Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.
Генеральний директор Цимбал О.Ю.
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 26.04.2018
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство “Сумське машинобудiвне науково-виробниче об’єднання”
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
05747991
4. Місцезнаходження
Сумська , Ковпакiвський, 40004, м.Суми, вул.Горького, 58
5. Міжміський код, телефон та факс
(0542) 25-04-93 (0542) 25-04-93
6. Електронна поштова адреса
info@snpo.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 26.04.2018
(дата)
2. Річна інформація опублікована у Вiдомостi НКЦПФР №80 26.04.2018
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці snpo.ua в мережі Інтернет 26.04.2018
  (адреса сторінки) (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб X
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов’язання та забезпечення емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X
5) інформація про собівартість реалізованої продукції X
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів X
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) X
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передачі об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва)
34. Примітки
4. Посади корпоративного секретаря в ПАТ “Сумське НВО” немає. Функцiї корпоративного секретаря виконує департамент правового забезпечення.
5. Договiр з рейтинговим агентством не укладався.
6. Публiчне акцiонерне товариство «Сумське машинобудiвне науково-виробниче об’єднання» (надалi – Товариство) є новим найменуванням Публiчного акцiонерного товариства “Сумське машинобудiвне науково-виробниче об’єднання iм. М.В. Фрунзе” вiдповiдно до вимог Закону України “Про засудження комунiстичного та нацiонал-соцiалiстичного (нацистського) тоталiтарних режимiв в Українi та заборону пропаганди їхньої символiки”, правонаступника Вiдкритого акцiонерного товариства “Сумське машинобудiвне науково-виробниче об’єднання iм. М.В. Фрунзе” вiдповiдно до вимог Закону України «Про акцiонернi товариства». Вiдкрите акцiонерне товариство «Сумське машинобудiвне науково-виробниче об’єднання iм. М.В. Фрунзе» було засновано вiдповiдно до наказу Мiнмашпрому України вiд «25» лютого 1994 року № 285 шляхом перетворення Державного пiдприємства «Сумське машинобудiвне науково-виробниче об’єднання iм. М.В. Фрунзе» у вiдкрите акцiонерне товариство згiдно з Указом Президента України вiд «15» червня 1993 року № 210/93 «Про корпоратизацiю державних пiдприємств». На момент створення Товариства його єдиним засновником була держава в особi Мiнiстерства машинобудування, вiйськово-промислового комплексу i конверсiї України. На теперiшнiй час акцiонерами Товариства є фiзичнi та юридичнi особи, якi набули право власностi на акцiї Товариства у процесi приватизацiї та у iнших випадках, передбачених законодавством. Держава акцiями Товариства не володiє.
7. 1) ПАТ “Сумське НВО” не отримано згоди посадових осiб на розголошення вiдомостей про паспортнi данi таких осiб.
7. 2) ПАТ “Сумське НВО” не отримано згоди посадових осiб на розголошення вiдомостей про паспортнi данi таких осiб.
10. Дивiденди за пiдсумками роботи акцiонерного товариства у звiтному та попередньому роках не виплачуються.
12. 2) Облiгацiї не випускались.
12. 3) Iншi цiннi папери не випускались.
12. 4) Похiднi цiннi папери не випускались.
12. 5) Власнi акцiї протягом звiтного перiоду не викупались.
15. Борговi цiннi папери не випускались.
18, 19, 20. Iпотечнi облiгацiї не випускались.
21, 22. Iпотечнi сертифiкати не випускались.
23, 24, 25, 26, 27. Сертифiкати ФОН не випускались.
32. Цiльовi облiгацiї не випускались.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
Публiчне акцiонерне товариство “Сумське машинобудiвне науково-виробниче об’єднання”
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
серiя А00 №111229
3. Дата проведення державної реєстрації
28.03.1994
4. Територія (область)
Сумська
5. Статутний капітал (грн)
710850000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
6415
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
28.13 Виробництво iнших помп i компресорiв
28.99 Виробництво iнших машин i устаткування спецiального призначення, н.в.i.у.
33.20 Установлення та монтаж машин i устаткування
10. Органи управління підприємства
Органи управлiння ПАТ «Сумське НВО»: 1) Загальнi збори акцiонерiв – Вищий орган Товариства. Компетенцiя, порядок скликання, проведення (регламент) та прийняття рiшень, а також iншi питання дiяльностi Загальних зборiв визначаються законодавством, Статутом та Положенням «Про Загальнi збори акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Сумське машинобудiвне науково-виробниче об’єднання», що затверджується Загальними зборами. 2) Наглядова рада Товариства: Овденко Г.В. (представник акцiонера – компанiї СТРЕМВОЛ ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД) – Голова; Пертiн О.В. (представник акцiонера – компанiї СТРЕМВОЛ ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД) – Секретар; Лук’яненко В.М. (представник акцiонера – компанiї СТРЕМВОЛ ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД); Шумилова Е.А. (представник акцiонера – компанiї СТРЕМВОЛ ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД); Сарапулов Є. Є. (представник акцiонера – компанiї СТРЕМВОЛ ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД). Наглядова рада – орган, який здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної законодавством, Статутом та Положенням «Про Наглядову раду Публiчного акцiонерного товариства «Сумське машинобудiвне науково-виробниче об’єднання», контролює та регулює дiяльнiсть генерального директора Товариства. Наглядова рада складається з п’яти членiв, якi обираються iз числа акцiонерiв або осiб, якi представляють їхнi iнтереси, та виконують свої повноваження до обрання нового складу Наглядової ради Голова та Секретар Наглядової ради обираються членами Наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право у будь-який час переобрати Голову чи Секретаря Наглядової ради. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених Статутом, а також переданих на вирiшення Наглядової ради Загальними зборами. 3) Генеральний директор Цимбал О.Ю. Генеральний директор Товариства – одноосiбний виконавчий орган Товариства, який в межах компетенцiї, визначеної законодавством та Статутом, здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. Генеральний директор одноосiбно, на свiй розсуд та пiд власну вiдповiдальнiсть, ухвалює усi рiшення щодо питань, якi входять до його компетенцiї, несе вiдповiдальнiсть за результати господарської дiяльностi Товариства згiдно з принципами та порядком, встановленими Статутом, рiшеннями Загальних зборiв та Наглядової ради. Генеральний директор пiдпорядкований та пiдзвiтний Загальним зборам та Наглядовiй радi i органiзовує виконання їх рiшень. Обрання та припинення повноважень Генерального директора, а також прийняття рiшення про його вiдсторонення здiйснює Наглядова рада у порядку, передбаченому законодавством та Статутом. Строк повноважень Генерального директора складає 3 (три) роки з дати прийняття рiшення про його обрання. У випадку закiнчення визначеного Статутом строку повноважень Генерального директора i вiдсутностi рiшення про обрання (переобрання) Генерального директора, строк його повноважень продовжується до моменту обрання (переобрання) Генерального директора у порядку, передбаченому законодавством та Статутом. Повноваження Генерального директора можуть бути припиненi вiдповiдно до рiшення Наглядової ради у будь-який час та з будь-яких пiдстав. До компетенцiї Генерального директора належать усi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. 4) Ревiзiйна комiсiя Товариства: Турiй О.В.; Дерев’янко О.М.; Шпак I.М. Ревiзiйна комiсiя Товариства – орган Товариства, який в межах компетенцiї, визначеної законодавством, Статутом та Положенням «Про ревiзiйну комiсiю Публiчного акцiонерного товариства «Сумське машинобудiвне науково-виробниче об’єднання», здiйснює перевiрку господарської дiяльностi Товариства. Ревiзiйна комiсiя товариства здiйснює перевiрки господарсько-фiнансової дiяльностi товариства та пiдзвiтна Загальним зборам акцiонерiв. Ревiзiйна комiсiя обирається Загальними зборами в кiлькостi 3 (трьох) осiб строком на 3 (три) роки з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних осiб — акцiонерiв. У разi, якщо пiсля закiнчення строку повноважень Ревiзiйної комiсiї Загальними зборами з будь-яких причин не ухвалено рiшення про обрання нового складу Ревiзiйної комiсiї, її повноваження продовжуються до моменту обрання нового складу Ревiзiйної комiсiї. Повноваження Голови та/або членiв Ревiзiйної комiсiї можуть бути припиненi достроково вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв у будь-який час та з будь-яких пiдстав.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
Публiчне акцiонерне товариство «Перший Український Мiжнародний Банк»
2) МФО банку
334851
3) поточний рахунок
2600115086
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
Публiчне акцiонерне товариство «Перший Український Мiжнародний Банк»
5) МФО банку
334851
6) поточний рахунок
2600115086

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Господарська дiяльнiсть з будiвництва об’єктiв IV i V категорiй складностi 11.10.2016 Державна архiтектурно-будiвельна iнспекцiя України 11.10.2021
Опис Переоформлено згiдно наказу ДАБI України вiд 11.10.2016р. №37-Л.
Планується продовження строку дiї лiцензiї (дозволу).
Спецiальний дозвiл на користування надрами 5543 03.05.2012 Державна служба геологiї та надр України 03.10.2032
Опис
Провадження дiяльностi з використанням джерел iонiзуючого випромiнювання АА № 000151 02.02.2012 Схiдна державна iнспекцiя з ядерної та радiацiйної безпеки державної iнспекцiї ядерного регулювання 22.03.2023
Опис Строк дiї продовжений згiдно наказу Схiдної державної iнспекцiї з ядерної та радiацiйної безпеки Держатомрегулювання вiд 17.06.2016р. №08-Л.
Дозвiл на виконання робiт пiдвищеної небезпеки № 264.15.59 25.09.2015 Держгiрпромнагляд України 25.09.2020
Опис Планується продовження строку дiї лiцензiї (дозволу).
Дозвiл на експлуатацiю машин, механiзмiв, устаткування пiдвищеної небезпеки № 265.15.59 25.09.2015 Держгiрпромнагляд України 25.09.2020
Опис Планується продовження строку дiї лiцензiї (дозволу).
Лiцензiя на постачання теплової енергiї 13.10.2011 Нацiональна Комiсiя Регулювання Електроенергетики України та комунальних послуг (НКРЕКП) Необмежена
Опис Переоформлена згiдно рiшення НКРЕКП вiд 17.09.2015р. №2314.
Без обмеження строку дiї.
Лiцензiя на транспортування теплової енергiї магiстральними та мiсцевими (розподiльчими) тепловими мережами 13.10.2011 Нацiональна Комiсiя Регулювання Електроенергетики України та комунальних послуг (НКРЕКП) Необмежена
Опис Переоформлена згiдно рiшення НКРЕКП вiд 17.09.2015р. №2314.
Без обмеження строку дiї.
Дозвiл на виконання робiт пiдвищеної небезпеки (застосування шкiдливих небезпечних речових 1 класу небезпеки (фтористоводнева кислота згiдно ГОСТ 12.1.007-76) 463.13.30 13.05.2013 Держгiрпромнагляд Необмежена
Опис Планується продовження строку дiї лiцензiї (дозволу).
Дозвiл на виконання експлуатацiї свердловин пiд час розробки родовищ корисних копалин 431.14.59 13.11.2014 Держгiрпромнагляд 13.10.2019
Опис Планується продовження строку дiї лiцензiї (дозволу).

13. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб

1) найменування
ТОВ «Суми-Електрод»
2) організаційно-правова форма
240
3) код за ЄДРПОУ
36066802
4) місцезнаходження
Україна, 40004, м. Суми, вул. Горького, 58
5) опис
Частка ПАТ “Сумське НВО” в статутному капiталi ТОВ «Суми-Електрод» складає 99,98%.
Види дiяльностi ТОВ «Фрунзе-Електрод»:
– холодне волочiння пруткiв i профiлiв;
– холодне волочiння дроту;
– виробництво будiвельних металевих конструкцiй i частин конструкцiй;
– виробництво iнших металевих бакiв, резервуарiв i контейнерiв;
– оброблення металiв та нанесення покриттiв на метали;
– виробництво виробiв iз дроту, ланцюгiв i пружин.
1) найменування
ТОВ «Фрунзе-Ювiлейна»
2) організаційно-правова форма
240
3) код за ЄДРПОУ
36066836
4) місцезнаходження
Україна, 40004, м. Суми, пл. Привокзальна, 9А
5) опис
Частка ПАТ “Сумське НВО” в статутному капiталi ТОВ “Фрунзе-Ювiлейна” складає 99,98%.
Види дiяльностi ТОВ “Фрунзе-Ювiлейна”:
– дiяльнiсть готелiв i подiбних засобiв тимчасового розмiщення;
– складське господарство;
– надання iнших послуг iз бронювання та пов’язана з цим дiяльнiсть;
– роздрiбна торгiвля iншими невживаними товарами в спецiалiзованих магазинах;
– обслуговування напоями;
– дiяльнiсть ресторанiв, надання послуг мобiльного харчування.
1) найменування
ТОВ «Маш-Сервiс»
2) організаційно-правова форма
240
3) код за ЄДРПОУ
34012218
4) місцезнаходження
Україна, 40004, м.Суми, вул.Горького, 58
5) опис
Частка ПАТ “Сумське НВО” в статутному капiталi ТОВ «Маш-Сервiс» складає 99,00%.
Види дiяльностi ТОВ «Маш-Сервiс»:
– iнша дiяльнiсть iз прибирання будинкiв i промислових об’єктiв;
– функцiювання театральних i концертних залiв;
– оптова торгiвля iншими машинами й устаткуванням;
– допомiжне обслуговування наземного транспорту;
– дiяльнiсть засобiв розмiщування на перiод вiдпустки та iншого тимчасового проживання;
– постачання iнших готових страв.
1) найменування
ТОВ „Фрунзе-Профiль”
2) організаційно-правова форма
240
3) код за ЄДРПОУ
34013206
4) місцезнаходження
Україна, 40004, м.Суми, вул.Горького, 58
5) опис
Частка ПАТ “Сумське НВО” в статутному капiталi ТОВ „Фрунзе-Профiль” складає 99,00%.
Види дiяльностi ТОВ „Фрунзе-Профiль”:
– виробництво алюмiнiю;
– виробництво гiдравлiчного та пневматичного устаткування;
– виробництво машин i устаткування для металургiї;
– виробництво чавуну, сталi та феросплавiв;
– виробництво будiвельних металевих конструкцiй i частин конструкцiй;
– вiдновлення вiдсортованих вiдходiв.
1) найменування
ТОВ «Сумиспортiнвест»
2) організаційно-правова форма
240
3) код за ЄДРПОУ
37282737
4) місцезнаходження
Україна, 40000, м.Суми, вул.Гагарiна, 9
5) опис
Частка ПАТ “Сумське НВО” в статутному капiталi ТОВ «Сумиспортiнвест» складає 99,98%.
Види дiяльностi ТОВ «Сумиспортiнвест»:
– функцiювання спортивних споруд;
– органiзування iнших видiв вiдпочинку та розваг;
– iнша дiяльнiсть у сферi спорту;
– надання iнших послуг iз бронювання та пов’язана з цим дiяльнiсть.
1) найменування
ТОВ «ПФК «Суми»
2) організаційно-правова форма
240
3) код за ЄДРПОУ
37186368
4) місцезнаходження
Україна, 40004, м.Суми, вул.Горького, 58
5) опис
Частка ПАТ “Сумське НВО” в статутному капiталi ТОВ «ПФК «Суми» складала 99,9143%.
Види дiяльностi ТОВ «ПФК «Суми»:
– iнша дiяльнiсть у сферi спорту;
– роздрiбна торгiвля iншими непродовольчими товарами, не вiднесеними до iнших групувань;
– дiяльнiсть спортивних об’єктiв;
– iншi види оптової торгiвлi.
11.08.2017р., протокол 11/08-2017, Наглядовою радою ПАТ «Сумське НВО» було прийняте рiшення про укладення мiж ПАТ «Сумське НВО» та ТОВ «Агробiзнес ТСК» договору купiвлi-продажу частки ПАТ «Сумське НВО» в розмiрi 99,9143% статутного капiталу ТОВ «ПФК «Суми».
1) найменування
ТОВ „Сумське машинобудiвне науково-виробниче об’єднання”
2) організаційно-правова форма
240
3) код за ЄДРПОУ
34013028
4) місцезнаходження
Україна, 40004, м.Суми, вул.Горького, 58
5) опис
Частка ПАТ “Сумське НВО” в статутному капiталi ТОВ “СМНВО” складає 21,678%.
Види дiяльностi ТОВ “СМНВО”:
– оптова торгiвля хiмiчними продуктами;
– виробництво промислових газiв;
– дiяльнiсть посередникiв у торгiвлi товарами широкого асортименту;
– iншi види роздрiбної торгiвлi поза магазинами;
– купiвля i продаж власного майна;
– надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна.
1) найменування
ТОВ «Фрунзе-Авто»
2) організаційно-правова форма
240
3) код за ЄДРПОУ
34013080
4) місцезнаходження
Україна, 40004, м.Суми, вул.Горького, 58
5) опис
Протягом 2013 – 2017 рокiв господарська дiяльнiсть не здiйснювалась.
Перебуває в процесi лiквiдацiї.
1) найменування
Консорцiум “Атоммашпроект”
2) організаційно-правова форма
530
3) код за ЄДРПОУ
34592533
4) місцезнаходження
Україна, 40004, м.Суми, вул.Горького, 58
5) опис
ПАТ “Сумське НВО” є одним iз засновникiв Консорцiуму з часткою участi – 50%. Консорцiум заснований з метою координацiї виробничої, наукової та iншої дiяльностi учасникiв консорцiуму для вирiшення спiльних економiчних та соцiальних завдань у зв’язку з їх участю у реалiзацiї цiльових програм, науково-технiчних, будiвельних проектiв, спрямованих на продаж товару (продукцiї, робiт, послуг) суб’єктам господарювання вiльної економiчної зони “Славутич” в Українi та/або реалiзацiї державних програм, пов’язаних з зняттям з експлуатацiї енергоблокiв Чорнобильської АЕС та будiвництво об’єктiв атомної енергетики у тридцятикiлометровiй зонi вiдчуження ЧАЕС.
Протягом 2014 – 2017 рокiв господарська дiяльнiсть не здiйснювалась.
1) найменування
ТОВ «ЄВIФРУСIЧ»
2) організаційно-правова форма
240
3) код за ЄДРПОУ
104618536
4) місцезнаходження
Республiка Болгарiя, м.Велико-Тирново, 5000, вул. Ком. №8
5) опис
Частка ПАТ “Сумське НВО” в статутному капiталi ТОВ «ЄВIФРУСIЧ» складає 34,00%.
Види дiяльностi ТОВ «ЄВIФРУСIЧ»:
– реконструкцiя та модернiзацiя газоперекачувальних агрегатiв на КС «Кардам -2» та КС «Лозенець».
1) найменування
ТОВ «Iскра-Турбогаз»
2) організаційно-правова форма
240
3) код за ЄДРПОУ
02734966
4) місцезнаходження
РФ, 614014, м.Перм, вул.Новозвягiнська, 57
5) опис
Частка ПАТ “Сумське НВО” в статутному капiталi ТОВ «Iскра-Турбогаз» складає 33,29%.
Види дiяльностi ТОВ «Iскра-Турбогаз»:
– виготовлення та реалiзацiя газоперекачувальних агрегатiв;
– монтаж, пуско- налагоджувальнi роботи та сервiсне обслуговування.
1) найменування
Концерн “Бронетехнiка України”
2) організаційно-правова форма
540
3) код за ЄДРПОУ
30654941
4) місцезнаходження
Україна, 61001, м.Харкiв, вул. Плеханiвська, 126
5) опис
ПАТ “Сумське НВО” є одним iз учасникiв Концерну, з часткою участi 2,44%. Основними цiлями створення Концерну є координацiя спiльної дiяльностi учасникiв Концерну при освоєннi, виробництвi та реалiзацiї спiльної продукцiї Концерну; розробка рекомендацiй в галузi стратегiї розвитку наукової та виробничої бази учасникiв Концерну; реалiзацiя спiльних проектiв з освоєння, виробництва та реалiзацiї спiльної продукцiї Концерну, їх фiнансування та iн.
1) найменування
ТОВ “СУМИНАФТОГАЗСЕРВIС”
2) організаційно-правова форма
240
3) код за ЄДРПОУ
39463814
4) місцезнаходження
Україна, 40004, м.Суми, вул.Горького, 58
5) опис
Частка ПАТ “Сумське НВО” в статутному капiталi ТОВ “СУМИНАФТОГАЗСЕРВIС” складає 4,0%.
Види дiяльностi ТОВ “СУМИНАФТОГАЗСЕРВIС”: Ремонт та технiчне обслуговування машин та устаткування промислового призначення.
1) найменування
ТОВ «ПроектЕнергоСервiс»
2) організаційно-правова форма
240
3) код за ЄДРПОУ
1104400054
4) місцезнаходження
Республiка Казахстан, Карагандинська обл., м. Караганда, район iменi Казибек Бi, вул. Єржанова, будiвля 41/1, 9, поштовий iндекс 100000
5) опис
14.08.2017р., протокол 14/08-2017, Наглядовою радою ПАТ «Сумське НВО» (далi – Товариство) було прийняте рiшення про придбання Товариством частки в розмiрi 100% статутного капiталу ТОВ «ПроектЕнергоСервiс» (мiсцезнаходження: Республiка Казахстан, Карагандинська обл., м. Караганда, район iменi Казибек Бi, вул. Єржанова, будiвля 41/1, 9, поштовий iндекс 100000, бiзнес-iдентифiкацiйний номер (БIН) 110440005403).

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Юридичнi особи 98.3
Прізвище, ім”я, по батькові фізичної особи Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Фiзичнi особи 1.7
Усього 100.0

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада*
Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Овденко Галина Володимирiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1965
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
28
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ «УКРЕНЕРГОРЕЄСТР», фахiвець вiддiлу контролю та внутрiшнього аудиту, Голова Наглядової ради ПАТ “Сумське НВО”.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.04.2017 до переобрання
9) Опис
Овденко Галина Володимирiвна – представник акцiонера – компанiї «СТРЕМВОЛ ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД» (STREMVOL HOLDINGS LIMITED).
Обрано Членом Наглядової ради згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.04.2017р., протокол №32.
Обрано Головою Наглядової ради згiдно з рiшенням Наглядової ради вiд 17.05.2017р., протокол №17/05-2017.
Повноваження та обов’язки членiв Наглядової ради, розмiр виплаченої винагороди визначаються згiдно зi Статутом та Положенням про Наглядову раду.
Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Товариством не отримано згоди посадової особи на розголошення вiдомостей про паспортнi данi такої особи.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Секретар Наглядової ради
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Пертiн Олексiй Володимирович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1972
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
22
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Генеральний директор ПрАТ «СМАРТ-ХОЛДIНГ», секретар Наглядової ради ПАТ “Сумське НВО”.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.04.2017 до переобрання
9) Опис
Пертiн Олексiй Володимирович – представник акцiонера – компанiї «СТРЕМВОЛ ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД» (STREMVOL HOLDINGS LIMITED).
Обрано Членом Наглядової ради згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.04.2017р., протокол №32.
Обрано Секретарем Наглядової ради згiдно з рiшенням Наглядової ради вiд 17.05.2017р., протокол №17/05-2017.
Повноваження та обов’язки членiв Наглядової ради, розмiр виплаченої винагороди визначаються згiдно зi Статутом та Положенням про Наглядову раду.
Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Товариством не отримано згоди посадової особи на розголошення вiдомостей про паспортнi данi такої особи.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Лук’яненко Володимир Матвiйович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1937
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
56
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Президент ПАТ «Сумське НВО iм.М.В.Фрунзе», член Наглядової ради ПАТ “Сумське НВО”.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.04.2017 до переобрання
9) Опис
Лук’яненко Володимир Матвiйович – представник акцiонера – компанiї «СТРЕМВОЛ ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД» (STREMVOL HOLDINGS LIMITED).
Обрано Членом Наглядової ради згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.04.2017р., протокол №32.
Повноваження та обов’язки членiв Наглядової ради, розмiр виплаченої винагороди визначаються згiдно зi Статутом та Положенням про Наглядову раду.
Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Товариством не отримано згоди посадової особи на розголошення вiдомостей про паспортнi данi такої особи.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Шумилова Ельвiра Анатолiївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1965
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
30
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Член Наглядової ради ПАТ “Сумське НВО”.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.04.2017 до переобрання
9) Опис
Шумилова Ельвiра Анатолiївна – представник акцiонера – компанiї «СТРЕМВОЛ ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД» (STREMVOL HOLDINGS LIMITED).
Обрана Членом Наглядової ради згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.04.2017р., протокол №32.
Повноваження та обов’язки членiв Наглядової ради, розмiр виплаченої винагороди визначаються згiдно зi Статутом та Положенням про Наглядову раду.
Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Товариством не отримано згоди посадової особи на розголошення вiдомостей про паспортнi данi такої особи.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Сарапулов Євген Євгенович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1952
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
39
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Член Наглядової ради ПАТ «Сумське НВО».
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.04.2017 до переобрання
9) Опис
Сарапулов Євген Євгенович – представник акцiонера – компанiї «СТРЕМВОЛ ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД» (STREMVOL HOLDINGS LIMITED).
Обрано Членом Наглядової ради згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.04.2017р., протокол №32.
Повноваження та обов’язки членiв Наглядової ради, розмiр виплаченої винагороди визначаються згiдно зi Статутом та Положенням про Наглядову раду.
Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Товариством не отримано згоди посадової особи на розголошення вiдомостей про паспортнi данi такої особи.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Генеральний директор
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Цимбал Олексiй Юрiйович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1971
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
24
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Генеральний директор ПАТ “Сумське НВО”.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
15.04.2011 3 роки, але до переобрання
9) Опис
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 15.04.2011р., протокол №24 обрано на посаду Генерального директора Товариства. Розмiр винагороди визначається вiдповiдно до контракту та штатного розкладу.
Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Товариством не отримано згоди посадової особи на розголошення вiдомостей про паспортнi данi такої особи.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Турiй Олена Василiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1978
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
22
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Голова Ревiзiйної комiсiї Товариства
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.04.2017 3 роки, але до переобрання
9) Опис
Обрано Членом Ревiзiйної комiсiї згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.04.2017р., протокол №32.
Повноваження та обов’язки членiв Ревiзiйної комiсiiї, розмiр виплаченої винагороди визначаються згiдно зi Статутом та Положенням про Ревiзiйну комiсiю.
Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Товариством не отримано згоди посадової особи на розголошення вiдомостей про паспортнi данi такої особи.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Дерев’янко Олександр Миколайович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1983
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
13
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Член Ревiзiйної комiсiї Товариства.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.04.2017 3 роки, але до переобрання
9) Опис
Обрано Членом Ревiзiйної комiсiї згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.04.2017р., протокол №32.
Обрано Секретарем Ревiзiйної комiсiї рiшенням Ревiзiйної комiсiї вiд 15.04.2011р., протокол №1.
Повноваження та обов’язки членiв Ревiзiйної комiсiiї, розмiр виплаченої винагороди визначаються згiдно зi Статутом та Положенням про Ревiзiйну комiсiю.
Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Товариством не отримано згоди посадової особи на розголошення вiдомостей про паспортнi данi такої особи.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Шпак Iгор Миколайович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1969
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
23
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Керiвник служби по роботi з персоналом у ТОВ «Горобина», м. Суми .
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.04.2017 3 роки, але до переобрання
9) Опис
Обрано Членом Ревiзiйної комiсiї згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.04.2017р., протокол №32.
Повноваження та обов’язки членiв Ревiзiйної комiсiiї, розмiр виплаченої винагороди визначаються згiдно зi Статутом та Положенням про Ревiзiйну комiсiю.
Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Товариством не отримано згоди посадової особи на розголошення вiдомостей про паспортнi данi такої особи.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Начальник УБух – Головний бухгалтер
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Клименко Володимир Миколайович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1963
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
36
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Начальник УБух – Головний бухгалтер ПАТ “Сумське НВО”
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
10.03.1998
9) Опис
Повноваження та обов’язки начальника УБух-головного бухгалтера, розмiр виплаченої винагороди визначаються згiдно з посадовими обов’язками та трудовою угодою.
Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Товариством не отримано згоди посадової особи на розголошення вiдомостей про паспортнi данi такої особи.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім’я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред’явника привілейовані іменні привілейовані на пред’явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Голова Наглядової ради Овденко Галина Володимирiвна 1 0.0000014 1 0 0 0
Секретар Наглядової ради Пертiн Олексiй Володимирович 0 0 0 0 0 0
Член Наглядової ради Лук’яненко Володимир Матвiйович 0 0 0 0 0 0
Член Наглядової ради Шумилова Ельвiра Анатолiївна 5 0.000007 5 0 0 0
Сарапулов Євген Євгенович Член Нагдядової ради 0 0 0 0 0 0
Член Ревiзiйної комiсiї Турiй Олена Василiвна 1 0.0000014 1 0 0 0
Член Ревiзiйної комiсiї Дерев’янко Олександр Миколайович 1 0.0000014 1 0 0 0
Член Ревiзiйної комiсiї Шпак Iгор Миколайович 0 0 0 0 0 0
Генеральний директор Цимбал Олексiй Юрiйович 0 0 0 0 0 0
Начальник УБух – Головний бухгалтер Клименко Володимир Миколайович 445 0.0006 445 0 0 0
Усього 453 0.0006112 453 0 0 0

VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи* Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні привілейовані іменні
Стремвол Холдiнгс Лiмiтед / Stremvol Holdings Limited HE 216157 Кiпр м.Лiмассол Lenos Botsari, 7 Kato Polemidia, P.C. 4156 59523733 83.736 59523733 0
Просцено Трейдiнг Лiмiтед / PROSCENO TRADING Limited 157082 Кiпр м.Лiмассол вул.Зiнас Кантер енд Орiгенус, п/с 3035 9605315 13.5124 9605315 0
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи** Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні привілейовані іменні
0 0 0 0
Усього 69129048 97.2484 69129048 0

*Для юридичної особи – нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.
**Зазначається “фізична особа”, якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 24.04.2017
Кворум зборів** 98.8492
Опис Рiчнi загальнi збори акцiонерiв Товариства були призначенi на 24.04.2017р. (далi – Збори) згiдно з рiшенням Наглядової ради Товариства (протокол засiдання Наглядової ради № 17/03-2017 вiд 17.03.2017 року).
Повiдомлення про проведення Зборiв опублiковано в бюлетенi «Вiдомостi НКЦПФР» вiд 24.03.2017 р. № 57, на сайтi Товариства та на сайтi stockmarket.gov.ua 24.03.2017р.
Протягом строку, встановленого Законом України «Про акцiонернi товариства», вiд акцiонерiв Товариства:
•Компанiї «СТРЕМВОЛ ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД» (STREMVOL HOLDINGS LIMITED),
•ТОВ «ФОНДОВА КОМПАНIЯ «МЕРИДIАН»,
•ТОВ «Український Енергетичний Реєстр»,
•Компанiї «Грейт Стейшн Пропертiз С.А.» (Great Station Properties S.A.)
надiйшли пропозицiї щодо кандидатiв для обрання до складу Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї Товариства. Запропонованi кандидати були затвердженi рiшенням Наглядової ради Товариства (протокол №19/04-2017 вiд 19.04.2017р.).
На момент закiнчення реєстрацiї -10:40 год. 24.04.2017 року – Реєстрацiйною комiсiєю для участi у Загальних зборах акцiонерiв зареєстровано акцiонерiв (представникiв акцiонерiв), якi сукупно є власниками 98,8492 вiдсотка (дев’яносто вiсiм цiлих, 8492 десятитисячних вiдсотка) голосуючих акцiй Публiчного акцiонерного товариства «Сумське машинобудiвне науково-виробниче об’єднання» (вiд загальної кiлькостi голосiв, якi враховуються при визначеннi кворуму та при голосуваннi в органах емiтента).
Враховуючи, що привiлейованих акцiй Публiчним акцiонерним товариством «Сумське машинобудiвне науково-виробниче об’єднання» не емiтовано, а для участi у Загальних зборах акцiонерiв зареєструвались акцiонери (представники акцiонерiв), якi сукупно є власниками 98,8492% голосуючих акцiй Товариства, у вiдповiдностi до частини 1 статтi 41 Закону України «Про акцiонернi товариства» Реєстрацiйною комiсiєю зафiксовано наявнiсть кворуму Загальних зборiв акцiонерiв 24.04.2017 року.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРIВ (ПЕРЕЛIК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ)
(надалi – порядок денний):
1.Прийняття рiшення про обрання складу та членiв лiчильної комiсiї та припинення їх повноважень.
2.Розгляд звiту Генерального директора Товариства за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 роки, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Генерального директора Товариства.
3.Розгляд звiту Наглядової ради про свою дiяльнiсть та загальний стан Товариства у 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 роках, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Товариства.
4.Розгляд звiту та затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 роки, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства.
5.Прийняття рiшення про затвердження рiчного звiту (рiчної фiнансової звiтностi) Товариства за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 роки.
6.Прийняття рiшення про затвердження основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2017 рiк.
7.Прийняття рiшення про розподiл прибутку та збиткiв за пiдсумками господарської дiяльностi Товариства у 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 роках.
8.Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства.
9.Обрання членiв Наглядової ради Товариства.
10.Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що будуть укладатися з членами Наглядової ради Товариства, визначення розмiру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради Товариства.
11.Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
12.Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
Результати розгляду питань порядку денного:
Питання №1 (рiшення прийняте):
1.1. Обрати лiчильну комiсiю рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Сумське НВО» в складi:
– Новоторов Олександр Леонiдович – голова лiчильної комiсiї;
– Лагодюк Євгенiй Степанович – член лiчильної комiсiї;
– Кустова Вiкторiя Леонiдiвна – член лiчильної комiсiї;
– Куликова Людмила Олексiївна – член лiчильної комiсiї;
– Вагiна Тетяна Григорiвна – член лiчильної комiсiї.
1.2. Припинити повноваження обраної лiчильної комiсiї рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Сумське НВО», призначених на 24.04.2017 р., з моменту завершення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Сумське НВО».
Питання №2 (рiшення не прийняте).
Питання №3 (рiшення не прийняте).
Питання №4 (рiшення не прийняте).
Питання №5 (рiшення не прийняте).
Питання №6 (рiшення не прийняте).
Питання №7 (рiшення не прийняте).
Питання №8 (рiшення прийняте):
8.1. Припинити повноваження членiв Наглядової ради Товариства: Овденко Галини Володимирiвни, Пертiна Олексiя Володимировича, Лук’яненко Володимира Матвiйовича, Шумилової Ельвiри Анатолiївни, Сарапулова Євгена Євгеновича.
Питання №9 (рiшення прийняте):
Обрати членами Наглядової ради Товариства наступних осiб:
1. Лук’яненко Володимир Матвiйович – представник акцiонера СТРЕМВОЛ ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД.
2. Пертiн Олексiй Володимирович – представник акцiонера СТРЕМВОЛ ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД.
3. Шумилова Ельвiра Анатолiївна – представник акцiонера СТРЕМВОЛ ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД.
4. Овденко Галина Володимирiвна – представник акцiонера СТРЕМВОЛ ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД.
5. Сарапулов Євген Євгенович – представник акцiонера СТРЕМВОЛ ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД.
Питання №10 (рiшення прийняте):
10.1.Затвердити умови договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради Товариства.
10.2.Уповноважити Генерального директора Товариства пiдписати вiд iменi Товариства договори з членами Наглядової ради Товариства.
Питання №11 (рiшення прийняте):
11.1. Припинити повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства: Турiй Олени Василiвни, Дерев’янко Олександра Миколайовича, Кадурiної Марiї Iванiвни.
Питання №12 (рiшення прийняте):
Обрати членами Ревiзiйної комiсiї Товариства наступних осiб:
1.Турiй Олена Василiвна;
2. Дерев’янко Олександр Миколайович;
3. Шпак Iгор Миколайович.

* Поставити помітку “Х” у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю “Український Енергетичний Реєстр”
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 21656006
Місцезнаходження 01010 Україна м.Київ вул.Михайла Омеляновича-Павленка, 4/6
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ № 286614
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 10.10.2013
Міжміський код та телефон (044) 499-90-08
Факс (044) 499-90-08
Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку – депозитарна дiяльнiсть. Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Опис Послуги емiтенту надаються згiдно з Договором вiд 20.01.2011р. №10-Е про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам iменних цiнних паперiв.
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю “Енергетичний стандарт (Україна)”
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 36018342
Місцезнаходження 01015 Україна м.Київ вул. Лаврська, 16
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон н/д
Факс н/д
Вид діяльності Надання юридичних послуг
Опис Дiяльнiсть не пiдлягає лiцензуванню. Послуги надаються згiдно з Договором № 01-10/2009 вiд 01.09.2009р.
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізічної особи Публiчне акцiонерне товариство “Нацiональний депозитарiй України”
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 04071 Україна м.Київ вул.Нижнiй Вал,17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон (044) 591-04-04
Факс (044) 482-52-07
Вид діяльності Забезпечує формування та функцiонування системи депозитарного облiку цiнних паперiв
Опис Дiяльнiсть ПАТ “НДУ” не пiдлягає лiцензуванню вiдповiдно до статтi 29 Закону України “Про депозитарну систему України”.
Послуги Товариству надаються згiдно з Заявою про приєднання до умов договору про обслуговування випускiв цiнних паперiв вiд 25.11.2013р. №ОВ-2264
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізічної особи Приватне акцiонерне товариство “Страхова компанiя “АХА Страхування”
Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 20474912
Місцезнаходження Україна м.Київ вул.Iллiнська, 8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ №483288
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 17.09.2009
Міжміський код та телефон (044) 391-11-22
Факс (044) 499-24-99
Вид діяльності Послуги у сферi страхування
Опис Договори страхування майна, особистого страхування вiд нещасних випадкiв членiв добровiльних пожежних дружин, особистого страхування вiд нещасних випадкiв робiтникiв рентген лабораторiї.
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізічної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «КИЇВАУДИТ»
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 01204513
Місцезнаходження 01033 Україна м.Київ вул.Саксаганського 53/80, офiс 301
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 1970
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 23.02.2001
Міжміський код та телефон 044) 287-70-55
Факс (044) 287-42-94
Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку й аудиту; консультування з питань оподаткування (КВЕД -2010 69.20)
Опис Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв № 1970, видане за рiшенням Аудиторської палати України вiд 23.02.2001 р. № 99, продовжене за рiшенням Аудиторської палати України вiд 30.07.2015 р. № 313/3 термiном до 30.07.2020 р.
Договiр 609/17-18 вiд 25 жовтня 2017 року: Аудит окремої та консолiдованої фiнансової звiтностi за 2017 рiк складеної за Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi.

X. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
06.12.2010 1149/1/10 Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку України UA4000143317 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 10.00 71085000 710850000 100
Опис

XI. Опис бізнесу

Публiчне акцiонерне товариство «Сумське машинобудiвне науково-виробниче об’єднання» (надалi – Товариство, ПАТ, ПАТ «Сумське НВО») є новим найменуванням Публiчного акцiонерного товариства “Сумське машинобудiвне науково-виробниче об’єднання iм. М.В. Фрунзе” (протокол №29 Загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.07.2015р.) вiдповiдно до вимог Закону України “Про засудження комунiстичного та нацiонал-соцiалiстичного (нацистського) тоталiтарних режимiв в Українi та заборону пропаганди їхньої символiки”, правонаступника Вiдкритого акцiонерного товариства “Сумське машинобудiвне науково-виробниче об’єднання iм. М.В. Фрунзе” вiдповiдно до вимог Закону України «Про акцiонернi товариства». Вiдкрите акцiонерне товариство «Сумське машинобудiвне науково-виробниче об’єднання iм. М.В. Фрунзе» було засновано вiдповiдно до наказу Мiнмашпрому України вiд «25» лютого 1994 року № 285 шляхом перетворення Державного пiдприємства «Сумське машинобудiвне науково-виробниче об’єднання iм. М.В. Фрунзе» у вiдкрите акцiонерне товариство згiдно з Указом Президента України вiд «15» червня 1993 року № 210/93 «Про корпоратизацiю державних пiдприємств». На момент створення Товариства його єдиним засновником була держава в особi Мiнiстерства машинобудування, вiйськово-промислового комплексу i конверсiї України. На теперiшнiй час акцiонерами Товариства є фiзичнi та юридичнi особи, якi набули право власностi на акцiї Товариства у процесi приватизацiї та у iнших випадках, передбачених законодавством. Держава акцiями Товариства не володiє.
В Товариствi склалася i дiє органiзацiйна структура управлiння, характерна для великих пiдприємств машинобудiвної галузi. Виробничий процес у ПАТ органiзовано в цехах та окремих структурних пiдроздiлах, якi об’єднанi в спецiалiзованi виробництва: заготiвельне, виробництво ГПА i компресорiв, хiмiчного обладнання, виробництво АЕН та комплектуючого обладнання.
ПАТ має ряд асоцiйованих пiдприємств: ТОВ “СМНВО” (мiсцезнаходження: Україна, м. Суми, вул. Горького,58); ТОВ “Фрунзе – Авто”(мiсцезнаходження: Україна, м. Суми, вул. Горького,58); ТОВ “Фрунзе – Профiль”(мiсцезнаходження: Україна, м. Суми, вул. Горького,58); ТОВ “Маш -Сервiс”(мiсцезнаходження: Україна, м. Суми, вул. Горького,58); ТОВ “Суми – Електрод”(мiсцезнаходження: Україна, м. Суми, вул. Горького,58); ТОВ “Фрунзе – Ювiлейна”(мiсцезнаходження: Україна, м. Суми, пл.Привокзальна,9А); ТОВ “Сумиспортiнвест”(мiсцезнаходження: Україна, м. Суми, вул. Гагарiна,9); ТОВ “ПФК “Суми”(мiсцезнаходження: Україна, м. Суми, вул. Горького,58). 11.08.2017р., протокол 11/08-2017, Наглядовою радою ПАТ «Сумське НВО» було прийняте рiшення про укладення мiж ПАТ «Сумське НВО» та ТОВ «Агробiзнес ТСК» договору купiвлi-продажу частки ПАТ «Сумське НВО» в розмiрi 99,9143% статутного капiталу ТОВ «Професiйний футбольний клуб «Суми». В теперiшнiй час ТОВ “Фрунзе-Авто” перебуває в процесi лiквiдацiї.
З метою виконання виробничих замовлень створенi i функцiонують фiлiї в Туркменiстанi (мiсцезнаходження:Туркменiстан, м. Ашгабат, пр. Арчабiл, 23), Азербайджанськiй республiцi: (мiсцезнаходження:Азербайджанська республiка, м. Баку, вул. Ф. Iбрагiмбекова, 5). 28 грудня 2017 року було лiквiдовано фiлiю ПАТ «Сумське НВО» в республiцi Казахстан, у зв’язку з вiдсутнiстю дiяльностi (мiсцезнаходження: Казахстан, м. Астана, вулиця 103, будинок 6, кв. 802).
ПАТ має представництва в м.Київ (мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Суворова, буд. 4/6) та м.Москва (мiсцезнаходження:Росiйська федерацiя, м. Москва, вул. Павловська, буд. 18), завданням яких є проведення маркетингових дослiджень з просування продукцiї ПАТ на вiтчизняному та закордонних ринках, взаємодiя з партнерами в частинi укладання контрактiв тощо.
До складу ПАТ входять дитячий оздоровчий центр «Чайка» (мiсцезнаходження: Україна, м. Суми, вул.Пiщанська, 72/1) i санаторiй-профiлакторiй (мiсцезнаходження: Україна, м. Суми, вул. Пiщанська, 72/1).
ПАТ «Сумське НВО» проводить цiлеспрямовану кадрову полiтику, яка направлена на рацiональний розподiл робiтникiв i спецiалiстiв всерединi пiдприємства, укомплектування його висококвалiфiкованими кадрами, створення мотивацiйних засад для продуктивної трудової дiяльностi.
Невiд’ємною складовою роботи, спрямованої на удосконалення виробничого процесу та пiдвищення його ефективностi у ПАТ, є впровадження нових пiдходiв до органiзацiї оплати працi.
У звiтному роцi до «Органiзацiйної структури керування ПАТ «Сумське НВО» були внесенi та затвердженi наступнi змiни:
1.Протоколом засiдання Наглядової Ради № 02/06-2017 вiд 02.06.17 р. затверджено виведення ДОР iз лiнiйного пiдпорядкування директору з персоналу та подальше пiдпорядкування директору з якостi.
2.Протоколом засiдання Наглядової Ради № 25/10-2017 вiд 25.10.17 р. затверджено реорганiзацiю технiчної дирекцiї та подальше пiдпорядкування функцiональним директорам наступних структурних пiдроздiлiв:
-директору з продажiв – ДСМ, УРП;
-генеральному конструктору – начальнику СКБ – НВК, ПТВ, СКБ;
-головному iнженеру – УГТ, УГЗ, ЦЗЛ (365), УГМет, ВМН ТД, ВIВ, Цех №51;
-директору з якостi – ВСС.
Крiм того, за потреби виробництва проводився перегляд органiзацiйних структур та штатних розписiв структурних пiдроздiлiв.
В умовах недостатнiх обсягiв виробництва, з метою економiї витрат на оплату працi, в залежностi вiд завантаження виробничих потужностей працiвники ПАТ згiдно Наказу № 75
вiд 21.03.2014 р. «Про встановлення режиму неповного робочого тижня» працювали в режимi скороченого робочого тижня. При цьому, з метою збереження ключового персоналу були розробленi заходи щодо забезпечення зайнятостi висококвалiфiкованих працiвникiв впродовж повного робочого тижня.
У результатi впровадження вищеперерахованих заходiв середньооблiкова кiлькiсть штатних працiвникiв товариства за рiк скоротилася на 1 678 осiб i склала 5 736 осiб.
Середнiй вiк робiтникiв пiдприємства на кiнець року склав 48,0 рокiв.
У колективi ПАТ працюють професiйнi та висококвалiфiкованi робочi й спецiалiсти. У порiвняннi з минулим роком загальноосвiтнiй рiвень працiвникiв пiдприємства збiльшився
на 2,2 % за рахунок осiб, якi закiнчили вищi учбовi заклади. Частка працюючих, якi мають неповну середню освiту – 0,6 %, загальну середню освiту мають 44,1 % працюючих, вищу
базову – 18,2 % та 37,0 % працiвникiв мають повну вищу освiту.
Також слiд вiдзначити, що ПАТ «Сумське НВО» має значний науковий потенцiал, серед якого видiляються доктори наук – 1 чоловiк та 1 сумiсник, кандидати наук – 11 чоловiк.
Колектив пiдприємства поповнили 249 працiвникiв, з яких 40,6 % склали робiтники,
59,4 % – iнженерно-технiчнi працiвники, а кiлькiсть молодих людей у вiцi до 35 рокiв з числа всiх прийнятих склала 62 чоловiка. Коефiцiєнт плинностi працюючих за 2017 рiк склав 22,9 %, тодi як у 2016 роцi його значення було на рiвнi 20,1 %.
Акцiонерне товариство виконало вимоги законодавства України по працевлаштуванню в ПАТ iнвалiдiв. Частка працiвникiв даної категорiї склала бiльше 4 % вiд середньооблiкової чисельностi, що вiдповiдає нормативу.
На пiдприємствi був проведений цiлий ряд заходiв, направлених на досягнення бiльш високих результатiв продуктивностi працi, лiквiдацiї необґрунтованих витрат виробничої дiяльностi, пiдвищення вiдповiдальностi керiвникiв i трудових колективiв структурних пiдроздiлiв за кiнцевi результати їх роботи, пiдвищення загальної ефективностi роботи акцiонерного товариства.
Було здiйснено перехiд на новi умови оплати працi, якi вiдповiдали Галузевiй угодi.
З 01.06.2017 р. були впровадженi тарифнi ставки та оклади, що забезпечили розмiр тарифної ставки робiтника першого розряду III сiтки 1 760 грн. на мiсяць. Темп росту тарифiв ПАТ
з 01.06.2017 року вiдносно тарифiв, що дiяли з 01.11.2016 року, склали 110,3 %.
ПАТ «Сумське НВО» провело шостий загальномiський конкурс дитячих творiв на тему: «Моя чудова сiм’я», за перемогу в якому безкоштовно дiсталися сiмейнi путiвки на узбережжя Азовського моря, базу вiдпочинку «Сонячна галявина» та у дитячий оздоровчий центр «Чайка».
Фонд оплати працi робiтникiв ПАТ склав 357,5 млн. грн. та порiвнюючи з 2016 роком зменшився на 7,8 %. Середньомiсячна заробiтна плата одного працiвника у порiвняннi з минулим роком пiдвищилась на 19,6 % i склала 5 023,89 грн.
У вiдповiдностi до Колективного договору додатково до заробiтної плати працiвникам пiдприємства надавався цiлий ряд матерiальних заохочень, пiльг та компенсацiй:
-грошова винагорода при досягненнi ювiлейної дати;
-матерiальна допомога донорам;
-часткова компенсацiя витрат працiвникам, якi проживають за договором найму житла;
-одноразова матерiальна допомога працiвникам, прийнятим на роботу пiсля строкової вiйськової служби;
-видача безкоштовних путiвок до ОДЦ «Чайка» дiтям з багатодiтних сiмей, учасникiв бойових дiй;
-матерiальна допомога по заявам працiвникiв;
-матерiальна допомога при народженнi дитини та жiнкам, якi знаходяться у вiдпустцi по догляду за дитиною, одиноким i багатодiтним;
-одноразова допомога при виходi на пенсiю;
-iншi виплати та пiльги.
Некомерцiйне партнерство сприяння розвитку нафтопереробної та нафтохiмiчної промисловостi “Нафтохiмпрогрес”.
Мiсцезнаходження: Росiйська Федерацiя, 123557, м.Москва, вул.Мала Грузинська, 38, будiвля 1.
Некомерцiйне партнерство сприяння розвитку нафтопереробної та нафтохiмiчної промисловостi “Нафтохiмпрогрес” (далi – Партнерство) є некомерцiйною органiзацiєю. ПАТ “Сумське НВО” є одним iз членiв Партнерства з 2002р. Основними цiлями створення Партнерства є об’єднання кращих наукових, проектно-конструкторських та виробничих ресурсiв Росiї та iнших країн для розробки та впровадження новiтнiх технологiй виробництва широкого спектру технологiчного обладнання та надання широкого спектру сервiсних послуг для пiдприємств паливно-енергетичного комплексу та нафтохiмiчної промисловостi; сприяння членам Партнерства в отриманнi замовлень та їх оптимального та своєчасного виконання, а також забезпечення максимально ефективного використання iснуючих потужностей.
Спiлка цукровиробникiв “Союзроссахар”.
Мiсцезнаходження: Росiйська Федерацiя, 121069, м.Москва, пров. Скатертний 8/1 буд.1.
ПАТ “Сумське НВО” є одним iз учасникiв Спiлки цукровиробникiв “Союзроссахар” (далi – Спiлка) з 1997р. Метою дiяльностi Спiлки є сприяння розвитку буряко-цукрового комплексу Росiйської Федерацiї, ефективному функцiонуванню ринку цукру, а також координацiя пiдприємницької дiяльностi учасникiв, надання та захист загальних майнових iнтересiв учасникiв Спiлки в органах державної влади та управлiння, росiйських та мiжнародних органiзацiях.
Об’єднання юридичних осiб у формi асоцiацiї “ Казахстанско-Українська Асоцiацiя пiдприємцiв”
Юридична адреса: 010000, район “САРИАРКА”, м. Астана, вул. Ш.АЙМАНОВА, 6.
ПАТ “Сумське НВО” є одним iз членiв Асоцiацiї з 2013р.
Мета Асоцiацiї:
– захищати права Членiв Асоцiацiї;
– представляти та захищати загальнi iнтереси та колективну думку Членiв Асоцiацiї в органах державної влади, судових та iнших органiзацiях;
– сприяти захисту iнтересiв Членiв Асоцiацiї перед органами влади та управлiння, казахстанськими та українськими органiзацiями та iнститутами;
– сприяти розвитку рамкових умов для пiдприємницької дiяльностi, пiдвищення рiвня менеджменту та конкурентоспроможностi продукцiї;
– гуманiтарне спiвробiтництво української етнiчної групи.
Асоцiацiя «Енергетичнi партнери Центральної Європи» (CENTRAL EUROPE ENERGY PARTNERS), Юридична адреса: RueFroissart 123-133 1040 Brussels.
ПАТ “Сумське НВО” є одним iз членiв Асоцiацiї з 2014р.
СЕЕР створено в 2010 роцi (штаб-квартира в Брюселi, Бельгiя). Ассоцiацiя сприяє реалiзацiї великобюджетних iнвестицiйних проектiв щодо зменьшення споживання енергоресурсiв, зростання екологiчної безпеки тощо.Участь в асоцiацiї вiдкриває перспективи для пiдприємства на європейському ринку.
Асоцiацiя «Український ядерний форум». Юридична адреса: Україна, 01032, м. Київ, вул.Ветрова 7-Б, офис 13. ПАТ “Сумське НВО ” є одним iз членiв Асоцiацiї з 2014р.
Метою Асоцiацiї «Український ядерний форум» є координацiя дiяльностi для вирiшення спiльних економiчних та соцiальних завдань, вплив на формування державної полiтики розвитку ядерної галузi, сприяння досягненню вищого рiвня довiри з боку українського суспiльства до використання ядерної енергiї в галузях економiки.
Некомерцiйне партнерство саморегулiвна органiзацiя «Об’єднання будiвельникiв об’єктiв паливно-енергетичного комплексу «Нафтогазбуд-Альянс».
Адреса: Росiйська Федерацiя,107045, м. Москва, пров.Ананьїєвський, б5, стр.3. ПАТ “Сумське НВО” є одним iз учасникiв органiзацiї.
Спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами емiтент не проводить.
Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не було.
Суттєвi положення облiкової полiтики
1. Основнi засоби.
Для облiку та складання звiтностi основнi засоби подiляються на наступнi класи (групи):
• земельнi дiлянки;
• будiвлi, споруди i передавальнi пристрої;
• машини та обладнання (у т.ч. обчислювальна технiка);
• транспортi засоби;
• iнструменти, прилади, iнвентар (меблi);
• iншi основнi засоби.
Первiсна оцiнка об’єктiв всiх груп основних засобiв здiйснюється за собiвартiстю, що включає цiну придбання (у т.ч. iмпортнi мита, податки, якi не вiдшкодовуються); будь-якi витрати, якi безпосередньо пов’язанi з доставкою активу до мiсця розташування та приведення його в стан, необхiдний для експлуатацiї; попередньо оцiненi витрати на демонтаж, перемiщення об’єкта та вiдновлення територiї, зобов’язання за якими товариство на себе бере.
Товариство станом на 01.01.2012 (дату переходу на МСФЗ) використало переоцiнку основних засобiв, що була проведена ТОВ «Консалтингова компанiя «УВЕКОН» станом на 01.01.2011 року, як доцiльну собiвартiсть основних засобiв.
Подальша оцiнка основних засобiв здiйснюється за моделлю переоцiнки. Частота переоцiнок залежить вiд змiн справедливої вартостi активiв. При переоцiнцi об’єкту основних засобiв накопичена амортизацiя на дату переоцiнки вiднiмається iз загальної балансової вартостi активу, а чиста вартiсть трансформується в переоцiнену вартiсть цього активу. Якщо балансова вартiсть активу збiльшилася в результатi переоцiнки, збiльшення визнається в iншому сукупному доходi та накопичується у власному капiталi пiд назвою «Капiтал у дооцiнках». Зменшення балансової вартостi активу вiдображається в iншому сукупному доходi, якщо iснує кредитове сальдо дооцiнки щодо цього активу. Якщо кредитового сальдо дооцiнки недостатньо, то зменшення балансової вартостi активу визнається через прибуток (збиток). Дооцiнка, що входить до власного капiталу об’єкта основних засобiв, що використовується, переноситься на нерозподiлений прибуток частинами в розмiрi рiзницi мiж амортизацiєю, що базується на переоцiненiй балансовiй вартостi активу, та амортизацiєю, що базується на первiснiй вартостi активу. У разi, якщо актив вибуває з використання або лiквiдується сума дооцiнки цього активу, що залишилась, переноситься прямо на нерозподiлений прибуток.
Витрати на поточний ремонт i обслуговування вiдносяться на витрати у мiру здiйснення. Вартiсть замiни значних компонентiв основних засобiв капiталiзується, а компоненти, якi були замiненi, списуються.
На кожну звiтну дату керiвництво оцiнює наявнiсть ознак зменшення корисностi основних засобiв. Якщо такi ознаки зменшення корисностi iснують, керiвництво переглядає балансову вартiсть своїх активiв у вiдповiдностi до МСБО 36 «Зменшення корисностi активiв».
Прибуток i збитки вiд вибуття активiв визначаються шляхом порiвняння отриманих коштiв i балансової вартостi цих активiв i визнаються в звiтi про фiнансовi результати.
Амортизацiя об’єктiв основних засобiв нараховується iз застосуванням прямолiнiйного методу протягом термiну їх експлуатацiї:
Групи основних засобiв Залишковi термiни експлуатацiї, роки
Будинки та споруди 3 – 60
Виробниче та iнше обладнання 2 – 25
Транспортнi засоби 1 – 25
Iншi основнi засоби 1 – 15
Лiквiдацiйна вартiсть основного засобу – це розрахункова сума, яку б товариство отримало в даний час вiд вибуття активу, за вирахуванням витрат на вибуття, якби стан i перiод використання об’єкту основних засобiв були такими, якi очiкуються в кiнцi термiну його експлуатацiї. Коли товариство має намiр використовувати актив до кiнця перiоду його фiзичного iснування, лiквiдацiйна вартiсть такого активу дорiвнює нулю.
Амортизацiя за всiма групами основних засобiв нараховується iз застосуванням прямолiнiйного методу. Термiн корисного використання та метод амортизацiї переглядаються один раз на рiк.
2. Нематерiальнi активи
Нематерiальнi активи – немонетарнi активи, якi не мають фiзичної субстанцiї та можуть бути iдентифiкованi, тобто можуть бути вiдокремленi або вiддiленi вiд товариства або виникають внаслiдок договiрних або iнших юридичних прав (незалежно вiд того, чи можуть вони бути вiдокремленi). Нематерiальнi активи визнаються лише тодi, коли iснує ймовiрнiсть того, що майбутнi економiчнi вигоди, що вiдносяться до активу, надходитимуть товариству та собiвартiсть активу можна достовiрно оцiнити.
В момент первiсного визнання нематерiальнi активи оцiнюються за собiвартiстю. Наступна оцiнка здiйснюється за собiвартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi.
Амортизацiя всiх класiв (груп) нематерiальних активiв нараховується iз застосуванням прямолiнiйного методу. Термiн корисного використання та метод амортизацiї переглядаються один раз на рiк.
3. Iнвестицiйна нерухомiсть
Iнвестицiйна нерухомiсть – це нерухоме майно, яким товариство володiє для здобуття доходу вiд здачi його в оренду або вiд збiльшення його вартостi, або для обох цих цiлей, i яке саме товариство не займає. Первiсна оцiнка проводиться за собiвартiстю, включаючи витрати на операцiю. Подальша оцiнка здiйснюється за моделлю справедливої вартостi.
Прибутки або збитки в результатi змiн справедливої вартостi iнвестицiйної нерухомостi вiдносяться на прибуток або збиток.
Критерiї, що застосовуються товариством для вiддiлення iнвестицiйної нерухомостi вiд нерухомостi, зайнятою власником (основнi засоби):
– частку, яка утримується з метою отримання орендної плати або для збiльшення капiталу, та частку, яка утримується для використання в основнiй дiяльностi товариства, можна продати окремо;
– якщо такi частки не можна продати окремо, нерухомiсть є iнвестицiйною нерухомiстю, якщо тiльки незначна, не бiльше 10%, її частка утримується для використання в основнiй дiяльностi.
4. Незавершенi капiтальнi iнвестицiї
Незавершеними капiтальними iнвестицiями є вартiсть основних засобiв, будiвництво яких ще не завершене. Амортизацiя на цi активи не нараховується до моменту їх введення в експлуатацiю. Незавершене капiтальне будiвництво включає вартiсть будiвельних робiт, суму iнжинiрингових робiт, iншi прямi витрати та загальновиробничi витрати.
По закiнченню будiвництва актив буде переведену у вiдповiдну групу основних засобiв. Амортизацiя буде нараховуватись з дати, коли актив буде побудований та стане придатним до використання.
Незавершене будiвництво активiв, якi призначенi для продажу, вiдображається в складi запасiв.
Незавершене будiвництво iнвестицiйної нерухомостi вiдображається як iнвестицiйна нерухомiсть.
5. Дебiторська заборгованiсть
Дебiторська заборгованiсть є непохiдним фiнансовим активом та визнається тiльки коли товариство стає стороною контрактних положень. Первiсна оцiнка дебiторської заборгованостi здiйснюється за справедливою вартiстю плюс витрати на операцiю, якi прямо вiдносяться до цього фiнансового активу. Справедливою вартiстю дебiторської заборгованостi є справедлива вартiсть наданої (отриманої) компенсацiї. Подальша оцiнка здiйснюється за амортизованою собiвартiстю, з урахуванням збиткiв вiд зменшення корисностi.
Станом на кожну звiтну дату товариство оцiнює, чи iснують об’єктивнi свiдчення того, що кориснiсть дебiторської заборгованостi зменшилася. Балансова вартiсть дебiторської заборгованостi зменшується через рахунок резерву з одночасним визнанням збитку за звiтний перiод. Якщо в наступному перiодi величина збитку вiд зменшення корисностi зменшується i це зменшення може бути об’єктивно спiввiднесено iз подiєю, що має мiсце пiсля визнання зменшення корисностi, то ранiше визнаний збиток вiд зменшення корисностi сторнується. Сторнування не повинне призводити до такої балансової вартостi, яка перевищує суму, що її мала б амортизована вартiсть у разi невизнання зменшення корисностi на дату сторнування. Резерв пiд зменшення корисностi дебiторської заборгованостi визначається розрахунковим методом на пiдставi iсторичних даних щодо дебiторської заборгованостi товариства.
6. Запаси
Запаси при первiсному визнаннi облiковуються за собiвартiстю придбання. Собiвартiсть запасiв включає всi витрати на придбання, витрати на переробку та iншi витрати, понесенi пiд час доставки запасiв до їх теперiшнього мiсцезнаходження та приведення їх у теперiшнiй стан. В Консолiдованому балансi (Звiтi про фiнансовий стан) запаси вiдображаються за найменшою з двох величин: первiсною вартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї. Зменшення вартостi запасiв (уцiнки) вiдображається з одночасним визнаннями збиткiв. Вартiсть готової продукцiї i незавершеного виробництва включає вартiсть сировини, прямi витрати на оплату працi, iншi прямi витрати i вiдповiднi виробничi накладнi витрати, розрахованi на пiдставi нормативної виробничої потужностi.
Вартiсть рекламних запасiв вiдноситься на витрати в момент придбання. Собiвартiсть одиниць запасiв визначається шляхом використання конкретної iдентифiкацiї їх iндивiдуальної собiвартостi.
7. Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та групи вибуття
Необоротнi активи, утримуванi для продажу та групи вибуття визнаються в тому випадку, коли товариство не використовує їх в господарськiй дiяльностi, керiвництво має твердi намiри їх продати протягом одного року з дати класифiкацiї, ймовiрнiсть продажу висока, актив чи група можуть бути негайно проданi в поточному станi. Необоротнi активи, утримуванi для продажу та групи вибуття оцiнюються по найменшiй з двох величин – балансовiй вартостi чи справедливiй вартостi за виключенням затрат на продаж.
Доходи та витрати вiд припиненої дiяльностi облiковуються окремо вiд доходiв та витрат вiд дiяльностi, що продовжується. Результат, за виключенням податкiв, вiдображається в звiтi про сукупнi доходи та витрати.
Основнi засоби та нематерiальнi активи, якi класифiкуються як необоротнi активи, утримуванi для продажу, не амортизуються.
8. Грошi та їх еквiваленти
Кошти на депозитних рахунках з термiном погашення бiльше 3 мiсяцiв вiдображається в звiтностi як поточнi фiнансовi iнвестицiї, з термiном погашення бiльше 12 мiсяцiв – як iншi довгостроковi фiнансовi iнвестицiї.
9. Iнвестицiї в асоцiйованi компанiї
Iнвестицiї в асоцiйованi компанiї облiковуються за методом участi в капiталi. Асоцiйованою компанiєю є компанiя, на яку товариство здiйснює суттєвий вплив, як правило, така ситуацiя передбачає володiння вiд 20% до 50% прав голосу.
Суб’єкт господарювання втрачає суттєвий вплив на об’єкт iнвестування, коли вiн втрачає повноваження брати участь у прийняттi рiшень щодо фiнансових та операцiйних полiтик цього об’єкта iнвестування. Втрата суттєвого впливу може вiдбуватися зi змiною або без змiни абсолютних чи вiдносних прав власностi. У разi втрати суттєвого впливу товариство оцiнює i визнає iнвестицiї за справедливою вартiстю. Рiзниця мiж балансовою вартiстю iнвестицiї на момент втрати суттєвого впливу i її справедливою вартiстю визнаються в складi прибуткiв чи збиткiв. Якщо частка товариства в збитках асоцiйованої компанiї рiвна або перевищує її частку в цiй асоцiйованiй компанiї, товариство не визнає подальшi збитки, крiм випадкiв, коли вона узяла на себе зобов’язання або здiйснила платежi вiд iменi асоцiйованої компанiї.10. Фiнансовi активи, доступнi для продажу
Фiнансовi активи, доступнi для продажу, визнаються коли товариство стає стороною за договором у вiдношеннi таких активiв. Первiсна їх оцiнка здiйснюється за справедливою вартiстю, до якої додаються витрати на операцiю, якi прямо вiдносяться до придбання фiнансових активiв. Справедлива вартiсть визначається на базi котирувальної ринкової цiни. Якщо фiнансовий актив не має котирувань, то такий фiнансовий актив оцiнюється за справедливою вартiстю, яка базується на результатах нещодавнього продажу непов’язаним третiм сторонам, або шляхом розрахунку дисконтованих грошових потокiв (лише для боргових цiнних паперiв). Виняток складають iнвестицiї в iнструменти власного капiталу, за якими вiдсутнi котирувальнi ринковi цiни на активному ринку та чия справедлива вартiсть не може бути надiйно оцiнена, а також пов’язанi з ними похiднi iнструменти, якi оцiнюються за собiвартiстю. Проценти за фiнансовими активами, доступними для продажу, розрахованi за методом ефективної ставки, вiдображаються в Консолiдованому Звiтi про фiнансовi результати (Звiтi про сукупний дохiд) за статтею «Iншi фiнансовi доходи». Дивiденди за доступним для продажу iнструментом власного капiталу визнаються як прибуток, коли встановлено право товариства на отримання платежу.
Змiни справедливої вартостi вказаної категорiї фiнансових активiв вiдображаються в iншому сукупному доходi (та, вiдповiдно, у власному капiталi) у тому перiодi, у якому вони виникли. Якщо зменшення справедливої вартостi доступного для продажу фiнансового активу визнано в iншому сукупному доходi та є об’єктивне свiдчення зменшення корисностi активу, кумулятивний збиток, який був визнаний в iншому сукупному доходi, виключається з власного капiталу i визнається у прибутку чи збитку як коригування внаслiдок перекласифiкацiї в сумi, яка дорiвнює рiзницi мiж вартiстю його придбання i поточною справедливою вартiстю, за вирахуванням збитку вiд зменшення корисностi цього фiнансового активу, ранiше визнаного у прибутку чи збитку.
Якщо в наступному перiодi справедлива вартiсть боргового iнструмента, класифiкованого як доступний для продажу, збiльшується i це збiльшення може бути об’єктивно пов’язаним iз подiєю, що має мiсце пiсля визнання збитку вiд зменшення корисностi, то збиток вiд зменшення корисностi сторнується i визнається у прибутку чи збитку. Збитки вiд зменшення корисностi iнвестицiй в iнструменти власного капiталу, визнанi в прибутку чи збитку, не сторнуються.
11. Iнвестицiї, утримуванi до погашення
Iнвестицiї, утримуванi до погашення, визнаються, коли товариство стає стороною за договором щодо таких активiв. Первiсна оцiнка здiйснюється за справедливою вартiстю плюс витрати на операцiю, якi прямо вiдносяться до цих фiнансових активiв. Подальша оцiнка здiйснюється за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної ставки вiдсотка. Наприкiнцi кожного звiтного перiоду товариство оцiнює, чи iснують об’єктивнi свiдчення того, що кориснiсть iнвестицiй, утримуваних до погашення, зменшилася. При наявностi об’єктивних свiдчень того, що вiдбувся збиток вiд зменшення корисностi iнвестицiй, утримуваних до погашення, величина збитку визначається як рiзниця мiж балансовою вартiстю активу та теперiшньою вартiстю попередньо оцiнених майбутнiх грошових потокiв, дисконтованих за первiсною ефективною ставкою вiдсотка. Сума втрат вiд зменшення корисностi за iнвестицiями, утримуваними до погашення (iнвестицiї в борговi цiннi папери) визначається як рiзниця мiж їх балансовою вартiстю та теперiшньою вартiстю попередньо оцiнених майбутнiх грошових потокiв, дисконтованих за первiсною ефективною ставкою вiдсотка. Ця рiзниця визнається витратами звiтного перiоду.
Зменшення корисностi фiнансових активiв, що облiковуються за амортизованою собiвартiстю.
Збитки вiд зменшення корисностi визнаються у складi прибутку або збитку у мiру їх виникнення в результатi однiєї або бiльше подiй («збиткових подiй»), що вiдбулися пiсля первинного визнання фiнансового активу i що впливають на суми або термiни розрахункових майбутнiх грошових потокiв, якi пов’язанi з фiнансовим активом або з групами фiнансових активiв, якщо данi збитки можна оцiнити з достатньою мiрою точностi. Якщо товариство визначає, що не iснує об’єктивних ознак зменшення корисностi для фiнансового активу, що оцiнений на iндивiдуальнiй основi, незалежно вiд того, є актив iндивiдуально iстотним чи нi, вiн включається в групу фiнансових активiв з подiбними характеристиками кредитного ризику i ця група оцiнюється на предмет зменшення корисностi на колективнiй основi.
Основними факторами, якi враховує товариство при оцiнцi фiнансового активу на предмет його знецiнення, є прострочений статус, значнi фiнансовi труднощi контрагента, погiршення платоспроможностi та iншi, що здiйснюють негативний вплив на контрагента.
Якщо в подальшому сума збитку вiд зменшення корисностi зменшується, i це зменшення може бути об’єктивно вiднесене до подiї, яка вiдбулася пiсля визнання зменшення корисностi (як, наприклад, пiдвищення кредитного рейтингу дебiтора), ранiше визнаний збиток вiд знецiнення сторнується. Активи, погашення яких неможливе, списуються за рахунок сформованого резерву пiд знецiнення пiсля завершення всiх необхiдних процедур для вiдшкодування i пiсля визначення остаточної суми збитку. Повернення ранiше списаних сум вiдображається через прибутки.
12. Забезпечення
Забезпечення визнаються тодi, коли товариство має поточне юридичне або конструктивне зобов’язання, яке виникло у результатi минулих подiй i ймовiрно, що для погашення цього зобов’язання потрiбне використання ресурсiв, котрi втiлюють у собi певнi економiчнi вигоди та розмiр таких зобов’язань можна достовiрно оцiнити.
Забезпечення створюються товариством для вiдшкодування наступних (майбутнiх) витрат:
• виплату вiдпусток працiвникам;
• виконання гарантiйних забезпечень;
• реструктуризацiю, виконання зобов’язань при припиненнi дiяльностi;
• виконання зобов’язань щодо обтяжливих контрактiв визнається в сумi очiкуваного збитку тодi, коли витрати для виконання зобов’язань перевищують доходи вiд контракту.
Залишок забезпечення переглядається кожний рiк станом на 31 грудня i у разi потреби коригується (збiльшується, зменшується).
13. Умовнi зобов’язання та умовнi активи
Умовнi зобов’язання не визнаються в Консолiдованому балансi (Звiтi про фiнансовий стан), але розкриваються в примiтках до фiнансової звiтностi, за виключенням випадкiв коли ймовiрнiсть вiдтоку ресурсiв у результатi погашення є незначною. Умовний актив не визнається у Консолiдованому балансi (Звiтi про фiнансовий стан), але розкривається у примiтках до фiнансової звiтностi у тому випадку, коли iснує вiрогiднiсть надходження економiчних вигод.
14. Оренда
Якщо товариство є орендарем за угодою про операцiйну оренду, оренднi платежi визнаються як витрати на прямолiнiйнiй основi протягом строку оренди. Якщо товариство є орендарем за угодою про фiнансову оренду, на початку строку оренди визнаються активи та зобов’язання, що дорiвнюють справедливiй вартостi орендованого майна на початку оренди, або (якщо вони меншi за справедливу вартiсть) за теперiшньою вартiстю мiнiмальних орендних платежiв, яка визначається на початку оренди. Ставкою дисконту, яка застосовується при обчисленнi теперiшньої вартостi мiнiмальних орендних платежiв, є припустима ставка вiдсотка при орендi. В подальшому мiнiмальнi оренднi платежi розподiляються мiж фiнансовими витратами та зменшенням непогашених зобов’язань. Фiнансовi витрати розподiляються на кожен перiод протя-гом строку оренди таким чином, щоб забезпечити сталу перiодичну ставку вiдсотка на залишок зобов’язань. Непередбаченi оренднi плати вiдображаються як витрати в тих перiодах, у яких вони понесенi.
Необоротнi активи, отриманi за договором фiнансової оренди, облiковуються вiдповiдно до МСБО 16 «Основнi засоби» або МСБО 38 «Нематерiальнi активи».
15. Доходи та витрати
Виручка визнається в тому випадку, коли отримання економiчних вигiд оцiнюється як ймовiрне, i якщо виручка може бути надiйно оцiнена, незалежно вiд дати здiйснення платежу. Виручка оцiнюється за справедливою вартiстю отриманої компенсацiї або за вартiстю винагороди, що належить до отримання, з врахуванням визначених в договорi умов платежу, за виключенням податкiв. Виручка вiд продажу товарiв визнається в момент передачi ризикiв та вигiд вiд володiння товаром покупцевi. У разi, коли товариство погоджується доставити вантаж до певного мiсця, виручка визнається в момент передачi вантажу покупцевi в обумовленому мiсцi.
Виручка вiд надання послуг визнається в момент завершення робiт.
Процентний дохiд та витрати за всiма фiнансовими iнструментами, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю, та фiнансовими активами, доступними для продажу, визнаються з використанням методу ефективної ставки вiдсотка. Процентний дохiд включається до складу фiнансових доходiв в Консолiдованому звiтi про фiнансовi результати (Звiтi про сукупний дохiд).
Дивiденди визнаються в момент встановлення права товариства на їх отримання.
Дохiд вiд iнвестицiйної нерухомостi, наданої в операцiйну оренду, оцiнюється за прямолiнiйним методом протягом строку оренди.
Витрати за позиками включають сплату вiдсоткiв та iншi витрати, понесенi товариством у зв’язку з отриманням позик. Витрати за позиками, якi пов’язанi з придбанням, будiвництвом чи виробництвом активу, який обов’язково потребує довготривалого перiоду для його пiдготовки до використання або продажу, капiталiзуються як частина первiсної вартостi такого активу. Всi iншi витрати за позиками вiдносяться до витрат в тому перiодi, в якому були понесенi. Товариство капiталiзує витрати за позиками, що понесенi у зв’язку з придбанням, будiвництвом чи виробництвом активу, який обов’язково потребує довготривалого перiоду для його пiдготовки до використання або продажу.
16. Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша кредиторська заборгованiсть
Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю визнається, коли контрагент виконав свої зобов’язання за договором, i вiдображається за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки.
17. Винагороди працiвникам
Заробiтна плата, єдиний соцiальний внесок вiдносно працiвникiв товариства, щорiчна оплата вiдпустки i оплата тимчасової непрацездатностi, премiї та негрошова винагорода (медичне обслуговування) нараховуються в тому перiодi, в якому вiдповiднi послуги надаються працiвниками товариства.
Пенсiї та iншi винагороди працiвникам по закiнченнi трудової дiяльностi
Згiдно з вимогами законодавства України, державна пенсiйна система передбачає розрахунок поточних виплат роботодавцем як вiдповiдний процент вiд поточної загальної суми виплат працiвникам. Такi витрати вiдображаються у перiодi, в якому зароблена вiдповiдна заробiтна плата. Пiсля виходу працiвникiв на пенсiю майже усi виплати працiвникам здiйснюються iз фонду соцiального захисту.
Товариство бере участь в державному пенсiйному планi з визначеною виплатою, який передбачає достроковий вихiд на пенсiю працiвникiв, що працюють на певних робочих мiсцях зi шкiдливими i небезпечними для здоров’я умовами. Працедавець виплачує колишньому працiвниковi щомiсячнi пенсiї до того часу, поки цей працiвник, не досягне звичайного пенсiйного вiку. Щомiсячно товариство сплачує грошовi кошти до Пенсiйного Фонду та накопичує зобов’язання перед теперiшнiми працiвниками. Пенсiйне забезпечення розраховується за формулою, яка, в числi iншого, визначається середньою заробiтною платою кожного працiвника, його загальним трудовим стажем i загальним стажем роботи на певних посадах (за категорiями «Списку № 1» i «Списку № 2»).
Окрiм обов’язкового фiнансування пiльгових державних пенсiй, товариство добровiльно надає своїм працiвникам ряд довгострокових соцiальних пiльг, визначених Колективним договором, що пов’язанi з виплатами до ювiлейних дат та при виходi на пенсiю. Всi цi пiльги носять характер планiв з визначеною виплатою.
Таким чином, програма товариства складається з пенсiйних та довгострокових соцiальних пiльг. Пенсiйнi виплати складають основну частину програми.
Зобов’язання з визначеною виплатою розраховується щорiчно незалежними актуарiями iз застосуванням методу прогнозної умовної одиницi. Поточна сума пенсiйних зобов’язань визначається шляхом дисконтування розрахункового майбутнього вiдтоку грошових коштiв iз застосуванням процентних ставок за високолiквiдними корпоративними облiгацiями, деномiнованими в тiй самiй валютi, в якiй здiйснюються виплати, а термiн погашення яких приблизно вiдповiдає термiну цього зобов’язання. У зв’язку з тим, що в Українi вiдсутнiй розвинутий ринок облiгацiй, деномiнованих у гривнi, з тривалим строком погашення (бiльше 10 рокiв), для розрахунку були використанi поточнi ринковi ставки для дисконтування вiдповiдних короткострокових платежiв и розрахована ставка дисконтування для довгострокових зобов’язань шляхом екстраполяцiї поточних ринкових ставок за кривою дохiдностi. В 2017 роцi ставка дисконтування була визначена на рiвнi 11,83% , яка вiдображає розрахунковий розподiл виплат винагород в часi та їх розмiр.
В 2011 роцi були внесенi змiни до МСБО 19 «Виплати працiвникам», якi суттєво змiнюють порядок облiку винагород працiвникам. Датою набрання чинностi i застосування переглянутого стандарту є перiоди, що починаються з 1 сiчня 2013 року або пiсля цiєї дати.
Облiкова полiтика товариства з 1 сiчня 2013 року ґрунтується на:
– визнаннi на початок перiоду застосування змiн до МСБО 19, а саме, з 01.01.2013 р. невизнаних на 31.12.2012 р. вартостi послуг минулих перiодiв (21 632) тис. грн. та невизнаних актуарних збиткiв 9 423 тис. грн. з коригуванням в капiталi;
– негайному визнаннi актуарних прибуткiв та збиткiв (результатiв повторного вимiрювання) у складi iншого сукупного доходу (витрат);
– негайному визнаннi вартостi послуг минулих перiодiв в тому перiодi, в якому вiдбудеться змiна умов пенсiйного плану незалежно вiд того, виникло чи не у працiвника право на отримання виплат за планом.
Стандарт вимагає застосовувати для iнших довгострокових винагород працiвникам спрощений метод облiку. На вiдмiну вiд методу облiку, що вимагається для винагород по закiнченню трудової дiяльностi, в рамках даного методу переоцiнки (актуарнi прибутки/збитки) не визнаються у складi iншого сукупного доходу.
У вiдповiдностi до умов перехiдного перiоду, товариство повинно застосовувати переглянутий стандарт ретроспективно, згiдно з МСБО 8 «Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки», за виключенням того, що товариство не повинно коригувати балансову вартiсть активiв, якi не знаходяться в сферi застосування МСБО 19 (переглянутого), з урахуванням змiн витрат на виплату винагороди працiвникам, якi були включенi у первiсну вартiсть до дати первiсного застосування.
18. Припинення визнання фiнансових зобов’язань
Товариство припиняє визнання фiнансових зобов’язань тодi i лише тодi, коли зобов’язання товариства врегульованi або анульованi або термiн їх дiї закiнчився.
19. Акцiонерний капiтал
Номiнальна вартiсть простих та привiлейованих акцiй, дозволених до випуску вiдображається у складi акцiонерного капiталу. Перевищення отриманих коштiв над номiнальною вартiстю випущених акцiй враховується у складi емiсiйного доходу в капiталi.
Товариство формувало статутний капiтал в 1994 роцi, коли функцiональна валюта України була валютою гiперiнфляцiйної економiки. МСФЗ 29 «Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї» вимагає перерахунку складових власного капiталу товариства (крiм нерозподiленого прибутку та будь-якої дооцiнки) з використанням загального iндексу цiн. Управлiнський персонал товариства прийшов до висновку, що застосування вимог МСБО 29 «Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї», в частинi перерахунку статутного капiталу, може ввести в оману користувачiв фiнансової звiтностi i суперечить метi фiнансової звiтностi, зазначенiй в Концептуальнiй основi. Керiвництво товариства, керуючись пунктами 19-20 МСБО 1 «Подання фiнансової звiтностi», прийняло рiшення вiдхилитись вiд вимог МСБО 29 «Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї».
20. Виплати, основанi на акцiях
Дивiденди вiдображаються в тому перiодi, в якому вони оголошенi. Iнформацiя про дивiденди, що оголошенi пiсля звiтного перiоду, але до того, як фiнансова звiтнiсть була затверджена до випуску, вiдображається в примiтцi «Подiї пiсля закiнчення звiтного перiоду».
Базисний прибуток (збиток) на акцiю обчислюється шляхом дiлення прибутку (збитку), на середньозважену кiлькiсть звичайних акцiй, якi перебувають в обiгу протягом звiтного перiоду (знаменник).
21. Податок на прибуток
Витрати з податку на прибуток товариства формуються як сума поточних податкових витрат, розрахованих на базi оподатковуваного прибутку за правилами податкового законодавства, та вiдстрочених податкових витрат (доходiв). Вiдстроченi податковi витрати (доходи) виникають внаслiдок визнання в прибутку чи збитку вiдстрочених податкових активiв та/або вiдстрочених податкових зобов’язань.
Вiдстроченi податковi зобов’язання визнаються щодо всiх тимчасових рiзниць, що пiдлягають оподаткуванню, крiм випадкiв, коли такi рiзницi виникають вiд первiсного визнання активу чи зобов’язання. Вiдстрочений податковий актив визнається щодо всiх тимчасових рiзниць, що пiдлягають вирахуванню, тiєю мiрою, якою є ймовiрним, що буде отримано оподатковуваний прибуток, до якого можна застосувати тимчасову рiзницю, яка пiдлягає вирахуванню, за винятком ситуацiй, коли вiдстрочений податковий актив виникає вiд первiсного визнання активу або зобов’язання. Отримання достатнього оподатковуваного прибутку є ймовiрним тодi, коли вiдстрочений податковий актив може бути зарахований проти вiдстроченого податкового зобов’язання, яке вiдноситься до того самого податкового органу, та буде вiдновлено в тому самому перiодi, що i актив, або в тому перiодi, в якому збиток, що виникає з активу, може бути вiднесений на попереднiй або послiдуючий перiод. У випадках, коли немає достатнiх вiдстрочених податкових зобов’язань щоб зарахувати вiдстрочений податковий актив, актив вiдображається в тiй мiрi, в якiй ймовiрно виникнення достатнього оподатковуваного прибутку в майбутнiх перiодах.
22. Податок на додану вартiсть
Дохiд, витрати та активи визнаються за виключенням податку на додану вартiсть, крiм випадкiв, коли ПДВ, виник при покупцi активiв або понесеннi витрат, який не вiдшкодовується з бюджету. В такому випадку ПДВ включається до вартостi активу або витрат.
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги та кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги вiдображаються з врахуванням ПДВ. Аванси отриманi та аванси сплаченi вiдображаються без ПДВ.
23. Операцiї зi зв’язаними сторонами
В ходi своєї звичайної дiяльностi товариство здiйснює операцiї iз зв’язаними сторонами. Товариство до зв’язаних сторiн вiдносить:
– юридичних осiб, якi контролюють товариство (наприклад, материнська компанiя);
– юридичних та фiзичних осiб, якi мають таку частку в товариствi, яка надає їм змогу суттєво впливати на дiяльнiсть товариства (вважається, що часткою в компанiї, яка дає змогу суттєво впливати на дiяльнiсть товариства, є частка в розмiрi, що перевищує 50% статутного капiталу товариства);
– юридичних осiб, якi є дочiрнiми або асоцiйованими пiдприємствами для компанiї;
– юридичних осiб, якi є спiльним пiдприємством, в якому компанiя є контролюючим учасником;
– фiзичних осiб – членiв провiдного управлiнського персоналу компанiї;
– близьких родичiв фiзичних осiб, якi мають частку в компанiї, яка надає їм змогу суттєво впливати на дiяльнiсть компанiї, та членiв провiдного управлiнського персоналу компанiї.
Операцiї iз зв’язаними сторонами вiдображаються за справедливою вартiстю. Основою для судження є цiноутворення на аналогiчнi види операцiй з непов’язаними сторонами та аналiз ефективної процентної ставки.
24. Взаємозалiк статей активiв та зобов’язань
Фiнансовi активи та фiнансовi зобов’язання згортаються, а в балансi вiдображається згорнутий залишок, тiльки якщо товариство має юридичне право здiйснити залiк визнаних у балансi сум i має намiр або зробити взаємозалiк, або реалiзувати актив та виконати зобов’язання одночасно. При облiку передачi фiнансового активу, який не веде до припинення визнання такого активу, товариство не згортає переданий актив та пов’язане з ним зобов’язання.
25. Звiтнiсть за сегментами
Сегмент – це вiдокремлюваний компонент бiзнесу товариства, який займається або постачанням послуг чи продуктiв (сегмент бiзнесу), або наданням послуг чи постачанням продуктiв в межах конкретного економiчного середовища (географiчний сегмент), який зазнає ризикiв та забезпечує прибутковiсть, вiдмiннi вiд тих, якi притаманнi iншим сегментам. Товариство оперує в одному сегментi – виробництво i продаж виробiв машинобудiвної промисловостi. Виробництво продукцiї здiйснюється в Українi. Всi виробленi вироби схожi за своєю природою, i їм властивi схожi ризики. Звiтнiсть за сегментами товариством не складається.
26. Консолiдована фiнансова звiтнiсть.
Товариство та його дочiрнi компанiї повнiстю консолiдуються з дати придбання, тобто, з дати отримання контролю над дочiрнiми компанiями, та продовжують консолiдуватися до дати втрати такого контролю. Фiнансова звiтнiсть дочiрнiх компанiй пiдготовлена за той самий звiтний перiод, що i звiтнiсть товариства (материнської компанiї) на пiдставi послiдовного застосування облiкової полiтики для всiх компанiй групи. Всi внутрiшньогруповi залишки, операцiї, нереалiзованi прибутки, що виникають в результатi здiйснення операцiй всерединi групи, а також дивiденди, повнiстю виключаються.
Якщо група втрачає контроль над дочiрньою компанiєю, вона:
– припиняє визнання активiв та зобов’язань дочiрньої компанiї;
– визнає справедливу вартiсть отриманої винагороди;
– визнає справедливу вартiсть iнвестицiї, що залишилася;
– визнає отриманий в результатi операцiї прибуток або збиток у складi прибуткiв або збиткiв;
– перекласифiковує частку материнської компанiї в ранiше визнаних компонентах iншого сукупного доходу до складу прибуткiв або збиткiв, або нерозподiленого прибутку, в залежностi вiд вимог.
27. Об’єднання бiзнесу та гудвiл
Об’єднання бiзнесу облiковується за методом придбання. Вартiсть придбання оцiнюється як сума переданої винагороди, оцiненої за справедливою вартiстю на дату придбання, i неконтрольованої частки участi в об’єктi придбання. Для кожної операцiї з об’єднання бiзнесу товариство оцiнює неконтрольовану частку участi в об’єктi придбання або за справедливою вартiстю, або за пропорцiйною часткою в iдентифiкованих чистих активах об’єкта придбання. Витрати, понесенi у зв’язку з придбанням, включаються до складу адмiнiстративних витрат.
При поетапному об’єднаннi бiзнесу покупець переоцiнює свою ранiше утримувану частку участi в капiталi об’єкта придбання за її справедливою вартiстю на дату придбання та визнає остаточний прибуток або збиток, якщо такий iснує, в прибутку чи збитку або iншому сукупному прибутку, залежно вiд обставин.
Гудвiл первiсно оцiнюється за первiсною вартiстю, що визначається як перевищення суми переданої компенсацiї та визнаної неконтрольованої частки участi над сумою чистих iдентифiкованих придбаних активiв i прийнятих зобов’язань. Якщо передана компенсацiя менше, нiж справедлива вартiсть чистих активiв об’єкта придбання, рiзниця визнається у складi прибуткiв або збиткiв. В подальшому гудвiл оцiнюється за первiсною вартiстю за вирахуванням збиткiв вiд зменшення корисностi.
28. Виправлення помилок i змiни у фiнансових звiтах
У разi виникнення помилок стосовно визнання, оцiнки, подання або розкриття iнформацiї про елементи фiнансових звiтiв:
1. Потенцiйнi помилки поточного перiоду, виявленi протягом цього перiоду, виправляють до затвердження фiнансових звiтiв до випуску.
2. Товариство виправляє суттєвi помилки попереднього перiоду ретроспективно в першому комплектi фiнансових звiтiв, затверджених до випуску пiсля їх виявлення шляхом:
a) перерахування порiвнювальних сум за вiдображений попереднiй перiод (перiоди), в кому вiдбулася помилка; або
б) перерахування залишкiв активiв, зобов’язань та власного капiталу на початок перiоду за самий перший з вiдображених попереднiх перiодiв, якщо помилка вiдбулася до першого з вiдображених попереднiх перiодiв.
Помилку попереднього перiоду товариство виправляє шляхом ретроспективного перерахування, за винятком випадкiв, коли неможливо визначити або вплив на конкретний перiод, або кумулятивний вплив помилки. Якщо неможливо визначити вплив на конкретний перiод помилки щодо порiвняльної iнформацiї за один або кiлька вiдображених попереднiх перiодiв, товариство перераховує залишки активiв, зобов’язань та власного капiталу на початок самого першого перiоду, для якого можливе ретроспективне перерахування (який може бути поточним перiодом). Якщо неможливо визначити кумулятивний вплив, на початку поточного перiоду, помилки на всi попереднi перiоди, товариство перераховує порiвняльну iнформацiю для виправлення помилки перспективно з самої першої можливої дати.
29. Важливi оцiнки, професiйнi судження i припущення в застосуваннi облiкової полiтики
Пiдготовка фiнансової звiтностi вимагає вiд управлiнського персоналу товариства формування суджень, оцiнок та припущень, якi впливають на застосування принципiв облiкової полiтики, на суми активiв та зобов’язань, доходiв та витрат, вiдображених у звiтностi, та на розкриття iнформацiї щодо потенцiйних активiв та зобов’язань. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд цих оцiнок. Оцiнки та припущення, на яких вони ґрунтуються, регулярно переглядаються. Результати перегляду облiкових оцiнок визнаються у перiодi, в якому вони переглядаються, а також у всiх наступних перiодах, на якi впливають такi оцiнки.
Нижче наведенi професiйнi судження, якi найбiльш суттєво впливають на суми, що вiдображенi у фiнансовiй звiтностi, та основнi джерела невизначеностi оцiнок.
Принципи оцiнки за справедливою вартiстю.
Товариство класифiкує оцiнки за справедливою вартiстю за допомогою iєрархiї справедливої вартостi:
1) рiвень 1: цiни котирувань на активних ринках для iдентичних активiв або зобов’язань;
2) рiвень 2: вхiднi данi, iншi нiж цiни котирувань, що увiйшли у рiвень 1, якi спостерiгаються для активiв або зобов’язань або прямо, або опосередковано;
3) рiвень 3: вхiднi данi активiв або зобов’язань, що не ґрунтуються на даних ринку, якi можна спостерiгати.
Кращим свiдченням справедливої вартостi фiнансового активу або фiнансового зобов’язання є цiни котирування на активному ринку. Фiнансовий iнструмент вважається котируваним на активному ринку, якщо цiни котирування легко i регулярно доступнi та вiдображають фактичнi й регулярно здiйснюванi ринковi операцiї мiж незалежними сторонами. Справедлива вартiсть визначається як цiна, узгоджена мiж зацiкавленим покупцем та зацiкавленим продавцем в операцiї незалежних сторiн. Мета визначення справедливої вартостi для фiнансового iнструмента, який вiдкрито купується та продається на активному ринку – отримати цiну, за якою вiдбулась би операцiя з цим iнструментом на кiнець звiтного перiоду на найсприятливiшому активному ринку, до якого компанiя має безпосереднiй доступ.
Якщо ринок для фiнансового iнструмента не є активним, товариство визначає справедливу вартiсть, застосовуючи методи оцiнювання. Такi методи базуються на застосуваннi останнiх ринкових операцiй мiж обiзнаними, зацiкавленими та незалежними сторонами (якщо вони доступнi), посиланнi на поточну справедливу вартiсть iншого iдентичного iнструмента, аналiзi дисконтованих грошових потокiв. Мета застосування методiв оцiнювання – визначити, якою була б цiна операцiї на дату оцiнки в обмiнi мiж незалежними сторонами, виходячи iз звичайних мiркувань бiзнесу. Справедлива вартiсть оцiнюється на основi результатiв застосування методiв оцiнювання, в яких максимально враховуються ринковi показники (та якомога менше – данi, специфiчнi для компанiї). Перiодично товариство обстежує методи оцiнювання та перевiряє їх на обґрунтованiсть, застосовуючи цiни спостережених поточних ринкових операцiй з такими самими iнструментами, або на основi iнших доступних спостережених ринкових даних.
Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв базується на наведених далi чинниках:
– вартiсть грошей у часi;
– кредитний ризик;
– цiни на валютних бiржах;
– товарнi цiни;
– цiни на iнструменти капiталу;
– волатильнiсть;
– ризик дострокового погашення та ризик вiдмови;
– витрати на обслуговування фiнансового активу або фiнансового зобов’язання.
Прiорiтетним напрямком дiяльностi ПАТ «Сумське НВО» є виготовлення та комплектна поставка технологiчного обладнання для нафтової, газової i хiмiчної промисловостi. ПАТ має досвiд створення повного комплекту обладнання i готове здiйснити будiвництво “пiд ключ” цiлого ряду промислових об’єктiв:
•Компресорнi станцiї;
•Установки комплексної пiдготовки газу;
•Установки пiдготовки газу;
•Установки переробки конденсата;
•Автомобiльнi газонаповнювальнi станцiї;
•Лiнiя виготовлення слабкої азотної кислоти;
•Лiнiя виготовлення соди;
•Лiнiя виготовлення спирту;
•Енергетичнi газотурбiннi установки.
Фахiвцi пiдприємства виконують проектування i виготовлення основного i допомiжного обладнання з урахуванням усiх вимог замовника, в т.ч. технiчних i економiчних параметрiв, клiматичних i сейсмiчних умов в мiсцi експлуатацiї. Усi будiвельнi роботи, роботи з доставки, монтажу, налагодження обладнання, введення в експлуатацiю об’єкта, а також навчання обслуговуючого персоналу, гарантiйне i постгарантiйне обслуговування ПАТ здiйснює самостiйно.
ПАТ “Сумське НВО” розробляє та виготовляє рiзноманiтне обладнання для нафтової, хiмiчної, переробної промисловостi, атомної енергетики та iн.
Обладнання технологiчне нафтогазове
Пiдприємство має великий виробничий i технiчний досвiд у виробництвi рiзноманiтного обладнання для нафтової i газової промисловостi.
Основну частину цього обладнання складають газоперекачувальнi агрегати (ГПА) та запчастини до них, призначенi для стискання, транспортування природного газу з заданими технологiчними параметрами на лiнiйних компресорних станцiях магiстральних газопроводiв, дожимних компресорних станцiях (ДКС) i станцiях пiдземних сховищ газу (ПХГ).
Фахiвцями ПАТ спроектовано бiльш нiж 100 моделей газоперекачувальних агрегатiв з газотурбiнними приводами суднового й авiацiйного типу потужнiстю 4; 6,3; 8; 10; 16 i 25 МВт, а також з електроприводом потужнiстю 1,0-6,3 МВт. Бiльш нiж 2100 таких агрегатiв успiшно експлуатуються в Росiї, Українi, Туркменiстанi, Азербайджанi, Iранi, Аргентинi, Туреччинi та iнших країнах.
В останнi роки ПАТ розроблений ряд нових модифiкацiй ГПА на базi суднових i авiадвигунiв останнiх поколiнь, що забезпечують ефективний ККД, рiвний 34-35,5%. У перспективi планується освоєння приводiв зi складним робочим циклом, що забезпечить пiдвищення ККД до 43-45%.
Унiфiкованi базовi корпуси компресорiв дозволяють досягти зазначених замовником параметрiв шляхом установки змiнних проточних частин з рiзною кiлькiстю ступенiв. Конструкцiї компресорiв вiдповiдають вимогам стандарту Американського Нафтового Iнституту (API 617). Застосування агрегатiв конвертованих газотурбiнних двигунiв авiацiйного i суднового типiв дозволяє створю вати компактну конструкцiю агрегату з вiдносно невеликими габаритами i вагою, забезпечувати автоматизацiю режимiв роботи двигуна при сучасному рiвнi економiчностi i високої надiйностi. Система автоматичного керування агрегатiв реалiзована на базi мiкропроцесорiв нового поколiння.
Основнi переваги агрегатiв:
•висока ефективнiсть i надiйнiсть;
•вiдповiднiсть сучасним екологiчним вимогам; можливiсть експлуатацiї в будь-яких клiматичних зонах при температурi навколишнього середовища вiд -55° до +45°С;
•повна заводська готовнiсть блокiв, що поставляються на компресорнi станцiї;
•повна автоматизацiя агрегатiв;
•висока ремонтопридатнiсть блокiв i вузлiв у польових умовах;
•можливiсть комплектування за бажанням замовника утилiзаторами тепла, а також додатковими системами i пристроями (обiгрiву, вентиляцiї й iн.), що забезпечують зручнiсть в експлуатацiї.
Пiдприємство випускає широкий спектр iншої продукцiї рiзного призначення для нафтової i газової промисловостi: установки з переробки конденсату та нафти продуктивнiстю вiд 5 до 500 тис.т/рiк; обладнання для ремонту й освоєння свердловин, глиновiддiлювачi i насоси ЦНС для пiдтримки тиску при видобутку нафти.
Компресорнi станцiї й установки та запчастини до них
Компресорнi станцiї призначенi для:
•транспортування природного газу магiстральними газопроводами;
•стискання нафтових газiв при газлiфтному видобутку нафти;
•збирання i транспорту побiжного нафтового газу;
•стискання побiжного нафтового газу в технологiї газопереробних заводiв (ГПЗ);
•накачування газу в шар при розробцi газоконденсатних родовищ iз застосуванням cайклiнг-процесу.
Компресорнi установки мiстять у собi функцiонально зв’язанi мiж собою комплекси основного технологiчного i допомiжного обладнання, керування роботою яких здiйснюється за допомогою сучасних мiкропроцесорних систем. Основу компресорних станцiй складають турбокомпресорнi агрегати з вiдцентровими компресорами з газотурбiнними двигунами авiацiйного типу.
Блочно-контейнерне виконання, максимальна заводська готовнiсть дозволяють робити будiвництво i монтаж у стислий термiн з мiнiмальними витратами.
Обладнання може поставлятися для розташування в капiтальних будiвлях або в легкозбiрних укриттях. Можуть бути розробленi, виготовленi i поставленi компресорнi станцiї за вимогою замовника з повним набором основного i допомiжного технологiчного обладнання. Будiвництво станцiй може бути виконане на умовах “пiд ключ”.
З використанням агрегатiв потужнiстю 16 МВТ побудованi найбiльшi лiнiйнi компресорнi станцiї газопроводiв Уренгой – Помари – Ужгород, Уренгой – Центр, Ямбург – Єлець, що забезпечують безперебiйну подачу газу в центральнi регiони Росiї, Україну i Захiдну Європу.
Установки комплексної пiдготовки газу й установки пiдготовки газу
Установки комплексної пiдготовки газу (УКПГ) призначенi для:
•пiдготовки газу високого тиску методом низькотемпературної сепарацiї з упорскуванням метанолу i забезпечення точки роси по водi i вуглеводням з наступною подачею його в магiстральний газопровiд;
•одержання стабiльного вуглеводневого конденсату.
До складу основного технологiчного обладнання УКПГ входять:
•установки низькотемпературної сепарацiї з блоком вхiдного сепаратора i вузлами вимiру витрати газу;
•установки стабiлiзацiї конденсату, що включає колонне, теплообмiнне обладнання, технологiчний пiдiгрiвач, насосне обладнання, вузли вимiру витрати газу i конденсату;
•установки регенерацiї метанолу.
До складу допомiжної системи УКПГ входять:
•система смолоскипова;
•установка пiдготовки повiтря КIП i А;
•система теплопостачання.
Установки пiдготовки газу (УПГ) призначенi для витягу з побiжного нафтового газу широкої фракцiї легких вуглеводнiв. У загальному випадку на УПГ здiйснюється:
•пiдготовка газу, включаючи очищення й осушку за вологою;
•вiдбензування газу, тобто витяг з нього нестабiльного газового бензину;
•приймання, збереження i вiдвантаження залiзничним, автомобiльним транспортом чи трубопроводами рiдкої продукцiї УПГ.
Установки призначенi для експлуатацiї в клiматичних зонах з температурою повiтря вiд мiнус 60°С до плюс 45°С.
Обладнання для виробництва електроенергiї
Перспективним напрямком розвитку енергетики є застосування енергозберiгаючих технологiй на базi газотурбiнних установок, що дозволяють iстотно пiдвищити ефективнiсть використання органiчного палива при виробництвi електричної енергiї.
Маючи великий досвiд у проектуваннi i виготовленнi турбокомпресорних i газоперекачувальних агрегатiв на базi газотурбiнних приводiв, ПАТ освоїло випуск газотурбiнних енергетичних електростанцiй двух типiв.
Енергетична газотурбiнна установка ЕГТУ-16, що розроблена, виготовлена i введена в експлуатацiю у ПАТ, забезпечує вироблення 16МВт електричної енергiї i 21,5Гкал/годину теплової енергiї.
ПГУ-20 —установка з парогазовим циклом, яка складається з газотурбогенераторної установки потужнiстю 16МВт i паротурбiнної установки потужнiстю 6МВт.
Основнi переваги енергоустановок:
•можливiсть монтажу в капiтальних спорудженнях (реконструкцiя iснуючих) i на вiдкритих площах (блочно-модульний варiант);
•мобiльнiсть, можливiсть установки в безпосереднiй близькостi вiд споживача чи джерела газу;
•блочно-модульна конструкцiя дозволяє робити установку i ремонт устаткування на обмеженiй площi;
•можливiсть швидкого вiдключення i запуску газо-турбогенераторної частини установки протягом 15-45 хвилин;
•автоматична система керування i широка дiагностика технiчного стану;
•мiнiмальна чисельнiсть обслуговуючого персоналу.
Трубопровiдна арматура
З 1986 року ПАТ є одним з основних виробникiв арматури для газової промисловостi в СНД.
ПАТ виробляє широкий асортимент шарової запiрної та регулюючої трубопровiдної арматури для нафтової i газової промисловостi.
Крани кульовi застосовуються як запiрнi пристрої на магiстральних трубопроводах, що транспортують неагресивний природний газ. Затвори зворотнi застосовуються для запобiгання зворотного потоку середовища, що транспортується. Грати захиснi використовуються як запiрнi пристрої на трубопроводах, що транспортують неагресивний природний газ, повiтря, масло.
Обладнання технологiчне хiмiчне
ПАТ накопичило великий досвiд розробки та виготовлення як окремого обладнання для оснащення хiмiчних виробництв, так i повнокомплектних технологiчних лiнiй для хiмiчної, нафтової, газової, харчової, медичної промисловостi та iнших галузей.
ПАТ постачає технологiчне обладнання “пiд ключ” для хiмiчних виробництв:
•кальцинованої соди потужнiстю вiд 50 до 200 тис. т/рiк;
•слабкої азотної кислоти;
•гелiєвого концентрату;
•етилену i пропiлену;
•паливно-мастильних матерiалiв;
•спирту (вiд 100 до 6000 дал на добу).
Ємкiсне устаткування
Ємкiсне обладнання застосовується для прийому, збереження, переробки i видачi агресивних, токсичних i нетоксичних, вибухонебезпечних i невибухонебезпечних продуктiв у хiмiчнiй, нафтохiмiчнiй, харчовiй i iнших галузях промисловостi.
Виготовляється ємкiсне обладнання з робочим тиском до 25 МПа (250кгс/см2), температурою вiд -210°С до +700°С та об’ємом до 1000 м3 рiзних типiв:
•апарати ємкiснi без внутрiшнiх пристроїв;
•апарати ємкiснi з внутрiшнiми пристроями;
•апарати ємкiснi з пристроями, що перемiшують;
•апарати ємкiснi з внутрiшнiм/зовнiшнiм обiгрiвом/охолодженням;
•циклони;
•обертовi сушильно-охолоджувальнi барабани;
•апарати ємкiснi спецiальнi.
•Апарати розробляються за iндивiдуальними проектами i можуть бути виготовленi з вуглецевих, корозiйностiйких сталей, титанових сплавiв i сплавiв на основi нiкелю.
Основними перевагами устаткування, виробленого ПАТ, є низька питома матерiалоємнiсть, застосування в конструкцiї унiфiкованих деталей i вузлiв, надiйнiсть у роботi.
Теплообмiнне обладнання
Теплообмiнники застосовуються для проведення теплових процесiв: нагрiвання, охолодження, випарювання, конденсацiї i кипiння у всiх галузях промисловостi i сiльського господарства.
Виготовляється теплообмiнне устаткування з робочим тиском 25МПа (250кгс/ см2), температурою вiд -210 °С до +700 °С рiзних типiв.
Основними перевагами є простота конструкцiї, компактнiсть, високий коефiцiєнт теплопередачi, можливiсть очищення поверхнi теплообмiну вiд забруднень, стiйкiсть до пульсацiї тиску, вiбрацiї, ударним навантаженням, легкiсть монтажу i демонтажу.
Колонне обладнання
Колонне обладнання застосовується для ректифiкацiйних i абсорбцiйних процесiв у хiмiчнiй i iнших галузях промисловостi. Розробляється устаткування за iндивiдуальними проектами i може бути виготовлене з вуглецевих i корозiйностiйких сталей, титанових сплавiв на основi нiкелю.
Основними перевагами є висока розподiляюча здатнiсть при великих навантаженнях з пару i рiдини, малi втрати тиску, легкiсть монтажу i демонтажу, надiйнiсть у роботi.
Виготовлене товариством хiмiчне обладнання для виробництва мiнеральних добрив на основi амiаку й азотної кислоти успiшно експлуатується на усiх виробничих об’єднаннях “Азот” колишнього Радянського Союзу (Днiпродзержинськ, Черкаси, Сєвєродонецьк та iн.).Усього поставлено близько 100 лiнiй.
Хiмiчне устаткування в складi комплектних технологiчних лiнiй з виробництва етилену, пропiлену i гелiю поставленi на пiдприємства нафтохiмiчного комплексу (Сумгаїт, Омськ, Уфа, Салават, Казань, Ангарськ, Лисичанськ, Шевченко, Оренбург та iн.).Усього поставлено 30 лiнiй.
Устаткуванням з маркою ПАТ оснащенi коксохiмiчнi заводи колишнього Радянського Союзу, а також Кузнецький, Магнiтогорський, Карагандинський металургiйнi комбiнати; пiдприємства хiмiчної, бiологiчної, нафтопереробної, харчової й iнших галузей промисловостi країн СНД; очиснi споруди з очищення стiчних вод великих мiст i пiдприємств, станцiї переливання кровi, м’ясокомбiнати, рибальський флот.
Поршневi компресори i компресорнi установки
ПАТ є одним з найстарших пiдприємств з виготовлення опозитних поршневих компресорiв i єдиним в Українi пiдприємством, що виготовляє важке компресорне обладнання.
Поршневi компресори високого i надвисокого тиску застосовуються для виробництва мiнеральних добрив, для одержання полiетилену високим тиском, стиску природного i нафтового побiжного газу, азоту, водню i гелiю у нафтохiмiчнiй i металургiйнiй промисловостi.
Фахiвцями ПАТ освоєний випуск цiлого ряду компресорiв загального призначення, спецiальних компресорiв малої потужностi для потреб рiзних галузей промисловостi, а також гвинтових компресорiв для промислових холодильних установок.
ПАТ виробляє пересувнi компресорнi установки, призначенi для постачання стиснутим повiтрям бурових верстатiв i iнших механiзмiв. Установки цiлком автономнi i пристосованi до перевезень рiзними видами транспорту: автомобiльним, залiзничним, водним i повiтряним. Висока надiйнiсть i довговiчнiсть, простота керування й обслуговування всiх систем роблять їх незамiнними при роботi в польових умовах.
Усi компресори, що випускаються, мають автоматизовану систему контролю, керування i захист, що забезпечує контроль основних параметрiв, попереджувальну й аварiйну сигналiзацiю, блокування приводного двигуна.
Насосне обладнання
Великою рiзноманiтнiстю вiдрiзняється насосне обладнання виробництва ПАТ. Водокiльцевi вакуумнi насоси i компресори, а також ротацiйнi насоси, що випускає ПАТ, призначенi для рiзних галузей промисловостi. Вони виготовляються з вуглецевих i нержавiючих сталей i титанових сплавiв. Цi насоси вiдрiзняються високим рiвнем надiйностi, простi i зручнi в експлуатацiї.
Для iнтенсифiкацiї видобутку нафти в нафтовiй промисловостi випускаються модернiзованi вiдцентровi високонапiрнi багатосекцiйнi насоси i агрегати ЦНС-180-2 з подачею 180 м3/год i напором вiд 1050 до 1900м. Насоси мають ефективний захист, що дозволяє здiйснювати перекачування промислових, стiчних i пластових вод з пiдвищеним вмiстом абразивних домiшок, у тому числi з вмiстом сiрководню.
Для ефективного освоєння нафтових родовищ розроблений мультифазний насос 2ВВ500-30, що забезпечує спiльне перекачування нафти, газу i рiдини однiєю системою трубопроводiв.
Для перекачування нафтопродуктiв (олiя, мазут, дизельне паливо, нафта) випускаються тригвинтовi насоси ЗВ8/100 i ЗВ16/25 з подачею вiд 12 до 22 м3/годину.
Для хiмiчної, нафтової i газової промисловостi випускаються вiдцентровi насоси в асортиментi продуктивнiстю вiд 2 до 500 м3/годину. Виготовлення з корозiйностiйких i титанових сплавiв забезпечує можливiсть їхнього застосування у високоагресивних середовищах.
Для пiдприємств металургiйної i цементної промисловостi освоєне виробництво шламових насосiв типу ЦПН продуктивнiстю вiд 225 до 800 м3/годину.
Насоси типу НСШ призначенi для шахтного водовiдливу у вугiльнiй промисловостi. Цi насоси мають продуктивнiсть вiд 80 до 500 м3/годину i напiр до1000м, їхня номенклатура охоплює 21 типорозмiр. Вони виконанi з урахуванням сучасних вимог i вiдрiзняються пiдвищеною надiйнiстю i довговiчнiстю.
ПАТ є основним постачальником спецiального насосного обладнання для всiх енергоблокiв атомних електростанцiй. Унiкальним обладнанням, що виробляється ПАТ, є головнi циркуляцiйнi насоси ГЦН-195М потужнiстю 8000 КВт i подачею теплоносiя 20000 м3/ч для енергоблокiв ВВЕР-1000.
Виготовляється також широка номенклатура насосiв другого контуру АЕС (поживнi, конденсатнi, циркуляцiйнi для охолодження реакторiв i iншi).
Центрифуги
До одного з основних видiв обладнання, що випускається ПАТ, вiдносяться центрифуги, виготовлення яких розпочато на пiдприємствi в 1902 роцi.
Сьогоднi ПАТ виробляє практично всi вiдомi у свiтi типи центрифуг, у тому числi сучаснi великовантажнi автоматичнi i безперервної дiї центрифуги, високошвидкiснi трубчастi центрифуги й iн. Цi центрифуги укомплектованi сучасними енергозберiгаючими регульованими електроприводами, системами автоматичного керування, створеними на базi сучасних програмувальних контролерiв i iнших технiчних засобiв фiрми “Schneider Electric”.
Пiдприємство постiйно веде роботу з розширення номенклатури продукцiї. Докладнiшу iнформацiю про продукцiю, що виробляє ПАТ, можна отримати на офiцiйному сайтi ПАТ: snpo.ua.
ПАТ «Сумське НВО» вiдоме на теренах не тiльки України, країн СНД, а й далеко за їх межами. Продукцiя, яка виготовляється на виробничих площах пiдприємства, визнана у свiтi як унiкальна, надiйна, якiсна, високотехнологiчна, її використовують у рiзних галузях промисловостi, а найбiльше – нафтогазовому комплексi країн, котрi є провiдними у цьому напрямку.
Переважна бiльшiсть продукцiї торгової марки пiдприємства – нетипова, аналогiв їй на територiї СНД, а часто i у свiтi немає.
У загальному обсязi продажiв продукцiї по регiонам свiту найбiльша частка (35,7 %) належить Українi та країнам СНД, що зумовлено пiдвищенням попиту на продукцiю ПАТ
на вiтчизняному ринку, основу якого складає нафтогазова галузь України. Значний обсяг продажiв вiдбувся за рахунок вiдвантаження продукцiї для ПАТ «Укртрансгаз» i його дочiрнiх компанiй. Крiм цього, суттєву частку склала реалiзацiя для Бiлоруської АЕС, Запорiзької АЕС, Ровенської АЕС, Хмельницької АЕС та для ДП «Завод iм. В.О. Малишева».
У звiтному перiодi збiльшились обсяги продажiв до країн далекого зарубiжжя. У загальному обсязi реалiзацiї їм належить 24,0 % завдяки реалiзацiї до Туреччини (КС «Сiвас») та Iрану (для нафтогазового родовища «Пiвдений Парс» i проектiв Bibi Нakimeh та Lab Sefid).
До країн Середньої Азiї реалiзовано 23,5 % продукцiї пiдприємства. Даний ринок є
для ПАТ одним з найбiльш значущих завдяки налагодженим каналам продажiв. Найбiльша частка реалiзацiї до даного регiону сформована за рахунок вiдвантаження продукцiї до Узбекистану (ДКС «Кокдумалак» та ДКС «Пiвденний Кемачi») i Казахстану (ПСГ «Бозой» та Уральська ГТЕС).
На формування замовлень з боку компанiй Росiйської Федерацiї значно впливають внутрiшнi i зовнiшнi фактори, що пов’язанi з припиненням взаємодiї ПАТ з клiєнтами даного регiону на фонi поглиблення кризи у полiтичних вiдносинах мiж Україною та Росiйською Федерацiєю, анексiї Криму i проведення бойових дiй на сходi України. Проте, у порiвняннi з минулим роком обсяги продажiв в Росiйську Федерацiю збiльшились та склали 16,8 % вiд загального обсягу за рахунок вiдвантаження продукцiї для атомних електростанцiй, УКПГ Берегове родовище, а також на замовлення «Ingenieurburo R. Grossmann GmbH & Co. KG», ТОВ «Газтурботек», ТОВ «Техпром» та iнших.
У ПАТ традицiйно придiлялась значна увага зовнiшньоекономiчнiй дiяльностi. Так, фахiвцями пiдприємства велась постiйна робота щодо вивчення ринкiв збуту i отримання замовлень з рiзних країн.
ПАТ «Сумське НВО» стало першим машинобудiвним пiдприємством зi Схiдної Європи, яке отримало статус схваленого постачальника в Мiнiстерствi нафти Iраку. Пiдприємство довело, що пропонована продукцiя, котра випускається пiд брендом ПАТ «Сумське НВО», вiдповiдає вимогам, що висуваються Мiнiстерством нафти Iраку до своїх вiрогiдних партнерiв.
Також товариство з успiхом виконало всi вимоги щодо проходження попередньої квалiфiкацiї в The Egyptian Natural Gas Holding Company (EGAS), що є найбiльшим оператором газової галузi Єгипту, та офiцiйно отримало статус схваленого постачальника в данiй компанiї.
У звiтному роцi продовжувалося просування продукцiї пiдприємства на європейський ринок. Для пiдтримки iмiджу i розширення дiлових контактiв узято участь у найбiльших профiльних виставках в Iранi, Узбекистанi, Азербайджанi, Казахстанi та Українi. Крiм цього, спецiалiсти ПАТ вiдвiдали виставки в Москвi та Каїрi, де проводились зустрiчi по поточним та перспективним проектам.
У Ташкентi вiдбулася традицiйна Мiжнародна виставка «Нафта i газ Узбекистану» –
OGU-2017, яка зiбрала понад 200 компанiй iз майже 30 країн свiту. Чiльне мiсце на нiй зайняв стенд ПАТ «Сумське НВО». Експозицiю вiдвiдало багато зацiкавлених гостей як iз бiзнес-спiльноти, так i кола впливових державних високопосадовцiв.
У Казахстанi вiдбулася ювiлейна 25-а мiжнародна виставка «Нафта i газ» (KIOGE-2017). Подiя об’єднала понад 200 профiльних компанiй. На неї прибули делегацiї з 25 країн свiту,
з-помiж яких: Австрiя, Азербайджан, Аргентина, Бiлорусь, Великобританiя, Нiмеччина, Iндiя, Iран, Iспанiя, Iталiя, Пiвденна Корея, Норвегiя, Польща, Росiйська Федерацiя, США, Туреччина, Узбекистан, Чехiя, Францiя. Презентувала своїх виробникiв i Україна. В їх числi – ПАТ «Сумське НВО», експозицiя якого користувалася пiдвищеним попитом в учасникiв заходу.
У Азербайджанi (м. Баку) пройшла знакова для енергетичного сектору Прикаспiйського регiону подiя – Мiжнародна виставка Caspian Oil & Gas («Нафта та газ Каспiю»). Даний захiд вiдбувся вже у 24-е й зацiкавив близько 290 компанiй-постачальникiв рiзних видiв продукцiї i надавачiв послуг, а також бiльше семи тисяч вiдвiдувачiв, 85 % з яких є фахiвцями в галузi нафтогазової iндустрiї. На даному заходi презентували свiй потенцiал i сумськi машинобудiвники. Показати себе на Caspian Oil & Gas з’їхалися товаровиробники iз 30 країн свiту, серед яких: Бельгiя, Бiлорусь, Великобританiя,, Iспанiя, Iталiя, Казахстан, Китай, Нiдерланди, Польща, Румунiя, США, Україна, Японiя та чимало iнших.
У рамках проведення Мiжнародної унiверсальної виставки мiжрегiональної та зовнiшньоекономiчної спiвпрацi «Слобожанський мiст-2017» (м. Суми) зiбралися товаровиробники, що представляють рiзнi iндустрiальнi сегменти. Виставка об’єднала промисловцiв вчотирнадцяте та пройшла в рамках днiв Європи в Українi. Показати свої вмiння прибули близько 40 провiдних пiдприємств Сумської й Харкiвської областей, а також сусiдньої Польщi. Традицiйно до заходу долучилися ПАТ «Сумське НВО» та ТОВ «Суми-Електрод».
У м. Київ вiдбулася мiжнародна спецiалiзована виставка «НАФТОГАЗЕКСПО-2017», що охоплює увесь комплекс питань, пов’язаних iз розвiдкою, видобутком, транспортуванням, переробкою та зберiганням нафти й природного газу. Працювала i вдало презентувала свої можливостi на даному експозицiйному форумi й команда фахiвцiв ПАТ «Сумське НВО». До виставки долучилося близько 100 компанiй з Бiлорусi, Китаю, Нiмеччини, Польщi, України та iнших держав.
У продовження заходiв 2016 року, у 2017 роцi акцiонерне товариство пройшло квалiфiкацiю постачальника у низцi вiдповiдних компанiй i приймало участь в тендерах на постачання компресорного та нафтогазового обладнання в таких регiонах, як Єгипет, Пакистан, Оман, Кувейт. Укладенi угоди з партнерами, та проводяться вiдповiднi заходи на ринках Єгипту, Катару, Пакистану, Саудiвської Аравiї, Оману, ОАЕ, Алжиру.
Проводяться заходи iз сертифiкацiї та ресертифiкацiї продукцiї ПАТ на вiдповiднiсть вимогам мiжнародних стандартiв.
Провадиться лiквiдацiя створеного за участю ПАТ ТОВ “Фрунзе-Авто”.
У березнi 2012 року згiдно з рiшенням Наглядової ради ПАТ «Сумське НВО iм.М.В.Фрунзе» ПАТ виступило спiвзасновником ТОВ «Сумиiнвесткапiтал». Частка ПАТ «Сумське НВО iм.М.В.Фрунзе» у статутному капiталi ТОВ «Сумиiнвесткапiтал» становила 86,98%; частка сформована за рахунок грошових i майнових внескiв ПАТ. У травнi 2012 року частку ПАТ було повнiстю продано.
У жовтнi 2014 року згiдно з рiшенням Наглядової ради ПАТ «Сумське НВО iм.М.В.Фрунзе» ПАТ виступило спiвзасновником ТОВ “СУМИНАФТОГАЗСЕРВIС”. Частка ПАТ у статутному капiталi ТОВ ТОВ “СУМИНАФТОГАЗСЕРВIС”становить 4,0%;
02.02.2015р. проведена державна реєстрацiя припинення юридичної особи ТОВ “Фрунзе-Будiндустрiя”.
11.08.2017р., протокол 11/08-2017, Наглядовою радою ПАТ «Сумське НВО» було прийняте рiшення про укладення мiж ПАТ «Сумське НВО» та ТОВ «Агробiзнес ТСК» договору купiвлi-продажу частки ПАТ «Сумське НВО» в розмiрi 99,9143% статутного капiталу ТОВ «Професiйний футбольний клуб «Суми».
14.08.2017р., протокол 14/08-2017, Наглядовою радою ПАТ «Сумське НВО» було прийняте рiшення про придбання Товариством частки в розмiрi 100% статутного капiталу ТОВ «ПроектЕнергоСервiс» (мiсцезнаходження: Республiка Казахстан, Карагандинська обл., м. Караганда, район iменi Казибек Бi, вул. Єржанова, будiвля 41/1, 9, поштовий iндекс 100000, бiзнес-iдентифiкацiйний номер (БIН) 110440005403).
Правочинiв з власниками iстотної участi, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афiлiйованими особами, зокрема правочинiв, укладених протягом звiтного року мiж емiтентом або його дочiрнiми/залежними пiдприємствами, вiдокремленими пiдроздiлами, з одного боку, i власниками iстотної участi, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з iншого боку, не було.
Основнi фонди за складом розподiляються на:
– будiвлi, споруди та передавальнi пристрої – 36,5 % загальної суми основних фондiв;
– робочi машини та обладнання – 8,6 %;
– транспортнi засоби, iнструмент i прилади –3,1 %;
– iншi – 51,8 %.
На територiї пiдприємства розташовано близько 5,2 тисяч одиниць як власного, так i орендованого технологiчного та пiдйомно-транспортного обладнання, а саме:
– металорiзального 2 862 од.;
– зварювального 680 од.;
– кувально-пресового 564 од.;
– ливарного 282 од.;
– деревообробного 118 од.;
– пiдйомно-транспортного 645 од.
Iнвестицiї є домiнуючим фактором економiчного зростання пiдприємства. На виконання проектiв та заходiв, спрямованих на пiдтримку виробничого потенцiалу ПАТ, iнвестовано власних грошових коштiв на суму 5 259,1 тис. грн.
Ключовими напрямками iнвестування були:
1. Розвиток та модернiзацiя систем енергозабезпечення пiдприємства (модернiзацiя водогрiйного котла КВГМ-100, парового котла ДЕ-10-14ГМ котельнi Пiвнiчного Промвузла, встановлення загальнобудинкових приладiв облiку теплової енергiї, створення автоматизованої системи комерцiйного облiку електроенергiї (АСКОЕ)) – 3 976,8 тис. грн.
2. Впровадження iнформацiйних технологiй, спрямоване на вдосконалення системи управлiння пiдприємством та рiвня органiзацiї виробничих процесiв – 702,2 тис. грн.
3. Технiчне оснащення виробництва (придбання засобiв малої механiзацiї, твердомiрiв, крiостату, вимiрювальних приладiв для неруйнiвного контролю та метрологiчних вимiрювань, модернiзацiя розривної машини УВМ-50) – 580,1 тис. грн.
Капiтальнi вкладення пiдприємства склали 13 126 тис. грн., з них:
– об’єкти виробничого призначення (технiчне переозброєння та реконструкцiя) – 12 223 тис. грн.;
– об’єкти невиробничого характеру – 130 тис. грн.;
– iншi потреби (нематерiальнi активи) – 773 тис. грн.
В експлуатацiю введено основних фондiв на суму 15 122 тис. грн., з них: 14 727 тис. грн. – виробничого призначення, 194 тис. грн. – невиробничого характеру, 201 тис. грн. – нематерiальнi активи.
На кiнець звiтного року сума незавершеного будiвництва склала 58 815 тис. грн., у тому числi:
– об’єкти виробничого призначення – 57 612 тис. грн.;
– нематерiальнi активи – 1 203 тис. грн.
Основним фактором, який впливає на тенденцiї дiяльностi ПАТ «Сумське НВО» в перспективi, є напруженi вiдносини мiж Україною та Росiйською Федерацiєю, проведення активних бойових дiй на сходi України, а також криза в економiчнiй та фiнансовiй сферi країни. У найскладнiших економiчних i полiтичних умовах пiдприємство ставить перед собою мету по стабiлiзацiї роботи пiдприємства, пошуку оптимальних шляхiв завантаження потужностей та прiоритетiв у фiнансуваннi внутрiшнiх проектiв, забезпечення беззбиткового рiвня виробництва i реалiзацiї продукцiї, пiдтримання наукових компетенцiй та iн.
Для виконання поставлених перед колективом пiдприємства виробничих завдань визначено ряд заходiв, якi повиннi сприяти стабiлiзацiї роботи пiдприємства у 2017 роцi. Данi заходи пiдкрiпленi затвердженими вiдповiдними бюджетами. Об’єднання вивчає новi ринки збуту своєї продукцiї, бере участь в тендерах, мiжнародних ярмарках i виставках. Виявлення основних тенденцiй розвитку економiки рiзних країн визначають напрями виробництва нової технiки i нетрадицiйних для пiдприємства видiв продукцiї.
До сильних сторiн ПАТ «Сумське НВО», що дозволять вести конкурентну боротьбу на традицiйних та нових ринках, можна вiднести: науковий i виробничий потенцiал, який позицiонує пiдприємство як постачальника «технiчно складних рiшень в мiнiмальнi термiни»; значний парк iнстальованого обладнання, що забезпечує стабiльний щорiчний обсяг замовлень на запаснi частини i продукцiю для модернiзацiї.
1. Штраф за порушення законодавства про захист економiчний конкуренцiї Сумського обласного територiального вiддiлення Антимонопольного комiтету України – 68 тис. грн.
2. Штраф за порушення лiцензiйних умов з виробництва та лiцензiйних умов з постачання теплової енергiї -17 тис. грн.
3. Штраф за несвоєчасну реєстрацiю податкових накладних -13 тис. грн.
4. Штраф за завищення заявлених та отриманих сум матерiального забезпечення застрахованим особам за рахунок коштiв ФСС з ТВП – 12 тис. грн.
5. Iншi – 13 тис. грн.
Всього: 123 тис. грн.
Внаслiдок полiтичної та економiчної кризи, що триває в Українi з 2014 року, Товариство в 2017 роцi отримало збитки в розмiрi 1045101 тис. грн.
Станом на 31.12.2017р. дефiцит чистого оборотного капiталу склав 3742801 тис. грн. Вiд’ємне значення даного показника свiдчить про недостатнiй рiвень коштiв необхiдних для забезпечення нормальної операцiйної дiяльностi товариства за рахунок постiйних фiнансових ресурсiв. Таким чином, без залучення додаткових джерел фiнансування виникає ризик втрати лiквiдностi та фiнансової стiйкостi ПАТ в цiлому.
Управлiнський персонал вживає всiх можливих заходiв для подолання негативних факторiв економiчного середовища та забезпечення стабiльної i прибуткової дiяльностi Товариства в майбутньому. Плани управлiнського персоналу включають розширення ринкiв збуту та збiльшення обсягiв продажу в 2018 роцi, порiвняно з 2017 роком, що дозволить погасити зобов’язання та зменшити витрати.
Вартiсть укладених, але ще не виконаних договорiв (контрактiв) на кiнець 2017 року, зi строком їх реалiзацiї в 2018 роцi становить близько 43,4 млн. дол.США.
Основним фактором, який впливає на тенденцiї дiяльностi ПАТ «Сумське НВО» в перспективi, є напруженi вiдносини мiж Україною та Росiйською Федерацiєю, проведення бойових дiй на сходi України, а також криза в економiчнiй та фiнансовiй сферi країни. У найскладнiших економiчних i полiтичних умовах пiдприємство ставить перед собою мету по стабiлiзацiї роботи пiдприємства, пошуку оптимальних шляхiв завантаження потужностей та прiоритетiв у фiнансуваннi внутрiшнiх проектiв, забезпечення беззбиткового рiвня виробництва i реалiзацiї продукцiї, пiдтримання наукових компетенцiй та iнше.
Для виконання поставлених перед колективом виробничих завдань визначено ряд заходiв, якi повиннi сприяти стабiлiзацiї роботи пiдприємства у 2018 роцi. Данi заходи пiдкрiпленi затвердженими вiдповiдними бюджетами. Об’єднання вивчає новi ринки збуту своєї продукцiї, бере участь в тендерах, мiжнародних ярмарках i виставках. Виявлення основних тенденцiй розвитку економiки рiзних країн визначають напрями виробництва нової технiки i нетрадицiйних для пiдприємства видiв продукцiї.
До сильних сторiн ПАТ «Сумське НВО», що дозволять вести конкурентну боротьбу на традицiйних та нових ринках, можна вiднести: науковий i виробничий потенцiал, який позицiонує акцiонерне товариство як постачальника «технiчно складних рiшень в мiнiмальнi термiни»; значний парк iнстальованого обладнання, що забезпечує стабiльний щорiчний обсяг замовлень на запаснi частини i продукцiю для модернiзацiї.
Планується реалiзувати обладнання за такими географiчними сегментами: далеке
зарубiжжя – 36,8 % вiд загального запланованого обсягу реалiзацiї, Середня Азiя – 36,7 %, Україна та СНД – 15,3 %, Росiйська Федерацiя – 11,2 %.
Перспективним для дiяльностi пiдприємства в 2018 роцi є ринок Близького Сходу. Очiкується реалiзацiя електроприводних компресорних агрегатiв ЕКА-Ц-8/40-2,0М1 з комплектом обладнання та запасних частин на замовлення iранської компанiї SADAF Co. (NGL 3200). Також фахiвцями ПАТ буде продовжено роботу над виконанням замовлень з боку компанiї GENERAL MIDDLE EAST CONTRACTORS для нафтового родовища «Захiдний Карун» (NGL 3200).
Планується вiдвантаження поршневих компресорних установок для проекту Lab Sefid та електроприводних компресорних агрегатiв ЕКА-Ц-9,8/12,5-1,53M1 для станцiї попереднього стиснення рециркулюючого газу «Пазанан» на замовлення iранської компанiї Satrap Jonoub Co.
Крiм цього, ведуться роботи над виконанням зобов’язань по контракту з турецькою нафтогазовою компанiєю Botas Petrоleum Pipeline Corporation на виготовлення газоперекачувального агрегату в рамках розширення компресорної станцiї «Сiвас».
Очiкується продовження виконання замовлень для iранської компанiї MAPNA Turbine Engineering and Manufacturing Company (TUGA).
Реалiзацiю продукцiї до країн Середньої Азiї планується забезпечити за рахунок пiдписання угод з нiмецькою компанiєю Ingenieurburo R. Grossmann GmbH & Co. KG та роботою над облаштуванням узбецьких об’єктiв: ДКС «Шуртаннафтогаз», Мубарекського ГПЗ,
ДКС «Памук», ДКС «Кокдумалак» та СОУ «Учкир».
У рамках планової модернiзацiї на об’єктах узбецької державної компанiї «Узтрансгаз» пiдприємством укладено контракт з компанiєю C.E. Civil Engines Ltd Company на виробництво та поставку частин ГПА-Ц-6,3 ГПА-Ц-16 та ТКА-Ц-25 для компресорної станцiї Мубарек Ахангаран Газлi.
Слiд вiдзначити активну роботу пiдприємства над виконанням замовлень з боку ПАТ «Укртрансгаз» та його дочiрнiх компанiй. У рамках проведення реконструкцiї та модернiзацiї вiтчизняної ГТС планується постачання запiрної арматури декiлькох модифiкацiй для потреб управлiння магiстральних газопроводiв. Вiдповiдно до контрактних умов, сумськими машинобудiвниками очiкується виготовлення обладнання, яке належить до середньогабаритних кульових кранiв (з умовним перетином 150, 300 i 500 мм), а також справжнi «важковаговики» дiаметром 1200 мм i 1400 мм. Наразi ПАТ «Сумське НВО» – єдиний товаровиробник в Українi, що випускає арматуру цiєї номенклатури.
На замовлення ТОВ «Енергетичний стандарт» планується вiдвантаження електронасосних агрегатiв для Бiлоруської АЕС.
Незважаючи на складну геополiтичну обстановку щодо ринку Росiйської Федерацiї, ПАТ прагне зберегти дiловий iмiдж i створюванi десятилiттями партнерськi вiдносини iз замовниками на даному ринку. Так, очiкується поставка обладнання для Правдинського родовища, Ленiнградської АЕС-2, а також низки обладнання для агрегатiв з виробництва слабкої азотної кислоти УКЛ-7 на замовлення ТОВ «Хiммашторг» та iнше.
У 2018 роцi плануються iнвестицiї в розвиток та пiдтримку виробництва ПАТ за такими ключовими напрямками:
– технiчне переозброєння виробничих процесiв (придбання обладнання та приладiв, модернiзацiя обладнання, створення спецiалiзованих дiлянок);
– впровадження енергоефективних технологiй та заходiв, направлених на скорочення споживання енергоресурсiв пiдприємством;
– впровадження iнформацiйних технологiй, спрямованих на вдосконалення системи управлiння пiдприємством i рiвня органiзацiї виробничих процесiв;
– впровадження заходiв з охорони та безпеки пiдприємства.
Зокрема, планується модернiзацiя енергетичних об’єктiв котельнi ППВ; модернiзацiя енергетичної газотурбiнної установки ЕГТУ-16; впровадження автоматизованої системи управлiння виробничим процесом котельнi ППВ; реконструкцiя системи теплозабезпечення виробництва хiмiчного обладнання; впровадження автоматизованої системи комерцiйного облiку природного газу та системи технiчного облiку енергоносiїв; створення дiлянки зi складання i ревiзiї вiдцентрових компресорiв з введенням в експлуатацiю промислового мийного комплексу, установки для промивання кришок ГПА, фарбувально-сушильної камери; модернiзацiя печi ДСП-3 № 8 та iн.
У 2018 роцi планується продовжувати роботу щодо удосконалення системи управлiння iнформацiйними ресурсами ПАТ, збiльшення швидкостi обробки iнформацiї, оптимiзацiї використання обчислювальних ресурсiв мережi, пiдвищення рiвня iнформацiйної безпеки комп’ютерної iнформацiйної мережi пiдприємства за рахунок використання сучасних iнформацiйних технологiй та пiдтримки користувачiв корпоративних iнформацiйних систем управлiння пiдприємством.
Планується виконання робiт з пiдтримки та адмiнiстрування iснуючого програмного забезпечення та створеного на базi систем власної розробки.
У напрямку оплати працi планується провести наступнi заходи:
– в рамках модуля управлiння людським капiталом (SAP НСМ) введення в дослiдно-промислову експлуатацiю проекту з впровадження процесiв облiку часу (РТ) та розрахунку заробiтної плати (PY);
– перехiд в промислову експлуатацiю проекту з впровадження органiзацiйного менеджменту та адмiнiстрування персоналу (ОМ РА);
– впровадження заходiв, направлених на розвиток та утримання ключового персоналу;
– збереження витрат на соцiальнi потреби (виконання Колективного договору) на рiвнi не нижче 2017 року.
Усi цi заходи направленi на адаптацiю дiяльностi пiдприємства до нових соцiально-економiчних умов та покращення роботи у 2018 роцi.
ПАТ «Сумське НВО» має необхiднi ресурси для виконання програми 2018 року. Iнвестицiйний клiмат на цiльових ринках дає можливiсть для конкурентної боротьби, утримання та розширення вже iснуючої долi пiдприємства.
Протягом року не зупинялись роботи з розробки i впровадження у виробництво нових технологiй та заходiв, спрямованих на зниження собiвартостi виготовленої продукцiї, а також економiї енергоресурсiв.
Науково-дослiдницькi та конструкторськi роботи були направленi на освоєння наукомiстких та високотехнологiчних видiв продукцiї. Було розроблено та впроваджено
28 нових прогресивних технологiчних процесiв, з яких 3 процеси є ресурсозберiгаючими.
Стратегiчним напрямком дiяльностi ПАТ залишається комплексне постачання обладнання i будiвництво об’єктiв на умовах «пiд ключ».
Поточне завантаження пiдприємства сформували проекти вiтчизняного ринку, далекого зарубiжжя, а також Середньої i Пiвденно-Захiдної Азiї.
Об’єднання активно постачало продукцiю для потреб рiзних українських компанiй. Зокрема, було виготовлено запаснi частини до газоперекачувальних агрегатiв, що функцiонують у складi вiтчизняної ГТС, та габаритну запiрно-кульову арматуру рiзноманiтних типорозмiрiв. Данi замовлення були розмiщенi на пiдприємствi з боку ПАТ «Укртрансгаз» та його дочiрнiх структур. Також фахiвцями ПАТ виконано замовлення для ПАТ «Укрнафта», а саме: 16-метрова регенерацiйно-випарна колона К-2, котра застосовуватиметься на Качанiвському газопереробному заводi; ємностi для збирання та розподiлу їдкого технiчного натру i скрапленого газу та запчастини до насосiв. На замовлення ПАТ «Азот», що знаходиться в Черкасах, вiдвантажено ковпачковi тарiлки, якi будуть частинами колонного устаткування. У рамках реалiзацiї контракту з ТОВ «Азимут» (Київська область) випущене ємнiсне обладнання, що буде застосоване у циркуляцiйнiй системi при зберiганнi та транспортуваннi нафтопродуктiв та iнше. Для ДП «Завод iм. В.О. Малишева» поставлено рiзноманiтнi труби з кожухом i ресiвером. Для модернiзацiї українських АЕС створено велику кiлькiсть частин до рiзних модифiкацiй насосiв.
У рамках реалiзацiї турецького проекту з розширення КС «Сiвас» на замовлення BOTAS Petroleum Company Natural Gas Operation District Management спецiалiстами пiдприємства виготовлено комплекти дифузорiв, компенсаторiв, перехiдникiв та розвантажувальних опор. Крiм того, до Туреччини направлено шумоглушники всмоктування та вихлопу, камера i повiтропровiд всмоктування, ресивер та iнше обладнання.
Вiдповiдно до домовленостей мiж ПАТ «Сумське НВО» та замовниками з Iрану випущено та вiдвантажено установки маслобакiв i вiдсiки маслобакiв для компанiї MAPNA Turbine Engineering and Manufacturing Company (TUGA), необхiдних для комплектацiї нафтогазового родовища «Пiвдений Парс». Також для компанiї Satrap Jonoub Co. створено поршневi компресори 2ГМ10-4,6/34-78 та 2ГМ10-41/3,8-8,5 з комплектами запчастин до них.
Для забезпечення виконання контрактних зобов’язань перед словацькою компанiєю
EURO PUMPS TECH s.r.o. для атомних електростанцiй «Моховце» та «Ясловське Богунiце» було виготовлено та поставлено чергову партiю запасних частин до головних циркулярних насосiв ГЦН-317.
Завершено роботу над деталями до насосного устаткування, що функцiонує на Тяньваньськiй атомнiй електростанцiї (Китай). Мова йдеться про понад 150 пластин до насосного агрегату АПЕА 1650-80-1, що призначений для подачi живильної води з деаератора в парогенератори блокiв АЕС. На замовлення китайської компанiї NUTECH Technology (H.K.) Co. Ltd в рамках проведення планових регламентних робiт на енергоблоках АЕС «Чашма» випущено цiлий спектр запчастин до насосу АЦНА 25-180.
Для нiмецької компанiї Caverion Deutschland GmbH Geschaftsbereich KRANTZ зроблено та вiдвантажено частини аерозольно-йодного фiльтру.
Працiвниками пiдприємства виготовлено рiзноманiтнi частини до насосiв та компресорiв для «ISH PUMPS OLOMOUC a.s.» (Чеська Республiка), Mondi Stambolijski EAD (Болгарiя), Mangione Consulting UG (Германiя), «Public Company ORLEN Lietuva» та ЗАТ «IЗОВОЛТАС» (Литва).
У звiтному роцi було продовжено роботу над облаштуванням пiдземного сховища газу «Бозой», що споруджується в Казахстанi. В результатi – запущена установка абсорбцiйного осушення газу продуктивнiстю 27 млн. куб. м на добу. Проектування, виготовлення всього необхiдного для даного об’єкта обладнання, його монтаж та пусконалагодження протягом
2015-2017 рокiв виконано працiвниками ПАТ «Сумське НВО». Установка абсорбцiйного осушення газу для пiдземного сховища «Бозой» є найбiльшою в перелiку тих, якi коли-небудь постачали сумськi машинобудiвники.
Для оновлення виробничих потужностей Уральскої ГТЕС (Казахстан) було поставлено комплект зубчастої пари до редуктора Р-500.
Для казахської компанiї АТ «АрселорМiттал Темiртау» випущено та вiдвантажено чотири одиницi водокiльцевих вакуумних насосiв типу ВВН2-50М, якi йдуть у комплексi з новiтнiми електродвигунами, що забезпечують високий рiвень вибухозахисту, та один водокiльцевий вакуумний насос типу ВВН2-150М. Їхня ключова функцiя – вiдкачування iз вугiльних шахт домiшок, якi не розчиняються у водi.
На замовлення узбецької компанiї «Мубарекнафтогаз» у межах планового оновлення потужностей трьох типiв компресорiв, що працюють на ДКС «Кокдумалак», виготовлено ротори низького тиску та робочi колеса.
Працiвниками ПАТ створено чотири одиницi пiдiгрiвачiв паливного та буферного газу по двi кожної модифiкацiї для родовища «Пiвденний Кемачi», розташованого в Узбекистанi. Пiдiгрiвачi паливного газу габаритнi та технологiчно складнi. Вони розмiщуються на семиметровiй рамi, їхня висота досягає 2 м. Майданчики обслуговування, котрими продукцiя комплектується, теж бiльш як двометровi. Основою кожного з таких пiдiгрiвачiв є теплообмiнник. У даному випадку йдеться про U-подiбнi апарати довжиною понад 4 м.
Завершено роботу над замовленням найбiльшого виробника цукру в Узбекистанi – компанiї «Хоразм Шакар», що проводить модернiзацiю власних потужностей. Згiдно з умовами контракту поставлено два компресори продуктивнiстю 50 м3/хв. для стиснення агресивних газiв, нерозчинних у водi. Компресори виготовленi з нержавiючої сталi, i вага кожного з них
сягає 2 тонн. Крiм того, на адресу даного замовника було вiдвантажено вакуумний водокiльцевий насос типу ВВН-50/0,2Н.
Працiвниками ПАТ було випущено та доставлено продукцiю на пiдприємства, якi розташованi у Бiлорусi. На замовлення ТОВ «Енергетичний Стандарт» для атомної електростанцiї, котра споруджується в мiстi Островець, створенi конденсатнi насоснi агрегати двох модифiкацiй: АКсВА 2000-100 i АКсВА 2200-220-2. Одну частину обладнання (три одного типу та три iншого), яка буде використана для комплектацiї енергоблока № 1, замовниковi поставлено влiтку. Закiнчення робiт над другою партiєю насосiв для нового енергоблока № 2 планується на початок 2018 року. Для ВАТ «Нафтан» створено габаритний вертикальний витий теплообмiнний апарат Т-74А вагою 12 тонн, головне призначення якого – випарювання рiдкої пропан-пропiленової фракцiї. Продукцiя буде застосована на дочiрньому пiдприємствi «Нафтану» – заводi «Полiмiр», де стартувало оновлення потужностей вузла отримання пропiлену. Також виготовлено комплектуючi для компресорiв та чотири адсорбера, котрi замiнять застарiлi зразки устаткування, що застосовувалося у складi установки осушення повiтря А-1000У-02. У звiтному роцi «Нафтан» розмiстив на пiдприємствi чергове замовлення на постачання теплообмiнного обладнання та частин компресорiв.
Спецiалiстами ПАТ була розроблена i видана у виробництво документацiя на ГПА та вiдцентровi компресори для: КC «Захiдний Карун» на замовлення компанiї «General Middle East Contractors» (Iран) – компресорний агрегат ЕКА-Ц-8,2/2,5-25М1; Правдинського родовища на замовлення компанiї «Ingenieurb?ro R. Gro?mann GmbH & Co. KG» (Нiмеччина) – газоперекачувальний турбокомпресорний агрегат ТКА-Ц-12П/0,25-4.5М1 в блоково-контейнерному виконаннi; Мубарекского ГПЗ (Узбекистан) – газоперекачувальний агрегат
ГПА-Ц-16/64-2,3М1 та проточну частину компресора 295ГЦ2-270/28-65М1.
У виробництво видана конструкторська документацiя на новi види ємнiсного, сепарацiйного, теплообмiнного та центрифугального обладнання, арматурнi блоки, блоки насоснi для: УМГ «Черкаситрансгаз», УМГ «Прикарпаттрансгаз», УМГ «Київтрансгаз»,
ПАТ «Укртатнафта» (Україна), ДКС «Мубарекський ГПЗ» (Узбекiстан), ЗАТ «Танiер» (Литва), ВАТ «Нафтан», ВАТ «Астрона» (Бiлорусь), УОГ «Середнєботуобiнського НГКР» (Росiйська Федерацiя), АЕС «Куданкулам» (Iндiя), АЕС «Бушер» (Iран), АТ «Актюбинський завод хромових з’єднань» (Казахстан), АЕС «Пакш» (Угорщина), АЕС «Моховце», АЕС «Ясловське Богунiце» (Словаччина), АЕС «Чашма» (Китай), ПАТ «АрселорМiттал» (Україна),
ТОВ «Експорттехпром» (Росiйська Федерацiя) та iншi.
Виконанi наступнi роботи: iнженернi послуги – експертний аналiз та узгодження документацiї на САК ГПА; iнжинiринговi послуги при виконаннi ремонту насосiв ГЦН-195М енергоблокiв № 1-3 на Пiвденно-Українськiй АЕС; iнжинiринговi послуги з ревiзiї i перевiрки комплектностi експлуатацiйної документацiї, розконсервацiї, перевiрки комплектностi i дефектацiї на територiї основного майданчика ГП НВКГ «Зоря – Машпроект» (м. Миколаїв); iнжинiринговi послуги з шеф-надзору при укладаннi зубчастої пари, складання i експлуатацiйнi випробування редуктора Р-500 ст. № 3, а також проведення технiчного обслуговування муфти генератора ст. № 3 i його доопрацювання для ТОВ «Уральська газотурбiнна електростанцiя».
Слiд вiдзначити, що участь ПАТ «Сумське НВО» у вищезазначених проектах свiдчить про те, що продукцiя пiдприємства користується попитом, i воно має вагомий авторитет серед свiтових виробникiв нафтогазового обладнання.
Орiєнтацiя на якiсть – основа для процвiтання пiдприємства, iнструмент, що вiдкриває новi можливостi у конкурентному середовищi.
На ПАТ «Сумське НВО» впроваджена та функцiонує система менеджменту якостi, яка вiдповiдає вимогам мiжнародного стандарту ISO 9001:2015, що пiдтверджено при другому наглядовому сертифiкацiйному аудитi сертифiкатом вiдповiдностi UA227981/1, виданого Bureau Veritas Certification. Дана система визначає полiтику в областi якостi, яка направлена на виготовлення продукцiї такого рiвня якостi, що повнiстю вiдповiдає дiючим стандартам, нормам, правилам i спрямована на реалiзацiю головної мети – безперервного пiдвищення задоволеностi споживачiв. Дана система планується, реалiзується, аналiзується та вдосконалюється вiдповiдно до вимог мiжнародного стандарту ISO 9001:2015 як сукупнiсть взаємопов’язаних мiж собою процесiв, нацiлених на пiдвищення рiвня якостi продукцiї та послуг завдяки реалiзацiї принципу орiєнтацiї на замовника. Дата початку сертифiкацiйного циклу: 30.10.2015 р. За умови результативного функцiонування системи менеджменту якостi в ПАТ цей сертифiкат дiйсний до 29.10.2018 р.
Опис дiючої на ПАТ системи менеджменту якостi наведено в документi «Опис-2017», який розроблено у вiдповiдностi з вимогами мiжнародного стандарту ISO 9001:2015 та охоплює дiяльнiсть з проектування (розробки), виробництва, ремонту, встановлення та обслуговування газоперекачувальних агрегатiв, трубопровiдної арматури, дотискувальних компресорних станцiй, виробничого обладнання для хiмiчної промисловостi, обладнання для гiдроенергетики, вiтроелектростанцiй та їх складових, установок для освоєння i ремонту свердловин, транспортно-пакувальних комплектiв, насосiв загальнопромислових, насосiв для атомних електростанцiй, ємностей, теплообмiнникiв i бакiв для атомних електростанцiй, устаткування по переробцi i зберiганню сiльськогосподарської продукцiї, iнжинiринговi роботи, виробництво зварювального дроту та електродiв, управлiння видами робiт капiтального будiвництва об’єктiв, тощо.
Полiтика в областi якостi ПАТ актуалiзована в груднi 2017 р. з урахуванням стратегiчного напрямку розвитку, вивчення та розширення ринкiв збуту продукцiї, постiйної взаємодiї iз споживачами та вивченням їх iнтересiв та запитiв, розширення кола нових постачальникiв та пiдтримки довготривалих вiдносин з iснуючими.
Полiтика в областi якостi оформляється у виглядi наочної агiтацiї та поширюється в структурнi пiдроздiли ПАТ з реєстрацiєю факту видачi.
Разом з сертифiкатом вiдповiдностi системи менеджменту якостi вимогам ISO 9001:2015 в ПАТ дiють сертифiкати на:
– систему екологiчного менеджменту, що вiдповiдає вимогам мiжнародного стандарту ISO 14001:2004 – пiдтверджено сертифiкатом вiдповiдностi рег. № 440315010 вiд 13.03.2015 р. (термiн дiї – до 15.03.2018 р.), виданого DEKRA Certification Sp.z.o.o.;
– систему професiйної безпеки i здоров’я, що вiдповiдає вимогам мiжнародного стандарту OНSAS 18001:2007 – пiдтверджено сертифiкатом вiдповiдностi рег. № 270315014 вiд 13.03.2015 р.(термiн дiї – до 12.03.2018 р.), виданого DEKRA Certification Sp.z.o.o.
У звiтному перiодi було проведено оцiнку вiдповiдностi вимогам технiчних регламентiв України, i отримано сертифiкати вiдповiдностi на серiйно виготовлену продукцiю та устаткування, що поставляється за контрактами.
Крiм того, вiдбулась оцiнка вiдповiдностi вимогам технiчних регламентiв Митного союзу, у результатi якої отриманi сертифiкати вiдповiдностi на обладнання, що поставляється
за контрактами, i на продукцiю, що закуповується для потреб ПАТ. Також здiйснено експертизу технiчної документацiї та отримано дозволи на застосування технологiчного устаткування
в Українi (регенерацiйно-випарювальна колона, ємнiсть). Проведена експертиза технiчної документацiї та отриманi попереднi експертнi висновки на устаткування (агрегат електронасосний, термоперетворювач опору).
1. Позивач: ПАТ “Сбербанк”. Вiдповiдач: ДП “Завод ОБ i ВТ (поручитель);
ПАТ «Сумське НВО» (боржник, третя особа). Дата вiдкриття провадження у справi: 10.02.2016 р. Змiст спору: Про стягнення 28 761 111,14 доларiв США боргу та штрафних санкцiй по кредитному договору. Найменування суду, в якому розглядається справа: Господарський суд Сумської областi. Поточний стан розгляду справи: 05.04.2017 позов залишено без розгляду.
2. Позивач: ТОВ «СМНВО». Вiдповiдач: ПАТ «Сумське НВО». Дата вiдкриття провадження у справi: 24.06.2015р. Змiст спору: Про стягнення заборгованостi за договором оренди майна на суму 958 976 603,03 грн. Найменування суду, в якому розглядається справа: Господарський суд Днiпропетровської областi. Поточний стан розгляду справи: розглядається.
3. Позивач: ING Bank N.V. (IНГ Банк Н.В.). Вiдповiдач: ПАТ «Сумське НВО». Дата вiдкриття провадження у справi: 28.04.2017р. Змiст спору: Про стягнення в порядку регресу 39 441 346,04 доларiв США, оплачених за гарантiєю ING Bank N.V. Публiчному акцiонерному товариству «Iнг Банк Україна». Найменування суду, в якому розглядається справа: Господарський суд Сумської областi. Поточний стан розгляду справи: розглядається.
н/д

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 405805 383617 300788 280370 706593 663987
будівлі та споруди 148263 139693 296161 275160 444424 414853
машини та обладнання 35864 33007 392 2200 36256 35207
транспортні засоби 14680 11823 1769 1331 16449 13154
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 206998 199094 2465 1680 209463 200774
2. Невиробничого призначення: 1188 2310 0 0 1188 2310
будівлі та споруди 1185 1739 0 0 1185 1739
машини та обладнання 3 2 0 0 3 2
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 0 569 0 0 0 569
Усього 406993 385927 300788 280370 707780 666298
Опис Балансова вартiсть основних засобiв Товариства на кiнець звiтного перiоду: 385927 тис. грн.
Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець звiтного перiоду: 564048 тис. грн.
Сума нарахованого зносу: 178121 тис. грн.
Первiсна оцiнка об’єктiв всiх груп основних засобiв здiйснюється за собiвартiстю, що включає цiну придбання (у т.ч. iмпортнi мита, податки, якi не вiдшкодовуються); будь-якi витрати, якi безпосередньо пов’язанi з доставкою активу до мiсця розташування та приведення його в стан, необхiдний для експлуатацiї; попередньо оцiненi витрати на демонтаж, перемiщення об’єкта та вiдновлення територiї, зобов’язання за якими товариство на себе бере.
Товариство станом на 01.01.2012 (дату переходу на МСФЗ) використало переоцiнку основних засобiв, що була проведена ТОВ «Консалтингова компанiя «УВЕКОН» станом на 01.01.2011 року, як доцiльну собiвартiсть основних засобiв.
Подальша оцiнка основних засобiв здiйснюється за моделлю переоцiнки. Частота переоцiнок залежить вiд змiн справедливої вартостi активiв. При переоцiнцi об’єкту основних засобiв накопичена амортизацiя на дату переоцiнки вiднiмається iз загальної балансової вартостi активу, а чиста вартiсть трансформується в переоцiнену вартiсть цього активу. Якщо балансова вартiсть активу збiльшилася в результатi переоцiнки, збiльшення визнається в iншому сукупному доходi та накопичується у власному капiталi пiд назвою «Капiтал у дооцiнках». Зменшення балансової вартостi активу вiдображається в iншому сукупному доходi, якщо iснує кредитове сальдо дооцiнки щодо цього активу. Якщо кредитового сальдо дооцiнки недостатньо, то зменшення балансової вартостi активу визнається через прибуток (збиток). Дооцiнка, що входить до власного капiталу об’єкта основних засобiв, що використовується, переноситься на нерозподiлений прибуток частинами в розмiрi рiзницi мiж амортизацiєю, що базується на переоцiненiй балансовiй вартостi активу, та амортизацiєю, що базується на первiснiй вартостi активу. У разi, якщо актив вибуває з використання або лiквiдується сума дооцiнки цього активу, що залишилась, переноситься прямо на нерозподiлений прибуток.
Витрати на поточний ремонт i обслуговування вiдносяться на витрати у мiру здiйснення. Вартiсть замiни значних компонентiв основних засобiв капiталiзується, а компоненти, якi були замiненi, списуються.
На кожну звiтну дату керiвництво оцiнює наявнiсть ознак зменшення корисностi основних засобiв. Якщо такi ознаки зменшення корисностi iснують, керiвництво переглядає балансову вартiсть своїх активiв у вiдповiдностi до МСБО 36 «Зменшення корисностi активiв».
Прибуток i збитки вiд вибуття активiв визначаються шляхом порiвняння отриманих коштiв i балансової вартостi цих активiв i визнаються в звiтi про фiнансовi результати.
Амортизацiя об’єктiв основних засобiв нараховується iз застосуванням прямолiнiйного методу протягом термiну їх експлуатацiї:
Групи основних засобiв Залишковi термiни експлуатацiї, роки
Будинки та споруди 3 – 60
Виробниче та iнше обладнання 2 – 25
Транспортнi засоби 1 – 25
Iншi основнi засоби 1 – 15
Лiквiдацiйна вартiсть основного засобу – це розрахункова сума, яку б товариство отримало в даний час вiд вибуття активу, за вирахуванням витрат на вибуття, якби стан i перiод використання об’єкту основних засобiв були такими, якi очiкуються в кiнцi термiну його експлуатацiї. Коли товариство має намiр використовувати актив до кiнця перiоду його фiзичного iснування, лiквiдацiйна вартiсть такого активу дорiвнює нулю.
Амортизацiя за всiма групами основних засобiв нараховується iз застосуванням прямолiнiйного методу. Термiн корисного використання та метод амортизацiї переглядаються один раз на рiк.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) -4244410 -3129474
Статутний капітал (тис. грн.) 710850 710850
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 710850 710850
Опис Вартiсть чистих активiв ПАТ «Сумське НВО» була розрахована згiдно з «Методичними рекомендацiями Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств» вiд 17.11.2004 року № 485.
Висновок Станом на 31 грудня 2017 року вартiсть чистих активiв товариства становила – 4244410 тис. грн. i була меншою статутного капiталу, що не вiдповiдає вимогам чинного законодавства України, зокрема статтi 155 Цивiльного кодексу України вiд 16.01.2003 р. № 435-IV.

3. Інформація про зобов’язання та забезпечення емітента

Види зобов’язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 4627830 X X
у тому числі:
Короткостроковий кредит банку 22.05.2008 230151.2 0 01.06.2015
Короткостроковий кредит банку 31.03.2008 617478.9 0 01.11.2019
Короткостроковий кредит банку 07.12.2012 280672.3 0 01.11.2019
Короткостроковий кредит банку 11.02.2011 729747.8 0 01.10.2017
Короткостроковий кредит банку 08.10.2010 494131.5 0 30.08.2017
Короткостроковий кредит банку 23.02.2012 179512.5 0 21.12.2017
Короткостроковий кредит банку 20.04.2012 1141214.9 0 21.12.2017
Короткостроковий кредит банку 05.11.2013 307239.4 0 21.12.2017
Короткостроковий кредит банку 08.11.2013 21946.3 0 21.12.2017
Короткостроковий кредит банку 15.11.2013 64390.8 0 21.12.2017
Короткостроковий кредит банку 07.03.2013 280672.2 0 24.04.2015
Короткостроковий кредит банку 22.05.2013 140336.1 0 24.04.2015
Короткостроковий кредит банку 29.10.2013 140336.1 0 24.04.2015
Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов’язання X 25363 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов’язання та забезпечення X 6211069 X X
Усього зобов’язань та забезпечень X 10864262 X X
Опис: Iншi зобов’язання: за товари, роботи, послуги (2103294 тис. грн.), розрахунки зi страхування (25579 тис. грн.), з оплати працi (117267 тис. грн.), за одержаними авансами (903155 тис. грн.), поточнi забезпечення (34675 тис. грн.), пенсiйнi зобов’язання (246865 тис .грн.), iншi поточнi зобов’язання (2762784 тис .грн.), довгостроковi забезпечення (17447 тис.грн.), iншi зобов’язання (3 тис .грн.).

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п Основний вид продукції* Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції
у натуральній формі (фізична од. вим.**) у грошовій формі (тис.грн.) у відсотках до всієї виробленої продукції у натуральній формі (фізична од. вим.**) у грошовій формі (тіс. грн.) у відсотках до всієї реалізованої продукції
1 2 3 4 5 6 7 8
1 вузли та деталi до компресорiв 120412 12 130686 13
2 крани, клапани кульовi 78939 8 85079 9
3 компресори вiдцентровi та поршневi ГПА 90597 9 59109 6
4 насоси вакуумнi та вiдцентровi 61734 6 61016 6
5 теплоенергiя 162892 17 164513 17
6 монтаж обладнання 145722 15 145886 15
7 теплообмiнне, вентиляцiйне устаткування та iншi машини спецiального призначення 110384 11 83843 8
8 вузли та деталi до насосiв 57529 6 54495 5
9 iнша продукцiя, роботи (послуги) 149244 15 210596 21

* Зазначаються основні види продукції, які становлять більше 5 % від загального обсягу виробленої продукції в грошовому вимірі.
** Фізична одиниця виміру (зазначити) – штуки, тонни, кілограми, метри тощо.

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1 2 3
1 Матерiали 51
2 Заробiтна плата 20
3 Iншi операцiйнi витрати 22

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

7. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) Предмет правочину Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 13.04.2017 Наглядова рада 199511.2 6241543 3.2 поставка обладнання 14.04.2017 snpo.ua
Опис:
13.04.2017р., протокол 13/04-2017, Наглядовою радою ПАТ «Сумське НВО» (далi – Товариство) було прийнято рiшення про укладення мiж Товариством та „Ingenieurbro R. Grossmann GmbH & Co. KG“ («Iнженерне бюро Р. Гроссмана ГмбХ &Ко.Кг») (адреса: 73342, Бад Диценбах-Госбах – Визенштайгер стор 6, Федеративна республiка Нiмеччина, вiдомостi про реєстрацiю: № 446/461, 01.10.1986 р., Bad Ditzenbach-Госбах, Громада Bad Ditzenbach HRA 720092 28.02.2006 р., Ульм суд першої iнстанцiї) контракту на поставку обладнання компресорної станцiї для другого пускового комплексу КС Правдинського родовища (Росiйська Федерацiя) на суму, що не перевищує 7 млн. євро.
Офiцiйний курс НБУ станом на 13.04.2017р.: 1 євро = 28,5016 грн.
Згiдно з п.13.1 Статуту ПАТ «Сумське НВО»: «Значним правочином Товариства є: будь-якi договори, правочини чи операцiї, якщо цiна/вартiсть майна, робiт або послуг, що є їх предметом, перевищує 80 000 000 (вiсiмдесят мiльйонiв) гривень».
2 26.06.2017 Наглядова рада 676808.6 6241543 10.84 внесення змiн до кредитного договору 27.06.2017 snpo.ua
Опис:
26.06.2017р., протокол 26/06-2017, Наглядовою радою ПАТ «Сумське НВО» (далi – Товариство) було прийнято рiшення про укладення мiж Товариством та ПАТ «Сбербанк» Додаткової угоди до Договору про вiдкриття кредитної лiнiї на суму 26 млн. дол.США.
Офiцiйний курс НБУ станом на 26.06.2017р.: 1 дол.США = 26,0311 грн.
Згiдно з п.13.1 Статуту ПАТ «Сумське НВО»: «Значним правочином Товариства є: будь-якi договори, правочини чи операцiї, якщо цiна/вартiсть майна, робiт або послуг, що є їх предметом, перевищує 80 000 000 (вiсiмдесят мiльйонiв) гривень».
3 26.06.2017 Наглядова рада 102750.478 6241543 1.646 надання кредиту 27.06.2017 snpo.ua
Опис:
26.06.2017р., протокол 26/06-2017, Наглядовою радою Товариства було прийнято рiшення про укладення мiж Товариством та ПАТ «Сбербанк» Договору про внесення змiн до Договору поруки, що є забезпеченням виконання зобов’язань ДП «Завод ОБ та ВТ» по кредитному договору, укладеному ДП «Завод ОБ та ВТ» та ПАТ «Сбербанк» на суму 3 947 220 дол. США.
Офiцiйний курс НБУ станом на 26.06.2017р.: 1 дол.США = 26,0311 грн.
Згiдно з п.13.1 Статуту ПАТ «Сумське НВО»: «Значним правочином Товариства є: будь-якi договори, правочини чи операцiї, якщо цiна/вартiсть майна, робiт або послуг, що є їх предметом, перевищує 80 000 000 (вiсiмдесят мiльйонiв) гривень».
4 29.06.2017 Наглядова рада 573760 6241543 9.19 внесення змiн до кредитного договору 30.06.2017 snpo.ua
Опис:
29.06.2017р., протокол 29/06-2017, Наглядовою радою ПАТ «Сумське НВО» (далi – Товариство) було прийнято рiшення про укладення мiж Товариством та ПАТ «ПУМБ» (далi – Банк) Додаткової угоди до Кредитного договору на суму 22 млн. дол. США та Додаткової угоди до Договору поруки мiж ТОВ «СМНВО» та Банком про внесення iнформацiї про змiну умов вищезгаданого Кредитного договору.
Офiцiйний курс НБУ станом на 29.06.2017р.: 1 дол. США = 26,08 грн.
Згiдно з п.13.1 Статуту ПАТ «Сумське НВО»: «Значним правочином Товариства є: будь-якi договори, правочини чи операцiї, якщо цiна/вартiсть майна, робiт або послуг, що є їх предметом, перевищує 80 000 000 (вiсiмдесят мiльйонiв) гривень».
5 29.06.2017 Наглядова рада 260800 6241543 4.18 надання кредиту 30.06.2017 snpo.ua
Опис:
29.06.2017р., протокол 29/06-2017, Наглядовою радою Товариства було прийнято рiшення про укладення мiж Товариством та Банком Додаткової угоди до Кредитного договору на суму 10 млн. дол. США та Додаткової угоди до Договору поруки мiж ТОВ «СМНВО» та Банком про внесення iнформацiї про змiну умов вищезгаданого Кредитного договору.
Офiцiйний курс НБУ станом на 29.06.2017р.: 1 дол. США = 26,08 грн.
Згiдно з п.13.1 Статуту ПАТ «Сумське НВО»: «Значним правочином Товариства є: будь-якi договори, правочини чи операцiї, якщо цiна/вартiсть майна, робiт або послуг, що є їх предметом, перевищує 80 000 000 (вiсiмдесят мiльйонiв) гривень».
6 30.06.2017 Наглядова рада 247939.55 6241543 3.97 поставка обладнання 04.07.2017 snpo.ua
Опис:
30.06.2017р., протокол 30/06-2017, Наглядовою радою ПАТ «Сумське НВО» (далi – Товариство) було прийнято рiшення про укладення мiж Товариством та „Ingenieurburo R. Grossmann GmbH & Co. KG“ («Iнженерне бюро Р. Гроссмана ГмбХ &Ко.Кг») (адреса: 73342, Бад Диценбах-Госбах – Визенштайгер буд. 6, Федеративна республiка Нiмеччина, вiдомостi про реєстрацiю: № 446/461, 01.10.1986 р., Bad Ditzenbach-Госбах, Громада Bad Ditzenbach HRA 720092 28.02.2006 р., Ульм суд першої iнстанцiї) контракту на поставку технологiчного обладнання та виконання робiт для дотискувальної компресорної станцiї (ДКС) i установки осушки газу (УОГ) для УППБС УЦОГ для УППБС 4-ї нитки ТОВ «Мубарекський ГПЗ» (Узбекистан) на суму, що не перевищує 9,5 млн. дол.США.
Офiцiйний курс НБУ станом на 30.06.2017р.: 1 дол.США = 26,0989 грн.
Згiдно з п.13.1 Статуту ПАТ «Сумське НВО»: «Значним правочином Товариства є: будь-якi договори, правочини чи операцiї, якщо цiна/вартiсть майна, робiт або послуг, що є їх предметом, перевищує 80 000 000 (вiсiмдесят мiльйонiв) гривень».
7 19.07.2017 Наглядова рада 36 6241543 0.0006 частка в статутному капiталi 20.07.2017 snpo.ua
Опис:
19.07.2017р., протокол 19/07-2017, Наглядовою радою ПАТ «Сумське НВО» (далi – Товариство) було прийняте рiшення про укладення мiж Товариством та ТОВ «Агробiзнес ТСК» договору купiвлi-продажу частки Товариства в статутному капiталi ТОВ «Професiйний футбольний клуб «Суми» (далi – ТОВ «ПФК «Суми») на наступних умовах:
– предмет договору – частка Товариства в статутному капiталi ТОВ «ПФК «Суми» в розмiрi 99,8882% статутного капiталу;
– вартiсть частки – 36 000,00 грн.;
– термiн оплати – до 31.12.2017р.
Згiдно з п.13.1.2 Статуту ПАТ «Сумське НВО»: «Значним правочином Товариства є: будь-якi договори, правочини чи операцiї незалежно вiд цiни договору, розмiру правочину чи операцiї, що є їх предметом, якщо це стосується оформлення Товариством договорiв, правочинiв та операцiй з цiнними паперами (за виключенням операцiй з векселями, податковими векселями), а також корпоративними правами (частками, паями, долями тощо) в статутному капiталi iнших юридичних осiб будь-яких форм власностi».
8 11.08.2017 наглядова рада 36 6241543 0.0006 частка в статутному капiталi 15.08.2017 snpo.ua
Опис:
11.08.2017р., протокол 11/08-2017, Наглядовою радою Товариства було прийняте рiшення про вiдмiну рiшення Наглядової ради Товариства вiд 19.07.2017р., протокол 19/07-2017, про укладення мiж Товариством та ТОВ «Агробiзнес ТСК» договору купiвлi-продажу частки Товариства в статутному капiталi ТОВ «ПФК «Суми» в розмiрi 99,8882%.
Повiдомлення розмiщено у загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних НКЦПФР 20.07.2017р.
Повiдомлення опублiковано в газетi «Вiдомостi НКЦПФР» №139 вiд 26.07.2017р.
Повiдомлення розмiщено на сторiнцi www.frunze.com.ua 25.07.2017р.
Рiшення прийняте в зв’язку зi збiльшенням розмiру частки Товариства в статутному капiталi ТОВ «ПФК «Суми», збiльшенням розмiру статутного капiталу ТОВ «ПФК «Суми» i як наслiдок змiни пропорцiйного спiввiдношення часток учасникiв ТОВ «ПФК «Суми».
11.08.2017р., протокол 11/08-2017, Наглядовою радою Товариства було прийняте рiшення про укладення мiж Товариством та ТОВ «Агробiзнес ТСК» договору купiвлi-продажу частки Товариства в статутному капiталi ТОВ «ПФК «Суми» на наступних умовах:
– предмет договору – частка Товариства в статутному капiталi ТОВ «ПФК «Суми» в розмiрi 99,9143% статутного капiталу;
– вартiсть частки – 36 000,00 грн.;
– термiн оплати – до 31.12.2017р.
Згiдно з п.13.1.2 Статуту ПАТ «Сумське НВО»: «Значним правочином Товариства є: будь-якi договори, правочини чи операцiї незалежно вiд цiни договору, розмiру правочину чи операцiї, що є їх предметом, якщо це стосується оформлення Товариством договорiв, правочинiв та операцiй з цiнними паперами (за виключенням операцiй з векселями, податковими векселями), а також корпоративними правами (частками, паями, долями тощо) в статутному капiталi iнших юридичних осiб будь-яких форм власностi».
9 11.08.2017 наглядова рад 13933.28 6241543 0.223 частка в статутному капiталi 15.08.2017 snpo.ua
Опис:
11.08.2017р., протокол 11/08-2017, Наглядовою радою ПАТ «Сумське НВО» (далi – Товариство) було прийняте рiшення про збiльшення статутного капiталу ТОВ «Професiйний футбольний клуб «Суми» (далi – ТОВ «ПФК «Суми») за рахунок грошового внеску Товариства на суму, що дорiвнює 13 933 280,00 грн., до 59 533 280,00 грн.
Згiдно з п.13.1.2 Статуту ПАТ «Сумське НВО»: «Значним правочином Товариства є: будь-якi договори, правочини чи операцiї незалежно вiд цiни договору, розмiру правочину чи операцiї, що є їх предметом, якщо це стосується оформлення Товариством договорiв, правочинiв та операцiй з цiнними паперами (за виключенням операцiй з векселями, податковими векселями), а також корпоративними правами (частками, паями, долями тощо) в статутному капiталi iнших юридичних осiб будь-яких форм власностi».
10 14.08.2017 наглядова рада 1284.785 6241543 0.02 частка в статутному капiталi 16.08.2017 snpo.ua
Опис:
14.08.2017р., протокол 14/08-2017, Наглядовою радою ПАТ «Сумське НВО» (далi – Товариство) було прийняте рiшення про придбання Товариством частки в розмiрi 100% статутного капiталу ТОВ «ПроектЕнергоСервiс» (мiсцезнаходження: Республiка Казахстан, Карагандинська обл., м. Караганда, район iменi Казибек Бi, вул. Єржанова, будiвля 41/1, 9, поштовий iндекс 100000, бiзнес-iдентифiкацiйний номер (БIН) 110440005403), за 50 тисяч доларiв США або еквiвалент вказаної суми в iншiй валютi.
Офiцiйний курс НБУ станом на 14.08.2017р.: 1 дол. США = 25,6957 грн.
Згiдно з п.13.1.2 Статуту ПАТ «Сумське НВО»: «Значним правочином Товариства є: будь-якi договори, правочини чи операцiї незалежно вiд цiни договору, розмiру правочину чи операцiї, що є їх предметом, якщо це стосується оформлення Товариством договорiв, правочинiв та операцiй з цiнними паперами (за виключенням операцiй з векселями, податковими векселями), а також корпоративними правами (частками, паями, долями тощо) в статутному капiталi iнших юридичних осiб будь-яких форм власностi».
11 21.08.2017 наглядова рада 130001.045 6241543 2.08 поставка обладнання 23.08.2017 snpo.ua
Опис:
21.08.2017р., протокол 21/08-2017, Наглядовою радою ПАТ «Сумське НВО» (далi – Товариство) було прийнято рiшення про укладення мiж Товариством та „Ingenieurburo R. Grossmann GmbH & Co. KG“ («Iнженерне бюро Р. Гроссмана ГмбХ &Ко.Кг») (адреса: 73342, Бад Диценбах-Госбах – Визенштайгер буд. 6, Федеративна республiка Нiмеччина, вiдомостi про реєстрацiю: № 446/461, 01.10.1986 р., Bad Ditzenbach-Госбах, Громада Bad Ditzenbach HRA 720092 28.02.2006 р., Ульм суд першої iнстанцiї) контракту на поставку технологiчного обладнання та виконання робiт для Бустерної компресорної лiнiї для установки отримання пропан-бутанової сумiшi ТОВ «Мубарекський ГПЗ» (Узбекистан) на суму, що не перевищує 5,1 млн. дол. США.
Офiцiйний курс НБУ станом на 21.08.2017р.: 1 дол. США = 25,490401 грн.
Згiдно з п.13.1 Статуту ПАТ «Сумське НВО»: «Значним правочином Товариства є: будь-якi договори, правочини чи операцiї, якщо цiна/вартiсть майна, робiт або послуг, що є їх предметом, перевищує 80 000 000 (вiсiмдесят мiльйонiв) гривень».
12 05.09.2017 наглядова рада 1556590 6241543 24.94 внесення змiн до кредитного договору 06.09.2017 snpo.ua
Опис:
1) 05.09.2017р., протокол 05/09-2017, Наглядовою радою ПАТ «Сумське НВО» (далi – Товариство) було прийнято рiшення про схвалення укладення мiж Товариством та Публiчним акцiонерним товариством «Акцiонерний комерцiйний промислово-iнвестицiйний банк» (далi – Банк) договорiв про внесення змiн до кредитних договорiв про вiдкриття кредитних лiнiй на загальну суму 60,1 млн. дол. США та договорiв про внесення змiн до договору застави, договорiв застави майнових прав, договору застави товарiв в оборотi, укладених мiж Товариством та Банком в зв’язку з внесенням iнформацiї про змiну параметрiв кредитування по вищезгаданим кредитним договорам, а також договорiв про внесення змiн до договору застави, iпотечного договору, укладених мiж ТОВ «СМНВО» та Банком, в зв’язку з внесенням iнформацiї про змiну параметрiв кредитування по вищезгаданим кредитним договорам.
2) 05.09.2017р., протокол 05/09-2017, Наглядовою радою Товариства було прийнято рiшення про укладення мiж Товариством та Банком договорiв про внесення змiн до кредитних договорiв про вiдкриття кредитних лiнiй на загальну суму 60,1 млн. дол. США, договорiв поруки, договорiв застави рухомого майна, договорiв застави товарiв в оборотi та договорiв про внесення змiн до договору застави, договорiв застави майнових прав, договору застави товарiв в оборотi, укладених мiж Товариством та Банком, в зв’язку з внесенням iнформацiї про змiну параметрiв кредитування по вищезгаданим кредитним договорам, а також договорiв про внесення змiн до договору застави, iпотечного договору, укладених мiж ТОВ «СМНВО» та Банком, в зв’язку з внесенням iнформацiї про змiну параметрiв кредитування по вищезгаданим кредитним договорам, договорiв застави рухомого майна, iпотечних договорiв, договорiв поруки мiж ТОВ «СМНВО» та Банком за зобов’язаннями Товариства перед Банком по вищезгаданим кредитним договорам.
Офiцiйний курс НБУ станом на 05.09.2017р.: 1 дол. США = 25,90 грн.
Згiдно з п.13.1 Статуту ПАТ «Сумське НВО»: «Значним правочином Товариства є: будь-якi договори, правочини чи операцiї, якщо цiна/вартiсть майна, робiт або послуг, що є їх предметом, перевищує 80 000 000 (вiсiмдесят мiльйонiв) гривень».
13 15.09.2017 наглядова рада 442137.8 6241543 7.08 поставка обладнання 18.09.2017 snpo.ua
Опис:
15.09.2017р., протокол 15/09-2017, Наглядовою радою ПАТ «Сумське НВО» (далi – Товариство) було прийнято рiшення про укладення мiж Товариством та „Ingenieurburo R. Grossmann GmbH & Co. KG“ («Iнженерне бюро Р. Гроссмана ГмбХ &Ко.Кг») (адреса: 73342, Бад Диценбах-Госбах – Визенштайгер буд. 6, Федеративна республiка Нiмеччина, вiдомостi про реєстрацiю: № 446/461, 01.10.1986 р., Bad Ditzenbach-Госбах, Громада Bad Ditzenbach HRA 720092 28.02.2006 р., Ульм суд першої iнстанцiї) контракту на поставку технологiчного обладнання та виконання робiт для дотискувальної компресорної станцiї УППБС ТОВ «Шуртаннафтогаз» (Узбекiстан) на загальну суму, що не перевищує 16,9 млн. дол. США.
Офiцiйний курс НБУ станом на 15.09.2017р.: 1 дол. США = 26,162 грн.
Згiдно з п.13.1 Статуту ПАТ «Сумське НВО»: «Значним правочином Товариства є: будь-якi договори, правочини чи операцiї, якщо цiна/вартiсть майна, робiт або послуг, що є їх предметом, перевищує 80 000 000 (вiсiмдесят мiльйонiв) гривень».
14 20.09.2017 наглядова рада 836044.8 6241543 13.39 внесення змiн до кредитного договору 21.09.2017 snpo.ua
Опис:
20.09.2017р., протокол 20/09-2017, Наглядовою радою ПАТ «Сумське НВО» (далi – Товариство) було прийнято рiшення про укладення мiж Товариством та ПАТ «ПУМБ» (далi – Банк) Додаткових угод до Кредитних договорiв на загальну суму 32 млн. дол. США та Додаткових угод до Договорiв поруки мiж ТОВ «СМНВО» та Банком про внесення iнформацiї про змiну умов вищезгаданих Кредитних договорiв.
Офiцiйний курс НБУ станом на 20.09.2017р.: 1 дол. США = 26,1264 грн.
Згiдно з п.13.1 Статуту ПАТ «Сумське НВО»: «Значним правочином Товариства є: будь-якi договори, правочини чи операцiї, якщо цiна/вартiсть майна, робiт або послуг, що є їх предметом, перевищує 80 000 000 (вiсiмдесят мiльйонiв) гривень».
15 21.09.2017 наглядова рада 26.18832 6241543 0.00042 внесення змiн до договору оренди землi 21.09.2017 snpo.ua
Опис:
21.09.2017р., протокол 21/09-2017, Наглядовою радою ПАТ «Сумське НВО» (далi – Товариство) було прийнято рiшення про укладення мiж Товариством та Сумською обласною державною адмiнiстрацiєю додаткової угоди про внесення змiн до договору оренди землi на територiї Недригайлiвського району Сумської областi в частинi продовження строку дiї договору оренди та внесення iнших змiн. Нормативна грошова оцiнка земельних дiлянок становить 26 188,32 грн.
Згiдно з п.13.1.3 Статуту ПАТ «Сумське НВО»: «Значним правочином Товариства є: будь-якi договори, правочини чи операцiї, незалежно вiд цiни договору, розмiру правочину чи операцiї, що є їх предметом, якщо це стосується придбання або вiдчуження нерухомого майна, у тому числi земельних дiлянок, якi належать Товариству на правi власностi або перебувають у його користуваннi (передача у користування (оренду), вiдчуження, оформлення права власностi, користування, вiдмова вiд земельної дiлянки тощо)».
16 27.09.2017 наглядова рада 149446.08 6241543 2.4 поставки природного газу 29.09.2017 snpo.ua
Опис:
27.09.2017р., протокол 27/09-2017, Наглядовою радою ПАТ «Сумське НВО» (далi – Товариство) було прийнято рiшення про укладення мiж Товариством та Публiчним акцiонерним товариством «Нацiональна акцiонерна компанiя «Нафтогаз України» договору поставки природного газу. Вартiсть газу, що поставляється за договором, становить 149 446 080 гривень з ПДВ.
Згiдно з п.13.1 Статуту ПАТ «Сумське НВО»: «Значним правочином Товариства є: будь-якi договори, правочини чи операцiї, якщо цiна/вартiсть майна, робiт або послуг, що є їх предметом, перевищує 80 000 000 (вiсiмдесят мiльйонiв) гривень».
17 28.09.2017 наглядова рада 231372.272 6241543 3.7 поставка обладнання 29.09.2017 snpo.ua
Опис:
28.09.2017р., протокол 28/09-2017, Наглядовою радою ПАТ «Сумське НВО» (далi – Товариство) було прийнято рiшення про укладення мiж Товариством та LLC QC International Trading Group (юридична та поштова адреса: Czech Republic Praha 10 Chudenicka 1059 \ 30 Hostivar 10200 (Чехiя) (далi – Замовник) контракту на поставку технологiчного обладнання та виконання робiт для дотискувальної компресорної станцiї i установки осушки газу для будiвництва 4-ї нитки УППБС ТОВ «Мубарекський ГПЗ», розташованої в Мубарекському районi, Кашкадар’їнської областi, Республiки Узбекистан, на загальну суму, що не перевищує 8,74 млн. дол. США.
Офiцiйний курс НБУ станом на 28.09.2017р.: 1 дол. США = 26,4728 грн.
Згiдно з п.13.1 Статуту ПАТ «Сумське НВО»: «Значним правочином Товариства є: будь-якi договори, правочини чи операцiї, якщо цiна/вартiсть майна, робiт або послуг, що є їх предметом, перевищує 80 000 000 (вiсiмдесят мiльйонiв) гривень».
18 28.09.2017 наглядова рада 420917.52 6241543 6.74 поставка обладнання 29.09.2017 snpo.ua
Опис:
28.09.2017р., протокол 28/09-2017, Наглядовою радою Товариства було прийнято рiшення про укладення мiж Товариством та Замовником контракту на поставку технологiчного обладнання та виконання робiт для дотискувальної компресорної станцiї УППБС ТОВ «Шуртаннефтегаз» (Узбекистан), розташованої в Гузарському районi Кашкадар’їнської областi, Республiки Узбекистан, на загальну суму, що не перевищує 15,9 млн. дол. США.
Офiцiйний курс НБУ станом на 28.09.2017р.: 1 дол. США = 26,4728 грн.
Згiдно з п.13.1 Статуту ПАТ «Сумське НВО»: «Значним правочином Товариства є: будь-якi договори, правочини чи операцiї, якщо цiна/вартiсть майна, робiт або послуг, що є їх предметом, перевищує 80 000 000 (вiсiмдесят мiльйонiв) гривень».
19 28.09.2017 наглядова рада 122833.792 6241543 1.97 поставка обладнання 29.09.2017 snpo.ua
Опис:
28.09.2017р., протокол 28/09-2017, Наглядовою радою Товариства було прийнято рiшення про укладення мiж Товариством та Замовником контракту на поставку технологiчного обладнання та виконання робiт для бустерної компресорної лiнiї для УППБС ТОВ «Мубарекський ГПЗ», розташованої в Мубарекському районi, Кашкадар’їнської областi, Республiки Узбекистан, на загальну суму, що не перевищує 4,64 млн. дол. США.
Офiцiйний курс НБУ станом на 28.09.2017р.: 1 дол. США = 26,4728 грн.
Згiдно з п.13.1 Статуту ПАТ «Сумське НВО»: «Значним правочином Товариства є: будь-якi договори, правочини чи операцiї, якщо цiна/вартiсть майна, робiт або послуг, що є їх предметом, перевищує 80 000 000 (вiсiмдесят мiльйонiв) гривень».
20 11.10.2017 наглядова рада 20791.2 6241543 0.333 внесення змiн до кредитного договору 13.10.2017 snpo.ua
Опис:
11.10.2017р., протокол 11/10-2017/1, Наглядовою радою ПАТ «Сумське НВО» (далi – Товариство) було прийнято рiшення про укладення мiж Товариством та Публiчним акцiонерним товариством «Акцiонерний комерцiйний промислово-iнвестицiйний банк» додаткової угоди до кредитного договору 0,8 млн.дол. США про продовження строку кредитування та змiну параметрiв кредитування, додаткових угод до договорiв застави обладнання, майнових прав, товарiв в оборотi про внесення iнформацiї про продовження строку кредитування, укладення договору застави обладнання та договору застави товарiв в оборотi в забезпечення виконання зобов’язань за зазначеним кредитним договором, а також надання згоди на укладення мiж ТОВ «СМНВО» та Банком договорiв поруки, застави та iпотеки в забезпечення виконання зобов’язань Товариства за зазначеним кредитним договором.
Офiцiйний курс НБУ станом на 11.10.2017р.: 1 дол. США = 26,59 грн.
Згiдно з п.13.1 Статуту ПАТ «Сумське НВО»: «Значним правочином Товариства є: будь-якi договори, правочини чи операцiї, якщо цiна/вартiсть майна, робiт або послуг, що є їх предметом, перевищує 80 000 000 (вiсiмдесят мiльйонiв) гривень».
21 11.10.2017 наглядова рада 1081150.7 6241543 17.32 внесення змiн до кредитного договору 13.10.2017 snpo ua
Опис:
11.10.2017р., протокол 11/10-2017/1, Наглядовою радою ПАТ «Сумське НВО» (далi – Товариство) було прийнято рiшення про укладення мiж Товариством та Публiчним акцiонерним товариством «Акцiонерний комерцiйний промислово-iнвестицiйний банк» (далi – Банк) додаткової угоди до кредитного договору на суму 40,7 млн.дол. США про продовження строку кредитування та змiну параметрiв кредитування, додаткових угод до договорiв застави обладнання, майнових прав, товарiв в оборотi про внесення iнформацiї про продовження строку кредитування, укладення нового договору застави товарiв в оборотi в забезпечення виконання зобов’язань за зазначеним кредитним договором, а також надання згоди на внесення змiн до договорiв застави та iпотеки, укладених мiж ТОВ «СМНВО» та Банком, про продовження строку кредитування.
Офiцiйний курс НБУ станом на 11.10.2017р.: 1 дол. США = 26,59 грн.
Згiдно з п.13.1 Статуту ПАТ «Сумське НВО»: «Значним правочином Товариства є: будь-якi договори, правочини чи операцiї, якщо цiна/вартiсть майна, робiт або послуг, що є їх предметом, перевищує 80 000 000 (вiсiмдесят мiльйонiв) гривень».
22 11.10.2017 наглядова рада 170064.7 6241543 2.72 внесення змiн до кредитного договору 13.10.2017 snpo.ua
Опис:
11.10.2017р., протокол 11/10-2017/1, Наглядовою радою ПАТ «Сумське НВО» (далi – Товариство) було прийнято рiшення про укладення мiж Товариством та Публiчним акцiонерним товариством «Акцiонерний комерцiйний промислово-iнвестицiйний банк» додаткової угоди до кредитного договору на суму 6,4 млн.дол. США про продовження строку кредитування та змiну параметрiв кредитування, додаткових угод до договорiв застави обладнання, майнових прав, товарiв в оборотi про внесення iнформацiї про продовження строку кредитування, укладення договору застави обладнання в забезпечення виконання зобов’язань за зазначеним кредитним договором, а також надання згоди на укладення мiж ТОВ «СМНВО» та Банком договорiв поруки, застави та iпотеки в забезпечення виконання зобов’язань Товариства за зазначеним кредитним договором.
Офiцiйний курс НБУ станом на 11.10.2017р.: 1 дол. США = 26,59 грн.
Згiдно з п.13.1 Статуту ПАТ «Сумське НВО»: «Значним правочином Товариства є: будь-якi договори, правочини чи операцiї, якщо цiна/вартiсть майна, робiт або послуг, що є їх предметом, перевищує 80 000 000 (вiсiмдесят мiльйонiв) гривень».
23 11.10.2017 наглядова рада 291068.9 6241543 4.66 внесення змiн до кредитного договору 13.10.2017 snpo.ua
Опис:
11.10.2017р., протокол 11/10-2017/1, Наглядовою радою ПАТ «Сумське НВО» (далi – Товариство) було прийнято рiшення про укладення мiж Товариством та Публiчним акцiонерним товариством «Акцiонерний комерцiйний промислово-iнвестицiйний банк» додаткової угоди до кредитного договору 10,9 млн.дол. США про продовження строку кредитування та змiну параметрiв кредитування, додаткових угод до договорiв застави обладнання, майнових прав, товарiв в оборотi про внесення iнформацiї про продовження строку кредитування, укладення договору застави обладнання та договору застави товарiв в оборотi в забезпечення виконання зобов’язань за зазначеним кредитним договором, а також надання згоди на укладення мiж ТОВ «СМНВО» та Банком договорiв поруки, застави та iпотеки в забезпечення виконання зобов’язань Товариства за зазначеним кредитним договором.
Офiцiйний курс НБУ станом на 11.10.2017р.: 1 дол. США = 26,59 грн.
Згiдно з п.13.1 Статуту ПАТ «Сумське НВО»: «Значним правочином Товариства є: будь-якi договори, правочини чи операцiї, якщо цiна/вартiсть майна, робiт або послуг, що є їх предметом, перевищує 80 000 000 (вiсiмдесят мiльйонiв) гривень».
24 11.10.2017 наглядова рада 61001.8 6241543 0.98 внесення змiн до кредитного договору 13.10.2017 snpo.ua
Опис:
11.10.2017р., протокол 11/10-2017/1, Наглядовою радою ПАТ «Сумське НВО» (далi – Товариство) було прийнято рiшення про укладення мiж Товариством та Публiчним акцiонерним товариством «Акцiонерний комерцiйний промислово-iнвестицiйний банк» додаткової угоди до кредитного договору 2,3 млн.дол. США про продовження строку кредитування та змiну параметрiв кредитування, додаткових угод до договорiв застави обладнання, майнових прав, товарiв в оборотi про внесення iнформацiї про продовження строку кредитування, укладення договору застави обладнання та договору застави товарiв в оборотi в забезпечення виконання зобов’язань за зазначеним кредитним договором, а також надання згоди на укладення мiж ТОВ «СМНВО» та Банком договорiв поруки, застави та iпотеки в забезпечення виконання зобов’язань Товариства за зазначеним кредитним договором.
Офiцiйний курс НБУ станом на 11.10.2017р.: 1 дол. США = 26,59 грн.
Згiдно з п.13.1 Статуту ПАТ «Сумське НВО»: «Значним правочином Товариства є: будь-якi договори, правочини чи операцiї, якщо цiна/вартiсть майна, робiт або послуг, що є їх предметом, перевищує 80 000 000 (вiсiмдесят мiльйонiв) гривень».
25 24.11.2017 наглядова рада 228000 6241543 3.65 застава товарiв в оборотi (готової продукцiї та незавершеного виробництва) в забезпечення виконання зобов’язань за кредитними договорами 28.11.2017 snpo.ua
Опис:
24.11.2017р., протокол 24/11-2017/1, Наглядовою радою ПАТ «Сумське НВО» (далi – Товариство) було прийнято рiшення про укладення мiж Товариством та Публiчним акцiонерним товариством «Акцiонерний комерцiйний промислово-iнвестицiйний банк» (далi – Банк) нових договорiв застави товарiв в оборотi (готової продукцiї та незавершеного виробництва) на суму 228 000 000 гривень в забезпечення виконання зобов’язань за кредитними договорами, укладеними з Банком, а також надання згоди на внесення змiн до договору застави товарiв в оборотi, укладеного з Банком, в частинi змiни предмету застави.
Згiдно з п.13.1 Статуту ПАТ «Сумське НВО»: «Значним правочином Товариства є: будь-якi договори, правочини чи операцiї, якщо цiна/вартiсть майна, робiт або послуг, що є їх предметом, перевищує 80 000 000 (вiсiмдесят мiльйонiв) гривень».
26 30.11.2017 наглядова рада 145464 6241543 2.33 поставка обладнання та надання послуг 01.12.2017 snpo.ua
Опис:
30.11.2017р., протокол 30/11-2017, Наглядовою радою ПАТ «Сумське НВО» (далi – Товариство) було прийнято рiшення про укладення мiж Товариством та компанiєю «BOTAS Petroleum Company Natural Gas and Market Operations District Management» (Анкара, Туреччина) додаткової угоди про внесення змiн до контракту на поставку обладнання та надання послуг, зокрема, встановлення цiни контракту в сумi 4 552 956,50 євро.
Офiцiйний курс НБУ станом на 30.11.2017р.: 1 євро = 31,9493 грн.
Згiдно з п.13.1 Статуту ПАТ «Сумське НВО»: «Значним правочином Товариства є: будь-якi договори, правочини чи операцiї, якщо цiна/вартiсть майна, робiт або послуг, що є їх предметом, перевищує 80 000 000 (вiсiмдесят мiльйонiв) гривень».
27 01.12.2017 наглядова рада 706160 6241543 11.31 внесення змiн до кредитного договору 04.12.2017 snpo.ua
Опис:
01.12.2017р., протокол 01/12-2017, Наглядовою радою ПАТ «Сумське НВО» (далi – Товариство) було прийнято рiшення про укладення мiж Товариством та Публiчним акцiонерним товариством «Сбербанк» (Далi – Банк) додаткової угоди до договору про вiдкриття кредитної лiнiї на суму 26 000 000 доларiв США про продовження строку кредитування до 01.07.2018р.
Офiцiйний курс НБУ станом на 01.12.2017р.: 1 долар США = 27,16 грн.
Згiдно з п.13.1 Статуту ПАТ «Сумське НВО»: «Значним правочином Товариства є: будь-якi договори, правочини чи операцiї, якщо цiна/вартiсть майна, робiт або послуг, що є їх предметом, перевищує 80 000 000 (вiсiмдесят мiльйонiв) гривень».
28 01.12.2017 наглядова рада 107206.495 6241543 1.72 внесення змiн до кредитного договору 04.12.2017 snpo.ua
Опис:
01.12.2017р., протокол 01/12-2017, Наглядовою радою Товариства було прийнято рiшення про укладення мiж Товариством та Банком додаткової угоди до договору поруки щодо зобов’язань за кредитним договором мiж ДП «Завод ОБ та ВТ» та Банком на суму 3 947 220 доларiв США про продовження строку дiї поруки до 19.01.2020р.
Офiцiйний курс НБУ станом на 01.12.2017р.: 1 долар США = 27,16 грн.
Згiдно з п.13.1 Статуту ПАТ «Сумське НВО»: «Значним правочином Товариства є: будь-якi договори, правочини чи операцiї, якщо цiна/вартiсть майна, робiт або послуг, що є їх предметом, перевищує 80 000 000 (вiсiмдесят мiльйонiв) гривень».
29 15.12.2017 наглядова рада 773806 6241543 12.4 електрична енергiя 15.12.2017 snpo.ua
Опис:
15.12.2017р., протокол 15/12-2017, Наглядовою радою ПАТ «Сумське НВО» (далi – Товариство) було прийнято рiшення про укладення мiж Товариством та ДП «Енергоринок» договору купiвлi-продажу електричної енергiї загальною вартiстю 773 806 000 грн. без ПДВ.
Згiдно з п.13.1 Статуту ПАТ «Сумське НВО»: «Значним правочином Товариства є: будь-якi договори, правочини чи операцiї, якщо цiна/вартiсть майна, робiт або послуг, що є їх предметом, перевищує 80 000 000 (вiсiмдесят мiльйонiв) гривень».
30 21.12.2017 наглядова рада 207240.7 6241543 3.32 умови випуску банкiвських гарантiй i акредитивiв 22.12.2017 snpo.ua
Опис:
21.12.2017р., протокол 21/12-2017, Наглядовою радою ПАТ «Сумське НВО» (далi – Товариство) було прийнято рiшення про укладення мiж Товариством та Публiчним акцiонерним товариством «Перший український мiжнародний банк» (далi – Банк) додаткової угоди до Генерального договору про умови випуску банкiвських гарантiй i акредитивiв на суму 7 438 645,87 дол. США, та додаткових угод до договорiв застави про внесення iнформацiї про змiну умов Генерального договору в частинi встановлення термiну дiї всiх гарантiй i акредитивiв, випущених згiдно з Генеральним договором, а також надання згоди на укладання додаткових договорiв мiж ТОВ «СМНВО» та Банком про внесення iнформацiї про змiну умов Генерального договору в частинi встановлення термiну дiї всiх гарантiй i акредитивiв, випущених згiдно з Генеральним договором.
Офiцiйний курс НБУ станом на 21.12.2017р.: 1 дол. США = 27,86 грн.
Згiдно з п.13.1 Статуту ПАТ «Сумське НВО»: «Значним правочином Товариства є: будь-якi договори, правочини чи операцiї, якщо цiна/вартiсть майна, робiт або послуг, що є їх предметом, перевищує 80 000 000 (вiсiмдесят мiльйонiв) гривень».
31 26.12.2017 наглядова рада 1019484 6241543 16.33 внесення змiн до кредитного договору 27.12.2017 snpo.ua
Опис:
26.12.2017р., протокол 26/12-2017, Наглядовою радою ПАТ «Сумське НВО» (далi – Товариство) було прийнято рiшення про укладення мiж Товариством та Публiчним акцiонерним товариством «Перший український мiжнародний банк» (Далi – Банк) додаткових угод до кредитних договорiв на суму 22 000 000 доларiв США та 10 000 000 доларiв США про зниження розмiру процентної ставки по кредитах за зазначеними договорами та внесення iнших змiн на погоджених з Банком умовах, договору застави рухомого майна про внесення iнформацiї про змiну умов кредитування за кредитними договорами, додаткових угод договору про органiзацiю виставлення мiжнародних банкiвських гарантiй на суму 2 100 522 євро та договору про умови виставлення мiжнародної банкiвської контргарантiї на суму 1 675 034 євро про змiни розмiру загального лiмiту кредитування.
Офiцiйний курс НБУ станом на 26.12.2017р.: 1 долар США = 27,95 грн.
Офiцiйний курс НБУ станом на 26.12.2017р.: 1 євро = 33,13 грн.
Згiдно з п.13.1 Статуту ПАТ «Сумське НВО»: «Значним правочином Товариства є: будь-якi договори, правочини чи операцiї, якщо цiна/вартiсть майна, робiт або послуг, що є їх предметом, перевищує 80 000 000 (вiсiмдесят мiльйонiв) гривень».

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Вид інформації
1 2 3
13.04.2017 14.04.2017 Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
24.04.2017 25.04.2017 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
17.05.2017 18.05.2017 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
26.06.2017 27.06.2017 Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
29.06.2017 30.06.2017 Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
30.06.2017 04.07.2017 Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
19.07.2017 20.07.2017 Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
11.08.2017 15.08.2017 Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
14.08.2017 16.08.2017 Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
21.08.2017 23.08.2017 Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
05.09.2017 06.09.2017 Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
15.09.2017 18.09.2017 Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
20.09.2017 21.09.2017 Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
21.09.2017 21.09.2017 Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
27.09.2017 29.09.2017 Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
28.09.2017 29.09.2017 Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
11.10.2017 13.10.2017 Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
24.11.2017 28.11.2017 Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
30.11.2017 01.12.2017 Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
01.12.2017 04.12.2017 Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
15.12.2017 15.12.2017 Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
21.12.2017 22.12.2017 Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
26.12.2017 27.12.2017 Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора – фізичної особи – підприємця) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «КИЇВАУДИТ»
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків – фізичної особи) 01204513
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 01033, м.Київ. вул.Саксаганського 53/80, офiс 301
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України № 1970 23.02.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** № 276 П № 000276 21.07.2015 30.07.2020
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України № 313/4.1
30.07.2015
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 01.01.2017
31.12.2017
Думка аудитора*** із застереженням
Пояснювальний параграф (у разі наявності)
Номер та дата договору на проведення аудиту № 609/17-18
07.11.2017
Дата початку та дата закінчення аудиту 07.11.2017
22.03.2018
Дата аудиторського висновку (звіту) 22.03.2018
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн

* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора – фізичної особи – підприємця) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «КИЇВАУДИТ»
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків – фізичної особи) 01204513
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 53/80, оф. 306
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України №1970 23.02.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** №276 П № 000276 21.07.2015 30.07.2020
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України №313/4.1
30.07.2015
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 01.01.2017
31.12.2017
Думка аудитора*** із застереженням
Пояснювальний параграф (у разі наявності)
Номер та дата договору на проведення аудиту № 609/17-18
07.11.2017
Дата початку та дата закінчення аудиту 07.11.2017
22.03.2018
Дата аудиторського висновку (звіту) 22.03.2018
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн
Текст аудиторського висновку (звіту)
Звiт незалежного аудитора щодо консолiдованої фiнансової звiтностi
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУМСЬКЕ МАШИНОБУДIВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ» станом на 31 грудня 2017 року
Адресат:
Акцiонери ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУМСЬКЕ МАШИНОБУДIВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ»
Управлiнський персонал ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУМСЬКЕ МАШИНОБУДIВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ»
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку України
Думка iз застереженням
Незалежна аудиторська фiрма ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «КИЇВАУДИТ» (далi – аудитор) на пiдставi договору № 609/17-18 вiд 07 листопада 2017 року провела аудит консолiдованої фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУМСЬКЕ МАШИНОБУДIВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ» (далi – ПАТ «Сумське НВО» або Товариство) та його дочiрнiх пiдприємств (далi – Група), що складається з Консолiдованого балансу (Звiту про фiнансовий стан) на 31 грудня 2017 року, Консолiдованого звiту про фiнансовi результати (Звiту про сукупний дохiд), Консолiдованого звiту про рух грошових коштiв та Консолiдованого звiту про власний капiтал за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року, та примiток до фiнансової звiтностi, включаючи стислий виклад значущих облiкових полiтик.
На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в роздiлi «Основа для думки iз застереженням» нашого звiту, консолiдована фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах, фiнансовий стан Групи на 31 грудня 2017 року та її консолiдованi фiнансовi результати i консолiдованi грошовi потоки за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ).
Основа для думки iз застереженням
Договiр на виконання аудиторських послуг з аудиту фiнансової звiтностi Групи за 2017 рiк був укладений 07 листопада 2017 року, тому ми не мали змоги спостерiгати за iнвентаризацiєю запасiв, яка була проведена станом на 01 вересня 2017 року. Нас не задовольнили альтернативнi аудиторськi процедури щодо кiлькостi та стану запасiв, тому достатнi та прийнятнi аудиторськi докази стосовно запасiв, вiдображених в Консолiдованому балансi (Звiтi про фiнансовий стан) станом на 31 грудня 2017 року в розмiрi 1 614 799 тис. грн., отриманi не були. Звiт незалежного аудитора щодо консолiдованої фiнансової звiтностi Групи за 2016 рiк мiстив умовно-позитивну думку, у зв’язку з неотриманням аудитором достатнiх та прийнятних аудиторських доказiв стосовно наявностi та стану запасiв, вiдображених в Консолiдованому балансi (Звiтi про фiнансовий стан) станом на 31 грудня 2016 року в розмiрi 1 500 134 тис. грн. Оскiльки залишки запасiв на 31 грудня 2016 року застосовуються при визначеннi консолiдованих фiнансових результатiв, ми не змогли визначити, чи вимагалося б коригування прибутку за 2017 рiк.
Станом на 31 грудня 2017 року дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги складала 2 108 398 тис. грн., в тому числi резерв пiд знецiнення – 22 218 тис. грн., дебiторська заборгованiсть за розрахунками за виданими авансами та iнша поточна дебiторська заборгованiсть разом складали 1 863 314 тис. грн., в тому числi резерв пiд знецiнення – 202 381 тис. грн. Облiковою полiтикою Групи передбачено створення резерву пiд зменшення корисностi дебiторської заборгованостi, який визначається розрахунковим методом на пiдставi iсторичних даних щодо дебiторської заборгованостi. Через неможливiсть отримати повнi та цiлiснi iсторичнi данi щодо збиткiв вiд зменшення корисностi дебiторської заборгованостi, ми не змогли отримати прийнятнi аудиторськi докази в повному обсязi щодо розмiру резерву пiд зменшення корисностi дебiторської заборгованостi.
Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА). Нашу вiдповiдальнiсть, згiдно з цими стандартами, викладено в роздiлi «Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi» нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до Групи, згiдно з «Кодексом етики професiйних бухгалтерiв» Ради з Мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв (далi – Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Українi до нашого аудиту фiнансової звiтностi, а також виконали всi iншi обов’язки з етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.
Суттєва невизначенiсть, що стосується безперервностi дiяльностi
Ми звертаємо увагу на Примiтку № 4 «Плани щодо безперервної дiяльностi», в якiй йдеться про iснування суттєвої невизначеностi, що може поставити пiд значний сумнiв здатнiсть Групи продовжувати дiяльнiсть на безперервнiй основi.
Ключовi питання аудиту
Ключовi питання аудиту – це питання, якi, на наше професiйне судження, були найбiльш значущими пiд час нашого аудиту консолiдованої фiнансової звiтностi за поточний перiод. Цi питання розглядались у контекстi нашого аудиту консолiдованої фiнансової звiтностi в цiлому та враховувались при формуваннi думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань. Додатково до питання, описаного в роздiлi «Основа для думки iз застереженням», ми визначили, що описанi нижче питання є ключовими питаннями аудиту, якi слiд вiдобразити в нашому звiтi.
1. Балансова вартiсть основних засобiв Групи станом на 31 грудня 2017 року складала 385 927 тис. грн. (в т.ч. первiсна вартiсть – 564 048 тис. грн., знос – 178 121 тис. грн.). Як зазначено в Примiтцi № 6.1 до консолiдованої фiнансової звiтностi, подальша оцiнка основних засобiв здiйснюється за моделлю переоцiнки; частота переоцiнок залежить вiд змiн справедливої вартостi активiв. В Примiтцi № 11 зазначено, що переоцiнка основних засобiв до їх справедливої вартостi була здiйснена в 2014 роцi; станом на 31.12.2017 балансова вартiсть основних засобiв не вiдрiзняється суттєво вiд справедливої вартостi.
Ми визнали це питання ключовим питанням аудиту, тому що оцiнка справедливої вартостi включає значнi припущення та передбачає застосування суб’єктивного судження. Крiм того, основнi засоби є суттєвою статтею для консолiдованої фiнансової звiтностi Групи.
Нашi аудиторськi процедури включали, зокрема: аналiз використаної методологiї оцiнки; перевiрка вiдповiдностi вартостi окремих об’єктiв основних засобiв ринковому рiвню; iнспектування.
2. Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї станом на 31.12.2017 складаються з:
– фiнансової iнвестицiї в асоцiйовану компанiю в розмiрi 354 993 тис. грн., що вiдображена за методом участi в капiталi;
– фiнансових iнвестицiй, доступних для продажу, а саме, акцiй та часток в статутному капiталi iнших пiдприємств, на загальну суму 13 160 тис. грн., що вiдображенi за собiвартiстю з урахуванням зменшення корисностi;
– фiнансових iнвестицiй, утримуваних до погашення, на загальну суму 2 446 тис. грн., що вiдображенi за амортизованою собiвартiстю з урахуванням зменшення корисностi.
Iнформацiя щодо фiнансових iнвестицiй розкрита в Примiтцi № 12 до консолiдованої фiнансової звiтностi.
Ми звернули увагу на це питання пiд часу аудиту консолiдованої фiнансової звiтностi у зв’язку з тим, що визначення суми зменшення корисностi фiнансових iнвестицiй обов’язково включає значнi судження управлiнського персоналу, включаючи розгляд питання, чи iснують об’єктивнi свiдчення зменшення корисностi, а також оцiнки теперiшньої вартостi майбутнiх грошових потокiв.
Для розгляду цього ключового питання ми виконали наступнi процедури: аналiз облiкової полiтики на предмет вiдповiдностi принципiв визнання зменшення корисностi вимогам МСФЗ; аналiз iнформацiї, отриманої з внутрiшнiх та зовнiшнiх джерел, щодо наявностi/вiдсутностi об’єктивних свiдчень зменшення корисностi; перевiрка оцiнок, здiйснених управлiнським персоналом Товариства щодо теперiшньої вартостi майбутнiх грошових потокiв.
3. Як зазначено в Примiтцi № 18 до фiнансової звiтностi, ПАТ «Сумське НВО» має заборгованiсть за кредитами в iноземнiй валютi, загальний розмiр якої станом на 31 грудня 2017 року складав 4 627 830 тис. грн. (за курсом НБУ на 31.12.2017). Крiм того, в статтi «Iншi поточнi зобов’язання» Консолiдованого балансу (Звiту про фiнансовий стан) станом на 31.12.2017 вiдображена заборгованiсть в сумi 1 107 009 тис. грн., яка виникла в результатi вiдступлення банком-кредитором права вимоги за кредитом, iнформацiя про що наведена в Примiтцi № 19 до фiнансової звiтностi.
Загальна сума кредитної заборгованостi станом на 31.12.2017 складала 5 734 839 тис. грн. або 86,6% загальної вартостi активiв.
Через розмiр кредитної заборгованостi та її частки в сукупнiй вартостi активiв Групи ми визнали це питання ключовим питанням аудиту.
Для розгляду цього ключового питання ми виконали наступнi процедури: перевiрка кредитних договорiв, договору гарантiї, банкiвських виписок, iнших документiв, що пiдтверджують суми заборгованостi, строки та умови кредитування.
4. В Примiтцi № 16 до консолiдованої фiнансової звiтностi розкрита iнформацiя щодо пенсiйних зобов’язань, якi станом на 31 грудня 2017 року складають 246 865 тис. грн. Як зазначено в Примiтцi № 6.17, ПАТ «Сумське НВО» бере участь в державному пенсiйному планi з визначеною виплатою, який передбачає достроковий вихiд на пенсiю працiвникiв, що працюють на певних робочих мiсцях зi шкiдливими i небезпечними для здоров’я умовами. Окрiм обов’язкового фiнансування пiльгових державних пенсiй, Товариство добровiльно надає своїм працiвникам ряд довгострокових соцiальних пiльг, визначених колективним договором, що пов’язанi з виплатами до ювiлейних дат та при виходi на пенсiю. Пенсiйнi зобов’язання представляють собою зобов’язання за програмою з визначеною виплатою, а саме, сукупнiсть пенсiйних та довгострокових зобов’язань, якi Товариство надає своїм працiвникам у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства України та колективного договору. Для визначення розмiру пенсiйних зобов’язань Товариство залучало актуарiя.
Ми звернули увагу на це питання пiд часу аудиту консолiдованої фiнансової звiтностi у зв’язку з тим, що результат розрахунку пенсiйних зобов’язань залежить вiд вхiдних даних, наданих Товариством, та припущень, використаних актуарiєм.
Для розгляду цього ключового питання ми виконали наступнi процедури: аналiз норм законодавства стосовно пiльгових пенсiй; аналiз умов колективного договору; перевiрка цiлiсностi та точностi вхiдних даних, використаних актуарiєм; аналiз припущень, використаних актуарiєм; перевiрка вiдображення результатiв актуарних розрахункiв в бухгалтерському облiку та фiнансовiй звiтностi на предмет вiдповiдностi МСФЗ.
Iнша iнформацiя
Управлiнський персонал ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУМСЬКЕ МАШИНОБУДIВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ» несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. Iнша iнформацiя складається з iнформацiї, яка мiститься в окремих роздiлах Регулярної рiчної iнформацiї емiтента цiнних паперiв, що розкривається у вiдповiдностi до «Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв», затвердженого Рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 03.12.2013 № 2826, але не мiстить консолiдованої фiнансової звiтностi та нашого звiту аудитора щодо неї.
Наша думка щодо консолiдованої фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю та ми не робимо висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої iнформацiї.
У зв’язку з нашим аудитом консолiдованої фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомитися з iншою iнформацiєю, зазначеною вище, якщо вона буде нам надана, та, при цьому, розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю та консолiдованою фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнформацiя має вигляд такої, що мiстить суттєве викривлення.
Якщо пiсля ознайомлення з усiєю iнформацiєю, яка мiститься в роздiлах Регулярної рiчної iнформацiї емiтента цiнних паперiв, що розкривається у вiдповiдностi до «Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв», затвердженого Рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 03.12.2013 № 2826, ми дiйдемо висновку, що в нiй iснує суттєве викривлення, ми повiдомимо iнформацiю про це питання, тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, та, у разi потреби, доведемо до вiдома користувачiв консолiдованої фiнансової звiтностi.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими повноваженнями, за консолiдовану фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУМСЬКЕ МАШИНОБУДIВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ» несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання консолiдованої фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання консолiдованої фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.
При складаннi консолiдованої фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi Групи продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, крiм випадкiв, якщо управлiнський персонал або планує лiквiдувати Групу чи припинити дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому.
Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового звiтування Групи.
Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит консолiдованої фiнансової звiтностi
Нашими цiлями є отримання обґрунтованої впевненостi, що консолiдована фiнансова звiтнiсть в цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора, що мiстить нашу думку. Обґрунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як обґрунтовано очiкується, вони можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї консолiдованої фiнансової звiтностi.
Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крiм того, ми:
– iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення консолiдованої фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, а також отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю;
– отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю;
– оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обґрунтованiсть облiкових оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом;
– доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на основi отриманих аудиторських доказiв, робимо висновок, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв можливiсть Групи продовжити безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в своєму звiтi незалежного аудитора до вiдповiдних розкриттiв iнформацiї у консолiдованiй фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї є неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту незалежного аудитора. Втiм, майбутнi подiї або умови можуть примусити Групу припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi;
– оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст консолiдованої фiнансової звiтностi, включно з розкриттям iнформацiї, а також те, чи показує консолiдована фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що покладенi в основу її складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення.
Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про запланований обсяг i час проведення аудиту та суттєвi результати аудиту, включаючи будь-якi суттєвi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту.
Ми також заявляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, що ми виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їм про всi стосунки й iншi питання, якi могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а також, де це застосовно, щодо вiдповiдних застережних заходiв.
З перелiку всiх питань, iнформацiя щодо яких надавалась тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, ми визначили тi, що мали найбiльше значення пiд час аудиту консолiдованої фiнансової звiтностi поточного перiоду, тобто тi, якi є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо цi питання в своєму звiтi аудитора крiм випадкiв, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публiчне розкриття такого питання, або якщо за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слiд висвiтлювати в нашому звiтi, оскiльки негативнi наслiдки такого висвiтлення можуть очiкувано переважити його кориснiсть для iнтересiв громадськостi.
Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звiт незалежного аудитора є Соловйова Марина Леонiдiвна.
Партнер завдання з аудиту М. Л. Соловйова
(сертифiкат аудитора серiї «А» № 005258)
Директор ТОВ «КИЇВАУДИТ» Н.I. Iщенко
(сертифiкат аудитора серiї «А» № 005559)
22 березня 2018 року
Адреса: м. Київ, вул. Саксаганського, 53/80, оф. 306
тел. (044) 287-70-55, 287-42-94
сайт: www.kievaudit.com

* Зазначаються серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

Інформація про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2017 1 0
2 2016 1 1
3 2015 1 1

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): – Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): – Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): – Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

Так Ні
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Ревізійна комісія (ревізор) X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства
Інше (зазначити)

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення –
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення –

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 5
членів наглядової ради – акціонерів
членів наглядової ради – представників акціонерів 5
членів наглядової ради – незалежних директорів
членів наглядової ради – акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій
членів наглядової ради – акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій
членів наглядової ради – представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 5
членів наглядової ради – представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

Так Ні
Складу X
Організації X
Діяльності X
Інше (запишить)

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 88

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) У складi Наглядової ради жодних комiтетiв не створено.
Інші (запишіть) У складi Наглядової ради жодних комiтетiв не створено.

У складi Наглядової ради жодних комiтетiв не створено.
У складi Наглядової ради жодних комiтетiв не створено.

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) Умови оплати працi членiв наглядової ради визначенi в “Положеннi про Наглядову раду ПАТ “Сумське НВО”

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов’язками?

Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов’язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть)

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено ревізійну комісію
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 8

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Так Ні Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Ні Ні Ні Так
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Ні Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Ні Ні Ні Так
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Так Ні Ні Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб та обов’язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть):

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Так Так Ні Ні
Інформація про склад органів управління товариства Так Так Так Так Ні
Статут та внутрішні документи Ні Ні Так Так Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні Ні Так Так Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Ні Ні Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть)

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть)

З якої причини було змінено аудитора?

Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть)

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть)

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть)

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть):

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Кодексу (принципiв, правил) корпоративного управлiння немає.

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Кодексу (принципiв, правил) корпоративного управлiння немає.

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

Кодексу (принципiв, правил) корпоративного управлiння немає.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство “Сумське машинобудiвне науково-виробниче об’єднання” за ЄДРПОУ 05747991
Територія за КОАТУУ 5910100000
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності за КВЕД 28.13
Середня кількість працівників 6054
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса вул. Горького, 58, м. Суми, Сумська область, 40004
Складено (зробити позначку “v” у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2017 р.

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 20647 17490
первісна вартість 1001 32015 32215
накопичена амортизація 1002 -11368 -14725
Незавершені капітальні інвестиції 1005 62138 55849
Основні засоби: 1010 391854 371179
первісна вартість 1011 514265 540020
знос 1012 -122411 -168841
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0
первісна вартість 1016 0 0
знос 1017 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0
первісна вартість 1021 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
1030 281857 236307
інші фінансові інвестиції 1035 13605 13606
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0
Гудвіл 1050 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 770101 694431
II. Оборотні активи
Запаси 1100 1444623 1555658
Виробничі запаси 1101 172943 187523
Незавершене виробництво 1102 1105421 1217536
Готова продукція 1103 166199 150543
Товари 1104 60 56
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0
Векселі одержані 1120 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 1966288 2173139
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
1130 31069 55912
з бюджетом 1135 157194 63094
у тому числі з податку на прибуток 1136 1 1
з нарахованих доходів 1140 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 1691339 1805390
Поточні фінансові інвестиції 1160 63739 66914
Гроші та їх еквіваленти 1165 12984 7749
Готівка 1166 25 21
Рахунки в банках 1167 12959 7728
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань
1181 0 0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0
Інші оборотні активи 1190 31018 57872
Усього за розділом II 1195 5398254 5785728
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0
Баланс 1300 6168355 6480159
Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 710850 710850
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0
Капітал у дооцінках 1405 207700 190526
Додатковий капітал 1410 81242 9655
Емісійний дохід 1411 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0
Резервний капітал 1415 35820 35820
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -4234894 -5338686
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( )
Інші резерви 1435 0 0
Усього за розділом I 1495 -3199282 -4391835
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 175503 246865
Довгострокові кредити банків 1510 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 18185 17447
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0
Цільове фінансування 1525 718 3
Благодійна допомога 1526 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0
Призовий фонд 1540 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0
Усього за розділом II 1595 194406 264315
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 5375192 4627830
Векселі видані 1605 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 1877794 2105812
за розрахунками з бюджетом 1620 6264 23865
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 5327 25254
за розрахунками з оплати праці 1630 84076 114561
за одержаними авансами 1635 605646 917752
за розрахунками з учасниками 1640 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0
Поточні забезпечення 1660 33489 33930
Доходи майбутніх періодів 1665 47 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 1185396 2758675
Усього за розділом IІІ 1695 9173231 10607679
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0
Баланс 1900 6168355 6480159

Примітки
Керівник                                       О.Ю.Цимбал
Головний бухгалтер                 В.М.Клименко

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство “Сумське машинобудiвне науково-виробниче об’єднання” за ЄДРПОУ 05747991
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2017 р.

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 905322 1098091
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 1104970 ) ( 1064050 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
прибуток
2090 0 34041
 збиток 2095 ( 199648 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 229005 729062
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 125180 ) ( 133779 )
Витрати на збут 2150 ( 31706 ) ( 40098 )
Інші операційні витрати 2180 ( 92073 ) ( 388668 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток
2190 0 200558
 збиток 2195 ( 219602 ) ( 0 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 2087 4173
Інші доходи 2240 251 2997
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 835451 ) ( 1343187 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 68173 ) ( 1877 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
2290 0 0
 збиток 2295 ( 1120888 ) ( 1137336 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -2235 2107
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
прибуток
2350 0 0
 збиток 2355 ( 1123123 ) ( 1135229 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 -77 -53
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 -71587 45239
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 -71664 45186
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 2235 -2107
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 -69429 43079
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -1192552 -1092150

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати 2500 603605 684031
Витрати на оплату праці 2505 379636 404537
Відрахування на соціальні заходи 2510 81360 84633
Амортизація 2515 36880 40784
Інші операційні витрати 2520 8947 223308
Разом 2550 1110428 1437293

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій 2600 71085000 71085000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 71085000 71085000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -15.80 -15.97
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 -15.80 -15.97
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки
Керівник            О.Ю.Цимбал
Головний бухгалтер        В.М.Клименко

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство “Сумське машинобудiвне науково-виробниче об’єднання” за ЄДРПОУ 05747991
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2017 р.

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
3000 663338 1088733
Повернення податків і зборів 3005 157047 131440
у тому числі податку на додану вартість 3006 157047 131389
Цільового фінансування 3010 61070 66102
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 60078 65943
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 469157 196048
Надходження від повернення авансів 3020 1575 1582
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 85 867
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 29830 9847
Надходження від операційної оренди 3040 12513 11517
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 29625 42443
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
3100 ( 683112 ) ( 915107 )
Праці 3105 ( 276879 ) ( 305399 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 68880 ) ( 100979 )
Зобов’язань з податків і зборів 3115 ( 64346 ) ( 85122 )
Витрачання на оплату зобов’язань з податку на прибуток 3116 ( 262 ) ( 417 )
Витрачання на оплату зобов’язань з податку на додану вартість 3117 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань з інших податків і зборів 3118 ( 64084 ) ( 84705 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 195284 ) ( 24785 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 307 ) ( 235 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 859 ) ( 139 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 109809 ) ( 140406 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 24764 -23593
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 7132 9437
необоротних активів 3205 510 17962
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 2084 4164
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 12943 4123
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 1304 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 13933 ) ( 20191 )
необоротних активів 3260 ( 5288 ) ( 9485 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 2634 ) ( 10034 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 1397 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 721 -4024
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 0 113231
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 0 -31400
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 30998 ) ( 124852 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -30998 -43021
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -5513 -70638
Залишок коштів на початок року 3405 12984 76647
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 278 6975
Залишок коштів на кінець року 3415 7749 12984

Примітки
Керівник                  О.Ю.Цимбал
Головний бухгалтер                               В.М.Клименко

 

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство “Сумське машинобудiвне науково-виробниче об’єднання” за ЄДРПОУ 05747991
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2017 р.

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 X X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526
Фінансові витрати 3540 X X
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550
Збільшення (зменшення) запасів 3551
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557
Збільшення (зменшення) поточних зобов’язань 3560
Грошові кошти від операційної діяльності 3570
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567
Сплачений податок на прибуток 3580 X X
Сплачені відсотки 3585 X X
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 X X
необоротних активів 3205 X X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 X X
дивідендів 3220 X X
Надходження від деривативів 3225 X X
Надходження від погашення позик 3230 X X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 X X
Інші надходження 3250 X X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X X ( )
необоротних активів 3260 X X
Виплати за деривативами 3270 X X
Витрачання на надання позик 3275 X X
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X X
Інші платежі 3290 X X
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 X X
Отримання позик 3305 X X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 X X
Інші надходження 3340 X X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X X
Погашення позик 3350 X X
Сплату дивідендів 3355 X X
Витрачання на сплату відсотків 3360 X X
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X X
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X X
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X X
Інші платежі 3390 X X
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400
Залишок коштів на початок року 3405 X X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410
Залишок коштів на кінець року 3415

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство “Сумське машинобудiвне науково-виробниче об’єднання” за ЄДРПОУ 05747991
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2017 р.

Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 710850 207700 81242 35820 -4234488 0 0 -3198876
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 -406 0 0 -406
Скоригований залишок на початок року 4095 710850 207700 81242 35820 -4234894 0 0 -3199282
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 -1123123 0 0 -1123123
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 -17174 -71587 0 19331 0 0 -69430
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 -17174 0 0 19331 0 0 2157
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 -71587 0 0 0 0 -71587
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 -17174 -71587 0 -1103792 0 0 -1192553
Залишок на кінець року 4300 710850 190526 9655 35820 -5338686 0 0 -4391835

Примітки
Керівник О.Ю.Цимбал
Головний бухгалтер В.М.Клименко

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство “Сумське машинобудiвне науково-виробниче об’єднання” за ЄДРПОУ 05747991
Територія за КОАТУУ 5910100000
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності за КВЕД 28.13
Середня кількість працівників 6415
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса вул. Горького, 58, м. Суми, Сумська область, 40004
Складено (зробити позначку “v” у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2017 р.

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 20797 17591
 первісна вартість 1001 32286 32485
 накопичена амортизація 1002 -11489 -14894
Незавершені капітальні інвестиції 1005 63831 58815
Основні засоби: 1010 407954 385927
 первісна вартість 1011 539370 564048
 знос 1012 -131416 -178121
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0
 первісна вартість 1016 0 0
 знос 1017 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0
 первісна вартість 1021 0 0
 накопичена амортизація 1022 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
1030 342409 354993
інші фінансові інвестиції 1035 15605 15606
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0
Гудвіл 1050 0 0
Гудвіл при консолідації 1055 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 850596 832932
II. Оборотні активи
Запаси 1100 1500123 1614799
Виробничі запаси 1101 185717 206825
Незавершене виробництво 1102 1105456 1217536
Готова продукція 1103 179530 165223
Товари 1104 29420 25215
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0
Векселі одержані 1120 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 1900769 2108398
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
1130 33582 58815
 з бюджетом 1135 158418 63937
 у тому числі з податку на прибуток 1136 23 23
 з нарахованих доходів 1140 0 0
 із внутрішніх розрахунків 1145 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 1685720 1804499
Поточні фінансові інвестиції 1160 63739 66914
Гроші та їх еквіваленти 1165 16765 11405
Готівка 1166 32 21
Рахунки в банках 1167 16733 11384
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань
1181 0 0
 резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0
 резервах незароблених премій 1183 0 0
 інших страхових резервах 1184 0 0
Інші оборотні активи 1190 31049 58153
Усього за розділом II 1195 5390165 5786920
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0
Баланс 1300 6240761 6619852
Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 710850 710850
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0
Капітал у дооцінках 1405 207704 190530
Додатковий капітал 1410 81242 9655
Емісійний дохід 1411 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0
Резервний капітал 1415 35820 35820
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -4165265 -5190984
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( )
Інші резерви 1435 0 0
Неконтрольована частка 1490 -274 -281
Усього за розділом I 1495 -3129923 -4244410
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 175503 246865
Довгострокові кредити банків 1510 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 625 0
Довгострокові забезпечення 1520 18185 17447
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0
Цільове фінансування 1525 718 3
Благодійна допомога 1526 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0
 резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0
 резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0
 резерв незароблених премій 1533 0 0
 інші страхові резерви 1534 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0
Призовий фонд 1540 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0
Усього за розділом II 1595 195031 264315
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 5375192 4627830
Векселі видані 1605 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0
 за товари, роботи, послуги 1615 1879340 2103294
 за розрахунками з бюджетом 1620 7149 25363
 у тому числі з податку на прибуток 1621 108 381
 за розрахунками зі страхування 1625 5666 25579
 за розрахунками з оплати праці 1630 87108 117267
 за одержаними авансами 1635 598698 903155
 за розрахунками з учасниками 1640 0 0
 із внутрішніх розрахунків 1645 0 0
 за страховою діяльністю 1650 0 0
Поточні забезпечення 1660 33681 34675
Доходи майбутніх періодів 1665 47 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 1188772 2762784
Усього за розділом IІІ 1695 9175653 10599947
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0
Баланс 1900 6240761 6619852

Примітки
Керівник            О.Ю.Цимбал
Головний бухгалтер           В.М.Клименко

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство “Сумське машинобудiвне науково-виробниче об’єднання” за ЄДРПОУ 05747991
(найменування)

Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2017 р.

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 995225 1165216
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 (1173989) (1112808)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 0 0
Валовий:
прибуток
2090 0 52408
 збиток 2095 (178764) 0
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 237034 730718
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 138738 ) ( 147268 )
Витрати на збут 2150 ( 34647 ) ( 43147 )
Інші операційні витрати 2180 ( 92462 ) ( 409551 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток
2190 0 183160
 збиток 2195 ( 207577 ) ( 0 )
Дохід від участі в капіталі 2200 12558 8418
Інші фінансові доходи 2220 2087 4174
Інші доходи 2240 11789 3268
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 835451 ) ( 1343187 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 24345 ) ( 1884 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
2290 0 0
 збиток 2295 ( 1040939 ) ( 1146051 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -4175 -177
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
прибуток
2350 0 0
 збиток 2355 ( 1045114 ) ( 1146228 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 -77 -53
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 -71587 45239
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 -71664 45186
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 2235 -2107
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 -69429 43079
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -1114543 -1103149
Чистий прибуток (збиток), що належить:
власникам материнської компанії
2470 -1045101 -1146218
 неконтрольованій частці 2475 -13 -10
Сукупний дохід, що належить:
власникам материнської компанії
2480 -1114530 -1103139
неконтрольованій частці 2485 -13 -10

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати 2500 664063 732949
Витрати на оплату праці 2505 399067 425147
Відрахування на соціальні заходи 2510 85509 89071
Амортизація 2515 38792 42418
Інші операційні витрати 2520 19515 262032
Разом 2550 1206946 1551617

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій 2600 71085000 71085000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 71085000 71085000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -14.70 -16.12
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 -14.70 -16.12
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки
Керівник         О.Ю.Цимбал
Головний бухгалтер             В.М.Клименко

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство “Сумське машинобудiвне науково-виробниче об’єднання” за ЄДРПОУ 05747991
(найменування)

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2017 р.

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
3000 773035 1172600
Повернення податків і зборів 3005 157047 131445
у тому числі податку на додану вартість 3006 157047 131389
Цільового фінансування 3010 61226 66230
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 60078 65943
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 459413 186389
Надходження від повернення авансів 3020 1984 1811
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 90 874
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 29830 9859
Надходження від операційної оренди 3040 3679 4215
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 569 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 28383 42493
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
3100 ( 743111 ) ( 952671 )
Праці 3105 ( 293290 ) ( 321458 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 73004 ) ( 105640 )
Зобов’язань з податків і зборів 3115 ( 70910 ) ( 95512 )
Витрачання на оплату зобов’язань з податку на прибуток 3116 ( 1932 ) ( 4545 )
Витрачання на оплату зобов’язань з податку на додану вартість 3117 ( 2340 ) ( 2398 )
Витрачання на оплату зобов’язань з інших податків і зборів 3118 ( 66638 ) ( 88569 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 196015 ) ( 27407 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 422 ) ( 304 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 868 ) ( 149 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 109896 ) ( 140713 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 27740 -27938
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 7132 9437
необоротних активів 3205 510 17962
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 2084 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 12943 4123
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 1304 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 13933 ) ( 19394 )
необоротних активів 3260 ( 7735 ) ( 12544 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 2634 ) ( 4073 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 1397 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -1726 -4489
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 0 113271
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 4164
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 -625 -31400
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 30998 ) ( 124852 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -31623 -38817
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -5609 -71244
Залишок коштів на початок року 3405 16765 80938
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 249 7071
Залишок коштів на кінець року 3415 11405 16765

 

Примітки
Керівник        О.Ю.Цимбал
Головний бухгалтер          В.М.Клименко

 

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство “Сумське машинобудiвне науково-виробниче об’єднання” за ЄДРПОУ 05747991
(найменування)

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2017 р.

 

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 X X
 збільшення (зменшення) забезпечень 3510
 збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515
 збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526
Фінансові витрати 3540 X X
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550
Збільшення (зменшення) запасів 3551
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557
Збільшення (зменшення) поточних зобов’язань 3560
Грошові кошти від операційної діяльності 3570
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості:
за товари, роботи, послуги
3561
 за розрахунками з бюджетом 3562
 за розрахунками зі страхування 3563
 за розрахунками з оплати праці 3564
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567
Сплачений податок на прибуток 3580 X X
Сплачені відсотки 3585 X X
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 X X
 необоротних активів 3205 X X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 X X
 дивідендів 3220 X X
Надходження від деривативів 3225 X X
Надходження від погашення позик 3230 X X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 X X
Інші надходження 3250 X X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X X ( )
 необоротних активів 3260 X X
Виплати за деривативами 3270 X X
Витрачання на надання позик 3275 X X
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X X
Інші платежі 3290 X X
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 X X
Отримання позик 3305 X X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 X X
Інші надходження 3340 X X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X X
Погашення позик 3350 X X
Сплату дивідендів 3355 X X
Витрачання на сплату відсотків 3360 X X
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X X
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X X
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X X
Інші платежі 3390 X X
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400
Залишок коштів на початок року 3405 X X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410
Залишок коштів на кінець року 3415

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство “Сумське машинобудiвне науково-виробниче об’єднання” за ЄДРПОУ 05747991
(найменування)

Консолідований звіт про власний капітал
за 12 місяців 2017 р.

Стаття Код рядка Належить власникам материнської компанії Неконтрольована частка Разом
зареєстрований капітал капітал у дооцінках додатковий капітал резервний капітал нерозподілений прибуток (непокритий збиток) неоплачений капітал вилучений капітал всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Залишок на початок року 4000 710850 207704 81242 35820 -4164826 0 0 -3129210 -264 -3129474
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 -439 0 0 -439 -10 -449
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 710850 207704 81242 35820 -4165265 0 0 -3129649 -274 -3129923
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 -1045101 0 0 -1045101 -13 -1045114
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 -17174 -71587 0 19332 0 0 -69429 0 -69429
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 -17174 0 0 19332 0 0 2158 0 2158
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 -71587 0 0 0 0 -71587 0 -71587
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 50 0 0 50 6 56
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
Разом змін у капіталі 4295 0 -17174 -71587 0 -1025719 0 0 -1114480 -7 -1114487
Залишок на кінець року 4300 710850 190530 9655 35820 -5190984 0 0 -4244129 -281 -4244410

Примітки
Керівник                    О.Ю.Цимбал
Головний бухгалтер                        В.М.Клименко

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності
Текст приміток
ПРИМІТКИ ДО КОНСОЛІДОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання»
за 2017 рік станом на 31 грудня 2017 року
(в тисячах українських гривень)

1. Основні відомості про материнську компанію
1.1.Повна назва:
Публічне акціонерне товариство «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання» (далі – ПАТ «Сумське НВО» або товариство).

1.2. Код ЄДРПОУ: 05747991.

1.3. Організаційно-правова форма: акціонерне товариство.

1.4.Місцезнаходження: вул. Горького, 58, м. Суми, Сумська область, 40004.

1.5.ПАТ «Сумське НВО» почало свою дiяльнiсть вiд заснування в 1896 роцi на кошти місцевих цукрозаводчикiв i бельгійських iнвесторiв Сумських машинобудiвних майстерень. За роки свого розвитку машинобудiвнi майстернi перетворились у велике пiдприємство, вiдоме як «Сумське машинобудiвне науково-виробниче об’єднання iм. М.В.Фрунзе». У лютому 1994 року об’єднання шляхом корпоратизацiї перетворене у вiдкрите акцiонерне товариство «Сумське машинобудiвне науково-виробниче об’єднання iм. М.В.Фрунзе». Дата державної реєстрації – 28 березня 1994 року. Змiнами до Статуту товариства, внесеними рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 15.04.2011 року (протокол №24), було змiнено найменування товариства на «публічне акцiонерне товариство». Змiнами до Статуту товариства від 01.09.2015р., внесеними рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв 24.07.2015 року (протокол № 29), було змiнено найменування товариства на Публiчне акцiонерне товариство «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання». На момент створення акцiонерного товариства його єдиним засновником була держава в особi Мiнiстерства машинобудування, вiйськово-промислового комплексу i конверсiї України. Наразi акцiонерами товариства є фiзичнi та юридичнi особи, якi набули право власностi на акцiї товариства у процесi приватизацiї, на вторинному ринку цінних паперів, а також у порядку спадкування громадян, правонаступництва юридичних осіб та у інших випадках, передбачених чинним законодавством. Держава акціями товариства не володіє. Особами, які володіють більше 10% акцій ПАТ «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання», є: Просцено Трейдінг Лімітед (Кіпр) – 13,512% та Стремвол Холдінгс Лімітед (Кіпр) – 83,736%.

1.6. Вищим органом управління ПАТ «Сумське НВО» є Загальні збори акціонерів.

1.7. Середня кількість працівників протягом 2017 року складала – 6 415 осіб.

1.8. Основні види діяльності:
 виробництво інших помп і компресорів (КВЕД 28.13);
 постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря (КВЕД 35.30);
 установлення та монтаж машин і устаткування (КВЕД 33.20);
 виробництво інших машин і устаткування загального призначення (КВЕД 28.29);
 виробництво інших кранів і клапанів (КВЕД 28.14);
 виробництво інших машин і устаткування спеціального призначення, н.в.і.у.в Україні (КВЕД 28.99).

1.9. Опис основних видів діяльності
ПАТ «Сумське НВО» як головна науково-технічна організація України за напрямками: обладнання для нафтової та газової промисловості, хімічного виробництва; насосне та центрифуговане обладнання, розробляє та виготовляє різноманітне обладнання практично для всіх галузей, у тому числі і атомної енергетики.
2017 рік був неритмічним для товариства з огляду на завантаження виробничих потужностей, наявність обігових коштів. За 2017 рік на ПАТ «Сумське НВО» було виготовлено товарної продукції у діючих цінах на суму 977,4 млн. грн..
Обсяг виробництва забезпечено за рахунок випуску продукції такої номенклатури:
 вузли та деталі до компресорів – 120,4 млн. грн.
 виробництво теплообмінного, вентиляційного устаткування та інших машин спеціального призначення- 110,4 млн. грн.
 крани, клапани кульові – 78,9 млн. грн.
 компресори відцентровані та поршневі, ГПА – 90,6 млн. грн.
 насоси вакуумні та відцентрові – 61,7 млн. грн.
 теплоенергія – 162,9 млн. грн.
 монтаж обладнання – 145,7 млн. грн.
 вузли та деталі до насосів – 57,5 млн. грн.
 виробництво х/о , центрифуг та з/ч до них- 18,4 млн. грн.
 інша продукція, роботи (послуги) – 130,9 млн. грн.
За 2017 рік ПАТ «Сумське НВО» реалізовано продукції на суму 995,2 млн. грн. Із загального обсягу реалізованої продукції поставки на експорт становили 582,8 млн. грн. або 59 %, з них – до країн далекого зарубіжжя – 299,1 млн. грн. (51%).

1.10. Організаційна структура товариства затверджена протоколом Наглядової ради № 25/10-2017 від 25.10.2017 року та Генеральним директором ПАТ «Сумське НВО» Цимбалом О.Ю. 25.10.2017 року. До складу товариства входять спеціалізовані виробництва: заготівельне, виробництво ГПА і компресорів, хімічного обладнання, виробництво АЕН та комплектуючого обладнання; представництва в містах Київ та Москва, філії в республіках Азербайджан та Туркменістан; дитячий оздоровчий центр «Чайка» і санаторій-профілакторій. Дочірніми компаніями ПАТ «Сумське НВО» станом на 31 грудня 2017 року були товариства з обмеженою відповідальністю: «Фрунзе-Профіль», «Маш-Сервіс», «Суми-Електрод», «Фрунзе-Ювілейна», «Сумиспортінвест». Злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення протягом 2017 року не відбувалось.

2. Ідентифікація та основа підготовки фінансової звітності
Фінансова звітність ПАТ «Сумське НВО» складена станом на 31 грудня 2017року, звітним періодом є 2017 рік. Фінансова звітність підготовлена у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі – МСФЗ) та є фінансовою звітністю загального призначення. Датою переходу на МСФЗ є 1 січня 2012 року.
Ця фінансова звітність складена на основі облікових даних ПАТ «Сумське НВО» та його дочірніх компаній, відповідним чином скоригованих і перекласифікованих для представлення згідно з МСФЗ.
Термін «дочірні компанії» використовується у цьому звіті для визначення компаній та інших суб’єктів господарської діяльності, в яких товариство володіє, прямо чи опосередковано, більш ніж половиною прав голосу або іншим чином може контролювати їх фінансову і операційну політику з метою здобуття економічних вигод.
Ця фінансова звітність є консолідованою фінансовою звітністю. Вона включає фінансову звітність ПАТ «Сумське НВО» та його дочірніх компаній.
Станом на 31.12.2017 ПАТ «Сумське НВО» має 5 (п’ять) дочірніх компаній:

Найменування дочірньої компанії Частка в статутному капіталі Собівартість інвестиції станом на 31.12.2017, тис. грн.
1 1.          ТОВ «Фрунзе-Профіль» 99,00% 99
2 2.          ТОВ «Маш-Сервіс» 99,00% 1 980
3 3.          ТОВ «Суми-Електрод» 99,98% 2 700
4 4.          ТОВ «Фрунзе-Ювілейна» 99,98% 2 147
65 5.          ТОВ «Сумиспортінвест» 99,98 % 13 016

ПАТ «Сумське НВО» та його дочірні компанії (надалі – товариство) повністю консолідуються з дати придбання, тобто, з дати отримання контролю над дочірніми компаніями, та продовжують консолідуватися до дати втрати такого контролю. Фінансова звітність дочірніх компаній підготовлена за той самий звітний період, що і звітність материнської компанії на підставі послідовного застосування облікової політики для всіх компаній. Всі внутрішньогрупові залишки, операції, нереалізовані прибутки, що виникають в результаті здійснення операцій всередині групи, а також дивіденди, повністю виключені.
Протягом 2017 року товариство здійснило продаж частки в дочірньому підприємстві – товаристві з обмеженою відповідальністю «Професійний футбольний клуб «Суми» (ТОВ «ПФК «Суми»). Розмір частки складав 99,91%.
28 грудня 2017 року було ліквідовано філію ПАТ «Сумське НВО» в республіці Казахстан, у зв’язку з відсутністю діяльності.
Крім продажу частки в дочірньому підприємстві та ліквідації філії, інших припинень (ліквідації) окремих видів діяльності протягом 2017 року не було. Участі у спільних підприємствах товариство не бере.
Функціональною валютою ведення бухгалтерського обліку є гривня (надалі – грн.). Фінансова звітність представлена в тисячах українських гривень (далі – тис. грн.), якщо не зазначено інше. Монетарні активи і зобов’язання в іноземній валюті відображені у фінансової звітності у гривневому еквіваленті за офіційним курсом Національного банку України на 31.12.2017.
22 березня 2018 року Генеральним директором ПАТ «Сумське НВО» була затверджена консолідована фінансова звітність до оприлюднення. Після дати оприлюднення можливість внесення змін в цю фінансову звітність не передбачена.

3. Економічне середовище в якому товариство здійснює свою діяльність
В 2017 році економіка України не зазнала значних змін, порівняно з 2016 роком, але основні макроекономічні показники продовжували погіршуватись. Так, обсяги промислового виробництва та сільськогосподарського виробництва знизилися на 0,1% та 2,7% відповідно, споживчі ціни та ціни виробників промислової продукції збільшилися на 13,7%, та 16,5% відповідно, курс гривні до долара США протягом року збільшився на 0,88 грн. Економіка України в 2017 році, як і в 2016 році перебувала під суттєвим впливом несприятливих політичних чинників, таких як, продовження військового конфлікту на Сході країни та відсутність торгівельних відносин з Російською Федерацією. Керівництво товариства впевнене, що воно вживає всіх необхідних заходів для забезпечення стабільної діяльності та розвитку товариства в умовах, що склалися. Так, у 2017 році товариство активно займалось пошуком нових ринків та налагодженням зв’язків з резидентами інших країн. Однак, подальше погіршення економічної ситуації та продовження політичної кризи може негативно вплинути на результати діяльності і фінансовий стан товариства та породжувати сумніви в здатності товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі в майбутньому.

4. Плани щодо безперервної діяльності
Товариство складає фінансову звітність на основі принципу безперервності. Управлінський персонал не має намірів ліквідувати товариство чи припинити діяльність.
Внаслідок впливу негативних факторів економічного середовища товариство в 2017 році отримало збитки в розмірі 1 045 114 тис. грн. і станом на 31 грудня 2017 року чисті активи мали від’ємне значення. Управлінський персонал вживає всіх можливих заходів для подолання негативних факторів економічного середовища та забезпечення стабільної і прибуткової діяльності товариства в майбутньому. Плани управлінського персоналу включають розширення ринків збуту та збільшення обсягів продажу, порівняно з 2017 роком, що дозволить погасити зобов’язання та зменшити витрати.
Станом на 31 грудня 2017 року управлінським персоналом було здійснено оцінку, згідно з якою товариство буде в подальшому здійснювати свою діяльність на підставі принципу безперервності. Управлінському персоналу не відомо про суттєві невизначеності, пов’язані з подіями чи умовами, крім негативного впливу факторів економічного середовища, які можуть спричинити значний сумнів щодо здатності товариства продовжувати діяльність на безперервній основі.

5. Основні припущення, що стосуються майбутнього та основні джерела невизначеності оцінок на кінець звітного періоду, які становлять значний ризик спричинити суттєве коригування балансової вартості активів та зобов’язань в наступному фінансовому році
При підготовці фінансової звітності управлінський персонал здійснював попередні оцінки впливу невизначених майбутніх подій на окремі активи та зобов’язання. Такі попередні оцінки базуються на інформації, яка наявна на дату фінансової звітності, тому фактичні результати у майбутньому можуть відрізнятися від таких оцінок. Можливого суттєвого впливу інших майбутніх подій на оцінку активів та зобов’язань управлінський персонал не виявив.

6. Суттєві положення облікової політики

Суттєві положення облікової політики, що використані при підготовці цієї фінансової звітності, представлені нижче.

6.1. Основні засоби.
Для обліку та складання звітності основні засоби поділяються на наступні класи (групи):
• земельні ділянки;
• будівлі, споруди і передавальні пристрої;
• машини та обладнання (у т.ч. обчислювальна техніка);
• транспорті засоби;
• інструменти, прилади, інвентар (меблі);
• інші основні засоби.
Первісна оцінка об’єктів всіх груп основних засобів здійснюється за собівартістю, що включає ціну придбання (у т.ч. імпортні мита, податки, які не відшкодовуються); будь-які витрати, які безпосередньо пов’язані з доставкою активу до місця розташування та приведення його в стан, необхідний для експлуатації; попередньо оцінені витрати на демонтаж, переміщення об’єкта та відновлення території, зобов’язання за якими товариство на себе бере.
Товариство станом на 01.01.2012 (дату переходу на МСФЗ) використало переоцінку основних засобів, що була проведена ТОВ «Консалтингова компанія «УВЕКОН» станом на 01.01.2011 року, як доцільну собівартість основних засобів.
Подальша оцінка основних засобів здійснюється за моделлю переоцінки. Частота переоцінок залежить від змін справедливої вартості активів. При переоцінці об’єкту основних засобів накопичена амортизація на дату переоцінки віднімається із загальної балансової вартості активу, а чиста вартість трансформується в переоцінену вартість цього активу. Якщо балансова вартість активу збільшилася в результаті переоцінки, збільшення визнається в іншому сукупному доході та накопичується у власному капіталі під назвою «Капітал у дооцінках». Зменшення балансової вартості активу відображається в іншому сукупному доході, якщо існує кредитове сальдо дооцінки щодо цього активу. Якщо кредитового сальдо дооцінки недостатньо, то зменшення балансової вартості активу визнається через прибуток (збиток). Дооцінка, що входить до власного капіталу об’єкта основних засобів, що використовується, переноситься на нерозподілений прибуток частинами в розмірі різниці між амортизацією, що базується на переоціненій балансовій вартості активу, та амортизацією, що базується на первісній вартості активу. У разі, якщо актив вибуває з використання або ліквідується сума дооцінки цього активу, що залишилась, переноситься прямо на нерозподілений прибуток.
Витрати на поточний ремонт і обслуговування відносяться на витрати у міру здійснення. Вартість заміни значних компонентів основних засобів капіталізується, а компоненти, які були замінені, списуються.
На кожну звітну дату керівництво оцінює наявність ознак зменшення корисності основних засобів. Якщо такі ознаки зменшення корисності існують, керівництво переглядає балансову вартість своїх активів у відповідності до МСБО 36 «Зменшення корисності активів».
Прибуток і збитки від вибуття активів визначаються шляхом порівняння отриманих коштів і балансової вартості цих активів і визнаються в звіті про фінансові результати.
Амортизація об’єктів основних засобів нараховується із застосуванням прямолінійного методу протягом терміну їх експлуатації:

Групи основних засобів Залишкові терміни експлуатації, роки
Будинки та споруди 3 – 60
Виробниче та інше обладнання 2 – 25
Транспортні засоби 1 – 25
Інші основні засоби 1 – 15

Ліквідаційна вартість основного засобу – це розрахункова сума, яку б товариство отримало в даний час від вибуття активу, за вирахуванням витрат на вибуття, якби стан і період використання об’єкту основних засобів були такими, які очікуються в кінці терміну його експлуатації. Коли товариство має намір використовувати актив до кінця періоду його фізичного існування, ліквідаційна вартість такого активу дорівнює нулю.
Амортизація за всіма групами основних засобів нараховується із застосуванням прямолінійного методу. Термін корисного використання та метод амортизації переглядаються один раз на рік.

6.2. Нематеріальні активи
Нематеріальні активи – немонетарні активи, які не мають фізичної субстанції та можуть бути ідентифіковані, тобто можуть бути відокремлені або відділені від товариства або виникають внаслідок договірних або інших юридичних прав (незалежно від того, чи можуть вони бути відокремлені). Нематеріальні активи визнаються лише тоді, коли існує ймовірність того, що майбутні економічні вигоди, що відносяться до активу, надходитимуть товариству та собівартість активу можна достовірно оцінити.
В момент первісного визнання нематеріальні активи оцінюються за собівартістю. Наступна оцінка здійснюється за собівартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від зменшення корисності.
Амортизація всіх класів (груп) нематеріальних активів нараховується із застосуванням прямолінійного методу. Термін корисного використання та метод амортизації переглядаються один раз на рік.

6.3. Інвестиційна нерухомість
Інвестиційна нерухомість – це нерухоме майно, яким товариство володіє для здобуття доходу від здачі його в оренду або від збільшення його вартості, або для обох цих цілей, і яке саме товариство не займає. Первісна оцінка проводиться за собівартістю, включаючи витрати на операцію. Подальша оцінка здійснюється за моделлю справедливої вартості.
Прибутки або збитки в результаті змін справедливої вартості інвестиційної нерухомості відносяться на прибуток або збиток.
Критерії, що застосовуються товариством для відділення інвестиційної нерухомості від нерухомості, зайнятою власником (основні засоби):
– частку, яка утримується з метою отримання орендної плати або для збільшення капіталу, та частку, яка утримується для використання в основній діяльності товариства, можна продати окремо;
– якщо такі частки не можна продати окремо, нерухомість є інвестиційною нерухомістю, якщо тільки незначна, не більше 10%, її частка утримується для використання в основній діяльності.

6.4. Незавершені капітальні інвестиції
Незавершеними капітальними інвестиціями є вартість основних засобів, будівництво яких ще не завершене. Амортизація на ці активи не нараховується до моменту їх введення в експлуатацію. Незавершене капітальне будівництво включає вартість будівельних робіт, суму інжинірингових робіт, інші прямі витрати та загальновиробничі витрати.
По закінченню будівництва актив буде переведену у відповідну групу основних засобів. Амортизація буде нараховуватись з дати, коли актив буде побудований та стане придатним до використання.
Незавершене будівництво активів, які призначені для продажу, відображається в складі запасів.
Незавершене будівництво інвестиційної нерухомості відображається як інвестиційна нерухомість.

6.5. Дебіторська заборгованість
Дебіторська заборгованість є непохідним фінансовим активом та визнається тільки коли товариство стає стороною контрактних положень. Первісна оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартістю плюс витрати на операцію, які прямо відносяться до цього фінансового активу. Справедливою вартістю дебіторської заборгованості є справедлива вартість наданої (отриманої) компенсації. Подальша оцінка здійснюється за амортизованою собівартістю, з урахуванням збитків від зменшення корисності.
Станом на кожну звітну дату товариство оцінює, чи існують об’єктивні свідчення того, що корисність дебіторської заборгованості зменшилася. Балансова вартість дебіторської заборгованості зменшується через рахунок резерву з одночасним визнанням збитку за звітний період. Якщо в наступному періоді величина збитку від зменшення корисності зменшується і це зменшення може бути об’єктивно співвіднесено із подією, що має місце після визнання зменшення корисності, то раніше визнаний збиток від зменшення корисності сторнується. Сторнування не повинне призводити до такої балансової вартості, яка перевищує суму, що її мала б амортизована вартість у разі невизнання зменшення корисності на дату сторнування. Резерв під зменшення корисності дебіторської заборгованості визначається розрахунковим методом на підставі історичних даних щодо дебіторської заборгованості товариства.

6.6. Запаси
Запаси при первісному визнанні обліковуються за собівартістю придбання. Собівартість запасів включає всі витрати на придбання, витрати на переробку та інші витрати, понесені під час доставки запасів до їх теперішнього місцезнаходження та приведення їх у теперішній стан. В Консолідованому балансі (Звіті про фінансовий стан) запаси відображаються за найменшою з двох величин: первісною вартістю або чистою вартістю реалізації. Зменшення вартості запасів (уцінки) відображається з одночасним визнаннями збитків. Вартість готової продукції і незавершеного виробництва включає вартість сировини, прямі витрати на оплату праці, інші прямі витрати і відповідні виробничі накладні витрати, розраховані на підставі нормативної виробничої потужності.
Вартість рекламних запасів відноситься на витрати в момент придбання. Собівартість одиниць запасів визначається шляхом використання конкретної ідентифікації їх індивідуальної собівартості.

6.7. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття
Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття визнаються в тому випадку, коли товариство не використовує їх в господарській діяльності, керівництво має тверді наміри їх продати протягом одного року з дати класифікації, ймовірність продажу висока, актив чи група можуть бути негайно продані в поточному стані. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття оцінюються по найменшій з двох величин – балансовій вартості чи справедливій вартості за виключенням затрат на продаж.
Доходи та витрати від припиненої діяльності обліковуються окремо від доходів та витрат від діяльності, що продовжується. Результат, за виключенням податків, відображається в звіті про сукупні доходи та витрати.
Основні засоби та нематеріальні активи, які класифікуються як необоротні активи, утримувані для продажу, не амортизуються.

6.8. Гроші та їх еквіваленти
Кошти на депозитних рахунках з терміном погашення більше 3 місяців відображається в звітності як поточні фінансові інвестиції, з терміном погашення більше 12 місяців – як інші довгострокові фінансові інвестиції.

6.9. Інвестиції в асоційовані компанії
Інвестиції в асоційовані компанії обліковуються за методом участі в капіталі. Асоційованою компанією є компанія, на яку товариство здійснює суттєвий вплив, як правило, така ситуація передбачає володіння від 20% до 50% прав голосу.
Суб’єкт господарювання втрачає суттєвий вплив на об’єкт інвестування, коли він втрачає повноваження брати участь у прийнятті рішень щодо фінансових та операційних політик цього об’єкта інвестування. Втрата суттєвого впливу може відбуватися зі зміною або без зміни абсолютних чи відносних прав власності. У разі втрати суттєвого впливу товариство оцінює і визнає інвестиції за справедливою вартістю. Різниця між балансовою вартістю інвестиції на момент втрати суттєвого впливу і її справедливою вартістю визнаються в складі прибутків чи збитків. Якщо частка товариства в збитках асоційованої компанії рівна або перевищує її частку в цій асоційованій компанії, товариство не визнає подальші збитки, крім випадків, коли вона узяла на себе зобов’язання або здійснила платежі від імені асоційованої компанії.

6.10. Фінансові активи, доступні для продажу
Фінансові активи, доступні для продажу, визнаються коли товариство стає стороною за договором у відношенні таких активів. Первісна їх оцінка здійснюється за справедливою вартістю, до якої додаються витрати на операцію, які прямо відносяться до придбання фінансових активів. Справедлива вартість визначається на базі котирувальної ринкової ціни. Якщо фінансовий актив не має котирувань, то такий фінансовий актив оцінюється за справедливою вартістю, яка базується на результатах нещодавнього продажу непов’язаним третім сторонам, або шляхом розрахунку дисконтованих грошових потоків (лише для боргових цінних паперів). Виняток складають інвестиції в інструменти власного капіталу, за якими відсутні котирувальні ринкові ціни на активному ринку та чия справедлива вартість не може бути надійно оцінена, а також пов’язані з ними похідні інструменти, які оцінюються за собівартістю. Проценти за фінансовими активами, доступними для продажу, розраховані за методом ефективної ставки, відображаються в Консолідованому Звіті про фінансові результати (Звіті про сукупний дохід) за статтею «Інші фінансові доходи». Дивіденди за доступним для продажу інструментом власного капіталу визнаються як прибуток, коли встановлено право товариства на отримання платежу.

Зміни справедливої вартості вказаної категорії фінансових активів відображаються в іншому сукупному доході (та, відповідно, у власному капіталі) у тому періоді, у якому вони виникли. Якщо зменшення справедливої вартості доступного для продажу фінансового активу визнано в іншому сукупному доході та є об’єктивне свідчення зменшення корисності активу, кумулятивний збиток, який був визнаний в іншому сукупному доході, виключається з власного капіталу і визнається у прибутку чи збитку як коригування внаслідок перекласифікації в сумі, яка дорівнює різниці між вартістю його придбання і поточною справедливою вартістю, за вирахуванням збитку від зменшення корисності цього фінансового активу, раніше визнаного у прибутку чи збитку.

Якщо в наступному періоді справедлива вартість боргового інструмента, класифікованого як доступний для продажу, збільшується і це збільшення може бути об’єктивно пов’язаним із подією, що має місце після визнання збитку від зменшення корисності, то збиток від зменшення корисності сторнується і визнається у прибутку чи збитку. Збитки від зменшення корисності інвестицій в інструменти власного капіталу, визнані в прибутку чи збитку, не сторнуються.

6.11. Інвестиції, утримувані до погашення
Інвестиції, утримувані до погашення, визнаються, коли товариство стає стороною за договором щодо таких активів. Первісна оцінка здійснюється за справедливою вартістю плюс витрати на операцію, які прямо відносяться до цих фінансових активів. Подальша оцінка здійснюється за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної ставки відсотка. Наприкінці кожного звітного періоду товариство оцінює, чи існують об’єктивні свідчення того, що корисність інвестицій, утримуваних до погашення, зменшилася. При наявності об’єктивних свідчень того, що відбувся збиток від зменшення корисності інвестицій, утримуваних до погашення, величина збитку визначається як різниця між балансовою вартістю активу та теперішньою вартістю попередньо оцінених майбутніх грошових потоків, дисконтованих за первісною ефективною ставкою відсотка. Сума втрат від зменшення корисності за інвестиціями, утримуваними до погашення (інвестиції в боргові цінні папери) визначається як різниця між їх балансовою вартістю та теперішньою вартістю попередньо оцінених майбутніх грошових потоків, дисконтованих за первісною ефективною ставкою відсотка. Ця різниця визнається витратами звітного періоду.

Зменшення корисності фінансових активів, що обліковуються за амортизованою собівартістю.

Збитки від зменшення корисності визнаються у складі прибутку або збитку у міру їх виникнення в результаті однієї або більше подій («збиткових подій»), що відбулися після первинного визнання фінансового активу і що впливають на суми або терміни розрахункових майбутніх грошових потоків, які пов’язані з фінансовим активом або з групами фінансових активів, якщо дані збитки можна оцінити з достатньою мірою точності. Якщо товариство визначає, що не існує об’єктивних ознак зменшення корисності для фінансового активу, що оцінений на індивідуальній основі, незалежно від того, є актив індивідуально істотним чи ні, він включається в групу фінансових активів з подібними характеристиками кредитного ризику і ця група оцінюється на предмет зменшення корисності на колективній основі.

Основними факторами, які враховує товариство при оцінці фінансового активу на предмет його знецінення, є прострочений статус, значні фінансові труднощі контрагента, погіршення платоспроможності та інші, що здійснюють негативний вплив на контрагента.

Якщо в подальшому сума збитку від зменшення корисності зменшується, і це зменшення може бути об’єктивно віднесене до події, яка відбулася після визнання зменшення корисності (як, наприклад, підвищення кредитного рейтингу дебітора), раніше визнаний збиток від знецінення сторнується. Активи, погашення яких неможливе, списуються за рахунок сформованого резерву під знецінення після завершення всіх необхідних процедур для відшкодування і після визначення остаточної суми збитку. Повернення раніше списаних сум відображається через прибутки.

6.12. Забезпечення
Забезпечення визнаються тоді, коли товариство має поточне юридичне або конструктивне зобов’язання, яке виникло у результаті минулих подій і ймовірно, що для погашення цього зобов’язання потрібне використання ресурсів, котрі втілюють у собі певні економічні вигоди та розмір таких зобов’язань можна достовірно оцінити.
Забезпечення створюються товариством для відшкодування наступних (майбутніх) витрат:
• виплату відпусток працівникам;
• виконання гарантійних забезпечень;
• реструктуризацію, виконання зобов’язань при припиненні діяльності;
• виконання зобов’язань щодо обтяжливих контрактів визнається в сумі очікуваного збитку тоді, коли витрати для виконання зобов’язань перевищують доходи від контракту.
Залишок забезпечення переглядається кожний рік станом на 31 грудня і у разі потреби коригується (збільшується, зменшується).

6.13. Умовні зобов’язання та умовні активи
Умовні зобов’язання не визнаються в Консолідованому балансі (Звіті про фінансовий стан), але розкриваються в примітках до фінансової звітності, за виключенням випадків коли ймовірність відтоку ресурсів у результаті погашення є незначною. Умовний актив не визнається у Консолідованому балансі (Звіті про фінансовий стан), але розкривається у примітках до фінансової звітності у тому випадку, коли існує вірогідність надходження економічних вигод.

6.14. Оренда
Якщо товариство є орендарем за угодою про операційну оренду, орендні платежі визнаються як витрати на прямолінійній основі протягом строку оренди. Якщо товариство є орендарем за угодою про фінансову оренду, на початку строку оренди визнаються активи та зобов’язання, що дорівнюють справедливій вартості орендованого майна на початку оренди, або (якщо вони менші за справедливу вартість) за теперішньою вартістю мінімальних орендних платежів, яка визначається на початку оренди. Ставкою дисконту, яка застосовується при обчисленні теперішньої вартості мінімальних орендних платежів, є припустима ставка відсотка при оренді. В подальшому мінімальні орендні платежі розподіляються між фінансовими витратами та зменшенням непогашених зобов’язань. Фінансові витрати розподіляються на кожен період протя-гом строку оренди таким чином, щоб забезпечити сталу періодичну ставку відсотка на залишок зобов’язань. Непередбачені орендні плати відображаються як витрати в тих періодах, у яких вони понесені.
Необоротні активи, отримані за договором фінансової оренди, обліковуються відповідно до МСБО 16 «Основні засоби» або МСБО 38 «Нематеріальні активи».

6.15. Доходи та витрати
Виручка визнається в тому випадку, коли отримання економічних вигід оцінюється як ймовірне, і якщо виручка може бути надійно оцінена, незалежно від дати здійснення платежу. Виручка оцінюється за справедливою вартістю отриманої компенсації або за вартістю винагороди, що належить до отримання, з врахуванням визначених в договорі умов платежу, за виключенням податків. Виручка від продажу товарів визнається в момент передачі ризиків та вигід від володіння товаром покупцеві. У разі, коли товариство погоджується доставити вантаж до певного місця, виручка визнається в момент передачі вантажу покупцеві в обумовленому місці.

Виручка від надання послуг визнається в момент завершення робіт.

Процентний дохід та витрати за всіма фінансовими інструментами, що оцінюються за амортизованою собівартістю, та фінансовими активами, доступними для продажу, визнаються з використанням методу ефективної ставки відсотка. Процентний дохід включається до складу фінансових доходів в Консолідованому звіті про фінансові результати (Звіті про сукупний дохід).

Дивіденди визнаються в момент встановлення права товариства на їх отримання.

Дохід від інвестиційної нерухомості, наданої в операційну оренду, оцінюється за прямолінійним методом протягом строку оренди.

Витрати за позиками включають сплату відсотків та інші витрати, понесені товариством у зв’язку з отриманням позик. Витрати за позиками, які пов’язані з придбанням, будівництвом чи виробництвом активу, який обов’язково потребує довготривалого періоду для його підготовки до використання або продажу, капіталізуються як частина первісної вартості такого активу. Всі інші витрати за позиками відносяться до витрат в тому періоді, в якому були понесені. Товариство капіталізує витрати за позиками, що понесені у зв’язку з придбанням, будівництвом чи виробництвом активу, який обов’язково потребує довготривалого періоду для його підготовки до використання або продажу.

6.16. Кредиторська заборгованість за основною діяльністю та інша кредиторська заборгованість
Кредиторська заборгованість за основною діяльністю визнається, коли контрагент виконав свої зобов’язання за договором, і відображається за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної процентної ставки.

6.17. Винагороди працівникам
Заробітна плата, єдиний соціальний внесок відносно працівників товариства, щорічна оплата відпустки і оплата тимчасової непрацездатності, премії та негрошова винагорода (медичне обслуговування) нараховуються в тому періоді, в якому відповідні послуги надаються працівниками товариства.

Пенсії та інші винагороди працівникам по закінченні трудової діяльності

Згідно з вимогами законодавства України, державна пенсійна система передбачає розрахунок поточних виплат роботодавцем як відповідний процент від поточної загальної суми виплат працівникам. Такі витрати відображаються у періоді, в якому зароблена відповідна заробітна плата. Після виходу працівників на пенсію майже усі виплати працівникам здійснюються із фонду соціального захисту.

Товариство бере участь в державному пенсійному плані з визначеною виплатою, який передбачає достроковий вихід на пенсію працівників, що працюють на певних робочих місцях зі шкідливими і небезпечними для здоров’я умовами. Працедавець виплачує колишньому працівникові щомісячні пенсії до того часу, поки цей працівник, не досягне звичайного пенсійного віку. Щомісячно товариство сплачує грошові кошти до Пенсійного Фонду та накопичує зобов’язання перед теперішніми працівниками. Пенсійне забезпечення розраховується за формулою, яка, в числі іншого, визначається середньою заробітною платою кожного працівника, його загальним трудовим стажем і загальним стажем роботи на певних посадах (за категоріями «Списку № 1» і «Списку № 2»).

Окрім обов’язкового фінансування пільгових державних пенсій, товариство добровільно надає своїм працівникам ряд довгострокових соціальних пільг, визначених Колективним договором, що пов’язані з виплатами до ювілейних дат та при виході на пенсію. Всі ці пільги носять характер планів з визначеною виплатою.

Таким чином, програма товариства складається з пенсійних та довгострокових соціальних пільг. Пенсійні виплати складають основну частину програми.

Зобов’язання з визначеною виплатою розраховується щорічно незалежними актуаріями із застосуванням методу прогнозної умовної одиниці. Поточна сума пенсійних зобов’язань визначається шляхом дисконтування розрахункового майбутнього відтоку грошових коштів із застосуванням процентних ставок за високоліквідними корпоративними облігаціями, деномінованими в тій самій валюті, в якій здійснюються виплати, а термін погашення яких приблизно відповідає терміну цього зобов’язання. У зв’язку з тим, що в Україні відсутній розвинутий ринок облігацій, деномінованих у гривні, з тривалим строком погашення (більше 10 років), для розрахунку були використані поточні ринкові ставки для дисконтування відповідних короткострокових платежів и розрахована ставка дисконтування для довгострокових зобов’язань шляхом екстраполяції поточних ринкових ставок за кривою дохідності. В 2017 році ставка дисконтування була визначена на рівні 11,83% , яка відображає розрахунковий розподіл виплат винагород в часі та їх розмір.

В 2011 році були внесені зміни до МСБО 19 «Виплати працівникам», які суттєво змінюють порядок обліку винагород працівникам. Датою набрання чинності і застосування переглянутого стандарту є періоди, що починаються з 1 січня 2013 року або після цієї дати.

Облікова політика товариства з 1 січня 2013 року ґрунтується на:
 визнанні на початок періоду застосування змін до МСБО 19, а саме, з 01.01.2013 р. невизнаних на 31.12.2012 р. вартості послуг минулих періодів (21 632) тис. грн. та невизнаних актуарних збитків 9 423 тис. грн. з коригуванням в капіталі;
 негайному визнанні актуарних прибутків та збитків (результатів повторного вимірювання) у складі іншого сукупного доходу (витрат);
 негайному визнанні вартості послуг минулих періодів в тому періоді, в якому відбудеться зміна умов пенсійного плану незалежно від того, виникло чи не у працівника право на отримання виплат за планом.

Стандарт вимагає застосовувати для інших довгострокових винагород працівникам спрощений метод обліку. На відміну від методу обліку, що вимагається для винагород по закінченню трудової діяльності, в рамках даного методу переоцінки (актуарні прибутки/збитки) не визнаються у складі іншого сукупного доходу.

У відповідності до умов перехідного періоду, товариство повинно застосовувати переглянутий стандарт ретроспективно, згідно з МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки», за виключенням того, що товариство не повинно коригувати балансову вартість активів, які не знаходяться в сфері застосування МСБО 19 (переглянутого), з урахуванням змін витрат на виплату винагороди працівникам, які були включені у первісну вартість до дати первісного застосування.

6.18. Припинення визнання фінансових зобов’язань
Товариство припиняє визнання фінансових зобов’язань тоді і лише тоді, коли зобов’язання товариства врегульовані або анульовані або термін їх дії закінчився.

6.19. Акціонерний капітал
Номінальна вартість простих та привілейованих акцій, дозволених до випуску відображається у складі акціонерного капіталу. Перевищення отриманих коштів над номінальною вартістю випущених акцій враховується у складі емісійного доходу в капіталі.

Товариство формувало статутний капітал в 1994 році, коли функціональна валюта України була валютою гіперінфляційної економіки. МСФЗ 29 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції» вимагає перерахунку складових власного капіталу товариства (крім нерозподіленого прибутку та будь-якої дооцінки) з використанням загального індексу цін. Управлінський персонал товариства прийшов до висновку, що застосування вимог МСБО 29 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції», в частині перерахунку статутного капіталу, може ввести в оману користувачів фінансової звітності і суперечить меті фінансової звітності, зазначеній в Концептуальній основі. Керівництво товариства, керуючись пунктами 19-20 МСБО 1 «Подання фінансової звітності», прийняло рішення відхилитись від вимог МСБО 29 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції».

6.20. Виплати, основані на акціях
Дивіденди відображаються в тому періоді, в якому вони оголошені. Інформація про дивіденди, що оголошені після звітного періоду, але до того, як фінансова звітність була затверджена до випуску, відображається в примітці «Події після закінчення звітного періоду».
Базисний прибуток (збиток) на акцію обчислюється шляхом ділення прибутку (збитку), на середньозважену кількість звичайних акцій, які перебувають в обігу протягом звітного періоду (знаменник).

6.21. Податок на прибуток
Витрати з податку на прибуток товариства формуються як сума поточних податкових витрат, розрахованих на базі оподатковуваного прибутку за правилами податкового законодавства, та відстрочених податкових витрат (доходів).

Відстрочені податкові витрати (доходи) виникають внаслідок визнання в прибутку чи збитку відстрочених податкових активів та/або відстрочених податкових зобов’язань.

Відстрочені податкові зобов’язання визнаються щодо всіх тимчасових різниць, що підлягають оподаткуванню, крім випадків, коли такі різниці виникають від первісного визнання активу чи зобов’язання. Відстрочений податковий актив визнається щодо всіх тимчасових різниць, що підлягають вирахуванню, тією мірою, якою є ймовірним, що буде отримано оподатковуваний прибуток, до якого можна застосувати тимчасову різницю, яка підлягає вирахуванню, за винятком ситуацій, коли відстрочений податковий актив виникає від первісного визнання активу або зобов’язання. Отримання достатнього оподатковуваного прибутку є ймовірним тоді, коли відстрочений податковий актив може бути зарахований проти відстроченого податкового зобов’язання, яке відноситься до того самого податкового органу, та буде відновлено в тому самому періоді, що і актив, або в тому періоді, в якому збиток, що виникає з активу, може бути віднесений на попередній або послідуючий період. У випадках, коли немає достатніх відстрочених податкових зобов’язань щоб зарахувати відстрочений податковий актив, актив відображається в тій мірі, в якій ймовірно виникнення достатнього оподатковуваного прибутку в майбутніх періодах.

6.22. Податок на додану вартість
Дохід, витрати та активи визнаються за виключенням податку на додану вартість, крім випадків, коли ПДВ, виник при покупці активів або понесенні витрат, який не відшкодовується з бюджету. В такому випадку ПДВ включається до вартості активу або витрат.
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги та кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги відображаються з врахуванням ПДВ. Аванси отримані та аванси сплачені відображаються без ПДВ.

6.23. Операції зі зв’язаними сторонами
В ході своєї звичайної діяльності товариство здійснює операції із зв’язаними сторонами. Товариство до зв’язаних сторін відносить:
– юридичних осіб, які контролюють товариство (наприклад, материнська компанія);
– юридичних та фізичних осіб, які мають таку частку в товаристві, яка надає їм змогу суттєво впливати на діяльність товариства (вважається, що часткою в компанії, яка дає змогу суттєво впливати на діяльність товариства, є частка в розмірі, що перевищує 50% статутного капіталу товариства);
– юридичних осіб, які є дочірніми або асоційованими підприємствами для компанії;
– юридичних осіб, які є спільним підприємством, в якому компанія є контролюючим учасником;
– фізичних осіб – членів провідного управлінського персоналу компанії;
– близьких родичів фізичних осіб, які мають частку в компанії, яка надає їм змогу суттєво впливати на діяльність компанії, та членів провідного управлінського персоналу компанії.
Операції із зв’язаними сторонами відображаються за справедливою вартістю. Основою для судження є ціноутворення на аналогічні види операцій з непов’язаними сторонами та аналіз ефективної процентної ставки.

6.24. Взаємозалік статей активів та зобов’язань
Фінансові активи та фінансові зобов’язання згортаються, а в балансі відображається згорнутий залишок, тільки якщо товариство має юридичне право здійснити залік визнаних у балансі сум і має намір або зробити взаємозалік, або реалізувати актив та виконати зобов’язання одночасно. При обліку передачі фінансового активу, який не веде до припинення визнання такого активу, товариство не згортає переданий актив та пов’язане з ним зобов’язання.

6.25. Звітність за сегментами
Сегмент – це відокремлюваний компонент бізнесу товариства, який займається або постачанням послуг чи продуктів (сегмент бізнесу), або наданням послуг чи постачанням продуктів в межах конкретного економічного середовища (географічний сегмент), який зазнає ризиків та забезпечує прибутковість, відмінні від тих, які притаманні іншим сегментам. Товариство оперує в одному сегменті – виробництво і продаж виробів машинобудівної промисловості. Виробництво продукції здійснюється в Україні. Всі вироблені вироби схожі за своєю природою, і їм властиві схожі ризики. Звітність за сегментами товариством не складається.

6.26. Консолідована фінансова звітність.
Товариство та його дочірні компанії повністю консолідуються з дати придбання, тобто, з дати отримання контролю над дочірніми компаніями, та продовжують консолідуватися до дати втрати такого контролю. Фінансова звітність дочірніх компаній підготовлена за той самий звітний період, що і звітність товариства (материнської компанії) на підставі послідовного застосування облікової політики для всіх компаній групи. Всі внутрішньогрупові залишки, операції, нереалізовані прибутки, що виникають в результаті здійснення операцій всередині групи, а також дивіденди, повністю виключаються.

Якщо група втрачає контроль над дочірньою компанією, вона:
– припиняє визнання активів та зобов’язань дочірньої компанії;
– визнає справедливу вартість отриманої винагороди;
– визнає справедливу вартість інвестиції, що залишилася;
– визнає отриманий в результаті операції прибуток або збиток у складі прибутків або збитків;
– перекласифіковує частку материнської компанії в раніше визнаних компонентах іншого сукупного доходу до складу прибутків або збитків, або нерозподіленого прибутку, в залежності від вимог.

6.27. Об’єднання бізнесу та гудвіл
Об’єднання бізнесу обліковується за методом придбання. Вартість придбання оцінюється як сума переданої винагороди, оціненої за справедливою вартістю на дату придбання, і неконтрольованої частки участі в об’єкті придбання. Для кожної операції з об’єднання бізнесу товариство оцінює неконтрольовану частку участі в об’єкті придбання або за справедливою вартістю, або за пропорційною часткою в ідентифікованих чистих активах об’єкта придбання. Витрати, понесені у зв’язку з придбанням, включаються до складу адміністративних витрат.

При поетапному об’єднанні бізнесу покупець переоцінює свою раніше утримувану частку участі в капіталі об’єкта придбання за її справедливою вартістю на дату придбання та визнає остаточний прибуток або збиток, якщо такий існує, в прибутку чи збитку або іншому сукупному прибутку, залежно від обставин.

Гудвіл первісно оцінюється за первісною вартістю, що визначається як перевищення суми переданої компенсації та визнаної неконтрольованої частки участі над сумою чистих ідентифікованих придбаних активів і прийнятих зобов’язань. Якщо передана компенсація менше, ніж справедлива вартість чистих активів об’єкта придбання, різниця визнається у складі прибутків або збитків. В подальшому гудвіл оцінюється за первісною вартістю за вирахуванням збитків від зменшення корисності.

6.28. Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах
У разі виникнення помилок стосовно визнання, оцінки, подання або розкриття інформації про елементи фінансових звітів:
1. Потенційні помилки поточного періоду, виявлені протягом цього періоду, виправляють до затвердження фінансових звітів до випуску.
2. Товариство виправляє суттєві помилки попереднього періоду ретроспективно в першому комплекті фінансових звітів, затверджених до випуску після їх виявлення шляхом:
a) перерахування порівнювальних сум за відображений попередній період (періоди), в кому відбулася помилка; або
б) перерахування залишків активів, зобов’язань та власного капіталу на початок періоду за самий перший з відображених попередніх періодів, якщо помилка відбулася до першого з відображених попередніх періодів.
Помилку попереднього періоду товариство виправляє шляхом ретроспективного перерахування, за винятком випадків, коли неможливо визначити або вплив на конкретний період, або кумулятивний вплив помилки. Якщо неможливо визначити вплив на конкретний період помилки щодо порівняльної інформації за один або кілька відображених попередніх періодів, товариство перераховує залишки активів, зобов’язань та власного капіталу на початок самого першого періоду, для якого можливе ретроспективне перерахування (який може бути поточним періодом). Якщо неможливо визначити кумулятивний вплив, на початку поточного періоду, помилки на всі попередні періоди, товариство перераховує порівняльну інформацію для виправлення помилки перспективно з самої першої можливої дати.

6.29. Важливі оцінки, професійні судження і припущення в застосуванні облікової політики
Підготовка фінансової звітності вимагає від управлінського персоналу товариства формування суджень, оцінок та припущень, які впливають на застосування принципів облікової політики, на суми активів та зобов’язань, доходів та витрат, відображених у звітності, та на розкриття інформації щодо потенційних активів та зобов’язань. Фактичні результати можуть відрізнятися від цих оцінок. Оцінки та припущення, на яких вони ґрунтуються, регулярно переглядаються. Результати перегляду облікових оцінок визнаються у періоді, в якому вони переглядаються, а також у всіх наступних періодах, на які впливають такі оцінки.
Нижче наведені професійні судження, які найбільш суттєво впливають на суми, що відображені у фінансовій звітності, та основні джерела невизначеності оцінок.

Принципи оцінки за справедливою вартістю.
Товариство класифікує оцінки за справедливою вартістю за допомогою ієрархії справедливої вартості:
1) рівень 1: ціни котирувань на активних ринках для ідентичних активів або зобов’язань;
2) рівень 2: вхідні дані, інші ніж ціни котирувань, що увійшли у рівень 1, які спостерігаються для активів або зобов’язань або прямо, або опосередковано;
3) рівень 3: вхідні дані активів або зобов’язань, що не ґрунтуються на даних ринку, які можна спостерігати.
Кращим свідченням справедливої вартості фінансового активу або фінансового зобов’язання є ціни котирування на активному ринку. Фінансовий інструмент вважається котируваним на активному ринку, якщо ціни котирування легко і регулярно доступні та відображають фактичні й регулярно здійснювані ринкові операції між незалежними сторонами. Справедлива вартість визначається як ціна, узгоджена між зацікавленим покупцем та зацікавленим продавцем в операції незалежних сторін. Мета визначення справедливої вартості для фінансового інструмента, який відкрито купується та продається на активному ринку – отримати ціну, за якою відбулась би операція з цим інструментом на кінець звітного періоду на найсприятливішому активному ринку, до якого компанія має безпосередній доступ.
Якщо ринок для фінансового інструмента не є активним, товариство визначає справедливу вартість, застосовуючи методи оцінювання. Такі методи базуються на застосуванні останніх ринкових операцій між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами (якщо вони доступні), посиланні на поточну справедливу вартість іншого ідентичного інструмента, аналізі дисконтованих грошових потоків. Мета застосування методів оцінювання – визначити, якою була б ціна операції на дату оцінки в обміні між незалежними сторонами, виходячи із звичайних міркувань бізнесу. Справедлива вартість оцінюється на основі результатів застосування методів оцінювання, в яких максимально враховуються ринкові показники (та якомога менше – дані, специфічні для компанії). Періодично товариство обстежує методи оцінювання та перевіряє їх на обґрунтованість, застосовуючи ціни спостережених поточних ринкових операцій з такими самими інструментами, або на основі інших доступних спостережених ринкових даних.
Справедлива вартість фінансових інструментів базується на наведених далі чинниках:
– вартість грошей у часі;
– кредитний ризик;
– ціни на валютних біржах;
– товарні ціни;
– ціни на інструменти капіталу;
– волатильність;
– ризик дострокового погашення та ризик відмови;
– витрати на обслуговування фінансового активу або фінансового зобов’язання.

7. Перехід на нові та переглянуті стандарти
Нові стандарти, що були випущені та набудуть чинності з 1 січня 2018 року і пізніше.

Новий МСФЗ 9 (2014) «Фінансові інструменти» набирає чинності з 01 січня 2018 року. Стандарт застосовується ретроспективно з деякими виключеннями, але не вимагається виконання перерахунку за попередні періоди у відношенні класифікації та оцінки (включаючи зменшення корисності). У відповідності до МСФЗ 9, існує три категорії обліку боргових інструментів: за амортизованою вартістю, за справедливою вартістю через інший сукупний дохід і за справедливою вартістю через прибутки/збитки. Принципи оцінки кожної категорії є аналогічними до діючих вимог МСБО 39. Класифікація залежить від бізнес-моделі управління фінансовими активами та від того, чи включають контрактні потоки грошових коштів платежі за основною сумою заборгованості і проценти. Інвестиції в інструменти капіталу завжди оцінюються за справедливою вартістю. Однак, керівництво може прийняти безвідкличне рішення про представлення змін справедливої вартості в іншому сукупному доході, якщо даний інструмент не відноситься до категорії «утримувані для торгівлі». Якщо ж він відноситься до категорії «утримувані для торгівлі», то зміни справедливої вартості включаються до складу прибутків/ збитків. Всі інші інструменти (у тому числі всі похідні інструменти), оцінюються за справедливою вартістю з відображенням змін у складі прибутку або збитку. МСФЗ 9 містить «три етапний» підхід до обліку кредитних збитків, який заснований на змінах кредитної якості фінансових активів з моменту їх первісного визнання. При значному збільшенні кредитного ризику зменшення корисності оцінюється за допомогою очікуваних кредитних збитків за весь строк дії кредиту, а не за 12 місяців. Переглянутий варіант МСФЗ 9 представляє нову модель обліку хеджування, яка розроблена, щоб бути більш тісно пов’язана з тим, як суб’єкт господарювання здійснює діяльність з управління ризиками при хеджуванні фінансових і нефінансових ризиків. Товариство не застосовувало МСФЗ 9 (2014) до своєї фінансової звітності за 2017 рік. За оцінками керівництва товариства, застосування стандарту в майбутньому може суттєво вплинути на вартість фінансових активів і фінансових зобов’язань. Однак, до того часу, поки не буде завершена детальна перевірка, неможливо зробити обґрунтовану оцінку впливу МСФЗ 9 на майбутню фінансову звітність Компанії.

МСФЗ 15 «Виручка за контрактами з клієнтами» застосовується до першої річної фінансової звітності за період, що починається з або після 1 січня 2018 року. Стандарт забезпечує єдину комплексну модель обліку виручки на основі п’ятиступінчастої моделі, яка може застосовуватися до всіх договорів з клієнтами, а саме:
– ідентифікувати договір з клієнтом;
– ідентифікувати зобов’язання щодо виконання;
– визначити ціну операції;
– розподілити ціну операції на зобов’язання щодо виконання;
– визнавати виручку у певний момент часу або з плином часу задоволення зобов’язання щодо виконання.

В стандарті також надаються рекомендації на такі теми як: методи оцінювання прогресу на шляху до повного задоволення зобов’язання щодо виконання; продаж з правом повернення; компенсації принципалу і агенту; безповоротні авансові платежі; угоди про продаж з подальшим викупом; угоди про реалізацію товару (договори комісії тощо); угоди про зберігання та продаж; прийняття активу клієнтом; розкриття інформації про дезагрегований дохід. Товариство не застосовувало МСФЗ 15 до своєї фінансової звітності за 2017 рік. Вплив застосування стандарту на фінансову звітність майбутніх періодів може бути суттєвим, але на дату складання цієї фінансової звітності обґрунтовано оцінити кількісний вплив на майбутню фінансову звітність не є можливим.

МСФЗ 16 «Оренда» застосовується до першої річної фінансової звітності за період, що починається з або після 1 січня 2019 року. Стандарт замінює облік операційної та фінансової оренди для орендарів єдиною моделлю. На дату початку оренди визнається актив в формі права використання в сумі зобов’язання за майбутніми орендними платежами плюс первісні прямі витрати. В подальшому актив в формі права використання оцінюється за первісною вартістю за вирахуванням амортизації та збитків від зменшення корисності (крім інвестиційної нерухомості або основних засобів, що обліковуються за переоціненою вартістю). Зобов’язання оцінюється за теперішньою вартістю майбутніх орендних платежів, виходячи із строку оренди, який включає періоди, у відношенні яких існує достатня впевненість в продовженні. Комбіновані договори оренди та надання послуг повинні розділятися на компоненти, при цьому актив в формі права використання та зобов’язання формуються лише виходячи з компонента оренди. Витрати з операційної оренди будуть замінені процентними витратами за зобов’язанням та витратами з амортизації активу, що призведе до визнання більш високих витрат на початку строку оренди та більш низьких – в кінці строку. Стандарт може застосовуватись повністю ретроспективно або без перерахунку інформації за порівняльний період з визнанням сумарного ефекту від первісного застосування стандарту як коригування вхідних залишків. Товариство не застосовувало МСФЗ 16 до своєї фінансової звітності за 2017 рік. За оцінками керівництва товариства, застосування стандарту в майбутньому суттєво вплине на вартість активів і зобов’язань, а також на характер та розмір витрат. Однак, до того часу, поки не буде завершена детальна перевірка, неможливо зробити обґрунтовану оцінку впливу МСФЗ 16 на майбутню фінансову звітність Компанії.

МСФЗ 17 «Страхові контракти» застосовується до першої річної фінансової звітності за період, що починається з або після 1 січня 2021 року та замінює МСФЗ 4 «Страхові контракти». У відповідності до МСФЗ 17, компаніям необхідно буде застосовувати модель поточної оцінки, яка передбачає здійснення переоцінки в кожному звітному періоді. Контракти оцінюються із застосуванням таких елементів, як:
 дисконтовані грошові потоки, зважені з врахуванням ймовірності;
 коригування на очевидний ризик;
 сервісна маржа за контрактом, яка уявляє собою незароблений прибуток за контрактом, який визнається рівномірно.

Стандарт дозволяє обирати між визнанням змін в ставках дисконтування у звіті про прибутки та збитки або безпосередньо у складі іншого сукупного доходу. Вибір буде відображати те, як страхові компанії будуть обліковувати свої фінансові активи у відповідності до МСФЗ 9. Дозволяється використання спрощеного методу розподілу премії для зобов’язань за короткостроковими контрактами для страхових компаній, які не займаються страхуванням життя. Передбачена модифікація загальної моделі оцінки для деяких договорів страхування життя, в яких передбачено участь страхувальників в розподілі доходу від базових активів. Облік виручки буде зіставним з положеннями МСФЗ 15, окрім депозитних складових. Розрахунок буде здійснюватися на більш низькому рівні деталізації порівняно з тим, що страхові компанії використовують на даний час. Вимоги МСФЗ 17 не поширюються на товариство, у зв’язку з тим, що товариство не здійснює страхову діяльність.

Зміни до стандартів, що були випущені та набудуть чинності з 1 січня 2018 року і пізніше.
Поправки до МСФЗ 2 «Платіж на основі акцій» застосовуються для річних періодів, що починаються з або після 1 січня 2018 року. Поправки роз’яснюють ситуацію, коли виплати на основі акцій з розрахунками грошовими коштами змінюються на виплати на основі акцій з розрахунками інструментами власного капіталу у зв’язку з модифікацією умов та строків. При таких модифікаціях припиняється визнання первісного зобов’язання, що було визнане у відношенні виплат на основі акцій з розрахунками грошовими коштами, та визнаються виплати на основі акцій з розрахунками інструментами власного капіталу за справедливою вартістю на дату модифікації у розмірі послуг, наданих до дати модифікації. Різниця між балансовою вартістю зобов’язання на дату модифікації та сумами, визнаними у власному капіталі на ту саму дату, визнається негайно в звіті про прибутки та збитки. Поправки до МСФЗ 2 не вплинуть фінансову звітність товариства у зв’язку з тим, що товариство не здійснює і не планує здійснювати операції, платежі за якими здійснюються на основі акцій.

Поправки до МСФЗ 10 «Консолідована фінансова звітність» та МСБО 28 «Інвестиції в асоційовані підприємства» були випущені в вересні 2014 року, а в грудні 2015 року дату набуття чинності поправок було перенесено не невизначений строк до завершення проекту дослідження у відношенні методу участі в капіталі (дострокове застосування допускається). Поправки до МСФЗ 28 встановлюють, що часткове визнання прибутку або збитку від операцій між суб’єктом господарювання та його асоційованим підприємством або спільним підприємством буде здійснюватись лише у відношенні активів або груп активів, але не бізнесу. Нова вимога означає, що інвестор повинен повністю визнавати прибуток або збиток від операцій «зверху вниз», пов’язаних з передачею бізнесу від суб’єкта господарювання до асоційованого підприємства або спільного підприємства. Було добавлено вимогу, що суб’єкта господарювання повинен розглядати, чи є бізнесом активи, які продаються або передаються в окремих операціях, та чи повинні вони обліковуватись як єдина операція. Поправками до МСФЗ 10 було встановлено виключення у відношенні визнання прибутку або збитку в повному обсязі під час передачі дочірнього підприємства в асоційоване підприємство або спільне підприємство, які обліковуються за методом участі в капіталі, для тих випадків, коли дочірнє підприємство не є бізнесом. Прибутки або збитки, отримані в результаті таких операцій, визнаються в прибутках або збитках материнської компанії лише у межах часток участі, які є у не пов’язаних з нею інвесторів. У зв’язку з невизначеним строком набуття чинності поправок до МСФЗ 10 та МСБО 28, керівництво товариства не розглядало питання, чи буде суттєвим вплив застосування цих поправок на фінансову звітність Компанії в майбутньому.

Поправки до МСФЗ 4 «Страхові контракти» застосовуються у відношенні річних періодів, які починаються 1 січня 2018 року або пізніше. Поправки передбачають дві альтернативи обліку:
1) суб’єктам господарювання дозволяється рекласифікувати деякі доходи та витрати за призначеними фінансовими активами з прибутків або збитків в інший сукупний дохід;
2) добровільне тимчасове звільнення від застосування МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» для суб’єктів господарювання, чиєю основною діяльністю є випуск страхових контрактів у відповідності до МСФЗ 4.

Застосування цих двох альтернатив є добровільним та суб’єктам господарювання дозволено припинити їх застосування до набуття чинності новим МСФЗ 4. Вимоги МСФЗ 4не поширюються на товариство, у зв’язку з тим, що товариство не здійснює страхову діяльність.

Поправки до МСФЗ 40 «Інвестиційна нерухомість» застосовуються у відношенні річних періодів, які починаються 1 січня 2018 року або пізніше. Поправки уточнюють, що для переведення в інвестиційну нерухомість або з інвестиційної нерухомості повинні відбутися зміни у використанні. Такі зміни у використання повинні підтверджуватися доказами. Наміри або відокремлення не є достатніми доказами для переведення нерухомості в інвестиційну нерухомість. Поправки передбачають як ретроспективне застосування, так і перспективне. За оцінками керівництва товариства, застосування поправок до МСФЗ 40 не вплине суттєво на оцінку інвестиційної нерухомості в майбутньому.

Поправки до МСФЗ 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності» були прийняті в рамках щорічного удосконалення та застосовуються у відношенні річних періодів, які починаються 1 січня 2018 року або пізніше. Було видалено короткострокові виключення, наведені в параграфах Ґ3-Ґ7 стандарту, у зв’язку з тим, що вони не відповідають нагальним потребам. Поправки до МСФЗ 1 не вплинуть фінансову звітність товариства у зв’язку з тим, що датою переходу Компанії на Міжнародні стандарти фінансової звітності є 01 січня 2012 року.

Нові тлумачення, що були випущені та набудуть чинності з 1 січня 2018 року і пізніше.

Тлумачення КТМФЗ 22 «Операції в іноземній валюті та аванси» набирає чинності з 1 січня 2018 року. Тлумачення роз’яснює що дату визнання авансу або відкладеного доходу (зобов’язання) слід вважати датою здійснення операції з метою визначення обмінного курсу. Якщо операція передбачає декілька платежів або надходжень, датою здійснення операції вважається дата кожного платежу або надходження.
Тлумачення КТМФЗ 23 «Невизначеність відносно розрахунку податку на прибуток» набирає чинності з 1 січня 2019 року. Тлумачення надає роз’яснення у визначенні податку на прибуток в ситуації, коли існує невизначеність щодо вимог податкових органів відносно конкретної операції або обставин. Основним є критерій: чи є високою ймовірність того, що податковий орган погодиться з трактуванням податкового законодавства, яке застосувало підприємство під час складання податкової декларації. Якщо так, то підприємство відобразить в фінансовій звітності таку ж суму податку на прибуток, як і в податковій декларації, та розкриє інформацію стосовно невизначеності. Якщо ні, то сума, відображена в фінансовій звітності, буде відрізнятися від суми, відображеної в податковій декларації, оскільки вона оцінюється з врахуванням невизначеності.

8. Перекласифікації та виправлення помилок в фінансовій звітності
В порівнянні дані за попередній рік, що наведені в цій фінансовій звітності, були змінені декілька статей Консолідованого балансу (Звіту про фінансовий стан) з одночасним зменшенням нерозподіленого прибутку на 439 тис. грн., у зв’язку з отриманням додаткової інформації, а саме: Було змінено наступні статті фінансової звітності:
 збільшено накопичено амортизація нематеріальних активів на 12 тис. грн.;
 збільшено первісну вартість основних засобів на 6 164 тис. грн. та знос основних засобів – на 5 203 тис. грн.;
 зменшено вартість виробничих засіб на 11 тис. грн.;
 збільшено дебіторську заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги на 684 тис. грн.;
 зменшено дебіторську заборгованість за розрахунками за виданими авансами на 7 тис. грн.;
 зменшено дебіторську заборгованість за розрахунками з бюджетом на 2 509 тис. грн.;
 збільшено іншу поточну дебіторську заборгованість на 109 тис. грн.;
 збільшено інші оборотні активи на 3 тис. грн.;
 зменшено неконтрольовану частку на 10 тис. грн.;
 збільшено поточну кредиторську заборгованість за товари, роботи послуги на 403 тис. грн.;
 збільшено поточну кредиторську заборгованість за розрахунками з бюджетом на 4 тис. грн.;
 зменшено поточну кредиторську заборгованість за розрахунками зі страхування на 755 тис. грн.;
 збільшено інші поточні зобов’язання на 15 тис. грн.

9. Частки участі в інших суб’єктах господарювання
9.1. Частки участі в дочірніх підприємствах
Група складається з материнського підприємства – Публічного акціонерного товариства «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання» та його дочірніх компаній, інформація про які наведена в таблиці нижче:

Найменування дочірньої компанії Неконтрольовані частки участі, % Накопичені неконтро-льовані частки на початок звітного року, тис. грн. Прибуток/ збиток, віднесений до неконтро-льованих часток протягом звітного року, тис. грн. Вибуття у зв’язку з втратою контролю над дочірнім підприємством, тис. грн. Накопичені неконтро-льовані частки на кінець звітного року, тис. грн.
ТОВ «Фрунзе-Профіль» 1,00% (150) (150)
ТОВ «Маш-Сервіс» 1,00% (127) (14) (141)
ТОВ «Суми-Електрод» 0,02% 9 2 11
ТОВ «Фрунзе-Ювілейна» 0,02% (2) (2)
ТОВ «ПФК «Суми» х (5) (1) 6
ТОВ «Сумиспортінвест» 0,02% 1 1
Всього Х (274) (13) (281)

Протягом 2017 року товариство здійснило продаж частки в дочірньому підприємстві – ТОВ «ПФК «Суми». Розмір частки складав 99,91% (59 482 280,00 грн.). Зважаючи на тривалу збиткову діяльність ТОВ «ПФК «Суми» та від’ємне значення чистих активів протягом декількох років, вартість продажу частки склала 36000,00 грн.
Втрата контролю над дочірнім підприємством ТОВ «ПФК «Суми» відбулася в листопаді 2017 року. Станом на 31.12.2017 товариство не має частки в колишньому дочірньому підприємстві ТОВ «ПФК «Суми». Після втрати контролю товариство:
 припинило визнання активів та зобов’язань колишнього дочірнього підприємства у Консолідованому балансі (Звіті про фінансовий стан);
 визнало справедливу вартість отриманої винагороди від продажу дочірнього підприємства;
 визнало прибуток, пов’язаний з втратою контролю над колишнім дочірнім підприємством в сумі 11 513 тис. грн.
Протягом 2017 року, а також попереднього 2016 року, дивіденди неконтрольованим часткам участі не сплачувались.
Нижче наведено зведену фінансову інформацію про активи, зобов’язання, прибутки та збитки кожного дочірнього підприємства.

Станом на 31 грудня 2017 року та за 2017 рік:

Найменування дочірньої компанії Необоротні активи, тис. грн. Оборотні активи, тис. грн. Довгострокові зобов’язання, тис. грн. Поточні зобов’язання, тис. грн. Прибуток (збиток) звітного року, тис. грн.
ТОВ «Фрунзе-Профіль» 1 039 2 724 1 18 719 (18)
ТОВ «Маш-Сервіс» 1 196 25 963 191 41 076 (1 413)
ТОВ «Суми-Електрод» 11 075 45 552 553 1 603 8 890
ТОВ «Фрунзе-Ювілейна» 1 9 794
ТОВ «Сумиспортінвест» 6 447 819 1 669 (947)

Станом на 31 грудня 2016 року та за 2016 рік:

Найменування дочірньої компанії Необоротні активи, тис. грн. Оборотні активи, тис. грн. Довгострокові зобов’язання, тис. грн. Поточні зобов’язання, тис. грн. Прибуток (збиток) попереднього року, тис. грн.
1.          ТОВ «Фрунзе-Профіль» 1 039 4 434 626 19 786 (231)
2.          ТОВ «Маш-Сервіс» 3 148 34 389 191 50 045 (645)
3.          ТОВ «Суми-Електрод» 8 871 38 266 1 556 10 255
4.          ТОВ «Фрунзе-Ювілейна» 1 9 794 746
5.          ТОВ «ПФК «Суми» 38 46 12 130 (7 253)
6.          ТОВ «Сумиспортінвест» 6 800 1 164 1 377 (1 192)

Станом на кінець звітного року не існувало суттєвих обмежень на здатність материнського підприємства мати доступ до активів, використовувати активи та погашати зобов’язання групи. Права захисту неконтрольованих часток не обмежували значно здатність материнського підприємства мати доступ до активів використовувати активи та погашати зобов’язання групи.

Контрактні угоди, які могли б вимагати від материнського підприємства та його дочірніх підприємств надати фінансову підтримку консолідованому структурованому суб’єктові господарювання, протягом звітного року та попереднього року не укладались.

Протягом звітного року материнське підприємство та його дочірні підприємства не надавало фінансову або іншу підтримку консолідованому структурованому суб’єктові господарювання.

Материнське підприємство не має намірів надати фінансову або іншу підтримку консолідованому структурованому суб’єктові господарювання, в тому числі намірів допомогти структурованому суб’єктові господарювання в отриманні фінансової підтримки.

Протягом звітного року змін часток власності в дочірніх підприємствах не було, крім відчуження частки в розмірі 99,91 % в дочірньому підприємстві ТОВ «ПФК «Суми», про що наведено вище.

9.2. Частки участі в асоційованих підприємствах
Асоційованим підприємством, яке є стратегічним для діяльності материнської компанії, є Товариство з обмеженою відповідальністю «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання». Частка власності материнського підприємства станом на 31 грудня 2017 року складала 21,68%. Інвестиція в асоційоване підприємство оцінена за методом участі у капіталі. Оголошена ринкова ціна інвестиції відсутня.
Протягом звітного року, а також попереднього року материнське підприємство не отримувало дивіденди від асоційованого підприємства.

Нижче наведено зведену фінансову інформацію про асоційоване підприємство:

Інформація 2017,

тис. грн.

2016,

тис. грн.

Необоротні активи 282 500 305 630
Оборотні активи, в т.ч. 1 320 227 1 185 970
     грошові кошти та їх еквіваленти 954 22
     поточні фінансові активи 1 317 630 1 182 978
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання 173 848 120 650
Прибуток (збиток) за період, в т.ч. 57 929 38 833
     Амортизація (25 465) (50 267)
     дохід від відсотків
     витрати на відсотки
     витрати з податку на прибуток (12 717) (8 525)
1.          Інший сукупний дохід за період

Станом на кінець звітного року не існувало суттєвих обмежень на здатність асоційованого підприємства передавати кошти материнському підприємству, у тому числі у вигляді дивідендів у грошовій формі, погашення позик, сплати авансових платежів.

Фінансова звітність асоційованого підприємства складена за 2017 рік та станом на 31 грудня 2017 року.

Станом на 31 грудня 2017 року умовних зобов’язань, пов’язаних з участю в асоційованому підприємстві не існувало.

10. Нематеріальні активи.
Нематеріальні активи компанії представлені в фінансовій звітності наступним чином:

Найменування статті Патенти та ліцензії Права користування майном Права на знаки для товарів і послуг Програмне

забезпечення

Авторські та суміжні з ними права Інші нематеріальні активи Усього
Балансова вартість на початок звітного періоду, у т.ч. 20 397 400 20 797
первісна  вартість 31 397 889 32 286
накопичена амортизація (11 000) (489) (11 489)
Придбано за кошти 200 5 205
Придбано за рахунок цільового фінансування (державних грантів)
Надходження від внутрішньої розробки
Придбання в результаті об’єднання бізнесу
Всього надійшло 200 5 205
Вибуло у зв’язку з ліквідацією
Переведення до активів групи вибуття
Всього вибуття, у т.ч.  (5) (5)
вибуття первісної вартості (6) (6)
вибуття накопиченої амортизації 1 1
Амортизаційні відрахування (3 286) (120) (3 406)
Втрати від зменшення корисності, відображені у фінансових результатах
Відновлення корисності через фінансові результати
Переоцінка, у т.ч.
переоцінка первісної вартості
переоцінка зносу
Інше
Балансова вартість на кінець  звітного періоду, у т.ч. 17 311 280 17 591
первісна  вартість 31 597 888 32 485
накопичена амортизація (14 286) (608) (14 894)
Довідково: вартість повністю амортизованих нематеріальних активів, які використовуються товариством
Довідково: нематеріальні активи з невизначеним  строком корисної експлуатації.
Довідково: нематеріальні активи, контрольовані товариством, але не визнані активами згідно МСБО 38

Станом на 31 грудня 2017 року балансова вартість нематеріальних активів з невизначеним строком експлуатації складала 1 675 тис. грн. Ці нематеріальні активи представляють собою ліцензії на програмне забезпечення, які є безстроковими.

Станом на 31 грудня 2017 року товариство не мало нематеріальних активів з обмеженим правом володіння та нематеріальних активів, заставлених як забезпечення зобов’язань.

Протягом звітного року змін методів амортизації та строків корисного використання нематеріальних активів не було.

Протягом 2017 року товариство понесло видатки на дослідження та розробки в сумі 1 536 тис. грн. (за 2016 рік сума видатків складала 5 325 тис. грн.), які було визнано витратами звітного (попереднього) року. Протягом звітного року переоцінка нематеріальних активів не здійснювалась. Протягом звітного року переоцінка нематеріальних активів не здійснювалась.

  1. Основні засоби.

Основні засоби  товариства представлені в фінансовій звітності наступним чином:

Найменування статті Будівлі, споруди та передавальні пристрої Машини та обладнання Транспортні засоби Інструменти, прилади, інвентар (меблі) Інші основні засоби Інші необоротні активи Усього
Балансова вартість на початок звітного періоду, у т.ч. 149 448 35 867 14 680 16 916 184 195 5 887 406 993
первісна (переоцінена) вартість 188 379 52 235 22 812 28 170 234 309 7 301 533 206
знос (38 931) (16 368) (8 132) (11 254) (50 114) (1 414) (126 213)
Коригування на початок періоду:
Балансова вартість, у т.ч. 658 128 2 35 138 961
первісна (переоцінена) вартість 1 694 525 755 3 190 6 164
знос (1 036) (397) (753) (3 155) 138 (5 203)
Скоригована балансова вартість на початок звітного періоду, у т.ч. 150 106 35 995 14 680 16 918 184 230 6 025 407 954
первісна (переоцінена) вартість 190 073 52 760 22 812 28 925 237 499 7 301 539 370
знос (39 967) (16 765) (8 132) (12 007) (53 269) (1 276) (131 416)
Придбано за кошти 429 1 359 354 4 352 987 7 481
Поліпшення 23 6 698 95 6 816
Придбано за рахунок цільового фінансування (державних грантів)
Придбання в результаті об’єднання бізнесу
Інші надходження, в т.ч. 98 98
первісна (переоцінена) вартість  –  –  –  –  – 14 233 14 233
знос  –  –  –  –  – (14 135) (14 135)
Перекласифікації, у т.ч.  –  –  –  –  –  –  –
перекласифікація первісної (переоціненої) вартості  –  –  –  –  –  –  –
перекласифікації зносу  –  –  –  –  –  –  –
Переведення до активів групи вибуття
Вибуття у зв’язку з реалізацією або ліквідацією, у т.ч. (1 720) (2) (15) (24) (113) (1) (1 875)
вибуття первісної (переоціненої) вартості (3 245) (21) (20) (222) (343) (1) (3 852)
вибуття зносу 1 525 19 5 198 230 1 977
Амортизаційні відрахування (7 383) (4 366) (2 842) (2 357) (16 536) (1 063) (34 547)
Втрати від зменшення корисності, відображені у фінансових результатах  –  –  –  –  –  –  –
Відновлення корисності через фінансові результати  –  –  –  –  –  –  –
Переоцінка, у т.ч.  –  –  –  –  –  –  –
переоцінка первісної вартості  –  –  –  –  –  –  –
переоцінка зносу  –  –  –  –  –  –  –
Балансова вартість на кінець звітного періоду, у т.ч. 141 432 33 009 11 823 14 891 178 631 6 141 385 927
первісна (переоцінена) вартість 187 257 54 121 22 792 29 057 248 206 22 615 564 048
знос (45 825) (21 112) (10 969) (14 166) (69 575) (16 474) (178 121)

Товариство отримало в оренду на строк від 2 до 35 років земельні ділянки. Передача права власності на ці земельні ділянки після закінчення строків за договорами оренди не передбачена. Управлінський персонал розглядає оренду земельних ділянок як операційну оренду.
Балансова вартість основних засобів, що передані в заставу, станом на 31.12.2017 складає 47 254 тис. грн.
Станом на 31 грудня 2016 року та 31 грудня 2017 року у товариства:
– відсутні основні засоби, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо);
– відсутні компенсації третіх сторін за об’єкти основних засобів, корисність яких зменшилася, або які були втрачені чи передані;
– відсутні основні засоби, отримані за договорами фінансової оренди.
Контрактні зобов’язання, пов’язані з придбанням основних засобів, складають 933,1 тис. грн.
Протягом 2017 року товариство не отримувало основні засоби в результаті об’єднання підприємств.
Переоцінка основних засобів до їх справедливої вартості була здійснена в 2014 році. Справедлива вартість основних засобів була визначена за допомогою експертної оцінки, яку здійснив професійний оцінювач ТОВ «Ернст енд Янг». Сума накопиченої амортизації на дату переоцінки була виключена з валової балансової вартості активів, а чиста сума перерахована до переоціненої суми. Станом на 31 грудня 2017 року балансова вартість основних засобів не відрізняється суттєво від справедливої вартості.

В 2017 році втрати від зменшення корисності основних засобів не визнавались.

Протягом 2017 року товариство не отримувало основні засоби за рахунок цільового фінансування.
Амортизація основних засобів нараховується із застосуванням прямолінійного методу. Протягом звітного року зміни методу амортизації не було.

Станом на 31 грудня 2016 року первісна вартість повністю амортизованих основних засобів, які використовуються товариством, складала 38 631тис. грн.

Строки корисного використання встановлюються для кожного об’єкта основних засобів окремо. Середні строки корисного використання для груп основних засобів становлять:

 Основні засоби Середній строк

корисного

використання, роки

Земельні ділянки
Будинки та споруди 3-60
Машини та обладнання 2-25
Транспортні засоби 1-25
Інструменти, прилади та інвентар (меблі) 1-15
Інші основні засоби 1-15

12. Фінансові інвестиції
Фінансові інвестиції, що включені до статей Консолідованого балансу (Звіту про фінансовий стан) «Довгострокові фінансові інвестиції» та «Поточні фінансові інвестиції» мають наступну структуру:

Вид фінансових інвестицій Станом на кінець звітного періоду Станом на початок звітного періоду
Фінансові інвестиції за справедливою вартістю з відображенням переоцінки як прибутку або збитку Фінансові інвестиції, доступні для продажу Фінансові інвестиції, утримувані до погашення Інвестиції в дочірні та асоційовані підприємства Фінансові інвестиції за справедливою вартістю з відображенням переоцінки як прибутку або збитку Фінансові інвестиції, доступні для продажу Фінансові інвестиції, утримувані до погашення Інвестиції в дочірні та асоційовані підприємства
Інші довгострокові фінансові інвестиції:
Акції 2 000 2 000
Облігації
Частки у статутному капіталі 11 160 11 159
Депозити
Інші 2 446 2 446
Всього 13 160 2 446 13 159 2 446
Поточні фінансові інвестиції
Акції
Облігації
Частки у статутному капіталі
Депозити 66 914 63 739
Інші
Всього 66 914 63 739

Фінансові інвестиції, доступні для продажу, представлені акціями та інвестиційними сертифікатами, що не мають котирувань на активному ринку, а також частками в статутному капіталі товариств. Інвестиції відображені в балансі товариства за собівартістю. Протягом 2017 року збиток від зменшення корисності фінансовий інвестицій, доступних для продажу, не визнавався.

Фінансові інвестиції, утримувані до погашення, представляють собою депозити в банках, облігації і векселі українських емітентів та оцінюються за амортизованою собівартістю. Протягом 2017 року був сторнований збиток від зменшення корисності фінансовий інвестицій, утримуваних до погашення, в сумі 18 тис. грн. у зв’язку з припиненням визнання фінансових інвестицій.

Довгострокові фінансові інвестиції, що обліковуються за методом участі в капіталі, представлені інвестицією в асоційовану компанію. Дохід від участі в капіталі склав: за 2017 рік – 12 558 тис. грн.; за 2016 рік – 8 418 тис. грн.
Станом на 31 грудня 2017 року товариство не мало фінансових інвестицій, заставлених як забезпечення зобов’язань.

Фінансові інструменти На кінець звітного періоду На початок звітного періоду
Фінансові інвестиції, доступні для продажу:
справедлива вартість яких визначена за даними оприлюднених котирувань 2 000 2 000
справедлива вартість яких визначена за розрахунковим методом
за собівартістю (справедливу вартість яких достовірно визначити неможливо) 68 930 68 929
Знецінення фінансових інвестицій, утримуваних для продажу (57 770) (57 770)
Усього фінансових інвестицій, доступних для продажу: 13 160 13 159
Фінансові інвестиції, утримувані до погашення:
оцінені за амортизованою собівартістю 164 341 161 184
знецінення фінансових інвестицій, утримуваних до погашення (94 981) (94 999)
Усього фінансових інвестицій, утримуваних до погашення: 69 360 66 185

13. Запаси

  Виробничі запаси Незавершене виробництво Готова продукція Товари Всього
Залишок на  початок звітного періоду 185 717 1 105 456 179 530 29 420 1 500 123
в т. ч. відображені за чистою вартістю реалізації мінус витрати на продаж
Списання вартості запасів до їх чистої вартості реалізації  протягом звітного періоду (1 115) (2 666)   (3 781)
Сума сторнування списання вартості запасів протягом звітного періоду
Залишок на  кінець звітного періоду 206 825 1 217 536 165 223 25 215 1 614 799
в т. ч. відображені за чистою вартістю реалізації мінус витрати на продаж
Балансова вартість запасів, переданих під заставу для гарантії зобов’язань 238 754 129 851 368 605

14. Дебіторська заборгованість

Найменування показника структури поточної дебіторської заборгованості На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1 925 846 2 130 616
Резерв під знецінення (25 077) (22 218)
Балансова вартість дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги 1 900 769 2 108 398
Заборгованість за розрахунками за виданими авансами 33 582 58 815
Заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів
Заборгованість за розрахунками за претензіями 67 61
Заборгованість за розрахунками за реалізовані фінансові інвестиції 1 779 694 1 837 054
Заборгованість за розрахунками з іншими дебіторами 158 333 169 765
Резерв під знецінення (252 374) (202 381)
Балансова вартість іншої поточної заборгованості 1 719 302 1 863 314

Згідно з обліковою політикою, резерв під зменшення корисності дебіторської заборгованості визначається розрахунковим методом на підставі історичних даних щодо дебіторської заборгованості. Протягом 2017 року було створено резерв під знецінення в сумі 2 942 тис. грн., використано резерву на суму 10 тис. грн. та сторновано резерву на суму 55 784 тис. грн.

15. Власний капітал

Власний капітал товариства має наступну структуру:

Найменування показника структури капіталу На початок звітного періоду На кінець звітного періоду Призначення та умови використання
Зареєстрований статутний  капітал ПАТ « Сумське НВО» 710 850 710 850 Зареєстрований  статутний капітал, згідно зі  Статутом товариства
Дооцінка основних засобів 207 704 190 530 Відображена сума дооцінки основних засобів товариства до їхньої справедливої вартості, яка зменшується, пропорційно нарахованій амортизації дооцінених основних засобів
Дооцінка фінансових інвестицій, утримуваних для продажу
Інший додатковий капітал 81 242 9 655 Інші фонди, створені товариством
Резервний капітал 35 820 35 820 Резервний капітал формується у розмірі 15 відсотків від Статутного капіталу шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку або за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства до досягнення встановленого розміру. Розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства.
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (4 165 265) (5 190 984) Прибуток Товариства утворюється із надходжень від його господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішеннями Загальних зборів акціонерів Товариства.
Неконтрольована частка (274) (281)
Всього (3 129 923) (4 244 410)

Статутний капітал товариства поділений на 71 085 000 простих іменних акцій номінальною вартістю 10,00 грн. Привілейованих акцій товариство не випускало.
Протягом 2016 – 2017 років змін в статутному капіталі товариства не відбувалося.

Найменування показника На кінець звітного періоду На початок звітного періоду
Кількість акцій дозволених для випуску (шт.) 71 085 000 71 085 000
Кількість випущених акцій (шт.) 71 085 000 71 085 000
Номінальна вартість акцій (грн.) 710 850 000,00 710 850 000,00
Кількість акцій, з якими пов’язані привілеї та обмеження (шт.)
Кількість акцій, що належать самому товариству (шт.)
Кількість акцій, зарезервованих для випуску, згідно з опціонами та іншими контрактами (шт.)
Кількість випущених і повністю сплачених акцій 71 085 000 71 085 000
Кількість випущених, але не повністю сплачених акцій

Частки в статутному капіталі товариства представлені наступним чином:

Назва акціонера На кінець звітного періоду На початок звітного періоду
сума, грн. частка в % сума, грн. частка в %
Стремвол Холдінгс Лімітед / Stremvol Holdings Limited (код HE 216157) Кіпр, Lenos Botsari, 7 Kato Polemidia, P.C. 4156, Limassol, Cyprus 595 237 330,00 83,736 595 237 330,00 83,736
Просцено Трейдінг Лімітед  / PROSCENO TRADING Limited (код 157082) Кіпр, м. Лімассол, вул. Зінас Кантер енд Орігенус, п/с 3035 96 053 150,00 13,512 96 053 150,00 13,512
Інші юридичні та фізичні особи 19 559 520,00 2,752 19 559 520,00 2,752
Всього: 710 850 000,00 100,00 710 850 000,00 100,00

Станом на 31 грудня 2017 року в товаристві:
– відсутні права, привілеї та обмеження щодо акцій товариства, включаючи обмеження з виплати дивідендів і повернення капіталу;
– відсутні акції, зареєстровані для випуску на умовах опціонів і контрактів з продажу;
– відсутні частки в статутному капіталі, утримувані товариством та його асоційованим і дочірніми підприємствами.
Дивіденди протягом 2017 року не нараховувались і не виплачувались.
Протягом звітного періоду загальними зборами акціонерів товариства рішення про викуп власних акцій не приймалося та акції не викуповувались. Станом на 31 грудня 2017 року товариство не мало власних викуплених акцій та не планує протягом 2018 року здійснювати їх викуп.

Чисті активи товариства
Станом на 31 грудня 2017 року вартість чистих активів товариства становила (4 244 410) тис. грн. і була меншою статутного капіталу на 4 955 260 тис. грн., що не відповідає вимогам чинного законодавства України, зокрема статті 155 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 № 435-IV.

16. Пенсійні зобов’язання
Пенсійні зобов’язання представляють собою зобов’язання за програмою з визначеною виплатою (планом з визначеною виплатою), а саме, сукупність пенсійних та довгострокових зобов’язань, які товариство надає своїм працівникам у відповідності до вимог чинного законодавства України та колективного договору.

Зміни поточної вартості зобов’язань за пенсійним планом з визначеною виплатою:

Розкриття інформації Звітний період, тис. грн. Попередній період, тис. грн.
Пенсійні зобов’язання на початок  періоду 175 503 200 445
Вартість послуг поточного періоду 1 817 3 243
Вартість послуг минулих періодів (19 824) (5)
Витрати на відсотки 25 038 26 260
Актуарні збитки (прибутки) 71 637 (45 202)
Виплачена винагорода (7 306) (9 238)
Пенсійні зобов’язання на кінець періоду 246 865 175 503

Суми, визнані в балансі:

 Розкриття інформації Звітний період, тис. грн. Попередній період, тис. грн.
Зобов’язання, визнані в балансі на початок періоду 175 503 200 445
Виплачена винагорода (7 306) (9 238)
Суми, визнані в Звіті про фінансові результати 7 081 29 535
Суми, визнані в іншому сукупному доході 71 587 (45 239)
Зобов’язання, визнані в балансі на кінець періоду 246 865 175 503

Суми, визнані в звіті про фінансові результати:

Розкриття інформації Звітний період, тис. грн. Попередній період, тис. грн.
Вартість послуг поточного періоду 1 817 3 243
Визнана вартість послуг минулих періодів (19 824) (5)
Визнаний актуарний збиток (прибуток) 50 37
Витрати на відсотки 25 038 26 260
Всього 7 081 29 535

Зміни в теперішній вартості зобов’язань, визнаних в балансі:

Розкриття інформації Звітний період, тис. грн. Попередній період, тис. грн.
Зобов’язання, визнані в Балансі на початок періоду 175 503 200 445
Виплачена винагорода (7 306) (9 238)
Витрати, визнані в Звіті про фінансові результати 7 081 29 535
Переоцінка зобов’язань програми з визначеною виплатою, визнана в іншому сукупному доході 71 587 (45 239)
Зобов’язання, визнані в Балансі на кінець періоду 246 865 175 503

Основні актуарні припущення:

Розкриття інформації Звітний період, тис. грн. Попередній період, тис. грн.
Ставка дисконту 11,83% 14,57%
Підвищення заробітної плати 16% на 2018 рік;
2% на 2019 рік;
1,8% на 2020 рік;
1,9% на 2021 рік;
3,2% надалі
16,37% на 2017 рік;
3,4% на 2018 рік;
2,0% на 2019 рік;
1,8% на 2020 рік;
1,9% надалі
Плинність кадрів 8,90% 10,40%

17. Забезпечення

Забезпечення визнаються товариством тільки тоді, коли є юридичні або ті, що випливають з практики, зобов’язання, що виникли внаслідок минулих подій, та існує висока ймовірність того, що погашення цього зобов’язання потребує вибуття ресурсів, а також може бути здійснена достовірна оцінка для визнання забезпечення.

Сума, визнана у якості забезпечення, представляє собою найбільш точну оцінку виплат, необхідних для погашення поточного зобов’язання на звітну дату, приймаючи до уваги ризики та невизначеність, пов’язані із зобов’язанням. Якщо для розрахунку забезпечення використовуються грошові потоки, які необхідні для погашення поточного зобов’язання, балансовою вартістю забезпечення вважається дисконтована вартість таких грошових потоків.

18. Кредити банків

Станом на 31.12.2017 року та 31.12.2016 року товариство не мало довгострокових кредитів банків. Інформація щодо короткострокових кредитів представлена нижче:

Назва банку Валюта кредиту Відсоткова ставка,% Дата погашення Залишок заборгованості на 31.12.2017, тис. грн.
ПАТ “ПУМБ” дол США 12,5% 01.11.2019 898 151
ПАТ “ІНГ Банк Україна” дол США 9,0% 01.06.2015 230 151
ПАТ “Банк Кредит Дніпро” дол США 16,5% 30.08.2017 494 132
ПАТ “Сбербанк “ дол США 12,0% 01.10.2017 729 748
ПАТ “Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк” дол США 13,0% 21.12.2017 1 714 304
ПАТ “Всеукраїнський банк розвитку” дол США 23%
24%
22%
24.04.2015 561 344
Всього 4 627 830
Назва банку Валюта кредиту Відсоткова ставка,% Дата погашення Залишок заборгованості на 31.12.2016, тис. грн.
ПАТ “ПУМБ” дол США 12,5 01.11.2019 870 108
ПАТ “ІНГ Банк Україна” дол США 9 01.06.2015 1 114 825
ПАТ “Банк Кредит Дніпро” дол США 11,5

10

30.08.2017 478 703
ПАТ “Сбербанк” дол США 13 29.10.2015 706 962
ПАТ “Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк” дол США 13

13,3

9,72

24.04.2017 1 660 777
ПАТ “Всеукраїнський банк розвитку” дол США 22

23

24

24.04.2015 543 817
Всього 5 375 192

19. Поточні зобов’язання
Інформація щодо поточних зобов’язань перед пов’язаними особами наведена в Примітці № 23.

Інші поточні зобов’язання Станом на кінець звітного періоду, тис. грн. Станом на початок звітного періоду, тис. грн.
Заборгованість перед підзвітними особами 61 34
Податкові зобов’язання з податку на додану вартість, строк сплати яких не настав 15 692 8 414
Нараховані та не сплачені проценти за кредитами 1 298 917 868 956
Заборгованість, що виникла в результаті  відступлення права вимоги за кредитом 1 107 009
Заборгованість за отримані роботи та послуги від українських контрагентів 50 362 44 640
Заборгованість за отримані роботи та послуги від закордонних контрагентів 50 146 31 506
Заборгованість за придбані фінансові інвестиції 216 365 216 365
Короткострокові позики 15 000 15 000
Інші поточні зобов’язання 9 232 3 857
Всього 2 762 784 1 188 772

20. Інші операційні доходи та інші доходи

Доходи, крім доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) Звітний період, тис. грн. Попередній період, тис. грн.
Інші операційні доходи:
Операційна оренда активів 10 216 9 247
Операційна курсова різниця 162 633 642 433
Реалізація інших оборотних активів 17 733 13 421
Реалізація теплової енергії 15 826 12 829
Отримані штрафи, пені 9 260 24 714
Списання кредиторської заборгованості 7 091
Доходи від оздоровчого дитячого центру 5 382 3 680
Доходи від готелю 2 886 1 492
Інші 13 098 15 811
Всього 237 034 730 718
Дохід від участі в капіталі в
асоційовані підприємства 12 559 8 418
дочірні підприємства
спільну діяльність
Всього 12 559 8 418
Інші фінансові доходи:
Дивіденди
Проценти 2 084 4 164
Інші 3 10
Всього 2 087 4 174
Інші  доходи:
Реалізація фінансових інвестицій 36
Доходи від вибуття дочірнього підприємства 11 513
Неопераційна курсова різниця
Безоплатно одержані активи 100 553
Інші 140 2 715
Всього 11 789 3 268

21. Інші операційні витрати

Найменування статті Звітний період, тис. грн. Попередній період, тис. грн.
Витрати на дослідження та розробки 1 536 5 325
Операційна оренда активів 10 150 8 257
Витрати на гарантійне обслуговування
Операційна курсова різниця
Собівартість реалізованих оборотних активів 14 941 12 284
Собівартість реалізованої теплової енергії 19 234 18 509
Зменшення корисності дебіторської заборгованості (52 842) 258 632
Списання безнадійної заборгованості 636 8 335
Зменшення корисності інших активів 3 781 7 642
Штрафи, пені, неустойки 445 197
Утримання об’єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення 7 743 8 060
Компенсаційні виплати 49 137 43 880
Інші 37 701 38 430
Всього 92 462 409 551

22. Витрати з податку на прибуток
Складові елементи витрат з податку на прибуток:

 Найменування статті Звітний період, тис. грн. Попередній період, тис. грн.
Поточний податок на прибуток (1 940) (2 284)
Зміна відстроченого податку на прибуток пов’язана з: (2 235) 2 107
виникненням чи списанням тимчасових різниць (2 235) 2 107
збільшенням чи зменшенням ставки оподаткування
Усього витрати з податку на прибуток (4 175) (177)

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом складає 2 235 тис. грн.
23. Розкриття інформації щодо зв’язаних сторін.
У відповідності до вимог МСФЗ 24 «Розкриття інформації про зв’язані сторони» товариство розкриває інформацію щодо операцій і сальдо заборгованості між товариством та зв’язаними сторонами. До зв’язаних сторін товариство відносить:
– юридичних осіб, які контролюють товариство (наприклад, материнська компанія);
– юридичних та фізичних осіб, які мають таку частку в товаристві, яка надає їм змогу суттєво впливати на діяльність товариства (вважається, що часткою в компанії, яка дає змогу суттєво впливати на діяльність товариства, є частка в розмірі, що перевищує 50% статутного капіталу товариства);
– юридичних осіб, які є дочірніми або асоційованими підприємствами для товариства;
– юридичних осіб, які є спільним підприємством, в якому товариство є контролюючим учасником;
– фізичних осіб – членів провідного управлінського персоналу товариства;
– близьких родичів фізичних осіб, які мають частку в товаристві, яка надає їм змогу суттєво впливати на діяльність товариства, та членів провідного управлінського персоналу товариства.

Доходи та витрати за операціями зі зв’язаними сторонами за звітний період:

Найменування статті Найбільші учасники (акціонери) Компанії  під спільним контролем Провідний управлінський персонал Асоційовані компанії Інші зв’язані сторони
Доходи від реалізації продукції, (товарів, робіт, послуг) 8 762 4 377
Собівартість реалізованої продукції, (товарів, робіт, послуг) (159 139) (28 773)
Інші операційні доходи 119 7 845
Дивіденди отримані
Адміністративні та інші операційні витрати (14 571) (5)

Доходи та витрати за операціями зі зв’язаними сторонами за попередній період:

Найменування статті Найбільші учасники (акціонери) Компанії  під спільним контролем Провідний управлінський персонал Асоційовані компанії Інші зв’язані сторони
Доходи від реалізації продукції, (товарів, робіт, послуг) 959 6 759
Собівартість реалізованої продукції, (товарів, робіт, послуг) (159 216) (20 848)
Інші операційні доходи 76 9 848
Дивіденди отримані
Адміністративні та інші операційні витрати (8 563)

Залишки за операціями зі зв’язаними сторонами станом на 31 грудня 2017 року:

Найменування статті Найбільші учасники (акціонери) Компанії  під спільним контролем Провідний управлінський персонал Асоційовані компанії Інші зв’язані сторони
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1839 4903
Довгострокова дебіторська заборгованість
Інша поточна дебіторська заборгованість 12 850 940
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1 317 055 23 276
Інша поточна кредиторська заборгованість 216 365

Залишки за операціями зі зв’язаними сторонами станом на 31 грудня 2016 року:

Найменування статті Найбільші учасники (акціонери) Компанії  під спільним контролем Провідний управлінський персонал Асоційовані компанії Інші зв’язані сторони
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1 310 2 749
Довгострокова дебіторська заборгованість
Інша поточна дебіторська заборгованість 59 727 474
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1 182 432 21 796
Інша поточна кредиторська заборгованість 216 365

Виплати, одержані провідним управлінським персоналом товариства, протягом 2017 року:

Види виплат Сума
Поточні виплати (заробітна плата) 6 432
Довгострокові виплати
Виплати по закінченні трудової діяльності
Виплати при звільненні
Платежі на основі акцій
Позики
Всього 6 432

24. Умовні активи та зобов’язання
Станом на 31 грудня 2016 року та 31 грудня 2017 року товариство не визнавало умовних активів та умовних зобов’язань, інформація про яких повинна розкриватися в фінансовій звітності, відповідно до МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи».

25. Операції з інструментами власного капіталу
Протягом 2017 року товариство не здійснювало операцій з інструментами власного капіталу.
Протягом 2017 року товариство не призначало фінансові інструменти інструментами хеджування та не оформлювало документацію про цілі управління ризиком і стратегію хеджування.

26. Інформація про виконання значних правочинів
Значні правочини, тобто правочини (крім правочинів з розміщення товариством власних акцій), учинені товариством, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є їх предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів товариства станом на 31.12.2015 року, здійснені відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 № 514-VI та Статуту товариства.

27. Інформація про вчинення товариством правочинів в яких є зацікавленість.

Протягом 2017 року товариство не здійснювало правочинів, щодо вчинення яких є зацікавленість, відповідно до статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 № 514-VI.

28. Інформація про корпоративне управління, у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 № 514-VI

Корпоративне управління товариством – це система відносин, яка визначає правила та процедури прийняття рішень щодо діяльності товариства та здійснення контролю, а також розподіл прав і обов’язків між органами товариства та його учасниками стосовно управління ним.

Система корпоративного управління ПАТ «Сумське НВО» має наступну структуру:
1. Загальні збори – Вищий орган Товариства.
2. Наглядова рада – орган, який здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної законодавством, Статутом та Положенням «Про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання», контролює та регулює діяльність генерального директора Товариства.
3. Генеральний директор Товариства – одноосібний виконавчий орган Товариства, який в межах компетенції, визначеної законодавством та Статутом, здійснює управління поточною діяльністю Товариства.
4. Ревізійна комісія Товариства – орган Товариства, який в межах компетенції, визначеної законодавством, Статутом та Положенням «Про ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання», здійснює перевірку господарської діяльності Товариства.

Загальними зборами акціонерів (Протокол № 32 від 24.04.2017 року) були затверджені наступні документи, що регламентують функціонування системи корпоративного управління ПАТ «Сумське НВО»:
– Положення про Загальні збори акціонерів;
– Положення про Наглядову раду;
– Положення про Ревізійну комісію.

Наглядова рада ПАТ «Сумське НВО» згідно зі Статутом товариства складається з п’яти членів, які обираються загальними зборами з числа акцiонерiв або осiб, якi представляють їхнi iнтереси . Членом Наглядової ради може бути лише фізична особа.

Голова та Секретар Наглядової ради обираються членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право у будь-який час переобрати Голову чи Секретаря Наглядової ради.

Функціонування Наглядової ради регламентується Статутом товариства та Положенням про Наглядову раду.
24.04.2017 р. загальними зборами ПАТ був обраний новий склад Наглядової ради ПАТ «Сумське НВО»:
 Овденко Г.В. (представник акцiонера–компанiї СТРЕМВОЛ ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД) – Голова;
 Пертiн О.В. (представник акцiонера – компанiї СТРЕМВОЛ ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД) – Секретар;
 Лук’яненко В.М. (представник акцiонера–компанiї СТРЕМВОЛ ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД);
 Шумилова Е.А. (представник акцiонера–компанiї СТРЕМВОЛ ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД);
 Сарапулов Є. Є. (представник акцiонера–компанiї СТРЕМВОЛ ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД).

До виключної компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами, а саме: затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов’язані з діяльністю Товариства, внесення змін до них; затвердження організаційної структури управління Товариства; створення, реорганізація та ліквідація філій, представництв та інших відокремлених підрозділів Товариства, затвердження їх положень, внесення змін до них; вирішення усіх питань щодо скликання та проведення Загальних зборів, зокрема підготовка, затвердження порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення або відмову у включенні пропозицій до порядку денного (крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів); прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту та у випадках, встановлених законодавством; обрання Реєстраційної комісії Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством; прийняття рішення про передачу повноважень Реєстраційної комісії зберігачу або депозитарію, затвердження умов договору про передачу таких повноважень; у випадках, передбачених законодавством та Статутом, визначення особи, що уповноважується відкривати Загальні збори та головувати на них, та/або особи, що уповноважується виконувати функції секретаря Загальних зборів; визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах; затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на Загальних зборах; вирішення питань про запрошення на Загальні збори представників аудитора Товариства, посадових осіб Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представників органу, який представляє права та інтереси трудового колективу Товариства, будь-яких інших осіб; прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, векселів та податкових векселів, затвердження порядку та умов їх випуску, а також прийняття рішення про їх викуп; затвердження ринкової вартості майна (цінних паперів, інших речей або майнових чи відчужуваних прав) у випадках його оцінки, передбачених Статутом та законодавством, а також прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; обрання та припинення повноважень Генерального директора; затвердження умов контракту (строкового трудового договору), який укладатиметься з Генеральним директором, укладення та розірвання контракту, встановлення розміру його винагороди. Контракт з Генеральним директором від імені Товариства підписується Головою Наглядової ради або особою, уповноваженою Наглядовою радою; прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора.

Призначена особа, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора, здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства у межах компетенції Генерального директора, визначеної Статутом, якщо інше не визначено у рішенні при її обранні; прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень на час проведення спеціальних перевірок, передбачених законодавством та Статутом, але не більше ніж на три місяці, та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора. Призначена особа, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора, здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства у межах компетенції Генерального директора, визначеної Статутом, якщо інше не визначено у рішенні при її обранні; визначення порядку проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства, обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством; вирішення питань про участь та припинення участі Товариства у промислово-фінансових групах та інших об’єднаннях, підприємствах, установах, організаціях (у тому числі міжнародних, благодійних та інших неприбуткових організаціях), про заснування інших юридичних осіб; надання попередньої згоди Генеральному директору на укладення Товариством договорів, правочинів чи вчинення операцій щодо набуття чи припинення участі Товариства у складі інших юридичних осіб, в тому числі надання попередньої згоди Генеральному директору на підписання установчих документів таких юридичних осіб або змін до них; вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради законодавством, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; прийняття рішення про вчинення Товариством значного правочину, визначеного пунктом 13.2 Статуту; подання на розгляд Загальним зборам пропозицій про вчинення значних правочинів, визначених у пунктах 13.3 та 13.4 Статуту; прийняття рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість, у випадках, передбачених законодавством та Статутом, або про винесення на розгляд Загальних зборів подання про вчинення цих правочинів; визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов’язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; прийняття рішення про обрання (заміну) зберігача та/або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, у випадках, визначених законодавством; затвердження порядку і умов залучення до Товариства інвестицій, у тому числі іноземних; погодження за поданням Генерального директора кандидатур керівників за функціями управління (їх призначення та звільнення, за виключенням звільнення за власним бажанням) відповідно до організаційної структури управління Товариства; погодження за поданням Генерального директора кандидатур на посади керівників залежних господарських товариств та відокремлених підрозділів, філій, представництв (їх призначення та звільнення, за виключенням звільнення за власним бажанням), визначення умов оплати їх праці; прийняття рішень про проведення позачергових ревізій, аудиту господарської діяльності залежних господарських товариств та відокремлених підрозділів Товариства, філій, представництв, розгляд результатів ревізій, аудиту; попередній розгляд річних звітів, балансів та висновків по них Ревізійної комісії; визначення форм контролю за діяльністю Генерального директора, здійснення контролю за господарською діяльністю Товариства, ініціювання, в разі необхідності, проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок господарської діяльності Товариства, розгляд результатів ревізій, аудиту; попередній розгляд всіх матеріалів, що пропонуються до розгляду Загальним зборам, крім випадків, передбачених законодавством; подання Загальним зборам пропозицій з питань діяльності Товариства; подання Загальним зборам пропозицій відносно викупу Товариством розміщених ним акцій; контроль за реалізацією основних напрямків діяльності Товариства, ухвалення його стратегії, погодження річного бюджету, бізнес-планів та здійснення контролю за їх реалізацією; аналіз та оцінка дій Генерального директора щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання раціональної номенклатури товарів і послуг, здійснення інших дій щодо контролю за діяльністю Генерального директора; забезпечення функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за господарською діяльністю Товариства (що включає, але не обмежується, виявлення недоліків системи контролю, розробку пропозицій та рекомендацій щодо їх вдосконалення, здійснення контролю за ефективністю зовнішнього аудиту, об’єктивністю та незалежністю аудитора, здійснення контролю за усуненням недоліків, які були виявлені під час проведення перевірок Ревізійною комісією та зовнішнім аудитором); розгляд висновків, матеріалів перевірок та службових розслідувань, що проводяться Ревізійною комісією за власною ініціативою, за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради чи за вимогою акціонерів Товариства; розгляд та затвердження квартальних звітів, які подає Генеральний директор, а також погодження і внесення на розгляд Загальних зборів річних результатів діяльності Товариства (в тому числі річної фінансової звітності); проведення перевірки достовірності річної та квартальної фінансової звітності до її оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборів; визначення загальних засад інформаційної політики Товариства; встановлення порядку надання інформації акціонерам та особам, які не є акціонерами; визначення переліку відомостей, які становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію, а також встановлення порядку доступу до такої інформації; здійснення контролю за розкриттям інформації та реалізацією інформаційної політики Товариства; погодження наказів або інших рішень Генерального директора за його поданням; вирішення інших питань, що належать до компетенції Наглядової ради.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами управління Товариства, крім

Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством.

Питання, які віднесені до компетенції Наглядової ради, можуть вирішуватися нею, у тому числі, за поданням Генерального директора.

Наглядовою радою ПАТ «Сумське НВО» не створено жодного комітету.

Протягом 2017 року Наглядова рада провела 67 засідань.

Винагорода членам Наглядової ради не виплачується.

Генеральний директор є одноосібним виконавчим органом управління Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю.

Генеральний директор одноосібно, на свій розсуд та під власну відповідальність, ухвалює усі рішення щодо питань, які входять до його компетенції, несе відповідальність за результати господарської діяльності Товариства згідно з принципами та порядком, встановленими Статутом, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради. Генеральний директор підпорядкований та підзвітний Загальним зборам та Наглядовій раді і організовує виконання їх рішень. Поєднання Генеральним директором посад в органах управління інших суб’єктів господарювання допускається лише за згодою Наглядової ради.

Обрання та припинення повноважень Генерального директора, а також прийняття рішення про його відсторонення здійснює Наглядова рада у порядку, передбаченому законодавством та Статутом. Строк повноважень Генерального директора складає 3 (три) роки з дати прийняття рішення про його обрання. У випадку закінчення визначеного цим Статутом строку повноважень Генерального директора і відсутності рішення про обрання (переобрання) Генерального директора, строк його повноважень продовжується до моменту обрання (переобрання) Генерального директора у порядку, передбаченому законодавством та Статутом. Повноваження Генерального директора можуть бути припинені відповідно до рішення Наглядової ради у будь-який час та з будь-яких підстав. Повноваження Генерального директора припиняються достроково без ухвалення органами управління Товариства будь-яких рішень у разі настання певних подій, а саме: за власним бажанням з письмовим повідомленням Наглядової ради за 2 (два) тижні; у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким Генерального директора засуджено до покарання, що виключає можливість виконання ним обов’язків (позбавлення волі, судова заборона обіймати певні посади тощо); у разі смерті, визнання недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим; в інших випадках, передбачених законодавством.

До компетенції Генерального директора належать усі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради, зокрема він представляє Товариство у відносинах з українськими та іноземними громадянами, особами без громадянства, підприємствами, установами та організаціями, органами державної влади або місцевого самоврядування та будь-якими іншими суб’єктами; подає на затвердження Наглядової ради пропозиції щодо організаційної структури управління Товариства; подає для погодження Наглядовій раді кандидатури керівників за функціями управління (їх призначення та звільнення, за виключенням звільнення за власним бажанням) відповідно до організаційної структури управління Товариства, визначає умови оплати їх праці; призначає та звільняє за погодженням із Наглядовою радою керівників відокремлених підрозділів, філій, представництв, застосовує щодо них заходи заохочення та накладає стягнення; організовує розробку та затверджує поточні плани і оперативні завдання Товариства та забезпечує їх реалізацію; розподіляє обов’язки між керівниками за функціями управління; самостійно розпоряджається коштами та майном Товариства, укладає договори, правочини, здійснює операції, в тому числі укладає кредитні договори, договори про надання майна Товариства в заставу, іпотеку тощо, договори про видачу від імені Товариства фінансових гарантій та поручительства з урахуванням вимог, встановлених розділом 13 Статуту; попередньо погоджує із Наглядовою радою укладення Товариством правочинів чи вчинення операцій, визначених розділом 13 Статуту; готує Наглядовій раді висновки та пропозиції по таким правочинам чи операціям; готує пропозиції Наглядовій раді про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених Товариством акцій; готує пропозиції Наглядовій раді про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, за винятком векселів, податкових векселів, про порядок та умови їх випуску, а також про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; подає на розгляд Наглядової ради пропозиції про участь та припинення участі Товариства у промислово-фінансових групах та інших об’єднаннях, підприємствах, установах, організаціях (у тому числі міжнародних, благодійних та інших неприбуткових організаціях); про заснування інших юридичних осіб тощо; за погодженням із Наглядовою радою підписує установчі документи (зміни до установчих документів) нових господарських товариств, інших юридичних осіб, створених Товариством або за участю Товариства, та без довіреності приймає участь (голосує) на установчих та інших зборах таких юридичних осіб; вимагає, у разі необхідності, скликання засідання Наглядової ради, за запрошенням Голови Наглядової ради може приймати участь у засіданнях Наглядової ради з правом дорадчого голосу; вимагає скликання Наглядовою радою позачергових Загальних зборів у разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або іншої необхідності, у передбачених законодавством випадках, вчинення значного правочину; подає на розгляд Наглядової ради пропозиції щодо скликання чергових та позачергових Загальних зборів, у тому числі про їх порядок денний, рекомендації та проекти рішень з питань порядку денного; здійснює організаційне забезпечення Загальних зборів (за рішенням Наглядової ради) їх скликання та проведення. У разі необхідності обрання нового складу Наглядової ради, якщо кількість її членів не відповідає вимогам Статуту, на вимогу членів Наглядової ради, які залишилися, організовує у визначені законодавством строки скликання та проведення позачергових Загальних зборів з метою обрання нового складу Наглядової ради; готує Наглядовій раді пропозиції щодо основних напрямків діяльності Товариства, його планів та звітів про їх виконання; організовує складання та надання Наглядовій раді квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборів; подає Наглядовій раді пропозиції щодо дивідендної політики; організовує за рішенням Загальних зборів нарахування та виплату доходів за цінними паперами, що випущені Товариством; організовує контроль виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради; у випадках, передбачених законодавством, а також у разі прийняття відповідного рішення Наглядовою радою, забезпечує проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства. Кандидатура аудитора та умови договору з ним повинні бути погоджені із Наглядовою радою; без довіреності діє від імені Товариства та вчиняє від його імені юридичні дії у межах компетенції, визначеної Статутом, у тому числі: відкриває та закриває рахунки у банківських установах; підписує усі документи грошового, кредитного, майнового та немайнового характеру, звіти та баланси, листи, звернення тощо; здійснює операції, виступає від імені Товариства у взаємовідносинах з будь-якими третіми особами; наймає на роботу та звільняє з роботи працівників Товариства, вживає до них заходи заохочення за результатами їх трудової діяльності та накладає стягнення за порушення відповідно до законодавства, Статуту та внутрішніх документів Товариства; укладає трудові договори та угоди (крім працівників товариства, підписання трудових договорів з якими законодавством та Статутом віднесено до компетенції інших осіб); встановлює форми, системи та порядок оплати праці працівників Товариства (крім осіб, розмір та умови оплати праці яких визначаються Загальними зборами або Наглядовою радою) згідно з вимогами законодавства, штатні розклади відокремлених підрозділів, філій, представництв Товариства; у межах своєї компетенції видає накази та розпорядження, дає вказівки, обов’язкові для виконання усіма працівниками Товариства, включаючи відокремлені підрозділи, філії, представництва; подає Наглядовій раді з власної ініціативи, у разі необхідності, на погодження накази або інші рішення; здійснює інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно із законодавством, Статутом та внутрішніми документами Товариства; підписує від імені власника колективний договір, зміни та доповнення до нього; забезпечує оформлення виписок із Статуту (змін до нього), витягів із протоколів Загальних зборів, та інших документів, що затверджено Загальними зборами, та підписує ці документи; вирішує інші питання діяльності Товариства, крім тих, які відповідно до цього Статуту відносяться до компетенції Загальних зборів або Наглядової ради.

Статутом товариства передбачені наступні обмеження щодо повноважень Генерального директора, а саме, Генеральний директор не має права утворювати або брати участь (придбавати акції, частки, паї) в підприємствах, що конкурують з Товариством.

Товариство є основним місцем роботи Генерального директора. Генеральний директор може обіймати інші оплачувані посади у державних або громадських органах, а також на інших підприємствах, в установах і організаціях виключно за згодою Наглядової ради.

Генеральний директор, а також його афілійовані особи не мають права приймати дарунки, інші прямі або непрямі вигоди, що мають на меті спонукати Генерального директора до прийняття конкретного господарського рішення.

Ревізійна комісія товариства здійснює перевірки господарсько-фінансової діяльності Дирекції товариства та підзвітна Загальним зборам акціонерів. Ревізійна комісія обирається Загальними зборами в кількості 3 (трьох) осіб строком на 3 (три) роки з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб  акціонерів. Обрання Ревізійної комісії здійснюється шляхом кумулятивного голосування у порядку, передбаченому законодавством та Статутом. У разі, якщо після закінчення строку повноважень Ревізійної комісії Загальними зборами з будь-яких причин не ухвалено рішення про обрання нового складу Ревізійної комісії, її повноваження продовжуються до моменту обрання нового складу Ревізійної комісії. Повноваження Голови та/або членів Ревізійної комісії можуть бути припинені достроково відповідно до рішення Загальних зборів у будь-який час та з будь-яких підстав. Згідно зі Статутом товариства, до компетенції Ревізійної комісії належить:

При здійсненні контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства Ревізійна комісія перевіряє достовірність даних, які містяться у річній фінансовій звітності Товариства; відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного та інших видів обліку та звітності відповідним нормативним документам; своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку усіх фінансово-господарських операцій відповідно до встановлених правил та порядку їх ведення, правильність розрахунків і дотримання термінів перерахувань до бюджету податків, зборів та інших обов’язкових платежів; правильність визначення розміру Статутного капіталу і відповідної кількості акцій, що випускаються, рух Статутного капіталу; дотримання Генеральним директором наданих йому повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладення правочинів та проведення фінансових операцій від імені Товариства; своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов’язаннями Товариства; зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей; використання коштів Резервного капіталу Товариства; правильність нарахування та виплати дивідендів; дотримання порядку оплати акцій Товариства; фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів; контролює дотримання Товариством законодавства; розглядає звіти внутрішніх і зовнішніх аудиторів та готує відповідні пропозиції Загальним зборам; щонайменше раз на рік виносить на розгляд Загальних зборів звіт та висновки про результати перевірки фінансово-господарської діяльності та достовірності фінансової звітності Товариства за підсумками попереднього (звітного) року; вносить на Загальні збори або Наглядовій раді пропозиції щодо будь-яких питань, віднесених до компетенції Ревізійної комісії, які стосуються фінансової безпеки і стабільності Товариства; вносить пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагає скликання позачергових Загальних зборів.

Ревізійна комісія, відповідно до покладених на неї завдань, здійснює планові та спеціальні перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, його відокремлених підрозділів. За підсумками проведення планових та позапланових перевірок Ревізійна комісія складає висновки та подає їх на розгляд Наглядової ради та органу (акціонеру), що був ініціатором перевірки.

За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про: підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період; факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

Ревізійною комісією у випадках і порядку, визначених законодавством, може проводитись спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства.
Протягом 2017 року Ревізійна комісія провела 8 засідань.

Служба внутрішнього аудиту
Системою корпоративного управління товариства не передбачено створення служби внутрішнього аудиту, а також посади внутрішнього аудитора.

Інформація про випадки виявленого шахрайства
Протягом 2017 року системою корпоративного управління товариства не було виявлено фактів шахрайства ні з боку працівників товариства, ні з боку управлінського та найвищого персоналу товариства, ні з боку третіх осіб.

29. Управління ризиками

Операційний ризик – це ризик, що виникає внаслідок людських, технічних і технологічних помилок. Операційний ризик пов’язаний з функціонуванням галузі економіки, фінансовими ринками, забезпеченням сировиною, ринками збуту, інтенсивністю конкуренції. Операційний ризик включає в себе також ризик змін у нормативно-правовому регулюванні.

ПАТ «Сумське НВО» веде основну діяльність у сфері машинобудування. Протягом 2017 року функціонування цієї галузі економіки не зазнало значних негативних тенденцій та коливань. Конкуренція в галузі є помірною.
Найбільшими споживачами продукції ПАТ «Сумське НВО» в 2017 році стали Україна та країни СНД – 67%, країни Далекого Зарубіжжя (в т.ч. Іран) – 33%. В країни Середньої Азії (Казахстан, Узбекистан) обсяг виробництва та реалізації продукції товариства потерпає спад – 15 % від загального об’єму продажів. 14% продукції відвантажено для Російської Федерації.

Зниження обсягів реалізації у 2017 році, як і в 2016 році, пов’язане, в основному, зі скороченням обсягів експорту продукції підприємства до Російської Федерації і країн СНД внаслідок політико-економічної ситуації в країні. Крім того, відбувається скорочення інвестиційної програми ВАТ «Газпром» та запровадження в РФ політики захисту вітчизняного виробника, направленої на витіснення з ринку або локалізацію виробництва зарубіжними постачальниками.

В 2017 році товариство отримало кваліфікацію широкого спектру продуктової лінійки в одній з держкомпаній Ірану (NISOC). Раніше товариство мало право постачати даному замовнику тільки відцентрові та поршневі компресори. Очікується остаточне рішення щодо кваліфікації товариства в іншій держкомпанії – National Petrochemical Company (NPC), об’єм проектів якої у найближчі кілька років складає більш ніж 1 мільярд дол. США. Також, в поточному році подані документи для кваліфікації в державній нафтовій компанії Омана Petroleum Development of Oman (PDO). Процедура кваліфікації займає близько 2х років. Після розгляду та ухвалення пакету документів передбачається аудит товариства представниками PDO.

В роботі знаходиться атестація товариства за міжнародними стандартами ASME (ємності та судини, працюючі під тиском), API (крани шарові, компресори поршневі, насоси відцентрові). Окрім стандарту ISO 9001, система менеджменту якості товариства незабаром буде відповідати специфікації Q1 Американського Інституту Нафти (API). Для цього були розроблені та впроваджені процедури керування змінами (Management of Changes), керування ризиками (Risk Management) та керування непередбачуваними ситуаціями (Contingency Planning).

В умовах обмеженого доступу до фінансових інструментів (банківські гарантії, дешеві кредити для поповнення оборотних коштів і т.д.), які є життєво необхідними для участі в великих проектах і передбачають відстрочку фінансування, товариство сформувало стратегічний альянс з групою «Ingenieruburo Grossman GmbH» (Німеччина). Німецька компанія готова фінансувати участь товариства в великих проектах на так званих «домашніх» та нових ринках. Фінансування дозволяє здійснювати закупівлю матеріалів та комплектуючих для поточних проектів, а також забезпечувати поточну життєдіяльність підприємства.

30. Події після дати балансу

Події, інформація про які може вплинути на здатність користувачів фінансової звітності робити відповідні оцінки та приймати рішення, після 31 грудня 2017 року не відбувались.

Генеральний директор Цимбал Олексій Юрійович

Головний бухгалтер Клименко Володимир Миколайович

1