Повідомлення про виникнення особливої інформації
(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості

  1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство “Сумське машинобудiвне науково-виробниче об’єднання”.
  2. Код за ЄДРПОУ: 05747991.
  3. Місцезнаходження: 40004, м.Суми, вул.Горького, 58.
  4. Міжміський код, телефон та факс: (0542) 25-04-93.
  5. Електронна поштова адреса: snpo@frunze.com.ua.
  6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.frunze.com.ua.
  7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів.

II. Текст повідомлення

N з/п Дата прийняття рішення Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1. 30.11.2016 р. 563 186,8 5 789 894 9,72
30.11.2016р., протокол 30/11-2016, Наглядовою радою ПАТ «Сумське НВО» (далі – Товариство) було прийнято рiшення про укладення між Товариством та ПАТ «ПУМБ» додаткової угоди до кредитного договору та додаткових угод до договорів застави рухомого майна, договорів застави майнових прав, якими забезпечено виконання Товариством зобов’язань за кредитним договором, про продовження строків повернення кредиту в розмірі 22 млн. дол. США.

Офіційний курс НБУ станом на 30.11.2016р.: 1 дол. США = 25,5994 грн.

Згідно з п.13.1 Статуту ПАТ «Сумське НВО»: «Значним правочином Товариства є: будь-які договори, правочини чи операції, якщо ціна/вартість майна, робіт або послуг, що є їх предметом, перевищує 80 000 000 (вісімдесят мільйонів) гривень».

2. 30.11.2016 р. 255 994 5 789 894 4,42
30.11.2016р., протокол 30/11-2016, Наглядовою радою Товариства було прийнято рiшення про укладення між Товариством та ПАТ «ПУМБ» додаткової угоди до кредитного договору та додаткових угод до договорів застави рухомого майна, договорів застави майнових прав, іпотечного договору, якими забезпечено виконання Товариством зобов’язань за кредитним договором, про продовження строків повернення кредиту в розмірі 10 млн. дол. США.

Офіційний курс НБУ станом на 30.11.2016р.: 1 дол. США = 25,5994 грн.

Згідно з п.13.1 Статуту ПАТ «Сумське НВО»: «Значним правочином Товариства є: будь-які договори, правочини чи операції, якщо ціна/вартість майна, робіт або послуг, що є їх предметом, перевищує 80 000 000 (вісімдесят мільйонів) гривень».

III. Підпис

  1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

Генеральний директор Цимбал О.Ю. 01.12.2016р.