Повідомлення про виникнення особливої інформації
(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство “Сумське машинобудiвне науково-виробниче об’єднання”.
2. Код за ЄДРПОУ: 05747991.
3. Місцезнаходження: 40004, м.Суми, вул.Горького, 58.
4. Міжміський код, телефон та факс: (0542) 25-04-93.
5. Електронна поштова адреса: info@snpo.ua.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:http://snpo.ua.
7. Вид особливої інформації:Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів.

II. Текст повідомлення

№ з/п Дата прийняття рішення Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину,
до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
Адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщений протокол загальних зборів акціонерів/засідання наглядової ради, на яких/якому прийняте рішення
1 11.09.2018 134 462,455 6 619 852 2,03 http://snpo.ua
Зміст інформації:
11.09.2018р., протокол 11/09-2018, Наглядовою радою ПАТ «Сумське НВО» (далі – Товариство) було прийнято рішення про укладення між Товариством та Замовником договору  на постачання арматури трубопровідної: кранів, вентилів, клапанів та подібних пристроїв (кранів кульових). Загальна вартість робіт та обладнання за Договором не перевищує 134 462 455,20 грн. з  ПДВ. До компетенції Наглядової ради відповідно до п.13.2 Статуту Товариства належить прийняття рішення про вчинення значного правочину, визначеного у пункті 13.1 цього Статуту, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом не перевищує 25 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності. Загальна кiлькiсть голосiв в Наглядовiй радi – 5 голосів, кiлькiсть голосiв, що взяли участь у засiданнi Наглядової ради при прийняттi вищезазначеного рiшення – 5 голосів, кiлькiсть голосiв, що проголосували «за» прийняття рiшення – 5 голосів, кiлькiсть голосiв, що проголосували «проти» прийняття рiшення – 0 голосiв. Згідно з п.13.1 Статуту Товариства: «Значним правочином Товариства є: будь-які договори, правочини чи операції, якщо ціна/вартість майна, робіт або послуг, що є їх предметом, перевищує 80 000 000 (вісімдесят мільйонів) гривень».

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

Генеральний директор Цимбал О.Ю.                           12.09.2018р.