Повідомлення про виникнення особливої інформації
(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості

  1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство “Сумське машинобудiвне науково-виробниче об’єднання”.
  2. Код за ЄДРПОУ: 05747991.
  3. Місцезнаходження: 40004, м.Суми, вул.Горького, 58.
  4. Міжміський код, телефон та факс: (0542) 25-04-93.
  5. Електронна поштова адреса: snpo@frunze.com.ua.
  6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.frunze.com.ua.
  7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів.

II. Текст повідомлення

N з/п Дата прийняття рішення Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1. 09.12.2016 р. 1 056 664,3 5 789 894 18,25
09.12.2016р., протокол 09/12-2016, Наглядовою радою ПАТ «Сумське НВО» (далі – Товариство) було прийнято рiшення про внесення змін та доповнень до Договору про надання фінансових послуг, укладеному між Товариством та ПАТ «ІНГ Банк Україна», на суму 41 млн. дол. США (далі – Кредитний договір) та внесення змін та доповнень до договору поруки, який забезпечує виконання Товариством зобов’язань за цим Кредитним договором.

Офіційний курс НБУ станом на 09.12.2016р.: 1 дол. США = 25,7723 грн.

Згідно з п.13.1 Статуту ПАТ «Сумське НВО»: «Значним правочином Товариства є: будь-які договори, правочини чи операції, якщо ціна/вартість майна, робіт або послуг, що є їх предметом, перевищує 80 000 000 (вісімдесят мільйонів) гривень».

III. Підпис

  1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

Генеральний директор Цимбал О.Ю. 12.12.2016р.