Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Генеральний директор

 

 

 

Цимбал О.Ю.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

29.04.2016

(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2015 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Сумське машинобудiвне науково-виробниче об'єднання"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

05747991

4. Місцезнаходження

Сумська , Ковпакiвський, 40004, м.Суми, вул.Горького, 58

5. Міжміський код, телефон та факс

(0542) 78-68-20 (0542) 78-68-21

6. Електронна поштова адреса

snpo@frunze.com.ua

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

29.04.2016

(дата)

 

2. Річна інформація опублікована у

"Вiдомостi НКЦПФР" № 83

 

29.04.2016

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

 

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

www.frunze.com.ua

в мережі Інтернет

29.04.2016

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Зміст

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

X

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

5. Інформація про рейтингове агентство

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

4) інформація про похідні цінні папери

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

33. Примітки

4. Посади корпоративного секретаря в ПАТ "Сумське НВО" немає. Функцiї корпоративного секретаря виконує департамент правового забезпечення.
5. Договiр з рейтинговим агентством не укладався.
6. Публiчне акцiонерне товариство «Сумське машинобудiвне науково-виробниче об’єднання» (надалi – Товариство) є новим найменуванням Публiчного акцiонерного товариства "Сумське машинобудiвне науково-виробниче об’єднання iм. М.В. Фрунзе" вiдповiдно до вимог Закону України "Про засудження комунiстичного та нацiонал-соцiалiстичного (нацистського) тоталiтарних режимiв в Українi та заборону пропаганди їхньої символiки", правонаступника Вiдкритого акцiонерного товариства "Сумське машинобудiвне науково-виробниче об’єднання iм. М.В. Фрунзе" вiдповiдно до вимог Закону України «Про акцiонернi товариства». Вiдкрите акцiонерне товариство «Сумське машинобудiвне науково-виробниче об’єднання iм. М.В. Фрунзе» було засновано вiдповiдно до наказу Мiнмашпрому України вiд «25» лютого 1994 року № 285 шляхом перетворення Державного пiдприємства «Сумське машинобудiвне науково-виробниче об’єднання iм. М.В. Фрунзе» у вiдкрите акцiонерне товариство згiдно з Указом Президента України вiд «15» червня 1993 року № 210/93 «Про корпоратизацiю державних пiдприємств». На момент створення Товариства його єдиним засновником була держава в особi Мiнiстерства машинобудування, вiйськово-промислового комплексу i конверсiї України. На теперiшнiй час акцiонерами Товариства є фiзичнi та юридичнi особи, якi набули право власностi на акцiї Товариства у процесi приватизацiї та у iнших випадках, передбачених законодавством. Держава акцiями Товариства не володiє.
7. 1) ПАТ "Сумське НВО" не отримано згоди посадових осiб на розголошення вiдомостей про паспортнi данi таких осiб.
7. 2) ПАТ "Сумське НВО" не отримано згоди посадових осiб на розголошення вiдомостей про паспортнi данi таких осiб.
10. Дивiденди за пiдсумками роботи акцiонерного товариства у звiтному та попередньому роках не виплачуються.
12. 2) Облiгацiї не випускались.
12. 3) Iншi цiннi папери не випускались.
12. 4) Похiднi цiннi папери не випускались.
12. 5) Власнi акцiї протягом звiтного перiоду не викупались.
15. Борговi цiннi папери не випускались.
16. Випадкiв виникнення особливої iнформацiї протягом звiтного перiоду не виникало. Iпотечнi цiннi папери не випускались.
18, 19, 20. Iпотечнi облiгацiї не випускались.
21, 22. Iпотечнi сертифiкати не випускались.
23, 24, 25, 26, 27. Сертифiкати ФОН не випускались.
32. Цiльовi облiгацiї не випускались.


III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Публiчне акцiонерне товариство "Сумське машинобудiвне науково-виробниче об'єднання"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

серiя А00 №111229

3. Дата проведення державної реєстрації

28.03.1994

4. Територія (область)

Сумська

5. Статутний капітал (грн)

710850000

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

8932

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

28.13 Виробництво iнших помп i компресорiв

46.63 Оптова торгiвля машинами й устаткуванням для добувної промисловостi та будiвництва

33.20 Установлення та монтаж машин i устаткування

10. Органи управління підприємства

Органи управлiння ПАТ «Сумське НВО»: 1) Загальнi збори акцiонерiв – Вищий орган Товариства. Компетенцiя, порядок скликання, проведення (регламент) та прийняття рiшень, а також iншi питання дiяльностi Загальних зборiв визначаються законодавством, Статутом та Положенням «Про Загальнi збори акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Сумське машинобудiвне науково-виробниче об’єднання», що затверджується Загальними зборами. 2) Наглядова рада Товариства: Марков М.О. - Голова; Малинiн М.Ю. - Секретар; Сарапулов Є.Є.; Шумилова Е.А.; Артюшина А.А. Наглядова рада – орган, який здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної законодавством, Статутом та Положенням «Про Наглядову раду Публiчного акцiонерного товариства «Сумське машинобудiвне науково-виробниче об’єднання», контролює та регулює дiяльнiсть генерального директора Товариства. Наглядова рада складається з дев’яти членiв, якi обираються загальними зборами з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних осiб – акцiонерiв. 15.03.2013 р. за власним бажанням припинили свої повноваження наступнi члени Наглядової ради Товариства: –Микуленко Сергiй Євгенович; – Iльїна Дiана Олександрiвна; – Фролова Iрина Володимирiвна; –Фролова Марiя Сергiївна. Наразi Наглядова рада складається з п’яти осiб. Голова та Секретар Наглядової ради обираються членами Наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право у будь-який час переобрати Голову чи Секретаря Наглядової ради. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених Статутом, а також переданих на вирiшення Наглядової ради Загальними зборами. 3) Генеральний директор Цимбал О.Ю. Генеральний директор Товариства – одноосiбний виконавчий орган Товариства, який в межах компетенцiї, визначеної законодавством та Статутом, здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. Генеральний директор одноосiбно, на свiй розсуд та пiд власну вiдповiдальнiсть, ухвалює усi рiшення щодо питань, якi входять до його компетенцiї, несе вiдповiдальнiсть за результати господарської дiяльностi Товариства згiдно з принципами та порядком, встановленими Статутом, рiшеннями Загальних зборiв та Наглядової ради. Генеральний директор пiдпорядкований та пiдзвiтний Загальним зборам та Наглядовiй радi i органiзовує виконання їх рiшень. Обрання та припинення повноважень Генерального директора, а також прийняття рiшення про його вiдсторонення здiйснює Наглядова рада у порядку, передбаченому законодавством та Статутом. Строк повноважень Генерального директора складає 3 (три) роки з дати прийняття рiшення про його обрання. У випадку закiнчення визначеного Статутом строку повноважень Генерального директора i вiдсутностi рiшення про обрання (переобрання) Генерального директора, строк його повноважень продовжується до моменту обрання (переобрання) Генерального директора у порядку, передбаченому законодавством та Статутом. Повноваження Генерального директора можуть бути припиненi вiдповiдно до рiшення Наглядової ради у будь-який час та з будь-яких пiдстав. До компетенцiї Генерального директора належать усi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. 4) Ревiзiйна комiсiя Товариства: Турiй О.В. – Голова; Дерев’янко О.М. - Секретар; Кадурiна М.I. Ревiзiйна комiсiя Товариства – орган Товариства, який в межах компетенцiї, визначеної законодавством, Статутом та Положенням «Про ревiзiйну комiсiю Публiчного акцiонерного товариства «Сумське машинобудiвне науково-виробниче об’єднання», здiйснює перевiрку господарської дiяльностi Товариства. Ревiзiйна комiсiя товариства здiйснює перевiрки господарсько-фiнансової дiяльностi товариства та пiдзвiтна Загальним зборам акцiонерiв. Ревiзiйна комiсiя обирається Загальними зборами в кiлькостi 3 (трьох) осiб строком на 3 (три) роки з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних осiб — акцiонерiв. У разi, якщо пiсля закiнчення строку повноважень Ревiзiйної комiсiї Загальними зборами з будь-яких причин не ухвалено рiшення про обрання нового складу Ревiзiйної комiсiї, її повноваження продовжуються до моменту обрання нового складу Ревiзiйної комiсiї. Повноваження Голови та/або членiв Ревiзiйної комiсiї можуть бути припиненi достроково вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв у будь-який час та з будь-яких пiдстав.

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

Публiчне акцiонерне товариство «Перший Український Мiжнародний Банк»

2) МФО банку

334851

3) поточний рахунок

2600115086

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

Публiчне акцiонерне товариство «Перший Український Мiжнародний Банк»

5) МФО банку

334851

6) поточний рахунок

2600115086

 

 

 

 

 

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

Господарська дiяльнiсть, пов'язана iз створенням об'єктiв архiтектури

-

21.10.2015

Державна архiтектурно-будiвельна iнспекцiя України

26.10.2016

Опис

Переоформлено згiдно наказу ДАБI України вiд 22.09.2015Р. №36-Л.
Планується продовження строку дiї лiцензiї (дозволу).

 

Постачання теплової енергiї

-

20.10.2011

Нацiональна комiсiя, що здiйснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

12.10.2016

Опис

Переоформлена згiдно рiшення НКРЕКП вiд 17.09.2015р. №2314.
Планується продовження строку дiї лiцензiї (дозволу).

 

Виробництво теплової енергiї (крiм дiяльностi з виробництва теплової енергiї на теплоелектроцентралях, теплоелектростанцiях, атомних електростанцiях i когенерацiйних установках та установках з використанням нетрадицiйних або поновлюваних джерел енергiї)

-

20.10.2011

Нацiональна комiсiя, що здiйснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

12.10.2016

Опис

Переоформлена згiдно рiшення НКРЕКП вiд 17.09.2015р. №2314.
Планується продовження строку дiї лiцензiї (дозволу).

 

Свiдоцтво про допуск до певних видiв робiт, якi впливають на безпеку об'єктiв капiтального будiвництва

100.02.-2010-0574799

04.07.2011

Федеральна служба з екологiчного, технологiчного та атомного нагляду (РФ)

Необмежена

Опис

№ Свiдоцтва: 100.02.-2010-057479918286-С-172. Свiдоцтво дiйсне безстроково.

 

Надання освiтнiх послуг навчальними закладами, пов'язаних з одержанням професiйної освiти на рiвнi квалiфiкацiйних вимог до професiйно-технiчного навчання, перепiдготовки, пiдвищення квалiфiкацiї.

АЕ № 458663

08.07.2014

Мiнiстерство освiти i науки України

03.06.2017

Опис

Планується продовження строку дiї лiцензiї (дозволу).

 

Придбання, зберiгання, використання прекурсорiв (списку 2 таблицi IV) "Перелiку наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв"

-

24.09.2015

Державна служба України з контролю за наркотиками

19.01.2017

Опис

Переоформлена згiдно рiшення ДСКН України вiд 24.09.2015р. №89.
Планується продовження строку дiї лiцензiї (дозволу).

 

Медична практика

-

07.07.2011

Мiнiстерство охорони здоров'я України

Необмежена

Опис

Переоформлена згiдно рiшення МОЗ України вiд 17.09.2015р. №602.
Лiцензiя дiє безстроково.

 

Провадження дiяльностi з використанням джерел iонiзуючого випромiнювання

АА № 000151

02.02.2012

Схiдна державна iнспекцiя з ядерної та радiацiйної безпеки державної iнспекцiї ядерного регулювання

22.06.2016

Опис

Планується продовження строку дiї лiцензiї (дозволу).

 

Транспортування теплової енергiї магiстральними та мiсцевими (розподiльчими) мережами

-

10.12.2015

Нацiональна комiсiя, що здiйснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

Необмежена

Опис

Оформлена згiдно рiшення НКРЕКП вiд 10.12.2015р. №2931.

 

Дозвiл на експлуатацiю машин, механiзмiв, устаткування пiдвищеної небезпеки

№ 265.15.59

25.09.2015

Держгiрпромнагляд України

25.09.2020

Опис

Планується продовження строку дiї дозволу.

 

Дозвiл на виконання робiт пiдвищеної небезпеки

№ 264.15.59

25.09.2015

Держгiрпромнагляд України

25.09.2020

Опис

Планується продовження строку дiї дозволу.

 

Свiдоцтво про атестацiю енергетичної лабораторiї ПАТ на проведення вимiрювань у сферах робiт iз забезпечення захисту життя та здоров'я громадян i контролю безпеки умов працi

№ РУ – 1403/15

14.12.2015

ДП «Сумський регiональний науково-виробничий центр стандартизацiї, метрологiї та сертифiкацiї»

14.12.2018

Опис

Планується продовження строку дiї свiдоцтва.

 

Дозвiл на виконання робiт пiдвищеної небезпеки (застосування шкiдливих небезпечних речовин 1 класу небезпеки (фтористоводнева кислота згiдно ГОСТ 12.1.007-76)

№ 463.13.30

13.05.2013

Держгiрпромнагляд України

13.05.2018

Опис

Планується продовження строку дiї дозволу.

 

Дозвiл на виконання робiт пiдвищеної небезпеки (технiчний огляд, крiм первинного та позачергового у разi закiнчення граничного строку експлуатацiї, виникнення аварiї), випробування, експертне обстеження, техн. дiагностув. машин, механiзмiв, устаткування

№ 311.11.30

21.12.2011

Держгiрпромнагляд України

21.12.2016

Опис

Планується продовження строку дiї дозволу.

 


13. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб

1) найменування

ТОВ «Суми-Електрод»

2) організаційно-правова форма

240

3) код за ЄДРПОУ

36066802

4) місцезнаходження

Україна, 40004, м. Суми, вул. Горького, 58

5) опис

Частка ПАТ "Сумське НВО" в статутному капiталi ТОВ «Суми-Електрод» складає 99,98%.
Види дiяльностi ТОВ «Фрунзе-Електрод»:
- холодне волочiння пруткiв i профiлiв;
- холодне волочiння дроту;
- виробництво будiвельних металевих конструкцiй i частин конструкцiй;
- виробництво iнших металевих бакiв, резервуарiв i контейнерiв;
- оброблення металiв та нанесення покриттiв на метали;
- виробництво виробiв iз дроту, ланцюгiв i пружин.

1) найменування

ТОВ «Фрунзе-Ювiлейна»

2) організаційно-правова форма

240

3) код за ЄДРПОУ

36066836

4) місцезнаходження

Україна, 40004, м. Суми, пл. Привокзальна, 9А

5) опис

Частка ПАТ "Сумське НВО" в статутному капiталi ТОВ "Фрунзе-Ювiлейна" складає 99,98%.
Види дiяльностi ТОВ "Фрунзе-Ювiлейна":
- дiяльнiсть готелiв i подiбних засобiв тимчасового розмiщення;
- складське господарство;
- надання iнших послуг iз бронювання та пов'язана з цим дiяльнiсть;
- роздрiбна торгiвля iншими невживаними товарами в спецiалiзованих магазинах;
- обслуговування напоями;
- дiяльнiсть ресторанiв, надання послуг мобiльного харчування.

1) найменування

ТОВ «Фрунзе-Сервiс»

2) організаційно-правова форма

240

3) код за ЄДРПОУ

34012218

4) місцезнаходження

Україна, 40004, м.Суми, вул.Горького, 58

5) опис

Частка ПАТ "Сумське НВО" в статутному капiталi ТОВ «Фрунзе-Сервiс» складає 99,00%.
Види дiяльностi ТОВ «Фрунзе-Сервiс»:
- iнша дiяльнiсть iз прибирання будинкiв i промислових об'єктiв;
- функцiювання театральних i концертних залiв;
- оптова торгiвля iншими машинами й устаткуванням;
- допомiжне обслуговування наземного транспорту;
- дiяльнiсть засобiв розмiщування на перiод вiдпустки та iншого тимчасового проживання;
- постачання iнших готових страв.

1) найменування

ТОВ „Фрунзе-Профiль”

2) організаційно-правова форма

240

3) код за ЄДРПОУ

34013206

4) місцезнаходження

Україна, 40004, м.Суми, вул.Горького, 58

5) опис

Частка ПАТ "Сумське НВО" в статутному капiталi ТОВ „Фрунзе-Профiль” складає 99,00%.
Види дiяльностi ТОВ „Фрунзе-Профiль”:
- виробництво алюмiнiю;
- виробництво гiдравлiчного та пневматичного устаткування;
- виробництво машин i устаткування для металургiї;
- виробництво чавуну, сталi та феросплавiв;
- виробництво будiвельних металевих конструкцiй i частин конструкцiй;
- вiдновлення вiдсортованих вiдходiв.

1) найменування

ТОВ «Сумиспортiнвест»

2) організаційно-правова форма

240

3) код за ЄДРПОУ

37282737

4) місцезнаходження

Україна, 40000, м.Суми, вул.Гагарiна, 9

5) опис

Частка ПАТ "Сумське НВО" в статутному капiталi ТОВ «Сумиспортiнвест» складає 99,98%.
Види дiяльностi ТОВ «Сумиспортiнвест»:
- функцiювання спортивних споруд;
- органiзування iнших видiв вiдпочинку та розваг;
- iнша дiяльнiсть у сферi спорту;
- надання iнших послуг iз бронювання та пов'язана з цим дiяльнiсть.

1) найменування

ТОВ «ПФК «Суми»

2) організаційно-правова форма

240

3) код за ЄДРПОУ

37186368

4) місцезнаходження

Україна, 40004, м.Суми, вул.Горького, 58

5) опис

Частка ПАТ "Сумське НВО" в статутному капiталi ТОВ «ПФК «Суми» складає 99,89%.
Види дiяльностi ТОВ «ПФК «Суми»:
- iнша дiяльнiсть у сферi спорту;
- роздрiбна торгiвля iншими непродовольчими товарами, не вiднесеними до iнших групувань;
- дiяльнiсть спортивних об'єктiв;
- iншi види оптової торгiвлi.

1) найменування

ТОВ „Сумське машинобудiвне науково-виробниче об’єднання”

2) організаційно-правова форма

240

3) код за ЄДРПОУ

34013028

4) місцезнаходження

Україна, 40004, м.Суми, вул.Горького, 58

5) опис

Частка ПАТ "Сумське НВО" в статутному капiталi ТОВ "СМНВО" складає 21,678%.
Види дiяльностi ТОВ "СМНВО":
- оптова торгiвля хiмiчними продуктами;
- виробництво промислових газiв;
- дiяльнiсть посередникiв у торгiвлi товарами широкого асортименту;
- iншi види роздрiбної торгiвлi поза магазинами;
- купiвля i продаж власного майна;
- надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна.

1) найменування

ТОВ «Фрунзе-Будiндустрiя»

2) організаційно-правова форма

240

3) код за ЄДРПОУ

34013232

4) місцезнаходження

Україна, 40004, м.Суми, вул.Горького, 58

5) опис

Протягом 2013, 2014, 2015 рокiв господарська дiяльнiсть не здiйснювалась.
02.02.2015 р. проведена державна реєстрацiя припинення юридичної особи ТОВ «Фрунзе-Будiндустрiя».

1) найменування

ТОВ «Фрунзе-Авто»

2) організаційно-правова форма

240

3) код за ЄДРПОУ

34013080

4) місцезнаходження

Україна, 40004, м.Суми, вул.Горького, 58

5) опис

Протягом 2013, 2014, 2015 рокiв господарська дiяльнiсть не здiйснювалась.
Перебуває в процесi лiквiдацiї.

1) найменування

Консорцiум "Атоммашпроект"

2) організаційно-правова форма

530

3) код за ЄДРПОУ

34592533

4) місцезнаходження

Україна, 40004, м.Суми, вул.Горького, 58

5) опис

ПАТ "Сумське НВО" є одним iз засновникiв Консорцiуму з часткою участi - 50%. Консорцiум заснований з метою координацiї виробничої, наукової та iншої дiяльностi учасникiв консорцiуму для вирiшення спiльних економiчних та соцiальних завдань у зв'язку з їх участю у реалiзацiї цiльових програм, науково-технiчних, будiвельних проектiв, спрямованих на продаж товару (продукцiї, робiт, послуг) суб'єктам господарювання вiльної економiчної зони "Славутич" в Українi та/або реалiзацiї державних програм, пов'язаних з зняттям з експлуатацiї енергоблокiв Чорнобильської АЕС та будiвництво об'єктiв атомної енергетики у тридцятикiлометровiй зонi вiдчуження ЧАЕС.
Протягом 2014, 2015 рокiв господарська дiяльнiсть не здiйснювалась.

1) найменування

ТОВ «ЄВIФРУСIЧ»

2) організаційно-правова форма

240

3) код за ЄДРПОУ

104618536

4) місцезнаходження

Республiка Болгарiя, м.Велико-Тирново, 5000, вул. Ком. №8

5) опис

Частка ПАТ "Сумське НВО" в статутному капiталi ТОВ «ЄВIФРУСIЧ» складає 34,00%.
Види дiяльностi ТОВ «ЄВIФРУСIЧ»:
- реконструкцiя та модернiзацiя газоперекачувальних агрегатiв на КС «Кардам -2» та КС «Лозенець».

1) найменування

ТОВ «Iскра-Турбогаз»

2) організаційно-правова форма

240

3) код за ЄДРПОУ

02734966

4) місцезнаходження

РФ, 614014, м.Перм, вул.Новозвягiнська, 57

5) опис

Частка ПАТ "Сумське НВО" в статутному капiталi ТОВ «Iскра-Турбогаз» складає 33,29%.
Види дiяльностi ТОВ «Iскра-Турбогаз»:
- виготовлення та реалiзацiя газоперекачувальних агрегатiв;
- монтаж, пуско- налагоджувальнi роботи та сервiсне обслуговування.

1) найменування

Концерн "Бронетехнiка України"

2) організаційно-правова форма

540

3) код за ЄДРПОУ

30654941

4) місцезнаходження

Україна, 61001, м.Харкiв, вул. Плеханiвська, 126

5) опис

ПАТ "Сумське НВО" є одним iз учасникiв Концерну, з часткою участi 2,44%. Основними цiлями створення Концерну є координацiя спiльної дiяльностi учасникiв Концерну при освоєннi, виробництвi та реалiзацiї спiльної продукцiї Концерну; розробка рекомендацiй в галузi стратегiї розвитку наукової та виробничої бази учасникiв Концерну; реалiзацiя спiльних проектiв з освоєння, виробництва та реалiзацiї спiльної продукцiї Концерну, їх фiнансування та iн.

1) найменування

ТОВ "СУМИНАФТОГАЗСЕРВIС"

2) організаційно-правова форма

240

3) код за ЄДРПОУ

39463814

4) місцезнаходження

Україна, 40004, м.Суми, вул.Горького, 58

5) опис

Частка ПАТ "Сумське НВО" в статутному капiталi ТОВ "СУМИНАФТОГАЗСЕРВIС" складає 4,0%. Види дiяльностi ТОВ "СУМИНАФТОГАЗСЕРВIС": Ремонт та технiчне обслуговування машин та устаткування промислового призначення.

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

 

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Юридичнi особи

-

-- - -

98.3

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Фiзичнi особи

- - -

1.7

Усього

100.0

 

V. Інформація про посадових осіб емітента

 

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

 

1) посада

Голова Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Марков Максим Олександрович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

- - -

4) рік народження**

1970

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

23

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "Сумське НВО iм.М.В.Фрунзе", Секретар Наглядової ради.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

24.12.2010 до переобрання

9) Опис

Обрано Членом Наглядової ради згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.12.2010р., протокол №23.
Обрано Головою Наглядової ради згiдно з рiшенням Наглядової ради вiд 31.12.2010р., протокол №31/12-2010.
Повноваження та обов'язки членiв Наглядової ради, розмiр виплаченої винагороди визначаються згiдно зi Статутом та Положенням про Наглядову раду.
Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Товариством не отримано згоди посадової особи на розголошення вiдомостей про паспортнi данi такої особи.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Секретар Нагдядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Малинiн Максим Юрiйович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

- - -

4) рік народження**

1972

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

22

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Представництво Компанiї з обмеженою вiдповiдальнiстю "Енерджi Стандарт Фанд Менеджмент Лiмiтед" (Республiка Кiпр), м. Москва, начальник вiддiлу внутрiшнього облiку.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

24.12.2010 до переобрання

9) Опис

Обрано Членом Наглядової ради згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.12.2010р., протокол №23.
Обрано Секретарем Наглядової ради згiдно з рiшенням Наглядової ради вiд 11.08.2013р., протокол №11/08-2013/1.
Повноваження та обов'язки членiв Наглядової ради, розмiр виплаченої винагороди визначаються згiдно зi Статутом та Положенням про Наглядову раду.
Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Товариством не отримано згоди посадової особи на розголошення вiдомостей про паспортнi данi такої особи.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Сарапулов Євген Євгенович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

- - -

4) рік народження**

1952

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

39

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Компанiя з обмеженою вiдповiдальнiстю "ОЗIАТ МАРIТАЙМ ЛIМIТЕД", Голова Представництва в РФ.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

24.12.2010 до переобрання

9) Опис

Обрано Членом Наглядової ради згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.12.2010р., протокол №23.
Повноваження та обов'язки членiв Наглядової ради, розмiр виплаченої винагороди визначаються згiдно зi Статутом та Положенням про Наглядову раду.
Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Товариством не отримано згоди посадової особи на розголошення вiдомостей про паспортнi данi такої особи.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Артюшина Аелiта Анатолiївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

- - -

4) рік народження**

1965

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

27

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Представництво Компанiї з обмеженою вiдповiдальнiстю "Енерджi Стандарт Фанд Менеджмент Лiмiтед" (Республiка Кiпр), м. Москва, провiдний спецiалiст вiддiлу платежiв.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

24.12.2010 до переобрання

9) Опис

Обрано Членом Наглядової ради згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.12.2010р., протокол №23.
Повноваження та обов'язки членiв Наглядової ради, розмiр виплаченої винагороди визначаються згiдно зi Статутом та Положенням про Наглядову раду.
Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Товариством не отримано згоди посадової особи на розголошення вiдомостей про паспортнi данi такої особи.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Шумилова Ельвiра Анатолiївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

- - -

4) рік народження**

1965

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

28

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Представництво Компанiї з обмеженою вiдповiдальнiстю "Енерджi Стандарт Фанд Менеджмент Лiмiтед" (Республiка Кiпр), м. Москва, спецiалiст вiддiлу платежiв.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

24.12.2010 до переобрання

9) Опис

Обрано Членом Наглядової ради згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.12.2010р., протокол №23.
Повноваження та обов'язки членiв Наглядової ради, розмiр виплаченої винагороди визначаються згiдно зi Статутом та Положенням про Наглядову раду.
Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Товариством не отримано згоди посадової особи на розголошення вiдомостей про паспортнi данi такої особи.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Генеральний директор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Цимбал Олексiй Юрiйович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

- - -

4) рік народження**

1971

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

22

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

До 18.03.2011р. - фiнансовий директор ДП НВКГ "Зоря - Машпроект"; з 18.03.2011р. - виконуючий обов'язки генерального директора ВАТ "Сумське НВО iм.М.В.Фрунзе".

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

15.04.2011 3 роки, але до переобрання

9) Опис

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 15.04.2011р., протокол №24 обрано на посаду Генерального директора Товариства. Розмiр винагороди визначається вiдповiдно до контракту та штатного розкладу.
Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Товариством не отримано згоди посадової особи на розголошення вiдомостей про паспортнi данi такої особи.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова Ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Турiй Олена Василiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

- - -

4) рік народження**

1978

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

21

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Начальник вiддiлу планування та звiтностi ТОВ "КУА "Сварог Ессет Менеджмент".

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

15.04.2011 3 роки, але до переобрання

9) Опис

Обрано Членом Ревiзiйної комiсiї згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 15.04.2011р., протокол №24.
Обрано Головою Ревiзiйної комiсiї рiшенням Ревiзiйної комiсiї вiд 15.04.2011р., протокол №1.
Повноваження та обов'язки членiв Ревiзiйної комiсiiї, розмiр виплаченої винагороди визначаються згiдно зi Статутом та Положенням про Ревiзiйну комiсiю.
Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Товариством не отримано згоди посадової особи на розголошення вiдомостей про паспортнi данi такої особи.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Секретар Ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Дерев'янко Олександр Миколайович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

- - -

4) рік народження**

1983

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

11

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Начальник бюро УБух ПАТ «Сумське НВО iм.М.В.Фрунзе».

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

15.04.2011 3 роки, але до переобрання

9) Опис

Обрано Членом Ревiзiйної комiсiї згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 15.04.2011р., протокол №24.
Обрано Секретарем Ревiзiйної комiсiї рiшенням Ревiзiйної комiсiї вiд 15.04.2011р., протокол №1.
Повноваження та обов'язки членiв Ревiзiйної комiсiiї, розмiр виплаченої винагороди визначаються згiдно зi Статутом та Положенням про Ревiзiйну комiсiю.
Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Товариством не отримано згоди посадової особи на розголошення вiдомостей про паспортнi данi такої особи.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кадурiна Марiя Iванiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

- - -

4) рік народження**

1956

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

42

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Начальник ревiзiйного вiддiлу ПАТ «Сумське НВО iм.М.В.Фрунзе».

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

15.04.2011 3 роки, але до переобрання

9) Опис

Обрано Членом Ревiзiйної комiсiї згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 15.04.2011р., протокол №24.
Повноваження та обов'язки членiв Ревiзiйної комiсiiї, розмiр виплаченої винагороди визначаються згiдно зi Статутом та Положенням про Ревiзiйну комiсiю.
Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Товариством не отримано згоди посадової особи на розголошення вiдомостей про паспортнi данi такої особи.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Начальник УБух - Головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Клименко Володимир Миколайович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

- - -

4) рік народження**

1963

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

34

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "Сумське НВО iм.М.В.Фрунзе", член Правлiння - Головний бухгалтер.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

10.03.1998 -

9) Опис

Повноваження та обов'язки начальника УБух-головного бухгалтера, розмiр виплаченої винагороди визначаються згiдно з посадовими обов'язками та трудовою угодою.
Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Товариством не отримано згоди посадової особи на розголошення вiдомостей про паспортнi данi такої особи.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.


2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Голова Наглядової ради

Марков Максим Олександрович

- - -

25

0.000035

25

0

0

0

Секретар Нагдядової ради

Малинiн Максим Юрiйович

- - -

5

0.000007

5

0

0

0

Член Наглядової ради

Сарапулов Євген Євгенович

- - -

5

0.000007

5

0

0

0

Член Наглядової ради

Артюшина Аелiта Анатолiївна

- - -

5

0.000007

5

0

0

0

Член Наглядової ради

Шумилова Ельвiра Анатолiївна

- - -

5

0.000007

5

0

0

0

Голова Ревiзiйної комiсiї

Турiй Олена Василiвна

- - -

1

0.000001

1

0

0

0

Секретар Ревiзiйної комiсiї

Дерев'янко Олександр Миколайович

- - -

1

0.000001

1

0

0

0

Член Ревiзiйної комiсiї

Кадурiна Марiя Iванiвна

- - -

1

0.000001

1

0

0

0

Генеральний директор

Цимбал Олексiй Юрiйович

- - -

0

0

0

0

0

0

Начальник УБух - Головний бухгалтер

Клименко Володимир Миколайович

- - -

445

0.0006

445

0

0

0

Усього

493

0.00067

493

0

0

0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.


VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

 

Найменування юридичної особи

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Стремвол Холдiнгс Лiмiтед / Stremvol Holdings Limited

HE 216157

 Кiпр  м.Лiмассол Lenos Botsari, 7 Kato Polemidia, P.C. 4156

59523733

83.736

59523733

0

0

0

Просцено Трейдiнг Лiмiтед / PROSCENO TRADING Limited

157082

 Кiпр  м.Лiмассол вул.Зiнас Кантер енд Орiгенус, п/с 3035

9605315

13.5124

9605315

0

0

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

-

- - -

0

0

0

0

0

0

Усього

69129048

97.2484

69129048

0

0

0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.


VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X

Дата проведення

17.03.2015

Кворум зборів**

13.9272

Опис

Позачерговi загальнi збори акцiонерiв ПАТ «Сумське НВО iм.М.В.Фрунзе» (далi – Товариство) були призначенi на 17.03.2015р. (далi – Збори) на вимогу компанiї «ПРОСЦЕНО ТРЕЙДIНГ ЛIМIТЕД» згiдно з рiшенням Наглядової ради Товариства (протокол №31/01-2015 вiд 31.01.2015р.).
Повiдомлення про проведення Зборiв опублiковано в бюлетенi «Вiдомостi НКЦПФР» вiд 13.02.2015р. №30, на сайтi stockmarket.gov.ua 13.02.2015р. та на сайтi Товариства 13.02.2015р. Повiдомлення про внесення додаткових питань до порядку денного Зборiв опублiковано в бюлетенi «Вiдомостi НКЦПФР» вiд 06.03.2015р. №45, на сайтi stockmarket.gov.ua 06.03.2015р. та на сайтi Товариства 06.03.2015р.
Особи (акцiонери), що подавали пропозицiї до перелiку питань до порядку денного:
– акцiонер Терещук О.О.
Згiдно з Протоколом № 3 вiд 17.03.2015 р. засiдання Реєстрацiйної комiсiї на момент закiнчення реєстрацiї Реєстрацiйною комiсiєю зафiксовано реєстрацiю акцiонерiв для участi у Зборах, якi сукупно є власниками 13,9272 вiдсотка (тринадцять цiлих, 9272 десятитисячних вiдсотка) голосуючих акцiй Публiчного акцiонерного товариства «Сумське машинобудiвне науково-виробниче об’єднання iм. М.В. Фрунзе» (вiд загальної кiлькостi голосiв, якi враховуються при визначеннi кворуму та при голосуваннi в органах емiтента).
Враховуючи, що для участi у Зборах зареєструвались акцiонери (представники акцiонерiв), якi сукупно є власниками 13,9272% голосуючих акцiй Товариства, вiдповiдно до частини 2 статтi 41 Закону України «Про акцiонернi товариства» позачерговi загальнi збори акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Сумське машинобудiвне науково-виробниче об’єднання iм. М.В. Фрунзе» не мають кворуму, оскiльки у них беруть участь акцiонери (у тому числi через своїх представникiв), якi сукупно є власниками менш як 60 вiдсоткiв голосуючих акцiй (необхiдна для кворуму кiлькiсть акцiй (голосiв) – 42 029 741 шт. - бiльш нiж 60,0000%).
У зв’язку з тим, що Реєстрацiйною комiсiєю не зафiксовано наявнiсть кворуму Зборiв 17.03.2015 року, питання порядку денного не розглядалися i рiшення з питань порядку денного не приймалися.

 

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X

Дата проведення

24.07.2015

Кворум зборів**

98.8693

Опис

Позачерговi загальнi збори акцiонерiв ПАТ «Сумське НВО iм.М.В.Фрунзе» (далi - Товариство) були призначенi на 24.07.2015р. (далi – Збори) згiдно з рiшенням Наглядової ради Товариства (протокол № 11/06-2015/1 вiд 11 червня 2015 року).
Повiдомлення про проведення Зборiв опублiковано в бюлетенi «Вiдомостi НКЦПФР» вiд 22.06.2015р. №115, на сайтi stockmarket.gov.ua 22.06.2015р. та на сайтi Товариства 22.06.2015р.
Згiдно з Протоколом № 2 вiд 22.06.2015р. засiдання Реєстрацiйної комiсiї на момент закiнчення реєстрацiї Реєстрацiйною комiсiєю для участi у Зборах зареєстровано акцiонерiв (представникiв акцiонерiв), якi сукупно є власниками 98,8693 вiдсотка (дев’яносто вiсiм цiлих, 8693 десятитисячних вiдсотка) голосуючих акцiй Публiчного акцiонерного товариства "Сумське машинобудiвне науково-виробниче об’єднання iм. М.В. Фрунзе" (вiд загальної кiлькостi голосiв, якi враховуються при визначеннi кворуму та при голосуваннi в органах емiтента). Вiдповiдно до частини 2 статтi 41 Закону України "Про акцiонернi товариства" Збори визнаються правомочними (мають кворум), оскiльки у них беруть участь акцiонери (у тому числi через своїх представникiв), якi сукупно є власниками бiльш як 50 вiдсоткiв голосуючих акцiй.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРIВ (ПЕРЕЛIК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ)
1.Прийняття рiшення про обрання складу та членiв лiчильної комiсiї та припинення їх повноважень.
2.Прийняття рiшення про змiну найменування Товариства.
3.Внесення змiн до Статуту Товариства.
4.Внесення змiн до Положення про Загальнi збори акцiонерiв Товариства.
5.Внесення змiн до Положення про Наглядову раду Товариства.
6.Внесення змiн до Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства.
За результатами розгляду питань порядку денного Зборами прийнятi наступнi рiшення:
Питання №1:
1.1. Передати депозитарнiй установi - Товариству з обмеженою вiдповiдальнiстю “УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР” (iдентифiкацiйний код 21656006) - повноваження лiчильної комiсiї позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Сумське НВО iм. М. В. Фрунзе" (далi—Товариство), що скликанi на 24.07.2015 (далi – Збори), та обрати лiчильну комiсiю Зборiв Товариства у складi наступних представникiв депозитарної установи - Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю “УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР”:
- Уманська Олена Петрiвна - Голова лiчильної комiсiї;
- Новоторов Олександр Леонiдович - член лiчильної комiсiї;
- Лагодюк Євгенiй Степанович - член лiчильної комiсiї;
- Овденко Галина Володимирiвна - член лiчильної комiсiї;
- Куликова Людмила Олексiївна - член лiчильної комiсiї.
1.2. Затвердити умови договору про передачу Товариству з обмеженою вiдповiдальнiстю “УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР” (iдентифiкацiйний код 21656006) повноважень лiчильної комiсiї Зборiв Товариства.
1.3. Доручити Генеральному директору Товариства пiдписати договiр про передачу Товариству з обмеженою вiдповiдальнiстю “УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР” (iдентифiкацiйний код 21656006) повноважень лiчильної комiсiї Зборiв Товариства.
1.4. Припинити повноваження обраної лiчильної комiсiї Зборiв Товариства з моменту завершення Зборiв Товариства.
Питання №2:
2.1. Прийняти рiшення про змiну найменування Публiчного акцiонерного товариства "Сумське машинобудiвне науково-виробниче об’єднання iм. М. В. Фрунзе".
2.2. Затвердити нове найменування у такiй редакцiї:
2.2.1. Повне найменування Товариства українською мовою: Публiчне акцiонерне товариство "Сумське машинобудiвне науково-виробниче об’єднання".
Скорочене найменування Товариства українською мовою: ПАТ "Сумське НВО".
2.2.2. Повне найменування Товариства росiйською мовою: Публичное акционерное общество "Сумское машиностроительное научно-производственное объединение".
Скорочене найменування Товариства росiйською мовою: ПАО "Сумское НПО".
2.2.3. Повне найменування Товариства англiйською мовою: "Sumy Machine-Building Science and Production Association" Public Joint - Stock Company.
Скорочене найменування Товариства англiйською мовою: "Sumy NPO" PJSC.
Питання №3:
Внести змiни до Статуту Публiчного акцiонерного товариства "Сумське машинобудiвне науково-виробниче об’єднання iм. М. В. Фрунзе", виклавши його в новiй редакцiї.
Затвердити нову редакцiю Статуту Публiчного акцiонерного товариства "Сумське машинобудiвне науково-виробниче об’єднання".
Визначити Голову Загальних зборiв Танчика Олександра Михайловича особою, якiй наданi повноваження пiдписати нову редакцiю Статуту Публiчного акцiонерного товариства "Сумське машинобудiвне науково-виробниче об’єднання" вiд iменi Товариства.
Питання №4:
Внести змiни до Положення про Загальнi збори акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "Сумське машинобудiвне науково-виробниче об’єднання iм. М. В. Фрунзе", виклавши його в новiй редакцiї.
Затвердити нову редакцiю Положення про Загальнi збори акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "Сумське машинобудiвне науково-виробниче об’єднання".
Визначити Голову Загальних зборiв Танчика Олександра Михайловича особою, якiй наданi повноваження пiдписати нову редакцiю Положення про Загальнi збори акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "Сумське машинобудiвне науково-виробниче об’єднання" вiд iменi Товариства.
Питання №5:
Внести змiни до Положення про Наглядову раду Публiчного акцiонерного товариства "Сумське машинобудiвне науково-виробниче об’єднання iм. М.В. Фрунзе", виклавши його в новiй редакцiї.
Затвердити нову редакцiю Положення про Наглядову раду Публiчного акцiонерного товариства "Сумське машинобудiвне науково-виробниче об’єднання".
Визначити Голову Загальних зборiв Танчика Олександра Михайловича особою, якiй наданi повноваження пiдписати нову редакцiю Положення про Наглядову раду Публiчного акцiонерного товариства "Сумське машинобудiвне науково-виробниче об’єднання" вiд iменi Товариства.
Питання №6:
Внести змiни до Положення про Ревiзiйну комiсiю Публiчного акцiонерного товариства "Сумське машинобудiвне науково-виробниче об’єднання iм. М.В. Фрунзе", виклавши його в новiй редакцiї.
Затвердити нову редакцiю Положення про Ревiзiйну комiсiю Публiчного акцiонерного товариства "Сумське машинобудiвне науково-виробниче об’єднання".
Визначити Голову Загальних зборiв Танчика Олександра Михайловича особою, якiй наданi повноваження пiдписати нову редакцiю Положення про Ревiзiйну комiсiю Публiчного акцiонерного товариства "Сумське машинобудiвне науково-виробниче об’єднання" вiд iменi Товариства.

 


IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Український Енергетичний Реєстр"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

21656006

Місцезнаходження

01010 Україна . м.Київ вул.Суворова, буд.4/6, 10-й поверх

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АЕ № 286614

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

10.10.2013

Міжміський код та телефон

(044) 499-90-08

Факс

(044) 499-90-08

Вид діяльності

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть. Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи

Опис

Послуги емiтенту надаються згiдно з Договором вiд 20.01.2011р. №10-Е про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам iменних цiнних паперiв

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Енергетичний стандарт (Україна)"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

36018342

Місцезнаходження

01015 Україна . м.Київ вул. Лаврська, 16

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

-

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

-

Дата видачі ліцензії або іншого документа

Міжміський код та телефон

н/д

Факс

н/д

Вид діяльності

Надання юридичних послуг

Опис

Дiяльнiсть не пiдлягає лiцензуванню. Послуги надаються згiдно з Договором № 01-10/2009 вiд 01.09.2009р.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

04071 Україна . м.Київ вул.Нижнiй Вал,17/8

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

-

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

-

Дата видачі ліцензії або іншого документа

Міжміський код та телефон

(044) 591-04-04

Факс

(044) 482-52-07

Вид діяльності

Забезпечує формування та функцiонування системи депозитарного облiку цiнних паперiв.

Опис

Дiяльнiсть ПАТ "НДУ" не пiдлягає лiцензуванню вiдповiдно до статтi 29 Закону України "Про депозитарну систему України".
Послуги Товариству надаються згiдно з Заявою про приєднання до умов договору про обслуговування випускiв цiнних паперiв вiд 25.11.2013р. №ОВ-2264

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Приватне акцiонерне товариство «Страхова Компанiя «Каштан»

Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

32071894

Місцезнаходження

01021 Україна . м.Київ Кловський узвiз, 12, оф.37

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

№546954, №546944

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

Міжміський код та телефон

+38044 249 01 11

Факс

+38044 249 98 44

Вид діяльності

Послуги у сферi страхування

Опис

Договори: страхування майна (№39/07-2014 МI, 77-2013 МО, 76-2013 МО, 24-2011 МО), страхування медичних витрат (№28/08/2013), особисте страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi (№20-2015 ОСНВ).

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «КИЇВАУДИТ»

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

01204513

Місцезнаходження

01033 Україна . м.Київ вул.Саксаганського 53/80, офiс 301

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

№ 1970

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

23.02.2001

Міжміський код та телефон

(044) 287-70-55

Факс

(044) 287-42-94

Вид діяльності

Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку й аудиту; консультування з питань оподаткування ( КВЕД -2010 69.20)

Опис

Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв № 1970, видане за рiшенням Аудиторської палати України вiд 23.02.2001 р. № 99, продовжене за рiшенням Аудиторської палати України вiд 30.07.2015 р. № 313/3 термiном до 30.07.2020 р.
Договiр 405/15-16 вiд 18 лютого 2016 року:
1.Аудит окремої та консолiдованої фiнансової звiтностi за 2015 рiк, складеної за Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi;
2.Аудит податкового облiку на предмет дотримання вимог податкового законодавства;
3. Iнформацiйно-консультацiйнi послуги з питань застосування бухгалтерського та податкового законодавства.

 


X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

06.12.2010

1149/1/10

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку України

UA4000143317

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

10.00

71085000

710850000

100

Опис

Торгiвля акцiями Товариства здiйснюється в ПАТ «Українська бiржа». За даними ПАТ «Українська бiржа» ринкова капiталiзацiя Товариства станом на кiнець 2015 року становить близько 234,6 млн. грн.

 


XI. Опис бізнесу

Публiчне акцiонерне товариство «Сумське машинобудiвне науково-виробниче об’єднання» (надалi – Товариство, ПАТ, ПАТ «Сумське НВО») є новим найменуванням Публiчного акцiонерного товариства "Сумське машинобудiвне науково-виробниче об’єднання iм. М.В. Фрунзе" (протокол №29 Загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.07.2015р.) вiдповiдно до вимог Закону України "Про засудження комунiстичного та нацiонал-соцiалiстичного (нацистського) тоталiтарних режимiв в Українi та заборону пропаганди їхньої символiки", правонаступника Вiдкритого акцiонерного товариства "Сумське машинобудiвне науково-виробниче об’єднання iм. М.В. Фрунзе" вiдповiдно до вимог Закону України «Про акцiонернi товариства». Вiдкрите акцiонерне товариство «Сумське машинобудiвне науково-виробниче об’єднання iм. М.В. Фрунзе» було засновано вiдповiдно до наказу Мiнмашпрому України вiд «25» лютого 1994 року № 285 шляхом перетворення Державного пiдприємства «Сумське машинобудiвне науково-виробниче об’єднання iм. М.В. Фрунзе» у вiдкрите акцiонерне товариство згiдно з Указом Президента України вiд «15» червня 1993 року № 210/93 «Про корпоратизацiю державних пiдприємств». На момент створення Товариства його єдиним засновником була держава в особi Мiнiстерства машинобудування, вiйськово-промислового комплексу i конверсiї України. На теперiшнiй час акцiонерами Товариства є фiзичнi та юридичнi особи, якi набули право власностi на акцiї Товариства у процесi приватизацiї та у iнших випадках, передбачених законодавством. Держава акцiями Товариства не володiє.
Торгiвля акцiями Товариства здiйснюється в ПАТ «Українська бiржа». За даними ПАТ «Українська бiржа» ринкова капiталiзацiя Товариства станом на кiнець 2015 року становить близько 234,6 млн. грн.
24.07.2015р. вiдбулися позачерговi загальнi збори акцiонерiв Товариства (далi - Збори), на яких було прийняте рiшення про змiну найменування Публiчного акцiонерного товариства "Сумське машинобудiвне науково-виробниче об’єднання iм. М. В. Фрунзе" та затверджене нове найменування у такiй редакцiї:
• Повне найменування Товариства українською мовою: Публiчне акцiонерне товариство "Сумське машинобудiвне науково-виробниче об’єднання". Скорочене найменування Товариства українською мовою: ПАТ "Сумське НВО".
• Повне найменування Товариства росiйською мовою: Публичное акционерное общество "Сумское машиностроительное научно-производственное объединение". Скорочене найменування Товариства росiйською мовою: ПАО "Сумское НПО".
• Повне найменування Товариства англiйською мовою: "Sumy Machine-Building Science and Production Association" Public Joint - Stock Company. Скорочене найменування Товариства англiйською мовою: "Sumy NPO" PJSC.
Також на цих Зборах були затвердженi новi редакцiї Статуту, Положення про Загальнi збори акцiонерiв, Положення про Наглядову раду та Положення про Ревiзiйну комiсiю Публiчного акцiонерного товариства "Сумське машинобудiвне науково-виробниче об’єднання".

 

В Товариствi склалася i дiє органiзацiйна структура управлiння, характерна для великих пiдприємств машинобудiвної галузi. Виробничий процес у ПАТ органiзовано в цехах та окремих структурних пiдроздiлах, якi об'єднанi в спецiалiзованi виробництва: заготiвельне, виробництво ГПА i компресорiв, хiмiчного обладнання, виробництво АЕН та комплектуючого обладнання.
ПАТ має ряд асоцiйованих пiдприємств: ТОВ "СМНВО" (мiсцезнаходження: Україна, м. Суми, вул. Горького,58); ТОВ "Фрунзе - Авто"(мiсцезнаходження: Україна, м. Суми, вул. Горького,58); ТОВ "Фрунзе - Профiль"(мiсцезнаходження: Україна, м. Суми, вул. Горького,58); ТОВ "Фрунзе -Сервiс"(мiсцезнаходження: Україна, м. Суми, вул. Горького,58); ТОВ "Суми - Електрод"(мiсцезнаходження: Україна, м. Суми, вул. Горького,58); ТОВ "Фрунзе - Ювiлейна"(мiсцезнаходження: Україна, м. Суми, пл.Привокзальна,9А); ТОВ "Сумиспортiнвест"(мiсцезнаходження: Україна, м. Суми, вул. Гагарiна,9); ТОВ "ПФК "Суми"(мiсцезнаходження: Україна, м. Суми, вул. Горького,58). В теперiшнiй час ТОВ "Фрунзе-Авто" перебуває в процесi лiквiдацiї, 02.02.2015 р. проведена державна реєстрацiя припинення юридичної особи ТОВ «Фрунзе-Будiндустрiя»(мiсцезнаходження: Україна, м. Суми, вул. Горького,58).
З метою виконання виробничих замовлень створенi i функцiонують фiлiї в Туркменiстанi (мiсцезнаходження:Туркменiстан, м. Ашгабат, пр. Арчабiл, 23), Азербайджанськiй республiцi: (мiсцезнаходження:Азербайджанська республiка, м. Баку, вул. Ф. Iбрагiмбекова, 5), Республiцi Казахстан (мiсцезнаходження:Казахстан, м. Астана, вулиця 103, будинок 6, кв. 802).
ПАТ має представництва в м.Київ (мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Суворова, буд. 4/6) та м.Москва (мiсцезнаходження:Росiйська федерацiя, м. Москва, вул. Павловська, буд. 18), завданням яких є проведення маркетингових дослiджень з просування продукцiї ПАТ на вiтчизняному та закордонних ринках, взаємодiя з партнерами в частинi укладання контрактiв тощо.
До складу ПАТ входять дитячий оздоровчий центр «Чайка» (мiсцезнаходження: Україна, м. Суми, вул.Пiщанська, 72/1) i санаторiй-профiлакторiй (мiсцезнаходження: Україна, м. Суми, вул. Пiщанська, 72/1).

 

ПАТ «Сумське НВО» проводить цiлеспрямовану кадрову полiтику, яка направлена на рацiональний розподiл робiтникiв i спецiалiстiв всерединi пiдприємства, укомплектування його висококвалiфiкованими кадрами, створення мотивацiйних засад для продуктивної трудової дiяльностi.
Невiд’ємною складовою роботи, спрямованої на удосконалення виробничого процесу та пiдвищення його ефективностi у ПАТ, є впровадження нових пiдходiв до органiзацiї оплати працi.
З метою удосконалення процесiв управлiння персоналом i оптимiзацiї чисельностi персоналу була проведена робота з перегляду органiзацiйних структур та штатних розкладiв пiдроздiлiв з урахуванням норм керованостi персоналом. Для реалiзацiї даних заходiв було видано накази «Про оптимiзацiю чисельностi персоналу» та «Про норми керованостi», за результатами виконання яких були переглянутi штатнi розклади 86 пiдроздiлiв, лiквiдовано
4 структурних пiдроздiли та скасовано 858 посад.
У зв’язку з вищеперерахованими заходами, середньооблiкова кiлькiсть штатних працiвникiв ПАТ за рiк скоротилася на 2 544 особи i склала 8 912 осiб.
Середнiй вiк робiтникiв пiдприємства на кiнець року склав 44,8 роки.
У колективi ПАТ працюють професiйнi та висококвалiфiкованi робочi й спецiалiсти. У порiвняннi з минулим роком загальноосвiтнiй рiвень працiвникiв пiдприємства збiльшився на 1,4 % за рахунок осiб, якi закiнчили вищi учбовi заклади. Частка працюючих, якi мають неповну середню освiту – 0,9 %, загальну середню освiту мають 48,8 % працюючих, вищу базову – 17,5 % та 32,8 % працiвникiв мають повну вищу освiту.
Також слiд вiдзначити, що ПАТ «Сумське НВО» має значний науковий потенцiал (доктори наук – 2 особи, кандидати наук – 14 осiб).
Колектив пiдприємства поповнили 195 працiвникiв, з яких 47,2 % склали робiтники, 52,8 % – iнженерно-технiчнi працiвники, а кiлькiсть молодих людей у вiцi до 35 рокiв з числа всiх прийнятих склала 55 чоловiк. Коефiцiєнт плинностi працюючих за 2015 рiк склав 11,3 %, тодi як у 2014 роцi його значення було на рiвнi 11,6 %.
Пiдприємство виконало вимоги законодавства України по працевлаштуванню в ПАТ iнвалiдiв. Частка працiвникiв даної категорiї склала 4 % вiд середньооблiкової чисельностi, що вiдповiдає нормативу.
В умовах недостатнiх обсягiв виробництва, з метою економiї витрат на оплату працi, в залежностi вiд завантаження виробничих потужностей працiвники ПАТ згiдно наказу № 75 вiд 21.03.2014 р. «Про встановлення режиму неповного робочого тижня» були переведенi на скорочений робочий тиждень. При цьому, з метою збереження ключового персоналу були розробленi заходи щодо залучення працiвникiв структурних пiдроздiлiв при виконаннi термiнових, особливо важливих робiт у режимi повного робочого тижня.
На пiдприємствi був проведений цiлий ряд заходiв, направлених на досягнення бiльш високих результатiв продуктивностi працi, лiквiдацiї необґрунтованих витрат виробничої дiяльностi, пiдвищення вiдповiдальностi керiвникiв i трудових колективiв структурних пiдроздiлiв за кiнцевi результати їх роботи, пiдвищення загальної ефективностi роботи акцiонерного товариства.
Було здiйснено перехiд на новi умови оплати працi, якi вiдповiдали Галузевiй угодi.
З 01.09.2015 р. були впровадженi тарифнi ставки та оклади, якi вiдповiдали мiнiмальнiй заробiтнiй платi по Українi – 1 378 грн. Темп росту тарифiв ПАТ з 01.09.2015 р. у порiвняннi з тарифами, якi дiяли до 01.06.2014 р., склав 113,1 %.
У ПАТ проводилося навчання у «Школi лiнiйного керiвника». Цей курс навчання охоплював широкий спектр дисциплiн. Зокрема, слухачi школи дiзналися про основи менеджменту персоналу, ключовi засади системи менеджменту якостi пiдприємства, методи управлiння виробництвом. Крiм того, у ходi навчання розглядалися шляхи досягнення ефективностi виробничих процесiв, основи охорони працi на виробництвi, трудового законодавства, корпоративної культури та кодексу дiлової етики. По завершенню циклу навчання завжди проводиться перевiрка знань шляхом тестування та усних iспитiв.
Слiд вiдзначити, що основне завдання «Школи лiнiйного керiвника» – допомогти пiдвищити управлiнську компетенцiю кожному, хто опинився в її «стiнах» за рахунок узагальнення знань та систематизацiї напрацювань, здобутих безпосередньо на робочому мiсцi. Сумлiнне навчання в «Школi лiнiйного керiвника» дає чимало переваг. По-перше, можна отримати новi та систематизувати вже здобутi знання. По-друге, є можливiсть не тiльки одержати сертифiкат, а й потрапити до кадрового резерву ПАТ.
Серед спiвробiтникiв пiдприємства вперше вiдбувся конкурс «Народна молодiжна премiя» у номiнацiях «Професiонал своєї справи», «Захисник України» та «Культура i спорт». За пiдсумками конкурсу переможцям були виплаченi грошовi премiї.
Фонд оплати працi робiтникiв ПАТ склав 380,4 млн. грн. та порiвнюючи з 2014 роком скоротився на 2,8 %. Середньомiсячна заробiтна плата одного працiвника у порiвняннi з минулим роком пiдвищилась на 24,8 % i склала 3 611,03 грн.
У вiдповiдностi до Колективного договору додатково до заробiтної плати працiвникам ПАТ надавався цiлий ряд пiльг:
-одноразова допомога прийнятим на роботу з числа звiльнених з лав вiйськових сил;
-допомога при народженi дитини та жiнкам, якi знаходяться у вiдпустцi по догляду за дитиною, одиноким i багатодiтним;
-одноразова допомога при виходi на пенсiю;
-доплата за проживання по договору найму житла;
-матерiальна допомога по заявам працiвникiв;
-здешевлення вартостi харчування обрубникам ливарного цеху;
-iншi виплати та пiльги.

 

Належнiсть ПАТ «Сумське НВО» до будь-яких об'єднань пiдприємств:
Асоцiацiя компресорникiв i пневматикiв "АСКОМП".
Мiсцезнаходження: Росiйська Федерацiя, 195251, м.Санкт- Петербург, вул.Полiтехнiчна, 29.
Асоцiацiя компресорникiв i пневматикiв "АСКОМП" (далi - Асоцiацiя) - є некомерцiйною органiзацiєю. ПАТ "Сумське НВО" є одним iз членiв Асоцiацiї з 1994р. Метою Асоцiацiї є об'єднання творчого потенцiалу наукових працiвникiв, iнженерiв та iнших спецiалiстiв для розвитку науково-технiчного прогресу в областi компресорної технiки та пневматики, а також захист iнтересiв та авторських прав членiв Асоцiацiї, сприяння вдосконаленню пiдготовки та перепiдготовки технiчних, iнженерних, наукових кадрiв.
Некомерцiйне партнерство сприяння розвитку нафтопереробної та нафтохiмiчної промисловостi "Нафтохiмпрогрес".
Мiсцезнаходження: Росiйська Федерацiя, 123557, м.Москва, вул.Мала Грузинська, 38, будiвля 1.
Некомерцiйне партнерство сприяння розвитку нафтопереробної та нафтохiмiчної промисловостi "Нафтохiмпрогрес" (далi - Партнерство) є некомерцiйною органiзацiєю. ПАТ "Сумське НВО" є одним iз членiв Партнерства з 2002р. Основними цiлями створення Партнерства є об'єднання кращих наукових, проектно-конструкторських та виробничих ресурсiв Росiї та iнших країн для розробки та впровадження новiтнiх технологiй виробництва широкого спектру технологiчного обладнання та надання широкого спектру сервiсних послуг для пiдприємств паливно-енергетичного комплексу та нафтохiмiчної промисловостi; сприяння членам Партнерства в отриманнi замовлень та їх оптимального та своєчасного виконання, а також забезпечення максимально ефективного використання iснуючих потужностей.
Мiжнародне некомерцiйне партнерство виробникiв промислових газiв "IГМА".
Мiсцезнаходження: Росiйська Федерацiя, 107140, м.Москва, вул.Верхня Красносельська, 2/1, будiвля 1.
Мiжнародне некомерцiйне партнерство виробникiв промислових газiв "IГМА" (далi - Партнерство) - некомерцiйна органiзацiя. ПАТ "Сумське НВО iм.М.В.Фрунзе" є одним iз асоцiйованих членiв Партнерства з 2002р. Предметом дiяльностi Партнерства є пiдвищення рiвня безпеки та ефективностi в технологiї виробництва, реалiзацiї та використання промислових, медичних та спецiальних газiв, спрямоване на зниження кiлькостi нещасних випадкiв, зниження шкiдливих викидiв та забруднення навколишнього середовища та iн.
Спiлка цукровиробникiв "Союзроссахар".
Мiсцезнаходження: Росiйська Федерацiя, 125047, м.Москва, 1-й Тверський-Ямський пров., 18/3.
ПАТ "Сумське НВО" є одним iз учасникiв Спiлки цукровиробникiв "Союзроссахар" (далi - Спiлка) з 1997р. Метою дiяльностi Спiлки є сприяння розвитку буряко-цукрового комплексу Росiйської Федерацiї, ефективному функцiонуванню ринку цукру, а також координацiя пiдприємницької дiяльностi учасникiв, надання та захист загальних майнових iнтересiв учасникiв Спiлки в органах державної влади та управлiння, росiйських та мiжнародних органiзацiях.
Об'єднання юридичних осiб у формi асоцiацiї “ Казахстанско-Українська Асоцiацiя пiдприємцiв”
Юридична адреса: 010000, район “САРИАРКА”, м. Астана, вул. Ш.АЙМАНОВА, 6.
ПАТ "Сумське НВО" є одним iз членiв Асоцiацiї з 2013р.
Мета Асоцiацiї:
- захищати права Членiв Асоцiацiї;
- представляти та захищати загальнi iнтереси та колективну думку Членiв Асоцiацiї в органах державної влади, судових та iнших органiзацiях;
- сприяти захисту iнтересiв Членiв Асоцiацiї перед органами влади та управлiння, казахстанськими та українськими органiзацiями та iнститутами;
- сприяти розвитку рамкових умов для пiдприємницької дiяльностi, пiдвищення рiвня менеджменту та конкурентоспроможностi продукцiї;
- гуманiтарне спiвробiтництво української етнiчної групи.
Асоцiацiя «Енергетичнi партнери Центральної Європи» (CENTRAL EUROPE ENERGY PARTNERS), Юридична адреса:RueFroissart 123-133
1040 Brussels.
ПАТ "Сумське НВО" є одним iз членiв Асоцiацiї з 2014р.
СЕЕР створено в 2010 роцi (штаб-квартира в Брюселi, Бельгiя). Ассоцiацiя сприяє реалiзацiї великобюджетних iнвестицiйних проектiв щодо зменьшення споживання енергоресурсiв, зростання екологiчної безпеки тощо.Участь в асоцiацiї вiдкриває перспективи для пiдприємства на європейському ринку.
Асоцiацiя «Український ядерний форум». Юридична адреса: Україна, 01032, м. Київ, вул.Ветрова 7-Б, офис 13
ПАТ "Сумське НВО " є одним iз членiв Асоцiацiї з 2014р.
Метою Асоцiацiї «Український ядерний форум» є координацiя дiяльностi для вирiшення спiльних економiчних та соцiальних завдань, вплив на формування державної полiтики розвитку ядерної галузi, сприяння досягненню вищого рiвня довiри з боку українського суспiльства до використання ядерної енергiї в галузях економiки.

 

Спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами емiтент не проводить.

 

Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не було.

 

Суттєвi положення облiкової полiтики.
1. Основнi засоби.
Для облiку та складання звiтностi основнi засоби подiляються на наступнi класи (групи):
•земельнi дiлянки;
•будiвлi, споруди i передавальнi пристрої;
•машини та обладнання (у т.ч. обчислювальна технiка);
•транспортi засоби;
•iнструменти, прилади, iнвентар (меблi);
•iншi основнi засоби.
Первiсна оцiнка об’єктiв всiх груп основних засобiв здiйснюється за собiвартiстю, що включає цiну придбання (у т.ч. iмпортнi мита, податки, якi не вiдшкодовуються); будь-якi витрати, якi безпосередньо пов’язанi з доставкою активу до мiсця розташування та приведення його в стан, необхiдний для експлуатацiї; попередньо оцiненi витрати на демонтаж, перемiщення об’єкта та вiдновлення територiї, зобов’язання за якими товариство на себе бере.
Товариство, станом на 01.01.2012 року (дату переходу на МСФЗ) використало переоцiнку основних засобiв, що була проведена ТОВ «Консалтингова компанiя «УВЕКОН» станом на 01.01.2011 року, як доцiльну собiвартiсть основних засобiв.
Подальша оцiнка основних засобiв здiйснюється за моделлю переоцiнки. Частота переоцiнок залежить вiд змiн справедливої вартостi активiв. При переоцiнцi об'єкту основних засобiв накопичена амортизацiя на дату переоцiнки вiднiмається iз загальної балансової вартостi активу, а чиста вартiсть трансформується в переоцiнену вартiсть цього активу. Якщо балансова вартiсть активу збiльшилася в результатi переоцiнки, збiльшення визнається в iншому сукупному доходi та накопичується у власному капiталi пiд назвою «Капiтал у дооцiнках». Зменшення балансової вартостi активу вiдображається в iншому сукупному доходi, якщо iснує кредитове сальдо дооцiнки щодо цього активу. Якщо кредитового сальдо дооцiнки недостатньо, то зменшення балансової вартостi активу визнається через прибуток (збиток). Дооцiнка, що входить до власного капiталу об'єкта основних засобiв, що використовується, переноситься на нерозподiлений прибуток частинами в розмiрi рiзницi мiж амортизацiєю, що базується на переоцiненiй балансовiй вартостi активу, та амортизацiєю, що базується на первiснiй вартостi активу. У разi, якщо актив вибуває з використання або лiквiдується сума дооцiнки цього активу, що залишилась, переноситься прямо на нерозподiлений прибуток.
Витрати на поточний ремонт i обслуговування вiдносяться на витрати у мiру здiйснення. Вартiсть замiни значних компонентiв основних засобiв капiталiзується, а компоненти, якi були замiненi, списуються.
На кожну звiтну дату керiвництво оцiнює наявнiсть ознак зменшення корисностi основних засобiв. Якщо такi ознаки зменшення корисностi iснують, керiвництво переглядає балансову вартiсть своїх активiв у вiдповiдностi до МСБО 36 «Зменшення корисностi активiв».
Прибуток i збитки вiд вибуття активiв визначаються шляхом порiвняння отриманих коштiв i балансової вартостi цих активiв i визнаються в звiтi про фiнансовi результати.
Амортизацiя об'єктiв основних засобiв нараховується iз застосуванням прямолiнiйного методу протягом термiну їх експлуатацiї:
Групи основних засобiв Залишковi термiни експлуатацiї, роки
Будинки та споруди 3 - 60
Виробниче та iнше обладнання 2 - 25
Транспортнi засоби 1 - 25
Iншi основнi засоби 1 - 15
Лiквiдацiйна вартiсть основного засобу – це розрахункова сума, яку б товариство отримало в даний час вiд вибуття активу, за вирахуванням витрат на вибуття, якби стан i перiод використання об'єкту основних засобiв були такими, якi очiкуються в кiнцi термiну його експлуатацiї. Коли товариство має намiр використовувати актив до кiнця перiоду його фiзичного iснування, лiквiдацiйна вартiсть такого активу дорiвнює нулю.
Амортизацiя за всiма групами основних засобiв нараховується iз застосуванням прямолiнiйного методу. Термiн корисного використання та метод амортизацiї переглядаються один раз на рiк.
2. Нематерiальнi активи.
Нематерiальнi активи – немонетарнi активи, якi не мають фiзичної субстанцiї та можуть бути iдентифiкованi, тобто можуть бути вiдокремленi або вiддiленi вiд товариства або виникають внаслiдок договiрних або iнших юридичних прав (незалежно вiд того, чи можуть вони бути вiдокремленi). Нематерiальнi активи визнаються лише тодi, коли iснує ймовiрнiсть того, що майбутнi економiчнi вигоди, що вiдносяться до активу, надходитимуть товариству та собiвартiсть активу можна достовiрно оцiнити.
В момент первiсного визнання нематерiальнi активи оцiнюються за собiвартiстю. Наступна оцiнка здiйснюється за собiвартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi.
Амортизацiя всiх класiв (груп) нематерiальних активiв нараховується iз застосуванням прямолiнiйного методу. Термiн корисного використання та метод амортизацiї переглядаються один раз на рiк.
3. Iнвестицiйна нерухомiсть.
Iнвестицiйна нерухомiсть – це нерухоме майно, яким товариство володiє для здобуття доходу вiд здачi його в оренду або вiд збiльшення його вартостi, або для обох цих цiлей, i яке саме товариство не займає. Первiсна оцiнка проводиться за собiвартiстю, включаючи витрати на операцiю. Подальша оцiнка здiйснюється за моделлю справедливої вартостi.
Прибутки або збитки в результатi змiн справедливої вартостi iнвестицiйної нерухомостi вiдносяться на прибуток або збиток.
Критерiї, що застосовуються товариством для вiддiлення iнвестицiйної нерухомостi вiд нерухомостi, зайнятою власником (основнi засоби):
-частку, яка утримується з метою отримання орендної плати або для збiльшення капiталу, та частку, яка утримується для використання в основнiй дiяльностi товариства, можна продати окремо;
-якщо такi частки не можна продати окремо, нерухомiсть є iнвестицiйною нерухомiстю, якщо тiльки незначна, не бiльше 10%, її частка утримується для використання в основнiй дiяльностi.
4. Незавершенi капiтальнi iнвестицiї.
Незавершеними капiтальними iнвестицiями є вартiсть основних засобiв, будiвництво яких ще не завершене. Амортизацiя на цi активи не нараховується до моменту їх введення в експлуатацiю. Незавершене капiтальне будiвництво включає вартiсть будiвельних робiт, суму iнжинiрингових робiт, iншi прямi витрати та загальновиробничi витрати.
По закiнченню будiвництва актив буде переведену у вiдповiдну групу основних засобiв. Амортизацiя буде нараховуватись з дати, коли актив буде побудований та стане придатним до використання.
Незавершене будiвництво активiв, якi призначенi для продажу, вiдображається в складi запасiв.
Незавершене будiвництво iнвестицiйної нерухомостi вiдображається як iнвестицiйна нерухомiсть.
5. Дебiторська заборгованiсть.
Дебiторська заборгованiсть є непохiдним фiнансовим активом та визнається тiльки коли товариство стає стороною контрактних положень. Первiсна оцiнка дебiторської заборгованостi здiйснюється за справедливою вартiстю плюс витрати на операцiю, якi прямо вiдносяться до цього фiнансового активу. Справедливою вартiстю дебiторської заборгованостi є справедлива вартiсть наданої (отриманої) компенсацiї. Подальша оцiнка здiйснюється за амортизованою собiвартiстю, з урахуванням збиткiв вiд зменшення корисностi.
Станом на кожну звiтну дату товариство оцiнює, чи iснують об’єктивнi свiдчення того, що кориснiсть дебiторської заборгованостi зменшилася. Балансова вартiсть дебiторської заборгованостi зменшується через рахунок резерву з одночасним визнанням збитку за звiтний перiод. Якщо в наступному перiодi величина збитку вiд зменшення корисностi зменшується i це зменшення може бути об’єктивно спiввiднесено iз подiєю, що має мiсце пiсля визнання зменшення корисностi, то ранiше визнаний збиток вiд зменшення корисностi сторнується. Сторнування не повинне призводити до такої балансової вартостi, яка перевищує суму, що її мала б амортизована вартiсть у разi невизнання зменшення корисностi на дату сторнування. Резерв пiд зменшення корисностi дебiторської заборгованостi визначається розрахунковим методом на пiдставi iсторичних даних щодо дебiторської заборгованостi товариства.
6. Запаси.
Запаси при первiсному визнаннi облiковуються за собiвартiстю придбання. Собiвартiсть запасiв включає всi витрати на придбання, витрати на переробку та iншi витрати, понесенi пiд час доставки запасiв до їх теперiшнього мiсцезнаходження та приведення їх у теперiшнiй стан. В Консолiдованому балансi (Звiтi про фiнансовий стан) запаси вiдображаються за найменшою з двох величин: первiсною вартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї. Зменшення вартостi запасiв (уцiнки) вiдображається з одночасним визнаннями збиткiв. Вартiсть готової продукцiї i незавершеного виробництва включає вартiсть сировини, прямi витрати на оплату працi, iншi прямi витрати i вiдповiднi виробничi накладнi витрати, розрахованi на пiдставi нормативної виробничої потужностi.
Вартiсть рекламних запасiв вiдноситься на витрати в момент придбання. Собiвартiсть одиниць запасiв визначається шляхом використання конкретної iдентифiкацiї їх iндивiдуальної собiвартостi.
7. Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та групи вибуття.
Необоротнi активи, утримуванi для продажу та групи вибуття визнаються в тому випадку, коли товариство не використовує їх в господарськiй дiяльностi, керiвництво має твердi намiри їх продати протягом одного року з дати класифiкацiї, ймовiрнiсть продажу висока, актив чи група можуть бути негайно проданi в поточному станi. Необоротнi активи, утримуванi для продажу та групи вибуття оцiнюються по найменшiй з двох величин – балансовiй вартостi чи справедливiй вартостi за виключенням затрат на продаж.
Доходи та витрати вiд припиненої дiяльностi облiковуються окремо вiд доходiв та витрат вiд дiяльностi, що продовжується. Результат, за виключенням податкiв, вiдображається в звiтi про сукупнi доходи та витрати.
Основнi засоби та нематерiальнi активи, якi класифiкуються як необоротнi активи, утримуванi для продажу, не амортизуються.
8. Грошi та їх еквiваленти.
Кошти на депозитних рахунках з термiном погашення бiльше 3 мiсяцiв вiдображається в звiтностi як поточнi фiнансовi iнвестицiї, з термiном погашення бiльше 12 мiсяцiв – як iншi довгостроковi фiнансовi iнвестицiї.
9. Iнвестицiї в асоцiйованi компанiї.
Iнвестицiї в асоцiйованi компанiї облiковуються за методом участi в капiталi. Асоцiйованою компанiєю є компанiя, на яку товариство здiйснює суттєвий вплив, як правило, така ситуацiя передбачає володiння вiд 20% до 50% прав голосу.
Суб’єкт господарювання втрачає суттєвий вплив на об’єкт iнвестування, коли вiн втрачає повноваження брати участь у прийняттi рiшень щодо фiнансових та операцiйних полiтик цього об’єкта iнвестування. Втрата суттєвого впливу може вiдбуватися зi змiною або без змiни абсолютних чи вiдносних прав власностi. У разi втрати суттєвого впливу товариство оцiнює i визнає iнвестицiї за справедливою вартiстю. Рiзниця мiж балансовою вартiстю iнвестицiї на момент втрати суттєвого впливу i її справедливою вартiстю визнаються в складi прибуткiв чи збиткiв. Якщо частка товариства в збитках асоцiйованої компанiї рiвна або перевищує її частку в цiй асоцiйованiй компанiї, товариство не визнає подальшi збитки, крiм випадкiв, коли вона узяла на себе зобов'язання або здiйснила платежi вiд iменi асоцiйованої компанiї.
10. Фiнансовi активи, доступнi для продажу.
Фiнансовi активи, доступнi для продажу, визнаються коли товариство стає стороною за договором у вiдношеннi таких активiв. Первiсна їх оцiнка здiйснюється за справедливою вартiстю, до якої додаються витрати на операцiю, якi прямо вiдносяться до придбання фiнансових активiв. Справедлива вартiсть визначається на базi котирувальної ринкової цiни. Якщо фiнансовий актив не має котирувань, то такий фiнансовий актив оцiнюється за справедливою вартiстю, яка базується на результатах нещодавнього продажу непов’язаним третiм сторонам, або шляхом розрахунку дисконтованих грошових потокiв (лише для боргових цiнних паперiв). Виняток складають iнвестицiї в iнструменти власного капiталу, за якими вiдсутнi котирувальнi ринковi цiни на активному ринку та чия справедлива вартiсть не може бути надiйно оцiнена, а також пов’язанi з ними похiднi iнструменти, якi оцiнюються за собiвартiстю. Проценти за фiнансовими активами, доступними для продажу, розрахованi за методом ефективної ставки, вiдображаються в Консолiдованому Звiтi про фiнансовi результати (Звiтi про сукупний дохiд) за статтею «Iншi фiнансовi доходи». Дивiденди за доступним для продажу iнструментом власного капiталу визнаються як прибуток, коли встановлено право товариства на отримання платежу.
Змiни справедливої вартостi вказаної категорiї фiнансових активiв вiдображаються в iншому сукупному доходi (та, вiдповiдно, у власному капiталi) у тому перiодi, у якому вони виникли. Якщо зменшення справедливої вартостi доступного для продажу фiнансового активу визнано в iншому сукупному доходi та є об’єктивне свiдчення зменшення корисностi активу, кумулятивний збиток, який був визнаний в iншому сукупному доходi, виключається з власного капiталу i визнається у прибутку чи збитку як коригування внаслiдок перекласифiкацiї в сумi, яка дорiвнює рiзницi мiж вартiстю його придбання i поточною справедливою вартiстю, за вирахуванням збитку вiд зменшення корисностi цього фiнансового активу, ранiше визнаного у прибутку чи збитку.
Якщо в наступному перiодi справедлива вартiсть боргового iнструмента, класифiкованого як доступний для продажу, збiльшується i це збiльшення може бути об’єктивно пов’язаним iз подiєю, що має мiсце пiсля визнання збитку вiд зменшення корисностi, то збиток вiд зменшення корисностi сторнується i визнається у прибутку чи збитку. Збитки вiд зменшення корисностi iнвестицiй в iнструменти власного капiталу, визнанi в прибутку чи збитку, не сторнуються.
11. Iнвестицiї, утримуванi до погашення.
Iнвестицiї, утримуванi до погашення, визнаються, коли товариство стає стороною за договором щодо таких активiв. Первiсна оцiнка здiйснюється за справедливою вартiстю плюс витрати на операцiю, якi прямо вiдносяться до цих фiнансових активiв. Подальша оцiнка здiйснюється за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної ставки вiдсотка. Наприкiнцi кожного звiтного перiоду товариство оцiнює, чи iснують об’єктивнi свiдчення того, що кориснiсть iнвестицiй, утримуваних до погашення, зменшилася. При наявностi об’єктивних свiдчень того, що вiдбувся збиток вiд зменшення корисностi iнвестицiй, утримуваних до погашення, величина збитку визначається як рiзниця мiж балансовою вартiстю активу та теперiшньою вартiстю попередньо оцiнених майбутнiх грошових потокiв, дисконтованих за первiсною ефективною ставкою вiдсотка. Сума втрат вiд зменшення корисностi за iнвестицiями, утримуваними до погашення (iнвестицiї в борговi цiннi папери) визначається як рiзниця мiж їх балансовою вартiстю та теперiшньою вартiстю попередньо оцiнених майбутнiх грошових потокiв, дисконтованих за первiсною ефективною ставкою вiдсотка. Ця рiзниця визнається витратами звiтного перiоду.
Зменшення корисностi фiнансових активiв, що облiковуються за амортизованою собiвартiстю.
Збитки вiд зменшення корисностi визнаються у складi прибутку або збитку у мiру їх виникнення в результатi однiєї або бiльше подiй («збиткових подiй»), що вiдбулися пiсля первинного визнання фiнансового активу i що впливають на суми або термiни розрахункових майбутнiх грошових потокiв, якi пов'язанi з фiнансовим активом або з групами фiнансових активiв, якщо данi збитки можна оцiнити з достатньою мiрою точностi. Якщо товариство визначає, що не iснує об'єктивних ознак зменшення корисностi для фiнансового активу, що оцiнений на iндивiдуальнiй основi, незалежно вiд того, є актив iндивiдуально iстотним чи нi, вiн включається в групу фiнансових активiв з подiбними характеристиками кредитного ризику i ця група оцiнюється на предмет зменшення корисностi на колективнiй основi.
Основними факторами, якi враховує товариство при оцiнцi фiнансового активу на предмет його знецiнення, є прострочений статус, значнi фiнансовi труднощi контрагента, погiршення платоспроможностi та iншi, що здiйснюють негативний вплив на контрагента.
Якщо в подальшому сума збитку вiд зменшення корисностi зменшується, i це зменшення може бути об'єктивно вiднесене до подiї, яка вiдбулася пiсля визнання зменшення корисностi (як, наприклад, пiдвищення кредитного рейтингу дебiтора), ранiше визнаний збиток вiд знецiнення сторнується. Активи, погашення яких неможливе, списуються за рахунок сформованого резерву пiд знецiнення пiсля завершення всiх необхiдних процедур для вiдшкодування i пiсля визначення остаточної суми збитку. Повернення ранiше списаних сум вiдображається через прибутки.
12. Забезпечення.
Забезпечення визнаються тодi, коли товариство має поточне юридичне або конструктивне зобов’язання, яке виникло у результатi минулих подiй i ймовiрно, що для погашення цього зобов’язання потрiбне використання ресурсiв, котрi втiлюють у собi певнi економiчнi вигоди та розмiр таких зобов’язань можна достовiрно оцiнити.
Забезпечення створюються товариством для вiдшкодування наступних (майбутнiх) витрат:
•виплату вiдпусток працiвникам;
•виконання гарантiйних забезпечень;
•реструктуризацiю, виконання зобов’язань при припиненнi дiяльностi;
•виконання зобов’язань щодо обтяжливих контрактiв визнається в сумi очiкуваного збитку тодi, коли витрати для виконання зобов’язань перевищують доходи вiд контракту.
Залишок забезпечення переглядається кожний рiк станом на 31 грудня i у разi потреби коригується (збiльшується, зменшується).
13. Умовнi зобов'язання та умовнi активи.
Умовнi зобов’язання не визнаються в Консолiдованому балансi (Звiтi про фiнансовий стан), але розкриваються в примiтках до фiнансової звiтностi, за виключенням випадкiв коли ймовiрнiсть вiдтоку ресурсiв у результатi погашення є незначною. Умовний актив не визнається у Консолiдованому балансi (Звiтi про фiнансовий стан), але розкривається у примiтках до фiнансової звiтностi у тому випадку, коли iснує вiрогiднiсть надходження економiчних вигод.
14. Оренда.
Якщо товариство є орендарем за угодою про операцiйну оренду, оренднi платежi визнаються як витрати на прямолiнiйнiй основi протягом строку оренди. Якщо товариство є орендарем за угодою про фiнансову оренду, на початку строку оренди визнаються активи та зобов’язання, що дорiвнюють справедливiй вартостi орендованого майна на початку оренди, або (якщо вони меншi за справедливу вартiсть) за теперiшньою вартiстю мiнiмальних орендних платежiв, яка визначається на початку оренди. Ставкою дисконту, яка застосовується при обчисленнi теперiшньої вартостi мiнiмальних орендних платежiв, є припустима ставка вiдсотка при орендi. В подальшому мiнiмальнi оренднi платежi розподiляються мiж фiнансовими витратами та зменшенням непогашених зобов’язань. Фiнансовi витрати розподiляються на кожен перiод протягом строку оренди таким чином, щоб забезпечити сталу перiодичну ставку вiдсотка на залишок зобов’язань. Непередбаченi оренднi плати вiдображаються як витрати в тих перiодах, у яких вони понесенi.
Необоротнi активи, отриманi за договором фiнансової оренди, облiковуються вiдповiдно до МСБО 16 «Основнi засоби» або МСБО 38 «Нематерiальнi активи».
15. Доходи та витрати.
Виручка визнається в тому випадку, коли отримання економiчних вигiд оцiнюється як ймовiрне, i якщо виручка може бути надiйно оцiнена, незалежно вiд дати здiйснення платежу. Виручка оцiнюється за справедливою вартiстю отриманої компенсацiї або за вартiстю винагороди, що належить до отримання, з врахуванням визначених в договорi умов платежу, за виключенням податкiв. Виручка вiд продажу товарiв визнається в момент передачi ризикiв та вигiд вiд володiння товаром покупцевi. У разi, коли товариство погоджується доставити вантаж до певного мiсця, виручка визнається в момент передачi вантажу покупцевi в обумовленому мiсцi.
Виручка вiд надання послуг визнається в момент завершення робiт.
Процентний дохiд та витрати за всiма фiнансовими iнструментами, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю, та фiнансовими активами, доступними для продажу, визнаються з використанням методу ефективної ставки вiдсотка. Процентний дохiд включається до складу фiнансових доходiв в Консолiдованому звiтi про фiнансовi результати (Звiтi про сукупний дохiд).
Дивiденди визнаються в момент встановлення права товариства на їх отримання.
Дохiд вiд iнвестицiйної нерухомостi, наданої в операцiйну оренду, оцiнюється за прямолiнiйним методом протягом строку оренди.
Витрати за позиками включають сплату вiдсоткiв та iншi витрати, понесенi товариством у зв’язку з отриманням позик. Витрати за позиками, якi пов’язанi з придбанням, будiвництвом чи виробництвом активу, який обов’язково потребує довготривалого перiоду для його пiдготовки до використання або продажу, капiталiзуються як частина первiсної вартостi такого активу. Всi iншi витрати за позиками вiдносяться до витрат в тому перiодi, в якому були понесенi. Товариство капiталiзує витрати за позиками, що понесенi у зв’язку з придбанням, будiвництвом чи виробництвом активу, який обов’язково потребує довготривалого перiоду для його пiдготовки до використання або продажу починаючи з 01.01.2012 року.
16. Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша кредиторська заборгованiсть.
Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю визнається, коли контрагент виконав свої зобов'язання за договором, i вiдображається за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки.
17. Винагороди працiвникам.
Заробiтна плата, єдиний соцiальний внесок вiдносно працiвникiв товариства, щорiчна оплата вiдпустки i оплата тимчасової непрацездатностi, премiї та негрошова винагорода (медичне обслуговування) нараховуються в тому перiодi, в якому вiдповiднi послуги надаються працiвниками товариства.
18. Пенсiї та iншi винагороди працiвникам по закiнченнi трудової дiяльностi.
Згiдно з вимогами законодавства України, державна пенсiйна система передбачає розрахунок поточних виплат роботодавцем як вiдповiдний процент вiд поточної загальної суми виплат працiвникам. Такi витрати вiдображаються у перiодi, в якому зароблена вiдповiдна заробiтна плата. Пiсля виходу працiвникiв на пенсiю майже усi виплати працiвникам здiйснюються iз фонду соцiального захисту.
Товариство бере участь в державному пенсiйному планi з визначеною виплатою, який передбачає достроковий вихiд на пенсiю працiвникiв, що працюють на певних робочих мiсцях зi шкiдливими i небезпечними для здоров'я умовами. Працедавець виплачує колишньому працiвниковi щомiсячнi пенсiї до того часу, поки цей працiвник, не досягне звичайного пенсiйного вiку (60 рокiв для чоловiкiв i 55 рокiв – для жiнок). Щомiсячно товариство сплачує грошовi кошти до Пенсiйного Фонду та накопичує зобов’язання перед теперiшнiми працiвниками. Пенсiйне забезпечення розраховується за формулою, яка, в числi iншого, визначається середньою заробiтною платою кожного працiвника, його загальним трудовим стажем i загальним стажем роботи на певних посадах (за категорiями «Списку № 1» i «Списку № 2»).
Окрiм обов’язкового фiнансування пiльгових державних пенсiй, товариство добровiльно надає своїм працiвникам ряд довгострокових соцiальних пiльг, визначених Колективним договором, що пов’язанi з виплатами до ювiлейних дат та при виходi на пенсiю. Всi цi пiльги носять характер планiв з визначеною виплатою.
Таким чином, програма товариства складається з пенсiйних та довгострокових соцiальних пiльг. Пенсiйнi виплати складають основну частину програми.
Зобов’язання з визначеною виплатою розраховується щорiчно незалежними актуарiями iз застосуванням методу прогнозної умовної одиницi. Поточна сума пенсiйних зобов’язань визначається шляхом дисконтування розрахункового майбутнього вiдтоку грошових коштiв iз застосуванням процентних ставок за високолiквiдними корпоративними облiгацiями, деномiнованими в тiй самiй валютi, в якiй здiйснюються виплати, а термiн погашення яких приблизно вiдповiдає термiну цього зобов’язання. У зв’язку з тим, що в Українi вiдсутнiй розвинутий ринок облiгацiй, деномiнованих у гривнi, з тривалим строком погашення (бiльше 10 рокiв), для розрахунку були використанi поточнi ринковi ставки для дисконтування вiдповiдних короткострокових платежiв и розрахована ставка дисконтування для довгострокових зобов’язань шляхом екстраполяцiї поточних ринкових ставок за кривою дохiдностi. В 2015 роцi ставка дисконтування була визначена на рiвнi 13,41% , яка вiдображає розрахунковий розподiл виплат винагород в часi та їх розмiр.
В 2011 роцi були внесенi змiни до МСБО 19 «Виплати працiвникам», якi суттєво змiнюють порядок облiку винагород працiвникам. Датою набрання чинностi i застосування переглянутого стандарту є перiоди, що починаються з 1 сiчня 2013 року або пiсля цiєї дати.
Облiкова полiтика товариства з 1 сiчня 2013 року ґрунтується на:
- визнаннi на початок перiоду застосування змiн до МСБО 19, а саме, з 01.01.2013 р. невизнаних на 31.12.2012 р. вартостi послуг минулих перiодiв (21 632) тис. грн. та невизнаних актуарних збиткiв 9 423 тис. грн. з коригуванням в капiталi;
- негайному визнаннi актуарних прибуткiв та збиткiв (результатiв повторного вимiрювання) у складi iншого сукупного доходу (витрат);
- негайному визнаннi вартостi послуг минулих перiодiв в тому перiодi, в якому вiдбудеться змiна умов пенсiйного плану незалежно вiд того, виникло чи не у працiвника право на отримання виплат за планом.
Стандарт вимагає застосовувати для iнших довгострокових винагород працiвникам спрощений метод облiку. На вiдмiну вiд методу облiку, що вимагається для винагород по закiнченню трудової дiяльностi, в рамках даного методу переоцiнки (актуарнi прибутки/збитки) не визнаються у складi iншого сукупного доходу.
У вiдповiдностi до умов перехiдного перiоду, товариство повинно застосовувати переглянутий стандарт ретроспективно, згiдно з МСБО 8 «Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки», за виключенням того, що товариство не повинно коригувати балансову вартiсть активiв, якi не знаходяться в сферi застосування МСБО 19 (переглянутого), з урахуванням змiн витрат на виплату винагороди працiвникам, якi були включенi у первiсну вартiсть до дати первiсного застосування.
19. Припинення визнання фiнансових зобов'язань.
Товариство припиняє визнання фiнансових зобов'язань тодi i лише тодi, коли зобов'язання товариства врегульованi або анульованi або термiн їх дiї закiнчився.
20. Акцiонерний капiтал.
Номiнальна вартiсть простих та привiлейованих акцiй, дозволених до випуску вiдображається у складi акцiонерного капiталу. Перевищення отриманих коштiв над номiнальною вартiстю випущених акцiй враховується у складi емiсiйного доходу в капiталi.
Товариство формувало статутний капiтал в 1994 роцi, коли функцiональна валюта України була валютою гiперiнфляцiйної економiки. МСФЗ 29 «Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї» вимагає перерахунку складових власного капiталу товариства (крiм нерозподiленого прибутку та будь-якої дооцiнки) з використанням загального iндексу цiн. Управлiнський персонал товариства прийшов до висновку, що застосування вимог МСБО 29 «Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї», в частинi перерахунку статутного капiталу, може ввести в оману користувачiв фiнансової звiтностi i суперечить метi фiнансової звiтностi, зазначенiй в Концептуальнiй основi. Керiвництво товариства, керуючись пунктами 19-20 МСБО 1 «Подання фiнансової звiтностi», прийняло рiшення вiдхилитись вiд вимог МСБО 29 «Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї».
21. Виплати, основанi на акцiях.
Дивiденди вiдображаються в тому перiодi, в якому вони оголошенi. Iнформацiя про дивiденди, що оголошенi пiсля звiтного перiоду, але до того, як фiнансова звiтнiсть була затверджена до випуску, вiдображається в примiтцi «Подiї пiсля закiнчення звiтного перiоду».
Базисний прибуток (збиток) на акцiю обчислюється шляхом дiлення прибутку (збитку), на середньозважену кiлькiсть звичайних акцiй, якi перебувають в обiгу протягом звiтного перiоду (знаменник).
22. Податок на прибуток.
Витрати з податку на прибуток товариства формуються як сума поточних податкових витрат, розрахованих на базi оподатковуваного прибутку за правилами податкового законодавства, та вiдстрочених податкових витрат (доходiв). Вiдстроченi податковi витрати (доходи) виникають внаслiдок визнання в прибутку чи збитку вiдстрочених податкових активiв та/або вiдстрочених податкових зобов’язань.
Вiдстроченi податковi зобов’язання визнаються щодо всiх тимчасових рiзниць, що пiдлягають оподаткуванню, крiм випадкiв, коли такi рiзницi виникають вiд первiсного визнання активу чи зобов’язання. Вiдстрочений податковий актив визнається щодо всiх тимчасових рiзниць, що пiдлягають вирахуванню, тiєю мiрою, якою є ймовiрним, що буде отримано оподатковуваний прибуток, до якого можна застосувати тимчасову рiзницю, яка пiдлягає вирахуванню, за винятком ситуацiй, коли вiдстрочений податковий актив виникає вiд первiсного визнання активу або зобов’язання. Отримання достатнього оподатковуваного прибутку є ймовiрним тодi, коли вiдстрочений податковий актив може бути зарахований проти вiдстроченого податкового зобов’язання, яке вiдноситься до того самого податкового органу, та буде вiдновлено в тому самому перiодi, що i актив, або в тому перiодi, в якому збиток, що виникає з активу, може бути вiднесений на попереднiй або послiдуючий перiод. У випадках, коли немає достатнiх вiдстрочених податкових зобов’язань щоб зарахувати вiдстрочений податковий актив, актив вiдображається в тiй мiрi, в якiй ймовiрно виникнення достатнього оподатковуваного прибутку в майбутнiх перiодах.
23. Податок на додану вартiсть.
Дохiд, витрати та активи визнаються за виключенням податку на додану вартiсть, крiм випадкiв, коли ПДВ, виник при покупцi активiв або понесеннi витрат, який не вiдшкодовується з бюджету. В такому випадку ПДВ включається до вартостi активу або витрат.
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги та кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги вiдображаються з врахуванням ПДВ. Аванси отриманi та аванси сплаченi вiдображаються без ПДВ.
24. Операцiї зi зв’язаними сторонами.
В ходi своєї звичайної дiяльностi товариство здiйснює операцiї iз зв’язаними сторонами. Товариство до зв'язаних сторiн вiдносить:
- юридичних осiб, якi контролюють товариство (наприклад, материнська компанiя);
- юридичних та фiзичних осiб, якi мають таку частку в товариствi, яка надає їм змогу суттєво впливати на дiяльнiсть товариства (вважається, що часткою в компанiї, яка дає змогу суттєво впливати на дiяльнiсть товариства, є частка в розмiрi, що перевищує 50% статутного капiталу товариства);
- юридичних осiб, якi є дочiрнiми або асоцiйованими пiдприємствами для компанiї;
- юридичних осiб, якi є спiльним пiдприємством, в якому компанiя є контролюючим учасником;
- фiзичних осiб – членiв провiдного управлiнського персоналу компанiї;
- близьких родичiв фiзичних осiб, якi мають частку в компанiї, яка надає їм змогу суттєво впливати на дiяльнiсть компанiї, та членiв провiдного управлiнського персоналу компанiї.
Операцiї iз зв’язаними сторонами вiдображаються за справедливою вартiстю. Основою для судження є цiноутворення на аналогiчнi види операцiй з непов’язаними сторонами та аналiз ефективної процентної ставки.
25. Взаємозалiк статей активiв та зобов’язань.
Фiнансовi активи та фiнансовi зобов’язання згортаються, а в балансi вiдображається згорнутий залишок, тiльки якщо товариство має юридичне право здiйснити залiк визнаних у балансi сум i має намiр або зробити взаємозалiк, або реалiзувати актив та виконати зобов’язання одночасно. При облiку передачi фiнансового активу, який не веде до припинення визнання такого активу, товариство не згортає переданий актив та пов’язане з ним зобов’язання.
26. Звiтнiсть за сегментами.
Сегмент – це вiдокремлюваний компонент бiзнесу товариства, який займається або постачанням послуг чи продуктiв (сегмент бiзнесу), або наданням послуг чи постачанням продуктiв в межах конкретного економiчного середовища (географiчний сегмент), який зазнає ризикiв та забезпечує прибутковiсть, вiдмiннi вiд тих, якi притаманнi iншим сегментам. Товариство оперує в одному сегментi - виробництво i продаж виробiв машинобудiвної промисловостi. Виробництво продукцiї здiйснюється в Українi. Всi виробленi вироби схожi за своєю природою, i їм властивi схожi ризики. Звiтнiсть за сегментами товариством не складається.
27. Консолiдована фiнансова звiтнiсть.
Товариство та його дочiрнi компанiї повнiстю консолiдуються з дати придбання, тобто, з дати отримання контролю над дочiрнiми компанiями, та продовжують консолiдуватися до дати втрати такого контролю. Фiнансова звiтнiсть дочiрнiх компанiй пiдготовлена за той самий звiтний перiод, що i звiтнiсть товариства (материнської компанiї) на пiдставi послiдовного застосування облiкової полiтики для всiх компанiй групи. Всi внутрiшньогруповi залишки, операцiї, нереалiзованi прибутки, що виникають в результатi здiйснення операцiй всерединi групи, а також дивiденди, повнiстю виключаються.
Якщо група втрачає контроль над дочiрньою компанiєю, вона:
- припиняє визнання активiв та зобов’язань дочiрньої компанiї;
- визнає справедливу вартiсть отриманої винагороди;
- визнає справедливу вартiсть iнвестицiї, що залишилася;
- визнає отриманий в результатi операцiї прибуток або збиток у складi прибуткiв або збиткiв;
- перекласифiковує частку материнської компанiї в ранiше визнаних компонентах iншого сукупного доходу до складу прибуткiв або збиткiв, або нерозподiленого прибутку, в залежностi вiд вимог.
28. Об’єднання бiзнесу та гудвiл.
Об’єднання бiзнесу облiковується за методом придбання. Вартiсть придбання оцiнюється як сума переданої винагороди, оцiненої за справедливою вартiстю на дату придбання, i неконтрольованої частки участi в об’єктi придбання. Для кожної операцiї з об’єднання бiзнесу товариство оцiнює неконтрольовану частку участi в об’єктi придбання або за справедливою вартiстю, або за пропорцiйною часткою в iдентифiкованих чистих активах об’єкта придбання. Витрати, понесенi у зв’язку з придбанням, включаються до складу адмiнiстративних витрат.
При поетапному об’єднаннi бiзнесу покупець переоцiнює свою ранiше утримувану частку участi в капiталi об’єкта придбання за її справедливою вартiстю на дату придбання та визнає остаточний прибуток або збиток, якщо такий iснує, в прибутку чи збитку або iншому сукупному прибутку, залежно вiд обставин.
Гудвiл первiсно оцiнюється за первiсною вартiстю, що визначається як перевищення суми переданої компенсацiї та визнаної неконтрольованої частки участi над сумою чистих iдентифiкованих придбаних активiв i прийнятих зобов’язань. Якщо передана компенсацiя менше, нiж справедлива вартiсть чистих активiв об’єкта придбання, рiзниця визнається у складi прибуткiв або збиткiв. В подальшому гудвiл оцiнюється за первiсною вартiстю за вирахуванням збиткiв вiд зменшення корисностi.
29. Виправлення помилок i змiни у фiнансових звiтах.
У разi виникнення помилок стосовно визнання, оцiнки, подання або розкриття iнформацiї про елементи фiнансових звiтiв:
1. Потенцiйнi помилки поточного перiоду, виявленi протягом цього перiоду, виправляють до затвердження фiнансових звiтiв до випуску.
2. Товариство виправляє суттєвi помилки попереднього перiоду ретроспективно в першому комплектi фiнансових звiтiв, затверджених до випуску пiсля їх виявлення шляхом:
a) перерахування порiвнювальних сум за вiдображений попереднiй перiод (перiоди), в кому вiдбулася помилка; або
б) перерахування залишкiв активiв, зобов’язань та власного капiталу на початок перiоду за самий перший з вiдображених попереднiх перiодiв, якщо помилка вiдбулася до першого з вiдображених попереднiх перiодiв.
Помилку попереднього перiоду товариство виправляє шляхом ретроспективного перерахування, за винятком випадкiв, коли неможливо визначити або вплив на конкретний перiод, або кумулятивний вплив помилки. Якщо неможливо визначити вплив на конкретний перiод помилки щодо порiвняльної iнформацiї за один або кiлька вiдображених попереднiх перiодiв, товариство перераховує залишки активiв, зобов’язань та власного капiталу на початок самого першого перiоду, для якого можливе ретроспективне перерахування (який може бути поточним перiодом). Якщо неможливо визначити кумулятивний вплив, на початку поточного перiоду, помилки на всi попереднi перiоди, товариство перераховує порiвняльну iнформацiю для виправлення помилки перспективно з самої першої можливої дати.
30. Важливi оцiнки, професiйнi судження i припущення в застосуваннi облiкової полiтики.
Пiдготовка фiнансової звiтностi вимагає вiд управлiнського персоналу товариства формування суджень, оцiнок та припущень, якi впливають на застосування принципiв облiкової полiтики, на суми активiв та зобов’язань, доходiв та витрат, вiдображених у звiтностi, та на розкриття iнформацiї щодо потенцiйних активiв та зобов’язань. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд цих оцiнок. Оцiнки та припущення, на яких вони ґрунтуються, регулярно переглядаються. Результати перегляду облiкових оцiнок визнаються у перiодi, в якому вони переглядаються, а також у всiх наступних перiодах, на якi впливають такi оцiнки.
Нижче наведенi професiйнi судження, якi найбiльш суттєво впливають на суми, що вiдображенi у фiнансовiй звiтностi, та основнi джерела невизначеностi оцiнок.
Принципи оцiнки за справедливою вартiстю.
Товариство класифiкує оцiнки за справедливою вартiстю за допомогою iєрархiї справедливої вартостi:
1) рiвень 1: цiни котирувань на активних ринках для iдентичних активiв або зобов’язань;
2) рiвень 2: вхiднi данi, iншi нiж цiни котирувань, що увiйшли у рiвень 1, якi спостерiгаються для активiв або зобов’язань або прямо, або опосередковано;
3) рiвень 3: вхiднi данi активiв або зобов’язань, що не ґрунтуються на даних ринку, якi можна спостерiгати.
Кращим свiдченням справедливої вартостi фiнансового активу або фiнансового зобов’язання є цiни котирування на активному ринку. Фiнансовий iнструмент вважається котируваним на активному ринку, якщо цiни котирування легко i регулярно доступнi та вiдображають фактичнi й регулярно здiйснюванi ринковi операцiї мiж незалежними сторонами. Справедлива вартiсть визначається як цiна, узгоджена мiж зацiкавленим покупцем та зацiкавленим продавцем в операцiї незалежних сторiн. Мета визначення справедливої вартостi для фiнансового iнструмента, який вiдкрито купується та продається на активному ринку – отримати цiну, за якою вiдбулась би операцiя з цим iнструментом на кiнець звiтного перiоду на найсприятливiшому активному ринку, до якого компанiя має безпосереднiй доступ.
Якщо ринок для фiнансового iнструмента не є активним, товариство визначає справедливу вартiсть, застосовуючи методи оцiнювання. Такi методи базуються на застосуваннi останнiх ринкових операцiй мiж обiзнаними, зацiкавленими та незалежними сторонами (якщо вони доступнi), посиланнi на поточну справедливу вартiсть iншого iдентичного iнструмента, аналiзi дисконтованих грошових потокiв. Мета застосування методiв оцiнювання – визначити, якою була б цiна операцiї на дату оцiнки в обмiнi мiж незалежними сторонами, виходячи iз звичайних мiркувань бiзнесу. Справедлива вартiсть оцiнюється на основi результатiв застосування методiв оцiнювання, в яких максимально враховуються ринковi показники (та якомога менше – данi, специфiчнi для компанiї). Перiодично товариство обстежує методи оцiнювання та перевiряє їх на обґрунтованiсть, застосовуючи цiни спостережених поточних ринкових операцiй з такими самими iнструментами, або на основi iнших доступних спостережених ринкових даних.
Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв базується на наведених далi чинниках:
- вартiсть грошей у часi;
- кредитний ризик;
- цiни на валютних бiржах;
- товарнi цiни;
- цiни на iнструменти капiталу;
- волатильнiсть;
- ризик дострокового погашення та ризик вiдмови;
- витрати на обслуговування фiнансового активу або фiнансового зобов’язання.
Перехiд на новi та переглянутi стандарти.
Новi стандарти, що були випущенi та набудуть чинностi з 1 сiчня 2016 року i пiзнiше.
Новий МСФЗ 9 (2014) «Фiнансовi iнструменти» замiнює собою МСФЗ 9 (2009), МСФЗ 9 (2010) та МСФЗ 9 (2013), але ця версiя залишається доступною для застосування, якщо вiдповiдною датою первiсного застосування є дата до 1 лютого 2015 року. Стандарт набрання чинностi з 01 сiчня 2018 року. У вiдповiдностi до МСФЗ 9, iснує три категорiї облiку боргових iнструментiв: за амортизованою вартiстю, за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд i за справедливою вартiстю через прибутки/збитки. Принципи оцiнки кожної категорiї є аналогiчними до дiючих вимог МСБО 39. Класифiкацiя залежить вiд бiзнес-моделi управлiння фiнансовими активами та вiд того, чи включають контрактнi потоки грошових коштiв платежi за основною сумою заборгованостi i проценти. Iнвестицiї в iнструменти капiталу завжди оцiнюються за справедливою вартiстю. Однак, керiвництво може прийняти безвiдкличне рiшення про представлення змiн в справедливiй вартостi в звiтi про iнший сукупний дохiд, якщо даний iнструмент не вiдноситься до категорiї «призначений для торгiвлi». Якщо ж вiн вiдноситься до категорiї «призначений для торгiвлi», то змiни справедливої вартостi включаються до складу прибуткiв/ збиткiв. Всi iншi iнструменти (у тому числi всi похiднi iнструменти), оцiнюються за справедливою вартiстю з вiдображенням змiн у складi прибутку або збитку. МСФЗ 9 мiстить «три етапний» пiдхiд до облiку кредитних збиткiв, який заснований на змiнах кредитної якостi фiнансових активiв з моменту їх первiсного визнання. Активи проходять через три етапи змiн кредитної якостi, в залежностi вiд того, як пiдприємство повинно оцiнювати збитки вiд зменшення корисностi або застосовувати метод ефективної процентної ставки. При значному збiльшеннi кредитного ризику зменшення корисностi оцiнюється за допомогою очiкуваних кредитних збиткiв за весь строк дiї кредиту, а не за 12 мiсяцiв. Переглянутий варiант МСФЗ 9 представляє нову модель облiку хеджування, яка розроблена, щоб бути бiльш тiсно пов'язана з тим, як суб'єкт господарювання здiйснює дiяльнiсть з управлiння ризиками при хеджуваннi фiнансових i нефiнансових ризикiв. Компанiя не застосовувала МСФЗ 9 (2014) до своєї фiнансової звiтностi за 2015 рiк.
МСФЗ 14 «Вiдстроченi рахунки тарифного регулювання» застосовується до першої рiчної фiнансової звiтностi за перiод, що починається з або пiсля 1 сiчня 2016 року. МСФЗ 14 дозволяє суб'єктам господарювання, якi вперше застосовують МСФЗ, продовжувати визнання сум, якi вiдносяться до тарифного регулювання, у вiдповiдностi до попереднiх загальноприйнятих положень бухгалтерського облiку, в звiтностi за МСФЗ. Однак, з метою покращення порiвнянностi фiнансової звiтностi таких суб'єктiв господарювання iз звiтнiстю, яку готують суб'єкти господарювання, якi вже застосовують МСФЗ i не визнають подiбнi суми, даний стандарт вимагає представляти показники щодо наслiдкiв тарифного регулювання окремо вiд iнших статей. Цей стандарт застосовують лише суб'єкти господарювання, якi застосовують МСФЗ вперше.
МСФЗ 15 «Виручка за контрактами з клiєнтами» застосовується до першої рiчної фiнансової звiтностi за перiод, що починається з або пiсля 1 сiчня 2017 року. Стандарт забезпечує єдину комплексну модель облiку виручки на основi п'ятиступiнчастої моделi, яка може застосовуватися до всiх договорiв з клiєнтами. П'ять крокiв до моделi:
- iдентифiкувати договiр з клiєнтом;
- iдентифiкувати виконання зобов'язань за договором;
- визначити цiну операцiї;
- розподiлити цiну операцiї на зобов'язання виконавця за договором;
- визнавати виручку, в момент (по мiрi) виконання зобов'язання виконавця.
В стандартi також надаються рекомендацiї на такi теми як: методи оцiнки ступеню завершеностi робiт; продаж з правом повернення; критерiї аналiзу «принципал-агент»; невiдшкодовуванi авансовi платежi; договори зворотної покупки; договори комiсiї; договори продажу без перемiщення товарiв; приймання клiєнтом; розкриття iнформацiї про компоненти виручки.
Змiни до стандартiв, що були випущенi та набудуть чинностi з 1 сiчня 2016 року i пiзнiше.
Поправки до МСФЗ 10 «Консолiдована фiнансова звiтнiсть», МСФЗ 12 «Розкриття iнформацiї про частки участi в iнших суб'єктах господарювання» та МСБО 27 «Окрема фiнансова звiтнiсть» вступають в силу для рiчних перiодiв, що починаються з або пiсля 1 сiчня 2016 року. Поправки стосуються наступного:
- звiльнення вiд пiдготовки консолiдованої фiнансової звiтностi можливо для материнської компанiї, яка є дочiрньою для iнвестицiйної компанiї, навiть якщо компанiя оцiнює iнвестицiї у всi свої дочiрнi компанiї за справедливою вартiстю;
- фiнансовий результат вiд надання послуг, якi вiдносяться до iнвестицiйної дiяльностi, не повинен консолiдуватися, якщо сама дочiрня компанiя є iнвестицiйною;
- при застосуваннi методу участi в капiталi до асоцiйованого чи спiльного пiдприємства неiнвестицiйна компанiя-iнвестор може зберегти оцiнки за справедливою вартiстю, якi застосовуються асоцiйованим чи спiльним пiдприємством до їх часток в дочiрнiх компанiях;
- вимагається розкриття додаткової iнформацiї про те, чому суб'єкт господарювання вважається iнвестицiйною компанiєю, деталi неконсолiдованих дочiрнiх компанiй, характер вiдносин i певних угод мiж iнвестицiйною компанiї та її дочiрнiми компанiями.
Поправки до МСФЗ 11 «Спiльна дiяльнiсть» вступають в силу для рiчних перiодiв, що починаються з або пiсля 1 сiчня 2016 року. Поправки вимагають вiд набувача частки участi у спiльнiй операцiї, в якiй дiяльнiсть являє собою бiзнес (як визначено в МСФЗ 3 «Об'єднання бiзнесу»):
- застосовувати для всiх об'єднаних компанiй принципи бухгалтерського облiку, визначенi в МСФЗ 3 та iнших МСФЗ, за винятком тих принципiв, якi суперечать вимогам МСФЗ 11;
- розкривати iнформацiю, що вимагається МСФЗ 3 та iншими МСФЗ щодо об'єднання бiзнесу.
Поправки застосовуються як для первiсного придбання частки у спiльнiй операцiї, так i для придбання додаткової частки участi у спiльнiй операцiї (в останньому випадку попереднє володiння частками не переоцiнюються).
Поправки до МСБО16 «Основнi засоби» i МСБО 38 «Нематерiальнi активи» застосовуються для рiчних перiодiв, що починаються з або пiсля 1 сiчня 2016 року. Цi змiни:
- пояснюють, що метод нарахування амортизацiї, який базується на доходах, отриманих вiд дiяльностi, яка включає в себе використання активу, не використовується для основних засобiв;
- пояснюють спростовне припущення про те, що метод нарахування амортизацiї, який базується на доходах, отриманих вiд дiяльностi, яка включає в себе використання нематерiального активу, є неприйнятним; застосовувати цей метод можна лише в обмежених випадках, коли нематерiальний актив виражається як показник виручки, або коли буде доведено, що доходи i споживання економiчних вигод вiд нематерiального активу мають високу кореляцiю;
- додаються правила, що майбутнє очiкуване зниження вiдпускної цiни товару, виробленого з використанням активу, може вказувати на очiкуване технологiчне або комерцiйне старiння активу, яке, у свою чергу, може вiдображати зменшення майбутнiх економiчних вигiд, утiлених в активi.
Поправки до МСБО 16 «Основнi засоби» i МСБО 41 «Сiльське господарство» застосовуються для рiчних перiодiв, що починаються з або пiсля 1 сiчня 2016 року. Цi поправки:
- включають плодоноснi рослини сферу керiвництва МСБО 16, а не МСБО 41, дозволяючи таким активам облiковуватися як основнi засоби;
- вводять визначення плодоносних рослин, як живих рослин, якi використовуються у виробництвi та постачаннi сiльськогосподарської продукцiї, як очiкується, бiльш нiж один перiод;
- уточнюють, що зростаюче виробництво плодоносних рослин залишається в рамках МСБО 41.
Поправки до МСБО 27 «Окрема фiнансова звiтнiсть» застосовуються для рiчних перiодiв, що починаються з або пiсля 1 сiчня 2016 року. Змiни дозволяють в окремiй фiнансовiй звiтностi додатково вiдображати iнвестицiї в дочiрнi компанiї, спiльнi пiдприємства та асоцiйованi компанiї за методом участi в капiталi.
Поправки до МСФЗ 10 «Консолiдована фiнансова звiтнiсть» та МСБО 28 «Iнвестицiї в асоцiйованi та спiльнi пiдприємства» застосовуються для рiчних перiодiв, що починаються з або пiсля 1 сiчня 2016 року. Змiни уточнюють процедури продажу або передавання активiв iнвестора наступним чином:
- вимагається повне визнання в фiнансовiй звiтностi iнвестора доходiв i витрат, що виникають вiд продажу або передавання активiв, якi складають бiзнес (як визначено в МСФЗ 3 «Об'єднання бiзнесу»);
- вимагається часткове визнання прибуткiв та збиткiв, коли активи не являють собою бiзнес.
Цi вимоги застосовуються незалежно вiд форми правочину.
Поправки до МСБО 1 застосовуються для рiчних перiодiв, що починаються з або пiсля 1 сiчня 2016 року. Змiни стосуються наступного:
- роз'яснюється, що iнформацiя не повинна бути прихована шляхом поєднання або шляхом надання несуттєвої iнформацiї; мiркування щодо суттєвостi стосуються всiх частин фiнансової звiтностi, i навiть коли стандарт вимагає спецiального розкриття iнформацiї, мiркування щодо суттєвостi застосовується;
- роз'яснюється, що частка iншого сукупного доходу вiд iнвестицiй в асоцiйованi компанiї та спiльнi пiдприємства повинна бути представлена в сукупностi, як єдина позицiя;
- наведенi додатковi приклади можливих способiв розподiлу примiток.
Наслiдки застосування в майбутньому нових стандартiв та змiн до стандартiв залежатимуть вiд активiв i зобов’язань, що матиме компанiя на дату їх застосування, тому визначити їх майбутнiй вплив в кiлькiсному виразi на даний час неможливо. Керiвництво компанiї оцiнює можливий майбутнiй вплив вiд застосування нових (оновлених) стандартiв, тлумачень i не виключає їх вплив на облiкову полiтику в майбутньому, на необхiднiсть перегляду процедур, що використовуються для визначення справедливої вартостi, та на класифiкацiю i оцiнку фiнансових активiв та зобов’язань компанiї.
Щорiчнi вдосконалення стандартiв, прийнятi протягом 2012 – 2014 рокiв, так якi набудуть чинностi з 1 сiчня 2016 року.
До МСФЗ 5 «Непоточнi активи, утримуванi для продажу та припинена дiяльнiсть» добавлено спецiальне керiвництво для випадкiв, коли суб’єкт господарювання рекласифiкує активи з утримуваних для продажу в утримуванi для розподiлу та навпаки, а також для випадкiв коли активи, утримуванi для розподiлу, облiковуються як для припиненої дiяльностi.
До МСФЗ 7 «Фiнансовi iнструменти: розкриття» добавлено спецiальне керiвництво, яке роз’яснює, чи повинна бути розкрита iнформацiя щодо контрактiв на обслуговування, якi продовжують брати участь в переданих активах.
Змiни до МСБО 19 «Виплати працiвникам» роз’яснюють, що високолiквiднi корпоративнi борговi зобов’язання, якi використовуються для визначення ставки дисконтування виплат по закiнченнi трудової дiяльностi, повиннi бути представленi в тiй самiй валютi, в якiй будуть здiйсненi виплати.
Змiни до МСБО 34 роз’яснюють значення «в iнших частинах промiжного фiнансового звiту» та вимагає перехресних посилань.
Наслiдки застосування в майбутньому нових стандартiв та змiн до стандартiв залежатимуть вiд активiв i зобов’язань, що матиме товариство на дату їх застосування, тому визначити їх майбутнiй вплив в кiлькiсному виразi на даний час неможливо. Керiвництво ПАТ «Сумське НВО» оцiнює можливий майбутнiй вплив вiд застосування нових (оновлених) стандартiв, тлумачень i не виключає їх вплив на облiкову полiтику в майбутньому, на необхiднiсть перегляду процедур, що використовуються для визначення справедливої вартостi, та на класифiкацiю i оцiнку фiнансових активiв та зобов’язань товариства.

 

Прiорiтетним напрямком дiяльностi ПАТ є виготовлення та комплектна поставка технологiчного обладнання для нафтової, газової i хiмiчної промисловостi. ПАТ має досвiд створення повного комплекту обладнання i готове здiйснити будiвництво "пiд ключ" цiлого ряду промислових об'єктiв:
•Компресорнi станцiї;
•Установки комплексної пiдготовки газу;
•Установки пiдготовки газу;
•Установки переробки конденсата;
•Автомобiльнi газонаповнювальнi станцiї;
•Лiнiя виготовлення слабкої азотної кислоти;
•Лiнiя виготовлення соди;
•Лiнiя виготовлення спирту;
•Енергетичнi газотурбiннi установки.
Фахiвцi пiдприємства виконують проектування i виготовлення основного i допомiжного обладнання з урахуванням усiх вимог замовника, в т.ч. технiчних i економiчних параметрiв, клiматичних i сейсмiчних умов в мiсцi експлуатацiї. Усi будiвельнi роботи, роботи з доставки, монтажу, налагодження обладнання, введення в експлуатацiю об'єкта, а також навчання обслуговуючого персоналу, гарантiйне i постгарантiйне обслуговування ПАТ здiйснює самостiйно.
ПАТ "Сумське НВО" розробляє та виготовляє рiзноманiтне обладнання для нафтової, хiмiчної, переробної промисловостi, атомної енергетики та iн.
Обладнання технологiчне нафтогазове
Пiдприємство має великий виробничий i технiчний досвiд у виробництвi рiзноманiтного обладнання для нафтової i газової промисловостi.
Основну частину цього обладнання складають газоперекачувальнi агрегати (ГПА) та запчастини до них, призначенi для стискання, транспортування природного газу з заданими технологiчними параметрами на лiнiйних компресорних станцiях магiстральних газопроводiв, дожимних компресорних станцiях (ДКС) i станцiях пiдземних сховищ газу (ПХГ).
Фахiвцями ПАТ спроектовано бiльш нiж 100 моделей газоперекачувальних агрегатiв з газотурбiнними приводами суднового й авiацiйного типу потужнiстю 4; 6,3; 8; 10; 16 i 25 МВт, а також з електроприводом потужнiстю 1,0-6,3 МВт. Бiльш нiж 2100 таких агрегатiв успiшно експлуатуються в Росiї, Українi, Туркменiстанi, Азербайджанi, Iранi, Аргентинi, Туреччинi та iнших країнах.
В останнi роки ПАТ розроблений ряд нових модифiкацiй ГПА на базi суднових i авiадвигунiв останнiх поколiнь, що забезпечують ефективний ККД, рiвний 34-35,5%. У перспективi планується освоєння приводiв зi складним робочим циклом, що забезпечить пiдвищення ККД до 43-45%.
Унiфiкованi базовi корпуси компресорiв дозволяють досягти зазначених замовником параметрiв шляхом установки змiнних проточних частин з рiзною кiлькiстю ступенiв. Конструкцiї компресорiв вiдповiдають вимогам стандарту Американського Нафтового Iнституту (API 617). Застосування агрегатiв конвертованих газотурбiнних двигунiв авiацiйного i суднового типiв дозволяє створю вати компактну конструкцiю агрегату з вiдносно невеликими габаритами i вагою, забезпечувати автоматизацiю режимiв роботи двигуна при сучасному рiвнi економiчностi i високої надiйностi. Система автоматичного керування агрегатiв реалiзована на базi мiкропроцесорiв нового поколiння.
Основнi переваги агрегатiв:
•висока ефективнiсть i надiйнiсть;
•вiдповiднiсть сучасним екологiчним вимогам; можливiсть експлуатацiї в будь-яких клiматичних зонах при температурi навколишнього середовища вiд -55° до +45°С;
•повна заводська готовнiсть блокiв, що поставляються на компресорнi станцiї;
•повна автоматизацiя агрегатiв;
•висока ремонтопридатнiсть блокiв i вузлiв у польових умовах;
•можливiсть комплектування за бажанням замовника утилiзаторами тепла, а також додатковими системами i пристроями (обiгрiву, вентиляцiї й iн.), що забезпечують зручнiсть в експлуатацiї.
Пiдприємство випускає широкий спектр iншої продукцiї рiзного призначення для нафтової i газової промисловостi: установки з переробки конденсату та нафти продуктивнiстю вiд 5 до 500 тис.т/рiк; обладнання для ремонту й освоєння свердловин, глиновiддiлювачi i насоси ЦНС для пiдтримки тиску при видобутку нафти.
Компресорнi станцiї й установки та запчастини до них
Компресорнi станцiї призначенi для:
•транспортування природного газу магiстральними газопроводами;
•стискання нафтових газiв при газлiфтному видобутку нафти;
•збирання i транспорту побiжного нафтового газу;
•стискання побiжного нафтового газу в технологiї газопереробних заводiв (ГПЗ);
•накачування газу в шар при розробцi газоконденсатних родовищ iз застосуванням cайклiнг-процесу.
Компресорнi установки мiстять у собi функцiонально зв'язанi мiж собою комплекси основного технологiчного i допомiжного обладнання, керування роботою яких здiйснюється за допомогою сучасних мiкропроцесорних систем. Основу компресорних станцiй складають турбокомпресорнi агрегати з вiдцентровими компресорами з газотурбiнними двигунами авiацiйного типу.
Блочно-контейнерне виконання, максимальна заводська готовнiсть дозволяють робити будiвництво i монтаж у стислий термiн з мiнiмальними витратами.
Обладнання може поставлятися для розташування в капiтальних будiвлях або в легкозбiрних укриттях. Можуть бути розробленi, виготовленi i поставленi компресорнi станцiї за вимогою замовника з повним набором основного i допомiжного технологiчного обладнання. Будiвництво станцiй може бути виконане на умовах "пiд ключ".
З використанням агрегатiв потужнiстю 16 МВТ побудованi найбiльшi лiнiйнi компресорнi станцiї газопроводiв Уренгой - Помари - Ужгород, Уренгой - Центр, Ямбург - Єлець, що забезпечують безперебiйну подачу газу в центральнi регiони Росiї, Україну i Захiдну Європу.
Установки комплексної пiдготовки газу й установки пiдготовки газу
Установки комплексної пiдготовки газу (УКПГ) призначенi для:
•пiдготовки газу високого тиску методом низькотемпературної сепарацiї з упорскуванням метанолу i забезпечення точки роси по водi i вуглеводням з наступною подачею його в магiстральний газопровiд;
•одержання стабiльного вуглеводневого конденсату.
До складу основного технологiчного обладнання УКПГ входять:
•установки низькотемпературної сепарацiї з блоком вхiдного сепаратора i вузлами вимiру витрати газу;
•установки стабiлiзацiї конденсату, що включає колонне, теплообмiнне обладнання, технологiчний пiдiгрiвач, насосне обладнання, вузли вимiру витрати газу i конденсату;
•установки регенерацiї метанолу.
До складу допомiжної системи УКПГ входять:
•система смолоскипова;
•установка пiдготовки повiтря КIП i А;
•система теплопостачання.
Установки пiдготовки газу (УПГ) призначенi для витягу з побiжного нафтового газу широкої фракцiї легких вуглеводнiв. У загальному випадку на УПГ здiйснюється:
•пiдготовка газу, включаючи очищення й осушку за вологою;
•вiдбензування газу, тобто витяг з нього нестабiльного газового бензину;
•приймання, збереження i вiдвантаження залiзничним, автомобiльним транспортом чи трубопроводами рiдкої продукцiї УПГ.
Установки призначенi для експлуатацiї в клiматичних зонах з температурою повiтря вiд мiнус 60°С до плюс 45°С.
Обладнання для виробництва електроенергiї
Перспективним напрямком розвитку енергетики є застосування енергозберiгаючих технологiй на базi газотурбiнних установок, що дозволяють iстотно пiдвищити ефективнiсть використання органiчного палива при виробництвi електричної енергiї.
Маючи великий досвiд у проектуваннi i виготовленнi турбокомпресорних i газоперекачувальних агрегатiв на базi газотурбiнних приводiв, ПАТ освоїло випуск газотурбiнних енергетичних електростанцiй двух типiв.
Енергетична газотурбiнна установка ЕГТУ-16, що розроблена, виготовлена i введена в експлуатацiю у ПАТ, забезпечує вироблення 16МВт електричної енергiї i 21,5Гкал/годину теплової енергiї.
ПГУ-20 —установка з парогазовим циклом, яка складається з газотурбогенераторної установки потужнiстю 16МВт i паротурбiнної установки потужнiстю 6МВт.
Основнi переваги енергоустановок:
•можливiсть монтажу в капiтальних спорудженнях (реконструкцiя iснуючих) i на вiдкритих площах (блочно-модульний варiант);
•мобiльнiсть, можливiсть установки в безпосереднiй близькостi вiд споживача чи джерела газу;
•блочно-модульна конструкцiя дозволяє робити установку i ремонт устаткування на обмеженiй площi;
•можливiсть швидкого вiдключення i запуску газо-турбогенераторної частини установки протягом 15-45 хвилин;
•автоматична система керування i широка дiагностика технiчного стану;
•мiнiмальна чисельнiсть обслуговуючого персоналу.
Трубопровiдна арматура
З 1986 року ПАТ є одним з основних виробникiв арматури для газової промисловостi в СНД.
ПАТ виробляє широкий асортимент шарової запiрної та регулюючої трубопровiдної арматури для нафтової i газової промисловостi.
Крани кульовi застосовуються як запiрнi пристрої на магiстральних трубопроводах, що транспортують неагресивний природний газ. Затвори зворотнi застосовуються для запобiгання зворотного потоку середовища, що транспортується. Грати захиснi використовуються як запiрнi пристрої на трубопроводах, що транспортують неагресивний природний газ, повiтря, масло.
Обладнання технологiчне хiмiчне
ПАТ накопичило великий досвiд розробки та виготовлення як окремого обладнання для оснащення хiмiчних виробництв, так i повнокомплектних технологiчних лiнiй для хiмiчної, нафтової, газової, харчової, медичної промисловостi та iнших галузей.
ПАТ постачає технологiчне обладнання "пiд ключ" для хiмiчних виробництв:
•кальцинованої соди потужнiстю вiд 50 до 200 тис. т/рiк;
•слабкої азотної кислоти;
•гелiєвого концентрату;
•етилену i пропiлену;
•паливно-мастильних матерiалiв;
•спирту (вiд 100 до 6000 дал на добу).
Ємкiсне устаткування
Ємкiсне обладнання застосовується для прийому, збереження, переробки i видачi агресивних, токсичних i нетоксичних, вибухонебезпечних i невибухонебезпечних продуктiв у хiмiчнiй, нафтохiмiчнiй, харчовiй i iнших галузях промисловостi.
Виготовляється ємкiсне обладнання з робочим тиском до 25 МПа (250кгс/см2), температурою вiд -210°С до +700°С та об'ємом до 1000 м3 рiзних типiв:
•апарати ємкiснi без внутрiшнiх пристроїв;
•апарати ємкiснi з внутрiшнiми пристроями;
•апарати ємкiснi з пристроями, що перемiшують;
•апарати ємкiснi з внутрiшнiм/зовнiшнiм обiгрiвом/охолодженням;
•циклони;
•обертовi сушильно-охолоджувальнi барабани;
•апарати ємкiснi спецiальнi.
•Апарати розробляються за iндивiдуальними проектами i можуть бути виготовленi з вуглецевих, корозiйностiйких сталей, титанових сплавiв i сплавiв на основi нiкелю.
Основними перевагами устаткування, виробленого ПАТ, є низька питома матерiалоємнiсть, застосування в конструкцiї унiфiкованих деталей i вузлiв, надiйнiсть у роботi.
Теплообмiнне обладнання
Теплообмiнники застосовуються для проведення теплових процесiв: нагрiвання, охолодження, випарювання, конденсацiї i кипiння у всiх галузях промисловостi i сiльського господарства.
Виготовляється теплообмiнне устаткування з робочим тиском 25МПа (250кгс/ см2), температурою вiд -210 °С до +700 °С рiзних типiв.
Основними перевагами є простота конструкцiї, компактнiсть, високий коефiцiєнт теплопередачi, можливiсть очищення поверхнi теплообмiну вiд забруднень, стiйкiсть до пульсацiї тиску, вiбрацiї, ударним навантаженням, легкiсть монтажу i демонтажу.
Колонне обладнання
Колонне обладнання застосовується для ректифiкацiйних i абсорбцiйних процесiв у хiмiчнiй i iнших галузях промисловостi. Розробляється устаткування за iндивiдуальними проектами i може бути виготовлене з вуглецевих i корозiйностiйких сталей, титанових сплавiв на основi нiкелю.
Основними перевагами є висока розподiляюча здатнiсть при великих навантаженнях з пару i рiдини, малi втрати тиску, легкiсть монтажу i демонтажу, надiйнiсть у роботi.
Виготовлене товариством хiмiчне обладнання для виробництва мiнеральних добрив на основi амiаку й азотної кислоти успiшно експлуатується на усiх виробничих об'єднаннях "Азот" колишнього Радянського Союзу (Днiпродзержинськ, Черкаси, Сєвєродонецьк та iн.).Усього поставлено близько 100 лiнiй.
Хiмiчне устаткування в складi комплектних технологiчних лiнiй з виробництва етилену, пропiлену i гелiю поставленi на пiдприємства нафтохiмiчного комплексу (Сумгаїт, Омськ, Уфа, Салават, Казань, Ангарськ, Лисичанськ, Шевченко, Оренбург та iн.).Усього поставлено 30 лiнiй.
Устаткуванням з маркою ПАТ оснащенi коксохiмiчнi заводи колишнього Радянського Союзу, а також Кузнецький, Магнiтогорський, Карагандинський металургiйнi комбiнати; пiдприємства хiмiчної, бiологiчної, нафтопереробної, харчової й iнших галузей промисловостi країн СНД; очиснi споруди з очищення стiчних вод великих мiст i пiдприємств, станцiї переливання кровi, м'ясокомбiнати, рибальський флот.
Поршневi компресори i компресорнi установки
ПАТ є одним з найстарших пiдприємств з виготовлення опозитних поршневих компресорiв i єдиним в Українi пiдприємством, що виготовляє важке компресорне обладнання.
Поршневi компресори високого i надвисокого тиску застосовуються для виробництва мiнеральних добрив, для одержання полiетилену високим тиском, стиску природного i нафтового побiжного газу, азоту, водню i гелiю у нафтохiмiчнiй i металургiйнiй промисловостi.
Фахiвцями ПАТ освоєний випуск цiлого ряду компресорiв загального призначення, спецiальних компресорiв малої потужностi для потреб рiзних галузей промисловостi, а також гвинтових компресорiв для промислових холодильних установок.
ПАТ виробляє пересувнi компресорнi установки, призначенi для постачання стиснутим повiтрям бурових верстатiв i iнших механiзмiв. Установки цiлком автономнi i пристосованi до перевезень рiзними видами транспорту: автомобiльним, залiзничним, водним i повiтряним. Висока надiйнiсть i довговiчнiсть, простота керування й обслуговування всiх систем роблять їх незамiнними при роботi в польових умовах.
Усi компресори, що випускаються, мають автоматизовану систему контролю, керування i захист, що забезпечує контроль основних параметрiв, попереджувальну й аварiйну сигналiзацiю, блокування приводного двигуна.
Насосне обладнання
Великою рiзноманiтнiстю вiдрiзняється насосне обладнання виробництва ПАТ. Водокiльцевi вакуумнi насоси i компресори, а також ротацiйнi насоси, що випускає ПАТ, призначенi для рiзних галузей промисловостi. Вони виготовляються з вуглецевих i нержавiючих сталей i титанових сплавiв. Цi насоси вiдрiзняються високим рiвнем надiйностi, простi i зручнi в експлуатацiї.
Для iнтенсифiкацiї видобутку нафти в нафтовiй промисловостi випускаються модернiзованi вiдцентровi високонапiрнi багатосекцiйнi насоси i агрегати ЦНС-180-2 з подачею 180 м3/год i напором вiд 1050 до 1900м. Насоси мають ефективний захист, що дозволяє здiйснювати перекачування промислових, стiчних i пластових вод з пiдвищеним вмiстом абразивних домiшок, у тому числi з вмiстом сiрководню.
Для ефективного освоєння нафтових родовищ розроблений мультифазний насос 2ВВ500-30, що забезпечує спiльне перекачування нафти, газу i рiдини однiєю системою трубопроводiв.
Для перекачування нафтопродуктiв (олiя, мазут, дизельне паливо, нафта) випускаються тригвинтовi насоси ЗВ8/100 i ЗВ16/25 з подачею вiд 12 до 22 м3/годину.
Для хiмiчної, нафтової i газової промисловостi випускаються вiдцентровi насоси в асортиментi продуктивнiстю вiд 2 до 500 м3/годину. Виготовлення з корозiйностiйких i титанових сплавiв забезпечує можливiсть їхнього застосування у високоагресивних середовищах.
Для пiдприємств металургiйної i цементної промисловостi освоєне виробництво шламових насосiв типу ЦПН продуктивнiстю вiд 225 до 800 м3/годину.
Насоси типу НСШ призначенi для шахтного водовiдливу у вугiльнiй промисловостi. Цi насоси мають продуктивнiсть вiд 80 до 500 м3/годину i напiр до1000м, їхня номенклатура охоплює 21 типорозмiр. Вони виконанi з урахуванням сучасних вимог i вiдрiзняються пiдвищеною надiйнiстю i довговiчнiстю.
ПАТ є основним постачальником спецiального насосного обладнання для всiх енергоблокiв атомних електростанцiй. Унiкальним обладнанням, що виробляється ПАТ, є головнi циркуляцiйнi насоси ГЦН-195М потужнiстю 8000 КВт i подачею теплоносiя 20000 м3/ч для енергоблокiв ВВЕР-1000.
Виготовляється також широка номенклатура насосiв другого контуру АЕС (поживнi, конденсатнi, циркуляцiйнi для охолодження реакторiв i iншi).
Центрифуги
До одного з основних видiв обладнання, що випускається ПАТ, вiдносяться центрифуги, виготовлення яких розпочато на пiдприємствi в 1902 роцi.
Сьогоднi ПАТ виробляє практично всi вiдомi у свiтi типи центрифуг, у тому числi сучаснi великовантажнi автоматичнi i безперервної дiї центрифуги, високошвидкiснi трубчастi центрифуги й iн. Цi центрифуги укомплектованi сучасними енергозберiгаючими регульованими електроприводами, системами автоматичного керування, створеними на базi сучасних програмувальних контролерiв i iнших технiчних засобiв фiрми "Schneider Electric".
Пiдприємство постiйно веде роботу з розширення номенклатури продукцiї. Докладнiшу iнформацiю про продукцiю, що виробляє ПАТ, можна отримати на офiцiйному сайтi ПАТ: www.frunze.com.ua.
ПАТ «Сумське НВО» вiдоме на теренах не тiльки України, країн СНД, а й далеко за їх межами. Продукцiя, яка виготовляється на виробничих площах пiдприємства, визнана у свiтi як унiкальна, надiйна, якiсна, високотехнологiчна, її використовують у рiзних галузях промисловостi, а найбiльше – нафтогазовому комплексi країн, котрi є провiдними у цьому напрямку.
Переважна бiльшiсть продукцiї торгової марки пiдприємства – нетипова, аналогiв їй на територiї СНД, а часто i у свiтi немає.
У загальному обсязi продажiв продукцiї по регiонам свiту найбiльша частка (61,1 %) належить країнам далекого зарубiжжя, зокрема, країнам Середньої Азiї. Даний ринок став для ПАТ одним з найбiльш значущих завдяки налагодженим каналам продажiв. Найбiльша частка реалiзацiї до даного регiону сформована за рахунок вiдвантаження продукцiї до Узбекистану (ДКС «Пiвденний Кемачi», ДКС «Пiвнiчний Нiшан», ДКС «Алан»), Казахстану (облаштування ПСГ «Бозой»), Iрану (для компанiї MAPNA Turbine Engineering and Manufacturing Company (TUGA), КС Хенгам).
У звiтному перiодi значно збiльшились обсяги продажiв в Українi та до країн СНД. У загальному обсягу реалiзацiї їм належить 26,8 %. Динамiка на збiльшення зумовлена пiдвищенням попиту на продукцiю ПАТ на вiтчизняному ринку, основу якого складає нафтогазова галузь України. Найбiльший обсяг продажiв вiдбувся за рахунок вiдвантаження продукцiї для ПАТ «Укртрансгаз» i його дочiрнiх компанiй – фiлiї УМГ «Київтрансгаз»
та УМГ «Черкаситрансгаз». Крiм цього, суттєву частку склала реалiзацiя для Чорнобильської АЕС (проект ХОЯТ-2) та для ТОВ НВП «Енергiя-Новояворiвськ».
Збереглась тенденцiя спаду продажiв до РФ, що пов’язано з припиненням взаємодiї ПАТ з клiєнтами даного регiону на фонi поглиблення кризи у полiтичних вiдносинах мiж Україною та РФ, анексiї Криму i проведення активних бойових дiй на сходi України. Реалiзацiя до регiону склала 12,1 % вiд загального обсягу за рахунок вiдвантаження продукцiї ПАТ для ДКС «Находкинська», Ленiнградської АЕС, КС «Невинномиськ», КС «Георгiєвськ», а також для ВАТ «Завком».
У ПАТ традицiйно придiлялась значна увага зовнiшньоекономiчнiй дiяльностi. Так, фахiвцями пiдприємства велась постiйна робота щодо вивчення ринкiв збуту i отримання замовлень з рiзних країн.
У звiтному роцi продовжувалася робота по просуванню продукцiї ПАТ на європейський ринок. Визначальною подiєю в зовнiшньоекономiчнiй дiяльностi пiдприємства є те, що ПАТ «Сумське НВО» стало повноправним членом мiжнародної асоцiацiї Central Europe Energy Partners (СEEP), яка покликана дбати про енергетичну безпеку ЄС i ефективно її розвивати. Членство у данiй органiзацiї вiдкриває пiдприємству шлях до Європи, що забезпечить можливiсть укладати контракти з провiдними європейськими компанiями, а ПАТ зможе якнайвище зарекомендувати себе та в подальшому зайняти на європейському ринку свою нiшу.
Об’єднання вперше взяло участь у 18-тiй Мiжнароднiй нафтогазовiй виставцi-
конференцiї – The Abu Dhabi International Petroleum Exhibition and Conference (ADIPEC-2015), яка проходила у листопадi в столицi Об’єднаних Арабських Емiратiв – м. Абу-Дабi. Пiдприємство викликало до себе iнтерес з боку потенцiйних партнерiв. Експозицiя пропонованого сумськими машинобудiвниками спектру продукцiї та послуг зацiкавила учасникiв виставки. Заводськiй делегацiї вдалося провести презентацiї та переговори з цiлою низкою потенцiйних партнерiв.
Також фахiвцi пiдприємства вiдвiдали провiдну промислову виставку у Центральнiй Азiї – «Нафта i газ Казахстану» (KIOGE-2015), де вдало презентували широкий спектр послуг та продукцiї, якi сумськi машинобудiвники готовi запропонувати покупцям. Дана виставка вважається головним майданчиком для дiалогу мiж компанiями, що мають iнтерес до нафтогазового комплексу Казахстану.
У Варшавi (Польща) вiдбулася знакова для нафтогазового спiвтовариства ЄС подiя – виставка «Nafta-Gaz-Chemia», де ПАТ презентувало свої можливостi в Європi – кращi зразки своєї продукцiї та iнновацiйнi рiшення.
У звiтному роцi делегацiя фахiвцiв ПАТ «Сумське НВО» взяла участь у роботi
ХХII Мiжнародної виставки «Нафта i газ, нафтопереробка i нафтохiмiя Каспiю» – Caspian Oil & Gas, що традицiйно приймає у себе Баку (Азербайджан).
Крiм цього, спецiалiсти ПАТ презентували свої можливостi на Мiжнароднiй виставцi
Oil & Gas of Uzbekistan (OGU), що вiдбулася у Ташкентi. Даний експозицiйний захiд пройшов уже в дев’ятнадцяте i зiбрав кращi зразки продукцiї 160 товаровиробникiв iз 20 країн свiту. Своє чiльне мiсце серед ключових гравцiв посiли i сумськi машинобудiвники.
У звiтному роцi пiдприємство вiдвiдала делегацiя компанiї «Global Vision» iз Кувейту. Ознайомившись з технiчними i виробничими потужностями пiдприємства, гостi запропонували спецiалiстам ПАТ почати освоєння нафтогазового ринку Кувейту з участi в проектi очищення попутного газу вiд сiрководню.
Пiдтримуючи взятий в 2014 роцi курс виходу на новi ринки, у звiтному роцi об’єднання пройшло i знаходиться в станi квалiфiкацiї схваленого постачальника у ряду глобальних компанiй нафтогазового, нафтохiмiчного секторiв (бiльше 25 напрямкiв).
На завершальнiй стадiї знаходяться процеси сертифiкацiї ряду продуктових лiнiй по мiжнародним стандартам (API 6D, API 607, ASME клеймо «U»).

 

Провадиться лiквiдацiя створеного за участю ПАТ ТОВ "Фрунзе-Авто".
У березнi 2012 року згiдно з рiшенням Наглядової ради ПАТ «Сумське НВО iм.М.В.Фрунзе» ПАТ виступило спiвзасновником ТОВ «Сумиiнвесткапiтал». Частка ПАТ «Сумське НВО iм.М.В.Фрунзе» у статутному капiталi ТОВ «Сумиiнвесткапiтал» становила 86,98%; частка сформована за рахунок грошових i майнових внескiв ПАТ. У травнi 2012 року частку ПАТ було повнiстю продано.
У жовтнi 2014 року згiдно з рiшенням Наглядової ради ПАТ «Сумське НВО iм.М.В.Фрунзе» ПАТ виступило спiвзасновником ТОВ "СУМИНАФТОГАЗСЕРВIС". Частка ПАТ у статутному капiталi ТОВ ТОВ "СУМИНАФТОГАЗСЕРВIС"становить 4,0%;
02.02.2015р. проведена державна реєстрацiя припинення юридичної особи ТОВ "Фрунзе-Будiндустрiя".

 

Правочинiв з власниками iстотної участi, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афiлiйованими особами, зокрема правочинiв, укладених протягом звiтного року мiж емiтентом або його дочiрнiми/залежними пiдприємствами, вiдокремленими пiдроздiлами, з одного боку, i власниками iстотної участi, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з iншого боку, не було.

 

Балансова вартiсть основних засобiв Товариства на кiнець звiтного перiоду: 404 528 тис. грн.
Первiсна (переоцiнена) вартiсть основних засобiв на кiнець звiтного перiоду: 493 134 тис. грн.
Сума нарахованого зносу: 88 606 тис. грн.
Товариство отримало в оренду на строк вiд 2 до 35 рокiв земельнi дiлянки. Передача права власностi на цi земельнi дiлянки пiсля закiнчення строкiв за договорами оренди не передбачена. Управлiнський персонал розглядає оренду земельних дiлянок як операцiйну оренду.
Балансова вартiсть основних засобiв, що переданi в заставу, станом на 31.12.2015 р. складає 53 458 тис. грн.
Станом на 31 грудня 2014 року та 31 грудня 2015 року у товариства:
- вiдсутнi основнi засоби, що тимчасово не використовуються (консервацiя, реконструкцiя тощо);
- вiдсутнi контрактнi зобов’язання, пов’язанi з придбанням основних засобiв;
- вiдсутнi компенсацiї третiх сторiн за об’єкти основних засобiв, кориснiсть яких зменшилася, або якi були втраченi чи переданi;
- вiдсутнi основнi засоби, отриманi за договорами фiнансової оренди.
Протягом 2015 року товариство не отримувало основнi засоби в результатi об'єднання пiдприємств.
Переоцiнка основних засобiв до їх справедливої вартостi була здiйснена в 2014 роцi. Справедлива вартiсть основних засобiв була визначена за допомогою експертної оцiнки, яку здiйснив професiйний оцiнювач ТОВ «Ернст енд Янг». Сума накопиченої амортизацiї на дату переоцiнки була виключена з валової балансової вартостi активiв, а чиста сума перерахована до переоцiненої суми. Станом на 31 грудня 2015 року балансова вартiсть основних засобiв не вiдрiзняється суттєво вiд справедливої вартостi.
В 2015 роцi втрати вiд зменшення корисностi основних засобiв не визнавались.
Протягом 2015 року товариство не отримувало основнi засоби за рахунок цiльового фiнансування.
Амортизацiя основних засобiв нараховується iз застосуванням прямолiнiйного методу. Протягом звiтного року змiни методу амортизацiї не було.
Станом на 31 грудня 2015 року первiсна вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв, якi використовуються товариством, складала 15 983 тис. грн.
Строки корисного використання встановлюються для кожного об’єкта основних засобiв окремо. Середнi строки корисного використання для груп основних засобiв становлять:
Основнi засоби Середнiй строк корисного використання, роки

Земельнi дiлянки -
Будинки та споруди 3-60
Машини та обладнання 2-25
Транспортнi засоби 1-25
Iнструменти, прилади та iнвентар (меблi) 1-15
Iншi основнi засоби 1-15

 

ПАТ «Сумське НВО» веде основну дiяльнiсть у сферi машинобудування. Протягом 2015 року функцiонування цiєї галузi економiки не зазнало значних негативних тенденцiй та коливань. Конкуренцiя в галузi є помiрною.
Найбiльший обсяг продажiв забезпечує реалiзацiя на ринок Середньої Азiї (на доля продажiв продукцiї на об`єкти в Узбекiстанi в 2015 роцi приходиться близько 38% продажiв).
Зниження обсягiв реалiзацiї у 2015р. як i в 2014р. пов’язане в основному зi скороченням обсягiв експорту продукцiї пiдприємства до Росiйської Федерацiї i країн СНД внаслiдок полiтико-економiчної ситуацiї в країнi. Крiм того, вiдбувається скороченням iнвестицiйної програми ВАТ «Газпром» та запровадженням в РФ полiтики захисту вiтчизняного виробника, направлену на витиснення з ринку або локалiзацiю виробництва зарубiжними постачальниками.
З одного боку, ринок обладнання компресорних станцiй та технологiчних установок для нафтогазових родовищ був та залишатиметься вiдносно прогнозованим, що зумовлено дiяльнiстю компанiй згiдно прийнятих на декiлька рокiв iнвестицiйних програм та обмеженою кiлькiстю масштабних проектiв з будiвництва газопроводiв. З iншого боку – полiтика тотального iмпортозамiщення призведе до посилення конкурентної боротьби серед постачальникiв обладнання, виникненню локалiзованих виробничих майданчикiв захiдних постачальникiв на територiї РФ.
З метою нiвелювання зазначеної ринкової загрози ПАТ «Сумське НВО» запровадило та вже декiлька рокiв реалiзує стратегiю роздiлення каналiв збуту продукцiї та її безпосередньої диференцiацiї (комплектний ГПА, блоки компресорiв, компресори, роторно-статорна частина компресорiв, тощо), що передбачає взаємодiю не тiльки iз кiнцевим замовником, але й з iнтеграторами та машинобудiвними компанiями, що ранiше розглядались як конкуренти.
Протягом 2015 року незважаючи на макроекономiчнi дисбаланси та девальвацiю нацiональної валюти, спостерiгалася деяка стабiлiзацiя економiчної ситуацiї в Українi порiвняно з 2014 роком. Втiм економiчне середовище в 2015 роцi ще в певнiй мiрi зберiгає фактори (в основному ускладнення торгiвельних вiдносин з РФ), що негативно впливають на дiяльнiсть товариства.

 

Протягом 2015 року Товариством сплачено штрафних санкцiй (штраф, пеня, неустойка) i компенсацiй за порушення законодавства в сумi 3 382 тис. грн., в тому числi:
- штрафи, пенi сплаченi до бюджету за порушення законодавства, в сумi 1 023 тис. грн., в т.ч. по оренднiй платi за землю, згiдно уточнюючої декларацiї (2 тис. грн.), рiшення ДПI за несвоєчасну сплату ЄСВ (951 тис. грн.), порушення строкiв орендної плати (70 тис. грн.);
- штрафнi санкцiї згiдно з актом перевiрки за порушення розрахункiв в сферi ВЕД в сумi 1 294 тис. грн.;
- штрафи, пенi сплаченi за порушення умов договорiв в сумi 900 тис. грн.;
- штрафнi санкцiї Фонду соцiального страхування по тимчасовiй втратi працездатностi в сумi 7 тис. грн.;
- штрафи, пенi сплаченi асоцiйованими компанiями (ТОВ «Фрунзе-Сервiс», ТОВ «Фрунзе-Профiль», ТОВ «ПФК Суми», ТОВ «Фрунзе-Ювiлейна») - 158 тис.грн.

 

Внаслiдок полiтичної та економiчної кризи, що триває в Українi в 2015 роцi, Товариство отримало збитки в розмiрi 1 755 535 тис. грн. i станом на 31 грудня 2015 року чистi активи мають вiд’ємне значення.
Чистий оборотний капiтал Товариства станом на 31.12.2015 року склав негативну величину. Таким чином, оборотнi активи в повному обсязi не покривають поточнi зобов'язання Товариства, що ставить пiд загрозу дiяльнiсть Товариства якщо не вживати заходiв по управлiнню оборотними засобами.
Структура джерел фiнансування оборотних активiв за 2015 рiк не забезпечила достатнiй рiвень робочого капiталу i не зберегла показники лiквiдностi в рамках нормативних значень.
Управлiнський персонал вживає всiх можливих заходiв для подолання негативних факторiв економiчного середовища та забезпечення стабiльної i прибуткової дiяльностi Товариства в майбутньому. Плани управлiнського персоналу включають розширення ринкiв збуту та збiльшення обсягiв продажу, порiвняно з 2015 роком, що дозволить погасити зобов’язання та зменшити витрати.

 

Товариством у 2015 роцi були укладенi договори на загальну суму 78 878 тис.дол. США за цiнами на дату укладення, з термiном виконання у 2016 роцi та пiзнiше. Очiкувана сума реалiзацiї вiд виконання укладених у 2015 роцi договорiв з термiном виконання у 2016 роцi становить 78 845,23 тис.дол. США.
Станом на 1 сiчня 2016 року, у зв’язку з виготовленням продукцiї тривалого циклу виробництва, обсяг незавершеного виробництва збiльшився на 1,5 % i склав 730,4 млн. грн.
Визначальною подiєю у виробничiй дiяльностi ПАТ є реалiзацiя контракту з виготовлення цiлої низки устаткування, що замовлене для потреб нової дотискувальної компресорної станцiї, котра будується на узбецькому нафтогазоконденсатному промислi «Пiвденний Кемачi». Було вiдвантажено турбокомпресорнi агрегати ТКА-Ц-8/0,6-5,6М1 з комплектом приладдя та iнструментiв, комплектуючими вузлами i пусконалагоджувальними деталями.
Крiм того, завершено роботу над виготовленням обладнання для родовища «Пiвнiчний Нiшан», розташованого в Узбекистанi. Було вiдвантажено 4 ангарнi укриття, турбокомпресорнi агрегати ТКА-Ц-16,0Д/3,2-8,1М, систему пожежовиявлення та контролю загазованостi, блоки САКiР та чимало iншого.
У рамках облаштування пiдземного сховища газу «Бозой», що споруджується в Казахстанi, спецiалiсти ПАТ виготовили та вiдвантажили кiлька апаратiв повiтряного охолодження глiколю та установки осушки газу.
Слiд вiдзначити, що ПАТ «Сумське НВО» виготовило та вiдвантажило комплексну установку очищення газу вiд сiрководню для дотискувальної компресорної станцiї на родовищi «Алан», що знаходиться в Узбекистанi. Передбачена замовленням установка очищення газу вiд сiрководню представляє собою комплекс обладнання, що включає 3 блоки адсорберiв, 2 блоки пiдiгрiвачiв газу регенерацiї, установку фiльтра охолоджуючого газу регенерацiї, фiльтр-сепаратор буферного газу, установку фiльтрiв очищеного газу, рекуперативний теплообмiнник типу «газ-газ», блок регулювання газу та ряд iншої продукцiї.
Фахiвцями ПАТ був спроектований, виготовлений та вiдвантажений електроприводний компресорний агрегат ЕКА-Ц-3,35/35-74М1 з комплектом допомiжного обладнання, запасними частинами i комплектом спецiальних iнструментiв для КС Хенгам (Iран), та частини компресора 322ГЦ2-400/50-76M1 для компанiї MAPNA Turbine Engineering and Manufacturing Company (TUGA) (Iран).
Для словацьких АЕС «Моховце» та «Богунiце» на пiдприємствi виготовили та вiдвантажили розсип запчастин до вiдцентрових насосiв.
Об’єднання працює над замовленням для ВАТ «Гродно Азот» (Бiлорусь) в частинi виготовлення партiї устаткування та запасних частин у рамках проведення планових ремонтiв поршневих компресорiв типу 4ГМ16-100/200М1. Крiм цього, пiдприємство отримало замовлення на виготовлення запасних частин до газоперекачувальних агрегатiв типу
ГПА-Ц-16С, якi експлуатуються у газотранспортнiй системi Бiлорусi.
ПАТ «Сумське НВО» пiдписало контракти на виробництво запасних частин до насосного обладнання, що експлуатується на АЕС «Чашма» (Китай). Також укладено угоду на постачання обладнання для ТОВ «ВIПЕКО АМ» (Вiрменiя) – замовлена центрифуга типу ОТР-102К-01 та ротор до неї.
У звiтному роцi об’єднання активно постачало продукцiю для потреб рiзних українських компанiй. Зокрема, було випущено запаснi частини до газоперекачувальних агрегатiв, що функцiонують у складi вiтчизняної ГТС, та запiрно-кульову арматуру рiзноманiтних типорозмiрiв. Данi замовлення були розмiщенi на пiдприємствi з боку ПАТ «Укртрансгаз» та його дочiрнiх структур. Фахiвцями ПАТ виконане замовлення з випуску змiнної проточної частини, затребуваної в рамках ремонтних робiт на КС «Опари», що входить до складу газотранспортної системи України.
Для СП «Полтавська газонафтова компанiя» виготовленi сепаратор високого тиску та дегазатор низького тиску. Також було випущено вiдцентрований секцiйний шахтний насос для ТОВ «Компанi «Плазма» (м. Харкiв) та iнше.
Було пiдписано контракти на виробництво запасних частин до насосного устаткування, що експлуатується на вiтчизняних атомних електростанцiях «Хмельницька», «Рiвненська» та «Южно-Українська». З криворiзькою компанiєю ПАТ «Арселор Мiттал Кривий Рiг» укладено угоду на постачання центрифугального обладнання (1/2 ФГП 801К-06), яке затребуване у рамках планової замiни обладнання, що вiдпрацювало свiй ресурс.

 

Основним фактором, який впливає на тенденцiї дiяльностi ПАТ «Сумське НВО» в перспективi, є напруженi вiдносини мiж Україною та Росiйською Федерацiєю, проведення активних бойових дiй на сходi України, а також криза в економiчнiй та фiнансовiй сферi країни. У найскладнiших економiчних i полiтичних умовах пiдприємство ставить перед собою мету по стабiлiзацiї роботи пiдприємства, пошуку оптимальних шляхiв завантаження потужностей та прiоритетiв у фiнансуваннi внутрiшнiх проектiв, забезпечення беззбиткового рiвня виробництва i реалiзацiї продукцiї, пiдтримання наукових компетенцiй та iн.
Для виконання поставлених перед колективом пiдприємства виробничих завдань визначено ряд заходiв, якi повиннi сприяти стабiлiзацiї роботи пiдприємства у 2016 роцi. Данi заходи пiдкрiпленi затвердженими вiдповiдними бюджетами. Об’єднання вивчає новi ринки збуту своєї продукцiї, бере участь в тендерах, мiжнародних ярмарках i виставках. Виявлення основних тенденцiй розвитку економiки рiзних країн визначають напрями виробництва нової технiки i нетрадицiйних для пiдприємства видiв продукцiї.
До сильних сторiн ПАТ «Сумське НВО», що дозволять вести конкурентну боротьбу на традицiйних та нових ринках, можна вiднести: науковий i виробничий потенцiал, який позицiонує пiдприємство як постачальника «технiчно складних рiшень в мiнiмальнi термiни»; значний парк iнстальованого обладнання, що забезпечує стабiльний щорiчний обсяг замовлень на запаснi частини i продукцiю для модернiзацiї.
Планується реалiзувати обладнання по таким географiчним сегментам: далеке зарубiжжя – 56,1 % вiд загального запланованого обсягу реалiзацiї, Україна та СНД – 27,3 %, Середня Азiя – 13,1 %, Росiйська Федерацiя – 3,5 %.
Основою фундаменту для дiяльностi пiдприємства в 2016 р. є ринок Близького Сходу. Знаковою для пiдприємства є робота над виготовленням обладнання для iранського нафтового родовища «Захiдний Карун» (NGL 3200). Крiм цього, буде продовжено виконання контрактних зобов’язань ПАО перед компанiєю MAPNA Turbine Engineering and Manufacturing Company (TUGA). Також слiд вiдзначити, що мiж ПАО та компанiєю Botas Petroleum Pipeline Corporation пiдписана угода на виготовлення ГПА у рамках розширення КС «Сiвас» (Туреччина).
Пiдприємство має значний потенцiал для виконання замовлень на потребу ПАТ «Укртрансгаз» та його дочiрнiх компанiй у рамках проведення реконструкцiї та модернiзацiї вiтчизняної ГТС. Також очiкується залучення ПАТ до виготовлення обладнання на замовлення ТОВ «Молдоватрансгаз» для облаштування КС «Дрокiя».
Значний обсяг реалiзацiї продукцiї до країн Середньої Азiї забезпечить виробництво обладнання для замовникiв iз Узбекистану для ДКС «Шаркий Бердах» i ДКС «Пiвденний Кемачi», а також Казахстану для ПСГ «Бозой».
Незважаючи на складну геополiтичну обстановку щодо ринку Росiйської Федерацiї, ПАТ прагне зберегти дiловий iмiдж i створюванi десятилiттями партнерськi вiдносини iз замовниками на даному ринку. Так, планується поставка конденсатних насосiв для Ленiнградської АЕС-2, а також низки обладнання для УКПГ «Берегове родовище» та iнше.
У 2016 роцi плануються iнвестицiї в розвиток та пiдтримку виробництва ПАТ за такими ключовими напрямками:
- технiчне переозброєння виробничих процесiв (придбання обладнання та приладiв, модернiзацiя обладнання, створення спецiалiзованих дiлянок);
- впровадження iнформацiйних технологiй в управлiннi виробничими процесами та систем конструкторсько-технологiчного проектування;
- впровадження енергоефективних технологiй та заходiв, направлених на скорочення споживання енергоресурсiв пiдприємством;
- розвиток i модернiзацiя iнфраструктури ПАТ, впровадження заходiв з охорони та безпеки пiдприємства.
Зокрема, планується придбання завантажувального колiсного манiпулятора, системи флюсообiгу для установок «Дойма», приладiв дiагностики та вимiрювання параметрiв обладнання; модернiзацiя поздовжньо-фрезерного та балансувального верстатiв, обробного центру мод. FA-F-221; модернiзацiя термiчних печей, котлiв та iн.
У цiлому в 2016 роцi планується продовжувати роботу щодо удосконалення системи управлiння iнформацiйними ресурсами ПАТ, збiльшення швидкостi обробки iнформацiї, оптимiзацiї використання обчислювальних ресурсiв мережi, пiдвищення рiвня iнформацiйної безпеки комп’ютерної iнформацiйної мережi пiдприємства за рахунок використання сучасних iнформацiйних технологiй.
Слiд вiдзначити, що на 2016 рiк планується реалiзацiя проектiв корпоративної iнформацiйної системи управлiння пiдприємством. Планується впровадження таких програмних комплексiв та процесiв:
- розробка та впровадження iнформацiйної системи «АРМ ПАТ»;
- розробка програм фiнансового блоку в рамках АС «Фiнплан»;
- розробка автоматизованої системи «Закупiвлi»;
- розробка АС «Робоче мiсце комiрника»;
- розвиток системи технологiчної пiдготовки виробництва;
- впровадження центрiв друку;
- розвиток системи SAP;
- модернiзацiя АТС, розвиток бездротової мережi, кластерiзацiя сервiсiв ПАТ, впровадження хмарних технологiй;
- розвиток систем планування, виконання та контролю бюджетiв.
Крiм того, планується продовження роботи з удосконалення системи управлiння iнформацiйними ресурсами ПАТ, пiдвищення швидкостi обробки iнформацiї, оптимiзацiї застосування обчислювальних ресурсiв мережi, пiдвищення рiвня iнформацiйної безпеки корпоративної iнформацiйної мережi ПАТ за рахунок застосування сучасних iнформацiйних технологiй.
У напрямку оплати працi планується провести наступнi заходи:
-впровадження автоматизацiї процесiв органiзацiйного менеджменту та адмiнiстрування персоналу за допомогою рiшень SAP;
-впровадження заходiв направлених на розвиток та утримання ключового персоналу ПАТ;
-збереження витрат на соцiальнi потреби (виконання Колдоговору) на рiвнi не нижче 2015 року.
Усi цi заходи направленi на адаптацiю дiяльностi пiдприємства до нових соцiально-економiчних умов та покращення роботи у 2016 роцi.
ПАТ «Сумське НВО» має необхiднi ресурси для виконання програми 2016 року. Iнвестицiйний клiмат на цiльових ринках дає можливiсть для конкурентної боротьби, утримання та розширення вже iснуючої долi пiдприємства.

 

У 2015 роцi на ПАТ «Сумське НВО» не зупинялись роботи з розробки i впровадження у виробництво нових технологiй та заходiв, спрямованих на зниження собiвартостi виготовленої продукцiї, а також економiї енергоресурсiв.
Науково-дослiдницькi та конструкторськi роботи були направленi на освоєння науковомiстких та високотехнологiчних видiв продукцiї. Було розроблено та впроваджено
25 нових прогресивних технологiчних процесiв, з яких 4 процеси є ресурсозберiгаючими.
Стратегiчним напрямком дiяльностi ПАТ залишається комплексне постачання обладнання i будiвництво об’єктiв на умовах «пiд ключ».
Спецiалiстами ПАТ була розроблена конструкторська документацiя на новi види ємкiсного, сепарацiйного обладнання, вантажопiдйомного обладнання, центрифугального обладнання, арматурнi i технологiчнi блоки, блоки насоснi для: ДКС «Пiвденний Кемачi», ДКС «Алан», ДКС «Шаркий Бердах» (Узбекистан), КС «Захiдний Карун» (Iран), ДКС «Бiльче-Волиця», НГКМ «Яблуневське» та УКПГ «Камишня» (ГПУ «Полтавагазвидобування»), ПАТ «ДНIПРАЗОТ», ПАТ «Арселор Мiттал Кривий Рiг», ДП «Завод УБ та ВТ» (Україна), УКПГ «Берегове родовище» (РФ), ТОВ «ВIПЕКО АМ» (Вiрменiя); компресорнi установки для: ВАТ «Лукойл-Пермьнефтеоргсинтез», ВАТ «Енергетичний стандарт», ТОВ «Техпром», «Ачинский НПЗ», ТОВ «СМНВО», ТОВ НВП «Енергiя Новояворiвськ» (РФ), «Energy Standard Europe» ISC, АТ «Орлен Летува», ЗАТ «Екобана» (Литва), «Well Trading FZE» (Азербайджан); на запаснi частини до насосiв для Рiвненської, Смоленської, Калiнiнської, Кольської, Хмельницької, Ростовської, Запорiзької, Пiвденно-Української АЕС (Україна), АЕС «Моховце» (Словаччина), «Козлодуй» (Болгарiя), «Чашма» (Китай), «Бушер» (Iран). Була розроблена i видана конструкторська документацiя на секцiї до апаратiв повiтряного охолодження та теплообмiнне обладнання для ГПУ «Полтавагазвидобування», рiзнi види арматури, кульовi крани з ручними приводами i пневмоприводами, затвори зворотнi, засувки клиновi, грати захиснi DN 15?1400 PN 16, 63, 80, 100 для ДКС «Пiвденний Кемачi», ДКС «Алан» (Узбекистан), ПСГ «Бозой» (Казахстан), КС «Захiдний Карун» (Iран), УКПГ «Берегове родовище» (РФ), УМГ «Черкаситрансгаз», УМГ «Київтрансгаз», ДКС «Бiльче-Волиця» (Україна).
Слiд вiдзначити, що участь ПАТ «Сумське НВО» у вищезазначених проектах свiдчить про те, що продукцiя пiдприємства користується попитом, i воно має вагомий авторитет серед свiтових виробникiв нафтогазового обладнання.
Орiєнтацiя на якiсть – основа для процвiтання пiдприємства, iнструмент, що вiдкриває новi можливостi у конкурентному середовищi.
На ПАТ «Сумське НВО» впроваджена та функцiонує система менеджменту якостi, яка вiдповiдає вимогам мiжнародного стандарту ISO 9001:2008, що пiдтверджено при наглядовому сертифiкацiйному аудитi сертифiкатом вiдповiдностi UA227005, виданого Bureau Veritas Certification. Дана система визначає полiтику в областi якостi, яка направлена на виготовлення продукцiї такого рiвня якостi, що повнiстю вiдповiдає дiючим стандартам, нормам, правилам i спрямована на реалiзацiю головної мети – безперервного пiдвищення задоволеностi споживачiв. Дана система планується, реалiзується, аналiзується та вдосконалюється вiдповiдно до вимог мiжнародного стандарту ISO 9001:2008 як сукупнiсть взаємопов’язаних мiж собою процесiв, нацiлених на пiдвищення рiвня якостi продукцiї та послуг завдяки реалiзацiї принципу орiєнтацiї на замовника. Дата початку сертифiкацiйного циклу: 30.10.2015 р. За умови результативного функцiонування СМЯ в ПАТ цей сертифiкат дiйсний до 15.09.2018 р.
Опис дiючої у ПАТ системи менеджменту якостi наведено в Настановi з якостi
РК 00-2015, яка розроблена у вiдповiдностi з вимогами мiжнародного стандарту ISO 9001:2008 та охоплює дiяльнiсть по проектуванню (розробцi), виробництву, ремонту, встановленню та обслуговуванню газоперекачувальних агрегатiв, трубопровiдної арматури, дотискувальних компресорних станцiй, виробничого обладнання для хiмiчної промисловостi, обладнання для гiдроенергетики, вiтроелектростанцiй та їх складових, установок для освоєння i ремонту свердловин, транспортно-пакувальних комплектiв, насосiв загальнопромислових, насосiв для атомних електростанцiй, ємностей, теплообмiнникiв i бакiв для атомних електростанцiй, устаткування по переробцi i зберiганню сiльськогосподарської продукцiї, iнжинiрiнговi роботи, виробництво зварювального дроту та електродiв, управлiння видами робiт капiтального будiвництва об’єктiв, тощо.
Вимоги до полiтики в областi якостi встановленi в РК 00-2015. Полiтика в областi якостi розроблена на основi багаторiчного досвiду роботи пiдприємства, постiйної взаємодiї iз споживачами, вивчення iнтересiв та запитiв споживачiв, вивчення ринкiв збуту продукцiї та спiвпрацi з постачальниками.
Полiтика в областi якостi оформляється у виглядi наочної агiтацiї та поширюється в структурнi пiдроздiли ПАТ з реєстрацiєю факту видачi.
Разом з сертифiкатом вiдповiдностi Системи Менеджменту Якостi вимогам ISO 9001:2008 в ПАТ дiють сертифiкати на:
- систему екологiчного менеджменту, що вiдповiдає вимогам мiжнародного стандарту ISO 14001:2004 – пiдтверджено сертифiкатом вiдповiдностi рег. № 440315010 вiд 13.03.15 р. (термiн дiї - до 15.03.2018 р.), виданого DEKRA Certification Sp.z.o.o.;
- систему професiйної безпеки i здоров’я, що вiдповiдає вимогам мiжнародного стандарту OНSAS 18001:2007 – пiдтверджено сертифiкатом вiдповiдностi рег. № 270315014 вiд 13.03.15 р.(термiн дiї - до 12.03.2018 р.), виданого DEKRA Certification Sp.z.o.o.
У звiтному перiодi було проведено аудит на вiдповiднiсть вимогам Американського нафтового iнституту (АРI) компресорiв вiдцентрових з системами змащування i ущiльнення валу, вiдцентрових насосiв.
Також проведено сертифiкацiю та отриманi сертифiкати вiдповiдностi на серiйно виготовлену продукцiю; проведено сертифiкацiю та отримано сертифiкати на обладнання, що поставляється за контрактами, а також на продукцiю, яка закуповується для потреб ПАТ. Крiм цього, проведена експертиза технiчної документацiї та отриманi дозволи на застосування продукцiї в Українi (ємнiсть, насоси НСШ). Також проведена експертиза технiчної документацiї та отриманi висновки експертизи промислової безпеки на устаткування (агрегати електронасоснi).

 

1.Позивач: Марков М.О. Вiдповiдач: ПАТ «Сумське НВО iм. М.В. Фрунзе». Дата вiдкриття провадження у справi: 29.03.2013 р. Змiст спору: Про визнання недiйсним частково Статуту та Положення про Наглядову раду. Найменування суду, в якому розглядається справа: Вищий господарський суд України. Поточний стан розгляду справи: розглядається.
2. Позивач: ТОВ «СМНВО». Вiдповiдач: ПАТ «Сумське НВО iм. М.В. Фрунзе». Дата вiдкриття провадження у справi: 24.06.2015р. Змiст спору: Про стягнення заборгованостi за договором оренди майна на суму 958 976 603,03 грн. Найменування суду, в якому розглядається справа: Господарський суд Днiпропетровської областi. Поточний стан розгляду справи: розглядається.

 

н/д


XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

423093

401725

436048

341668

859141

743393

будівлі та споруди

171077

162105

338450

314538

509527

476643

машини та обладнання

40062

39048

2950

24429

43012

63477

транспортні засоби

20889

17617

94081

899

114970

18516

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інші

191065

182955

567

1802

191632

184757

2. Невиробничого призначення:

3413

2803

0

0

3413

2803

будівлі та споруди

2443

2005

0

0

2443

2005

машини та обладнання

9

5

0

0

9

5

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інвестиційна нерухомість

0

0

0

0

0

0

інші

961

793

0

0

961

793

Усього

426506

404528

436048

341668

862554

746196

Опис

Балансова вартiсть основних засобiв Товариства на кiнець звiтного перiоду: 404 528 тис. грн.
Первiсна (переоцiнена) вартiсть основних засобiв на кiнець звiтного перiоду: 493 134 тис. грн.
Сума нарахованого зносу: 88 606 тис. грн.
Товариство отримало в оренду на строк вiд 2 до 35 рокiв земельнi дiлянки. Передача права власностi на цi земельнi дiлянки пiсля закiнчення строкiв за договорами оренди не передбачена. Управлiнський персонал розглядає оренду земельних дiлянок як операцiйну оренду.
Балансова вартiсть основних засобiв, що переданi в заставу, станом на 31.12.2015 р. складає 53 458 тис. грн.
Станом на 31 грудня 2014 року та 31 грудня 2015 року у товариства:
- вiдсутнi основнi засоби, що тимчасово не використовуються (консервацiя, реконструкцiя тощо);
- вiдсутнi контрактнi зобов’язання, пов’язанi з придбанням основних засобiв;
- вiдсутнi компенсацiї третiх сторiн за об’єкти основних засобiв, кориснiсть яких зменшилася, або якi були втраченi чи переданi;
- вiдсутнi основнi засоби, отриманi за договорами фiнансової оренди.
Протягом 2015 року товариство не отримувало основнi засоби в результатi об'єднання пiдприємств.
Переоцiнка основних засобiв до їх справедливої вартостi була здiйснена в 2014 роцi. Справедлива вартiсть основних засобiв була визначена за допомогою експертної оцiнки, яку здiйснив професiйний оцiнювач ТОВ «Ернст енд Янг». Сума накопиченої амортизацiї на дату переоцiнки була виключена з валової балансової вартостi активiв, а чиста сума перерахована до переоцiненої суми. Станом на 31 грудня 2015 року балансова вартiсть основних засобiв не вiдрiзняється суттєво вiд справедливої вартостi.
В 2015 роцi втрати вiд зменшення корисностi основних засобiв не визнавались.
Протягом 2015 року товариство не отримувало основнi засоби за рахунок цiльового фiнансування.
Амортизацiя основних засобiв нараховується iз застосуванням прямолiнiйного методу. Протягом звiтного року змiни методу амортизацiї не було.
Станом на 31 грудня 2015 року первiсна вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв, якi використовуються товариством, складала 15 983 тис. грн.
Строки корисного використання встановлюються для кожного об’єкта основних засобiв окремо. Середнi строки корисного використання для груп основних засобiв становлять:
Основнi засоби Середнiй строк корисного використання, роки

Земельнi дiлянки -
Будинки та споруди 3-60
Машини та обладнання 2-25
Транспортнi засоби 1-25
Iнструменти, прилади та iнвентар (меблi) 1-15
Iншi основнi засоби 1-15

 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

 

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

-2031907

-317577

Статутний капітал (тис. грн.)

710850

710850

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

710850

710850

Опис

Вартiсть чистих активiв ПАТ «Сумське НВО» була розрахована згiдно з «Методичними рекомендацiями Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств» вiд 17.11.2004 року № 485.

Висновок

Станом на 31 грудня 2015 року вартiсть чистих активiв товариства становила -2 031 907 тис. грн. i була меншою статутного капiталу на 2 742 757 тис. грн., що не вiдповiдає вимогам чинного законодавства України, зокрема статтi 155 Цивiльного кодексу України вiд 16.01.2003 р. № 435-IV.

 

3. Інформація про зобов'язання емітента

 

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

4479460

X

X

у тому числі:

 

Короткостроковий кредит банку

31.03.2008

528015

0

01.04.2016

Короткостроковий кредит банку

07.12.2012

240007

0

01.04.2016

Короткостроковий кредит банку

22.05.2008

984027

0

01.06.2015

Короткостроковий кредит банку

08.10.2010

360010

0

01.05.2015

Короткостроковий кредит банку

28.01.2014

624017

0

29.10.2015

Короткостроковий кредит банку

23.02.2012

132004

0

20.03.2015

Короткостроковий кредит банку

20.04.2012

840023

0

20.03.2015

Короткостроковий кредит банку

29.10.2013

227581

0

04.08.2015

Короткостроковий кредит банку

08.11.2013

16210

0

01.06.2015

Короткостроковий кредит банку