Політика АТ “Сумське НВО” в області гігієни і безпеки праці та охорони навколишнього середовища

Система менеджменту гігієни і безпеки праці та система управління навколишнім середовищем – один з головних чинників соціального захисту працівників АТ, які забезпечують безпечні умови праці, збереження сприятливого навколишнього середовища і підвищення якості життя.

Мета АТ «Сумське НВО» полягає у виробничій діяльності, спрямованій на одержання максимального прибутку з задоволенням вимог замовника поряд зі створенням оптимальних і безпечних умов праці шляхом зведення до мінімуму ризиків і причин виробничого травматизму, професійної захворюваності, аварій, мінімізація впливу на навколишнє середовище, впровадження природоохоронних заходів, енергозберігаючих технологій та раціонального використання природних ресурсів.

Для реалізації поставленої мети з урахуванням вимог стандартів ISO 14001 та OHSAS 18001 АТ «Сумське НВО» приймає на себе наступні зобов’язання:

  • Забезпечувати дотримання національного законодавства, регіональних та галузевих вимог, нормативно-правових актів в галузі охорони праці та навколишнього середовища, дія яких поширюється на АТ.
  • Систематично аналізувати і вдосконалювати системи менеджменту гігієни і безпеки праці та навколишнього середовища.
  • Забезпечувати необхідний рівень компетентності працівників у галузі охорони праці та навколишнього середовища через систему внутрішнього інформування, інструктажів та навчання.
  • Проводити роботу з виявлення, оцінки та регулювання виробничих ризиків, атестацію робочих місць за умовами праці та за їх результатами, розробляти і реалізовувати програми, спрямовані на попередження травматизму, нещасних випадків і професійних захворювань.
  • Проводити постійну цілеспрямовану роботу щодо зниження, а також повного запобігання поточного негативного впливу на навколишнє середовище, пов’язаного з виробничою діяльністю підприємства.
  • Скорочувати питому ресурсомісткість продукції.
  • Забезпечити контроль виконання зобов’язань, прийнятих в рамках Політики.

АТ “Сумське НВО” бере на себе зобов’язання щодо забезпечення Політики в області охорони праці, професійної безпеки і здоров’я всіма необхідними ресурсами, а персонал несе особисту відповідальність за її реалізацію в межах своєї компетенції.