Повідомлення про виникнення особливої інформації
(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство “Сумське машинобудiвне науково-виробниче об’єднання”.
2. Код за ЄДРПОУ: 05747991.
3. Місцезнаходження: 40004, м.Суми, вул.Горького, 58.
4. Міжміський код, телефон та факс: (0542) 25-04-93.
5. Електронна поштова адреса: info@snpo.ua.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://snpo.ua.
7. Вид особливої інформації:Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів.

II. Текст повідомлення

№ з/п Дата прийняття рішення Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) Адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщений протокол загальних зборів акціонерів/засідання наглядової ради, на яких/якому прийняте рішення
1 11.12.2018 12 000 6 619 852 0,181 http://snpo.ua
Зміст інформації:
11.12.2018р., протокол 11/12-2018, Наглядовою радою ПАТ «Сумське НВО» (далі – Товариство) було прийнято рішення про укладення між Товариством та Контрагентом  договору купівлі-продажу об’єкта нерухомості, що є непрофільним активом і знаходиться в власності Товариства. Вартість Об’єкту з урахуванням вартості рухомого майна і малоцінного інвентарю – 12 000 000,00 (дванадцять мільйонів) гривень з ПДВ.

Згідно з п.11.11.8 Статуту Товариства Генеральний директор попередньо погоджує із Наглядовою радою укладення Товариством правочинів чи вчинення операцій, визначених розділом 13 Статуту. Згідно з п.13.1 Статуту Товариства: «Значним правочином Товариства є: будь-які договори, правочини чи операції, договори, правочини чи операції, незалежно від ціни договору, розміру правочину чи операції, що є їх предметом, якщо це стосується придбання або відчуження нерухомого майна, у тому числі земельних ділянок, які належать Товариству на праві власності або перебувають у його користуванні (передача у користування (оренду), відчуження, оформлення права власності, користування, відмова від земельної ділянки тощо)».

Загальна кiлькiсть голосiв в Наглядовiй радi – 5 голосів, кiлькiсть голосiв, що взяли участь у засiданнi Наглядової ради при прийняттi вищезазначеного рiшення – 5 голосів, кiлькiсть голосiв, що проголосували «за» прийняття рiшення – 5 голосів, кiлькiсть голосiв, що проголосували «проти» прийняття рiшення – 0, кiлькiсть голосiв, що «утрималися» – 0.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

Генеральний директор Цимбал О.Ю.                                                                                                            12.12.2018р.