Протокол № 26
річних Загальних зборів акціонерів (надалі – Збори; Загальні збори)
Публічного Акціонерного Товариства
«Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання ім.М.В.Фрунзе»
(надалі – Товариство або ПАТ «Сумське НВО ім.М.В.Фрунзе»)

м.Суми                                                                                                                        16 квітня 2013 року

Дата проведення Загальних Зборів: 16 квітня 2013 року.

Час проведення Загальних Зборів: 11:00 за київським часом.

Місце проведення Загальних Зборів: м.Суми, пл.Горького, 5 (Палац культури ім.М.В.Фрунзе, концертний зал та фойє першого поверху).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах: 10 квітня 2013 року.

Відповідно до пункту 10.11.3 Статуту ПАТ «Сумське НВО ім.М.В.Фрунзе», за рішенням Наглядової ради Товариства (протокол № 12/04-2013 від 12 квітня 2013 року) були сформовані робочі органи Зборів у складі:

Голова Зборів – Танчик Олександр Михайлович;

Секретар Зборів – Перерослий Олександр Вікторович.

Голова Зборів ПАТ «Сумське НВО ім.М.В.Фрунзе» Танчик Олександр Михайлович доповів, що на підставі частини 3 статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства» за рішенням Наглядової ради Товариства (протокол № 25/02-2013 від 25 лютого 2013 року) повноваження реєстраційної комісії були передані зберігачу – ТОВ «УКРЕНЕРГОРЕЄСТР».

Для оголошення результатів реєстрації акціонерів та їх представників слово надано Голові Реєстраційної комісії Бойко С.В, який повідомив наступне:

Місце проведення реєстрації акціонерів для участі у Зборах – Україна, м. Суми, пл. Горького, 5 (Палац культури ім.М.В.Фрунзе, фойє першого поверху).
Початок реєстрації акціонерів для участі у Загальних Зборах – 10.00 годин 16.04.2013 року.
Закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних Зборах – 10.40 год. 16.04.2013 року.

Відповідно до частини 1 статті 34 та частини 3 статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства» реєстрація акціонерів (їх представників), які прибули для участі у Зборах здійснюється на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах (надалі – Перелік) складено у відповідності до законодавства про національну депозитарну систему України ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ» (нове найменування Приватного акціонерного товариства «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів») на підставі договору про обслуговування емісії цінних паперів від 18.01.2012 р. № Е 22/12, укладеного з Товариством.

Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (протокол № 25/02-2013 від 25 лютого 2013 року), прийнятого з урахуванням вимог підпункту 15 частини 2 статті 52 Закону України «Про акціонерні товариства», датою складання переліку осіб, які мають право на участь у Зборах визначено 10 квітня 2013 року.

За результатами реєстрації акціонерів (їх представників), що прибули для участі у Зборах, Реєстраційна комісія встановила наступне:
Статутний капітал Товариства сформований у розмірі – 710 850 000,00 (сімсот десять мільйонів вісімсот п’ятдесят тисяч) гривень.

Статутний капітал Товариства поділений на 71 085 000 (сімдесят один мільйон вісімдесят п’ять тисяч) простих іменних акцій, номінальною вартістю 10,00 грн. (десять гривень) кожна.
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах –
23 966 (двадцять три тисячі дев’ятсот шістдесят шість) осіб.
Загальна кількість голосів акціонерів, згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 71 085 000 (сімдесят один мільйон вісімдесят п’ять тисяч) голосів.

Загальна кількість осіб (акціонери, представники акціонерів), які зареєструвалися для участі та присутні на Зборах, 47 (сорок сім) осіб, яким у сукупності належить 9 871 209 (дев’ять мільйонів вісімсот сімдесят одна тисяча двісті дев’ять) простих іменних акцій, що відповідає 9 871 209 (дев’яти мільйонам вісімсот сімдесят одній тисячі двомста дев’яти) голосам і складає 13,88 відсотка (тринадцять цілих вісімдесят вісім сотих відсотка) від загальної кількості простих іменних акцій, емітованих ПАТ «Сумське НВО ім.М.В.Фрунзе».

Загальна кількість довіреностей отриманих (зареєстрованих) під час проведення реєстрації 6 (шість) штук.

Загальна кількість бюлетенів для голосування, які видані під час реєстрації 799 (сімсот дев’яносто дев’ять) штук.

Відповідно до частини 2 статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» річні Загальні збори акціонерів ПАТ «Сумське НВО ім.М.В.Фрунзе» визнаються неправомочними, оскільки у них беруть участь акціонери (у тому числі через своїх представників), які сукупно є власниками менше як 60 відсотків голосуючих акцій.

Голова Загальних Зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання ім.М.В.Фрунзе» Танчик О.М. повідомив, що у зв’язку з тим, що Реєстраційною комісією не зафіксовано наявність кворуму Загальних Зборів 16.04.2013 року, питання порядку денного не можуть розглядатися і рішення з питань порядку денного прийматися не можуть.

Голова Зборів Танчик О.М. повідомив, що у зв’язку з тим, що до порядку денного Загальних зборів 16.04.2013р. були внесені питання про обрання нового складу Наглядової ради Товариства у зв’язку з припиненням повноважень чотирьох членів Наглядової ради за власним бажанням, найближчим часом будуть вчинені заходи щодо скликання та проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Сумське НВО ім.М.В.Фрунзе», на розгляд яких буде винесено питання щодо обрання нового складу Наглядової ради.

Об 11 годині 20 хвилин за київським часом Голова Зборів Танчик О.М. оголосив збори такими, що не відбулися.

Голова Зборів                                                            /О.М. Танчик/

Серетар Зборів                                                         /О.В. Перерослий/