Повідомлення про виникнення особливої інформації
(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство “Сумське машинобудiвне науково-виробниче об’єднання”.
2. Код за ЄДРПОУ: 05747991.
3. Місцезнаходження: 40004, м.Суми, вул.Горького, 58.
4. Міжміський код, телефон та факс: (0542) 25-04-93.
5. Електронна поштова адреса: snpo@frunze.com.ua.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.frunze.com.ua.
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

II. Текст повідомлення

Згідно з рішеннями позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Сумське НВО» 25.10.2016р. (протокол №31 від 25.10.2016р.) відбулися наступні зміни у складі посадових осіб ПАТ «Сумське НВО» (далі – Товариство):
Припинено повноваження члена Наглядової ради Товариства – Маркова Максима Олександровича (фізична особа не надала згоду на розкриття своїх паспортних даних).
Посадова особа володіє 0,000035% акцій у статутному капіталі Товариства.
Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.
Перебував на посаді з 31.12.2010р.

Припинено повноваження члена Наглядової ради Товариства – Малиніна Максима Юрійовича (фізична особа не надала згоду на розкриття своїх паспортних даних).
Посадова особа володіє 0,000007% акцій у статутному капіталі Товариства.
Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.
Перебував на посаді з 31.12.2010р.

Припинено повноваження члена Наглядової ради Товариства – Сарапулова Євгена Євгеновича (фізична особа не надала згоду на розкриття своїх паспортних даних).
Посадова особа не володіє акціями Товариства.
Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.
Перебував на посаді з 31.12.2010р.

Припинено повноваження члена Наглядової ради Товариства – Шумилової Ельвіри Анатоліївни (фізична особа не надала згоду на розкриття своїх паспортних даних).
Посадова особа володіє 0,000007% акцій у статутному капіталі Товариства.
Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.
Перебувала на посаді з 31.12.2010р.

Обрано членом наглядової ради Товариства – Шумилову Ельвіру Анатоліївну представника акціонера компанії «СТРЕМВОЛ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД» (STREMVOL HOLDINGS LIMITED) (фізична особа не надала згоду на розкриття своїх паспортних даних).
Посадова особа володіє 0,000007% акцій у статутному капіталі Товариства.
Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.
Попередня посада – член Наглядової ради Товариства.
Термін повноважень – до обрання нового складу Наглядової ради або до заміни представника.

Обрано членом наглядової ради Товариства – Овденко Галину Володимирівну представника акціонера компанії «СТРЕМВОЛ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД» (STREMVOL HOLDINGS LIMITED) (фізична особа не надала згоду на розкриття своїх паспортних даних).
Посадова особа володіє 0,0000014% акцій у статутному капіталі Товариства.
Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.
Попередня посада – ТОВ «УКРЕНЕРГОРЕЄСТР», фахівець відділу контролю та внутрішнього аудиту.
Термін повноважень – до обрання нового складу Наглядової ради або до заміни представника.

Обрано членом наглядової ради Товариства – Сарапулова Євгена Євгеновича представника акціонера компанії «СТРЕМВОЛ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД» (STREMVOL HOLDINGS LIMITED) (фізична особа не надала згоду на розкриття своїх паспортних даних).
Посадова особа не володіє акціями Товариства.
Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.
Попередня посада – член Наглядової ради Товариства.
Термін повноважень – до обрання нового складу Наглядової ради або до заміни представника.

Обрано членом наглядової ради Товариства – Лук’яненко Володимира Матвійовича представника акціонера компанії «СТРЕМВОЛ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД» (STREMVOL HOLDINGS LIMITED) (фізична особа не надала згоду на розкриття своїх паспортних даних).
Посадова особа не володіє акціями Товариства.
Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.
Попередня посада – президент ПАТ «Сумське НВО ім. М.В. Фрунзе».
Термін повноважень – до обрання нового складу Наглядової ради або до заміни представника.

Обрано членом наглядової ради Товариства – Пертіна Олексія Володимировича представника акціонера компанії «СТРЕМВОЛ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД» (STREMVOL HOLDINGS LIMITED) (фізична особа не надала згоду на розкриття своїх паспортних даних).
Посадова особа не володіє акціями Товариства.
Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.
Попередня посада – Генеральний директор ПрАТ «СМАРТ-ХОЛДІНГ».
Термін повноважень – до обрання нового складу Наглядової ради або до заміни представника.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

Генеральний директор Цимбал О.Ю. 26.10.2016р.