Публічного акціонерного товариства
«Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання»
місцезнаходження: Україна, 40004, м.Суми, вул.Горького, 58,
код ЄДРПОУ 05747991

Наглядова рада ПАТ «Сумське НВО» (надалі – «Товариство») повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів Товариства (надалі – «Збори») відбудуться об 11:00 год. 28 квітня 2016 року за адресою: м. Суми, пл. Горького, 5 (Палац культури, концертний зал та фойє першого поверху).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 22 квітня 2016 року.

 ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ

(ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ):

1.     Прийняття рішення про обрання складу та членів лічильної комісії та припинення їх повноважень.

2.     Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2012, 2013, 2014, 2015 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.

3.     Розгляд звіту Наглядової ради про свою діяльність та загальний стан Товариства у 2012, 2013, 2014, 2015 роках, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

4.     Розгляд звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2012, 2013, 2014, 2015 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.

5.     Прийняття рішення про затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2012, 2013, 2014, 2015 роки.

6.     Прийняття рішення про затвердження основних напрямків діяльності  Товариства на 2016 рік.

7.     Прийняття рішення про розподіл прибутку та збитків за підсумками господарської діяльності Товариства у 2012, 2013, 2014, 2015 роках.

8.     Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що будуть укладатися з членами Наглядової ради, визначення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності згідно з консолідованою звітністю Товариства, (тис. грн.) 

Найменування показника

Період

2015 год по МСФЗ

2014 год
по МСФЗ

2013 год  по МСФЗ

2012 год

по МСФЗ

2011 год
по П(С)БО

Усього активів

5 789 894

5 014 252

4 272 930

4 019 392

3 330 480

Основні засоби

404 528

426 506

378 724

400 378

142 827

Довгострокові фінансові інвестиції

351 519

325 816

429 794

160 122

502 241

Запаси

1 189 863

1 331 734

1 035 074

867 272

999 948

Сумарна дебіторська заборгованість

3 604 304

2 699 963

2 243 267

2 430 158

1 555 414

Грошові кошти та їх еквіваленти

80 938

31 199

55 274

29 655

89 383

Нерозподілений прибуток

(3 046 428)

(1 317 843)

46 229

86 581

127 630

Власний капітал

(2 031 907)

(317 577)

1 020 215

1 107 555

943 428

Статутний капітал

710 850

710 850

710 850

710 850

710 850

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

224 969

306 744

285 799

40 760

349 280

Поточні зобов’язання і забезпечення

7 596 832

5 025 085

2 966 916

2 604 484

2 001 802

Чистий прибуток (збиток)

(1 755 535)

(1 398 398)

(159 997)

238 799

358

Середньорічна кількість акцій (шт.)

71 085 000

71 085 000

71 085 000

71 085 000

71 085 000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

8 932

11055

12 348

12 530

12 876

Реєстрація акціонерів для участі у Зборах  буде здійснюватись за місцем їх проведення з 10:00 до 10:40 год. Для участі у Зборах акціонерам Товариства необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та доручення, засвідчене згідно з вимогами чинного законодавства.

 Акціонери чи їх представники під час підготовки до Зборів можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів, за адресою: 40004, м. Суми, вул. Горького, 58 (біля кафе «Затишок», сектор корпоративних відносин департаменту правового забезпечення, кабінет 203а) у робочі дні з 8:00 до 17:00, а в день проведення Зборів – також у місці їх проведення. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є начальник департамента правового забезпечення Танчик Олександр Михайлович.

Пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Зборів, подаються в письмовій формі із зазначенням ПІБ (найменування) акціонера, кількості та типу належних йому акцій, змісту пропозиції з питання та/або проекту рішення. Пропозиції приймаються у строк до 8 квітня 2016 р.

НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

Повідомлення про проведення Зборів надруковане в газеті “Відомості НКЦПФР” від 28.03.2016 р.  59 (2313).

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні. Генеральний директор Цимбал О.Ю. 28.03.2016р.