Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
Публічне акціонерне товариство
«Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання ім. М.В. Фрунзе»

1. Загальні відомості:
1.1 Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Сумське машинобудівне науково-
виробниче об’єднання ім. М.В. Фрунзе».
1.2 Організаційно-правова форма емітента: Публічне акціонерне товариство.
1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 05747991.
1.4 Місцезнаходження емітента: Україна, 40004, м.Суми, Горького, 58.
1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента: (0542) 78-68-21 (0542) 78-68-20.
1.6 Електронна поштова адреса емітента: smpo@frunze.com.ua.
1.7 Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:
www.frunze.com.ua.
1.8 Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента.

2. Текст повідомлення:
Згiдно з п.10.6. Статуту ПАТ «Сумське НВО ім. М.В. Фрунзе» (далi – Товариство) та листом Голови Наглядової ради Товариства вх. №18-5/1014 вiд 15.03.2013р. про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства за власним бажанням з 15.03.2013р. вiдбулися наступнi змiни у складi посадових осiб Товариства:
Припинено повноваження Секретаря Наглядової ради Товариства за власним бажанням – Микуленко Сергiя Євгеновича (фiзична особа не надала згоду на розкриття своїх паспортних даних).
Посадова особа володiє 0,000001% акцiй у статутному капiталi Товариства.
Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Перебував на посадi з 31.12.2010р.
Призначення на дану посаду не вiдбулося.

Припинено повноваження члена Наглядової ради Товариства за власним бажанням – Iльїної Дiани Олександрiвни (фiзична особа не надала згоду на розкриття своїх паспортних даних).
Посадова особа володiє 0,000001% акцiй у статутному капiталi Товариства.
Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Перебувала на посадi з 31.12.2010р.
Призначення на дану посаду не вiдбулося.

Припинено повноваження члена Наглядової ради Товариства за власним бажанням – Фролової Iрини Володимирiвни (фiзична особа не надала згоду на розкриття своїх паспортних даних).
Посадова особа володiє 0,000001% акцiй у статутному капiталi Товариства.
Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Перебувала на посадi з 31.12.2010р.
Призначення на дану посаду не вiдбулося.

Припинено повноваження члена Наглядової ради Товариства за власним бажанням – Фролової Марiї Сергiївни (фiзична особа не надала згоду на розкриття своїх паспортних даних).
Посадова особа володiє 0,000001% акцiй у статутному капiталi Товариства.
Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Перебувала на посадi з 31.12.2010р.
Призначення на дану посаду не вiдбулося.

3. Підпис
Генеральний директор Цимбал Олексiй Юрiйович підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно з законодавством.