Повідомлення про виникнення особливої інформації
(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство “Сумське машинобудiвне науково-виробниче об’єднання”.
2. Код за ЄДРПОУ: 05747991.
3. Місцезнаходження: 40004, м.Суми, вул.Горького, 58.
4. Міжміський код, телефон та факс: (0542) 25-04-93.
5. Електронна поштова адреса: info@snpo.ua.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: snpo.ua.
7. Вид особливої інформації:Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів.

II. Текст повідомлення

II. Текст повідомлення
07.05.2018р., протокол 07/05-2018, Наглядовою радою ПАТ «Сумське НВО» (далі – Товариство) було прийнято рiшення про ліквідацію філії Товариства в Азербайджанській Республiці (далі – Філія).

Мiсцезнаходження Філії: Азербайджанська Республiка, AZ1073, м. Баку, район міста – Ясамальський, проспект Г.Джавида, квартал 522, буд. А, кв.11.

Дані про основний вид економічної діяльності Філії: дослідження кон’юнктури ринку та виявлення громадської думки.

Причина ліквідації Філії: у зв’язку з відсутністю необхідності в діяльності філії Товариства в Азербайджанській Республіці для представництва інтересів Товариства на ринку товарів, робіт, послуг Азербайджанської Республіки.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

Генеральний директор Цимбал О.Ю.                                                                        08.05.2018р.