Повідомлення про виникнення особливої інформації
(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство “Сумське машинобудiвне науково-виробниче об’єднання”.
2. Код за ЄДРПОУ: 05747991.
3. Місцезнаходження: 40004, м.Суми, вул.Горького, 58.
4. Міжміський код, телефон та факс: (0542) 25-04-93.
5. Електронна поштова адреса: snpo@frunze.com.ua.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.frunze.com.ua.
7. Вид особливої інформації:Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів.

II. Текст повідомлення

N з/п Дата прийняття рішення Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності(тис. грн) Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1. 19.07.2017 р. 36 6 241 543 0,0006
19.07.2017р., протокол 19/07-2017, Наглядовою радою ПАТ «Сумське НВО» (далі – Товариство) було прийняте рiшення про укладення між Товариством та ТОВ «Агробізнес ТСК» договору купівлі-продажу частки Товариства в статутному капіталі ТОВ «Професійний футбольний клуб «Суми» (далі – ТОВ «ПФК «Суми») на наступних умовах:
– предмет договору – частка Товариства в статутному капіталі ТОВ «ПФК «Суми» в розмірі 99,8882% статутного капіталу;
– вартість частки – 36 000,00 грн.;
– термін оплати – до 31.12.2017р.Згідно з п.13.1.2 Статуту ПАТ «Сумське НВО»: «Значним правочином Товариства є: будь-які договори, правочини чи операції незалежно від ціни договору, розміру правочину чи операції, що є їх предметом, якщо це стосується оформлення Товариством договорів, правочинів та операцій з цінними паперами (за виключенням операцій з векселями, податковими векселями), а також корпоративними правами (частками, паями, долями тощо) в статутному капіталі інших юридичних осіб будь-яких форм власності».

III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
Генеральний директор Цимбал О.Ю.                                                                                                               20.07.2017р.