Протокол № 2
засідання Реєстраційної комісії річних Загальних зборів акціонерів
Публічного Акціонерного Товариства
«Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання ім.М.В.Фрунзе»
(надалі – Збори; Загальні збори)

м.Суми                                                                                                                        24 квітня 2014 року

 

Повне найменування Товариства: Публічне акціонерне товариство «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання ім. М.В. Фрунзе» (надалі – Товариство).
Код за ЄДРПОУ: 05747991.
Місце проведення Зборів: м. Суми, пл. Горького, 5 (Палац культури ім. М.В. Фрунзе, концертний зал та фойє першого поверху).
Час складання протоколу: 10:50.
Час початку реєстрації акціонерів: 10:00.
Час закінчення реєстрації акціонерів: 10:40. 

Відповідно до частини 1 статті 34 та частини 3 статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства» реєстрація акціонерів (їх представників), які прибули для участі у Зборах здійснюється на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах.

 

Зведений обліковий реєстр власників іменних цінних паперів, які мають право на участь у Зборах (надалі – Перелік), складено у відповідності до законодавства про національну депозитарну систему України Публічним акціонерним товариством «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» на підставі Заяви про приєднання до Умов договору про обслуговування випусків  цінних паперів від 25.11.2013 р. № ОВ-2264, укладеного з Товариством.


Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (протокол № 03/03-2014 від 03 березня 2014р.), прийнятого з урахуванням вимог підпункту 15 частини 2 статті 52 Закону України «Про акціонерні товариства», реєстрацію акціонерів (їх представників), які прибули для участі у Зборах, проведено на Переліку, складеного станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення Загальних зборів, тобто на 24 годину 17.04.2014 року.

 

На підставі рішення Наглядової ради Товариства (протокол № 03/03-2014 від 03 березня 2014р.), прийнятого з урахуванням норми абзацу 4 частини 3 статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства», повноваження реєстраційної комісії були передані депозитарній установі – ТОВ «УКРЕНЕРГОРЕЄСТР» (надалі – Депозитарній установі) на підставі укладеної Товариством із Депозитарною установою додаткової угоди від 14.04.2014р. № 10 до договору від 20.01.2011р. №10-Е про відкриття рахунків у цінних паперах власникам іменних цінних паперів.

 

Склад Реєстраційної комісії сформовано відповідно до наказу Депозитарної установи № 16 від 14.04.2014 року.

 

У роботі засідання Реєстраційної комісії беруть участь:

  Прізвище, імя, по-батькові членів
Реєстраційної комісії
Статус у
Реєстраційній комісії
 1  Бойко Сергій Вікторович Голова комісії
2 Новоторов Олександр Леонідович Секретар комісії
3 Лагодюк Євгеній Степанович Член комісії
4 Федченко Тетяна Анатоліївна Член комісії
5 Черкас Євгеній Валерійович Член комісії

За результатами реєстрації акціонерів (їх представників), що прибули для участі у Зборах, Реєстраційна комісія встановила наступне:

Статутний капітал Товариства сформований у розмірі – 710 850 000,00 (сімсот десять мільйонів вісімсот п’ятдесят тисяч) гривень.

Статутний капітал Товариства поділений на 71 085 000 (сімдесят один мільйон вісімдесят п’ять тисяч) простих іменних акцій, номінальною вартістю 10,00 грн. (десять гривень) кожна.

Загальна кількість осіб, включених до Переліку – 23 958 осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів, згідно Переліку – 71 085 000 (сімдесят один мільйон вісімдесят п’ять тисяч) голосів.

Право голосу на Загальних зборах Товариства мають право акціонери – власники простих акцій Товариства, які володіють акціями на дату складання Переліку, таким чином, кількість акцій, відносно якої визначається кворум, становить 71 085 000 (сімдесят один мільйон вісімдесят п’ять тисяч) простих іменних акцій (голосів).

Під час реєстрації Реєстраційна комісія перевірила та підтвердила повноваження кожного учасника Загальних зборів.

На момент закінчення реєстрації акціонерів – 10-40 год. 24.04.2014 року – Реєстраційною комісією зафіксовано реєстрацію для участі у Загальних зборах 33 особи, яким у сукупності належить 9 869 803 (дев’ять мільйонів вісімсот шістдесят дев’ять тисяч вісімсот три) простих іменних акцій, що відповідає 9 869 803 (дев’яти мільйонам вісімсот шестидесяти дев’яти тисячам вісімсот трьом) голосам і складає 13,8845 (тринадцять цілих вісім тисяч вісімсот сорок п’ять) відсотка від загальної кількості простих іменних акцій, емітованих ПАТ «Сумське НВО ім. М.В. Фрунзе».

Загальна кількість довіреностей отриманих (зареєстрованих) під час проведення реєстрації – 6 штук.

Кількість прийнятих рішень про відмову від реєстрації акціонерів (представників акціонерів) – 0 штук.

Враховуючи, що для участі у Загальних зборах зареєструвались акціонери (представники акціонерів), які сукупно є власниками 13,8845% голосуючих акцій Товариства, у відповідності до частини 1 статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» Реєстраційною комісією зафіксовано відсутність кворуму річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Сумське НВО ім. М.В. Фрунзе» 24.04.2014 року.

Підписи членів Реєстраційної комісії:

                                    Лагодюк Є.С.

                                    Федченко Т.А.

                                    Черкас Є.В.

 

Підпис Голови Реєстраційної комісіїї:
                                    Бойко С.В.

Підпис Секретаря Реєстраційної комісії:
                                    Новоторов О.Л.