Повідомлення про виникнення особливої інформації
(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство “Сумське машинобудiвне науково-виробниче об’єднання”.
2. Код за ЄДРПОУ: 05747991.
3. Місцезнаходження: 40004, м.Суми, вул.Горького, 58.
4. Міжміський код, телефон та факс: (0542) 25-04-93.
5. Електронна поштова адреса: snpo@frunze.com.ua.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.frunze.com.ua.
7. Вид особливої інформації:Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів.

II. Текст повідомлення

N з/п Дата прийняття рішення Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1. 05.09.2017 р. 1 556 590 6 241 543 24,94

1) 05.09.2017р., протокол 05/09-2017, Наглядовою радою ПАТ «Сумське НВО» (далі – Товариство) було прийнято рiшення про схвалення укладення між Товариством та Публічним акціонерним товариством «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» (далі – Банк) договорів про внесення змін до кредитних договорів про відкриття кредитних ліній на загальну суму 60,1 млн. дол. США та договорів про внесення змін до договору застави, договорів застави майнових прав, договору застави товарів в обороті, укладених між Товариством та Банком в зв’язку з внесенням інформації про зміну параметрів кредитування по вищезгаданим кредитним договорам, а також договорів про внесення змін до договору застави, іпотечного договору, укладених між ТОВ «СМНВО» та Банком, в зв’язку з внесенням інформації про зміну параметрів кредитування по вищезгаданим кредитним договорам.

2) 05.09.2017р., протокол 05/09-2017, Наглядовою радою Товариства було прийнято рiшення про укладення між Товариством та Банком договорів про внесення змін до кредитних договорів про відкриття кредитних ліній на загальну суму 60,1 млн. дол. США, договорів поруки, договорів застави рухомого майна, договорів застави товарів в обороті та договорів про внесення змін до договору застави, договорів застави майнових прав, договору застави товарів в обороті, укладених між Товариством та Банком, в зв’язку з внесенням інформації про зміну параметрів кредитування по вищезгаданим кредитним договорам, а також договорів про внесення змін до договору застави, іпотечного договору, укладених між ТОВ «СМНВО» та Банком, в зв’язку з внесенням інформації про зміну параметрів кредитування по вищезгаданим кредитним договорам, договорів застави рухомого майна, іпотечних договорів, договорів поруки між ТОВ «СМНВО» та Банком за зобов’язаннями Товариства перед Банком по вищезгаданим кредитним договорам.

Офіційний курс НБУ станом на 05.09.2017р.: 1 дол. США = 25,90 грн.

Згідно з п.13.1 Статуту ПАТ «Сумське НВО»: «Значним правочином Товариства є: будь-які договори, правочини чи операції, якщо ціна/вартість майна, робіт або послуг, що є їх предметом, перевищує 80 000 000 (вісімдесят мільйонів) гривень».

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

Генеральний директор Цимбал О.Ю. 06.09.2017р.