Протокол № 29
позачергових Загальних зборів акціонерів (надалі – Збори; Загальні збори)
Публічного Акціонерного Товариства
«Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання ім.М.В.Фрунзе»
(надалі – Товариство або ПАТ «Сумське НВО ім.М.В.Фрунзе»)

м.Суми                                                                                                                24 липня 2015 року

Дата проведення Загальних Зборів: 24 липня 2015 року.

Час проведення Загальних Зборів: 11:00 за київським часом.

Місце проведення Загальних Зборів: м.Суми, пл.Горького, 5 (Палац культури ім.М.В.Фрунзе, концертний зал та фойє першого поверху).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах:20 липня 2015 року.

Відповідно до пункту 9.18. Статуту ПАТ «СУМСЬКЕ НВО ІМ. М.В.ФРУНЗЕ», за рішенням Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 11/06-2015/1 від 11 червня 2015 року) були сформовані робочі органи Зборів у складі: Голова Загальних зборів – Танчик Олександр Михайлович, Секретар Загальних зборів – Шевцова Наталія Григорівна.

Позачергові Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУМСЬКЕ МАШИНОБУДІВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ ІМ. М.В. ФРУНЗЕ» відкрив Голова Загальних Зборів пан Танчик Олександр Михайлович, який проінформував учасників Зборів, що у відповідності до ст.47 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства, Наглядовою радою ПАТ «СУМСЬКЕ НВО ІМ. М.В.ФРУНЗЕ» (протокол засідання Наглядової ради № 11/06-2015/1 від 11 червня 2015 року) було прийнято рішення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ«СУМСЬКЕ НВО ІМ. М.В.ФРУНЗЕ».

Голова Загальних зборів ПАТ «СУМСЬКЕ НВО ІМ. М.В.ФРУНЗЕ» пан Танчик Олександр Михайлович доповів про заходи щодо підготовки та проведення позачергових Загальних зборів акціонерів.

Для перевірки повноважень акціонерів та їх представників, що прибули для участі у Загальних зборах, на підставі укладеної додаткової угоди № 14 від 22 червня 2015 р. до договору від 20.01.2011 р. № 10-Е про відкриття рахунків у цінних паперах власникам іменних цінних паперів, у відповідності до Статуту Товариства та рішення Наглядової ради ПАТ «СУМСЬКЕ НВО ІМ. М.В.ФРУНЗЕ» (протокол засідання Наглядової ради № 11/06-2015/1 від 11 червня 2015 року) з метою здійснення реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «СУМСЬКЕ НВО ІМ. М.В.ФРУНЗЕ», що скликані на 24.07.2015 р., повноваження реєстраційної комісії були передані депозитарній установі – ТОВ «УКРЕНЕРГОРЕЄСТР» (надалі – Депозитарна установа) (ідентифікаційний код 21656006).

Відповідно до наказу Депозитарної установи №18 від 16.07.2015 р. сформовано склад Реєстраційної комісії у кількості 5 (п’яти) осіб (члени комісії):
1. Уманська Олена Петрівна;
2. Овденко Галина Володимирівна;
3. Лагодюк Євгеній Степанович;
4. Новоторов Олександр Леонідович;
5. Куликова Людмила Олексіївна.

До початку проведення реєстрації, рішенням засідання Реєстраційної комісії Головою Реєстраційної комісії в порядку, передбаченому ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства», одноголосно обрано пані Уманську Олену Петрівну. (Протокол № 1 від 24.07.2015 р. засідання Реєстраційної комісії про обрання Голови Реєстраційної комісії додається до протоколу Загальних зборів).

Місце проведення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах – м. Суми, пл. Горького, 5 (Палац культури ім. М.В. Фрунзе, фойє першого поверху).

Початок реєстрації акціонерів, які прибули для участі у Загальних зборах – 10.00 год. 24.07.2015 р.

Закінчення реєстрації акціонерів, які прибули для участі у Загальних зборах– 10.40 год. 24.07.2015 р.

Слово надано Голові Реєстраційної комісії пані Уманській Олені Петрівні, яка повідомила наступне:

Статутний капітал Товариства сформований у розмірі – 710 850 000,00 (сімсот десять мільйонів вісімсот п’ятдесят тисяч) гривень.

Статутний капітал Товариства поділений на 71 085 000 (сімдесят один мільйон вісімдесят п’ять тисяч) простих іменних акцій, номінальною вартістю 10,00 грн. (десять гривень) кожна.

Реєстрацію акціонерів (їх представників), які прибули для участі у Загальних зборах, проведено на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеному на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 20.07.2015 р. в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, з зазначенням загальної кількості цінних паперів кожного акціонера та кількості належних йому голосуючих цінних паперів.

Згідно з переліком акціонерів станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення Загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 20.07.2015 р., загальна чисельність акціонерів Товариства становить – 23 942 особи .

На дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерного товариства станом на 24.00 год. 20.07.2015 року, на особовому рахунку емітента не обліковується жодної штуки викуплених емітентом власних простих іменних акцій.

На дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, кількість голосуючих цінних паперів, відносно якої визначається кворум, становить – 70 053 377 шт.

Необхідна для кворуму кількість акцій (голосів) – 35 026 689 шт. (більш як 50 % голосуючих акцій).

Під час реєстрації Реєстраційна комісія перевірила та підтвердила повноваження кожного учасника Загальних зборів.

Згідно складеного Реєстраційною комісією переліку акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах, для участі у Загальних зборах зареєструвались 45 акціонерів (їх представників), яким у сукупності належить 69 268 489 (шістдесят дев’ять мільйонів двісті шістдесят вісім тисяч чотириста вісімдесят дев’ять) шт. простих іменних акцій, в тому числі кількість цінних паперів, які враховуються при визначенні кворуму становить 69 261 262 (шістдесят дев’ять мільйонів двісті шістдесят одна тисяча двісті шістдесят дві) шт. простих іменних акцій.

Перелік акціонерів, які зареєструвались 24.07.2015 для участі у Загальних зборах, підписано Головою Реєстраційної комісії. (Перелік акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, додається до протоколу Загальних зборів).

На момент закінчення реєстрації -10:40 год. 24.07.2015 р. – Реєстраційною комісією для участі у Загальних зборах акціонерів зареєстровано акціонерів (представників акціонерів), які сукупно є власниками 98,8693 відсотка (дев’яносто вісім цілих, 8693 десятитисячних відсотка) голосуючих акцій Публічного акціонерного товариства «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання ім. М.В. Фрунзе» (від загальної кількості голосів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента).

Загальна кількість довіреностей, отриманих (зареєстрованих) під час проведення реєстрації, 4 штуки.

Кількість прийнятих рішень про відмову від реєстрації акціонерів (представників акціонерів) – 0 штук.

Враховуючи, що привілейованих акцій Публічним акціонерним товариством «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання ім. М.В. Фрунзе» не емітовано, а для участі у Загальних зборах акціонерів зареєструвались акціонери (представники акціонерів), які сукупно є власниками 98,8693 відсотка голосуючих акцій Товариства, у відповідності до частини 1 статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» Реєстраційною комісією зафіксовано наявність кворуму Загальних зборів акціонерів 24.07.2015 року.

(Протокол № 2 від 24.07.2015 р. засідання Реєстраційної комісії про результати реєстрації акціонерів (їх представників) на Загальних зборах та наявність кворуму додається до протоколу Загальних зборів).

Відповідно до частини 2 статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» позачергові Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання ім. М.В. Фрунзе» визнаються правомочними (мають кворум), оскільки у них беруть участь акціонери (у тому числі через своїх представників), які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

Відповідно до пункту 2 частини 2 статті 52 Закону України «Про акціонерні товариства» Наглядовою радою Товариства було прийнято рішення (протокол засідання Наглядової ради № 11/06-2015/1 від 11 червня 2015 року) про затвердження порядку денного (переліку питань), що виносяться на розгляд Зборів.

Голова Зборів ознайомив присутніх із порядком денним Загальних зборів, який було доведено до кожного акціонера ПАТ «СУМСЬКЕ НВО ІМ. М.В.ФРУНЗЕ» в порядку, передбаченому законодавством України та Статутом ПАТ «СУМСЬКЕ НВО ІМ. М.В.ФРУНЗЕ»:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ)

(надалі – порядок денний):

1. Прийняття рішення про обрання складу та членів лічильної комісії та припинення їх повноважень.
2. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства.
3. Внесення змін до Статуту Товариства.
4. Внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства.
5. Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства.
6. Внесення змін до Положення про Ревізійну комісію Товариства.

Оскільки Загальні збори акціонерів є правомочними, Головою Загальних зборів паном Танчиком Олександром Михайловичем оголошено Загальні збори відкритими, Загальні збори перейшли до розгляду першого питання порядку денного.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «Прийняття рішення про обрання складу та членів лічильної комісії та припинення їх повноважень»

СЛУХАЛИ: Голову Зборів пана Танчика Олександра Михайловича, яким для надання акціонерам роз’яснень щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань на Загальних зборах, оформлення результатів голосування відповідними протоколами, а також для вирішення інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, запропоновано передати депозитарній установі – Товариству з обмеженою відповідальністю “УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР” повноваження лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, обрати лічильну комісію Зборів Товариства з числа представників ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР», затвердити умови договору про передачу ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР» повноважень лічильної комісії Зборів Товариства, доручити Генеральному директору Товариства підписати договір про передачу ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР» повноважень лічильної комісії Зборів Товариства та припинити повноваження обраної лічильної комісії Зборів Товариства з моменту завершення Зборів Товариства.

Враховуючи, що кількість власників простих іменних акцій ПАТ «СУМСЬКЕ НВО ІМ. М.В.ФРУНЗЕ» складає понад 100 осіб, склад Лічильної комісії, у відповідності до ст. 44 Закону України «Про акціонерні товариства», запропоновано затвердити у кількості 5-ти осіб.

Проект рішення з цього питання порядку денного викладений в бюлетені, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол №13/07-2015 від 13 липня 2015 року).

Головою зборів запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 1.

Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

У відповідності до п. 9.20 Статуту Товариства здійснення підрахунку голосів (складення протоколу про підсумки голосування) з цього питання порядку денного забезпечується Реєстраційною комісією Зборів.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 1.

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради № 13/07-2015 від 13 липня 2015 року).

Підрахунок голосів здійснено Реєстраційною комісією. Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

Кількість голосів Відсоток від кворуму
«ЗА» 59 655 947 86,131764
«ПРОТИ» 9 605 315 13,868236
«УТРИМАЛИСЬ» 0 0,0000

При цьому Реєстраційною комісією було встановлено, що:

Кількість голосів Відсоток від кворуму
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» 0 0,0000
Не враховувались під час голосування, у зв’язку з визнанням бюлетенів недійсними 0 0,0000

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, що голосується приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 3 від 24.07.2015 р. засідання Реєстраційної комісії про підсумки голосування з питання обрання складу Лічильної комісії додається до протоколу Загальних зборів. Протокол підписано членами Реєстраційної комісії).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

1.1. Передати депозитарній установі – Товариству з обмеженою відповідальністю “УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР” (ідентифікаційний код 21656006) – повноваження лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Сумське НВО ім. М. В. Фрунзе» (далі—Товариство), що скликані на 24.07.2015 (далі – Збори), та обрати лічильну комісію Зборів Товариства у складі наступних представників депозитарної установи – Товариства з обмеженою відповідальністю “УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР”:

– Уманська Олена Петрівна – Голова лічильної комісії;
– Новоторов Олександр Леонідович – член лічильної комісії;
– Лагодюк Євгеній Степанович – член лічильної комісії;
– Овденко Галина Володимирівна – член лічильної комісії;
– Куликова Людмила Олексіївна – член лічильної комісії.

1.2. Затвердити умови договору про передачу Товариству з обмеженою відповідальністю “УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР” (ідентифікаційний код 21656006) повноважень лічильної комісії Зборів Товариства.

1.3. Доручити Генеральному директору Товариства підписати договір про передачу Товариству з обмеженою відповідальністю “УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР” (ідентифікаційний код 21656006) повноважень лічильної комісії Зборів Товариства.

1.4. Припинити повноваження обраної лічильної комісії Зборів Товариства з моменту завершення Зборів Товариства.

Лічильній комісії запропоновано приступити до роботи.

Подальший підрахунок голосів під час голосувань з пропозицій по питаннях порядку денного здійснює Лічильна комісія.

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «Прийняття рішення про зміну найменування Товариства».

СЛУХАЛИ: Голову Зборів пана Танчика Олександра Михайловича, який повідомив, що 09.04.2015 р. Верховною Радою України був прийнятий Закон України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» № 317-VIII (далі – «ЗАКОН», який набрав чинності 21.05.2015 р, яким засуджено комуністичний та націонал-соціалістичний (нацистський) тоталітарні режими в Україні, визначено правові основи заборони пропаганди їх символіки та встановлює порядок ліквідації символів комуністичного тоталітарного режиму. У Статті 1 цього ЗАКОНУ визначено, що символіка комуністичного тоталітарного режиму – символіка, зокрема включає назви, підприємств, установ, організацій, у яких використані імена або псевдоніми осіб, які обіймали керівні посади в комуністичній партії (посаду секретаря районного комітету і вище), вищих органах влади та управління СРСР, УРСР (УСРР), інших союзних або автономних радянських республік, працювали в радянських органах державної безпеки. Згідно п.п. 3,4 Статті 7. Прикінцеві та перехідні положення цього ЗАКОНУ юридичні особи, у разі порушення його вимог зобов’язані протягом одного місяця з дня набрання чинності цим ЗАКОНОМ привести свої установчі документи, найменування та/або символіку у відповідність із вимогами цього ЗАКОНУ, а у разі недотримання вимог цього ЗАКОНУ юридичними особами, їхня діяльність підлягає припиненню в установленому законом порядку, крім випадків, коли юридичними особами, вжито заходів щодо дотримання вимог цього Закону, а неможливість державної реєстрації змін до установчих документів, пов’язаних з приведенням їх у відповідність із цим Законом, зумовлена об’єктивними причинами.

Виходячі з викладеного вище, використання в назві Товариства імені М.В. Фрунзе є порушенням ЗАКОНУ. Пропонується прийняти рішення про зміну найменування Товариства.

Проект рішення з цього питання порядку денного викладений в бюлетені, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол №13/07-2015 від 13 липня 2015 року).

Головою Зборів запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 2.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 2.

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради №13/07-2015 від 13 липня 2015 року).

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією. Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

Кількість голосів Відсоток від кворуму
«ЗА» 59 655 608 86,131275
«ПРОТИ» 9 605 654 13,868725
«УТРИМАЛИСЬ» 0 0,0000

При цьому Лічильною комісією було встановлено, що:

Кількість голосів Відсоток від кворуму
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» 0 0,0000
Не враховувались під час голосування, у зв’язку з визнанням бюлетенів недійсними 0 0,0000

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, що голосується приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 1 від 24.07.2015 р. засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів.)

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

2.1. Прийняти рішення про зміну найменування Публічного акціонерного товариства «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання ім. М. В. Фрунзе».

2.2. Затвердити нове найменування у такій редакції:
2.2.1. Повне найменування Товариства українською мовою: Публічне акціонерне товариство «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання».
Скорочене найменування Товариства українською мовою: ПАТ «Сумське НВО».

2.2.2. Повне найменування Товариства російською мовою: Публичное акционерное общество «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение».
Скорочене найменування Товариства російською мовою: ПАО «Сумское НПО».

2.2.3. Повне найменування Товариства англійською мовою: «Sumy Machine-Building Science and Production Association» Public Joint – Stock Company.
Скорочене найменування Товариства англійською мовою: «Sumy NPO» PJSC.

З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «Внесення змін до Статуту Товариства».

СЛУХАЛИ: Голову Зборів пана Танчика Олександра Михайловича, який повідомив, що на виконання вимог ЗАКОНУ Наглядовою радою Товариства був затверджений проект змін до Статуту Публічного акціонерного товариства «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання ім. М. В. Фрунзе», шляхом викладення його у новій редакції.

Акціонери Товариства (їх представники) мали змогу до початку Зборів ознайомитись з наданим проектом Статуту ПАТ «Сумське НВО».

Головуючим на Загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 3.

Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування. Голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 3.

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради № 13/07-2015 від 13 липня 2015 року).

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

Кількість голосів Відсоток від кворуму
«ЗА» 59 655 608 86,1312749398
«ПРОТИ» 9 605 654 13,8687250602
«УТРИМАЛИСЬ» 0 0,0000

При цьому Лічильною комісією було встановлено, що:

Кількість голосів Відсоток від кворуму
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» 0 0,0000
Не враховувались під час голосування, у зв’язку з визнанням бюлетенів недійсними 0 0,0000

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, що голосується більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 2 від 24.07.2015 р. засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів.)

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Внести зміни до Статуту Публічного акціонерного товариства «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання ім. М. В. Фрунзе», виклавши його в новій редакції.

Затвердити нову редакцію Статуту Публічного акціонерного товариства «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання».

Визначити Голову Загальних зборів Танчика Олександра Михайловича особою, якій надані повноваження підписати нову редакцію Статуту Публічного акціонерного товариства «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання» від імені Товариства.

З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «Внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства».

СЛУХАЛИ: Голову Зборів пана Танчика Олександра Михайловича, який повідомив, що на виконання вимог ЗАКОНУ Наглядовою радою Товариства був затверджений проект змін до Положення про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання ім. М. В. Фрунзе», шляхом викладення його у новій редакції.

Акціонери Товариства (їх представники) мали змогу до початку Зборів ознайомитись з наданим проектом Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «Сумське НВО».

Головуючим на Загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 4.

Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 4.

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради №13/07-2015 від 13 липня 2015 року).

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією. Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

Кількість голосів Відсоток від кворуму
«ЗА» 59 655 608 86,131275
«ПРОТИ» 9 605 654 13,868725
«УТРИМАЛИСЬ» 0 0,0000

При цьому Лічильною комісією було встановлено, що:

Кількість голосів Відсоток від кворуму
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» 0 0,0000
Не враховувались під час голосування, у зв’язку з визнанням бюлетенів недійсними 0 0,0000

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, що голосується приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 3 від 24.07.2015 р. засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів.).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання ім. М. В. Фрунзе», виклавши його в новій редакції.

Затвердити нову редакцію Положення про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання».

Визначити Голову Загальних зборів Танчика Олександра Михайловича особою, якій надані повноваження підписати нову редакцію Положення про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання» від імені Товариства.

З П’ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства».

СЛУХАЛИ: Голову Зборів пана Танчика Олександра Михайловича, який повідомив, що на виконання вимог ЗАКОНУ Наглядовою радою Товариства був затверджений проект змін до Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання ім. М. В. Фрунзе», шляхом викладення його у новій редакції.

Акціонери Товариства (їх представники) мали змогу до початку Зборів ознайомитись з наданим проектом Положення про Наглядову раду ПАТ «Сумське НВО».

Головуючим на Загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 5.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 5.

Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради №13/07-2015 від 13 липня 2015 року).

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією. Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

Кількість голосів Відсоток від кворуму
«ЗА» 59 655 608 86,131275
«ПРОТИ» 9 605 654 13,868725
«УТРИМАЛИСЬ» 0 0,0000

При цьому Лічильною комісією було встановлено, що:

Кількість голосів Відсоток від кворуму
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» 0 0,0000
Не враховувались під час голосування, у зв’язку з визнанням бюлетенів недійсними 0 0,0000

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, що голосується приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 4 від 24.07.2015 р. Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Внести зміни до Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання ім. М.В. Фрунзе», виклавши його в новій редакції.

Затвердити нову редакцію Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання».

Визначити Голову Загальних зборів Танчика Олександра Михайловича особою, якій надані повноваження підписати нову редакцію Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання» від імені Товариства.

З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «Внесення змін до Положення про Ревізійну комісію Товариства».

СЛУХАЛИ: Голову Зборів пана Танчика Олександра Михайловича, який повідомив, що на виконання вимог ЗАКОНУ Наглядовою радою Товариства був затверджений проект змін до Положення про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання ім. М. В. Фрунзе», шляхом викладення його у новій редакції. Акціонери Товариства (їх представники) мали змогу до початку Зборів ознайомитись з наданим проектом Положення про Ревізійну комісію ПАТ «Сумське НВО».

Головуючим на Загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 6.

Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 6.

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради №13/07-2015 від 13 липня 2015 року).

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією. Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

Кількість голосів Відсоток від кворуму
«ЗА» 59 655 608 86,131275
«ПРОТИ» 9 605 654 13,868725
«УТРИМАЛИСЬ» 0 0,0000

При цьому Лічильною комісією було встановлено, що:

Кількість голосів Відсоток від кворуму
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» 0 0,0000
Не враховувались під час голосування, у зв’язку з визнанням бюлетенів недійсними 0 0,0000

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, що голосується приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 5 від 24.07.2015 р. засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів.)

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Внести зміни до Положення про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання ім. М.В. Фрунзе», виклавши його в новій редакції.

Затвердити нову редакцію Положення про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання».

Визначити Голову Загальних зборів Танчика Олександра Михайловича особою, якій надані повноваження підписати нову редакцію Положення про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання» від імені Товариства.

Голова Загальних зборів ПАТ «Сумське НВО» пан Танчик Олександр Михайлович повідомив, що всі питання по порядку денному розглянуті, з усіх питань порядку денного проведено голосування та прийняті відповідні рішення.

Позачергові Загальні збори акціонерів ПАТ «Сумське НВО» оголошено закритими.

На підставі рішення, прийнятого 24.07.2015 р. позачерговими загальними зборами акціонерів, повноваження обраної Лічильної комісії припинені з моменту завершення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, скликаних на 24.07.2015 р.

 

ГОЛОВА ЗБОРІВ ___________________ /О.М.ТАНЧИК/

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ ___________________ /Н.Г.ШЕВЦОВА/

 

24 липня 2015 року

м. Суми, пл. Горького, 5 (Палац культури ім. М.В. Фрунзе, концертний зал та фойє першого поверху)

закінчення позачергових Загальних зборів акціонерів о 11год. 45 хв.