застосування в майбутньому нових стандартiв та змiн до стандартiв залежатимуть вiд активiв i зобов’язань, що матиме компанiя на дату їх застосування, тому визначити їх майбутнiй вплив в кiлькiсному виразi на даний час неможливо. Керiвництво компанiї оцiнює можливий майбутнiй вплив вiд застосування нових (оновлених) стандартiв, тлумачень i не виключає їх вплив на облiкову полiтику в майбутньому, на необхiднiсть перегляду процедур, що використовуються для визначення справедливої вартостi, та на класифiкацiю i оцiнку фiнансових активiв та зобов’язань компанiї.
8. Нематерiальнi активи.
Нематерiальнi активи компанiї представленi в фiнансовiй звiтностi наступним чином:
Найменування статтi Патенти та лiцензiї Права користування майном Права на знаки для товарiв i послуг Програмне
забезпечення Авторськi та сумiжнi з ними права Iншi нематерiальнi активи Усього
Балансова вартiсть на початок звiтного перiоду, у т.ч. - - - - 7 321 384 7 705
первiсна вартiсть - - - - 9 037 649 9 686
накопичена амортизацiя - - - - (1 716) (265) (1 981)
Придбано за кошти - - - - 26 477 184 26 661
Придбано за рахунок цiльового фiнансування (державних грантiв) - - - - - - -
Надходження вiд внутрiшньої розробки - - - - - - -
Придбання в результатi об'єднання бiзнесу - - - - - - -
Всього надiйшло - - - - 26 477 184 26 661
Вибуло у зв’язку з лiквiдацiєю у поточному роцi - - - - - - -
Переведення до активiв групи вибуття - - - - - - -
Всього вибуття, у т.ч. - - - - - - -
вибуття первiсної вартостi - - - - - - -
вибуття накопиченої амортизацiї - - - - - - -
Амортизацiйнi вiдрахування - - - - (3 180) (80) (3 260)
Втрати вiд зменшення корисностi, вiдображенi у фiнансових результатах - - - - - - -
Вiдновлення корисностi через фiнансовi результати - - - - - - -
Переоцiнка, у т.ч. - - - - - - -
переоцiнка первiсної вартостi - - - - - - -
переоцiнка зносу - - - - - - -
Iнше - - - - - - -
Балансова вартiсть на кiнець звiтного перiоду, у т.ч. - - - - 30 618 488 31 106
первiсна вартiсть - - - - 35 514 833 36 347
накопичена амортизацiя - - - - (4 896) (345) (5 241)
Довiдково: вартiсть повнiстю замортизованих нематерiальних активiв, якi використовуються товариством - - - - - - -
Довiдково: нематерiальнi активи з невизначеним строком корисної експлуатацiї. - - - - - - -
Довiдково: нематерiальнi активи, контрольованi товариством, але не визнанi активами згiдно МСБО 38 - - - - - - -

Нематерiальних активiв, що контролюються товариством, але не визнанi активами, у зв’язку з невiдповiднiстю критерiям визнання, наведеним в МСБО 38 «Нематерiальнi активи», немає.
Первiсна вартiсть повнiстю замортизованих нематерiальних активiв, якi використовуються товариством станом на 31.12.2014 року, становить 712,8 тис. грн.
Товариство має нематерiальнi активи з невизначеним строком експлуатацiї балансовою вартiстю 1 445 тис. грн. Цi нематерiальнi активи складаються з лiцензiй на програмне забезпечення, якi є безстроковими.
Нематерiальних активiв, кориснiсть яких зменшилась, товариство не має.
Протягом звiтного перiоду змiн методiв амортизацiї та термiнiв корисного використання нематерiальних активiв не було.
Протягом звiтного перiоду товариством не здiйснювалася переоцiнка вартостi нематерiальних активiв, зважаючи на вiдсутнiсть свiдчень iстотної змiни їх вартостi.
9. Основнi засоби.
Основнi засоби товариства представленi в фiнансовiй звiтностi наступним чином:

Найменування статтi Земельнi дiлянки Будiвлi, споруди та передавальнi пристрої Машини та обладнання Транспортнi засоби Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) Iншi основнi засоби Тимчасовi (нетитульнi) споруди Бiблiотечнi фонди Усього
Балансова вартiсть на початок звiтного перiоду, у т.ч. - 99 039 32 626 25 393 25 494 196 137 - 35 378 724
первiсна (переоцiнена) вартiсть - 110 403 40 515 32 385 31 933 228 970 - 69 444 275
знос - (11 364) (7 889) (6 992) (6 439) (32 833) - (34) (65 551)
Придбано за кошти - 1 196 10 078 9 7 886 2 238 - 21 407
Безоплатно отримано - - - - - - - - -
Придбано за рахунок цiльового фiнансування (державних грантiв) - - - - - - - - -
Придбання в результатi об'єднання бiзнесу - - - - - - - - -
Iншi надходження - - - - - - - -
Всього надiйшло - 1 196 10 078 9 7 886 2 238 - - 21 407
Вибуття у зв'язку зi змiною класифiкацiї, у т.ч. - - - - - - - -
вибуття первiсної (переоцiненої) вартостi - - - - - - - -
вибуття зносу - - - - - - - -
Переведення до активiв групи вибуття - - - - - - - -
Вибуття у зв'язку з реалiзацiєю або лiквiдацiєю, у т.ч. - (125) (504) (420) (16) (1 079) - (2 144)
вибуття первiсної (переоцiненої) вартостi - (125) (1 045) (540) (168) (1 104) (2) (2 984)
вибуття зносу - - 541 120 152 25 2 840
Всього вибуття, у т.ч. - (125) (504) (420) (16) (1 079) - (2 144)
вибуття первiсної (переоцiненої) вартостi - (125) (1 045) (540) (168) (1 104) (2) (2 984)
вибуття зносу - - 541 120 152 25 2 840
Амортизацiйнi вiдрахування - (19 907) (4 075) (3 047) (3 649) (16 088) (1) - (46 767)
Втрати вiд зменшення корисностi, вiдображенi у фiнансових результатах - (4 940) (548) (352) (295) (2 613) - (8 748)
Вiдновлення корисностi через фiнансовi результати - - - - - - - -
Переоцiнка, у т.ч. - 98 257 2 494 (694) (7 126) (8 897) - 84 034
переоцiнка первiсної вартостi - 89 474 (2 114) (5 851) (12 451) (42 418) (32) 26 608
переоцiнка зносу - 8 783 4 608 5 157 5 325 33 521 32 57 426
Iнше - - - - - - - -
Балансова вартiсть на кiнець звiтного перiоду, у т.ч. - 173 520 40 071 20 889 22 294 169 698 35 426 506
первiсна (переоцiнена) вартiсть - 196 008 46 886 25 651 26 905 185 073 35 480 558
знос - (22 488) (6 815) (4 762) (4 611) (15 375) (1) - (54 052)
Товариство отримало в оренду на строк вiд 2 до 35 рокiв земельнi дiлянки. Передача права власностi на цi земельнi дiлянки пiсля закiнчення строкiв за договорами оренди не передбачена. Управлiнський персонал розглядає оренду земельних дiлянок як операцiйну оренду.
Балансова вартiсть основних засобiв, що переданi в заставу, станом на 31.12.2014 р. складає 75 011 тис. грн.
Станом на 31 грудня 2013 року та 31 грудня 2014 року у товариства:
-вiдсутнi основнi засоби, що тимчасово не використовуються (консервацiя, реконструкцiя);
-вiдсутнi контрактнi зобов’язання, пов’язанi з придбанням основних засобiв;
-вiдсутнi компенсацiї третiх сторiн за об’єкти основних засобiв, кориснiсть яких зменшилася, або якi були втраченi чи переданi;
-вiдсутнi основнi засоби, отриманi за договорами фiнансової оренди.
Протягом 2014 року товариство не отримувало основнi засоби в результатi об'єднання пiдприємств.
В 2014 роцi була здiйснена переоцiнка основних засобiв до їх справедливої вартостi. Справедлива вартiсть основних засобiв була визначена за допомогою експертної оцiнки, яку здiйснив професiйний оцiнювач ТОВ «Ернст енд Янг».Сума накопиченої амортизацiї на дату переоцiнки була виключена з валової балансової вартостi активiв, а чиста сума перерахована до переоцiненої суми.
В 2014 роцi були визнанi втрати вiд зменшення корисностi основних засобiв на загальну суму 8 748 тис. грн. Вигоди вiд вiдновлення корисностi основних засобiв протягом 2014 року не визнавалися. Iнших змiн первiсної вартостi та суми зносу основних засобiв не було.
Протягом 2014 року товариство не отримувало основнi засоби за рахунок цiльового фiнансування.
Станом на 31 грудня 2014 року товариство не має основних засобiв, отриманих в фiнансову оренду.
Амортизацiя основних засобiв нараховується iз застосуванням прямолiнiйного методу
Строки корисного використання встановлюються для кожного об’єкта основних засобiв окремо. Середнi строки корисного використання для груп основних засобiв становлять:
Основнi засоби Середнiй строк
корисного
використання, роки

Земельнi дiлянки
Будинки та споруди 3-60
Машини та обладнання 2-25
Транспортнi засоби 1-25
Iнструменти, прилади та iнвентар (меблi) 1-15
Iншi основнi засоби 1-15
10. Фiнансовi iнвестицiї.
Фiнансовi iнвестицiї, що включенi до статей Консолiдованого балансу (Звiту про фiнансовий стан) «Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї» та «Поточнi фiнансовi iнвестицiї» мають наступну структуру:
Вид фiнансових iнвестицiй Станом на кiнець звiтного перiоду Станом на початок звiтного перiоду
Фiнансовi iнвестицiї за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку Фiнансовi iнвестицiї, доступнi для продажу Фiнансовi iнвестицiї, утримуванi до погашення Iнвестицiї в дочiрнi та асоцiйованi пiдприємства Фiнансовi iнвестицiї за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку Фiнансовi iнвестицiї, доступнi для продажу Фiнансовi iнвестицiї, утримуванi до погашення Iнвестицiї в дочiрнi та асоцiйованi пiдприємства
Iншi довгостроковi фiнансовi iнвестицiї:
Акцiї - 2 150 - - - 2 170 - -
облiгацiї - - - - 94 999
частки у статутному капiталi - 11 134 - - - 11 130 - -
депозити - - - - - - - -
iншi - - 7 706 - - 47 517 7 706 -
Всього - 13 284 7 706 - - 60 817 102 705 -
Поточнi фiнансовi iнвестицiї
Акцiї - - - - - - - -
Облiгацiї - - - - - - - -
частки у статутному капiталi - - - - - - - -
Депозити - - 39 464 - - 22 657
Iншi - - - - - - - -
Всього - - 39 464 - - - 22 657 -
Фiнансовi iнвестицiї, доступнi для продажу, представленi акцiями та iнвестицiйними сертифiкатами, що не мають котирувань на активному ринку, а також частками в статутному капiталi товариств. Iнвестицiї вiдображенi в балансi товариства за собiвартiстю. Протягом 2014 року був визнаний збиток вiд зменшення корисностi фiнансовий iнвестицiй, доступних для продажу, в сумi 47 517 тис. грн.
Фiнансовi iнвестицiї, утримуванi до погашення, представляють собою депозити в банках i облiгацiї українських емiтентiв та оцiнюються за амортизованою собiвартiстю. Протягом 2014 року був визнаний збиток вiд зменшення корисностi фiнансовий iнвестицiй, утримуваних до погашення, в сумi 94 999 тыс. грн.
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї, що облiковуються за методом участi в капiталi, представленi iнвестицiєю в асоцiйовану компанiю. Дохiд вiд участi в капiталi склав: за 2014 рiк – 38 554 тис. грн.; за 2013 рiк – 37 859 тис. грн.

Фiнансовi iнструменти На кiнець звiтного перiоду На початок звiтного перiоду
Фiнансовi iнвестицiї, доступнi для продажу:
справедлива вартiсть яких визначена за даними оприлюднених котирувань 2 150 2 170
справедлива вартiсть яких визначена за розрахунковим методом - -
за собiвартiстю (справедливу вартiсть яких достовiрно визначити неможливо) 68 904 68 900
Знецiнення фiнансових iнвестицiй, утримуваних для продажу (57 770) (10 253)
Усього фiнансових iнвестицiй, доступних для продажу: 13 284 60 817
Фiнансовi iнвестицiї, утримуванi до погашення:
оцiненi за амортизованою собiвартiстю 142 169 133 631
знецiнення фiнансових iнвестицiй, утримуваних для продажу (94 999) (8 269)
Усього фiнансових iнвестицiй, утримуваних до погашення: 47 170 125 362

11. Запаси.

Виробничi запаси Незавершене виробництво Готова продукцiя Товари Всього
Залишок на початок звiтного перiоду 217 454 342 592 375 349 99 679 1 035 074
в т. ч. вiдображенi за чистою вартiстю реалiзацiї мiнус витрати на продаж - - - - -
Залишок на кiнець звiтного перiоду 191 747 711 997 346 659 81 331 1 331 734
в т. ч. вiдображенi за чистою вартiстю реалiзацiї мiнус витрати на продаж - - - - -
Балансова вартiсть запасiв, переданих пiд заставу для гарантiї зобов’язань 622 153 687 293 834 -. 448 142
Запаси вiдображенi за первiсною вартiстю.
Зменшення та збiльшення чистої вартостi реалiзацiї запасiв протягом 2014 року не було.
12. Дебiторська заборгованiсть.
Найменування показника структури поточної дебiторської заборгованостi На початок звiтного перiоду На кiнець звiтного перiоду
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 1 398 570 1 264 596
Резерв пiд знецiнення (11 590) (9 211)
Балансова вартiсть дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги 1 386 980 1 255 385
Заборгованiсть за розрахунками за виданими авансами 45 025 33 709
Заборгованiсть за розрахунками з пiдзвiтними особами 3 416 2 349
Заборгованiсть за розрахунками з нарахованих доходiв - 28
Заборгованiсть за розрахунками за претензiями 25 41
Заборгованiсть за розрахунками за реалiзованi фiнансовi iнвестицiї 523 557 1 032 082
Заборгованiсть за розрахунками з iншими дебiторами 111 902 105 294
Резерв пiд знецiнення (13 274) (23 011)
Балансова вартiсть iншої поточної заборгованостi 670 651 1 150 492
Згiдно з облiковою полiтикою, резерв пiд знецiнення дебiторської заборгованостi визначається розрахунковим методом на пiдставi iсторичних даних щодо дебiторської заборгованостi. Протягом 2014 року було створено резерв пiд знецiнення в сумi 9 737 тис. грн., використано резерву на суму 2 316 тис. грн. та сторновано резерву на суму 63 тис. грн.
Дебiторська заборгованiсть Залишок на початок звiтного перiоду Створено резерву Списано дебiторської заборгованостi за рахунок резерву Сторнування резерву Залишок на кiнець звiтного перiоду
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 11 590 - (2 316) (63) 9 211
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 13 274 9 737 - 23 011
Всього 24 864 9 737 (2 316) (63) 32 222
13. Власний капiтал.
Власний капiтал товариства має наступну структуру:
Найменування показника структури капiталу На початок звiтного перiоду На кiнець звiтного перiоду Призначення та умови використання
Зареєстрований статутний капiтал ПАТ « Сумське НВО iм. М.В.Фрунзе » 710 850 710 850 Зареєстрований статутний капiтал, згiдно зi Статутом товариства
Дооцiнка основних засобiв 200 419 240 952 Вiдображена сума дооцiнки основних засобiв товариства до їхньої справедливої вартостi, яка зменшується, пропорцiйно нарахованiй амортизацiї дооцiнених основних засобiв
Дооцiнка фiнансових iнвестицiй, утримуваних для продажу 170 150
Безоплатно отриманi необоротнi активи 240 240 Вiдображена вартiсть безоплатно отриманих основних засобiв товариства, яка зменшується, пропорцiйно нарахованiй амортизацiї дооцiнених основних засобiв
Iнший додатковий капiтал 26 755 12 455 Iншi фонди, створенi товариством
Резервний капiтал 35 820 35 820 Резервний капiтал формується у розмiрi 15 вiдсоткiв вiд Статутного капiталу шляхом щорiчних вiдрахувань вiд чистого прибутку або за рахунок нерозподiленого прибутку Товариства до досягнення встановленого розмiру. Розмiр щорiчних вiдрахувань не може бути меншим нiж 5 вiдсоткiв суми чистого прибутку Товариства за рiк. Резервний капiтал створюється для покриття збиткiв Товариства.
Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) 46 229 (1 317 843) Прибуток Товариства утворюється iз надходжень вiд його господарської дiяльностi пiсля покриття матерiальних та прирiвняних до них витрат i витрат на оплату працi. Порядок розподiлу прибутку i покриття збиткiв Товариства визначається рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
Неконтрольована частка (268) (201)
Всього 1 020 215 (317 577)
Статутний капiтал товариства подiлений на 71 085 000 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 10,00 грн. Привiлейованих акцiй товариство не випускало.
Протягом 2013 – 2014 рокiв змiн в статутному капiталi товариства не вiдбувалося.
Найменування показника На кiнець звiтного перiоду На початок звiтного перiоду
Кiлькiсть акцiй дозволених для випуску (шт.) 71 085 000 71 085 000
Кiлькiсть випущених акцiй (шт.) 71 085 000 71 085 000
Номiнальна вартiсть акцiй (грн.) 710 850 000,00 710 850 000,00
Кiлькiсть акцiй, з якими пов’язанi привiлеї та обмеження (шт.) - -
Кiлькiсть акцiй, що належать самому товариству (шт.) - -
Кiлькiсть акцiй, зарезервованих для випуску, згiдно з опцiонами та iншими контрактами (шт.) - -
Кiлькiсть випущених i повнiстю сплачених акцiй 71 085 000 71 085 000
Кiлькiсть випущених, але не повнiстю сплачених акцiй - -
Частки в статутному капiталi товариства представленi наступним чином:
Назва акцiонера На кiнець звiтного перiоду На початок звiтного перiоду
сума, грн. частка в % сума, грн. частка в %
Стремвол Холдiнгс Лiмiтед / Stremvol Holdings Limited (код HE 216157) Кiпр, Lenos Botsari, 7 Kato Polemidia, P.C. 4156, Limassol, Cyprus 595 237 330,00 83,736 595 237 330,00 83,736
Просцено Трейдiнг Лiмiтед / PROSCENO TRADING Limited (код 157082) Кiпр, м.Лiмассол, вул.Зiнас Кантер енд Орiгенус, п/с 3035 96 053 150,00 13,512 96 053 150,00 13,512
Iншi юридичнi та фiзичнi особи 19 559 520,00 2,752 19 559 520,00 2,752
Всього: 710 850 000,00 100,00 710 850 000,00 100,00
Засновником ПАТ «Сумське НВО iм. М. В. Фрунзе» була держава в особi Мiнiстерства машинобудування, вiйськово-промислового комплексу i конверсiї України, держава станом на 31.12.2012р. не володiє акцiями. Частка держави в статутному капiталi становить 0 %.
Публiчне акцiонерне товариство «Сумське машинобудiвне науково-виробниче об’єднання iм. М.В. Фрунзе» (надалi – Товариство) є новим найменуванням Вiдкритого акцiонерного товариства «Сумське машинобудiвне науково-виробниче об’єднання iм. М.В. Фрунзе» вiдповiдно до вимог Закону України «Про акцiонернi товариства».
Вiдкрите акцiонерне товариство «Сумське машинобудiвне науково-виробниче об’єднання iм. М.В. Фрунзе» було засновано вiдповiдно до наказу Мiнмашпрому України вiд «25» лютого 1994 року № 285 шляхом перетворення Державного пiдприємства «Сумське машинобудiвне науково-виробниче об’єднання iм. М.В. Фрунзе» у вiдкрите акцiонерне товариство згiдно з Указом Президента України вiд «15» червня 1993 року № 210/93 «Про корпоратизацiю державних пiдприємств».
На момент створення товариства його єдиним засновником була держава в особi Мiнiстерства машинобудування, вiйськово-промислового комплексу i конверсiї України.
Товариство за всiм майном, правами та обов‘язками є правонаступником Вiдкритого акцiонерного товариства «Сумське машинобудiвне науково-виробниче об’єднання iм. М.В. Фрунзе», правонаступника Державного пiдприємства «Сумське машинобудiвне науково-виробниче об’єднання iм. М.В. Фрунзе».
Станом на 31 грудня 2014 року в товариствi:
-вiдсутнi права, привiлеї та обмеження щодо акцiй товариства, включаючи обмеження з виплати дивiдендiв i повернення капiталу;
-вiдсутнi акцiї, зареєстрованi для випуску на умовах опцiонiв i контрактiв з продажу;
-вiдсутнi частки керiвництва в статутному капiталi;
-дивiденди протягом 2014 року не нараховувались i не виплачувались.
Протягом звiтного перiоду загальними зборами акцiонерiв товариства рiшення про викуп власних акцiй не приймалося та акцiї не викуповувались. Станом на 31 грудня 2014 року товариство не мало власних викуплених акцiй та не планує протягом 2015 року здiйснювати їх викуп.
Чистi активи товариства.
Вартiсть чистих активiв товариства була розрахована вiдповiдно до Методичних рекомендацiй Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств вiд 17.11.2004 року № 485. Станом на 31 грудня 2014 року вартiсть чистих активiв товариства становить (317 577) тис. грн. i є меншою статутного капiталу на 1 028 427 тис. грн., що не вiдповiдає вимогам чинного законодавства України, зокрема статтi 155 Цивiльного кодексу України вiд 16.01.2003 р. № 435-IV.
14. Пенсiйнi зобов’язання.
Пенсiйнi зобов'язання представляють собою зобов'язання за програмою з визначеною виплатою (планом з визначеною виплатою), а саме, сукупнiсть пенсiйних та довгострокових зобов'язань, якi товариство надає своїм працiвникам у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства України та колективного договору.
Змiни поточної вартостi зобов'язань за пенсiйним планом з визначеною виплатою:
Розкриття iнформацiї 2014 2013
Пенсiйнi зобов'язання на початок перiоду 212 210 190 980
Вартiсть послуг поточного перiоду 6 427 6 510
Витрати на вiдсотки 27 006 23 459
Актуарнi збитки (прибутки) 13 915 13 690
Виплачена винагорода (25 518) (22 429)
Вартiсть послуг минулих перiодiв - -
Пенсiйнi зобов'язання на кiнець перiоду 234 040 212 210
Суми, визнанi в балансi:
Розкриття iнформацiї 2014 2013
Зобов'язання, визнанi в балансi на початок перiоду 212 210 190 980
Виплачена винагорода (25 518) (22 429)
Суми, визнанi в Звiтi про фiнансовi результати 33 047 30 340
Суми, визнанi в iншому сукупному доходi 14 301 13 319
Зобов'язання, визнанi в балансi на кiнець перiоду 234 040 212 210

Суми, визнанi в звiтi про фiнансовi результати:
Розкриття iнформацiї 2014 2013
Вартiсть послуг поточного перiоду 6 427 6 510
Визнаний актуарний збиток (прибуток) (386) 371
Витрати на вiдсотки 27 006 23 459
Визнана вартiсть послуг минулих перiодiв - -
Всього 33 047 30 340
Змiни в теперiшнiй вартостi зобов'язань, визнаних в балансi:
Розкриття iнформацiї 2014 2013
Зобов'язання, визнанi в Балансi на початок перiоду 212 210 190 980
Виплачена винагорода (25 518) (22 429)
Витрати, визнанi в Звiтi про фiнансовi результати 33 047 30 340
Переоцiнка зобов'язань програми з визначеною виплатою, визнана в iншому сукупному доходi 14 301 13 319
Зобов'язання, визнанi в Балансi на кiнець перiоду 234 040 212 210
Основнi актуарнi припущення:
Розкриття iнформацiї 2014 2013
Ставка дисконту 14,87% 13,54%
Пiдвищення заробiтної плати 53%/10% -1,28%/10%
Плиннiсть кадрiв 10,50% 6,43%
15. Забезпечення.
Вид забезпечення Залишок на початок звiтного перiоду Створено забезпечень Використано забезпечень Сторнування невикористаної частини забезпечень Сума очiкуваного вiдшкодування витрат iншою стороною, що врахована при оцiнцi забезпечення Залишок на кiнець звiтного перiоду
Довгостроковi забезпечення
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантiйних зобов'язань 29 711 19 813 (29 711) - - 19 813
Iншi забезпечення - - - - - -
Всього довгострокових забезпечень 29 711 19 813 (29 711) - - 19 813
Поточнi забезпечення
Забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам 41 679 39 265 (48 970) (506) - 31 468
Iншi забезпечення - - - - - -
Всього поточних забезпечень 41 679 39 265 (48 970) (506) - 31 468

Забезпечення визнаються товариством тiльки тодi, коли є юридичнi або тi, що випливають з практики, зобов’язання, що виникли внаслiдок минулих подiй, та iснує висока ймовiрнiсть того, що погашення цього зобов’язання потребує вибуття ресурсiв, а також може бути здiйснена достовiрна оцiнка для визнання забезпечення.
Сума, визнана у якостi забезпечення, представляє собою найбiльш точну оцiнку виплат, необхiдних для погашення поточного зобов’язання на звiтну дату, приймаючи до уваги ризики та невизначенiсть, пов’язанi iз зобов’язанням. Якщо для розрахунку забезпечення використовуються грошовi потоки, якi необхiднi для погашення поточного зобов’язання, балансовою вартiстю забезпечення вважається дисконтована вартiсть таких грошових потокiв.
16. Кредити банкiв.
Товариство станом на 31.12.2014 року та 31.12.2013 року має наступну заборгованiсть за кредитами банкiв:
Назва банку Валюта кредиту Дата погашення Залишок заборгованостi на 31.12.2014
Довгостроковi кредити банкiв:
- - -
Всього - - -
Короткостроковi кредити банкiв:
ПАТ "ПУМБ" дол США 29.05.2015 346 908
ПАТ "ПУМБ" дол США 01.06.2015 157 686
ПАТ "IНГ Банк Україна" дол США 01.06.2015 646 511
ПАТ "Банк Кредит Днiпро" дол США 01.05.2015 236 528
ПАТ "Сбербанк Росiї" дол США 29.10.2015 409 982
ПАТ "Акцiонерний комерцiйний промислово-iнвестицiйний банк" дол США 20.01.2015 41 893
ПАТ "Акцiонерний комерцiйний промислово-iнвестицiйний банк" дол США 20.03.2015 638 626
ПАТ "Акцiонерний комерцiйний промислово-iнвестицiйний банк" дол США 04.08.2015 149 522
ПАТ "Всеукраїнський банк розвитку" дол США 25.02.2015 315 371
Всього 2 943 027

Назва банку Валюта кредиту Дата погашення Залишок заборгованостi станом на 31.12.2013 р.
Довгостроковi кредити банкiв:
- - -
Всього - - -
Короткостроковi кредити банкiв:
ПАТ "Державний експортно-iмпортний банк України" дол США 21.02.2014 43 962
ПАТ "ПУМБ" дол США 06.07.2014 255 776
ПАТ "IНГ Банк Україна" дол США 19.09.2014 367 678
ПАТ "Банк Кредит Днiпро" дол США 01.12.2014 119 895
ПАТ "Сбербанк Росiї" дол США 31.01.2014 207 818
ПАТ "Акцiонерний комерцiйний промислово-iнвестицiйний банк" дол США 20.11.2014 323 716
ПАТ "Акцiонерний комерцiйний промислово-iнвестицiйний банк" дол США 04.08.2014 75 934
ПАТ "Всеукраїнський банк розвитку" дол США 28.10.2014 159 860
Всього 1 554 639
17. Iншi поточнi зобов’язання.
Iншi поточнi зобов’язання Станом на кiнець звiтного перiоду Станом на початок звiтного перiоду
Заборгованiсть перед пiдзвiтними особами 348 188
Податковi зобов’язання з податку на додану вартiсть, строк сплати яких не настав 4 487 3 660
Нарахованi та не сплаченi проценти за кредитами 34 392 5 103
Заборгованiсть за отриманi роботи та послуги вiд українських контрагентiв 15 420 508 344
Заборгованiсть за отриманi роботи та послуги вiд закордонних контрагентiв 65 89 871
Заборгованiсть за транспортування теплової енергiї населенню - 5 438
Заборгованiсть за придбанi фiнансовi iнвестицiї 216 365 216 365
Iншi поточнi зобов’язання 5 495 1 129
Всього 276 572 830 098
18. Iншi операцiйнi доходи та iншi доходи
Доходи, крiм доходiв вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 2014 рiк 2013 рiк
Iншi операцiйнi доходи:
Операцiйна оренда активiв 11 457 11 664
Операцiйна курсова рiзниця 682 567 93 977
Реалiзацiя iнших оборотних активiв 51 646 115 640
Реалiзацiя iноземної валюти 15 524 29 014
Iншi 58 757 31 220
Всього 819 951 281 515
Дохiд вiд участi в капiталi в
асоцiйованi пiдприємства 38 554 37 859
дочiрнi пiдприємства - -
спiльну дiяльнiсть - -
Всього 38 554 37 859
Iншi фiнансовi доходи:
Дивiденди 9 858 -
Проценти - 2 945
Фiнансова оренда активiв - -
Iншi 248 366 11 122
Всього 258 224 14 067
Iншi доходи:
Реалiзацiя фiнансових iнвестицiй - -
Реалiзацiя необоротних активiв - -
Неоперацiйна курсова рiзниця - -
Безоплатно одержанi активи - 2 003
Iншi 601 2 524
Всього 601 4 527
19. Iншi операцiйнi витрати.
Найменування статтi 2014 рiк 2013 рiк
Витрати на дослiдження та розробки 2 427 -
Операцiйна оренда активiв 21 177 20 439
Витрати на гарантiйне обслуговування 9 898 41 314
Операцiйна курсова рiзниця - 160 168
Собiвартiсть реалiзованих оборотних активiв 67 515 83 705
Створення резерву пiд знецiнення дебiторської заборгованостi 9 737 13 257
Штрафи, пенi, неустойки 2 803 3 069
Списання безнадiйної заборгованостi - -
Утримання об'єктiв житлово-комунального i соцiально-культурного призначення - 8 854
Iншi 103 345 110 960
Всього 216 902 441 766
20. Витрати з податку на прибуток
Складовi елементи витрат з податку на прибуток:
Найменування статтi 2014 рiк 2013 рiк
Поточний податок на прибуток (986) (15 391)
Змiна вiдстроченого податку на прибуток пов'язана з: - -
виникненням чи списанням тимчасових рiзниць (1 099) (4 740)
збiльшенням чи зменшенням ставки оподаткування - -
Усього витрати з податку на прибуток (2 085) (20 131)
Визнанi вiдстроченi податковi активи та зобов’язання:
Найменування статтi Залишок на початок звiтного перiоду Визнанi в прибутках /збитках Визнанi у власному капiталi Залишок на кiнець звiтного перiоду
Основнi засоби та нематерiальнi активи (24 172) 2 160 (9 039) (31 051)
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї (3 741) (12 197) - (15 938)
Виробничi запаси (28) 28 - -
Незавершене виробництво (4 741) 4 740 - (1)
Готова продукцiя (10 143) 10 143 - -
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками за виданими авансами (1 395) 1 395 - -
Резерви пiд знецiнення активiв 2 788 (936) - 3 724
Витрати майбутнiх перiодiв 1 301 (1 301) - -
Пенсiйнi зобов'язання 38 198 3 929 - 42 127
Поточнi забезпечення (забезпечення виплат персоналу) 7 256 (6 459) - 797
Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 466 466
Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами 4 815 (2 125) - 2 690
Перенесенi податковi збитки на майбутнi перiоди - - - -
Чистий вiдстрочений податковий актив (зобов’язання) 10 138 1 715 (9 039) 2 814
Визнаний вiдстрочений податковий актив 53 990 52 891
Визнане вiдстрочене податкове зобов’язання (43 852) (52 891)
Для розрахунку вiдстрочених податкових зобов’язань станом на 31.12.2014 р. використовувалась ставка податку на прибуток в розмiрi 18%, яка, згiдно з Податковим кодексом України, будуть дiяти протягом 2015 року.
21. Розкриття iнформацiї щодо зв’язаних сторiн.
У вiдповiдностi до вимог МСФЗ 24 «Розкриття iнформацiї про зв'язанi сторони» товариство розкриває iнформацiю щодо операцiй i сальдо заборгованостi мiж товариством та зв'язаними сторонами. До зв'язаних сторiн товариство вiдносить:
-юридичних осiб, якi контролюють товариство (наприклад, материнська компанiя);
-юридичних та фiзичних осiб, якi мають таку частку в товариствi, яка надає їм змогу суттєво впливати на дiяльнiсть товариства (вважається, що часткою в компанiї, яка дає змогу суттєво впливати на дiяльнiсть товариства, є частка в розмiрi, що перевищує 50% статутного капiталу товариства);
-юридичних осiб, якi є дочiрнiми або асоцiйованими пiдприємствами для товариства;
-юридичних осiб, якi є спiльним пiдприємством, в якому товариство є контролюючим учасником;
-фiзичних осiб – членiв провiдного управлiнського персоналу товариства;
-близьких родичiв фiзичних осiб, якi мають частку в товариствi, яка надає їм змогу суттєво впливати на дiяльнiсть товариства, та членiв провiдного управлiнського персоналу товариства.
Доходи та витрати за операцiями зi зв’язаними сторонами за звiтний перiод:
Найменування статтi Найбiльшi учасники (акцiонери) Компанiї пiд спiльним контролем Провiдний управлiнський персонал Асоцiйованi компанiї Iншi зв’язанi сторони
Доходи вiд реалiзацiї продукцiї, (товарiв, робiт, послуг) - - - 159 21 735
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї, (товарiв, робiт, послуг) - - - (356 985) (20 153)
Iншi операцiйнi доходи - - - 148 1 423
Дивiденди отриманi - - - - -
Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати - - - (11 271) (6)
Доходи та витрати за операцiями зi зв’язаними сторонами за попереднiй перiод:
Найменування статтi Найбiльшi учасники (акцiонери) Компанiї пiд спiльним контролем Провiдний управлiнський персонал Асоцiйованi компанiї Iншi зв’язанi сторони
Доходи вiд реалiзацiї продукцiї, (товарiв, робiт, послуг) - - - 210 5 456
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї, (товарiв, робiт, послуг) - - (339 826) (32 160)
Iншi операцiйнi доходи - - - 223 24 512
Дивiденди отриманi - - - 38 497 -
Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати - - - (26 778) (23 014)
Залишки за операцiями зi зв'язаними сторонами станом на 31 грудня 2014 року:
Найменування статтi Найбiльшi учасники (акцiонери) Компанiї пiд спiльним контролем Провiдний управлiнський персонал Асоцiйованi компанiї Iншi зв’язанi сторони
Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги - - - 618 2 437
Довгострокова дебiторська заборгованiсть - - - - -
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть - - - 243 480 801
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - - - 843 927 13 184.
Iнша поточна кредиторська заборгованiсть - - - 216 365 -

Залишки за операцiями зi зв'язаними сторонами станом на 31 грудня 2013 року:
Найменування статтi Найбiльшi учасники (акцiонери) Компанiї пiд спiльним контролем Провiдний управлiнський персонал Асоцiйованi компанiї Iншi зв’язанi сторони
Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги - - - 230 244 398
Довгострокова дебiторська заборгованiсть - - - - -
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть - - - 364 148
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - - - 3 865 12 683
Iнша поточна кредиторська заборгованiсть - - - 691 047 3 872
Виплати, одержанi провiдним управлiнським персоналом товариства, протягом 2014 року:
Види виплат Сума
Поточнi виплати (заробiтна плата) 4 837
Довгостроковi виплати -
Виплати по закiнченнi трудової дiяльностi -
Виплати при звiльненнi 550
Платежi на основi акцiй -
Позики -
Всього 5 387
22. Умовнi активи та зобов’язання.
Станом на 31 грудня 2013 року та 31 грудня 2014 року товариство не визнавало умовних активiв та умовних зобов’язань, iнформацiя про яких повинна розкриватися в фiнансовiй звiтностi, вiдповiдно до МСБО 37 «Забезпечення, умовнi зобов’язання та умовнi активи».

23. Операцiї з iнструментами власного капiталу.
Протягом 2014 року товариство не здiйснювало операцiй з iнструментами власного капiталу.
Протягом 2014 року товариство не призначало фiнансовi iнструменти iнструментами хеджування та не оформлювало документацiю про цiлi управлiння ризиком i стратегiю хеджування.

24. Iнформацiя про виконання значних правочинiв.
Значнi правочини, тобто правочини (крiм правочинiв з розмiщення товариством власних акцiй), учиненi товариством, якщо ринкова вартiсть майна (робiт, послуг), що є їх предметом, становить 10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства станом на 01.01.2012 року, здiйсненi вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства» вiд 17.09.2008 р. № 514-VI та Статуту товариства.
25. Iнформацiя про вчинення товариством правочинiв в яких є зацiкавленiсть.
Протягом 2014 року товариство не здiйснювало правочинiв, щодо вчинення яких є зацiкавленiсть, вiдповiдно до статтi 71 Закону України «Про акцiонернi товариства» вiд 17.09.2008 р. № 514-VI.
26. Iнформацiя про корпоративне управлiння, у вiдповiдностi до Закону України «Про акцiонернi товариства» вiд 17.09.2008 р. № 514-VI.
Корпоративне управлiння товариством – це система вiдносин, яка визначає правила та процедури прийняття рiшень щодо дiяльностi товариства та здiйснення контролю, а також розподiл прав i обов’язкiв мiж органами товариства та його учасниками стосовно управлiння ним.
Система корпоративного управлiння ПАТ «Сумське НВО iм. М.В.Фрунзе» має наступну структуру:
1. Загальнi збори – Вищий орган Товариства.
2. Наглядова рада – орган, який здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної законодавством, Статутом та Положенням «Про Наглядову раду Публiчного акцiонерного товариства «Сумське машинобудiвне науково-виробниче об’єднання iм. М.В. Фрунзе», контролює та регулює дiяльнiсть генерального директора Товариства.
3. Генеральний директор Товариства – одноосiбний виконавчий орган Товариства, який в межах компетенцiї, визначеної законодавством та Статутом, здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства.
4. Ревiзiйна комiсiя Товариства – орган Товариства, який в межах компетенцiї, визначеної законодавством, Статутом та Положенням «Про ревiзiйну комiсiю Публiчного акцiонерного товариства «Сумське машинобудiвне науково-виробниче об’єднання iм. М.В. Фрунзе», здiйснює перевiрку господарської дiяльностi Товариства.
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № 24 вiд 15.04.2011 року) були затвердженi наступнi документи, що регламентують функцiонування системи корпоративного управлiння ПАТ «Сумське НВО iм. М.В. Фрунзе»:
-Положення про Загальнi збори акцiонерiв;
-Положення про Наглядову раду;
-Положення про Ревiзiйну комiсiю.
Наглядова рада ПАТ «Сумське НВО iм. М.В. Фрунзе» згiдно зi Статутом товариства складається з дев’яти членiв, якi обираються загальними зборами з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних осiб – акцiонерiв. Голова та Секретар Наглядової ради обираються членами Наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право у будь-який час переобрати Голову чи Секретаря Наглядової ради.
Функцiонування Наглядової ради регламентується Статутом товариства та Положенням про Наглядову раду.
15.03.2013 р. за власним бажанням припинили свої повноваження наступнi члени Наглядової ради ПАТ «Сумське НВО iм. М.В.Фрунзе»:
–Микуленко Сергiй Євгенович;
–Iльїна Дiана Олександрiвна;
–Фролова Iрина Володимирiвна;
–Фролова Марiя Сергiївна.
Наразi Наглядова рада складається з п’яти осiб.
До виключної компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених Статутом, а також переданих на вирiшення Наглядової ради Загальними зборами, а саме: затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, внесення змiн до них; затвердження органiзацiйної структури управлiння Товариства; створення, реорганiзацiя та лiквiдацiя фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства, затвердження їх положень, внесення змiн до них; вирiшення усiх питань щодо скликання та проведення Загальних зборiв, зокрема пiдготовка, затвердження порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення або вiдмову у включеннi пропозицiй до порядку денного (крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв); прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту та у випадках, встановлених законодавством; обрання Реєстрацiйної комiсiї Загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених законодавством; прийняття рiшення про передачу повноважень Реєстрацiйної комiсiї зберiгачу або депозитарiю, затвердження умов договору про передачу таких повноважень; у випадках, передбачених законодавством та Статутом, визначення особи, що уповноважується вiдкривати Загальнi збори та головувати на них, та/або особи, що уповноважується виконувати функцiї секретаря Загальних зборiв; визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах; затвердження форми i тексту бюлетенiв для голосування на Загальних зборах; вирiшення питань про запрошення на Загальнi збори представникiв аудитора Товариства, посадових осiб Товариства незалежно вiд володiння ними акцiями Товариства, представникiв органу, який представляє права та iнтереси трудового колективу Товариства, будь-яких iнших осiб; прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, векселiв та податкових векселiв, затвердження порядку та умов їх випуску, а також прийняття рiшення про їх викуп; затвердження ринкової вартостi майна (цiнних паперiв, iнших речей або майнових чи вiдчужуваних прав) у випадках його оцiнки, передбачених Статутом та законодавством, а також прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; обрання та припинення повноважень Генерального директора; затвердження умов контракту (строкового трудового договору), який укладатиметься з Генеральним директором, укладення та розiрвання контракту, встановлення розмiру його винагороди. Контракт з Генеральним директором вiд iменi Товариства пiдписується Головою Наглядової ради або особою, уповноваженою Наглядовою радою; прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора.
Призначена особа, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора, здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства у межах компетенцiї Генерального директора, визначеної Статутом, якщо iнше не визначено у рiшеннi при її обраннi; прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд здiйснення повноважень на час проведення спецiальних перевiрок, передбачених законодавством та Статутом, але не бiльше нiж на три мiсяцi, та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора. Призначена особа, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора, здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства у межах компетенцiї Генерального директора, визначеної Статутом, якщо iнше не визначено у рiшеннi при її обраннi; визначення порядку проведення аудиторських перевiрок дiяльностi Товариства, обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законодавством; вирiшення питань про участь та припинення участi Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, пiдприємствах, установах, органiзацiях (у тому числi мiжнародних, благодiйних та iнших неприбуткових органiзацiях), про заснування iнших юридичних осiб; надання попередньої згоди Генеральному директору на укладення Товариством договорiв, правочинiв чи вчинення операцiй щодо набуття чи припинення участi Товариства у складi iнших юридичних осiб, в тому числi надання попередньої згоди Генеральному директору на пiдписання установчих документiв таких юридичних осiб або змiн до них; вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради законодавством, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; прийняття рiшення про вчинення Товариством значного правочину, визначеного пунктом 13.2 Статуту; подання на розгляд Загальним зборам пропозицiй про вчинення значних правочинiв, визначених у пунктах 13.3 та 13.4 Статуту; прийняття рiшення про вчинення чи вiдмову вiд вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, у випадках, передбачених законодавством та Статутом, або про винесення на розгляд Загальних зборiв подання про вчинення цих правочинiв; визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; прийняття рiшення про обрання (замiну) зберiгача та/або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, у випадках, визначених законодавством; затвердження порядку i умов залучення до Товариства iнвестицiй, у тому числi iноземних; погодження за поданням Генерального директора кандидатур керiвникiв за функцiями управлiння (їх призначення та звiльнення, за виключенням звiльнення за власним бажанням) вiдповiдно до органiзацiйної структури управлiння Товариства; погодження за поданням Генерального директора кандидатур на посади керiвникiв залежних господарських товариств та вiдокремлених пiдроздiлiв, фiлiй, представництв (їх призначення та звiльнення, за виключенням звiльнення за власним бажанням), визначення умов оплати їх працi; прийняття рiшень про проведення позачергових ревiзiй, аудиту господарської дiяльностi залежних господарських товариств та вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства, фiлiй, представництв, розгляд результатiв ревiзiй, аудиту; попереднiй розгляд рiчних звiтiв, балансiв та висновкiв по них Ревiзiйної комiсiї; визначення форм контролю за дiяльнiстю Генерального директора, здiйснення контролю за господарською дiяльнiстю Товариства, iнiцiювання, в разi необхiдностi, проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок господарської дiяльностi Товариства, розгляд результатiв ревiзiй, аудиту; попереднiй розгляд всiх матерiалiв, що пропонуються до розгляду Загальним зборам, крiм випадкiв, передбачених законодавством; подання Загальним зборам пропозицiй з питань дiяльностi Товариства; подання Загальним зборам пропозицiй вiдносно викупу Товариством розмiщених ним акцiй; контроль за реалiзацiєю основних напрямкiв дiяльностi Товариства, ухвалення його стратегiї, погодження рiчного бюджету, бiзнес-планiв та здiйснення контролю за їх реалiзацiєю; аналiз та оцiнка дiй Генерального директора щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання рацiональної номенклатури товарiв i послуг, здiйснення iнших дiй щодо контролю за дiяльнiстю Генерального директора; забезпечення функцiонування належної системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю за господарською дiяльнiстю Товариства (що включає, але не обмежується, виявлення недолiкiв системи контролю, розробку пропозицiй та рекомендацiй щодо їх вдосконалення, здiйснення контролю за ефективнiстю зовнiшнього аудиту, об’єктивнiстю та незалежнiстю аудитора, здiйснення контролю за усуненням недолiкiв, якi були виявленi пiд час проведення перевiрок Ревiзiйною комiсiєю та зовнiшнiм аудитором); розгляд висновкiв, матерiалiв перевiрок та службових розслiдувань, що проводяться Ревiзiйною комiсiєю за власною iнiцiативою, за рiшенням Загальних зборiв, Наглядової ради чи за вимогою акцiонерiв Товариства; розгляд та затвердження квартальних звiтiв, якi подає Генеральний директор, а також погодження i внесення на розгляд Загальних зборiв рiчних результатiв дiяльностi Товариства (в тому числi рiчної фiнансової звiтностi); проведення перевiрки достовiрностi рiчної та квартальної фiнансової звiтностi до її оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборiв; визначення загальних засад iнформацiйної полiтики Товариства; встановлення порядку надання iнформацiї акцiонерам та особам, якi не є акцiонерами; визначення перелiку вiдомостей, якi становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю, а також встановлення порядку доступу до такої iнформацiї; здiйснення контролю за розкриттям iнформацiї та реалiзацiєю iнформацiйної полiтики Товариства; погодження наказiв або iнших рiшень Генерального директора за його поданням; вирiшення iнших питань, що належать до компетенцiї Наглядової ради.
Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами управлiння Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених законодавством.
Питання, якi вiднесенi до компетенцiї Наглядової ради, можуть вирiшуватися нею, у тому числi, за поданням Генерального директора.
Наглядовою радою ПАТ «Сумське НВО iм. М. В. Фрунзе» не створено жодного комiтету.
Протягом 2014 року Наглядова рада провела 78 засiдань.
Винагорода членам Наглядової ради не виплачується.
Генеральний директор є одноосiбним виконавчим органом управлiння Товариства, який здiйснює управлiння його поточною дiяльнiстю. Генеральний директор одноосiбно, на свiй розсуд та пiд власну вiдповiдальнiсть, ухвалює усi рiшення щодо питань, якi входять до його компетенцiї, несе вiдповiдальнiсть за результати господарської дiяльностi Товариства згiдно з принципами та порядком, встановленими Статутом, рiшеннями Загальних зборiв та Наглядової ради. Генеральний директор пiдпорядкований та пiдзвiтний Загальним зборам та Наглядовiй радi i органiзовує виконання їх рiшень. Поєднання Генеральним директором посад в органах управлiння iнших суб’єктiв господарювання допускається лише за згодою Наглядової ради.
Обрання та припинення повноважень Генерального директора, а також прийняття рiшення про його вiдсторонення здiйснює Наглядова рада у порядку, передбаченому законодавством та Статутом. Строк повноважень Генерального директора складає 3 (три) роки з дати прийняття рiшення про його обрання. У випадку закiнчення визначеного цим Статутом строку повноважень Генерального директора i вiдсутностi рiшення про обрання (переобрання) Генерального директора, строк його повноважень продовжується до моменту обрання (переобрання) Генерального директора у порядку, передбаченому законодавством та Статутом. Повноваження Генерального директора можуть бути припиненi вiдповiдно до рiшення Наглядової ради у будь-який час та з будь-яких пiдстав. Повноваження Генерального директора припиняються достроково без ухвалення органами управлiння Товариства будь-яких рiшень у разi настання певних подiй, а саме: за власним бажанням з письмовим повiдомленням Наглядової ради за 2 (два) тижнi; у разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким Генерального директора засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання ним обов’язкiв (позбавлення волi, судова заборона обiймати певнi посади тощо); у разi смертi, визнання недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим; в iнших випадках, передбачених законодавством.
До компетенцiї Генерального директора належать усi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради, зокрема вiн представляє Товариство у вiдносинах з українськими та iноземними громадянами, особами без громадянства, пiдприємствами, установами та органiзацiями, органами державної влади або мiсцевого самоврядування та будь-якими iншими суб’єктами; подає на затвердження Наглядової ради пропозицiї щодо органiзацiйної структури управлiння Товариства; подає для погодження Наглядовiй радi кандидатури керiвникiв за функцiями управлiння (їх призначення та звiльнення, за виключенням звiльнення за власним бажанням) вiдповiдно до органiзацiйної структури управлiння Товариства, визначає умови оплати їх працi; призначає та звiльняє за погодженням iз Наглядовою радою керiвникiв вiдокремлених пiдроздiлiв, фiлiй, представництв, застосовує щодо них заходи заохочення та накладає стягнення; органiзовує розробку та затверджує поточнi плани i оперативнi завдання Товариства та забезпечує їх реалiзацiю; розподiляє обов'язки мiж керiвниками за функцiями управлiння; самостiйно розпоряджається коштами та майном Товариства, укладає договори, правочини, здiйснює операцiї, в тому числi укладає кредитнi договори, договори про надання майна Товариства в заставу, iпотеку тощо, договори про видачу вiд iменi Товариства фiнансових гарантiй та поручительств з урахуванням вимог, встановлених роздiлом 13 Статуту; попередньо погоджує iз Наглядовою радою укладення Товариством правочинiв чи вчинення операцiй, визначених роздiлом 13 Статуту; готує Наглядовiй радi висновки та пропозицiї по таким правочинам чи операцiям; готує пропозицiї Наглядовiй радi про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; готує пропозицiї Наглядовiй радi про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, за винятком векселiв, податкових векселiв, про порядок та умови їх випуску, а також про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; подає на розгляд Наглядової ради пропозицiї про участь та припинення участi Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об’єднаннях, пiдприємствах, установах, органiзацiях (у тому числi мiжнародних, благодiйних та iнших неприбуткових органiзацiях); про заснування iнших юридичних осiб тощо; за погодженням iз Наглядовою радою пiдписує установчi документи (змiни до установчих документiв) нових господарських товариств, iнших юридичних осiб, створених Товариством або за участю Товариства, та без довiреностi приймає участь (голосує) на установчих та iнших зборах таких юридичних осiб; вимагає, у разi необхiдностi, скликання засiдання Наглядової ради, за запрошенням Голови Наглядової ради може приймати участь у засiданнях Наглядової ради з правом дорадчого голосу; вимагає скликання Наглядовою радою позачергових Загальних зборiв у разi порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або iншої необхiдностi, у передбачених законодавством випадках, вчинення значного правочину; подає на розгляд Наглядової ради пропозицiї щодо скликання чергових та позачергових Загальних зборiв, у тому числi про їх порядок денний, рекомендацiї та проекти рiшень з питань порядку денного; здiйснює органiзацiйне забезпечення Загальних зборiв (за рiшенням Наглядової ради) їх скликання та проведення. У разi необхiдностi обрання нового складу Наглядової ради, якщо кiлькiсть її членiв не вiдповiдає вимогам Статуту, на вимогу членiв Наглядової ради, якi залишилися, органiзовує у визначенi законодавством строки скликання та проведення позачергових Загальних зборiв з метою обрання нового складу Наглядової ради; готує Наглядовiй радi пропозицiї щодо основних напрямкiв дiяльностi Товариства, його планiв та звiтiв про їх виконання; органiзовує складання та надання Наглядовiй радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборiв; подає Наглядовiй радi пропозицiї щодо дивiдендної полiтики; органiзовує за рiшенням Загальних зборiв нарахування та виплату доходiв за цiнними паперами, що випущенi Товариством; органiзовує контроль виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради; у випадках, передбачених законодавством, а також у разi прийняття вiдповiдного рiшення Наглядовою радою, забезпечує проведення аудиторської перевiрки дiяльностi Товариства. Кандидатура аудитора та умови договору з ним повиннi бути погодженi iз Наглядовою радою; без довiреностi дiє вiд iменi Товариства та вчиняє вiд його iменi юридичнi дiї у межах компетенцiї, визначеної Статутом, у тому числi: вiдкриває та закриває рахунки у банкiвських установах; пiдписує усi документи грошового, кредитного, майнового та немайнового характеру, звiти та баланси, листи, звернення тощо; здiйснює операцiї, виступає вiд iменi Товариства у взаємовiдносинах з будь-якими третiми особами; наймає на роботу та звiльняє з роботи працiвникiв Товариства, вживає до них заходи заохочення за результатами їх трудової дiяльностi та накладає стягнення за порушення вiдповiдно до законодавства, Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства; укладає трудовi договори та угоди (крiм працiвникiв товариства, пiдписання трудових договорiв з якими законодавством та Статутом вiднесено до компетенцiї iнших осiб); встановлює форми, системи та порядок оплати працi працiвникiв Товариства (крiм осiб, розмiр та умови оплати працi яких визначаються Загальними зборами або Наглядовою радою) згiдно з вимогами законодавства, штатнi розклади вiдокремлених пiдроздiлiв, фiлiй, представництв Товариства; у межах своєї компетенцiї видає накази та розпорядження, дає вказiвки, обов'язковi для виконання усiма працiвниками Товариства, включаючи вiдокремленi пiдроздiли, фiлiї, представництва; подає Наглядовiй радi з власної iнiцiативи, у разi необхiдностi, на погодження накази або iншi рiшення; здiйснює iншi функцiї, якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи Товариства, згiдно iз законодавством, Статутом та внутрiшнiми документами Товариства; пiдписує вiд iменi власника колективний договiр, змiни та доповнення до нього; забезпечує оформлення виписок iз Статуту (змiн до нього), витягiв iз протоколiв Загальних зборiв, та iнших документiв, що затверджено Загальними зборами, та пiдписує цi документи; вирiшує iншi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, якi вiдповiдно до цього Статуту вiдносяться до компетенцiї Загальних зборiв або Наглядової ради.
Статутом товариства передбаченi наступнi обмеження щодо повноважень Генерального директора, а саме, Генеральний директор не має права утворювати або брати участь (придбавати акцiї, частки, паї) в пiдприємствах, що конкурують з Товариством.
Товариство є основним мiсцем роботи Генерального директора. Генеральний директор може обiймати iншi оплачуванi посади у державних або громадських органах, а також на iнших пiдприємствах, в установах i органiзацiях виключно за згодою Наглядової ради.
Генеральний директор, а також його афiлiйованi особи не мають права приймати дарунки, iншi прямi або непрямi вигоди, що мають на метi спонукати Генерального директора до прийняття конкретного господарського рiшення.
Ревiзiйна комiсiя товариства здiйснює перевiрки господарсько-фiнансової дiяльностi Дирекцiї товариства та пiдзвiтна Загальним зборам акцiонерiв. Ревiзiйна комiсiя обирається Загальними зборами в кiлькостi 3 (трьох) осiб строком на 3 (три) роки з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних осiб акцiонерiв. Обрання Ревiзiйної комiсiї здiйснюється шляхом кумулятивного голосування у порядку, передбаченому законодавством та Статутом. У разi, якщо пiсля закiнчення строку повноважень Ревiзiйної комiсiї Загальними зборами з будь-яких причин не ухвалено рiшення про обрання нового складу Ревiзiйної комiсiї, її повноваження продовжуються до моменту обрання нового складу Ревiзiйної комiсiї. Повноваження Голови та/або членiв Ревiзiйної комiсiї можуть бути припиненi достроково вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв у будь-який час та з будь-яких пiдстав. Згiдно зi Статутом товариства, до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї належить:
при здiйсненнi контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства Ревiзiйна комiсiя перевiряє достовiрнiсть даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi Товариства; вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного та iнших видiв облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам; своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку усiх фiнансово-господарських операцiй вiдповiдно до встановлених правил та порядку їх ведення, правильнiсть розрахункiв i дотримання термiнiв перерахувань до бюджету податкiв, зборiв та iнших обов’язкових платежiв; правильнiсть визначення розмiру Статутного капiталу i вiдповiдної кiлькостi акцiй, що випускаються, рух Статутного капiталу; дотримання Генеральним директором наданих йому повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладення правочинiв та проведення фiнансових операцiй вiд iменi Товариства; своєчаснiсть та правильнiсть здiйснення розрахункiв за зобов'язаннями Товариства; зберiгання грошових коштiв та матерiальних цiнностей; використання коштiв Резервного капiталу Товариства; правильнiсть нарахування та виплати дивiдендiв; дотримання порядку оплати акцiй Товариства; фiнансовий стан Товариства, рiвень його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, спiввiдношення власних та позичкових коштiв; контролює дотримання Товариством законодавства; розглядає звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї Загальним зборам; щонайменше раз на рiк виносить на розгляд Загальних зборiв звiт та висновки про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi та достовiрностi фiнансової звiтностi Товариства за пiдсумками попереднього (звiтного) року; вносить на Загальнi збори або Наглядовiй радi пропозицiї щодо будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi Товариства; вносить пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагає скликання позачергових Загальних зборiв.
Ревiзiйна комiсiя, вiдповiдно до покладених на неї завдань, здiйснює плановi та спецiальнi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його вiдокремлених пiдроздiлiв. За пiдсумками проведення планових та позапланових перевiрок Ревiзiйна комiсiя складає висновки та подає їх на розгляд Наглядової ради та органу (акцiонеру), що був iнiцiатором перевiрки.
За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року Ревiзiйна комiсiя готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про: пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод; факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi.
Ревiзiйною комiсiєю у випадках i порядку, визначених законодавством, може проводитись спецiальна перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi Товариства.
Протягом 2014 року Ревiзiйна комiсiя провела 10 засiдань.
Служба внутрiшнього аудиту.
Системою корпоративного управлiння товариства не передбачено створення служби внутрiшнього аудиту, а також посади внутрiшнього аудитора.
Iнформацiя про випадки виявленого шахрайства.
Протягом 2014 року системою корпоративного управлiння товариства не було виявлено фактiв шахрайства нi з боку працiвникiв товариства, нi з боку управлiнського та найвищого персоналу товариства, нi з боку третiх осiб

27. Управлiння ризиками.
Операцiйний ризик – це ризик, що виникає внаслiдок людських, технiчних i технологiчних помилок. Операцiйний ризик пов’язаний з функцiонуванням галузi економiки, фiнансовими ринками, забезпеченням сировиною, ринками збуту, iнтенсивнiстю конкуренцiї. Операцiйний ризик включає в себе також ризик змiн у нормативно-правовому регулюваннi.
ПАТ «Сумське НВО iм. М.В. Фрунзе» веде основну дiяльнiсть у сферi машинобудування. Протягом 2014 року функцiонування цiєї галузi економiки не зазнало значних негативних тенденцiй та коливань. Конкуренцiя в галузi є помiрною.
Найбiльший обсяг продажiв забезпечує Росiйська Федерацiя, на долю якої у 2014р. приходиться близько 38% продаж.
Зниження обсягiв реалiзацiї у 2014р. пов’язане в основному зi скороченням обсягiв експорту продукцiї пiдприємства до Росiйської Федерацiї i країн СНД внаслiдок погiршення полiтико-економiчної ситуацiї в країнi. Крiм того, вiдбувається скороченням iнвестицiйної програми ВАТ «Газпром» та запровадженням в РФ полiтики захисту вiтчизняного виробника, направлену на витиснення з ринку або локалiзацiю виробництва зарубiжними постачальниками.
З одного боку, ринок обладнання компресорних станцiй та технологiчних установок для нафтогазових родовищ був та залишатиметься вiдносно прогнозованим, що зумовлено дiяльнiстю компанiй згiдно прийнятих на декiлька рокiв iнвестицiйних програм та обмеженою кiлькiстю масштабних проектiв з будiвництва газопроводiв. З iншого боку – полiтика тотального iмпортозамiщення призведе до посилення конкурентної боротьби серед постачальникiв обладнання, виникненню локалiзованих виробничих майданчикiв захiдних постачальникiв на територiї РФ.
З метою нiвелювання зазначеної ринкової загрози ПАТ «Сумське НВО iм. М. В. Фрунзе» запровадило та вже декiлька рокiв реалiзує стратегiю роздiлення каналiв збуту продукцiї та її безпосередньої диференцiацiї (комплектний ГПА, блоки компресорiв, компресори, роторно-статорна частина компресорiв, тощо), що передбачає взаємодiю не тiльки iз кiнцевим замовником, але й з iнтеграторами та машинобудiвними компанiями, що ранiше розглядались як конкуренти.
Ключовими ринками також є Середня Азiя та дальнє зарубiжжя (в основному Iран).
Станом на 31 грудня 2014 року, у зв’язку з полiтичною та економiчною кризою, кiлькiсть операцiйного ризику значна, якiсть управлiння потребує вдосконалення, сукупний ризик високий, напрям ризику зростає.
Пiд валютним ризиком товариство розумiє наявний або потенцiйний ризик для прибутку i капiталу, який виникає внаслiдок несприятливої змiни обмiнних валютних курсiв.
Станом на 31 грудня 2014 року кiлькiсть валютного ризику висока, якiсть управлiння потребує вдосконалення, сукупний ризик високий, напрям ризику зростає.
Юридичний ризик — це наявний або потенцiйний ризик для надходжень та капiталу, який виникає через порушення або недотримання товариством вимог законiв, нормативно-правових актiв, угод, прийнятої практики або етичних норм, а також через можливiсть двозначного тлумачення встановлених законiв або правил.
На сьогоднiшнiй день в Українi iснує комерцiйне i, особливо, податкове законодавство, положення якого допускають рiзну iнтерпретацiю. Крiм того, встановилася практика, коли податковi органи на свiй власний розсуд приймають рiшення, у той час як нормативна база для такого рiшення є недостатньою. Всi цi умови призводять до виникнення юридичного ризику, який може в майбутньому призвести до сплати штрафних санкцiй та адмiнiстративних стягнень.
Протягом 2014 року не було випадкiв невiдповiдностi дiяльностi товариства вимогам регулятивних органiв, яка могла б суттєво вплинути на фiнансову звiтнiсть в разi її наявностi.
Станом на 31 грудня 2014 року сукупний юридичний ризик помiрний, напрям ризику стабiльний.
Ризик репутацiї – це наявний або потенцiйний ризик для надходжень та капiталу, який виникає через несприятливе сприймання iмiджу товариства клiєнтами, контрагентами, акцiонерами або регулятивними органами.
Станом на 31.12.2014 року сукупний ризик репутацiї низький, напрям ризику стабiльний.
Стратегiчний ризик - це наявний або потенцiйний ризик для надходжень та капiталу, який виникає через неправильнi управлiнськi рiшення, неналежну реалiзацiю рiшень i неадекватне реагування на змiни в бiзнес-середовищi. Станом на 31.12.2014 року сукупний стратегiчний ризик помiрний, напрям ризику зростає.
Система оцiнювання та управлiння ризиками товариства охоплює всi ризики притаманнi дiяльностi товариства, забезпечує виявлення, вимiрювання та контроль кiлькостi ризикiв. Управлiння ризиками передбачає наявнiсть послiдовних рiшень, процесiв, квалiфiкованого персоналу i систем контролю. Корпоративне управлiння забезпечує чесний та прозорий бiзнес, вiдповiдальнiсть та пiдзвiтнiсть усiх залучених до цього сторiн.
28. Подiї пiсля дати балансу.
Подiї, iнформацiя про якi може вплинути на здатнiсть користувачiв фiнансової звiтностi робити вiдповiднi оцiнки та приймати рiшення, пiсля 31 грудня 2014 року не вiдбувались.

Генеральний директор ____________________ Цимбал Олексiй Юрiйович
Головний бухгалтер _____________________ Клименко Володимир Миколайович

Продовження тексту приміток

-

Продовження тексту приміток

-

Продовження тексту приміток

-