Повідомлення про виникнення особливої інформації
(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство “Сумське машинобудiвне науково-виробниче об’єднання”.
2. Код за ЄДРПОУ: 05747991.
3. Місцезнаходження: 40004, м.Суми, вул.Горького, 58.
4. Міжміський код, телефон та факс: (0542) 25-04-93.
5. Електронна поштова адреса: info@snpo.ua.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: snpo.ua.
7. Вид особливої інформації:Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів.

II. Текст повідомлення

N з/п Дата прийняття рішення Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1. 26.12.2017 р. 1 019 484 6 241 543 16,33

26.12.2017р., протокол 26/12-2017, Наглядовою радою ПАТ «Сумське НВО» (далі – Товариство) було прийнято рiшення про укладення між Товариством та Публічним акціонерним товариством «Перший український міжнародний банк» (Далі – Банк) додаткових угод до кредитних договорів на суму 22 000 000 доларів США та 10 000 000 доларів США про зниження розміру процентної ставки по кредитах за зазначеними договорами та внесення інших змін на погоджених з Банком умовах, договору застави рухомого майна про внесення інформації про зміну умов кредитування за кредитними договорами, додаткових угод договору про організацію виставлення міжнародних банківських гарантій на суму 2 100 522 євро та договору про умови виставлення міжнародної банківської контргарантії на суму 1 675 034 євро про зміни розміру загального ліміту кредитування.

Офіційний курс НБУ станом на 26.12.2017р.: 1 долар США = 27,95 грн.

Офіційний курс НБУ станом на 26.12.2017р.: 1 євро = 33,13 грн.

Згідно з п.13.1 Статуту ПАТ «Сумське НВО»: «Значним правочином Товариства є: будь-які договори, правочини чи операції, якщо ціна/вартість майна, робіт або послуг, що є їх предметом, перевищує 80 000 000 (вісімдесят мільйонів) гривень».

III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

Генеральний директор Цимбал О.Ю.                                                                                                  26.12.2017р.