Коди

 

Дата (рік, місяць, число)

2017

01

01

Підприємство  ПАТ « Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання»

за ЄДРПОУ

05747991

Територія ______________________________________________

за КОАТУУ

5910100000

Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності Виробництво інших помп і компресорів

за КВЕД

28.13

Середня кількість працівників ¹               7726    

 

 

  Адреса: вул. Горького, 58,  м. Суми,  Сумська область, 40004 

 

 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма № 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

 

 

Складено (зробити позначку “v” у відповідній клітинці):

 

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

 

за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

 

 

 

Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 31 грудня 2016 року

 

                                                                                                         Форма № 1-к         код за ДКУД    1801007

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

 

 

 

Нематеріальні активи

1000

27 241

20 809

   первісна вартість

1001

36 835

32 286

   накопичена амортизація

1002

(9 594)

(11 477)

Незавершені капітальні інвестиції

1005

65 010

63 831

Основні засоби

1010

404 528

406 993

   первісна вартість

1011

493 134

533 206

   Знос

1012

(88 606)

(126 213)

Інвестиційна нерухомість

1015

-

-

Довгострокові біологічні активи

1020

-

-

Довгострокові фінансові інвестиції:  

 

 

 

   які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

333 991

342 409

   інші фінансові інвестиції

1035

17 528

15 605

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

-

-

Відстрочені податкові активи

1045

-

-

Гудвіл при консолідації

1055

-

-

Інші необоротні активи

1090

-

-

Усього за розділом I

1095

848 298

849 647

II. Оборотні активи

 

 

 

Запаси

1100

1 189 863

1 500 134

Виробничі запаси

1101

201 263

185 728

Незавершене виробництво

1102

703 602

1 105 456

Готова продукція

1103

251 608

179 530

Товари

1104

33 390

29 420

Поточні біологічні активи

1110

-

-

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

1 676 223

1 900 085

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

 

 

 

   за виданими авансами

1130

28 888

33 589

   з бюджетом

1135

199 799

160 927

   у тому числі з податку на прибуток

1136

23

23

Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів

1140

-

-

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

1 705 084

1 685 611

Поточні фінансові інвестиції

1160

53 807

63 739

Гроші та їх еквіваленти

1165

80 938

16 765

   готівка

1166

19

32

   рахунки в банках

1167

80 919

16 733

Витрати майбутніх періодів

1170

-

-

Інші оборотні активи

1190

12 684

31 046

Усього за розділом II

1195

4 947 286

5 391 896

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

-

-

Баланс

1300

5 795 584

6 241 543

I. Власний капітал

 

 

 

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

710 850

710 850

Капітал у дооцінках

1405

226 365

207 704

Додатковий капітал

1410

41 740

81 242

Резервний капітал

1415

35 820

35 820

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

(3 043 713)

(4 164 826)

Неоплачений капітал

1425

-

-

Вилучений капітал

1430

-

-

Неконтрольована частка

1490

(254)

(264)

Усього за розділом I

1495

(2 029 192)

(3 129 474)

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення

 

 

 

Відстрочені податкові зобов'язання

1500

-

-

Пенсійні зобов'язання

1505

200 445

175 503

Довгострокові кредити банків

1510

-

-

Інші довгострокові зобов'язання

1515

625

625

Довгострокові забезпечення

1520

23 895

18 185

Цільове фінансування

1525

4

718

Усього за розділом II

1595

224 969

195 031

IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення

 

 

 

Короткострокові кредити банків

1600

4 479 460

5 375 192

Векселі видані

1605

-

-

Поточна кредиторська заборгованість за:

 

 

 

   довгостроковими зобов'язаннями

1610

-

-

   товари, роботи, послуги

1615

1 591 108

1 878 937

   розрахунками з бюджетом

1620

7 390

7 145

   у тому числі з податку на прибуток

1621

1 640

108

   розрахунками зі страхування

1625

12 533

6 421

   розрахунками з оплати праці

1630

56 984

87 108

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами

1635

653 145

598 698

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками

1640

-

-

Поточні забезпечення

1660

30 176

33 681

Доходи майбутніх періодів

1665

47

47

Інші поточні зобов'язання

1690

768 964

1 188 757

Усього за розділом IІІ

1695

7 599 807

9 175 986

ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

-

-

Баланс

1900

5 795 584

6 241 543

            

1 Визначається    в  порядку,   встановленому   центральним органом  виконавчої  влади, що реалізує державну політику  у сфері статистики.

 

 

Генеральний директор              ____________________        Цимбал Олексій Юрійович

 

Головний бухгалтер                  _____________________        Клименко Володимир Миколайович

 

 

 

Коди

 

Дата (рік, місяць, число)

2017

01

01

Підприємство ПАТ «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання»

за ЄДРПОУ

05747991

 

 

 

Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за 2016 рік  

 

                                                                                    Форма № 2-к          Код за ДКУД

1801008

 

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

1 165 216

1 698 865

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

(1 112 768)

(1 574 216)

Валовий:

 

 

 

   прибуток

2090

52 448

124 649

   збиток

2095

-

-

Інші операційні доходи

2120

729 926

722 141

Адміністративні витрати

2130

(146 897)

(156 892)

Витрати на збут

2150

(43 136)

(131 262)

Інші операційні витрати

2180

(406 290)

(204 865)

Фінансовий результат від операційної діяльності:

 

 

 

   прибуток

2190

186 051

     353 771

   збиток

2195

-

-

Дохід від участі в капіталі

2200

8 418

22 531

Інші фінансові доходи

2220

4 174

37 829

Інші доходи

2240

3 268

2 727

Фінансові витрати

2250

(1 343 187)

(2 145 561)

Втрати від участі в капіталі

2255

-

-

Інші витрати

2270

(1 898)

(11 603)

Фінансовий результат до оподаткування:

 

 

 

   прибуток

2290

-

-

   збиток

2295

(1 143 174)

(1 740 306)

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

(177)

(15 229)

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

-

-

Чистий фінансовий результат:

 

 

 

   прибуток

2350

-

-

   збиток

2355

(1 143 351)

(1 755 535)

 

ІІ. СУКУПНИЙ ДОХІД

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

(53)

(519)

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

-

(150)

Накопичені курсові різниці

2410

-

-

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

-

-

Інший сукупний дохід

2445

45 239

(44 531)

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

45 186

(45 200)

Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом

2455

(2 107)

12 622

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

43 079

(32 578)

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

(1 100 272)

(1 788 113)

Чистий прибуток (збиток), що належить:

власникам материнської компанії

2470

(1 143 341)

(1 755 482)

неконтрольованій частці

2475

(10)

(53)

Сукупний дохід, що належить:

власникам материнської компанії

2480

(1 100 262)

(1 788 060)

неконтрольованій частці

2485

(10)

(53)

 

ІІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

 

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Матеріальні затрати

2500

732 949

684 746

Витрати на оплату праці

2505

425 147

421 038

Відрахування на соціальні заходи

2510

89 071

146 975

Амортизація

2515

42 418

40 325

Інші операційні витрати

2520

262 032

655 963

Разом

2550

1 551 617

1 949 047

 

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

 

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

2600

71085000

71085000

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

71085000

71085000

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

(16,08)

(24,70)

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

(16,08)

(24,70)

Дивіденди на одну просту акцію

2650

-

-

 

Генеральний директор              ____________________        Цимбал Олексій Юрійович

 

 

Головний бухгалтер                  _____________________        Клименко Володимир Миколайович