Протокол № 31
позачергових Загальних зборів акціонерів
(надалі – Збори; Загальні збори)
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СУМСЬКЕ МАШИНОБУДІВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ»
(надалі – Товариство або ПАТ «СУМСЬКЕ НВО»)

 

м. Суми 25 жовтня 2016 року

Дата проведення Загальних зборів: 25 жовтня 2016 року.

Час проведення Загальних зборів: 11:00 за київським часом.

Місце проведення Загальних зборів: м. Суми, пл. Горького, 5 (Палац культури, концертний зал та фойє першого поверху).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:
19 жовтня 2016 року.

Відповідно до пункту 9.18. Статуту ПАТ «СУМСЬКЕ НВО», за рішенням Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 07/09-2016 від 07.09.2016 року) були сформовані робочі органи Зборів у складі: Голова Загальних зборів – Танчик Олександр Михайлович, Секретар Загальних зборів – Перерослий Олександр Вікторович.

Позачергові Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУМСЬКЕ МАШИНОБУДІВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ» відкрив Голова Загальних Зборів Танчик Олександр Михайлович, який проінформував учасників Зборів, що у відповідності до ст.47 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства, Наглядовою радою ПАТ «СУМСЬКЕ НВО» (протокол засідання Наглядової ради № 07/09-2016 від 07.09.2016 року) було прийнято рішення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ«СУМСЬКЕ НВО».
Голова Загальних зборів ПАТ «СУМСЬКЕ НВО» Танчик Олександр Михайлович доповів про заходи щодо підготовки та проведення позачергових Загальних зборів акціонерів.
Для перевірки повноважень акціонерів та їх представників, що прибули для участі у Загальних зборах, на підставі укладеної додаткової угоди № 18 від 07.10.2016 р. до договору від 20.01.2011 р. № 10-Е про відкриття рахунків у цінних паперах власникам іменних цінних паперів, у відповідності до Статуту Товариства та рішення Наглядової ради ПАТ «СУМСЬКЕ НВО» (протокол засідання Наглядової ради № 07/09-2016 від 07.09.2016 року) з метою здійснення реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «СУМСЬКЕ НВО», що скликані на 25.10.2016 р., повноваження реєстраційної комісії були передані депозитарній установі – ТОВ «УКРЕНЕРГОРЕЄСТР» (надалі – Депозитарна установа) (ідентифікаційний код 21656006).

Відповідно до наказу Депозитарної установи №36 від 24.10.2016 р. сформовано склад Реєстраційної комісії у кількості 7 (семи) осіб (члени комісії):
1. Уманська Олена Петрівна;
2. Овденко Галина Володимирівна;
3. Лагодюк Євгеній Степанович;
4. Новоторов Олександр Леонідович;
5. Куликова Людмила Олексіївна;
6. Вагіна Тетяна Григорівна;
7. Кустова Вікторія Леонідівна.

До початку проведення реєстрації, рішенням засідання Реєстраційної комісії Головою Реєстраційної комісії в порядку, передбаченому ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства», одноголосно обрано Уманську Олену Петрівну.
(Протокол № 1 від 25.10.2016 р. засідання Реєстраційної комісії про обрання Голови Реєстраційної комісії додається до протоколу Загальних зборів).

Місце проведення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах – м. Суми, пл. Горького, 5 (Палац культури, концертний зал та фойє першого поверху).
Початок реєстрації акціонерів, які прибули для участі у Загальних зборах – 10.00 год. 25.10.2016 р.
Закінчення реєстрації акціонерів, які прибули для участі у Загальних зборах– 10.40 год. 25.10.2016 р.

Слово надано Голові Реєстраційної комісії Уманській Олені Петрівні, яка повідомила наступне:
Реєстрацію акціонерів (їх представників), які прибули для участі у Загальних зборах, проведено на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах , складеному на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення Загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 19.10.2016 року в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, з зазначенням загальної кількості цінних паперів кожного акціонера та кількості належних йому голосуючих цінних паперів.

Відповідно до пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України» власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, зобов’язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності Законом України «Про депозитарну систему України» не здійснив вищевказані дії, цінні папери такого власника, які дають право на участь в органах емітента, не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Згідно переліку акціонерів станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення Загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 19.10.2016 року, загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах становить – 23928 ( двадцять три тисячі дев’ятсот двадцять вісім ) осіб.

На дату складання переліку акціонерів станом на 24.00 год. 19.10.2016 року, на особовому рахунку емітента не обліковується жодної штуки викуплених емітентом власних простих іменних акцій.

На дату складання переліку акціонерів станом на 24.00 год. 19.10.2016 року, кількість голосуючих цінних паперів, відносно якої визначається кворум, становить – 70 048 414 шт.

Необхідна для кворуму кількість акцій (голосів) – 35 024 208 шт. (більш як 50 % голосуючих акцій).

Під час реєстрації, Реєстраційна комісія перевірила та підтвердила повноваження кожного учасника Загальних зборів.

Згідно складеного Реєстраційною комісією переліку акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах, для участі у Загальних зборах зареєструвались 32 акціонера (їх представників), яким у сукупності належить 69 259 915 (шістдесят дев’ять мільйонів двісті п’ятдесят дев’ять тисяч дев’ятсот п’ятнадцять) шт. простих іменних акцій, в тому числі кількість цінних паперів, які враховуються при визначенні кворуму становить 69 258 931 (шістдесят дев’ять мільйонів двісті п’ятдесят вісім тисяч дев’ятсот тридцять одна) шт. простих іменних акцій.

Згідно складеного Реєстраційною комісією переліку акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах, загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвались для участі у Загальних зборах становить 69 258 931 (шістдесят дев’ять мільйонів двісті п’ятдесят вісім тисяч дев’ятсот тридцять один) голос.

Згідно складеного Реєстраційною комісією переліку акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах, кількість цінних паперів (голосів), що не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента у відповідності до абзацу другого пункту 10 Розділу VI ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ Закону України «Про депозитарну систему України» – 984 шт., що відповідає – 0,094927% (від загальної кількості цінних паперів, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента).

Перелік акціонерів, які зареєструвались для участі 25.10.2016 року у Загальних зборах, підписано Головою Реєстраційної комісії.

На момент закінчення реєстрації -10:40 год. 25.10.2016 року – Реєстраційною комісією для участі у Загальних зборах акціонерів зареєстровано акціонерів (представників акціонерів), які сукупно є власниками 98,872947 відсотка (дев’яносто вісім цілих, 872947 мільйоних відсотка) голосуючих акцій Публічного акціонерного товариства «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання» (від загальної кількості голосів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента).

Загальна кількість довіреностей отриманих (зареєстрованих) під час проведення реєстрації 4 штуки.

Кількість прийнятих рішень про відмову від реєстрації акціонерів (представників акціонерів) – 0 штук.

Враховуючи, що привілейованих акцій Публічним акціонерним товариством «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання» не емітовано, а для участі у Загальних зборах акціонерів зареєструвались акціонери (представники акціонерів), які сукупно є власниками 98,872947% голосуючих акцій Товариства, у відповідності до частини 1 статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» Реєстраційною комісією зафіксовано наявність кворуму Загальних зборів акціонерів 25.10.2016 року.

Загальна кількість голосуючих акцій з питань порядку денного (кворум Загальних зборів) – 69 258 931 (шістдесят дев’ять мільйонів двісті п’ятдесят вісім тисяч дев’ятсот тридцять один) голос.

Відповідно до частини 2 статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» позачергові загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання» визнаються правомочними (мають кворум), оскільки у них беруть участь акціонери (у тому числі через своїх представників), які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

Відповідно до пункту 2 частини 2 статті 52 Закону України «Про акціонерні товариства» Наглядовою радою Товариства були прийняті рішення (протоколи засідання Наглядової ради № 07/09-2016 від 07.09.2016 р., №05/10-2016 від 05.10.2016р.) про затвердження порядку денного (переліку питань), що виносяться на розгляд Зборів.

Протягом строку, встановленого Законом України «Про акціонерні товариства», від акціонерів Товариства:
• Компанії СТРЕМВОЛ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (STREMVOL HOLDINGS LIMITED),
• ТОВ «ФОНДОВА КОМПАНІЯ «МЕРИДІАН»,
надійшли пропозиції щодо доповнення порядку денного (переліку питань, винесених на голосування), а також проекти рішень з цих питань, та пропозиції щодо кандидатів для обрання до складу Наглядової ради Товариства. Наглядовою радою Товариства були прийняті рішення (протокол №05/10-2016 від 05.10.2016р.) про включення додаткових питань до порядку денного (переліку питань), що виносяться на розгляд Зборів, а також прийняті для розгляду проекти рішень з цих питань, та були затверджені кандидати для обрання до складу Наглядової ради Товариства (протокол №20/10-2016 від 20.10.2016р.).

Голова Зборів ознайомив присутніх із порядком денним Загальних зборів, який було доведено до кожного акціонера ПАТ «СУМСЬКЕ НВО» в порядку, передбаченому законодавством України та Статутом ПАТ «СУМСЬКЕ НВО»:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ)
(надалі – порядок денний):

1. Прийняття рішення про обрання складу та членів лічильної комісії та припинення їх повноважень.
2. Внесення змін до Статуту.
3. Внесення змін до Положення про Наглядову раду.
4. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.
5. Обрання членів Наглядової ради.
6. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що будуть укладатися з членами Наглядової ради, визначення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
7. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення (схвалення) значних правочинів.

Оскільки Загальні збори акціонерів є правомочними, Головою Загальних зборів Танчиком Олександром Михайловичем оголошено Загальні збори відкритими, Загальні збори перейшли до розгляду першого питання порядку денного.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «Прийняття рішення про обрання складу та членів лічильної комісії та припинення їх повноважень»

СЛУХАЛИ: Голову Зборів Танчика Олександра Михайловича, який повідомив, що згідно з пунктом 7.6 Положення «Про загальні збори ПАТ «Сумське НВО» для забезпечення проведення процедури голосування, підрахунку голосів з питань порядку денного, надання акціонерам роз’яснень щодо порядку голосування, оформлення результатів голосування відповідними протоколами, а також для вирішення інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних Зборах, створюється Лічильна комісія, яка (її склад) обирається Зборами; повноваження обраної лічильної комісії Зборів Товариства припиняються з моменту завершення Зборів Товариства. При цьому здійснення підрахунку голосів (складання протоколу про підсумки голосування) з цього питання порядку денного забезпечується Реєстраційною комісією Зборів.

Проекти рішення з цього питання порядку денного викладені в бюлетенях №1.1 та №1.2, затверджених Наглядовою радою Товариства (протокол №12/10-2016 від 12.10.2016р.).
Проект рішення з цього питання порядку денного викладений в бюлетені №1.2, запропонований акціонером Товариства ТОВ «ФОНДОВА КОМПАНІЯ «МЕРИДІАН».
Головою зборів запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 1.1.
Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

У відповідності до п. 9.20 Статуту Товариства здійснення підрахунку голосів (складення протоколу про підсумки голосування) з цього питання порядку денного забезпечується Реєстраційною комісією Зборів.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 1.1.
Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради № 12/10-2016 від 12.10.2016р.).
Підрахунок голосів здійснено Реєстраційною комісією.

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум) 69 258 931 голосів (100%)

Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

Кількість голосів Відсоток від кворуму
«ЗА» 129 552 0,187055
«ПРОТИ» 69 129 052 99,812473
«УТРИМАЛИСЬ» 0 0,0000

При цьому Реєстраційною комісією було встановлено, що:

Кількість голосів Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» 327 0,000472
Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями 0 0,000000

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, що голосується приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ПЕРШОГО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ (голосування проводилось бюлетенем №1.1.), РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯЛИ.
(Протокол № 3 від 25.10.2016 р. засідання Реєстраційної комісії про підсумки голосування з питання обрання складу Лічильної комісії додається до протоколу Загальних зборів. Протокол підписано членами Реєстраційної комісії).

Головою зборів запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 1.2.
Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

У відповідності до п. 9.20 Статуту Товариства здійснення підрахунку голосів (складення протоколу про підсумки голосування) з цього питання порядку денного забезпечується Реєстраційною комісією Зборів.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 1.2.
Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства», затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради № 12/10-2016 від 12.10.2016р.).
Підрахунок голосів здійснено Реєстраційною комісією.

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум) 69 258 931 голосів (100%)

Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

Кількість голосів Відсоток від кворуму
«ЗА» 59 528 312 85,950377
«ПРОТИ» 9 605 315 13,868702
«УТРИМАЛИСЬ» 124 977 0,180449

При цьому Реєстраційною комісією було встановлено, що:

Кількість голосів Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» 327 0,000472
Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями 0 0,000000

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.
Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, що голосується приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 4 від 25.10.2016 р. засідання Реєстраційної комісії про підсумки голосування з питання обрання складу Лічильної комісії додається до протоколу Загальних зборів. Протокол підписано членами Реєстраційної комісії).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ДРУГОГО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ (голосування проводилось бюлетенем №1.2.), ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

1.1.1. Обрати лічильну комісію позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Сумське НВО» в складі:
– Уманська Олена Петрівна – голова лічильної комісії;
– Новоторов Олександр Леонідович – член лічильної комісії;
– Лагодюк Євгеній Степанович – член лічильної комісії;
– Кустова Вікторія Леонідівна – член лічильної комісії;
– Куликова Людмила Олексіївна – член лічильної комісії.
1.1.2. Припинити повноваження обраної лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Сумське НВО», призначених на 25.10.2016 р., з моменту завершення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Сумське НВО».

Лічильній комісії запропоновано приступити до роботи.
Подальший підрахунок голосів під час голосувань з пропозицій з питань порядку денного здійснює Лічильна комісія.
Голова Лічильної комісії Уманська Олена Петрівна, у порядку, передбаченому ст. 42, 43 Закону України «Про акціонерні товариства», роз’яснила присутнім акціонерам (їх представникам) порядок проведення голосування на Загальних зборах, а саме:
– голосування з усіх питань на Загальних зборах проходить з використанням наданих кожному акціонеру під час проведення реєстрації бюлетенів для голосування, форма і текст яких відповідає вимогам ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» та затверджені рішенням Наглядової ради;
– одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування;
– визнання бюлетеня недійсним та не врахування його під час підрахунку голосів можливо лише з підстав, визначених ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства», а саме:
1) він відрізняється від офіційно виготовленого акціонерним товариством зразка;
2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);
3) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
4) акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.
Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.
Бюлетені для голосування, визнані недійсними з цих підстав, не враховуються під час підрахунку голосів.
– проголосований бюлетень, засвідчений підписом акціонера (представника) надається Лічильній комісії по закінченні обговорення та винесення на голосування пропозиції з відповідного питання порядку денного;
– підрахунок голосів здійснює Лічильна комісія. За підсумками кожного голосування складається окремий протокол, що підписується всіма членами Лічильної комісії;
– рішення Загальних зборів з питань порядку денного № 1, 3, 4, 6, 7 приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
– рішення Загальних зборів з питання порядку денного № 2 приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
– рішення Загальних зборів з питання порядку денного № 5 приймаються кумулятивним голосуванням.
Кумулятивне голосування – це голосування під час обрання органів товариства, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. Акціонер при кумулятивному голосуванні заповнює бюлетень шляхом зазначення кількості голосів, яку акціонер віддає за кандидата (кандидатів, між якими він розподіляє свої голоси).
Відповідно до абзацу другого статті 6 Закону України “Про цінні папери та фондовий ринок” акція є неподільною. Враховуючи зазначене, голос, який надає акціонеру голосуюча акція, є неподільним, тому якщо акціонер під час обрання органу товариства шляхом кумулятивного голосування розподіляє свої голоси між кількома кандидатами, він може віддати за кожного з кандидатів тільки цілу кількість голосів.
Якщо кількість голосів, яку акціонер (його представник) віддав за кандидата (кандидатів), перевищує загальну кількість голосів, яку такий акціонер має під час кумулятивного голосування, то голоси акціонера не враховуються лічильною комісією при підрахунку голосів.
Якщо кількість голосів, яку акціонер (його представник) віддав за кандидата (кандидатів), є меншою загальної кількості голосів, яку такий акціонер має під час кумулятивного голосування, то лічильною комісією враховуються голоси акціонера віддані за кандидата (кандидатів).
При обранні членів органу акціонерного товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.
Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.
Члени органу товариства вважаються обраними, а орган товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування.
– підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах після складання Лічильною комісією відповідного протоколу. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів;
– рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколів про підсумки голосування.
Також, Голова Лічильної комісії Уманська О.П., звернула увагу акціонерів, що відповідно до п.10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України» у разі якщо власник цінних паперів до 12 жовтня 2014 року не уклав з обраною емітентом депозитарною установою (ТОВ «УКРЕНЕРГОРЕЄСТР») договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.
Обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента встановлюються депозитарною установою в системі депозитарного обліку 13 жовтня 2014 року. Скасування таких обмежень здійснюється депозитарною установою протягом одного робочого дня після укладення власником цінних паперів з депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах.
——————————————————————————————————————-

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «Внесення змін до Статуту».

СЛУХАЛИ: Голову Зборів Танчика Олександра Михайловича, який повідомив, що Наглядовою радою Товариства був затверджений проект змін до Статуту Публічного акціонерного товариства «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання», шляхом викладення його у новій редакції, згідно з пропозицією, яка надійшла від акціонера Товариства – Компанії СТРЕМВОЛ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (STREMVOL HOLDINGS LIMITED).

Акціонери Товариства (їх представники) мали змогу до початку Зборів ознайомитись з наданим проектом Статуту ПАТ «Сумське НВО».

Головуючим на Загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 2.
Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування. Голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 2.
Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради № 12/10-2016 від 12.10.2016р.).
Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум) 69 258 931 голосів (100%)

Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

Кількість голосів Відсоток від кворуму
«ЗА» 59 652 671 86,129934
«ПРОТИ» 9 605 315 13,868702
«УТРИМАЛИСЬ» 0 0,0000

При цьому Лічильною комісією було встановлено, що:

Кількість голосів Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» 945 0,001364
Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями 0 0,000000

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.
Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, що голосується приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.
(Протокол № 1 від 25.10.2016 р. засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ (голосування проводилось бюлетенем №2), ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

2.1. Внести зміни до Статуту Публічного акціонерного товариства “Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання”, виклавши його в новій редакції.
2.2. Затвердити нову редакцію Статуту Публічного акціонерного товариства “Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання”.
2.3. Визначити Голову Загальних зборів Танчика Олександра Михайловича особою, якій надані повноваження підписати нову редакцію Статуту Публічного акціонерного товариства “Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання” від імені Товариства.

З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «Внесення змін до Положення про Наглядову раду».

СЛУХАЛИ: Голову Зборів Танчика Олександра Михайловича, який повідомив учасникам Зборів, що Наглядовою радою Товариства був затверджений проект змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його у новій редакції, згідно з пропозицією, яка надійшла від акціонера Товариства – Компанії СТРЕМВОЛ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (STREMVOL HOLDINGS LIMITED).

Акціонери Товариства (їх представники) мали змогу до початку Зборів ознайомитись з наданим проектом Положення про Наглядову раду ПАТ «Сумське НВО».

Головуючим на Загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 3.
Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування. Голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 3.
Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради № 12/10-2016 від 12.10.2016р.).
Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум) 69 258 931 голосів (100%)

Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

Кількість голосів Відсоток від кворуму
«ЗА» 59 653 301 86,130843
«ПРОТИ» 9 605 315 13,868702
«УТРИМАЛИСЬ» 0 0,0000

При цьому Лічильною комісією було встановлено, що:

Кількість голосів Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» 315 0,000455
Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями 0 0,000000

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.
Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, що голосується приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.
(Протокол № 2 від 25.10.2016 р. засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ (голосування проводилось бюлетенем №3), ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

3.1. Внести зміни до Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства “Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання”, виклавши його в новій редакції.
3.2. Затвердити нову редакцію Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства “Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання”.
3.3. Визначити Голову Загальних зборів Танчика Олександра Михайловича особою, якій надані повноваження підписати нову редакцію Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства “Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання” від імені Товариства.

З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради».

СЛУХАЛИ: Голову Зборів Танчика Олександра Михайловича, який повідомив, що в зв’язку з достроковим припиненням повноважень члена Наглядової ради та відсутністю можливості подальшого прийняття рішень, що належать до компетенції Наглядової ради Товариства в кількісному складі що менше половини діючого складу Наглядової ради, на виконання п. 12 ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства» Наглядовою радою Товариства було прийняте рішення про скликання позачергових загальних зборів для обрання всього складу Наглядової ради.
Враховуючи, що з метою обрання нового складу Наглядової ради необхідно прийняти рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради (членів Наглядової ради), що у відповідності до ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» віднесено до виключної компетенції Зборів, учасникам Загальних Зборів запропоновано прийняти рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради Товариства.

Акціонери Товариства (їх представники) мали змогу до початку Зборів ознайомитись з наданим проектом рішення з цього питання.

Головуючим на Загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 4.
Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування. Голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 4.

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради № 12/10-2016 від 12.10.2016р.).
Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум) 69 258 931 голосів (100%)

Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

Кількість голосів Відсоток від кворуму
«ЗА» 59 652 986 86,130388
«ПРОТИ» 0 0,000000
«УТРИМАЛИСЬ» 9 605 315 13,868702

При цьому Лічильною комісією було встановлено, що:

Кількість голосів Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» 315 0,000455
Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями 315 0,000455

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.
Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, що голосується приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.
(Протокол № 3 від 25.10.2016 р. засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ (голосування проводилось бюлетенем №4), ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

4. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства: Маркова Максима Олександровича, Малиніна Максима Юрійовича, Сарапулова Євгена Євгеновича, Шумилової Ельвіри Анатоліївни.

З П’ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «Обрання членів Наглядової ради».

СЛУХАЛИ: Виступ Голови Зборів Танчика О.М., який пояснив, що оскільки рішення про припинення повноважень складу Наглядової ради Товариства прийнято, можливе обрання членів Наглядової ради Товариства шляхом кумулятивного голосування, згідно з кандидатурами, які представлені та рекомендовані акціонерами Товариства.
Згідно з прийнятими новими редакціями Статуту та Положення про наглядову раду Товариства кількісний склад членів Наглядової ради ПАТ «Сумське НВО» становить 5 осіб.
На адресу Товариства надійшли листи від акціонерів Товариства – юридичних осіб:
• Компанії СТРЕМВОЛ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (STREMVOL HOLDINGS LIMITED),
• ТОВ «ФОНДОВА КОМПАНІЯ «МЕРИДІАН»,
з пропозиціями щодо кандидатів для обрання до складу Наглядової ради Товариства.
Усі запропоновані кандидатури були прийняті та внесені в бюлетень № 5 для голосування згідно з протоколом Наглядової ради №20/10-2016 від 20.10.2016р.
У бюлетені надана інформація про кандидатів для обрання до складу Наглядової ради Товариства для ознайомлення.
Відповідно до п. 3 ст. 53 Закону «Про акціонерні товариства» вибори членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування, при якому загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів Наглядової ради Товариства. Акціонер має право віддати всі підраховані в такий спосіб голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.
Для голосування Зборам пропонується перелік кандидатів до складу Наглядової ради Товариства, попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол № 20/10-2016 від 20.10.2016 року).

ПЕРЕЛІК КАНДИДАТІВ З П’ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

№ з/п ПІБ кандидата, статус кандидата Посада, на яку обирається
1 Шумилова Ельвіра Анатоліївна – представник акціонера СТРЕМВОЛ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД Член Наглядової ради
2 Овденко Галина Володимирівна – представник акціонера СТРЕМВОЛ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД Член Наглядової ради
3 Сарапулов Євген Євгенович – представник акціонера СТРЕМВОЛ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД Член Наглядової ради
4 Лук’яненко Володимир Матвійович – представник акціонера СТРЕМВОЛ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД Член Наглядової ради
5 Пертін Олексій Володимирович – представник акціонера СТРЕМВОЛ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД Член Наглядової ради
6 Терещук Олександр Олександрович Член Наглядової ради

У зв’язку із проведенням кумулятивного голосування Головуючий на Загальних Зборах довів до учасників Зборів інформацію, що обраними на посаду членів Наглядової ради вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

В бюлетені для голосування зазначено загальний перелік кандидатів на посаду члена Наглядової ради Товариства. Кумулятивне голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Учасники Зборів (акціонер/представник акціонера) при кумулятивному голосуванні заповнює бюлетень шляхом зазначення кількості голосів, яку він віддає за кандидата (кандидатів, між якими він розподіляє свої голоси).

Головуючим на Загальних зборах, запропоновано віддати наявні у акціонерів голоси для кумулятивного голосування за кандидатів, зазначених у бюлетені для голосування № 5.

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради № 20/10-2016 від 20.10.2016р.).
Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Кількість голосів для кумулятивного голосування по даному питанню,
що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах
та є власниками голосуючих з цього питання акцій
(кворум Х кількість членів органу, що обирається)
346 294 655
Кількість голосів для кумулятивного голосування, що беруть участь у голосуванні 298 260 585

Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання»:

№ з/п ПІБ кандидата, статус кандидата Кількість набраних голосів
1 Лук’яненко Володимир Матвійович – представник акціонера СТРЕМВОЛ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД 59 837 011
2 Пертін Олексій Володимирович – представник акціонера СТРЕМВОЛ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД 59 835 505
3 Шумилова Ельвіра Анатоліївна – представник акціонера СТРЕМВОЛ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД 59 532 128
4 Овденко Галина Володимирівна – представник акціонера СТРЕМВОЛ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД 59 528 423
5 Сарапулов Євген Євгенович – представник акціонера СТРЕМВОЛ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД 59 524 983
6 Терещук Олександр Олександрович 2 535

При цьому Лічильною комісією було встановлено, що:

Кількість голосів
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» 48 034 070
«НЕ ВРАХОВАНО ПРИ ПІДРАХУНКУ ГОЛОСІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» 0

Перелік кандидатів до складу Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання», які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами до складу Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання»:

1 Лук’яненко Володимир Матвійович – представник акціонера СТРЕМВОЛ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД
2 Пертін Олексій Володимирович – представник акціонера СТРЕМВОЛ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД
3 Шумилова Ельвіра Анатоліївна – представник акціонера СТРЕМВОЛ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД
4 Овденко Галина Володимирівна – представник акціонера СТРЕМВОЛ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД
5 Сарапулов Євген Євгенович – представник акціонера СТРЕМВОЛ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 4 від 25.10.2016 р. засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З П’ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ОБРАЛИ ЧЛЕНАМИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУМСЬКЕ МАШИНОБУДІВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ»:

№ з/п ПІБ кандидата, статус кандидата
1 Лук’яненко Володимир Матвійович – представник акціонера СТРЕМВОЛ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД
2 Пертін Олексій Володимирович – представник акціонера СТРЕМВОЛ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД
3 Шумилова Ельвіра Анатоліївна – представник акціонера СТРЕМВОЛ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД
4 Овденко Галина Володимирівна – представник акціонера СТРЕМВОЛ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД
5 Сарапулов Євген Євгенович – представник акціонера СТРЕМВОЛ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД

Відповідно до частини 4 статті 42 Закону України «Про акціонерні товариства» зазначені вище особи вважаються обраними до складу Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання», таким чином Наглядова рада Публічного акціонерного товариства «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання» є сформованою, оскільки обрано її повний кількісний склад шляхом кумулятивного голосування.

З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що будуть укладатися з членами Наглядової ради, визначення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради».

СЛУХАЛИ: Виступ Голови Зборів Танчика О.М., який пояснив, що до виключної компетенції Загальних Зборів, у відповідності до ч. 2 ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» віднесено затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Враховуючи, що у відповідності до ч. 9 ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства» член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з Товариством, учасникам Зборів пропонується проголосувати за затвердження умов цивільно-правових договорів між Товариством та обраними членами Наглядової ради Товариства.

Акціонери Товариства (їх представники) мали змогу до початку Зборів ознайомитись з наданим проектом рішення з цього питання та проектом Договору з членом Наглядової ради.

Керуючись п.9.16. Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «Сумське НВО» була надана можливість виступити представнику акціонера – компанії «Грейт Стейшн Пропертіз С.А.», Тичині О.Г., з питання №6 порядку денного. (Текст виступу Тичини О.Г. додається до протоколу Загальних зборів).

В своєму виступі Тичина О.Г. запропонувала винести на голосування проект цивільно-правового договору з членом наглядової ради в редакції, що знаходиться в матеріалах Загальних зборів акціонерів, за умови виключення з п.2.1.1 договору фрази «від імені Голови Наглядової ради».

Голова Зборів Танчик А.М. повідомив, що проект рішення з 6-го питання порядку денного погоджений з Наглядовою радою Товариства, тому пропонується прийняти рішення саме по ньому.

Головуючим на Загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 6.
Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування. Голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 6.

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради № 12/10-2016 від 12.10.2016р.).

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум) 69 258 931 голосів (100%)

Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

Кількість голосів Відсоток від кворуму
«ЗА» 59 528 522 85,950680
«ПРОТИ» 9 605 315 13,868702
«УТРИМАЛИСЬ» 124 569 0,179860

При цьому Лічильною комісією було встановлено, що:

Кількість голосів Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» 315 0,000455
Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями 210 0,000303

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, що голосується приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.
(Протокол № 5 від 25.10.2016 р. засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ (голосування проводилось бюлетенем №6), ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

6.1.Затвердити умови договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради Товариства.
6.2.Уповноважити Генерального директора Товариства підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової ради Товариства.

З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «Прийняття рішення про надання згоди на вчинення (схвалення) значних правочинів».

СЛУХАЛИ: Виступ Голови Зборів Танчика О.М., який пояснив, що згідно з п.13.1 Статуту Товариства: «Значним правочином Товариства є: будь-які договори, правочини чи операції, якщо ціна/вартість майна, робіт або послуг, що є їх предметом, перевищує 80 000 000 (вісімдесят мільйонів) гривень». Згідно з п.13.2 Статуту Товариства: «Рішення про вчинення значного правочину, визначеного у пункті 13.1 цього Статуту, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом не перевищує 25 (двадцяти п’яти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається Наглядовою радою. У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину може виноситься на розгляд Загальних зборів.».

За пропозицією акціонера Товариства – Компанії СТРЕМВОЛ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (STREMVOL HOLDINGS LIMITED), в порядок денний Зборів було внесене питання про надання згоди на вчинення (схвалення) заначних правочинів Товариства.

Акціонери Товариства (їх представники) мали змогу до початку Зборів ознайомитись з наданим проектом рішення з цього питання.

Головуючим на Загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 7.
Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування. Голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 7.
Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради № 12/10-2016 від 12.10.2016р.).
Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум) 69 258 931 голосів (100%)

Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

Кількість голосів Відсоток від кворуму
«ЗА» 59 652 764 86,130067
«ПРОТИ» 9 605 315 13,868702
«УТРИМАЛИСЬ» 537 0,000776

При цьому Лічильною комісією було встановлено, що:

Кількість голосів Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» 315 0,000455
Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями 0 0,000000

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.
Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, що голосується приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.
(Протокол № 6 від 25.10.2016 р. засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ (голосування проводилось бюлетенем №7), ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

7. Надати згоду на вчинення (схвалити) значні правочини ПАТ «Сумське НВО» (далі – Товариство), а саме:

7.1.1. Укладення між Товариством та ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» (код 30019801) (далі – Замовник) договору з наступними істотними умовами:
– Товариство зобов’язується виконати наступні роботи відповідно до розробленого проекту по об’єкту: “Реконструкція компресорної станції Задніпровська” (будівельні роботи);
– сума Договору не перевищує 1 418 000 000 грн. (в т. ч. ПДВ);
– Замовник перераховує Товариству аванс в розмірі не більше 40% від вартості основного обладнання;
– оплата за договором здійснюється в наступному порядку:
– за виконані роботи – протягом 45 календарних днів з дня підписання Акту виконаних робіт на підставі довідки КБ-3;
– за поставлене основне обладнання (3 комплекти газоперекачувальних агрегатів ГПА-Ц-16РС / 76-1,44М1 з двигуном ДГ-90Л2.1 в комплекті) в наступному порядку:
– 40% вартості обладнання погашається за рахунок авансу;
– 50% вартості обладнання протягом 30 календарних днів з дня отримання повного комплекту основного обладнання;
– 10% вартості обладнання – після введення об’єкта в експлуатацію;
– за поставлене інше обладнання – на підставі видаткової і товаротранспортних накладних протягом 30 календарних днів;
– термін виконання робіт за договором – до 30.06.2018 року.

7.1.2. Надати повноваження Генеральному директору Товариства Цимбалу О.Ю. (уповноваженій ним особі) на підписання договору на умовах, зазначених у п. 7.1.1, з правом визначати інші умови договору на власний розсуд, а також на підписання всіх наступних додаткових угод до зазначеного договору, за винятком додаткових угод, умовами яких буде передбачено зміна загальної вартості договору більш ніж на 5%.

7.2.1. Укладення між Товариством та ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» (код 30019801) (далі – Замовник) договору з наступними істотними умовами:
– Товариство зобов’язується виконати наступні роботи відповідно до розробленого проекту по об’єкту: “Реконструкція компресорної станції Південнобузька” (будівельні роботи);
– сума Договору не перевищує 1 421 000 000 грн. (в т. ч. ПДВ);
– Замовник перераховує Товариству аванс в розмірі не більше 40% від вартості основного обладнання;
– оплата за договором здійснюється в наступному порядку:
– за виконані роботи – протягом 45 календарних днів з дня підписання Акту виконаних робіт на підставі довідки КБ-3;
– за поставлене основне обладнання (3 комплекти газоперекачувальних агрегатів ГПА-Ц-16РС / 76-1,44М1 з двигуном ДГ-90Л2.1 в комплекті) в наступному порядку:
– 40% вартості обладнання погашається за рахунок авансу;
– 50% вартості обладнання протягом 30 календарних днів з дня отримання повного комплекту основного обладнання;
– 10% вартості обладнання – після введення об’єкта в експлуатацію;
– за поставлене інше обладнання – на підставі видаткової і товаротранспортних накладних протягом 30 календарних днів;
– термін виконання робіт за договором – до 30.06.2018 року.

7.2.2. Надати повноваження Генеральному директору Товариства Цимбалу О.Ю. (уповноваженій ним особі) на підписання договору на умовах, зазначених у п. 7.2.1, з правом визначати інші умови договору на власний розсуд, а також на підписання всіх наступних додаткових угод до вказаних договорів, за винятком додаткових угод, умовами яких буде передбачено зміну загальної вартості договору більш ніж на 5%.

7.3.1. Укладання між Товариством та ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» (код 30019801) (далі – Замовник) договору з наступними істотними умовами:
– Товариство зобов’язується виконати наступні роботи: Реконструкція компресорної станції “Ананьїв” газопроводу “Ананьїв-Тираспіль-Ізмаїл”;
– сума Договору не перевищує 1 410 175 519 грн. (в т. ч. ПДВ);
– умови оплати за договором:
– за виконані роботи протягом 30 календарних днів з дня підписання Акту приймання виконаних робіт на підставі довідки КБ-3 з/без урахування вартості змонтованого основного обладнання;
– за поставлене основне обладнання (3–х газоперекачувальних агрегатів ГПА-Ц-16С/76-1,44М1 з двигуном ДГ-90Л2.1 у комплекті) в наступному порядку:
– 40% вартості обладнання сплачується за рахунок авансу;
– 50 % вартості обладнання поточною оплатою протягом 30 календарних днів з дня отримання повного комплекту основного обладнання;
– 10% вартості устаткування – після введення об’єкта в експлуатацію;
– за поставлене інше обладнання – на підставі видаткової накладної та/або довідки КБ-3 і Акту вартості змонтованого обладнання протягом 30 календарних днів;
– термін виконання робіт за договором – до 30.09.2018 року.

7.3.2. Надати повноваження Генеральному директору Товариства Цимбалу О. Ю. (уповноваженій ним особі) на підписання договору на умовах, зазначених у п. 7.3.1, з правом визначати інші умови договору на власний розсуд, а також на підписання всіх наступних додаткових угод до вказаного договору, за винятком додаткових угод, умовами яких передбачено зміну загальної вартості договору більш ніж на 5%.

7.4.1. Укладення між Товариством та Компанією «Satrap Jonoub Co.» (Тегеран, В. Р. Іран) (далі – Замовник) контракту на поставку обладнання та надання послуг для Нової компресорної станції Бібіхакіме (Іран) (далі – Контракт) з наступними істотними умовами:
– Товариство поставляє Замовнику три електроприводних відцентрових компресорних агрегати;
– ціна Контракту не перевищує 14 000 000 Євро. Вартість послуг з шефнадзору не включена в ціну Контракту;
– умови поставки устаткування FCA – м. Суми, Україна (Інкотермс -2010)
– умови оплати:
– 25% ціни Контракту повинні бути сплачені протягом 75 днів з дати підписання Контракту проти корпоративної гарантії повернення авансового платежу, випущеної Товариством;
– 15% ціни Контракту повинні бути сплачені протягом 75 днів з дати надання погодженої проектної документації проти корпоративної гарантії повернення авансового платежу, випущеної Товариством;
– 10% ціни Контракту повинні бути сплачені Товариству протягом 75 днів з дати надання документів, що підтверджують поставку матеріалів і частин для виготовлення основних частин компресорного агрегату, включаючи матеріали і частини для головного двигуна, гідромуфти, які повинні бути у повній відповідності з погодженими технічними документами та Контрактом, а також письмовим підтвердженням інспектором третьої сторони, призначеним Покупцем;
– 10% вартості контракту повинні бути сплачені Товариству протягом 75 днів з дати надання копії Акта Заводських приймальних випробувань проти корпоративної гарантії повернення авансового платежу, випущеної Товариством;
– 40% вартості контракту повинні бути оплачені Товариству протягом 80 днів з дати надання відвантажувальних документів, зазначених у положеннях цього Контракту;
– строк поставки обладнання – 345 днів з дати надходження першого авансового платежу;
– послуги з шефнадзору не включені в ціну Контракту. Ціна одного людино-дня при наданні послуг становить 600 Євро і включає всі витрати і витрати персоналу Товариства крім місцевих транспортних витрат, проживання і харчування на об’єкті;
– умови оплати послуг з шефнадзору: 50% – авансовий платіж протягом 15 днів з дати узгодження графіка відрядження персоналу Товариства, 50% – протягом 10 днів після підписання Акту прийому-передачі наданих послуг з шефнадзору.

7.4.2. Надати Генеральному директору Товариства Цимбалу О.Ю. (уповноваженій ним особі) повноваження на підписання Контракту з наданням права на власний розсуд змінювати умови Контракту, крім істотних умов, перелічених у п. 7.4.1, а також на підписання всіх наступних додаткових угод (змін) до зазначеного контракту, за винятком додаткових угод, умовами яких передбачено зміну загальної вартості Контракту більш ніж на 5%.

7.5.1. Укладення між Товариством і Компанією «Satrap Jonoub Co.» (Тегеран, В. Р. Іран) (далі – Замовник) контракту на поставку обладнання та надання послуг для Станції попереднього стиснення рециркулюючого газу «Пазанан» в Ісламській Республіці Іран, з наступними істотними умовами:
– Товариство поставляє Замовнику два електропровідних відцентрових компресорних агрегати ЕКА-Ц-9,8/12,5-1,53M1;
– ціна Контракту становить 9 050 000 Євро. Вартість послуг з шефнадзору не включена в ціну Контракту;
– умови поставки устаткування FCA – м. Суми, Україна (Інкотермс -2010);
– умови оплати:
– 25% ціни Контракту в сумі 2 262 500 Євро повинні бути сплачені протягом 75 днів з дати підписання Контракту проти корпоративної гарантії повернення авансового платежу, випущеної Товариством;
– 15% ціни Контракту в сумі 1 357 500 Євро повинні бути сплачені протягом 75 днів з дати надання погодженої проектної документації проти корпоративної гарантії повернення авансового платежу, випущеної Товариством;
– 10% ціни Контракту в сумі 905 000 Євро повинні бути сплачені Товариству протягом 75 днів з дати надання документів, що підтверджують поставку матеріалів і частин для виготовлення основних частин компресорного агрегату, включаючи матеріали і частини для головного двигуна, гідромуфти, які повинні бути у повній відповідності з погодженими технічними документами та Контрактом, а також письмовим підтвердженням інспектором третьої сторони, призначеним Замовником;
– 10% ціни Контракту в сумі 905 000 Євро повинні бути сплачені Товариству протягом 75 днів з дати надання копії Акта Заводських приймальних випробувань проти корпоративної гарантії повернення авансового платежу, випущеної Товариством;
– 40% ціни Контракту в сумі 3 620 000 Євро повинні бути сплачені Товариству протягом 80 днів з дати надання відвантажувальних документів;
– строк поставки Обладнання – 345 днів з дати надходження першого авансового платежу;
– послуги з шефнадзору не включені в ціну Контракту. Ціна одного людино-дня при наданні послуг становить 600 Євро і включає всі витрати і витрати персоналу Товариства крім місцевих транспортних витрат, проживання і харчування на об’єкті;
– умови оплати послуг з шефнадзору: 50% – авансовий платіж протягом 15 днів з дати узгодження графіка відрядження персоналу Товариства, 50% – протягом 10 днів після підписання Акту прийому-передачі наданих послуг з шефнадзору.

7.5.2. Надати Генеральному директору Товариства Цимбалу О.Ю. (уповноваженій ним особі) повноважень на підписання Контракту з наданням права на власний розсуд змінювати умови Контракту, крім істотних умов, перелічених у п. 7.5.1, а також на підписання всіх наступних додаткових угод (змін) до зазначеного контракту, за винятком додаткових угод, умовами яких передбачено зміну загальної вартості Контракту більш ніж на 5%.

7.6.1. Внесення змін в кредитний договір про відкриття кредитної лінії № 20-1339/2-1 від 20.04.2012р., укладений між Публічним акціонерним товариством «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» (далі – Банк) та Товариством (далі – Кредитний договір 1) у частині зміни наступних умов:
– збільшення суми кредиту за рахунок капіталізації відсотків і встановлення суми кредиту у розмірі не більше 41 млн. дол. США;
– продовження терміну дії Кредитного договору 1 на строк до 20.02.2017 р.;
– встановлення максимальної процентної ставки в розмірі 15% річних;
– переведення Кредитного договору 1 в траншеву кредитну лінію, під чинне забезпечення.

7.6.2. Внесення змін в кредитний договір про відкриття кредитної лінії № 20-0516/2-1 від 23.02.2012 р., укладений між Банком та Товариством (далі – Кредитний договір 2) у частині зміни наступних умов:
– збільшення суми кредиту за рахунок капіталізації відсотків і встановлення суми кредиту у розмірі не більш 6,5 млн. дол. США;
– продовження терміну дії Кредитного договору 2 на строк до 20.02.2017 р.;
– встановлення максимальної процентної ставки в розмірі 15% річних;
– переведення Кредитного договору 2 у траншеву кредитну лінію, під чинне забезпечення.

7.6.3. Внесення змін в кредитний договір про відкриття кредитної лінії № 20-3189/2-1 від 05.11.2013 р., укладений між Банком та Товариством (далі – Кредитний договір 3) у частині зміни наступних умов:
– збільшення суми кредиту за рахунок капіталізації відсотків і встановлення суми кредиту у розмірі не більше 11 млн. дол.США;
– продовження терміну дії Кредитного договору 3 на термін до 20.02.2017 р.;
– встановлення максимальної процентної ставки в розмірі 15% річних;
– переведення Кредитного договору 3 в траншеву кредитну лінію, під чинне забезпечення.

7.6.4. Внесення змін в кредитний договір про відкриття кредитної лінії № 20-3543/2-1 від 08.11.2013 р., укладений між Банком та Товариством (далі – Кредитний договір 4) у частині зміни наступних умов:
– збільшення суми кредиту за рахунок капіталізації відсотків і встановлення суми кредиту у розмірі не більше 0,8 млн. дол.США;
– продовження терміну дії Кредитного договору 4 на термін до 20.02.2017 р.;
– встановлення максимальної процентної ставки в розмірі 15% річних;
– переведення Кредитного договору 4 в траншеву кредитну лінію, під чинне забезпечення.

7.6.5. Внесення змін в кредитний договір про відкриття кредитної лінії № 20-3626/2-1 від 15.11.2013 р., укладений між Банком та Товариством (далі – Кредитний договір 5) у частині зміни наступних умов:
– збільшення суми кредиту за рахунок капіталізації відсотків і встановлення суми кредиту у розмірі не більше 2,3 млн. дол.США;
– продовження терміну дії Кредитного договору 5 на строк до 20.02.2017 р.;
– встановлення максимальної процентної ставки в розмірі 15% річних;
– переведення Кредитного договору 5 в траншеву кредитну лінію, під чинне забезпечення.

7.6.6. Внесення змін у договір застави № 20-1340/3-1 від 20.04.2012 р., договір застави майнових прав № 20-1342/3-1 від 20.04.2012 р., договір застави майнових прав № 20-1913/3-1 від 31.07.2014 р., договір застави майнових прав №20-1912/3-1 від 31.07.2014 р., договір застави майнових прав № 20-3628/3-1 від 15.11.2013 р., договір застави майнових прав № 20-3545/3-1 від 08.11.2013 р., договір застави товарів в обороті № 20-4302/2-1 від 28.12.2012 р., у договір поруки № 20-1343/3-3 від 20.04.2012 р., укладені між Товариством і Банком в частині внесення інформації про зміну параметрів кредитування за Кредитними договорами 1-5, згідно з пунктом 7.6.1.

7.6.7. Надання Генеральному директору Товариства, Цимбалу О.Ю. (уповноваженій ним особі), повноважень голосувати (приймати рішення) на Загальних зборах учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання» (далі – ТОВ «СМНВО») (код ЄДРПОУ 34013028) та підписувати протокол Загальних зборів учасників ТОВ «СМНВО» з питань:
1) внесення змін в укладені між ТОВ «СМНВО» та Банком договір поруки № 20-1343/3-3 від 20.04.2012 р., іпотечний договір із застереженням про задоволення вимог Іпотекоутримувача №20-2201/3-1 від 26.06.2012 року, договір застави № 20-1341/3-1 від 20.04.2012 р. в частині внесення інформації про зміну параметрів кредитування за Кредитним договором 1, згідно з пунктом 7.6.1.
2) надання Директору ТОВ «СМНВО» Мамчуну Д.В. (уповноваженій ним особі) повноважень на укладення з Банком договорів про внесення змін до договору поруки № 20-1343/3-3 від 20.04.2012 р., іпотечний договір із застереженням про задоволення вимог Іпотекоутримувача №20-2201/3-1 від 26.06.2012 року, договір застави № 20-1341/3-1 від 20.04.2012 р., а також підписання інших документів, необхідних для укладення вказаних договорів, з правом визначати умови договорів про внесення змін на власний розсуд.

7.6.8. Надання повноважень генеральному директору Товариства Цимбалу О. Ю. (уповноваженій ним особі) на підписання та укладання від імені Товариства договорів про внесення змін у Кредитні договори 1-5, договір застави № 20-1340/3-1 від 20.04.2012 р., договір застави майнових прав № 20-1342/3-1 від 20.04.2012 р., договір застави майнових прав № 20-1913/3-1 від 31.07.2014 р., договір застави майнових прав №20-1912/3-1 від 31.07.2014 р., договір застави майнових прав № 20-3628/3-1 від 15.11.2013 р., договір застави майнових прав № 20-3545/3-1 від 08.11.2013 р., договір застави товарів в обороті № 20-4302/2-1 від 28.12.2012 р., у договір поруки № 20-1343/3-3 від 20.04.2012 р., укладені між Товариством і Банком, на умовах, зазначених у цьому рішенні з правом визначати інші умови договорів про внесення змін на власний розсуд, а також здійснення від імені Товариства фактичних і юридичних дій, необхідних для укладення зазначених договорів.

7.7.1. Укладення між Товариством та Публічним акціонерним товариством «Перший український міжнародний банк» (далі – ПАТ «ПУМБ») додаткової угоди до Генерального договору про умови випуску банківських гарантій і акредитивів від 31.03.2008 р. (далі – Генеральний договір) про внесення змін в частині встановлення терміну дії усіх гарантій та акредитивів, випущених згідно з Генеральним договором, не довше, ніж до 01.05.2017 р., а також про внесення інших змін на узгоджених з ПАТ «ПУМБ» умовах.

7.7.2. Укладення між Товариством та ПАТ «ПУМБ» додаткових угод до Договору застави рухомого майна №7.5-60/З-1 від 31.03.2008 р., Договору застави майнових прав №7.5-60/З-2 від 31.03.2008 р., Договору застави майнових прав №10-252 від 07.12.2012 р., Договору застави майнових прав №МП-КНА-ЮР/08-15/1 від 23.06.2014 р., Договору застави майнових прав №МП-КНА-ЮР/08-15/2 від 19.06.2015 р., Договору застави майнових прав №ЮР/05-92/З-1 від 08.11.2005 р., Договору застави майнових прав №ЮР/04-57/Заст-1 від 25.08.2004 р. про внесення відповідної інформації про зміну умов Генерального договору.

7.7.3. Надання повноважень Генеральному директору Товариства Цимбалу Олексію Юрійовичу (уповноваженій ним особі) на підписання зазначених додаткових угод до Генерального договору і перелічених договорів застави з правом прийняття рішень по умовам, не визначеним в протоколі Загальних зборів акціонерів Товариства, на власний розсуд.

7.7.4. Надання Генеральному директору Товариства Цимбалу Олексію Юрійовичу право голосувати «ЗА» на загальних зборах учасників ТОВ «СМНВО» з питань укладення між ТОВ «СМНВО» і Банком додаткових угод до Договору застави рухомого майна (обладнання) №10-687 від 08.02.2011 р. та Договору поруки №10-723 від 16.03.2011 р. про внесення відповідної інформації про зміну умов Генерального договору з наданням повноважень директору ТОВ «СМНВО» Мамчуну Дмитру Валерійовичу повноважень підписувати зазначені додаткові угоди до перелічених договорів з правом прийняття рішень по умовам, не визначеним в протоколі Загальних зборів учасників ТОВ «СМНВО», на власний розсуд.

7.8.1. Укладання між Товариством та ПАТ «Сбербанк» (далі – Банк) Додаткової угоди №73 до Договору про відкриття кредитної лінії № 02-В/11/38/ЮО від 11.02.2011 р. (далі – Кредитний договір) про:
– продовження терміну дії Кредитного договору до 25.02.2017 р.,
– встановлення ставки за кредитом у розмірі 12%,
– зміну графіка погашення основної заборгованості та відсотків за користування кредитом;
– внесення інших змін на узгоджених з Банком умовах.

7.8.2. Укладання між Товариством і Банком договору поруки, згідно з яким Товариство є поручителем за зобов’язаннями ДП «Завод ОБ і ВТ» за кредитним договором № 02-В/10/38/ЮО від 30.03.2010 р., укладеним між Банком та ДП «Завод ОБ і ВТ», на суму 3 947 220 дол. США з терміном кредитування до 25.02.2017 р.

7.8.3. Надання повноважень Генеральному директору Товариства Цимбалу Олексію Юрійовичу (уповноваженій ним особі) на підписання додаткової угоди до Кредитного договору на умовах, зазначених у п. 7.8.1, з правом визначення інших умов на власний розсуд, а також інших необхідних у зв’язку з цим документів.

7.8.4. Надання повноважень Генеральному директору Товариства Цимбалу Олексію Юрійовичу (уповноваженій ним особі) на підписання Договору поруки, зазначеного у п. 7.8.2, з правом визначення умов такого договору на власний розсуд, а також інших необхідних у зв’язку з цим документів.

Від представника акціонера – компанії «ПРОСЦЕНО ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД», Овдієнко А.М., надійшло запитання в письмовій формі: «Чому до матеріалів загальних зборів, що надаються для ознайомлення акціонерам, не додано проектів договорів, що стосуються значних правочинів. В тому числі, чому не надано переліку майна, що є предметом застави?»

Голова Загальних зборів Танчик О.М. відповів, що більшість договорів, які пропонується укласти, стосуються проведення тендерів, в яких приймає участь Товариство, та які ще не закінчились. Проекти цих договорів є в тендерній документації організатора тендерів, тому товариством були надані для ознайомлення акціонерам основні умови цих договорів. Ознайомитись з проектами цих договорів можна на сайті організатора тендера. Стосовно проектів договорів, що стосуються значних правочинів, зокрема, переліку майна, що є предметом застави, по цим договорам, Танчик О.М. відповів, що основні умови цих договорів надані для ознайомлення акціонерам. Отримати більше інформації по цим договорам представник акціонера – компанії «ПРОСЦЕНО ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД», Овдієнко А.М., може, звернувшись до Товариства з письмовим запитом.

Голова Загальних зборів ПАТ «Сумське НВО» Танчик Олександр Михайлович повідомив, що всі питання порядку денного розглянуті, з усіх питань порядку денного проведено голосування та прийняті відповідні рішення.

Позачергові Загальні збори акціонерів ПАТ «Сумське НВО» оголошено закритими.

На підставі рішення, прийнятого 25.10.2016 р. позачерговими загальними зборами акціонерів, повноваження обраної Лічильної комісії припинені з моменту завершення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, скликаних на 25.10.2016 р.

ГОЛОВА ЗБОРІВ ___________________ /О.М.ТАНЧИК/

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ ___________________ /О.В.ПЕРЕРОСЛИЙ/

25 жовтня 2016 року
м. Суми, пл. Горького, 5 (Палац культури, концертний зал та фойє першого поверху)
закінчення позачергових Загальних зборів акціонерів о 12 год. 25 хв.