Повідомлення про виникнення особливої інформації
(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство “Сумське машинобудiвне науково-виробниче об’єднання”.
2. Код за ЄДРПОУ: 05747991.
3. Місцезнаходження: 40004, м.Суми, вул.Горького, 58.
4. Міжміський код, телефон та факс: (0542) 25-04-93.
5. Електронна поштова адреса: info@snpo.ua.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://snpo.ua.
7. Вид особливої інформації:Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів.

II. Текст повідомлення

15.02.2019р., протокол 15/02-2019, Наглядовою радою ПАТ «Сумське НВО» (далі – Товариство) було прийнято рiшення про ліквідацію Представництва Товариства в м. Києві (далі – Представництво).

Мiсцезнаходження Представництва: Україна, 01010, м. Київ, вул. Михайла Омеляновича-Павленка, буд. 4/6.

Функції Представництва: представництво інтересів Товариства на ринку України та інших ринках, здійснення маркетингових досліджень, взаємодія з посольствами та торговими представництвами зарубіжних країн, взаємодія з партнерами Товариства в інтересах Товариства, пошук нових партнерів.

Причина ліквідації Представництва: у зв’язку з оптимізацією організаційної структури Товариства.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

Генеральний директор Цимбал О.Ю.                                                                                                                    18.02.2019р.