Повідомлення про виникнення особливої інформації
(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство “Сумське машинобудiвне науково-виробниче об’єднання”.
2. Код за ЄДРПОУ: 05747991.
3. Місцезнаходження: 40004, м.Суми, вул.Горького, 58.
4. Міжміський код, телефон та факс: (0542) 78-68-21; (0542) 78-68-20.
5. Електронна поштова адреса: snpo@frunze.com.ua.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.frunze.com.ua.
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

II. Текст повідомлення

Згiдно з листом Наглядової ради ПАТ “Сумське НВО” вiд 07.09.2016р. б/н, вх. № 4773 канцелярії ПАТ “Сумське НВО” від 08.09.2016р., про припинення повноважень члена Наглядової ради ПАТ “Сумське НВО” в зв’язку зi смертю, вiдповiдно, достроково припинено повноваження члена Наглядової ради ПАТ “Сумське НВО” Артюшиної Аелiти Анатолiївни.
ПАТ “Сумське НВО” не отримано згоди на розкриття паспортних даних посадової особи.
Посадова особа володiла 0,000007% акцiй у статутному капiталi ПАТ “Сумське НВО”.
Посадова особа не мала непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Перебувала на посадi з 31.12.2010 р.
Призначення на дану посаду не вiдбулося.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

Генеральний директор Цимбал О.Ю.                                                                                                        08.09.2016р.