Повідомлення про виникнення особливої інформації
(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство “Сумське машинобудiвне науково-виробниче об’єднання”.
2. Код за ЄДРПОУ: 05747991.
3. Місцезнаходження: 40004, м.Суми, вул.Горького, 58.
4. Міжміський код, телефон та факс: (0542) 25-04-93.
5. Електронна поштова адреса: snpo@frunze.com.ua.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.frunze.com.ua.
7. Вид особливої інформації:Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів.

II. Текст повідомлення

N

з/п

 

Дата прийняття рішення

 

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину

(тис. грн)

 

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності

(тис. грн)

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності

(у відсотках)

1. 21.09.2017 р. 26,18832 6 241 543 0,00042
21.09.2017р., протокол 21/09-2017, Наглядовою радою ПАТ «Сумське НВО» (далі – Товариство) було прийнято рiшення про укладення між Товариством та Сумською обласною державною адміністрацією додаткової угоди про внесення змін до договору оренди землі на території Недригайлівського району Сумської області в частині продовження строку дії договору оренди та внесення інших змін. Нормативна грошова оцінка земельних ділянок становить 26 188,32 грн.

Згідно з п.13.1.3 Статуту ПАТ «Сумське НВО»: «Значним правочином Товариства є: будь-які договори, правочини чи операції, незалежно від ціни договору, розміру правочину чи операції, що є їх предметом, якщо це стосується придбання або відчуження нерухомого майна, у тому числі земельних ділянок, які належать Товариству на праві власності або перебувають у його користуванні (передача у користування (оренду), відчуження, оформлення права власності, користування, відмова від земельної ділянки тощо)».

III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
Генеральний директор Цимбал О.Ю. 21.09.2017р.