Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Генеральний директор

 

 

 

Цимбал О.Ю.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

27.04.2017

(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2016 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Сумське машинобудiвне науково-виробниче об'єднання"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

05747991

4. Місцезнаходження

Сумська , Ковпакiвський, 40004, м.Суми, вул.Горького, 58

5. Міжміський код, телефон та факс

(0542) 25-04-93 (0542) 25-04-93

6. Електронна поштова адреса

snpo@frunze.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

27.04.2017

(дата)

 

2. Річна інформація опублікована у

80 "Вiдомостi НКЦПФР"

 

27.04.2017

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

 

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

www.frunze.com.ua

в мережі Інтернет

27.04.2017

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Зміст

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

X

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

5. Інформація про рейтингове агентство

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

4) інформація про похідні цінні папери

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

X

8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

33. Примітки

4. Посади корпоративного секретаря в ПАТ "Сумське НВО" немає. Функцiї корпоративного секретаря виконує департамент правового забезпечення.
5. Договiр з рейтинговим агентством не укладався.
6. Публiчне акцiонерне товариство «Сумське машинобудiвне науково-виробниче об’єднання» (надалi – Товариство) є новим найменуванням Публiчного акцiонерного товариства "Сумське машинобудiвне науково-виробниче об’єднання iм. М.В. Фрунзе" вiдповiдно до вимог Закону України "Про засудження комунiстичного та нацiонал-соцiалiстичного (нацистського) тоталiтарних режимiв в Українi та заборону пропаганди їхньої символiки", правонаступника Вiдкритого акцiонерного товариства "Сумське машинобудiвне науково-виробниче об’єднання iм. М.В. Фрунзе" вiдповiдно до вимог Закону України «Про акцiонернi товариства». Вiдкрите акцiонерне товариство «Сумське машинобудiвне науково-виробниче об’єднання iм. М.В. Фрунзе» було засновано вiдповiдно до наказу Мiнмашпрому України вiд «25» лютого 1994 року № 285 шляхом перетворення Державного пiдприємства «Сумське машинобудiвне науково-виробниче об’єднання iм. М.В. Фрунзе» у вiдкрите акцiонерне товариство згiдно з Указом Президента України вiд «15» червня 1993 року № 210/93 «Про корпоратизацiю державних пiдприємств». На момент створення Товариства його єдиним засновником була держава в особi Мiнiстерства машинобудування, вiйськово-промислового комплексу i конверсiї України. На теперiшнiй час акцiонерами Товариства є фiзичнi та юридичнi особи, якi набули право власностi на акцiї Товариства у процесi приватизацiї та у iнших випадках, передбачених законодавством. Держава акцiями Товариства не володiє.
7. 1) ПАТ "Сумське НВО" не отримано згоди посадових осiб на розголошення вiдомостей про паспортнi данi таких осiб.
7. 2) ПАТ "Сумське НВО" не отримано згоди посадових осiб на розголошення вiдомостей про паспортнi данi таких осiб.
10. Дивiденди за пiдсумками роботи акцiонерного товариства у звiтному та попередньому роках не виплачуються.
12. 2) Облiгацiї не випускались.
12. 3) Iншi цiннi папери не випускались.
12. 4) Похiднi цiннi папери не випускались.
12. 5) Власнi акцiї протягом звiтного перiоду не викупались.
15. Борговi цiннi папери не випускались.
18, 19, 20. Iпотечнi облiгацiї не випускались.
21, 22. Iпотечнi сертифiкати не випускались.
23, 24, 25, 26, 27. Сертифiкати ФОН не випускались.
32. Цiльовi облiгацiї не випускались.


III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Публiчне акцiонерне товариство "Сумське машинобудiвне науково-виробниче об'єднання"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

серiя А00 №111229

3. Дата проведення державної реєстрації

28.03.1994

4. Територія (область)

Сумська

5. Статутний капітал (грн)

710850000

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

7726

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

28.13 Виробництво iнших помп i компресорiв

46.63 Оптова торгiвля машинами й устаткуванням для добувної промисловостi та будiвництва

33.20 Установлення та монтаж машин i устаткування

10. Органи управління підприємства

Органи управлiння ПАТ «Сумське НВО»: 1) Загальнi збори акцiонерiв – Вищий орган Товариства. Компетенцiя, порядок скликання, проведення (регламент) та прийняття рiшень, а також iншi питання дiяльностi Загальних зборiв визначаються законодавством, Статутом та Положенням «Про Загальнi збори акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Сумське машинобудiвне науково-виробниче об’єднання», що затверджується Загальними зборами. 2) Наглядова рада Товариства: Овденко Г.В. (представник акцiонера - компанiї СТРЕМВОЛ ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД) - Голова; Пертiн О.В. (представник акцiонера - компанiї СТРЕМВОЛ ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД) - Секретар; Лук’яненко В.М. (представник акцiонера - компанiї СТРЕМВОЛ ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД); Шумилова Е.А. (представник акцiонера - компанiї СТРЕМВОЛ ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД); Сарапулов Є. Є. (представник акцiонера - компанiї СТРЕМВОЛ ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД). Наглядова рада – орган, який здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної законодавством, Статутом та Положенням «Про Наглядову раду Публiчного акцiонерного товариства «Сумське машинобудiвне науково-виробниче об’єднання», контролює та регулює дiяльнiсть генерального директора Товариства. Наглядова рада складається з п’яти членiв, якi обираються iз числа акцiонерiв або осiб, якi представляють їхнi iнтереси, та виконують свої повноваження до обрання нового складу Наглядової ради Голова та Секретар Наглядової ради обираються членами Наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право у будь-який час переобрати Голову чи Секретаря Наглядової ради. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених Статутом, а також переданих на вирiшення Наглядової ради Загальними зборами. 3) Генеральний директор Цимбал О.Ю. Генеральний директор Товариства – одноосiбний виконавчий орган Товариства, який в межах компетенцiї, визначеної законодавством та Статутом, здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. Генеральний директор одноосiбно, на свiй розсуд та пiд власну вiдповiдальнiсть, ухвалює усi рiшення щодо питань, якi входять до його компетенцiї, несе вiдповiдальнiсть за результати господарської дiяльностi Товариства згiдно з принципами та порядком, встановленими Статутом, рiшеннями Загальних зборiв та Наглядової ради. Генеральний директор пiдпорядкований та пiдзвiтний Загальним зборам та Наглядовiй радi i органiзовує виконання їх рiшень. Обрання та припинення повноважень Генерального директора, а також прийняття рiшення про його вiдсторонення здiйснює Наглядова рада у порядку, передбаченому законодавством та Статутом. Строк повноважень Генерального директора складає 3 (три) роки з дати прийняття рiшення про його обрання. У випадку закiнчення визначеного Статутом строку повноважень Генерального директора i вiдсутностi рiшення про обрання (переобрання) Генерального директора, строк його повноважень продовжується до моменту обрання (переобрання) Генерального директора у порядку, передбаченому законодавством та Статутом. Повноваження Генерального директора можуть бути припиненi вiдповiдно до рiшення Наглядової ради у будь-який час та з будь-яких пiдстав. До компетенцiї Генерального директора належать усi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. 4) Ревiзiйна комiсiя Товариства: Турiй О.В. – Голова; Дерев’янко О.М. - Секретар; Кадурiна М.I. Ревiзiйна комiсiя Товариства – орган Товариства, який в межах компетенцiї, визначеної законодавством, Статутом та Положенням «Про ревiзiйну комiсiю Публiчного акцiонерного товариства «Сумське машинобудiвне науково-виробниче об’єднання», здiйснює перевiрку господарської дiяльностi Товариства. Ревiзiйна комiсiя товариства здiйснює перевiрки господарсько-фiнансової дiяльностi товариства та пiдзвiтна Загальним зборам акцiонерiв. Ревiзiйна комiсiя обирається Загальними зборами в кiлькостi 3 (трьох) осiб строком на 3 (три) роки з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних осiб — акцiонерiв. У разi, якщо пiсля закiнчення строку повноважень Ревiзiйної комiсiї Загальними зборами з будь-яких причин не ухвалено рiшення про обрання нового складу Ревiзiйної комiсiї, її повноваження продовжуються до моменту обрання нового складу Ревiзiйної комiсiї. Повноваження Голови та/або членiв Ревiзiйної комiсiї можуть бути припиненi достроково вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв у будь-який час та з будь-яких пiдстав.

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

Публiчне акцiонерне товариство «Перший Український Мiжнародний Банк»

2) МФО банку

334851

3) поточний рахунок

2600115086

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

Публiчне акцiонерне товариство «Перший Український Мiжнародний Банк»

5) МФО банку

334851

6) поточний рахунок

2600115086

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

Господарська дiяльнiсть, пов'язана зi створенням об'єктiв архiтектури

-

11.10.2016

Державна архiтектурно-будiвельна iнспекцiя України

11.10.2021

Опис

Переоформлено згiдно наказу ДАБI України вiд 11.10.2016р. №37-Л.
Планується продовження строку дiї лiцензiї (дозволу).

 

Постачання теплової енергiї

-

13.10.2011

Нацiональна комiсiя, що здiйснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

Необмежена

Опис

Переоформлена згiдно рiшення НКРЕКП вiд 17.09.2015р. №2314.
Без обмеження строку дiї.

 

Виробництво теплової енергiї (крiм дiяльностi з виробництва теплової енергiї на теплоелектроцентралях, теплоелектростанцiях, атомних електростанцiях i когенерацiйних установках та установках з використанням нетрадицiйних або поновлюваних джерел енергiї)

-

13.10.2011

Нацiональна комiсiя, що здiйснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

Необмежена

Опис

Переоформлена згiдно рiшення НКРЕКП вiд 17.09.2015р. №2314.
Без обмеження строку дiї.

 

Свiдоцтво про допуск до певних видiв робiт, якi впливають на безпеку об'єктiв капiтального будiвництва

100.04-2010-05747998

21.02.2013

Федеральна служба з екологiчного, технологiчного та атомного нагляду (РФ)

Необмежена

Опис

№ Свiдоцтва: 100.04-2010-057479918286-С-172. Свiдоцтво дiйсне безстроково.

 

Надання освiтнiх послуг навчальними закладами, пов'язаних з одержанням професiйної освiти на рiвнi квалiфiкацiйних вимог до професiйно-технiчного навчання, перепiдготовки, пiдвищення квалiфiкацiї.

АЕ № 458663

08.08.2014

Мiнiстерство освiти i науки України

06.06.2017

Опис

Планується продовження строку дiї лiцензiї (дозволу).

 

Придбання, зберiгання, використання прекурсорiв (списку 2 таблицi IV) "Перелiку наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв"

-

24.09.2015

Державна служба України з контролю за наркотиками

19.01.2017

Опис

Переоформлена згiдно рiшення ДСКН України вiд 24.09.2015р. №89.
Планується продовження строку дiї лiцензiї (дозволу).

 

Медична практика

-

07.07.2011

Мiнiстерство охорони здоров'я України

Необмежена

Опис

Переоформлена згiдно рiшення МОЗ України вiд 17.09.2015р. №602.
Лiцензiя дiє безстроково.

 

Провадження дiяльностi з використанням джерел iонiзуючого випромiнювання

АА № 000151

01.02.2012

Схiдна державна iнспекцiя з ядерної та радiацiйної безпеки державної iнспекцiї ядерного регулювання

22.03.2023

Опис

Строк дiї продовжений згiдно наказу Схiдної державної iнспекцiї з ядерної та радiацiйної безпеки Держатомрегулювання вiд 17.06.2016р. №08-Л.

 

Транспортування теплової енергiї магiстральними та мiсцевими (розподiльчими) мережами

-

10.12.2015

Нацiональна комiсiя, що здiйснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

Необмежена

Опис

Оформлена згiдно рiшення НКРЕКП вiд 10.12.2015р. №2931.
Планується продовження строку дiї лiцензiї (дозволу).

 

Дозвiл на експлуатацiю машин, механiзмiв, устаткування пiдвищеної небезпеки

№ 265.15.59

25.09.2015

Держгiрпромнагляд України

25.09.2020

Опис

Планується продовження строку дiї лiцензiї (дозволу).

 

Дозвiл на виконання робiт пiдвищеної небезпеки

№ 264.15.59

25.09.2015

Держгiрпромнагляд України

25.09.2020

Опис

Планується продовження строку дiї лiцензiї (дозволу).

 

Свiдоцтво про атестацiю енергетичної лабораторiї ПАТ на проведення вимiрювань у сферах робiт iз забезпечення захисту життя та здоров'я громадян i контролю безпеки умов працi

№ РУ – 1403/15

14.12.2015

Державне пiдприємство «Сумський регiональний науково-виробничий центр стандартизацiї, метрологiї та

14.12.2018

Опис

Планується продовження строку дiї лiцензiї (дозволу).

 

Дозвiл на виконання робiт пiдвищеної небезпеки (застосування шкiдливих небезпечних речовин 1 класу небезпеки (фтористоводнева кислота згiдно ГОСТ 12.1.007-76)

№ 463.13.30

13.05.2013

Держгiрпромнагляд України

13.05.2018

Опис

Планується продовження строку дiї дозволу.

 

Дозвiл на виконання робiт пiдвищеної небезпеки (технiчний огляд, крiм первинного та позачергового у разi закiнчення граничного строку експлуатацiї, виникнення аварiї), випробування, експертне обстеження, техн. дiагностув. машин, механiзмiв, устаткування

№ 311.11.30

21.12.2011

Держгiрпромнагляд України

21.12.2016

Опис

Планується продовження строку дiї дозволу.

 

Виробництво електричної енергiї

-

11.08.2016

Нацiональна комiсiя, що здiйснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

Необмежена

Опис

Лiцензiя оформлена згiдно рiшення НКРЕКУ вiд 11.08.2016 №1391.
Без обмеження строку дiї.

 

Виробництво теплової енергiї на теплоелектроцентралях, теплоелектростанцiях, атомних електростанцiях та когенерацiйних установках

-

08.12.2016

Нацiональна комiсiя, що здiйснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

Необмежена

Опис

Лiцензiя оформлена згiдно рiшення НКРЕКУ вiд 08.12.2016 №2135.
Без обмеження строку дiї.

 


13. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб

1) найменування

ТОВ «Суми-Електрод»

2) організаційно-правова форма

240

3) код за ЄДРПОУ

36066802

4) місцезнаходження

Україна, 40004, м. Суми, вул. Горького, 58

5) опис

Частка ПАТ "Сумське НВО" в статутному капiталi ТОВ «Суми-Електрод» складає 99,98%.
Види дiяльностi ТОВ «Фрунзе-Електрод»:
- холодне волочiння пруткiв i профiлiв;
- холодне волочiння дроту;
- виробництво будiвельних металевих конструкцiй i частин конструкцiй;
- виробництво iнших металевих бакiв, резервуарiв i контейнерiв;
- оброблення металiв та нанесення покриттiв на метали;
- виробництво виробiв iз дроту, ланцюгiв i пружин.

1) найменування

ТОВ «Фрунзе-Ювiлейна»

2) організаційно-правова форма

240

3) код за ЄДРПОУ

36066836

4) місцезнаходження

Україна, 40004, м. Суми, пл. Привокзальна, 9А

5) опис

Частка ПАТ "Сумське НВО" в статутному капiталi ТОВ "Фрунзе-Ювiлейна" складає 99,98%.
Види дiяльностi ТОВ "Фрунзе-Ювiлейна":
- дiяльнiсть готелiв i подiбних засобiв тимчасового розмiщення;
- складське господарство;
- надання iнших послуг iз бронювання та пов'язана з цим дiяльнiсть;
- роздрiбна торгiвля iншими невживаними товарами в спецiалiзованих магазинах;
- обслуговування напоями;
- дiяльнiсть ресторанiв, надання послуг мобiльного харчування.

1) найменування

ТОВ «Маш-Сервiс»

2) організаційно-правова форма

240

3) код за ЄДРПОУ

34012218

4) місцезнаходження

Україна, 40004, м.Суми, вул.Горького, 58

5) опис

Частка ПАТ "Сумське НВО" в статутному капiталi ТОВ «Маш-Сервiс» складає 99,00%.
Види дiяльностi ТОВ «Маш-Сервiс»:
- iнша дiяльнiсть iз прибирання будинкiв i промислових об'єктiв;
- функцiювання театральних i концертних залiв;
- оптова торгiвля iншими машинами й устаткуванням;
- допомiжне обслуговування наземного транспорту;
- дiяльнiсть засобiв розмiщування на перiод вiдпустки та iншого тимчасового проживання;
- постачання iнших готових страв.

1) найменування

ТОВ „Фрунзе-Профiль”

2) організаційно-правова форма

240

3) код за ЄДРПОУ

34013206

4) місцезнаходження

Україна, 40004, м.Суми, вул.Горького, 58

5) опис

Частка ПАТ "Сумське НВО" в статутному капiталi ТОВ „Фрунзе-Профiль” складає 99,00%.
Види дiяльностi ТОВ „Фрунзе-Профiль”:
- виробництво алюмiнiю;
- виробництво гiдравлiчного та пневматичного устаткування;
- виробництво машин i устаткування для металургiї;
- виробництво чавуну, сталi та феросплавiв;
- виробництво будiвельних металевих конструкцiй i частин конструкцiй;
- вiдновлення вiдсортованих вiдходiв.

1) найменування

ТОВ «Сумиспортiнвест»

2) організаційно-правова форма

240

3) код за ЄДРПОУ

37282737

4) місцезнаходження

Україна, 40000, м.Суми, вул.Гагарiна, 9

5) опис

Частка ПАТ "Сумське НВО" в статутному капiталi ТОВ «Сумиспортiнвест» складає 99,98%.
Види дiяльностi ТОВ «Сумиспортiнвест»:
- функцiювання спортивних споруд;
- органiзування iнших видiв вiдпочинку та розваг;
- iнша дiяльнiсть у сферi спорту;
- надання iнших послуг iз бронювання та пов'язана з цим дiяльнiсть.

1) найменування

ТОВ «ПФК «Суми»

2) організаційно-правова форма

240

3) код за ЄДРПОУ

37186368

4) місцезнаходження

Україна, 40004, м.Суми, вул.Горького, 58

5) опис

Частка ПАТ "Сумське НВО" в статутному капiталi ТОВ «ПФК «Суми» складає 99,89%.
Види дiяльностi ТОВ «ПФК «Суми»:
- iнша дiяльнiсть у сферi спорту;
- роздрiбна торгiвля iншими непродовольчими товарами, не вiднесеними до iнших групувань;
- дiяльнiсть спортивних об'єктiв;
- iншi види оптової торгiвлi.

1) найменування

ТОВ „Сумське машинобудiвне науково-виробниче об’єднання”

2) організаційно-правова форма

240

3) код за ЄДРПОУ

34013028

4) місцезнаходження

Україна, 40004, м.Суми, вул.Горького, 58

5) опис

Частка ПАТ "Сумське НВО" в статутному капiталi ТОВ "СМНВО" складає 21,678%.
Види дiяльностi ТОВ "СМНВО":
- оптова торгiвля хiмiчними продуктами;
- виробництво промислових газiв;
- дiяльнiсть посередникiв у торгiвлi товарами широкого асортименту;
- iншi види роздрiбної торгiвлi поза магазинами;
- купiвля i продаж власного майна;
- надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна.

1) найменування

ТОВ «Фрунзе-Авто»

2) організаційно-правова форма

240

3) код за ЄДРПОУ

34013080

4) місцезнаходження

Україна, 40004, м.Суми, вул.Горького, 58

5) опис

Протягом 2013, 2014, 2015, 2016 рокiв господарська дiяльнiсть не здiйснювалась.
Перебуває в процесi лiквiдацiї.

1) найменування

Консорцiум "Атоммашпроект"

2) організаційно-правова форма

530

3) код за ЄДРПОУ

34592533

4) місцезнаходження

Україна, 40004, м.Суми, вул.Горького, 58

5) опис

ПАТ "Сумське НВО" є одним iз засновникiв Консорцiуму з часткою участi - 50%. Консорцiум заснований з метою координацiї виробничої, наукової та iншої дiяльностi учасникiв консорцiуму для вирiшення спiльних економiчних та соцiальних завдань у зв'язку з їх участю у реалiзацiї цiльових програм, науково-технiчних, будiвельних проектiв, спрямованих на продаж товару (продукцiї, робiт, послуг) суб'єктам господарювання вiльної економiчної зони "Славутич" в Українi та/або реалiзацiї державних програм, пов'язаних з зняттям з експлуатацiї енергоблокiв Чорнобильської АЕС та будiвництво об'єктiв атомної енергетики у тридцятикiлометровiй зонi вiдчуження ЧАЕС.
Протягом 2014, 2015, 2016 рокiв господарська дiяльнiсть не здiйснювалась.

1) найменування

ТОВ «ЄВIФРУСIЧ»

2) організаційно-правова форма

240

3) код за ЄДРПОУ

104618536

4) місцезнаходження

Республiка Болгарiя, м.Велико-Тирново, 5000, вул. Ком. №8

5) опис

Частка ПАТ "Сумське НВО" в статутному капiталi ТОВ «ЄВIФРУСIЧ» складає 34,00%.
Види дiяльностi ТОВ «ЄВIФРУСIЧ»:
- реконструкцiя та модернiзацiя газоперекачувальних агрегатiв на КС «Кардам -2» та КС «Лозенець».

1) найменування

ТОВ «Iскра-Турбогаз»

2) організаційно-правова форма

240

3) код за ЄДРПОУ

02734966

4) місцезнаходження

РФ, 614014, м.Перм, вул.Новозвягiнська, 57

5) опис

Частка ПАТ "Сумське НВО" в статутному капiталi ТОВ «Iскра-Турбогаз» складає 33,29%.
Види дiяльностi ТОВ «Iскра-Турбогаз»:
- виготовлення та реалiзацiя газоперекачувальних агрегатiв;
- монтаж, пуско- налагоджувальнi роботи та сервiсне обслуговування.

1) найменування

Концерн "Бронетехнiка України"

2) організаційно-правова форма

540

3) код за ЄДРПОУ

30654941

4) місцезнаходження

Україна, 61001, м.Харкiв, вул. Плеханiвська, 126

5) опис

ПАТ "Сумське НВО" є одним iз учасникiв Концерну, з часткою участi 2,44%. Основними цiлями створення Концерну є координацiя спiльної дiяльностi учасникiв Концерну при освоєннi, виробництвi та реалiзацiї спiльної продукцiї Концерну; розробка рекомендацiй в галузi стратегiї розвитку наукової та виробничої бази учасникiв Концерну; реалiзацiя спiльних проектiв з освоєння, виробництва та реалiзацiї спiльної продукцiї Концерну, їх фiнансування та iн.

1) найменування

ТОВ "СУМИНАФТОГАЗСЕРВIС"

2) організаційно-правова форма

240

3) код за ЄДРПОУ

39463814

4) місцезнаходження

Україна, 40004, м.Суми, вул.Горького, 58

5) опис

Частка ПАТ "Сумське НВО" в статутному капiталi ТОВ "СУМИНАФТОГАЗСЕРВIС" складає 4,0%.
Види дiяльностi ТОВ "СУМИНАФТОГАЗСЕРВIС": Ремонт та технiчне обслуговування машин та устаткування промислового призначення.

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Юридичнi особи

98.3

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Фiзичнi особи

1.7

Усього

100.0

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада

Голова Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Овденко Галина Володимирiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

1965

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

27

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ «УКРЕНЕРГОРЕЄСТР», фахiвець вiддiлу контролю та внутрiшнього аудиту.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

25.10.2016 до переобрання

9) Опис

Овденко Галина Володимирiвна - представник акцiонера - компанiї «СТРЕМВОЛ ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД» (STREMVOL HOLDINGS LIMITED).
Обрано Членом Наглядової ради згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.10.2016р., протокол №31.
Обрано Головою Наглядової ради згiдно з рiшенням Наглядової ради вiд 23.11.2016р., протокол №23/11-2016.
Повноваження та обов'язки членiв Наглядової ради, розмiр виплаченої винагороди визначаються згiдно зi Статутом та Положенням про Наглядову раду.
Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Товариством не отримано згоди посадової особи на розголошення вiдомостей про паспортнi данi такої особи.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Секретар Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Пертiн Олексiй Володимирович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

1972

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

21

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Генеральний директор ПрАТ «СМАРТ-ХОЛДIНГ».

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

25.10.2016 до переобрання

9) Опис

Пертiн Олексiй Володимирович - представник акцiонера - компанiї «СТРЕМВОЛ ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД» (STREMVOL HOLDINGS LIMITED).
Обрано Членом Наглядової ради згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.10.2016р., протокол №31.
Обрано Секретарем Наглядової ради згiдно з рiшенням Наглядової ради вiд 23.11.2016р., протокол №23/11-2016.
Повноваження та обов'язки членiв Наглядової ради, розмiр виплаченої винагороди визначаються згiдно зi Статутом та Положенням про Наглядову раду.
Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Товариством не отримано згоди посадової особи на розголошення вiдомостей про паспортнi данi такої особи.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Лук’яненко Володимир Матвiйович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

1937

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

55

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Президент ПАТ «Сумське НВО iм.М.В.Фрунзе».

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

25.10.2016 до переобрання

9) Опис

Лук’яненко Володимир Матвiйович - представник акцiонера - компанiї «СТРЕМВОЛ ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД» (STREMVOL HOLDINGS LIMITED).
Обрано Членом Наглядової ради згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.10.2016р., протокол №31.
Повноваження та обов'язки членiв Наглядової ради, розмiр виплаченої винагороди визначаються згiдно зi Статутом та Положенням про Наглядову раду.
Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Товариством не отримано згоди посадової особи на розголошення вiдомостей про паспортнi данi такої особи.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової  ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Шумилова Ельвiра Анатолiївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

1965

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

29

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Член Наглядової ради ПАТ "Сумське НВО".

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

25.10.2016 до переобрання

9) Опис

Шумилова Ельвiра Анатолiївна - представник акцiонера - компанiї «СТРЕМВОЛ ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД» (STREMVOL HOLDINGS LIMITED).
Повноваження та обов'язки членiв Наглядової ради, розмiр виплаченої винагороди визначаються згiдно зi Статутом та Положенням про Наглядову раду.
Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Товариством не отримано згоди посадової особи на розголошення вiдомостей про паспортнi данi такої особи.
Була обрана Членом Наглядової ради згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.12.2010р., протокол №23.
Припинено повноваження члена Наглядової ради згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.10.2016р., протокол №31.
Переобрана Членом Наглядової ради згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.10.2016р., протокол №31.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Сарапулов Євген Євгенович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

1952

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

38

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Член Наглядової ради ПАТ «Сумське НВО».

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

25.10.2016 до переобрання

9) Опис

Сарапулов Євген Євгенович - представник акцiонера - компанiї «СТРЕМВОЛ ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД» (STREMVOL HOLDINGS LIMITED).
Повноваження та обов'язки членiв Наглядової ради, розмiр виплаченої винагороди визначаються згiдно зi Статутом та Положенням про Наглядову раду.
Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Товариством не отримано згоди посадової особи на розголошення вiдомостей про паспортнi данi такої особи.
Був обраний Членом Наглядової ради згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.12.2010р., протокол №23.
Припинено повноваження члена Наглядової ради згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.10.2016р., протокол №31.
Переобраний Членом Наглядової ради згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.10.2016р., протокол №31.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Марков Максим Олександрович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

1970

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

24

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "Сумське НВО iм.М.В.Фрунзе", Секретар Наглядової ради.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

24.12.2010 до переобрання

9) Опис

Обрано Членом Наглядової ради згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.12.2010р., протокол №23.
Обрано Головою Наглядової ради згiдно з рiшенням Наглядової ради вiд 31.12.2010р., протокол №31/12-2010.
Припинено повноваження члена Наглядової ради згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.10.2016р., протокол №31.
Повноваження та обов'язки членiв Наглядової ради, розмiр виплаченої винагороди визначаються згiдно зi Статутом та Положенням про Наглядову раду.
Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Товариством не отримано згоди посадової особи на розголошення вiдомостей про паспортнi данi такої особи.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Секретар Нагдядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Малинiн Максим Юрiйович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

1972

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

23

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Представництво Компанiї з обмеженою вiдповiдальнiстю "Енерджi Стандарт Фанд Менеджмент Лiмiтед" (Республiка Кiпр), м. Москва, начальник вiддiлу внутрiшнього облiку.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

24.12.2010 до переобрання

9) Опис

Обрано Членом Наглядової ради згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.12.2010р., протокол №23.
Обрано Секретарем Наглядової ради згiдно з рiшенням Наглядової ради вiд 11.08.2013р., протокол №11/08-2013/1.
Припинено повноваження члена Наглядової ради згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.10.2016р., протокол №31.
Повноваження та обов'язки членiв Наглядової ради, розмiр виплаченої винагороди визначаються згiдно зi Статутом та Положенням про Наглядову раду.
Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Товариством не отримано згоди посадової особи на розголошення вiдомостей про паспортнi данi такої особи.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Артюшина Аелiта Анатолiївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

1965

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

28

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Представництво Компанiї з обмеженою вiдповiдальнiстю "Енерджi Стандарт Фанд Менеджмент Лiмiтед" (Республiка Кiпр), м. Москва, провiдний спецiалiст вiддiлу платежiв.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

24.12.2010 до переобрання

9) Опис

Обрано Членом Наглядової ради згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.12.2010р., протокол №23.
Припинено повноваження члена Наглядової ради в зв'язку зi смертю згiдно з листом Наглядової ради ПАТ "Сумське НВО" вiд 07.09.2016р. б/н, вх. № 4773 канцелярiї ПАТ "Сумське НВО" вiд 08.09.2016р.
Повноваження та обов'язки членiв Наглядової ради, розмiр виплаченої винагороди визначаються згiдно зi Статутом та Положенням про Наглядову раду.
Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Товариством не отримано згоди посадової особи на розголошення вiдомостей про паспортнi данi такої особи.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Генеральний директор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Цимбал Олексiй Юрiйович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

1971

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

23

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

До 18.03.2011р. - фiнансовий директор ДП НВКГ "Зоря - Машпроект"; з 18.03.2011р. - виконуючий обов'язки генерального директора ВАТ "Сумське НВО iм.М.В.Фрунзе".

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

15.04.2011 3 роки, але до переобрання

9) Опис

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 15.04.2011р., протокол №24 обрано на посаду Генерального директора Товариства. Розмiр винагороди визначається вiдповiдно до контракту та штатного розкладу.
Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Товариством не отримано згоди посадової особи на розголошення вiдомостей про паспортнi данi такої особи.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова Ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Турiй Олена Василiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

1978

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

22

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Начальник вiддiлу планування та звiтностi ТОВ "КУА "Сварог Ессет Менеджмент".

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

15.04.2011 3 роки, але до переобрання

9) Опис

Обрано Членом Ревiзiйної комiсiї згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 15.04.2011р., протокол №24.
Обрано Головою Ревiзiйної комiсiї рiшенням Ревiзiйної комiсiї вiд 15.04.2011р., протокол №1.
Повноваження та обов'язки членiв Ревiзiйної комiсiiї, розмiр виплаченої винагороди визначаються згiдно зi Статутом та Положенням про Ревiзiйну комiсiю.
Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Товариством не отримано згоди посадової особи на розголошення вiдомостей про паспортнi данi такої особи.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Секретар Ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Дерев'янко Олександр Миколайович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

1983

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

12

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Начальник бюро УБух ПАТ «Сумське НВО iм.М.В.Фрунзе».

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

15.04.2011 3 роки, але до переобрання

9) Опис

Обрано Членом Ревiзiйної комiсiї згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 15.04.2011р., протокол №24.
Обрано Секретарем Ревiзiйної комiсiї рiшенням Ревiзiйної комiсiї вiд 15.04.2011р., протокол №1.
Повноваження та обов'язки членiв Ревiзiйної комiсiiї, розмiр виплаченої винагороди визначаються згiдно зi Статутом та Положенням про Ревiзiйну комiсiю.
Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Товариством не отримано згоди посадової особи на розголошення вiдомостей про паспортнi данi такої особи.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кадурiна Марiя Iванiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

1956

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

43

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Начальник ревiзiйного вiддiлу ПАТ «Сумське НВО iм.М.В.Фрунзе».

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

15.04.2011 3 роки, але до переобрання

9) Опис

Обрано Членом Ревiзiйної комiсiї згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 15.04.2011р., протокол №24.
Повноваження та обов'язки членiв Ревiзiйної комiсiiї, розмiр виплаченої винагороди визначаються згiдно зi Статутом та Положенням про Ревiзiйну комiсiю.
Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Товариством не отримано згоди посадової особи на розголошення вiдомостей про паспортнi данi такої особи.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Начальник УБух - Головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Клименко Володимир Миколайович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

1963

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

35

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "Сумське НВО iм.М.В.Фрунзе", член Правлiння - Головний бухгалтер.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

15.04.2011

9) Опис

Повноваження та обов'язки начальника УБух-головного бухгалтера, розмiр виплаченої винагороди визначаються згiдно з посадовими обов'язками та трудовою угодою.
Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Товариством не отримано згоди посадової особи на розголошення вiдомостей про паспортнi данi такої особи.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.


2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Голова Наглядової ради

Овденко Галина Володимирiвна

1

0.0000014

1

0

0

0

Секретар Наглядової ради

Пертiн Олексiй Володимирович

0

0

0

0

0

0

Член Наглядової ради

Лук'яненко Володимир Матвiйович

0

0

0

0

0

0

Член Наглядової ради

Шумилова Ельвiра Анатолiївна

5

0.000007

5

0

0

0

Член Нагдядової ради

Сарапулов Євген Євгенович

0

0

0

0

0

0

Голова Наглядової ради

Марков Максим Олександрович

25

0.000035

25

0

0

0

Секретар Нагдядової ради

Малинiн Максим Юрiйович

5

0.000007

5

0

0

0

Член Наглядової ради

Артюшина Аелiта Анатолiївна

5

0.000007

5

0

0

0

Голова Ревiзiйної комiсiї

Турiй Олена Василiвна

1

0.0000014

1

0

0

0

Секретар Ревiзiйної комiсiї

Дерев'янко Олександр Миколайович

1

0.0000014

1

0

0