Політика АТ «Сумське НВО» в області якості

Керуючись принципом орієнтації на споживачів і розуміючи всю важливість завоювання їх довіри і поваги, колектив ПАТ «Сумське НВО» заявляє про свою місію – повне задоволення вимог споживачів в проектуванні, розробці і виробництві якісної, надійної та безпечної продукції для атомної енергетики, гідроенергетики, нафтової, нафтопереробної, газової, хімічної, металургійної, сільськогосподарської та інших галузей промисловості такого рівня якості, який повністю відповідає чинним стандартам, нормам, правилам. Особлива увага приділяється забезпеченню необхідного рівня якості продукції, що виготовляється для АЕС з пріоритетом забезпечення безпеки АЕС над економічними і виробничими цілями організації.

Вище керівництво АТ «Сумське НВО» бере на себе зобов’язання постачати конкурентоспроможну продукцію у встановлені строки, в заданих обсягах і за прийнятними цінами, з рівнем якості, що задовольняє вимоги і очікування наших споживачів та інші зацікавлені сторони.

Головною метою АТ є – зберегти в умовах нестабільної політичної та економічної ситуації якість готової продукції, поліпшити економічне становище підприємства за рахунок збереження та підтримання цілісності системи управління якістю та постійного її вдосконалення.

Для реалізації цієї стратегічної мети планується, реалізується, аналізується і удосконалюється система управління якістю (СУЯ), що діє в ПАТ та відповідає міжнародному стандарту ISO 9001:2015 і рекомендацій МАГАТЕ.

Також, для можливості АТ діяти на міжнародних ринках, СУЯ приведена у відповідність до вимог API Spec Q1, а також впроваджені вимоги API Spec 6D для проектування, виробництва і поставок трубопровідної арматури.

Для досягнення цілей у сфері якості плануються і здійснюються наступні заходи:

• зменшення витрат виробництва за рахунок зниження рівня дефектності продукції, що випускається, аналізу техніко-економічних показників, застосування попереджувальних, коригувальних дій і ризик-орієнтованого підходу;
• підвищення якості та конкурентоспроможності продукції на основі вивчення запитів споживачів і оцінки їх задоволеності для підтримки репутації надійного постачальника і перспективного партнера;
• застосування процесу постійного поліпшення, шляхом освоєння виробництва нової продукції з урахуванням вимог і очікувань споживачів;
• забезпечення необхідного рівня кваліфікації персоналу;
• вдосконалення методів управління якістю продукції, що випускається, а також залучення персоналу ПАТ в процеси безперервного удосконалення СУЯ та підвищення якості продукції;
• обов’язкове виконання в повному обсязі всіма працівниками ПАТ вимог нормативної документації як підприємства, так і нормативної документації зовнішнього походження.

Ця Політика є основою для планування і встановлення цілей і завдань для відповідних функцій, рівнів і процесів, необхідних для СУЯ.

Постійне поліпшення якості процесів і виконання наступних принципів – обов’язок кожного співробітника ПАТ:

• кожен працівник несе особисту відповідальність за забезпечення якості продукції, що виготовляється;
• проблеми підвищення якості продукції відносяться до всіх підрозділів підприємства;
• кожен працівник, виконуючи свою роботу на стадії виробничого процесу, розглядає працівника на наступній операції, як свого споживача;
• висока культура виробництва на кожному робочому місці – гарантія якості продукції, що випускається.

Керівництво ПАТ бере зобов’язання роз’яснити і реалізувати справжню Політику в області якості на всіх рівнях від керівників до виконавців.

З метою постійного поліпшення результативності СУЯ керівництво періодично переглядає Політику в області якості, проводить аналіз програм забезпечення якості та іншої нормативної документації СМЯ АТ.