Повідомлення про виникнення особливої інформації
(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство “Сумське машинобудiвне науково-виробниче об’єднання”.
2. Код за ЄДРПОУ: 05747991.
3. Місцезнаходження: 40004, м.Суми, вул.Горького, 58.
4. Міжміський код, телефон та факс: (0542) 25-04-93.
5. Електронна поштова адреса: snpo@frunze.com.ua.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.frunze.com.ua.
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

II. Текст повідомлення

Згідно з рішенням Наглядової ради ПАТ «Сумське НВО» (далі – Товариство) від 17.05.2017р., протокол №17/05-2017, обрано Головою Наглядової ради Товариства – Овденко Галину Володимирівну – представника акціонера – компанії «СТРЕМВОЛ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД» (STREMVOL HOLDINGS LIMITED) (фізична особа не надала згоду на розкриття своїх паспортних даних). Посадова особа володіє 0,0000014% акцій у статутному капіталі Товариства. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Попередня посада – Голова Наглядової ради Товариства. Термін повноважень – до наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства, заміни представника або переобрання за рішенням Наглядової ради.

Згідно з рішенням Наглядової ради Товариства від 17.05.2017р., протокол №17/05-2017, обрано Секретарем Наглядової ради Товариства – Пертіна Олексія Володимировича – представника акціонера – компанії «СТРЕМВОЛ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД» (STREMVOL HOLDINGS LIMITED) (фізична особа не надала згоду на розкриття своїх паспортних даних). Посадова особа не володіє акціями Товариства. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Попередня посада – Секретар Наглядової ради Товариства. Термін повноважень – до наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства, заміни представника або переобрання за рішенням Наглядової ради.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

Генеральний директор Цимбал О.Ю.                                                                                                      18.05.2017р.