Повідомлення про виникнення особливої інформації
(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство “Сумське машинобудiвне науково-виробниче об’єднання”.
2. Код за ЄДРПОУ: 05747991.
3. Місцезнаходження: 40004, м.Суми, вул.Горького, 58.
4. Міжміський код, телефон та факс: (0542) 25-04-93.
5. Електронна поштова адреса: snpo@frunze.com.ua.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.frunze.com.ua.
7. Вид особливої інформації:Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів.

II. Текст повідомлення

N з/п Дата прийняття рішення Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1. 11.10.2017 р. 1 081 150,7 6 241 543 17,32
11.10.2017р., протокол 11/10-2017/1, Наглядовою радою ПАТ «Сумське НВО» (далі – Товариство) було прийнято рiшення про укладення між Товариством та Публічним акціонерним товариством «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» (далі – Банк) додаткової угоди до кредитного договору на суму 40,7 млн.дол. США про продовження строку кредитування та зміну параметрів кредитування, додаткових угод до договорів застави обладнання, майнових прав, товарів в обороті про внесення інформації про продовження строку кредитування, укладення нового договору застави товарів в обороті в забезпечення виконання зобов’язань за зазначеним кредитним договором, а також надання згоди на внесення змін до договорів застави та іпотеки, укладених між ТОВ «СМНВО» та Банком, про продовження строку кредитування.*
2. 11.10.2017 р. 170 064,7 6 241 543 2,72
11.10.2017р., протокол 11/10-2017/1, Наглядовою радою ПАТ «Сумське НВО» (далі – Товариство) було прийнято рiшення про укладення між Товариством та Публічним акціонерним товариством «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» додаткової угоди до кредитного договору на суму 6,4 млн.дол. США про продовження строку кредитування та зміну параметрів кредитування, додаткових угод до договорів застави обладнання, майнових прав, товарів в обороті про внесення інформації про продовження строку кредитування, укладення договору застави обладнання в забезпечення виконання зобов’язань за зазначеним кредитним договором, а також надання згоди на укладення між ТОВ «СМНВО» та Банком договорів поруки, застави та іпотеки в забезпечення виконання зобов’язань Товариства за зазначеним кредитним договором.*
3. 11.10.2017 р. 291 068,9 6 241 543 4,66
11.10.2017р., протокол 11/10-2017/1, Наглядовою радою ПАТ «Сумське НВО» (далі – Товариство) було прийнято рiшення про укладення між Товариством та Публічним акціонерним товариством «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» додаткової угоди до кредитного договору 10,9 млн.дол. США про продовження строку кредитування та зміну параметрів кредитування, додаткових угод до договорів застави обладнання, майнових прав, товарів в обороті про внесення інформації про продовження строку кредитування, укладення договору застави обладнання та договору застави товарів в обороті в забезпечення виконання зобов’язань за зазначеним кредитним договором, а також надання згоди на укладення між ТОВ «СМНВО» та Банком договорів поруки, застави та іпотеки в забезпечення виконання зобов’язань Товариства за зазначеним кредитним договором.*
4. 11.10.2017 р. 20 791,2 6 241 543 0,333
11.10.2017р., протокол 11/10-2017/1, Наглядовою радою ПАТ «Сумське НВО» (далі – Товариство) було прийнято рiшення про укладення між Товариством та Публічним акціонерним товариством «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» додаткової угоди до кредитного договору 0,8 млн.дол. США про продовження строку кредитування та зміну параметрів кредитування, додаткових угод до договорів застави обладнання, майнових прав, товарів в обороті про внесення інформації про продовження строку кредитування, укладення договору застави обладнання та договору застави товарів в обороті в забезпечення виконання зобов’язань за зазначеним кредитним договором, а також надання згоди на укладення між ТОВ «СМНВО» та Банком договорів поруки, застави та іпотеки в забезпечення виконання зобов’язань Товариства за зазначеним кредитним договором.*
5. 11.10.2017 р. 61 001,8 6 241 543 0,98
11.10.2017р., протокол 11/10-2017/1, Наглядовою радою ПАТ «Сумське НВО» (далі – Товариство) було прийнято рiшення про укладення між Товариством та Публічним акціонерним товариством «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» додаткової угоди до кредитного договору 2,3 млн.дол. США про продовження строку кредитування та зміну параметрів кредитування, додаткових угод до договорів застави обладнання, майнових прав, товарів в обороті про внесення інформації про продовження строку кредитування, укладення договору застави обладнання та договору застави товарів в обороті в забезпечення виконання зобов’язань за зазначеним кредитним договором, а також надання згоди на укладення між ТОВ «СМНВО» та Банком договорів поруки, застави та іпотеки в забезпечення виконання зобов’язань Товариства за зазначеним кредитним договором.*

*Офіційний курс НБУ станом на 11.10.2017р.: 1 дол. США = 26,59 грн.

Згідно з п.13.1 Статуту ПАТ «Сумське НВО»: «Значним правочином Товариства є: будь-які договори, правочини чи операції, якщо ціна/вартість майна, робіт або послуг, що є їх предметом, перевищує 80 000 000 (вісімдесят мільйонів) гривень».

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

Генеральний директор Цимбал О.Ю. 11.10.2017р.