Повідомлення про виникнення особливої інформації
(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство “Сумське машинобудiвне науково-виробниче об’єднання”.
2. Код за ЄДРПОУ: 05747991.
3. Місцезнаходження: 40004, м.Суми, вул.Горького, 58.
4. Міжміський код, телефон та факс: (0542) 25-04-93.
5. Електронна поштова адреса: info@snpo.ua.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: snpo.ua.
7. Вид особливої інформації:Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів.

II. Текст повідомлення

N з/п Дата прийняття рішення Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності(тис. грн) Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1. 21.12.2017 р. 207 240,7 6 241 543 3,32

21.12.2017р., протокол 21/12-2017, Наглядовою радою ПАТ «Сумське НВО» (далі – Товариство) було прийнято рiшення про укладення між Товариством та Публічним акціонерним товариством «Перший український міжнародний банк» (далі – Банк) додаткової угоди до Генерального договору про умови випуску банківських гарантій і акредитивів на суму 7 438 645,87 дол. США, та додаткових угод до договорів застави про внесення інформації про зміну умов Генерального договору в частині встановлення терміну дії всіх гарантій і акредитивів, випущених згідно з Генеральним договором, а також надання згоди на укладання додаткових договорів між ТОВ «СМНВО» та Банком про внесення інформації про зміну умов Генерального договору в частині встановлення терміну дії всіх гарантій і акредитивів, випущених згідно з Генеральним договором.

Офіційний курс НБУ станом на 21.12.2017р.: 1 дол. США = 27,86 грн.

Згідно з п.13.1 Статуту ПАТ «Сумське НВО»: «Значним правочином Товариства є: будь-які договори, правочини чи операції, якщо ціна/вартість майна, робіт або послуг, що є їх предметом, перевищує 80 000 000 (вісімдесят мільйонів) гривень».

III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

Генеральний директор Цимбал О.Ю. 22.12.2017р.