Публічне акціонерне товариство
“Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання”
місцезнаходження: Україна, 40004, м. Суми, вул. Горького, 58,
код ЄДРПОУ 05747991

                 Повідомляє, що до порядку денного (переліку питань, що виносяться на голосування) річних Загальних зборів акціонерів ПАТ “Сумське НВО” (далі – Товариство), призначених на 28 квітня 2016 року (далі – Збори), (повідомлення опубліковане в «Відомостях НКЦПФР» від 28.03.2016р. №59) внесені зміни шляхом доповнення наступними питаннями:

9. Розгляд Звіту Генерального директора Товариства про результати укладення та виконання Товариством угод з ТОВ «Техноімпорт» (м. Москва, Росія) та ЗАТ «Спецрегіонпоставка» (м. Москва, Росія) за період з 2007 по перший квартал 2016 р. (включно) щодо продажу продукції Товариства, а також щодо доцільності укладення таких угод, прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Генерального директора Товариства.

10. Прийняття рішення про надання на ознайомлення акціонерам Товариства угод з ТОВ «Техноімпорт» (м. Москва, Росія) та ЗАТ «Спецрегіонпоставка» (м. Москва, Росія) за період з 2007р. по перший квартал 2016 р. (включно) щодо продажу продукції Товариства.

11. Розгляд Звіту Генерального директора Товариства щодо господарських взаємовідносин з ТОВ «Техноімпорт» (м. Москва, Росія) та ЗАТ «Спецрегіонпоставка» (м. Москва, Росія) та щодо повернення заборгованості, що утворилася у ТОВ «Техноімпорт» (м. Москва, Росія) та ЗАТ «Спецрегіонпоставка» (м. Москва, Росія) перед Товариством за поставлену продукцію, прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Генерального директора Товариства.

12. Звіт Товариства про результати укладення та виконання значних правочинів за період з 2007р. по перший квартал 2016 р. (включно).

13. Звіт Товариства про результати укладення та виконання правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість за період з 2007 р. по перший квартал 2016 р. (включно).

14. Розгляд Звіту Генерального директора Товариства про результати укладення та виконання Товариством угод щодо продажу продукції контрагентам – посередникам, афілійованим особам, взаємопов’язаним особам, що були укладені за період з 2007 р. по перший квартал 2016 р. (включно) та за непрямими договорами поставки продукції кінцевим покупцям, що були укладені за період з 2007 р. по перший квартал 2016 р. (включно), а також щодо доцільності укладення таких угод, прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Генерального директора Товариства.

15. Прийняття рішення про надання на ознайомлення акціонерам Товариства угод щодо продажу продукції контрагентам – посередникам, афілійованим особам, взаємопов’язаним особам, що були укладені за період з 2007 р. по перший квартал 2016 р. (включно) та угод щодо продажу продукції за непрямими договорами поставки продукції кінцевим покупцям, що були укладені за період з 2007 р. по перший квартал 2016 р. (включно).

16. Розгляд Звіту Генерального директора Товариства про результати здійснення та реалізації Товариством інвестицій в інші підприємства та щодо заснування Товариством й участі Товариства в капіталі інших юридичних осіб за період з 2007 р. по перший квартал 2016 р. (включно), прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Генерального директора Товариства.

17. Прийняття рішення про надання акціонерам Товариства інформації щодо вартості угоди та ціни за одиницю продукції (наданої послуги/виконаної роботи) за угодою по всім угодам стосовно продажу продукції контрагентам – посередникам, афілійованим особам, взаємопов’язаним особам, що були укладені за період з 2007 р, по перший квартал 2016 р. (включно) та по непрямим договорам поставки продукції кінцевим покупцям, що були укладені за період з 2007 р. по перший квартал 2016 р. (включно).

18. Прийняття рішення про надання на ознайомлення акціонерам Товариства угод щодо надання послуг та/або виконання робіт та угод щодо продажу продукції, які були укладені за період з 2007 р. по перший квартал 2016 р. (включно) з контрагентами з Російської Федерації, Ірану, Казахстану, Туркменістану, Узбекистану, Білорусії, Австрії, Польщі, Кувейту, Азербайджану, Аргентини, Туреччини, Германії.

19. Прийняття рішення про надання акціонерам Товариства інформації щодо вартості угоди та ціни за одиницю продукції (наданої послуги/виконаної роботи) за угодою по всіх угодах, укладених з контрагентами з Російської Федерації, Ірану, Казахстану, Туркменістану, Узбекистану, Білорусії, Австрії, Польщі, Кувейту, Азербайджану, Аргентини, Туреччини, Германії, які були укладені за період з 2007 р. по перший квартал 2016 р. (включно).

20. Прийняття рішення про надання акціонерам інформації у вигляді порівняльної таблиці щодо ціни на однойменну продукцію, що реалізовувалась Товариством усім своїм без винятку контрагентам в період з 2007 року по перший квартал 2016 року (включно) по кожному з контрагентів з зазначенням у таблиці реквізитів кожної угоди, найменування сторін угоди, вартості угоди, ціни за одиницю продукції, періодів поставки продукції та загальної вартості поставленої продукції.

21. Прийняття рішення про надання акціонерам інформації у вигляді переліку угод Товариства, що були укладені ним у період з 2007 року по перший квартал 2016 року (включно), з іншими особами щодо надання агентських, комісійних та інших посередницьких послуг, пов’язаних з поставками та реалізацією продукції Товариства, з зазначенням щодо кожної угоди реквізитів такої угоди, сторін, предмету, строку, вартості угоди, розміру встановленої винагороди агенту (представнику, комісіонеру) та інформації щодо сплачених сум та наявної заборгованості за надані послуги (виконані роботи) за такими угодами.

22. Прийняття рішення про надання акціонерам інформації у вигляді Довідки щодо господарських взаємовідносин з ТОВ «Техноімпорт» (м. Москва, Росія) та ЗАТ «Спецрегіонпоставка» (м. Москва, Росія) та щодо повернення заборгованості, яка утворилася у ТОВ «Техноімпорт» (м. Москва, Росія) та ЗАТ «Спецрегіонпоставка» (м. Москва, Росія) перед Товариством за поставлену продукцію, з зазначенням у такій довідці переліку угод з зазначеними контрагентами, найменування поставленої продукції, періоду поставок продукції, загальної вартості поставленої продукції, суми заборгованості, що мають зазначені контрагенти перед Товариством та суми заборгованості, що залишилася несплаченою з боку зазначених контрагентів.

23. Проведення незалежної аудиторської перевірки Товариства щодо укладення та виконання угод щодо поставки продукції та щодо укладання та виконання угод з контрагентами – посередниками, агентами, комісіонерами, афілійованими особами, пов’язаними особами та за непрямими договорами поставки продукції кінцевим покупцям за період з 2007 року по перший квартал 2016 р. (включно) на предмет повноти та достовірності відображення даних фінансової звітності за такими операціями, а також щодо підтвердження або спростування факту недоотримання доходів Товариством від ТОВ «Техноімпорт» (м. Москва, Росія) та факту отримання комісійних винагород за договорами з надання послуг, договорами комісії, агентськими та іншими посередницькими договорами за період з 2007 року по перший квартал 2016 р. (включно), та призначення незалежним аудитором компанію РгісеwaterhouseCoopers. Наглядова рада Товариства

Повідомлення про доповнення до порядку денного Зборів надруковане в газеті “Відомості НКЦПФР” від 15.04.2016 р. № 73 (2327).
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні. Генеральний директор Цимбал О.Ю. 15.04.2016р.