Повідомлення про виникнення особливої інформації
(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

  1. Загальні відомості
  2. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство “Сумське машинобудiвне науково-виробниче об’єднання”.
  3. Код за ЄДРПОУ: 05747991.
  4. Місцезнаходження: 40004, м.Суми, вул.Горького, 58.
  5. Міжміський код, телефон та факс: (0542) 25-04-93.
  6. Електронна поштова адреса: snpo@frunze.com.ua.
  7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.frunze.com.ua.
  8. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів.

II. Текст повідомлення

Інформація надається на підставі рішень, прийнятих позачерговими загальними зборами акціонерів ПАТ «Сумське НВО» 25.10.2016р., протокол №31 від 25.10.2016р., (далі – Збори).

Загальна кількість голосуючих акцій: 70 048 414 шт.

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 69 258 931 шт.

Згідно з п.13.1 Статуту ПАТ «Сумське НВО» (далі – Товариство): «Значним правочином Товариства є: будь-які договори, правочини чи операції, якщо ціна/вартість майна, робіт або послуг, що є їх предметом, перевищує 80 000 000 (вісімдесят мільйонів) гривень». Згідно з п.13.2 Статуту Товариства: «Рішення про вчинення значного правочину, визначеного у пункті 13.1 цього Статуту, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом не перевищує 25 (двадцяти п’яти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається Наглядовою радою. У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину може виноситься на розгляд Загальних зборів.»

N з/п Дата прийняття рішення Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1. 25.10.2016 р. 1 418 000 5 789 894 24,49
Укладення між Товариством та ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» (код 30019801) договору на реконструкцію компресорної станції Задніпровська на суму, що не перевищує 1 418 000 000 грн. (в т. ч. ПДВ).

Кількість голосуючих акцій, що проголосували “за” 59 652 764 та “проти” 9 605 315 прийняття рішення.

2. 25.10.2016 р. 1 421 000 5 789 894 24,54
Укладення між Товариством та ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» (код 30019801) договору на реконструкцію компресорної станції Південнобузька на суму, що не перевищує 1 421 000 000 грн. (в т. ч. ПДВ).

Кількість голосуючих акцій, що проголосували “за” 59 652 764 та “проти” 9 605 315 прийняття рішення.

3. 25.10.2016 р. 1 410 175,519 5 789 894 24,35
Укладання між Товариством та ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» (код 30019801) договору на реконструкцію компресорної станції “Ананьїв” газопроводу “Ананьїв-Тираспіль-Ізмаїл” на суму, що не перевищує 1 410 175 519 грн. (в т. ч. ПДВ).

Кількість голосуючих акцій, що проголосували “за” 59 652 764 та “проти” 9 605 315 прийняття рішення.

4. 25.10.2016 р. 390 950,658 5 789 894 6,75
Укладення між Товариством та Компанією «Satrap Jonoub Co.» (Тегеран, В. Р. Іран) контракту на поставку обладнання та надання послуг для нової компресорної станції Бібіхакіме (Іран) на суму, що не перевищує 14 000 000 Євро.

Офіційний курс НБУ станом на 25.10.2016р.: 1 Євро = 27,925047 грн.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували “за” 59 652 764 та “проти” 9 605 315 прийняття рішення.

5. 25.10.2016 р. 252 721,675 5 789 894 4,36
Укладення між Товариством і Компанією «Satrap Jonoub Co.» (Тегеран, В. Р. Іран) контракту на поставку обладнання та надання послуг для станції попереднього стиснення рециркулюючого газу «Пазанан» в Ісламській Республіці Іран суму 9 050 000 Євро.

Офіційний курс НБУ станом на 25.10.2016р.: 1 Євро = 27,925047 грн.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували “за” 59 652 764 та “проти” 9 605 315 прийняття рішення.

6. 25.10.2016 р. 1 051 259,68 5 789 894 18,16
Внесення змін в кредитний договір про відкриття кредитної лінії укладений між Публічним акціонерним товариством «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» та Товариством (сума кредиту у розмірі не більше 41 млн. дол. США).

Офіційний курс НБУ станом на 25.10.2016р.: 1 дол. США = 25,640480 грн.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували “за” 59 652 764 та “проти” 9 605 315 прийняття рішення.

1 2 3 4 5
7. 25.10.2016 р. 166 663,12 5 789 894 2,88
Внесення змін в кредитний договір про відкриття кредитної лінії укладений між Публічним акціонерним товариством «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» та Товариством (сума кредиту у розмірі не більше 6,5 млн. дол. США).

Офіційний курс НБУ станом на 25.10.2016р.: 1 дол. США = 25,640480 грн.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували “за” 59 652 764 та “проти” 9 605 315 прийняття рішення.

8. 25.10.2016 р. 282 045,28 5 789 894 4,87
Внесення змін в кредитний договір про відкриття кредитної лінії укладений між Публічним акціонерним товариством «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» та Товариством (сума кредиту у розмірі не більше 11 млн. дол. США).

Офіційний курс НБУ станом на 25.10.2016р.: 1 дол. США = 25,640480 грн.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували “за” 59 652 764 та “проти” 9 605 315 прийняття рішення.

9. 25.10.2016 р. 20 512,384 5 789 894 0,35
Внесення змін в кредитний договір про відкриття кредитної лінії укладений між Публічним акціонерним товариством «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» та Товариством (сума кредиту у розмірі не більше 0,8 млн. дол. США).

Офіційний курс НБУ станом на 25.10.2016р.: 1 дол. США = 25,640480 грн.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували “за” 59 652 764 та “проти” 9 605 315 прийняття рішення.

10. 25.10.2016 р. 58 973,104 5 789 894 1,02
Внесення змін в кредитний договір про відкриття кредитної лінії укладений між Публічним акціонерним товариством «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» та Товариством (сума кредиту у розмірі не більше 2,3 млн. дол. США).

Офіційний курс НБУ станом на 25.10.2016р.: 1 дол. США = 25,640480 грн.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували “за” 59 652 764 та “проти” 9 605 315 прийняття рішення.

11. 25.10.2016 р. 101 208,615 5 789 894 1,75
Укладання між Товариством та ПАТ «Сбербанк» договору поруки, згідно з яким Товариство є поручителем за зобов’язаннями ДП «Завод ОБ і ВТ» за кредитним договором, укладеним між ПАТ «Сбербанк» та ДП «Завод ОБ і ВТ», на суму 3 947 220 дол. США.

Офіційний курс НБУ станом на 25.10.2016р.: 1 дол. США = 25,640480 грн.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували “за” 59 652 764 та “проти” 9 605 315 прийняття рішення.

III. Підпис

  1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

Генеральний директор Цимбал О.Ю. 26.10.2016р.