"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Рішенням Наглядової ради Публічного акціонерного товариства
"Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання"
від 03 вересня 2015р., протокол № 03/09-2015.

Голова Наглядової ради

___________________ М.О. Марков

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ПРЕДСТАВНИЦТВО ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"СУМСЬКЕ МАШИНОБУДІВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ"
в м. Києві

(Нова редакція)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Публічне акціонерне товариство "Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання" (надалі – Товариство) є новим найменуванням Публічного акціонерного товариства "Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання ім. М.В. Фрунзе", правонаступника Відкритого акціонерного товариства "Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання ім. М.В. Фрунзе". Відкрите акціонерне товариство "Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання ім. М.В. Фрунзе" було засновано відповідно до наказу Мінмашпрому України від "25" лютого 1994 року № 285 шляхом перетворення Державного підприємства "Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання ім. М.В. Фрунзе" у відкрите акціонерне товариство згідно з Указом Президента України від "15" червня 1993 року № 210/93 "Про корпоратизацію державних підприємств". Товариство є юридичною особою за законодавством України і має місцезнаходження за адресою:
40004, Україна, м. Суми, Ковпаківський район, вул. Горького, 58.

1.2. Представництво Публічного акціонерного товариства "Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання" в м. Києві, Україна (далі – Представництво) створене на невизначений термін, є окремим структурним підрозділом Товариства без ознак юридичної особи і діє на підставі цього положення (далі – Положення) відповідно до вимог чинного законодавства України.
1.3. Найменування Представництва.
1.3.1. Українською мовою:
Повне — Представництво Публічного акціонерного товариства "Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання" в м. Києві.
Скорочене — Представництво ПАТ "Сумське НВО" в м. Києві.
1.3.2. Російською мовою:
Повне — Представительство Публичного акционерного общества "Сумское машиностроительное научно-производственное объединение" в г. Киеве.
Скорочене — Представительство ПАО "Сумское НПО" в г. Киеве.
1.4. Місцезнаходження Представництва:
01010, м. Київ, вул. Суворова, буд. 4/6.

2. МЕТА СТВОРЕННЯ, ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ПРЕДСТАВНИЦТВА

2.1. Метою створення та діяльності Представництва є здійснення представництва інтересів Товариства та його дочірніх підприємств відповідно до покладених на нього завдань.

2.2. Основними завданнями Представництва є: – представництво інтересів Товариства та його дочірніх підприємств на ринку України та інших ринках за погодженням з Товариством;
– здійснення маркетингових досліджень, взаємодія з посольствами і торговими представництвами зарубіжних країн, взаємодія з партнерами Товариства у частині просування контрактів і угод в інтересах Товариства та його дочірніх підприємств, а також пошук нових партнерів;
– участь від імені Товариства у роботі конференцій, симпозіумів, виставок, нарад та інших заходів (у т.ч. міжнародних).

2.3. Основні функції Представництва. Представництво виконує функції представництва інтересів Товариства в органах державної влади та місцевого самоврядування, в тому числі судових, податкових і митних органах України, інших установах, організаціях і підприємствах, а також виконує інші юридичні дії в інтересах Товариства, в тому числі:
2.3.1. Проводить маркетингові дослідження з просування товарів і послуг, що їх надає Товариство, на ринку України та інших ринках за погодженням з Товариством.
2.3.2. Взаємодіє з посольствами і торговими представництвами зарубіжних країн.
2.3.3. Взаємодіє з партнерами Товариства у частині просування контрактів і угод в інтересах Товариства, а також виконує пошук нових партнерів.
2.3.4. Виконує представницькі функції для партнерів і гостей Товариства.
2.3.5. Оформлює необхідні документи для закордонних відряджень працівників Товариства, легалізує документи в уповноважених державних органах.
2.3.6. Приймає участь від імені Товариства у роботі конференцій, симпозіумів, виставок, нарад та інших заходів (у т.ч. міжнародних).
2.3.7. Оформлює необхідні документи для забезпечення проживання в готелях прибуваючих у м. Київ працівників і партнерів Товариства.
2.3.8. Виконує інші функції, необхідні для досягнення мети створення Представництва.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПРЕДСТАВНИЦТВА

3.1. Представництво не є юридичною особою, має окремий баланс, круглу печатку, штамп, бланки зі своїм найменуванням, діловодство та інші атрибути Представництва за законодавством України.
3.2. За письмовою згодою Товариства Представництво має право:
– відкривати рахунки у фінансово-кредитних установах України;
– вести іншу діяльність на території України, спрямовану на досягнення мети та виконання функцій Представництва.
3.3. Інші права Представництва можуть бути визначені внутрішніми документами Товариства.
3.4. Представництво зобов’язане представляти інтереси Товариства в органах державної влади та місцевого самоврядування, в тому числі судових, податкових і митних органах України, інших установах, організаціях і підприємствах, виконувати юридичні дії в інтересах Товариства, в тому числі:
3.4.1. Проводити маркетингові дослідження з просування товарів і послуг, що їх надає Товариство, на ринку України та закордонних ринках.
3.4.2. Взаємодіяти з посольствами і торгпредствами зарубіжних країн.
3.4.3. Взаємодіяти з партнерами Товариства у частині просування контрактів і угод в інтересах Товариства, а також виконувати пошук нових партнерів.
3.4.4. Виконувати представницькі функції для партнерів і гостей Товариства.
3.4.5. Оформлювати необхідні документи для закордонних відряджень працівників Товариства, легалізувати документи в уповноважених державних органах.
3.4.6. Приймати участь від імені Товариства у роботі конференцій, симпозіумів, виставок, нарад та інших заходів (у т.ч. міжнародних).
3.4.7. Оформлювати необхідні документи для забезпечення проживання в готелях прибуваючих у м. Київ працівників і партнерів Товариства.
3.4.8. Вести діяльність на території України з дотриманням вимог чинного законодавства України, в тому числі, але не виключно, належним чином виконувати цивільні та господарські обов’язки у відносинах з третіми особами, своєчасно сплачувати податки, мита, збори згідно з законодавством України.
3.4.9. До початку своїй діяльності, своєчасно стати на облік та зареєструватися в компетентних державних органах України.
3.4.10. Здійснювати первинний (оперативний) та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, складати статистичну інформацію, а також надавати відповідно до вимог законодавства фінансову звітність та статистичну інформацію щодо своєї господарської діяльності, інші дані, визначені законодавством та Товариством.
3.4.11. Надавати Товариству щомісяця звіти про діяльність Представництва та звіти про фінансову діяльність Представництва.

3.5. Інші обов’язки Представництва можуть бути зазначені чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства.

4. УПРАВЛІННЯ ПРЕДСТАВНИЦТВОМ, ОРГАНИ КОНТРОЛЮ

4.1. Керівником Представництва є Директор Представництва (далі – Директор), який виконує свої обов’язки та реалізує права на підставі даного Положення та виданої Товариством довіреності.
4.2. Директор має правом першого банківського підпису на фінансових (в т.ч. платіжних) документах, необхідних для здійснення фінансової діяльності Представництва в межах кошторису, затвердженого Товариством.
4.3. Для досягнення мети створення Представництва, Директор у межах наданих повноважень:

– представляє інтереси Товариства в органах державної влади та місцевого самоврядування, в тому числі судових, податкових і митних органах України, інших установах, організаціях і підприємствах, виконує юридичні дії в інтересах Товариства;
  – забезпечує виконання планів та проектів в інтересах Товариства;
– виконує організаційно-розпорядчі або адміністративно-господарські функції з управління Представництвом, видає накази (розпорядження), обов’язкові для всіх працівників Представництва;
– самостійно розпоряджається коштами та майном Представництва у межах кошторису, затвердженого Товариством;
– попередньо погоджує з Товариством питання укладення договорів (угод) від імені Товариства та Представництва;
– відкриває поточні та інші рахунки Представництва у фінансово-кредитних установах України для зберігання коштів та здійснення усіх видів розрахункових, кредитних, касових та інших операцій Представництва за погодженням з Товариством;
– підписує платіжні документи на перерахування коштів з рахунку Представництва, у тому числі акредитиви; платіжні документи з питань сплати податків та зборів, передбачених законодавством України, банківські та комісійні збори, проценти, а також документи фінансової і статистичної звітності;
– представляє Товариство та Представництво у стосунках з фізичними та юридичними особами;
– керує поточними справами Представництва;
– орендує службове приміщення;
– встановлює розпорядок роботи Представництва;
– за письмовим погодженням з Товариством, затверджує штати, призначає на посаду та звільняє працівників Представництва;
– застосовує до працівників Представництва заходи заохочення та стягнення;
– розподіляє обов’язки між працівниками Представництва;
– організовує захист і збереження державної, комерційної таємниці та конфіденційної інформації Товариства і Представництва;
– виконує інші дії, які випливають з цього Положення, законодавства України або вказуються Товариством в довіреності.
4.4. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Представництва здійснюють компетентні державні органи України у межах наданих повноважень та Товариство у визначеному ним порядку.

5. МАЙНО ПРЕДСТАВНИЦТВА

5.1. Майно Представництва становлять виробничі і невиробничі фонди, а також інші цінності, вартість яких відображається в окремому балансі Представництва.
5.2. Товариство є власником:
– майна, переданого Товариством Представництву у користування для досягнення мети створення Представництва;
– одержаних Представництвом доходів;
– іншого майна, набутого Представництвом на підставах, що не заборонені законом.
5.3. Джерелами формування майна Представництва є:
– грошові та матеріальні внески Товариства;
– доходи, одержані від реалізації Представництвом продукції, послуг, виконання інших видів господарської діяльності;
– доходи від цінних паперів;
– кредити банків та інших кредиторів;
– майно, придбане Представництвом в інших суб’єктів господарювання, організацій та фізичних осіб у встановленому законодавством порядку;
– інші джерела, не заборонені законодавством України.
5.4. Володіння і користування майном Представництво здійснює в порядку, встановленому чинним законодавством та Положенням.

6. ЛІКВІДАЦІЯ ПРЕДСТАВНИЦТВА

6.1. Ліквідація Представництва здійснюється:
– за рішенням Наглядової ради Товариства;
– за рішенням суду;
– в інших випадках, прямо передбачених чинним законодавством.
6.2. Ліквідація Представництва здійснюється в порядку, визначеному чинним законодавством, з врахуванням умов Положення.
6.3. Представництво є ліквідованим з моменту, визначеним чинним законодавством України.

7. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Зміни до Положення вносяться в порядку, встановленому чинним законодавством України та статутом Товариства. Зміни до Положення підписуються Головою Наглядової ради Товариства або іншою особою уповноваженою Наглядовою радою Товариства.