Публічного акціонерного товариства
«Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання ім.М.В.Фрунзе»
місцезнаходження: Україна, 40004, м.Суми, вул.Горького, 58,
код ЄДРПОУ 05747991

Повідомляємо, що до порядку денного (переліку питань, що виносяться на голосування) річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Сумське НВО ім.М.В.Фрунзе» (далі – Товариство), призначеного на 16 квітня 2013 року (далі – Збори), (повідомлення опубліковане в бюлетені «Відомості НКЦПФР» від 12.03.2013р. №48 (1552) внесено зміни шляхом доповнення наступними питаннями:

8. Визначення кількісного складу Наглядової ради ПАТ «Сумське НВО ім.М.В.Фрунзе».
9. Внесення змін до Статуту ПАТ «Сумське НВО ім.М.В.Фрунзе».
10. Внесення змін до Положення про Наглядову раду ПАТ «Сумське НВО ім.М.В.Фрунзе».
11. Ухвалення рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.
12. Обрання членів Наглядової ради.
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, визначення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
14. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства та обрання членів Наглядової ради Товариства.
15. Розгляд Звіту Генерального директора Товариства про результати укладення та виконання Товариством угод щодо продажу продукції контрагентам – посередникам, афілійованим особам, взаємопов’язаним особам та за не прямими договорами поставки продукції кінцевим покупцям, а також щодо доцільності укладання таких угод, прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Генерального директора Товариства.
16. Прийняття рішення про надання на ознайомлення акціонерам Товариства угод щодо продажу продукції контрагентам – посередникам, афілійованим особам, взаємопов’язаним особам та за не прямими договорами поставки продукції кінцевим покупцям.

 Надаємо повний ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ /ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ,
ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ/):

1. Прийняття рішення про обрання складу та членів лічильної комісії.
2. Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2012 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.
3. Розгляд звіту Наглядової ради про свою діяльність та загальний стан Товариства у 2012 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
4. Розгляд звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.
5. Прийняття рішення про затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2012 рік.
6. Прийняття рішення про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік.
7. Прийняття рішення про розподіл прибутку за підсумками господарської діяльності Товариства у 2012 році та затвердження розміру річних дивідендів.
8. Визначення кількісного складу Наглядової ради ПАТ «Сумське НВО ім.М.В.Фрунзе».
9. Внесення змін до Статуту ПАТ «Сумське НВО ім.М.В.Фрунзе».
10. Внесення змін до Положення про Наглядову раду ПАТ «Сумське НВО ім.М.В.Фрунзе».
11. Ухвалення рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.
12. Обрання членів Наглядової ради.
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, визначення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
14. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства та обрання членів Наглядової ради Товариства.
15. Розгляд Звіту Генерального директора Товариства про результати укладення та виконання Товариством угод щодо продажу продукції контрагентам – посередникам, афілійованим особам, взаємопов’язаним особам та за не прямими договорами поставки продукції кінцевим покупцям, а також щодо доцільності укладання таких угод, прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Генерального директора Товариства.
16. Прийняття рішення про надання на ознайомлення акціонерам Товариства угод щодо продажу продукції контрагентам – посередникам, афілійованим особам, взаємопов’язаним особам та за не прямими договорами поставки продукції кінцевим покупцям.

 

Генеральний директор Товариства

 

Повідомлення надруковане в бюлетені «Відомості НКЦПФР» від 05.04.2013р. № 66 /1570/.