Повідомлення про виникнення особливої інформації
(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство “Сумське машинобудiвне науково-виробниче об’єднання”.
2. Код за ЄДРПОУ: 05747991.
3. Місцезнаходження: 40004, м.Суми, вул.Горького, 58.
4. Міжміський код, телефон та факс: (0542) 25-04-93.
5. Електронна поштова адреса: snpo@frunze.com.ua.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.frunze.com.ua.
7. Вид особливої інформації:Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів.

II. Текст повідомлення

N
з/п
Дата прийняття рішення Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1. 26.06.2017 р. 676 808,6 6 241 543 10,84
26.06.2017р., протокол 26/06-2017, Наглядовою радою ПАТ «Сумське НВО» (далі – Товариство) було прийнято рiшення про укладення між Товариством та ПАТ «Сбербанк» Додаткової угоди до Договору про відкриття кредитної лінії на суму 26 млн. дол.США.

Офіційний курс НБУ станом на 26.06.2017р.: 1 дол.США = 26,0311 грн.

Згідно з п.13.1 Статуту ПАТ «Сумське НВО»: «Значним правочином Товариства є: будь-які договори, правочини чи операції, якщо ціна/вартість майна, робіт або послуг, що є їх предметом, перевищує 80 000 000 (вісімдесят мільйонів) гривень».

2. 26.06.2017 р. 102 750,478 6 241 543 1,646
26.06.2017р., протокол 26/06-2017, Наглядовою радою Товариства було прийнято рiшення про укладення між Товариством та ПАТ «Сбербанк» Договору про внесення змін до Договору поруки, що є забезпеченням виконання зобов’язань ДП «Завод ОБ та ВТ» по кредитному договору, укладеному ДП «Завод ОБ та ВТ» та ПАТ «Сбербанк» на суму 3 947 220 дол. США.

Офіційний курс НБУ станом на 26.06.2017р.: 1 дол.США = 26,0311 грн.

Згідно з п.13.1 Статуту ПАТ «Сумське НВО»: «Значним правочином Товариства є: будь-які договори, правочини чи операції, якщо ціна/вартість майна, робіт або послуг, що є їх предметом, перевищує 80 000 000 (вісімдесят мільйонів) гривень».

III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

Генеральний директор Цимбал О.Ю. 27.06.2017р.