Публічного акціонерного товариства
«Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання ім.М.В.Фрунзе»
місцезнаходження: Україна, 40004, м.Суми, вул.Горького, 58,
код ЄДРПОУ 05747991

Наглядова рада ПАТ «Сумське НВО ім.М.В.Фрунзе» /надалі – «Товариство»/ повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів Товариства /надалі – «Збори»/ відбудуться об 11:00 год. 16 квітня 2013 року за адресою:
м.Суми, пл.Горького, 5
  /Палац культури ім.М.В.Фрунзе, концертний зал та фойє першого поверху/.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 10 квітня 2013 року.

 ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ
(ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ):

1. Прийняття рішення про обрання складу та членів лічильної комісії.
2. Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2012 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.
3. Розгляд звіту Наглядової ради про свою діяльність та загальний стан Товариства у 2012 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
4. Розгляд звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.
5. Прийняття рішення про затвердження річного звіту /річної фінансової звітності/ Товариства за 2012 рік.
6. Прийняття рішення про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік.
7. Прийняття рішення про розподіл прибутку за підсумками господарської діяльності Товариства у 2012 році та затвердження розміру річних дивідендів.

Основні показники фінансово-господарської діяльності згідно з консолідованою звітністю Товариства /тис.грн./

Найменування показника 2012 рік 2011 рік 
Усього активів 3 849 567 3 330 480
Основні засоби 162 113 142 827
Довгострокові фінансові інвестиції 215 664 502 241
Запаси 860 289 999 948
Сумарна дебіторська заборгованість 2 440 484 1 555 414
Грошові кошти та їх еквіваленти 126 788 89 383
Нерозподілений прибуток 370 636 127 630
Власний капітал 1 187 150 943 428
Статутний капітал 710 850 710 850
Довгострокові зобов’язання 222 342 349 280
Поточні зобов’язання 2 397 069 2 001 802
Чистий прибуток /збиток/ 246 319 358
Середньорічна кількість акцій /шт./ 71 085 000 71 085 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду /шт./
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду /осіб/ 12 530 12 876

Реєстрація акціонерів для участі у Зборах буде здійснюватись за місцем їх проведення з 10:00 до 10:40 год. Для участі у Зборах акціонерам Товариства необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та доручення, засвідчене згідно з вимогами чинного законодавства.

Акціонери чи їх представники під час підготовки до Зборів можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів, за адресою: 40004, м.Суми, вул.Горького, 58 /біля кафе «Затишок», сектор корпоративних відносин департаменту правового забезпечення, кабінет 203а/ у робочі дні з 8:00 до 17:00, а в день проведення Зборів – також у місці їх проведення. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є начальник сектору корпоративних відносин Шевцова Наталія Григорівна.

Пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Зборів, подаються в письмовій формі із зазначенням ПІБ /найменування/ акціонера, кількості та типу належних йому акцій, змісту пропозиції. Пропозиції приймаються у строк до 27 березня 2013р. /включно/.

НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

Повідомлення про проведення Зборів опубліковано в газеті «Відомості НКЦПФР» від 12.03.2013р. № 48 /1552/