Публічного акціонерного товариства
«Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання ім.М.В.Фрунзе»
місцезнаходження: Україна, 40004, м.Суми, вул.Горького, 58,
код ЄДРПОУ 05747991

Наглядова рада ПАТ «Сумське НВО ім.М.В.Фрунзе» /надалі – «Товариство»/ повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів Товариства /надалі – «Збори»/ відбудуться об 11:00 год. 24 квітня 2014 року за адресою:
м.Суми, пл.Горького, 5
  /Палац культури ім.М.В.Фрунзе, концертний зал та фойє першого поверху/.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 17 квітня 2014 року.

 ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ
(ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ):

1. Прийняття рішення про обрання складу та членів лічильної комісії та припинення їх повноважень.
2. Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2012, 2013  роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.
3. Розгляд звіту Наглядової ради про свою діяльність та загальний стан Товариства у 2012, 2013  роках, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
4. Розгляд звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2012, 2013  роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.
5. Прийняття рішення про затвердження річного звіту /річної фінансової звітності/ Товариства за 2012, 2013  роки.
6. Прийняття рішення про затвердження основних напрямків діяльності Товариства.
7. Прийняття рішення про розподіл прибутку за підсумками господарської діяльності Товариства у 2012, 2013 роках та затвердження розміру річних дивідендів.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради Товариства, визначення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
12. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності згідно з консолідованою звітністю Товариства, складеною за П(С)БО  /тис.грн./

Найменування показника 2013 рік 2012 рік 2011 рік 
Усього активів 4 067 771 4 100 165 3 330 480
Основні засоби 164 043 162 113 142 827
Довгострокові фінансові інвестиції 481 919 444 078 502 241
Запаси 1 031 599 838 037 999 948
Сумарна дебіторська заборгованість 2 237 500 2 475 933 1 555 414
Грошові кошти та їх еквіваленти 77 931 126 788 89 383
Нерозподілений прибуток 303 139 411 532 127 630
Власний капітал 1 118 714 1 227 986 943 428
Статутний капітал 710 850 710 850 710 850
Довгострокові зобов’язання 215 819 349 280
Поточні зобов’язання 2 908 972 2 613 481 2 001 802
Чистий прибуток /збиток/ -108 605 297 417 358
Середньорічна кількість акцій /шт./  71 085 000   71 085 000   71 085 000 
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду /шт./
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду /осіб/ 12 348 12 530 12 876

Реєстрація акціонерів для участі у Зборах буде здійснюватись за місцем їх проведення з 10:00 до 10:40 год. Для участі у Зборах акціонерам Товариства необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та доручення, засвідчене згідно з вимогами чинного законодавства.

Акціонери чи їх представники під час підготовки до Зборів можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів, за адресою: 40004, м.Суми, вул.Горького, 58 /біля кафе «Затишок», сектор корпоративних відносин департаменту правового забезпечення, кабінет 203а/ у робочі дні з 8:00 до 17:00, а в день проведення Зборів – також у місці їх проведення. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є начальник сектору корпоративних відносин Шевцова Наталія Григорівна.

Пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Зборів, подаються в письмовій формі із зазначенням ПІБ /найменування/ акціонера, кількості та типу належних йому акцій, змісту пропозиції з питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства. Пропозиції приймаються у строк до 4 квітня 2014р., щодо кандидатів до складу органів Товариства в строк до 17 квітня 2014р..

НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

Повідомлення про проведення Зборів опубліковано в газеті «Відомості НКЦПФР» від 21.03.2014р. № 55 /1808/