Публічне акціонерне товариство
“Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання”
місцезнаходження: Україна, 40004, м. Суми, вул. Горького, 58,
код ЄДРПОУ 05747991

Наглядова рада ПАТ «Сумське НВО» (надалі – «Товариство») повідомляє, що позачергові Загальні збори акціонерів Товариства (надалі – «Збори») відбудуться об 11:00 год. 25 жовтня 2016 року за адресою: м. Суми, пл. Горького, 5 (Палац культури, концертний зал та фойє першого поверху).
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 19 жовтня 2016 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ
(ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ):

1. Прийняття рішення про обрання складу та членів лічильної комісії та припинення їх повноважень.
2. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.
3. Обрання членів Наглядової ради.
4. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що будуть укладатися з членами Наглядової ради, визначення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Реєстрація акціонерів для участі у Зборах буде здійснюватись за місцем їх проведення з 10:00 до 10:40 год. Для участі у Зборах акціонерам Товариства необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та доручення, засвідчене згідно з вимогами чинного законодавства.

Акціонери чи їх представники під час підготовки до Зборів можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів, за адресою: 40004, м. Суми, вул. Горького, 58, у робочі дні з 8:00 до 17:00, а в день проведення Зборів – також у місці їх проведення. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є начальник департамента правового забезпечення Танчик Олександр Михайлович.

Пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Зборів, подаються в письмовій формі із зазначенням ПІБ (найменування) акціонера, кількості та типу належних йому акцій, змісту пропозиції з питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується акціонером для обрання до складу Наглядової ради Товариства. Пропозиції з питань, включених до порядку денного (переліку питань, що виносяться на голосування) Загальних зборів, приймаються у строк до 05 жовтня 2016 р.; пропозиції по кандидатам для обрання до складу Наглядової ради Товариства приймаються у строк до 18 жовтня 2016 р.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень з питань, включених до порядку денного: www.frunze.com.ua.

Повідомлення про проведення Зборів надруковане в газеті “Відомості НКЦПФР” від 22.09.2016 р. № 181.

Проекти рішень з питань порядку денного (переліку питань, що виносяться на голосування)
позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Сумське НВО», призначеного на 25 жовтня 2016 р.

1.Прийняття рішення про обрання складу та членів лічильної комісії та припинення їх повноважень.
1.1. Обрати лічильну комісію позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Сумське НВО» в складі:
– Уманська Олена Петрівна – голова лічильної комісії;
– Новоторов Олександр Леонідович – член лічильної комісії;
– Лагодюк Євгеній Степанович – член лічильної комісії;
– Овденко Галина Володимирівна – член лічильної комісії;
– Куликова Людмила Олексіївна – член лічильної комісії.
1.2. Припинити повноваження обраної лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Сумське НВО», призначених на 25.10.2016 р., з моменту завершення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Сумське НВО».

2.Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.
2.Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства: Маркова Максима Олександровича, Малиніна Максима Юрійовича, Сарапулова Євгена Євгеновича, Шумилової Ельвіри Анатоліївни.

3.Обрання членів Наглядової ради.

4.Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що будуть укладатися з членами Наглядової ради, визначення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
4.1.Затвердити умови договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради Товариства.
4.2.Уповноважити Генерального директора Товариства підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової ради Товариства.

НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні. Генеральний директор Цимбал О.Ю. 22.09.2016р.