Публічне акціонерне товариство
“Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання”
місцезнаходження: Україна, 40004, м. Суми, вул. Горького, 58,
код ЄДРПОУ 05747991

Повідомляє, що до порядку денного (переліку питань, що виносяться на голосування) позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ “Сумське НВО” (далі – Товариство), призначених на 25 жовтня 2016 року (далі – Збори), (повідомлення опубліковане в «Відомостях НКЦПФР» від 22.09.2016р. №181) внесені зміни шляхом доповнення наступними питаннями:

1. Внесення змін до Статуту.
2. Внесення змін до Положення про Наглядову раду.
3. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення (схвалення) значних правочинів.

Надаємо повний порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування) Зборів з урахуванням доповнення:
1. Прийняття рішення про обрання складу та членів лічильної комісії та припинення їх повноважень.
2. Внесення змін до Статуту.
3. Внесення змін до Положення про Наглядову раду.
4. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.
5. Обрання членів Наглядової ради.
6. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що будуть укладатися з членами Наглядової ради, визначення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
7. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення (схвалення) значних правочинів.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень з питань, включених до порядку денного: www.frunze.com.ua.

Повідомлення про доповнення порядку денного Зборів надруковане в газеті “Відомості НКЦПФР” від 13.10.2016 р. № 196.

Проекти рішень з питань порядку денного (переліку питань, які виносяться на голосування) позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Сумське НВО», призначених на 25.10.2016 року.

Проект № 1 рішення з питання «1. Прийняття рішення про обрання складу та членів лічильної комісії та припинення їх повноважень»:
1.1. 1. Обрати лічильну комісію позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Сумське НВО» в складі:
– Уманська Олена Петрівна – голова лічильної комісії;
– Новоторов Олександр Леонідович – член лічильної комісії;
– Лагодюк Євгеній Степанович – член лічильної комісії;
– Овденко Галина Володимирівна – член лічильної комісії;
– Куликова Людмила Олексіївна – член лічильної комісії.
1.1.2. Припинити повноваження обраної лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Сумське НВО», призначених на 25.10.2016 р., з моменту завершення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Сумське НВО».

Проект № 2 рішення з питання «1. Прийняття рішення про обрання складу та членів лічильної комісії та припинення їх повноважень»:
1.1.1. Обрати лічильну комісію позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Сумське НВО» в складі:
– Уманська Олена Петрівна – голова лічильної комісії;
– Новоторов Олександр Леонідович – член лічильної комісії;
– Лагодюк Євгеній Степанович – член лічильної комісії;
– Кустова Вікторія Леонідівна – член лічильної комісії;
– Куликова Людмила Олексіївна – член лічильної комісії.
1.1.2. Припинити повноваження обраної лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Сумське НВО», призначених на 25.10.2016 р., з моменту завершення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Сумське НВО».

Проект рішення з питання «2. Внесення змін до Статуту»:
2.1. Внести зміни до Статуту Публічного акціонерного товариства “Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання”, виклавши його в новій редакції.
2.2. Затвердити нову редакцію Статуту Публічного акціонерного товариства “Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання”.
2.3. Визначити Голову Загальних зборів Танчика Олександра Михайловича особою, якій надані повноваження підписати нову редакцію Статуту Публічного акціонерного товариства “Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання” від імені Товариства.

Проект рішення з питання «3. Внесення змін до Положення про Наглядову раду»:
3.1. Внести зміни до Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства “Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання”, виклавши його в новій редакції.
3.2. Затвердити нову редакцію Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства “Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання”.
3.3. Визначити Голову Загальних зборів Танчика Олександра Михайловича особою, якій надані повноваження підписати нову редакцію Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства “Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання” від імені Товариства.

Проект рішення з питання «4. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради»:
4. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства: Маркова Максима Олександровича, Малиніна Максима Юрійовича, Сарапулова Євгена Євгеновича, Шумилової Ельвіри Анатоліївни.

Проект рішення з питання «5. Обрання членів Наглядової ради»:

Проект рішення з питання «6. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що будуть укладатися з членами Наглядової ради, визначення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради»:
6.1.Затвердити умови договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради Товариства.
6.2.Уповноважити Генерального директора Товариства підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з питання «7.Прийняття рішення про надання згоди на вчинення (схвалення) значних правочинів»:
7. Надати згоду на вчинення (схвалити) значні правочини ПАТ «Сумське НВО» (далі – Товариство), а саме:
7.1.1. Укладення між Товариством та ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» (код 30019801) (далі – Замовник) договору з наступними істотними умовами:
– Товариство зобов’язується виконати наступні роботи відповідно до розробленого проекту по об’єкту: “Реконструкція компресорної станції Задніпровська” (будівельні роботи);
– сума Договору не перевищує 1 418 000 000 грн. (в т. ч. ПДВ);
– Замовник перераховує Товариству аванс в розмірі не більше 40% від вартості основного обладнання;
– оплата за договором здійснюється в наступному порядку:
– за виконані роботи – протягом 45 календарних днів з дня підписання Акту виконаних робіт на підставі довідки КБ-3;
– за поставлене основне обладнання (3 комплекти газоперекачувальних агрегатів ГПА-Ц-16РС / 76-1,44М1 з двигуном ДГ-90Л2.1 в комплекті) в наступному порядку:
– 40% вартості обладнання погашається за рахунок авансу;
– 50% вартості обладнання протягом 30 календарних днів з дня отримання повного комплекту основного обладнання;
– 10% вартості обладнання – після введення об’єкта в експлуатацію;
– за поставлене інше обладнання – на підставі видаткової і товаротранспортних накладних протягом 30 календарних днів;
– термін виконання робіт за договором – до 30.06.2018 року.
7.1.2. Надати повноваження Генеральному директору Товариства Цимбалу О.Ю. (уповноваженій ним особі) на підписання договору на умовах, зазначених у п. 7.1.1, з правом визначати інші умови договору на власний розсуд, а також на підписання всіх наступних додаткових угод до зазначеного договору, за винятком додаткових угод, умовами яких буде передбачено зміна загальної вартості договору більш ніж на 5%.

7.2.1. Укладення між Товариством та ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» (код 30019801) (далі – Замовник) договору з наступними істотними умовами:
– Товариство зобов’язується виконати наступні роботи відповідно до розробленого проекту по об’єкту: “Реконструкція компресорної станції Південнобузька” (будівельні роботи);
– сума Договору не перевищує 1 421 000 000 грн. (в т. ч. ПДВ);
– Замовник перераховує Товариству аванс в розмірі не більше 40% від вартості основного обладнання;
– оплата за договором здійснюється в наступному порядку:
– за виконані роботи – протягом 45 календарних днів з дня підписання Акту виконаних робіт на підставі довідки КБ-3;
– за поставлене основне обладнання (3 комплекти газоперекачувальних агрегатів ГПА-Ц-16РС / 76-1,44М1 з двигуном ДГ-90Л2.1 в комплекті) в наступному порядку:
– 40% вартості обладнання погашається за рахунок авансу;
– 50% вартості обладнання протягом 30 календарних днів з дня отримання повного комплекту основного обладнання;
– 10% вартості обладнання – після введення об’єкта в експлуатацію;
– за поставлене інше обладнання – на підставі видаткової і товаротранспортних накладних протягом 30 календарних днів;
– термін виконання робіт за договором – до 30.06.2018 року.
7.2.2. Надати повноваження Генеральному директору Товариства Цимбалу О.Ю. (уповноваженій ним особі) на підписання договору на умовах, зазначених у п. 7.2.1, з правом визначати інші умови договору на власний розсуд, а також на підписання всіх наступних додаткових угод до вказаних договорів, за винятком додаткових угод, умовами яких буде передбачено зміну загальної вартості договору більш ніж на 5%.

7.3.1. Укладання між Товариством та ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» (код 30019801) (далі – Замовник) договору з наступними істотними умовами:
– Товариство зобов’язується виконати наступні роботи: Реконструкція компресорної станції “Ананьїв” газопроводу “Ананьїв-Тираспіль-Ізмаїл”;
– сума Договору не перевищує 1 410 175 519 грн. (в т. ч. ПДВ);
– умови оплати за договором:
– за виконані роботи протягом 30 календарних днів з дня підписання Акту приймання виконаних робіт на підставі довідки КБ-3 з/без урахування вартості змонтованого основного обладнання;
– за поставлене основне обладнання (3–х газоперекачувальних агрегатів ГПА-Ц-16С/76-1,44М1 з двигуном ДГ-90Л2.1 у комплекті) в наступному порядку:
– 40% вартості обладнання сплачується за рахунок авансу;
– 50 % вартості обладнання поточною оплатою протягом 30 календарних днів з дня отримання повного комплекту основного обладнання;
– 10% вартості устаткування – після введення об’єкта в експлуатацію;
– за поставлене інше обладнання – на підставі видаткової накладної та/або довідки КБ-3 і Акту вартості змонтованого обладнання протягом 30 календарних днів;
– термін виконання робіт за договором – до 30.09.2018 року.
7.3.2. Надати повноваження Генеральному директору Товариства Цимбалу О. Ю. (уповноваженій ним особі) на підписання договору на умовах, зазначених у п. 7.3.1, з правом визначати інші умови договору на власний розсуд, а також на підписання всіх наступних додаткових угод до вказаного договору, за винятком додаткових угод, умовами яких передбачено зміну загальної вартості договору більш ніж на 5%.

7.4.1. Укладення між Товариством та Компанією «Satrap Jonoub Co.» (Тегеран, В. Р. Іран) (далі – Замовник) контракту на поставку обладнання та надання послуг для Нової компресорної станції Бібіхакіме (Іран) (далі – Контракт) з наступними істотними умовами:
– Товариство поставляє Замовнику три електроприводних відцентрових компресорних агрегати;
– ціна Контракту не перевищує 14 000 000 Євро. Вартість послуг з шефнадзору не включена в ціну Контракту;
– умови поставки устаткування FCA – м. Суми, Україна (Інкотермс -2010)
– умови оплати:
– 25% ціни Контракту повинні бути сплачені протягом 75 днів з дати підписання Контракту проти корпоративної гарантії повернення авансового платежу, випущеної Товариством;
– 15% ціни Контракту повинні бути сплачені протягом 75 днів з дати надання погодженої проектної документації проти корпоративної гарантії повернення авансового платежу, випущеної Товариством;
– 10% ціни Контракту повинні бути сплачені Товариству протягом 75 днів з дати надання документів, що підтверджують поставку матеріалів і частин для виготовлення основних частин компресорного агрегату, включаючи матеріали і частини для головного двигуна, гідромуфти, які повинні бути у повній відповідності з погодженими технічними документами та Контрактом, а також письмовим підтвердженням інспектором третьої сторони, призначеним Покупцем;
– 10% вартості контракту повинні бути сплачені Товариству протягом 75 днів з дати надання копії Акта Заводських приймальних випробувань проти корпоративної гарантії повернення авансового платежу, випущеної Товариством;
– 40% вартості контракту повинні бути оплачені Товариству протягом 80 днів з дати надання відвантажувальних документів, зазначених у положеннях цього Контракту;
– строк поставки обладнання – 345 днів з дати надходження першого авансового платежу;
– послуги з шефнадзору не включені в ціну Контракту. Ціна одного людино-дня при наданні послуг становить 600 Євро і включає всі витрати і витрати персоналу Товариства крім місцевих транспортних витрат, проживання і харчування на об’єкті;
– умови оплати послуг з шефнадзору: 50% – авансовий платіж протягом 15 днів з дати узгодження графіка відрядження персоналу Товариства, 50% – протягом 10 днів після підписання Акту прийому-передачі наданих послуг з шефнадзору.

7.4.2. Надати Генеральному директору Товариства Цимбалу О.Ю. (уповноваженій ним особі) повноваження на підписання Контракту з наданням права на власний розсуд змінювати умови Контракту, крім істотних умов, перелічених у п. 7.4.1, а також на підписання всіх наступних додаткових угод (змін) до зазначеного контракту, за винятком додаткових угод, умовами яких передбачено зміну загальної вартості Контракту більш ніж на 5%.

7.5.1. Укладення між Товариством і Компанією «Satrap Jonoub Co.» (Тегеран, В. Р. Іран) (далі – Замовник) контракту на поставку обладнання та надання послуг для Станції попереднього стиснення рециркулюючого газу «Пазанан» в Ісламській Республіці Іран, з наступними істотними умовами:
– Товариство поставляє Замовнику два електропровідних відцентрових компресорних агрегати ЕКА-Ц-9,8/12,5-1,53M1;
– ціна Контракту становить 9 050 000 Євро. Вартість послуг з шефнадзору не включена в ціну Контракту;
– умови поставки устаткування FCA – м. Суми, Україна (Інкотермс -2010);
– умови оплати:
– 25% ціни Контракту в сумі 2 262 500 Євро повинні бути сплачені протягом 75 днів з дати підписання Контракту проти корпоративної гарантії повернення авансового платежу, випущеної Товариством;
– 15% ціни Контракту в сумі 1 357 500 Євро повинні бути сплачені протягом 75 днів з дати надання погодженої проектної документації проти корпоративної гарантії повернення авансового платежу, випущеної Товариством;
– 10% ціни Контракту в сумі 905 000 Євро повинні бути сплачені Товариству протягом 75 днів з дати надання документів, що підтверджують поставку матеріалів і частин для виготовлення основних частин компресорного агрегату, включаючи матеріали і частини для головного двигуна, гідромуфти, які повинні бути у повній відповідності з погодженими технічними документами та Контрактом, а також письмовим підтвердженням інспектором третьої сторони, призначеним Замовником;
– 10% ціни Контракту в сумі 905 000 Євро повинні бути сплачені Товариству протягом 75 днів з дати надання копії Акта Заводських приймальних випробувань проти корпоративної гарантії повернення авансового платежу, випущеної Товариством;
– 40% ціни Контракту в сумі 3 620 000 Євро повинні бути сплачені Товариству протягом 80 днів з дати надання відвантажувальних документів;
– строк поставки Обладнання – 345 днів з дати надходження першого авансового платежу;
– послуги з шефнадзору не включені в ціну Контракту. Ціна одного людино-дня при наданні послуг становить 600 Євро і включає всі витрати і витрати персоналу Товариства крім місцевих транспортних витрат, проживання і харчування на об’єкті;
– умови оплати послуг з шефнадзору: 50% – авансовий платіж протягом 15 днів з дати узгодження графіка відрядження персоналу Товариства, 50% – протягом 10 днів після підписання Акту прийому-передачі наданих послуг з шефнадзору.
7.5.2. Надати Генеральному директору Товариства Цимбалу О.Ю. (уповноваженій ним особі) повноважень на підписання Контракту з наданням права на власний розсуд змінювати умови Контракту, крім істотних умов, перелічених у п. 7.5.1, а також на підписання всіх наступних додаткових угод (змін) до зазначеного контракту, за винятком додаткових угод, умовами яких передбачено зміну загальної вартості Контракту більш ніж на 5%.

7.6.1. Внесення змін в кредитний договір про відкриття кредитної лінії № 20-1339/2-1 від 20.04.2012р., укладений між Публічним акціонерним товариством «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» (далі – Банк) та Товариством (далі – Кредитний договір 1) у частині зміни наступних умов:
– збільшення суми кредиту за рахунок капіталізації відсотків і встановлення суми кредиту у розмірі не більше 41 млн. дол. США;
– продовження терміну дії Кредитного договору 1 на строк до 20.02.2017 р.;
– встановлення максимальної процентної ставки в розмірі 15% річних;
– переведення Кредитного договору 1 в траншеву кредитну лінію, під чинне забезпечення.

7.6.2. Внесення змін в кредитний договір про відкриття кредитної лінії № 20-0516/2-1 від 23.02.2012 р., укладений між Банком та Товариством (далі – Кредитний договір 2) у частині зміни наступних умов:
– збільшення суми кредиту за рахунок капіталізації відсотків і встановлення суми кредиту у розмірі не більш 6,5 млн. дол. США;
– продовження терміну дії Кредитного договору 2 на строк до 20.02.2017 р.;
– встановлення максимальної процентної ставки в розмірі 15% річних;
– переведення Кредитного договору 2 у траншеву кредитну лінію, під чинне забезпечення.

7.6.3. Внесення змін в кредитний договір про відкриття кредитної лінії № 20-3189/2-1 від 05.11.2013 р., укладений між Банком та Товариством (далі – Кредитний договір 3) у частині зміни наступних умов:
– збільшення суми кредиту за рахунок капіталізації відсотків і встановлення суми кредиту у розмірі не більше 11 млн. дол.США;
– продовження терміну дії Кредитного договору 3 на термін до 20.02.2017 р.;
– встановлення максимальної процентної ставки в розмірі 15% річних;
– переведення Кредитного договору 3 в траншеву кредитну лінію, під чинне забезпечення.

7.6.4. Внесення змін в кредитний договір про відкриття кредитної лінії № 20-3543/2-1 від 08.11.2013 р., укладений між Банком та Товариством (далі – Кредитний договір 4) у частині зміни наступних умов:
– збільшення суми кредиту за рахунок капіталізації відсотків і встановлення суми кредиту у розмірі не більше 0,8 млн. дол.США;
– продовження терміну дії Кредитного договору 4 на термін до 20.02.2017 р.;
– встановлення максимальної процентної ставки в розмірі 15% річних;
– переведення Кредитного договору 4 в траншеву кредитну лінію, під чинне забезпечення.

7.6.5. внесення змін в кредитний договір про відкриття кредитної лінії № 20-3626/2-1 від 15.11.2013 р., укладений між Банком та Товариством (далі – Кредитний договір 5) у частині зміни наступних умов:
– збільшення суми кредиту за рахунок капіталізації відсотків і встановлення суми кредиту у розмірі не більше 2,3 млн. дол.США;
– продовження терміну дії Кредитного договору 5 на строк до 20.02.2017 р.;
– встановлення максимальної процентної ставки в розмірі 15% річних;
– переведення Кредитного договору 5 в траншеву кредитну лінію, під чинне забезпечення.

7.6.6. Внесення змін у договір застави № 20-1340/3-1 від 20.04.2012 р., договір застави майнових прав № 20-1342/3-1 від 20.04.2012 р., договір застави майнових прав № 20-1913/3-1 від 31.07.2014 р., договір застави майнових прав №20-1912/3-1 від 31.07.2014 р., договір застави майнових прав № 20-3628/3-1 від 15.11.2013 р., договір застави майнових прав № 20-3545/3-1 від 08.11.2013 р., договір застави товарів в обороті № 20-4302/2-1 від 28.12.2012 р., у договір поруки № 20-1343/3-3 від 20.04.2012 р., укладені між Товариством і Банком в частині внесення інформації про зміну параметрів кредитування за Кредитними договорами 1-5, згідно з пунктом 7.6.1.

7.6.7. Надання Генеральному директору Товариства, Цимбалу О.Ю. (уповноваженій ним особі), повноважень голосувати (приймати рішення) на Загальних зборах учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання» (далі – ТОВ «СМНВО») (код ЄДРПОУ 34013028) та підписувати протокол Загальних зборів учасників ТОВ «СМНВО» з питань:
1) внесення змін в укладені між ТОВ «СМНВО» та Банком договір поруки № 20-1343/3-3 від 20.04.2012 р., іпотечний договір із застереженням про задоволення вимог Іпотекоутримувача №20-2201/3-1 від 26.06.2012 року, договір застави № 20-1341/3-1 від 20.04.2012 р. в частині внесення інформації про зміну параметрів кредитування за Кредитним договором 1, згідно з пунктом 7.6.1.
2) надання Директору ТОВ «СМНВО» Мамчуну Д.В. (уповноваженій ним особі) повноважень на укладення з Банком договорів про внесення змін до договору поруки № 20-1343/3-3 від 20.04.2012 р., іпотечний договір із застереженням про задоволення вимог Іпотекоутримувача №20-2201/3-1 від 26.06.2012 року, договір застави № 20-1341/3-1 від 20.04.2012 р., а також підписання інших документів, необхідних для укладення вказаних договорів, з правом визначати умови договорів про внесення змін на власний розсуд.

7.6.8. Надання повноважень генеральному директору Товариства Цимбалу О. Ю. (уповноваженій ним особі) на підписання та укладання від імені Товариства договорів про внесення змін у Кредитні договори 1-5, договір застави № 20-1340/3-1 від 20.04.2012 р., договір застави майнових прав № 20-1342/3-1 від 20.04.2012 р., договір застави майнових прав № 20-1913/3-1 від 31.07.2014 р., договір застави майнових прав №20-1912/3-1 від 31.07.2014 р., договір застави майнових прав № 20-3628/3-1 від 15.11.2013 р., договір застави майнових прав № 20-3545/3-1 від 08.11.2013 р., договір застави товарів в обороті № 20-4302/2-1 від 28.12.2012 р., у договір поруки № 20-1343/3-3 від 20.04.2012 р., укладені між Товариством і Банком, на умовах, зазначених у цьому рішенні з правом визначати інші умови договорів про внесення змін на власний розсуд, а також здійснення від імені Товариства фактичних і юридичних дій, необхідних для укладення зазначених договорів.

7.7.1. Укладення між Товариством та Публічним акціонерним товариством «Перший український міжнародний банк» (далі – ПАТ «ПУМБ») додаткової угоди до Генерального договору про умови випуску банківських гарантій і акредитивів від 31.03.2008 р. (далі – Генеральний договір) про внесення змін в частині встановлення терміну дії усіх гарантій та акредитивів, випущених згідно з Генеральним договором, не довше, ніж до 01.05.2017 р., а також про внесення інших змін на узгоджених з ПАТ «ПУМБ» умовах.

7.7.2. Укладення між Товариством та ПАТ «ПУМБ» додаткових угод до Договору застави рухомого майна №7.5-60/З-1 від 31.03.2008 р., Договору застави майнових прав №7.5-60/З-2 від 31.03.2008 р., Договору застави майнових прав №10-252 від 07.12.2012 р., Договору застави майнових прав №МП-КНА-ЮР/08-15/1 від 23.06.2014 р., Договору застави майнових прав №МП-КНА-ЮР/08-15/2 від 19.06.2015 р., Договору застави майнових прав №ЮР/05-92/З-1 від 08.11.2005 р., Договору застави майнових прав №ЮР/04-57/Заст-1 від 25.08.2004 р. про внесення відповідної інформації про зміну умов Генерального договору.

7.7.3. Надання повноважень Генеральному директору Товариства Цимбалу Олексію Юрійовичу (уповноваженій ним особі) на підписання зазначених додаткових угод до Генерального договору і перелічених договорів застави з правом прийняття рішень по умовам, не визначеним в протоколі Загальних зборів акціонерів Товариства, на власний розсуд.

7.7.4. Надання Генеральному директору Товариства Цимбалу Олексію Юрійовичу право голосувати «ЗА» на загальних зборах учасників ТОВ «СМНВО» з питань укладення між ТОВ «СМНВО» і Банком додаткових угод до Договору застави рухомого майна (обладнання) №10-687 від 08.02.2011 р. та Договору поруки №10-723 від 16.03.2011 р. про внесення відповідної інформації про зміну умов Генерального договору з наданням повноважень директору ТОВ «СМНВО» Мамчуну Дмитру Валерійовичу повноважень підписувати зазначені додаткові угоди до перелічених договорів з правом прийняття рішень по умовам, не визначеним в протоколі Загальних зборів учасників ТОВ «СМНВО», на власний розсуд.

7.8.1. Укладання між Товариством та ПАТ «Сбербанк» (далі – Банк) Додаткової угоди №73 до Договору про відкриття кредитної лінії № 02-В/11/38/ЮО від 11.02.2011 р. (далі – Кредитний договір) про:
– продовження терміну дії Кредитного договору до 25.02.2017 р.,
– встановлення ставки за кредитом у розмірі 12%,
– зміну графіка погашення основної заборгованості та відсотків за користування кредитом;
– внесення інших змін на узгоджених з Банком умовах.

7.8.2. Укладання між Товариством і Банком договору поруки, згідно з яким Товариство є поручителем за зобов’язаннями ДП «Завод ОБ і ВТ» за кредитним договором № 02-В/10/38/ЮО від 30.03.2010 р., укладеним між Банком та ДП «Завод ОБ і ВТ», на суму 3 947 220 дол. США з терміном кредитування до 25.02.2017 р.

7.8.3. Надання повноважень Генеральному директору Товариства Цимбалу Олексію Юрійовичу (уповноваженій ним особі) на підписання додаткової угоди до Кредитного договору на умовах, зазначених у п. 7.8.1, з правом визначення інших умов на власний розсуд, а також інших необхідних у зв’язку з цим документів.

7.8.4. Надання повноважень Генеральному директору Товариства Цимбалу Олексію Юрійовичу (уповноваженій ним особі) на підписання Договору поруки, зазначеного у п. 7.8.2, з правом визначення умов такого договору на власний розсуд, а також інших необхідних у зв’язку з цим документів.

НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні. Генеральний директор Цимбал О.Ю. 13.10.2016р.