Повідомлення про виникнення особливої інформації
(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство “Сумське машинобудiвне науково-виробниче об’єднання”.
2. Код за ЄДРПОУ: 05747991.
3. Місцезнаходження: 40004, м.Суми, вул.Горького, 58.
4. Міжміський код, телефон та факс: (0542) 25-04-93.
5. Електронна поштова адреса: snpo@frunze.com.ua.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.frunze.com.ua.
7. Вид особливої інформації:Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів.

II. Текст повідомлення

N з/п Дата прийняття рішення Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1. 28.09.2017 р. 231 372,272 6 241 543 3,7

28.09.2017р., протокол 28/09-2017, Наглядовою радою ПАТ «Сумське НВО» (далі – Товариство) було прийнято рiшення про укладення між Товариством та LLC QC International Trading Group (юридична та поштова адреса: Czech Republic Praha 10 Chudenicka 1059 \ 30 Hostivar 10200 (Чехія) (далі – Замовник) контракту на поставку технологічного обладнання та виконання робіт для дотискувальної компресорної станції і установки осушки газу для будівництва 4-ї нитки УППБС ТОВ «Мубарекський ГПЗ», розташованої в Мубарекському районі, Кашкадар’їнської області, Республіки Узбекистан, на загальну суму, що не перевищує 8,74 млн. дол. США.

Офіційний курс НБУ станом на 28.09.2017р.: 1 дол. США = 26,4728 грн.

Згідно з п.13.1 Статуту ПАТ «Сумське НВО»: «Значним правочином Товариства є: будь-які договори, правочини чи операції, якщо ціна/вартість майна, робіт або послуг, що є їх предметом, перевищує 80 000 000 (вісімдесят мільйонів) гривень».

2. 28.09.2017 р. 420 917,52 6 241 543 6,74

28.09.2017р., протокол 28/09-2017, Наглядовою радою Товариства було прийнято рiшення про укладення між Товариством та Замовником контракту на поставку технологічного обладнання та виконання робіт для дотискувальної компресорної станції УППБС ТОВ «Шуртаннефтегаз» (Узбекистан), розташованої в Гузарському районі Кашкадар’їнської області, Республіки Узбекистан, на загальну суму, що не перевищує 15,9 млн. дол. США.

Офіційний курс НБУ станом на 28.09.2017р.: 1 дол. США = 26,4728 грн.

Згідно з п.13.1 Статуту ПАТ «Сумське НВО»: «Значним правочином Товариства є: будь-які договори, правочини чи операції, якщо ціна/вартість майна, робіт або послуг, що є їх предметом, перевищує 80 000 000 (вісімдесят мільйонів) гривень».

3. 28.09.2017 р. 122 833,792 6 241 543 1,97

28.09.2017р., протокол 28/09-2017, Наглядовою радою Товариства було прийнято рiшення про укладення між Товариством та Замовником контракту на поставку технологічного обладнання та виконання робіт для бустерної компресорної лінії для УППБС ТОВ «Мубарекський ГПЗ», розташованої в Мубарекському районі, Кашкадар’їнської області, Республіки Узбекистан, на загальну суму, що не перевищує 4,64 млн. дол. США.

Офіційний курс НБУ станом на 28.09.2017р.: 1 дол. США = 26,4728 грн.

Згідно з п.13.1 Статуту ПАТ «Сумське НВО»: «Значним правочином Товариства є: будь-які договори, правочини чи операції, якщо ціна/вартість майна, робіт або послуг, що є їх предметом, перевищує 80 000 000 (вісімдесят мільйонів) гривень».

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

Генеральний директор Цимбал О.Ю.                                                                                                                29.09.2017р.