Публічне акціонерне товариство
“Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання”
місцезнаходження: Україна, 40004, м. Суми, вул. Горького, 58,
код ЄДРПОУ 05747991

Наглядова рада ПАТ «Сумське НВО» (надалі – «Товариство») повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів Товариства (надалі – «Збори») відбудуться об 11:00 год. 24 квітня 2017 року за адресою: м.Суми, пл. Горького, 5 (Палац культури, концертний зал та фойє першого поверху).
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 18 квітня 2017 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ
(ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ):

1. Прийняття рішення про обрання складу та членів лічильної комісії та припинення їх повноважень.
2. Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.
3. Розгляд звіту Наглядової ради про свою діяльність та загальний стан Товариства у 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 роках, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
4. Розгляд звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.
5. Прийняття рішення про затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 роки.
6. Прийняття рішення про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік.
7. Прийняття рішення про розподіл прибутку та збитків за підсумками господарської діяльності Товариства у 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 роках.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що будуть укладатися з членами Наглядової ради Товариства, визначення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
12. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності згідно з консолідованою звітністю Товариства,
(тис. грн.)

Найменування показника

Період

2016 рік за МСФЗ 2015 рік за МСФЗ 2014 рік за МСФЗ 2013 рік за МСФЗ 2012 рік за МСФЗ 2011 рік за П(С)БО
Усього активів 6 241 543 5 789 894 5 014 252 4 272 930 4 019 392 3 330 480
Основні засоби 406 993 404 528 426 506 378 724 400 378 142 827
Довгострокові фінансові інвестиції 358 014 351 519 325 816 429 794 160 122 502 241
Запаси 1 500 134 1 189 863 1 331 734 1 035 074 867 272 999 948
Сумарна дебіторська заборгованість 3 780 212 3 604 304 2 699 963 2 243 267 2 430 158 1 555 414
Грошові кошти та їх еквіваленти 16 765 80 938 31 199 55 274 29 655 89 383
Нерозподілений прибуток (4 164 826) (3 046 428) (1 317 843) 46 229 86 581 127 630
Власний капітал (3 129 474) (2 031 907) (317 577) 1 020 215 1 107 555 943 428
Статутний капітал 710 850 710 850 710 850 710 850 710 850 710 850
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 195 032 224 969 306 744 285 799 40 760 349 280
Поточні зобов’язання і забезпечення 9 175 985 7 596 832 5 025 085 2 966 916 2 604 484 2 001 802
Чистий прибуток (збиток) (1 143 351) (1 755 535) (1 398 398) (159 997) 238 799 358
Середньорічна кількість акцій (шт.) 71 085 000 71 085 000 71 085 000 71 085 000 71 085 000 71 085 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 7 726 8 932 11055 12 348 12 530 12 876

Реєстрація акціонерів для участі у Зборах буде здійснюватись 24 квітня 2017 року за місцем їх проведення з 10:00 до 10:40 год. Для участі у Зборах акціонерам Товариства необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та доручення, засвідчене згідно з вимогами чинного законодавства.

Акціонери чи їх представники під час підготовки до Зборів можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів, за адресою: 40004, м. Суми, вул. Горького, 58, кімната №267, тел. (0542) 68-60-19, у робочі дні з 8:00 до 17:00, а в день проведення Зборів – також у місці їх проведення. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є начальник департамента правового забезпечення Танчик Олександр Михайлович.

Пропозиції щодо питань, включених до порядку денного (переліку питань, що виносяться на голосування) Зборів, подаються в письмовій формі із зазначенням П.І.Б. (найменування) акціонера, кількості та типу належних йому акцій, змісту пропозиції з питання та/або проекту рішення. Пропозиції щодо питань, включених до порядку денного (переліку питань, що виносяться на голосування) Зборів, приймаються у строк до 04 квітня 2017 р., пропозиції по кандидатам для обрання до складу Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства приймаються у строк до 17 квітня 2017 р.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень з питань, включених до порядку денного: www.frunze.com.ua.

Повідомлення про проведення Зборів надруковане в газеті “Відомості НКЦПФР” від 24.03.2017 р. № 57.
Проекти рішень з питань порядку денного (переліку питань, які виносяться на голосування)
річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Сумське НВО», призначених на 24.04.2017 року.

1. Прийняття рішення про обрання складу та членів лічильної комісії та припинення їх повноважень.
1.1. Обрати лічильну комісію річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Сумське НВО» в складі:
– Новоторов Олександр Леонідович – голова лічильної комісії;
– Лагодюк Євгеній Степанович – член лічильної комісії;
– Кустова Вікторія Леонідівна – член лічильної комісії;
– Куликова Людмила Олексіївна – член лічильної комісії;
– Вагіна Тетяна Григорівна – член лічильної комісії.

1.2. Припинити повноваження обраної лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Сумське НВО», призначених на 24.04.2017 р., з моменту завершення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Сумське НВО».

2. Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.
2.1. Прийняти до відома звіт Генерального директора Товариства за 2012, 2013, 2104, 2015, 2016 роки.
2.2. Роботу Генерального директора Товариства у 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 роках визнати задовільною та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності Товариства, а також інтересам Товариства в цілому.

3. Розгляд звіту Наглядової ради про свою діяльність та загальний стан Товариства у 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 роках, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
3.1. Прийняти до відома звіт Наглядової ради про свою діяльність та загальний стан Товариства у 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 роках.
3.2. Роботу Наглядової ради у 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 роках визнати задовільною та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності Товариства, а також інтересам Товариства та акціонерів в цілому.

4.Розгляд звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.
4.1. Прийняти до відома звіт та затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 роки.
4.2. Роботу Ревізійної комісії Товариства у 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 роках визнати задовільною та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності Товариства, а також інтересам Товариства та акціонерів в цілому.

5. Прийняття рішення про затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 роки.
5.1. Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 роки.

6. Прийняття рішення про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік.
6.1. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік.

7. Прийняття рішення про розподіл прибутку та збитків за підсумками господарської діяльності Товариства у 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 роках.
7.1. Накопичені збитки Товариства, отримані за підсумками господарської діяльності в 2013, 2014, 2015, 2016 роках, покрити частково за рахунок чистого прибутку за 2012 рік, резервного капіталу, залишку нерозподіленого прибутку на 31.12.2011р.

8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
8.1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства: Овденко Галини Володимирівни, Пертіна Олексія Володимировича, Лук’яненко Володимира Матвійовича, Шумилової Ельвіри Анатоліївни, Сарапулова Євгена Євгеновича.

9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення не надається на підставі п. 5 ч. 3 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства».

10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що будуть укладатися з членами Наглядової ради Товариства, визначення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.
10.1.Затвердити умови договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради Товариства.
10.2.Уповноважити Генерального директора Товариства підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової ради Товариства.

11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
11.1. Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства: Турій Олени Василівни, Дерев’янко Олександра Миколайовича, Кадуріної Марії Іванівни.

12. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення не надається на підставі п. 5 ч. 3 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства».

НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Генеральний директор Цимбал О.Ю. 24.03.2017 р.