Публічного акціонерного товариства
«Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання ім.М.В.Фрунзе»
місцезнаходження: Україна, 40004, м.Суми, вул.Горького, 58,
код ЄДРПОУ 05747991

Повідомляємо, що до порядку денного (переліку питань, що виносяться на голосування) річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Сумське НВО ім.М.В.Фрунзе» (далі – Товариство), призначених на 24 квітня 2014 року (далі – Збори), (повідомлення опубліковане в  «Відомостях НКЦПФР» від 21.03.2014р. № 55  внесені зміни шляхом доповнення наступними питаннями:

13. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства.
14. Прийняття рішення про внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства.
15. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.
16. Розгляд Звіту Генерального директора Товариства про результати укладення та виконання Товариством угод з TOB «Техноімпорт» (м. Москва, Росія) та ЗАТ «Спецрегіонпоставка» (м. Москва, Росія) за період з 2010 по І – й квартал 2014 р. щодо продажу продукції Товариства та щодо надання Товариству посередницьких та/або представницьких послуг, у тому числі договорів поставки, комісії, консигнації, агентських договорів та договорів комерційного представництва, а також щодо доцільності укладення таких угод, прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Генерального директора Товариства.
17. Прийняття рішення про надання на ознайомлення акціонерам Товариства угод з TOB «Техноімпорт»(м. Москва, Росія) та ЗАТ «Спецрегіонпоставка» (м. Москва, Росія) за період з 2010 по перший квартал 2014 р. щодо продажу продукції Товариства та щодо надання Товариству посередницьких та/або представницьких послуг, у тому числі договорів поставки, комісії, консигнації, агентських договорів та договорів комерційного представництва.
18. Розгляд звіту Генерального директора Товариства щодо господарських взаємовідносин з TOB «Техноімпорт» (м. Москва, Росія) та ЗАТ «Спецрегіонпоставка» (м. Москва. Росія) та щодо вжитих заходів та дій Товариства, направлених на повернення заборгованості, що утворилася у TOB «Техноімпорт» (м. Москва, Росія) перед Товариством за поставлену продукцію, прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Генерального директора Товариства.
19. Проведення незалежної аудиторської перевірки Товариства щодо укладення угод з контрагентами – посередниками, афілійованими особами, пов’язаними особами та за непрямими договорами поставки продукції кінцевим покупцям за період з 2010 року по І-й квартал 2014 р. на предмет повноти та достовірності відображення даних фінансової звітності за такими операціями, а також щодо підтвердження або спростування факту недоотримання доходів Товариством від TOВ «Техноімпорт» (м. Москва, Росія) та факту отримання комісійних винагород за договорами з надання послуг, договорах комісії, агентських та інших посередницьких договорах за період з 2010 року по І-й квартал 2014р., та призначення незалежним аудитором компанію PricewaterhouseCoopers.
20. Звіт Товариства про результати укладення та виконання значних правочинів за період
з 2012 р. по І-й квартал 2014 р.
21. Звіт Товариства про результати укладення та виконання правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість за період з 2012 р. по І-й квартал 2014 р.
22. Розгляд Звіту Генерального директора Товариства про результати укладення та виконання Товариством угод щодо продажу продукції контрагентам – посередникам, афілійованим особам, взаємопов’язаним особам та за непрямими договорами поставки продукції кінцевим покупцям, а також щодо доцільності укладення таких угод, прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Генерального директора Товариства.
23. Прийняття рішення про надання на ознайомлення акціонерам Товариства угод щодо продажу продукції контрагентам – посередникам, афілійованим особам, взаємопов’язаним особам та за непрямими договорами поставки продукції кінцевим покупцям.
24. Розгляд Звіту Генерального директора Товариства про результати здійснення та реалізації Товариством інвестицій в інші підприємства та щодо заснування Товариством й участі Товариства в капіталі інших юридичних осіб за період з 2010 р. по І-й квартал 2014 p., прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Генерального директора Товариства.

 Надаємо повний ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ /ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ,
ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ/):

1. Прийняття рішення про обрання складу та членів лічильної комісії та припинення їх повноважень.
2. Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2012, 2013 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.
3. Розгляд звіту Наглядової ради про свою діяльність та загальний стан Товариства у 2012, 2013 роках, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
4. Розгляд звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2012, 2013 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.
5. Прийняття рішення про затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2012, 2013 роки.
6. Прийняття рішення про затвердження основних напрямків діяльності Товариства.
7. Прийняття рішення про розподіл прибутку за підсумками господарської діяльності Товариства у 2012, 2013 роках та затвердження розміру річних дивідендів.
8. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства.
9. Прийняття рішення про внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради Товариства, визначення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.
13. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
14. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
15. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.
16. Розгляд Звіту Генерального директора Товариства про результати укладення та виконання Товариством угод з TOB «Техноімпорт» (м. Москва, Росія) та ЗАТ «Спецрегіонпоставка» (м. Москва, Росія) за період з 2010 по І-й квартал 2014 р. щодо продажу продукції Товариства та щодо надання Товариству посередницьких та/або представницьких послуг, у тому числі договорів поставки, комісії, консигнації, агентських договорів та договорів комерційного представництва, а також щодо доцільності укладення таких угод, прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Генерального директора Товариства.
17. Прийняття рішення про надання на ознайомлення акціонерам Товариства угод з TOB «Техноімпорт» (м. Москва, Росія) та ЗАТ «Спецрегіонпоставка» (м. Москва, Росія) за період з 2010 по перший квартал 2014р. щодо продажу продукції Товариства та щодо надання Товариству посередницьких та/або представницьких послуг, у тому числі договорів поставки, комісії, консигнації, агентських договорів та договорів комерційного представництва.
18. Розгляд звіту Генерального директора Товариства щодо господарських взаємовідносин з TOB «Техноімпорт» (м. Москва, Росія) та ЗАТ «Спецрегіонпоставка» (м. Москва. Росія) та щодо вжитих заходів та дій Товариства, направлених на повернення заборгованості, що утворилася у TOB «Техноімпорт» (м. Москва, Росія) перед Товариством за поставлену продукцію, прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Генерального директора Товариства.
19. Проведення незалежної аудиторської перевірки Товариства щодо укладення угод з контрагентами – посередниками, афілійованими особами, пов’язаними особами та за непрямими договорами поставки продукції кінцевим покупцям за період з 2010 року по І-й квартал 2014 р. на предмет повноти та достовірності відображення даних фінансової звітності за такими операціями, а також щодо підтвердження або спростування факту недоотримання доходів Товариством від TOB «Техноімпорт» (м. Москва, Росія) та факту отримання комісійних винагород за договорами з надання послуг, договорах комісії, агентських та інших посередницьких договорах за період з 2010 року по І-й квартал 2014р., та призначення незалежним аудитором компанію PricewaterhouseCoopers.
20. Звіт Товариства про результати укладення та виконання значних правочинів за період
з 2012 р. по І-й квартал 2014 р.
21. Звіт Товариства про результати укладення та виконання правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість за період з 2012 р. по І-й квартал 2014 р.
22. Розгляд Звіту Генерального директора Товариства про результати укладення та виконання Товариством угод щодо продажу продукції контрагентам – посередникам, афілійованим особам, взаємопов’язаним особам та за непрямими договорами поставки продукції кінцевим покупцям, а також щодо доцільності укладення таких угод, прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Генерального директора Товариства.
23. Прийняття рішення про надання на ознайомлення акціонерам Товариства угод щодо продажу продукції контрагентам – посередникам, афілійованим особам, взаємопов’язаним особам та за непрямими договорами поставки продукції кінцевим покупцям.
24. Розгляд Звіту Генерального директора Товариства про результати здійснення та реалізації Товариством інвестицій в інші підприємства та щодо заснування Товариством й участі Товариства в капіталі інших юридичних осіб за період з 2010 р. по І-й квартал 2014 p., прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Генерального директора Товариства.

 

Наглядова рада Товариства