Публічне акціонерне товариство
“Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання”
місцезнаходження: Україна, 40004, м. Суми, вул. Горького, 58,
код ЄДРПОУ 05747991

Наглядова рада ПАТ «Сумське НВО» (надалі – «Товариство») повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів Товариства (надалі – «Збори») відбудуться об 11:00 год. 24 травня 2018 року за адресою: м.Суми, пл. Горького, 5 (Палац культури, концертний зал та фойє першого поверху).
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 18 травня 2018 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ
(ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ):

1. Прийняття рішення про обрання складу та членів лічильної комісії та припинення їх повноважень.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 р. та затвердження заходів за результатами його розгляду.
3. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2017 р.
4. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2017 р. та затвердження заходів за результатами його розгляду.
5. Прийняття рішення про затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2017 р.
6. Прийняття рішення про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2018 р.
7. Прийняття рішення про розподіл прибутку та збитків за підсумками господарської діяльності Товариства у 2017 р.

Основні показники фінансово-господарської діяльності згідно з консолідованою звітністю Товариства, (тис. грн.)

 Найменування показника Період
2017 рік 2016 рік
Усього активів 6 619 852 6 241 543
Основні засоби (за залишковою вартістю) 385 927 406 993
Запаси 1 614 799 1 500 134
Сумарна дебіторська заборгованість 4 035 649 3 780 212
Гроші та їх еквіваленти 11 405 16 765
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (5 190 984) (4 164 826)
Власний капітал (4 244 410) (3 129 474)
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 710 850 710 850
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 264 315 195 032
Поточні зобов’язання і забезпечення 10 599 947 9 175 985
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) (1 045 114) (1 143 351)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 71 085 000 71 085 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) (14,70) (16,08)

Реєстрація акціонерів для участі у Зборах буде здійснюватися 24 травня 2018 року за місцем їх проведення з 10:00 до 10:40 год. Для участі у Зборах акціонерам Товариства необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та доручення, засвідчене згідно з вимогами чинного законодавства. Довіреність на право участі та голосування на Зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Зборах на свій розсуд.

Акціонери чи їх представники під час підготовки до Зборів можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів, за адресою: 40004, м. Суми, вул. Горького, 58, кімната №267, тел. (0542) 68-60-19, у робочі дні з 8:00 до 17:00, а в день проведення Зборів – також у місці їх проведення. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є начальник департамента правового забезпечення Танчик Олександр Михайлович.

Пропозиції щодо питань, включених до порядку денного (переліку питань, що виносяться на голосування) Зборів, подаються в письмовій формі із зазначенням П.І.Б. (найменування) акціонера, кількості та типу належних йому акцій, змісту пропозиції з питання та/або проекту рішення. Пропозиції щодо питань, включених до порядку денного (переліку питань, що виносяться на голосування) Зборів, приймаються у строк до 04 травня 2018 р.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень з питань, включених до порядку денного: snpo.ua.

Проекти рішень з питань порядку денного (переліку питань, які виносяться на голосування)
річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Сумське НВО», призначених на 24.05.2018 р.

1. Прийняття рішення про обрання складу та членів лічильної комісії та припинення їх повноважень.
1.1. Обрати лічильну комісію річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Сумське НВО» в складі:
– Новоторов Олександр Леонідович – голова лічильної комісії;
– Лагодюк Євгеній Степанович – член лічильної комісії;
– Кустова Вікторія Леонідівна – член лічильної комісії;
– Куликова Людмила Олексіївна – член лічильної комісії;
– Вагіна Тетяна Григорівна – член лічильної комісії.
1.2. Припинити повноваження обраної лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Сумське НВО», призначених на 24.05.2018 р., з моменту завершення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Сумське НВО».

2.Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 р. та затвердження заходів за результатами його розгляду.
2.1. Прийняти до відома звіт Наглядової ради Товариства за 2017 р.
2.2. Затвердити заходи щодо зростання обсягів виробництва з метою отримання прибутку.
2.3. Роботу Наглядової ради у 2017 р. визнати задовільною та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності Товариства, а також інтересам Товариства та акціонерів в цілому.

3.Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2017 р.
3.1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 р.
3.2. Роботу Ревізійної комісії Товариства у 2017 р. визнати задовільною та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності Товариства, а також інтересам Товариства та акціонерів в цілому.

4. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2017 р. та затвердження заходів за результатами його розгляду.
4.1. Прийняти до відома висновки зовнішнього аудиту за 2017р.
4.2. Затвердити заходи щодо зростання обсягів виробництва з метою отримання прибутку.

5.Прийняття рішення про затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2017р.
5.1. Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2017 р.

6. Прийняття рішення про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2018 р.
6.1. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2018 р.

7. Прийняття рішення про розподіл прибутку та збитків за підсумками господарської діяльності Товариства у 2017 р.
7.1. Накопичені збитки Товариства, отримані за підсумками господарської діяльності в 2017 р., покрити частково за рахунок чистого прибутку за 2012 рік, резервного капіталу, залишку нерозподіленого прибутку на 31.12.2011р.

НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

Повідомлення про проведення Зборів надруковане в виданні Бюлетень “Відомості НКЦПФР” 20.04.2018 р. № 76.
Згідно з реєстром власників іменних цінних паперів від 12.04.2018р. №158195зв станом на 10.04.2018р. (дата складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів):
– загальна кількість акцій 71 085 000 штук,
– голосуючих акцій 70 065 203 штук.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Генеральний директор Цимбал О.Ю. 20.04.2018 р.