Публічного акціонерного товариства
«Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання ім.М.В.Фрунзе»
місцезнаходження: Україна, 40004, м.Суми, вул.Горького, 58,
код ЄДРПОУ 05747991

Наглядова рада ПАТ «Сумське НВО ім. М.В.Фрунзе» /надалі– «Товариство»/ повідомляє, що позачергові Загальні збори акціонерів Товариства /надалі – «Збори»/ відбудуться об 11:00 год. 17 березня 2015 року за адресою:
м.Суми, пл.Горького, 5
  /Палац культури ім.М.В.Фрунзе, концертний зал та фойє першого поверху/.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 11 березня 2015 року.

 ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ
(ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ):

1. Прийняття рішення про обрання складу та членів лічильної комісії.
2. Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2012, 2013, 2014 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.
3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про свою діяльність та загальний стан Товариства у 2012, 2013, 2014 роках, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
4. Розгляд звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2012, 2013, 2014 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.
5. Прийняття рішення про затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2012, 2013 роки.
6. Прийняття рішення про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2015 рік.
7. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради Товариства, визначення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.
8. Розгляд Звіту Генерального директора Товариства про результати укладення та виконання Товариством угод з TOB «Техноімпорт» (м. Москва, Росія) та ЗАТ «Спецрегіонпоставка» (м. Москва, Росія) за період з 2010 по 2014 р. включно щодо продажу продукції Товариства та щодо надання Товариству посередницьких та/або представницьких послуг, у тому числі договорів поставки, комісії, консигнації, агентських договорів та договорів комерційного представництва, а також щодо доцільності укладення таких угод, прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Генерального директора Товариства.
9. Прийняття рішення про надання на ознайомлення акціонерам Товариства угод з TOB «Техноімпорт» (м. Москва, Росія) та ЗАТ «Спецрегіонпоставка» (м. Москва, Росія) за період з 2010 по 2014 р. включно щодо продажу продукції Товариства та щодо надання Товариству посередницьких та/або представницьких послуг, у тому числі договорів поставки, комісії, консигнації, агентських договорів та договорів комерційного представництва.
10. Розгляд звіту Генерального директора Товариства щодо господарських взаємовідносин з TOB «Техноімпорт» (м. Москва, Росія) та ЗАТ «Спецрегіонпоставка» (м. Москва. Росія) та щодо вжитих заходів та дій Товариства, направлених на повернення заборгованості, що утворилася у TOB «Техноімпорт» (м. Москва, Росія) перед Товариством за поставлену продукцію, прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Генерального директора Товариства.
11. Проведення незалежної аудиторської перевірки Товариства щодо укладення угод з контрагентами – посередниками, афілійованими особами, пов’язаними особами та за непрямими договорами поставки продукції кінцевим покупцям за період з 2010 року по 2014 р. включно на предмет повноти та достовірності відображення даних фінансової звітності за такими операціями, а також щодо підтвердження або спростування факту недоотримання доходів Товариством від TOB «Техноімпорт» (м. Москва, Росія) та факту отримання комісійних винагород за договорами з надання послуг, договорах комісії, агентських та інших посередницьких договорах за період з 2010 року по 2014р. включно, та призначення незалежним аудитором компанію PricewaterhouseCoopers.
12. Звіт Товариства про результати укладення та виконання значних правочинів за період з 2012 р. по 2014 р. включно.
13. Звіт Товариства про результати укладення та виконання правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість за період з 2012 р. по 2014 р. включно.
14. Розгляд Звіту Генерального директора Товариства про результати укладення та виконання Товариством угод щодо продажу продукції контрагентам – посередникам, афілійованим особам, взаємопов’язаним особам та за непрямими договорами поставки продукції кінцевим покупцям, а також щодо доцільності укладення таких угод, прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Генерального директора Товариства.
15. Прийняття рішення про надання на ознайомлення акціонерам Товариства угод щодо продажу продукції контрагентам – посередникам, афілійованим особам, взаємопов’язаним особам та за непрямими договорами поставки продукції кінцевим покупцям.
16. Розгляд Звіту Генерального директора Товариства про результати здійснення та реалізації Товариством інвестицій в інші підприємства та щодо заснування Товариством й участі Товариства в капіталі інших юридичних осіб за період з 2010 р. по 2014 p. включно, прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Генерального директора Товариства.
17. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
18. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Показники фінансово-господарської діяльності згідно з консолідованою звітністю Товариства, складеною за П(С)БО /тис.грн./

Найменування показника 2013 рік 2012 рік  2011 рік 
Усього активів 4 067 771 4 100 165 3 330 480
Основні засоби 164 043 162 113 142 827
Довгострокові фінансові інвестиції 481 919 444 078 502 241
Запаси 1 031 599 838 037 999 948
Сумарна дебіторська заборгованість 2 237 500 2 475 933 1 555 414
Грошові кошти та їх еквіваленти 77 931 126 788 89 383
Нерозподілений прибуток 303 139 411 532 127 630
Власний капітал 1 118 714 1 227 986 943 428
Статутний капітал 710 850 710 850 710 850
Довгострокові зобов’язання 222 342 349 280
Поточні зобов’язання 2 908 972 2 613 481 2 001 802
Чистий прибуток /збиток/ -108 605 297 417 358
Середньорічна кількість акцій /шт./ 71 085 000 71 085 000 71 085 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду /шт./
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду /осіб/ 12348 12 530 12 876

Реєстрація акціонерів для участі у Зборах буде здійснюватись 17 березня 2015 року за місцем їх проведення з 10:00 до 10:40 год. Для участі у Зборах акціонерам Товариства необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та доручення, засвідчене згідно з вимогами чинного законодавства.

Акціонери чи їх представники під час підготовки до Зборів можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів, за адресою: 40004, м.Суми, вул.Горького, 58 /біля кафе «Затишок», сектор корпоративних відносин департаменту правового забезпечення, кабінет 203а/ у робочі дні з 8:00 до 17:00, а в день проведення Зборів – також у місці їх проведення. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є начальник департаменту правового забезпечення Танчик Олександр Михайлович.

Пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Зборів, подаються в письмовій формі із зазначенням ПІБ /найменування/ акціонера, кількості та типу належних йому акцій, змісту пропозиції з питання та/або проекту рішення. Пропозиції вносяться до 25 лютого 2015 року, а щодо кандидатів до складу органів Товариства до 10 березня 2015 року.

НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

Повідомлення про проведення Зборів опубліковано в газеті «Відомості НКЦПФР» від 13.02.2015р. № 30 /2034/